6/ Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 6/ Z OBSAHU: Z krajských setkání Odpady Problematika financování vodohospodářské infrastruktury I malé obce mohou stavět Samosprávy na Islandu O svých odpadech si chceme rozhodovat sami S tímto a dalšími hesly, např. Obce a kraje jsou v odpadech jednotné nebo Odmítáme návrh novely zákona o odpadech, přišly dne 3. června 2008 na dvě desítky starostů z členských měst a obcí Svazu předat předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miloslavu Vlčkovi a ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi dokument Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky. Strategie je dokumentem, který podrobně rozebírá všechny ministerské návrhy, a to zejména z hlediska ekonomie a přínosu pro životní prostředí, a na základě dostupných údajů modeluje, co by jejich zavedení v praxi znamenalo. Vedle toho obsahuje Co je Strategie? Jedná se o odborný, více jak 400stránkový dokument, vytvořený společně Svazem a Asociací krajů ČR, který kromě popisu stavu odpadového hospodářství v České republice na základě dostupných statistických údajů o nakládání s odpady v České republice (tzv. Analytická část) obsahuje i srovnání a doporučení různých variant řešení systému nakládání s odpady v obcích (tzv. Návrhová část). Vše je doplněno velmi rozsáhlou částí sestávající se z tabulek, dat, grafů, map. Základními důvody pro její zpracování byly návrhy ministerstva životního prostředí z podzimu 2007, tzv. nové ekonomické nástroje v dopadovém hospodářství, dále ministerstvem stále uvažované zavádění záloh na jednocestné plastové obaly, především PET lahve, a posledním, ale neméně podstatným důvodem byl konečný text návrhu novely zákona o odpadech předložený ministerstvem v březnu t.r. do vnějšího připomínkového řízení. Většina návrhů ministerstva nebyla podložena komplexními ekonomickými analýzami, krom toho nepostihovaly a nezabývaly se dalšími synergickými jevy, jako jsou např. sociálně-ekonomická únosnost pro obyvatelstvo nebo alternativní způsoby nakládání s odpady, kromě vždy ministerstvem preferovaného materiálového využití. i jiné varianty řešení, které vycházejí ze zkušeností měst a obcí, jakožto odpovědných subjektů za nakládání s odpady od svých občanů, a zároveň zohledňuje moderní evropské trendy nakládání s odpady uplatňované vyspělými evropskými státy. Strategie představuje komplexní dokument o problematice odpadového hospodářství, který chybí v České republice posledních 10 let. Více informací o obsahu Strategie naleznete uvnitř tohoto čísla našeho zpravodaje. Pavel Drahovzal

2 Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU SMĚŘOVAT EVROPSKÉ PENÍZE JENOM TAM, KDE JE TO POTŘEBA Zatímco u nás doma s určitou netrpělivostí čekáme na rozjezd čerpání evropských peněz alokovaných pro programovací období 2007 až 2013, v Bruselu se již naplno rozeběhla diskuse o budoucnosti kohezní politiky po roce Jedním z témat, které neustále rezonují Evropským parlamentem, je podpora nejvzdálenějších regionů. Součástí Evropské unie je totiž sedm nejvzdálenějších regionů : Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinique, Réunion, Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy a Madeira. Evropská komise v září 2007 vydala k problematice těchto oblastí sdělení pod názvem Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti, na které během posledního květnového plenárního zasedání ve Štrasburku reagoval zprávou Evropský parlament. Důležitou zajímavostí přitom je, že zpravodajkou byla vlivná francouzská poslankyně Margie Sudre, předsedkyně národní skupiny ve frakci Evropské lidové strany a Evropských demokratů, která žije na Réunionu. Podle mého názoru si specifická situace nejvzdálenějších regionů zcela jistě zaslouží zvýšenou pozornost Evropské unie, a to zejména členských států, na jejichž území se tyto regiony nacházejí. Je nesporné, že dosavadní evropská politika týkající se nejvzdálenějších regionů měla celkově příznivé dopady, nicméně je skutečností, že stále v těchto regionech existují strukturální obtíže, kterým se je třeba v budoucnu věnovat. Je však potřeba si uvědomit, že některé problémy nejvzdálenějších regionů vyřešit nelze. Jedná se totiž o problémy sui generis, které se týkají značně odlehlých území ostrovní povahy (s výjimkou Francouzské Guyany), jež mají svá geografická a strukturální specifika, a ty my nezměníme. Z tohoto důvodu jsem také vystoupil před poslance na květnovém Plenárním zasedání Evropského parlamentu s varováním před přílišným sociálním inženýrstvím realizovaným z centra Evropské unie - z Bruselu či Štrasburku. Jsem přesvědčen, že v případě diskutované problematiky nejvzdálenějších regionů je třeba se více než jinde zamýšlet nad možnostmi uplatnění principu subsidiarity. Je nesporné, že nejvzdálenější regiony potřebují jiné podmínky z hlediska veřejné pomoci a regulace vnitřního trhu. To by měla zohledňovat i evropská legislativa, která musí umožnit zachovat specifičnost těchto regionů a mírnit omezující okolnosti. Je však otázkou, do jaké míry jsou v tomto případě efektivní komplikované evropské programy. Státní a regionální pomoc se znalostí místních poměrů je podle mého názoru mnohem efektivnější cestou podpory těchto nejvzdálenějších regionů. Evropská strukturální politika by se měla spíše řídit myšlenkou, že finanční prostředky musí směřovat primárně do nejchudších regionů, kde jsou nejvíce potřeba. A to bez ohledu na to, zda se jedná například o ostrov, horu či nezalidněnou oblast. Oldřich Vlasák předseda Svazu poslanec Evropského parlamentu Poslanecký návrh novely zákona o odpadech 13. květen 2008, Praha V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky již od podzimu leží poslanecký návrh novely zákona o odpadech, který obsahuje zpřísnění výkupu kovů. Na základě doporučení odborné svazové Komise životního prostředí požádal Svaz předkladatele návrhu, aby v Rámci Podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu a následně pak ve Výboru pro životní prostředí diskutovali problematiku zavedení bezhotovostního platebního styku a dalších restriktivních podmínek pro výkup kovového odpadu, včetně úplného zákazu jejich výkupu od fyzických osob. Důvodem je zvyšující se míra rozkrádání kovového majetku obcí, měst, právnických osob (vybavení železničních tratí včetně železničních vozidel, dopravní značení, poklopy od kanálových vpustí, bohoslužebné předměty aj.), což v konečném důsledku nevede jen k materiální škodě, ale i k ohrožení, ne-li k újmě na lidském zdraví a životě. Sněmovní tisk č. 367 a pozměňovací návrhy k němu představují významnou pomoc obcím, nebude-li ovšem ministerstvo životního prostředí proti. Konečný výsledek jednání z výboru by měl být znám v polovině června tohoto roku. Jsme informačně otevřenou společností? 19. květen 2008, Praha V pondělí 19. května proběhl na půdě ministerstva vnitra seminář k návrhu nového zákona o svobodném přístupu k informacím. Několikrát na něm zaznělo, že v rámci Evropské unie patří Česká republika k zemím s tradicionalistickým a konzervativním přístupem k poskytování informací a jako příklad byla uváděna v této sféře velice otevřená Velká Británie. Přístup subjektů veřejné správy je mnohdy tajnůstkářský a vyvolává tak konflikty a soudní řízení se žadateli. Cílem je zákon, který by jednoznačně vymezil, na co a za jakých podmínek má žadatel právo i sankční opatření. Návrh zákona je zaměřen na větší otevřenost veřejné správy vůči občanům a jasná pravidla. Připomínky, Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 3000 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 6/2008 strana 2

3 Aktuality ve zkratce Změní se financování školství prostřednictvím krajských normativů? 30. květen 2008, Praha Koncem května proběhlo jednání Pracovní skupiny k Systému financování regionálního školství. Základními tématy bylo financování provozu škol a školských zařízení ze strany zřizovatelů v návaznosti na prokteré uplatnil Svaz, jsou podrobně v Připomínkovali jsme. Velmi zajímavým tématem semináře byly informace o právní úpravě opakovaného využití informací veřejného sektoru. K tomuto tématu vystoupila Ing. Vránová z Agentury pro evropské projekty a management, která upozornila na nedostačující úpravu a aplikaci Evropské direktivy do informačního zákona. Podle ní se veřejný sektor většinou brání poskytování informací sloužících k opakovanému využití, což jsou informace, ze kterých lze vytvářet informační databáze s aktuálními daty i pro komerční využití, přestože z evropské legislativy vyplývá, že nelze omezovat volný trh. Jako příklad byly uváděny třeba Obchodní rejstřík nebo ARES. Setkání s poslanci z Litvy 20. květen 2008, Praha Delegace poslanců litevského Parlamentu přijela do České republiky konzultovat systém organizace veřejné správy a na své cestě navštívila 20. května i Kancelář Svazu. Jonas Jagminas, předseda výboru pro státní správu a místní samosprávu, a jeho kolegové se zajímali o strukturu našich územních samospráv po posledních reformách, velikost, kompetence a financování obcí, ale i možnosti jejich rozdělování a slučování. Velká část dotazů směřovala k pochopení rolí obcí v samostatné působnosti a v různých úrovních přenesené působnosti u obcí typu I, II, III. S potěšením přijali informaci, že Svaz v rámci spolupráce s Radou evropských municipalit a regionů udržuje dobré kontakty i s asociací samospráv z Litvy. blematiku nepedagogických pracovníků tedy úvaha, zda by provozní zaměstnanci školských zařízení neměli být zcela financováni zřizovatelem. To ovšem zástupci zřizovatelů regionálního školství zásadně odmítli s poukazem na dvoukolejnost mzdových prostředků. Dalším návrhem k diskusi byla změna krajských normativů zda ponechat ve stávajícím stavu nebo zda krajské normativy alespoň částečně vyspecifikovat podle druhu služeb. Také se velmi diskutovalo o roli krajského úřadu jako přerozdělujícího orgánu. Zástupci ministerstva školství několikrát zmínili, že poté, co jsou prostředky v rukou kraje, který stanovuje své vlastní normativy, již není možné ovlivnit jejich výši ani použití. Proto padl návrh, aby krajské úřady byly omezeny v nastavení vlastních krajských normativů a prostředky určené na jednotlivé druhy vzdělávání byly účelově vázané pouze pro tyto segmenty. Z diskusí byla patrná snaha ministerstva řešit tento problém co nejdříve a nejefektivněji a za konsensu zúčastněných. Pojištění měst a obcí Již 2870 klientů ocenilo výhody pojistného programu pro města a obce od České pojišťovny. Děkujeme za Vaši důvěru a náměty, díky kterým naše produkty neustále zdokonalujeme tak, aby vyhovovaly Vašim specifickým nárokům a potřebám. Více informací o pojistném programu naleznete na

4 Informujeme Z květnových krajských setkání V květnu pokračovala setkání představitelů měst a obcí v jednotlivých krajích naší republiky. Uskutečnilo se dalších osm mítinků, celý maratón byl ukončen 30. května v Hradci Králové. Krátce si připomeňme, že cílem setkání bylo jednak informovat starosty o připravované legislativě a upozorňovat, jaký dopad bude mít na fungování měst a obcí, ale na druhé straně také získat od představitelů samosprávy zpětné reakce, které slouží pracovníkům Kanceláře Svazu ke korekci připravovaných svazových stanovisek, a načerpat nové podněty pro činnost odborných komisí a pracovních skupin. O průběhu dubnových krajských setkání jsme informovali v minulém čísle našeho zpravodaje, dnes tedy přinášíme postřehy z těch květnových. Nutno podotknout, že o diskusní příspěvky skutečně nebyla nouze. Ústecký kraj, 6. května 2008 Diskusi v Ústí nad Labem otevřel primátor Teplic senátor Jaroslav Kubera, který komentoval snad všechny zákony, o kterých byla v dopoledním bloku vedena řeč. Konstatoval např., že zákon o dani z nemovitosti považuje rozhodně za krok správným směrem a vyzýval starosty, aby se nebáli přejít na vyšší koeficient konkrétně Teplice se jej chystají zvednout na 3. Litoval, že nemáme zavedenou také infrastrukturní daň, jelikož právě síťaři nejvíce rozkopávají města a ta musí potom sama vše dávat znovu do pořádku. Úplatu za školné by dle jeho mínění měly určovat samy provozovatelé školských zařízení, tedy města a obce, podotýkal, že v našem státě máme bezplatnou výuku, nikoli bezplatný provoz škol. Nemohl pochopitelně vynechat ani svoji chodníkovou novelu. Vše je podle jeho názoru pouze o logice věci a s úklidem to přímo nesouvisí. Občané mohou klidně uklízet chodníky dál a pokud tak činit nebudou, obec by jim měla zvednout daň z nemovitostí třeba až na koeficient 5, čímž by si potřebné prostředky na úklid opatřila. Vidí v tom přímo železnou logiku. Zkritizoval také vyplácení dávek hmotné nouze formou poukázek, o kterých v úvodu hovořil Jiří Šulc. Podle senátora Kubery je tento systém pouze dobrým byznysem pro podnikatele, kteří jej nabízejí. Občané se s nimi stejně naučí rychle obchodovat a nakonec si za státní peníze budou dále kupovat alkohol a cigarety. Celá věc se pak míjí účinkem. Ostré kritice podrobil také návrh zákona o Policii ČR a prohlásil, že pokud v navržené podobě projde Parlamentem, Teplice zruší městskou policii. Starosta městského obvodu Ústí nad Labem-město Václav Verner ale ve věci daně z nemovitostí s Jaroslavem Kuberou nesouhlasil. Zákon považuje za špatný, přednost by dal rozhodně zavedení obecních daní. Přispívat by měli všichni občané, ne jenom majitelé nemovitostí. I v Ústí starostové malých obcí poukazovali na problém chatařů. Podle starosty Chban Josefa Zajíce nebo Naděždy Černíkové, starostky Staňkovic, je velkou chybou, že není možné zvednout Příležitosti pozdravit starosty a představit nejvýraznější oblasti rozvoje Ústecka využil i hejtman Jiří Šulc. Upozornil také na možnosti získání finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad a vyzval přítomné, aby neváhali a předkládali své žádosti. daň z nemovitostí samostatně u rekreačních objektů. Starosta Telnice Jaroslav Doubrava zase míní, že největší brzdou v rozvoji obce je územní plán. Tázal se proto, zda by bylo možné nějakým způsobem pomoci malým obcím zafinancovat vypracování nových územních plánů. Další jeho dotaz směřoval k úpravě příspěvků neinvestičních výdajů na žáka. Ludmila Němcová, garant školské komise Svazu, ujistila, že Svaz přesvědčuje ministerstvo školství, aby konečně připravilo jakousi doporučující kuchařku, která by měla starostům pomoci definovat neinvestiční a investiční výdaje. V Ústí nad Labem se snad poprvé více diskutovalo také na téma Sdružení místních samospráv versus Svaz měst a obcí. Starosta Třebívlic Josef Seifert konstatoval, že vznik nového sdružení pozici Svazu skutečně Jaroslav Kubera, senátor informační servis č. 6/2008 strana 4

5 oslabuje. Dosáhnout přitom toho, aby se Svaz stal opravdovým partnerem vlády a Parlamentu bylo náročné a trvalo mnoho let. Nyní je třeba se zamyslet nad tím, proč se tak stalo a situaci dobře analyzovat. Rozumí i tomu, že se Sdružení etabluje v politickou stranu Nezávislí starostové pro kraj - zastoupení venkova v krajských zastupitelstvech povětšinou chybí. Alena Knobová ujistila pana starostu, že Komora obcí vedla se zástupci Sdružení několik debat. Ve většině názorů se obě skupiny naprosto shodly. Komora obcí ale respektuje princip, že jedna velikostní skupina obcí by si neměla pomáhat na úkor druhé, což zástupci Sdružení požadují. Dodala, že v pozadí navíc cítí silný politický podtext. Bylo to asi také první krajské setkání, při kterém se výrazněji přetahovalo. Na vině byl zákon o střetu zájmů. Padlo několik dotazů na způsob vyplňování čestných prohlášení, centrální registr atd. Jakub Pôbiš, právník Kanceláře Svazu, se snažil odpovědět na všechny konkrétní dotazy. (Pozn.: Problematice zákona o střetu zájmů jsme se v našem zpravodaji podrobně věnovali v několika předcházejících číslech, nejčastěji kladené dotazy pak zodpovídali v INS č. 3/2008, v č. 5 jsme radili, jak vyplnit čestné prohlášení.) Olomoucký kraj, 13. května 2008 Úvodní slovo přednesl primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný. Do Olomouce zavítal náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. V prvé řadě podal informace k plánovanému postupnému rozšiřování Czech Pointů. Sdělil, že každé obci, která má zájem zřídit na svém úřadu Czech Point, bude poskytnuta dotace Kč na zřízení místa, a to na základě podané žádosti. V současné době jsou k dispozici finanční prostředky na zřízení celkem 1000 Czech Pointů. Novela živnostenského zákona umožní občanům od 1. července žádat prostřednictvím Czech Pointů o vydání živnostenského oprávnění, ministerstvo však usiluje o to, aby se Czech Pointy staly nejen výdejním, ale také podacím místem. Zdeněk Zajíček dále komentoval technickou novelu zákona o obcích, která by podle jeho slov měla projít Poslaneckou sněmovnou i Senátem. Pokud se tak nestane, měla by být stažena z dalšího projednávání. Uvedl také zajímavá fakta k zákonu o policii - Česká republika má největší počet policistů po Kypru. Na jednoho policistu u nás připadá 210 obyvatel, zatímco v okolních zemích , ve Finsku až 600. Předmětem navrhovaných změn je odlehčení policie od činností, které by správně dělat neměla. Daleko více policistů by mělo přejít do přímého výkonu. Samosprávy by také samy měly specifikovat, co by v konkrétních lokalitách měla státní policie vykonávat, což umožní dle soudu náměstka Zajíčka institut Náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček tzv. koordinační dohody, kde obě strany identifikují problémové oblasti a zaváží se ke spolupráci. Z přítomných hostů se do diskuse zapojil i poslanec Radim Fiala. Ten upozornil mimo jiné na kuřácký zákon, který bude znovu projednáván na hospodářském, a poté na zdravotním výboru. Je však málo pravděpodobné, že by došlo k prosazení úplného zákazu kouření na veřejných prostranstvích. Miroslav Pluháček, starosta Bohuslavic, hájil v případě zákona o policii malé obce do 500 obyvatel. Aktivita při uzavírání koordinačních dohod by podle něho měla vycházet především ze strany policie jako odborného orgánu. Starosta malé obce už dnes vykonává desítky profesí. Náměstek Zajíček ujistil, že bude existovat vzorová koordinační dohoda podle velikosti obcí. Hlavní aktivita bude na straně policie, ale obce budou muset na identifikování problémů spolupracovat. U větších měst bude třeba ještě užší spolupráce. Jiří Petřek, starosta Bohuňovic, vyjádřil svůj názor ke zpracovávané analýze výdajů obcí. Považuje za chybu, že nebude zahrnovat také kraje, jejichž výdaje by měly být analyzovány především. Zdeněk Brož, starosta Šumperka, nabádal, že s výsledky analýzy bude třeba pracovat obezřetně, doporučuje je nepřeceňovat. Nalezení srovnávacích měřítek je obtížné, neboť každá obec má, i při na první pohled srovnatelných parametrech, odlišné podmínky. Tento názor podpořila i Květa Halanová, ředitelka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu. informační servis č. 6/2008 strana 5

6 Moravskoslezský kraj, 16. května 2008 Setkání v Ostravě zahájil místopředseda Svazu Zbyněk Stanjura, primátor Opavy (uprostřed), za Radu Svazu pozdravil přítomné Pavel Smolka, starosta Vítkova (první zprava). V úvodu diskusního bloku se o několik postřehů ohledně zavedení obecně závazné vyhlášky omezující provoz výherních automatů podělil senátor Petr Vícha, starosta města Bohumína. Konstatoval, že po zavedení vyhlášky klesl počet výherních hracích automatů v jejich městě ze 140 na 30. Ministerstvo financí ale začalo do některých prostor povolovat výherní hrací terminály. Až po velkém boji se město s ministerstvem dohodlo, že bude vyhlášku respektovat. Jedná se ovšem o pouhou dohodu, povolování jakýchkoli hracích přístrojů musí být jasně stanoveno zákonem. Také v Ostravě se hovořilo na téma chodníkové novely. Starostka Štramberka Věra Michnová upozornila na problém středověkých městeček s úzkými cestami, kde když napadne větší množství sněhu, je město nuceno odhrnovat jej i na chodníky, jelikož v podstatě není kam dát. Starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák zase upozornil na fakt, že jako občan může uklouznout na svých schodech a klidně tvrdit, že se mu úraz stal na chodníku. Poměrně široká diskuse byla v Ostravě vedena ohledně povinnosti odkanalizování všech aglomerací nad 2000 obyvatel do roku 2010, které vyžaduje Evropská unie a k níž se Česká republika v přístupových dohodách zavázala. Debatu otevřel Rudolf Bilko, starosta Vendryně. Informoval, že za účelem výstavby kanalizace založili společně s dalšími sedmi obcemi už před šesti lety Slezský vodohospodářský svazek a vypracovali projekt, s kterým v roce 2006 uspěli v Bruselu. Podíl, který měli spolufinancovat, se tehdy zdál být udýchatelný, ovšem při značném nárůstu cen stavebních prací i materiálu je pro ně dnes výstavba kanalizace v podstatě nemožná. Podobně je na tom celá řada dalších obcí a starosta Bilko proto vyzval Svaz, aby se tomuto problému věnoval. Výkonný místopředseda Svazu Jech ujistil, že odkanalizováním obcí se Svaz zabývá, z pozice europoslance se mu věnuje přímo i Oldřich Vlasák. Starostu Martiňáka zase zajímalo, zda se bude někdo zabývat situací v obcích do dvou tisíc obyvatel. Osobně si nemyslí, že všude je třeba stavět kanalizace, ve slezské zástavbě lze odpadní vody řešit i individuálními čističkami. Pořídit si domovní čističku je ale pro mnoho majitelů rodinných domků, zvláště pak důchodců, značný problém, upozorňovala zastupitelka Ženklavy paní Melčáková. Výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech na diskusní příspěvky krátce reagoval. Konstatoval, že abychom vodu více čistili, požaduje Evropská unie a stát se k tomu zavázal. Obcí se nikdo neptal. Jedná se tedy o společný problém, na který bude třeba hledat potřebné finance také v evropských fondech i ve státních rezervách. V závěru této debaty se starosta Hrádku Pavel Tomčala podivoval tomu, že jsou peníze na to, aby se stavěly nadchody pro medvědy, snad proto, že před deseti lety srazil u slovenských hranic kamión jedno zbloudilé medvídě, ale na čištění odpadních vod se jich nedostává. Přitom stavba jednoho plánovaného přechodu je odhadována na půl miliardy korun. Starosta Horních Tošanovic obrátil pozornost také na zákon o odpadech. Ministerstvo životního prostředí by podle jeho názoru mělo podporovat projekty na spalovny. Je nepochopitelné, že ministerští úředníci polemizují o tom, zda je lepší skládkování či spalování odpadů. Vždyť to, co jde do ovzduší ze skládek, je tisíckrát horší než to, co odejde z komína dobré spalovny, uvedl Martiňák. Zbyněk Stanjura k tomu poznamenal, že ministerstvo považuje za špatné jak skládky, tak i spalovny. Bylo by zřejmě nejraději, kdyby občané produkovali méně odpadu. Svaz společně s Asociací krajů návrh novely zákona o odpadech odmítl. Neumožňuje ani sládkovat za rozumné peníze, ani mít spalovnu. informační servis č. 6/2008 strana 6

7 Jihočeský kraj, 19. května 2008 Úvodní slova v Českých Budějovicích přednesli Rudolf Vodička, náměstek českobudějovického primátora, a Pavel Vondrys, starosta Strakonic. Oba se shodli, že krajská setkání jsou výbornou příležitostí také pro diskusi s poslanci a senátory příslušného regionu. V jižních Čechách se do diskuse aktivně zapojili poslanci Jan Bauer, který je zároveň starostou Prachatic, a Vojtěch Filip, který čerstvě obhájil roli předsedy své KSČM. Diskutovaná témata se nevymykala jiným krajům. Poslanec Bauer seznámil přítomné se situací ve Sněmovně ohledně chodníkové novely. Konstatoval mimo jiné, že počet přívrženců i odpůrců zákona je v dolní komoře Parlamentu zhruba vyrovnaný. Jaromír Jech uvedl, že při přípravě nového zákona by měl být brán v úvahu dopad na obce v rámci procesu RIA, včetně otázky, kde na novou povinnost obce vezmou finance. Téma by rozhodně nemělo být spojováno s otázkou navyšování daně z nemovitostí. Starosta Týna nad Vltavou Karel Hájek se podělil o praktické zkušenosti ze svého města, které již úklid zajišťuje. Relativně nový podnět do diskuse vnesl Stanislav Malík, starosta města Borovany. Upozornil na problém s nemovitostmi, které nejsou svými vlastníky užívány v souladu s určením. Objekty chátrají, případně umožňují vznik ghet, obce k nim však musejí udržovat infrastrukturu. Jan Bauer uvedl zkušenost Prachatic, které problém vybydlených domů chtěly řešit prostřednictvím sankcí od stavebního úřadu. Sankce se ale ukázaly být jako nevymahatelné a město muselo nakonec opravovat havarijní stav na své náklady. Jiří Kubík, starosta obce Větřní, seznámil přítomné se svými záměry na výkup takovýchto nemovitostí a asanace. Zůstává však problém v oblasti sociální péče, totiž co s nájemníky, jež jsou často i spekulativně k pobytu v takovýchto nemovitostech přihlášeni. Václav Heřman, starosta Vodňan, zmínil v této souvislosti i problém omezených možností obce zasáhnout v případě obtěžování hlukem. Dříve bylo zastavení problematické produkce jednodušší ve spolupráci s policií a hygienou. Několik příspěvků se týkalo také zákona o odpadech. Návrhy ministerstva životního prostředí diskutující označili za mnohdy až příliš zelené a ne zcela respektují možnosti a potřeby obcí. Ve věci rozpočtového určení daní byly v Budějovicích vypíchnuty dva problémy, o kterých se už ale také průběžně na krajských setkáních hovořilo. První - sídlo firmy leží v jiné obci než její provozovna a druhý, obdobný - trvalé bydliště má občan v jiné obci, než dlouhodobě pobývá. I na tyto aspekty by mělo být pamatováno při zpracovávání návrhů na úpravy financování obcí. Anna Pilátová, starostka obce Babice, vyjádřila uznání za to, že se podařilo prosadit kritérium rozlohy, které mnoha obcím s malým počtem obyvatel pomohlo k navýšení prostředků. Vojtěch Filip ve svém vystoupení komentoval problematiku nového herního zákona. Středočeský kraj, 21. května 2008 V Praze se po přednesení jednotlivých prezentací legislativně-právního odd. Kanceláře Svazu diskutovalo asi nejvíce. Přítomní starostové debatovali především o odpadech, konkrétně pak o výkupu druhotných surovin, především kovů. Několikrát zazněl požadavek, aby kovy byly vykupovány pouze od právnických osob, a to formou bezhotovostního platebního styku, nikoli od osob fyzických. Starosta Ondřejova Martin Macháček upozorňoval na problematiku zpětně odebíraných výrobků, hlavně pneumatik. K zvážení dával také doporučení, aby občané neplatili nic za vytříděný odpad, náklady by mohli nést ti, kteří tyto výrobky (obaly) uvádějí do oběhu. Aloiz Šula z Úholiček kritizoval navyšování poplatků za skládkování. Na většinu podnětů reagovali Pavel Drahovzal z Kanceláře Svazu a primátor Kladna Dan Jiránek. Ujistili přítomné, že Svaz, především pak komise životního prostředí, se zákonem o odpadech podrobně zabývá a na společném postupu se dohodl už i s kraji. Za zmínku stojí i to, že dva iniciátoři hnutí proti zákonu o odpadech místostarosta informační servis č. 6/2008 strana 7

8 Středočeský kraj zaznamenal nejvyšší počet účastníků. Do křesel zasedací místnosti Magistrátu hl. m. Prahy jich zasedlo 140. Neveklova Jan Slabý a Aloiz Šula poděkovali Svazu za podporu jejich Petice i za další aktivity, které v tomto směru Svaz vyvíjí. Dalším hodně diskutovaným tématem byla daň z nemovitostí. Martin Macháček na příkladu své obce uvedl, že zhruba polovina daně z nemovitosti pro Ondřejov pochází ze zemědělské půdy. Rušit tuto daň samozřejmě nechtějí. Na druhou stranu si ale zemědělců velice váží a zvyšovat daň jim rovněž nechtějí. Navrhoval proto, aby existovala možnost ponechat daň z pozemků ve stávajícím stavu a vyšší koeficient uplatňovat pouze u ostatní daně z nemovitostí, která je skutečně minimální. Podle Dana Jiránka by bylo nejlepší, aby si obec mohla regulovat daň z nemovitostí podle územního plánu a rozlišovat tak jádro obce, chatovou oblast, zemědělské pozemky atd. Informoval, že v současné době se chystá rychlá novela zákona, která by měla zrušit osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb, což je pro Středočeský kraj velmi významné, jelikož zde novostavby tvoří téměř polovinu domovního fondu. Tuto novelu vítá také starostka Prahy-Slivence Jana Plamínková, která zároveň apelovala na urychlené přijetí zákona o církevních restitucích. Některé památky se vzhledem k stále nevyjasněným majetkovým vztahům doslova rozpadají před očima. Otakar Hlavín, starosta obce Líbezníce, pogratuloval Svazu za to, že se mu podařilo dosáhnout navýšení poplatků za výkon státní správy pro obce II. typu. Připomněl však, že existuje celá řada obcí I. typu, která rovněž vykonává přenesenou působnost pro své široké okolí. Dan Jiránek k tomu podotkl, že Svaz se snaží především prosadit urychlenou novelu zákona o správních poplatcích, která by část těchto problémů vyřešila. Svaz v této věci jedná s ministerstvem financí i s ministerstvem pro místní rozvoj, které je garantem zákona o správních poplatcích, a v prvním kole chce dosáhnout podstatného zvýšení plateb pro stavební úřady. Zmíněny byly i některé další problematiky, jako např. odvolávání ředitelů škol nebo údržba zeleně kolem pozemních komunikací. opatrovnictví, které jim tzv. spadlo do klína díky novému zákonu o sociálních službách. Konstatovala, že větším městům asi příliš starostí nepřidělává, jelikož mají svůj sociální odbor a na opatrovnictví mohou vyčlenit zaměstnance. Pro malé obce se ale může stát neřešitelným problémem. Ve Smečnu je domov důchodců a ústav pro mentálně postižené a už dnes přebírá opatrovnictví nad 50 občany. Starostka Štrobachová proto navrhovala, aby byl za tímto účelem buď zřízen institut profesního opatrovníka nebo aby obce na tento výkon dostávaly adekvátní příspěvek. Dan Jiránek k tomu poznamenal, že počet seniorů v obci by se měl stát i jedním z kritérií pro rozpočtové určení daní. Na domácí půdě přivítal starosty primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. V úvodním slově se dotkl i problematiky rozpočtového určení daní. Konstatoval, že nastavit spravedlivý systém a zohlednit zájmy jak nejmenších, tak i středních a největších měst je ale dle jeho názoru nesmírně složité a v absolutním měřítku v podstatě nemožné. Přál by si, aby zvolený systém byl solidární s malými obcemi, ale pochopitelně aby také zohledňoval potřeby hlavního města. V Praze se diskutovalo také o připravovaném zákonu o rozpočtovém určení daní. Pavla Štrobachová, starostka Smečna, v této souvislosti upozornila na nový fenomén, čímž je pro obce Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan, se dotkl otázky poskytování nenárokových dotací. Podle jeho názoru by bylo mnohem systémovější, kdyby adekvátní část těchto financí byla obcím přidělována každoročně prostřednictvím rozpočtového určení daní. Jaromír Jech pana starostu ujistil, že Svaz volá po reformě dotační politiky už od počátku devadesátých let, je to ale velké politikum a není snadné se prosadit. informační servis č. 6/2008 strana 8

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XII. finanční konference Jak řešit případné předlužení obcí Z jednání

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail:

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr.

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr. 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz,

Více

8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Účetnictví obcí se bude měnit

8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Účetnictví obcí se bude měnit MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 8-9/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Reorganizace České pošty Účetnictví obcí se bude měnit Možné změny

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více