Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010

2 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Modřany 2. Přesný název školy k podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola Rakovského v Praze Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Ve školním roce se na Základní škole Rakovského v Praze 12 vyučovalo v 1. až 4. ročníku na I. stupni a 6. až 9. ročníku na II. stupni podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Čtvrtý rok vzdělávání dětí podle našeho vzdělávacího programu potvrdil, že tento program je zatím optimální. Od 1. třídy je zařazená výuka angličtiny. Děti se prostřednictvím hry, říkadel, písniček seznamují se základy cizího jazyka, učí se správnou výslovnost. Ve druhém ročníku se na znalosti dětí navázalo a začala práce s učebnicí. V ostatních předmětech k výrazným změnám v obsahu učiva nedošlo, protože paní učitelky pracovaly moderními metodami již v předchozích letech. Od šesté třídy žáci volí volitelný předmět. V tomto školním roce jsme nabídli pro 6. a 7. třídy sportovní hry pro dívky a chlapce, německý jazyk, pro 8. a 9. třídy pak německý jazyk, francouzský jazyk, výtvarné činnosti, sportovní hry pro chlapce a domácnost pro dívky. Zodpovědně hodnotit vlastní vzdělávací program Učení pro život bude možné až po prověření ve všech ročnících. využití alternativních vzdělávacích programů: vzdělávací program počet tříd počet žáků waldorfská škola montessori škola 2 38 začít spolu zdravá škola Učení pro život Základní škola 2 29

3 4. Jazykové vzdělávání Uč. s odbornou kvalifikací Uč. bez odborné kvalifikace Z toho rodilí mluvčí AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní celkem počet učitelů, kteří zahájili studium k získání odb. kvalifikace v roce 2009/ zahájil 3 pokračují odborná jazyková učebna ano využívání počítačových výukových jazykových programů ano název programu Terasoft nabídka jazykové výuky (kroužků) mimo vyučování ne žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní

4 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání (vč. výsledků závěrečných zkoušek) Základní škola si stanovila ve svém vzdělávacím programu Učení pro život za cíl dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem a schopnostem žáků. Ve školním roce z celkového počtu žáků 289 : o prospěli s vyznamenáním 129 o prospěli 121 o neprospěli 1 o opravné zkoušky složili 1 o program Montesorri slovní hodnocení 38 Úspěšnost přijetí žáků 9. tříd v % Gymnázia 4letá SOŠ SOU U počet % počet % počet % počet % 3 60 % % % % Součet žáků nemusí souhlasit, neboť žáci mohli podat současně až 3 přihlášky na střední školu. Gymnázia šestiletá počet % % Gymnázia osmiletá počet % % Hodnocení úspěšnosti : Z tabulky vyplývá vysoká úspěšnost přijetí na střední školy i střední odborná učiliště našich žáků. U žáků, kteří nebyli přijati v prvním kole na zvolenou střední školu, je často příčinou nekritický zájem rodičů. Tito rodiče nedbají ani rad výchovného poradce, ani třídní učitelky, které dokáží objektivně posoudit studijní předpoklady žáků. Druhé kolo přijímacích zkoušek je i u těchto žáků úspěšné.

5 6. Volitelné a nepovinné předměty a) volitelné předměty: o sportovní hry chlapci ročník 2 hodiny o sportovní hry chlapci 9. ročník 3 hodiny o sportovní hry dívky 6. a 7. ročník 2 hodiny o domácnost dívky 9. ročník 1 hodina o francouzský jazyk 9.ročník 3 hodiny o výtvarné činnosti 8. a 9. ročník 2 hodiny o německý jazyk 6. a 7., 8. a 9. ročník 2 hodiny b) nepovinné předměty: o sborový zpěv ročník 1 hodina o biblické vyučování I. stupeň 1 hodina 7. ICT využívání počítačových výukových programů ano Pro výuku s využitím počítačových programů je na škole k dispozici počítačová učebna a dvě učebny s interaktivní tabulí (pracovna přírodopis chemie, pracovna cizích jazyků). V programu Učení pro život je výuka informatiky zařazena s jednohodinovou dotací ve 4. a 5. ročníku na I. stupni, v 6. a 7. ročníku na II. stupni. Kromě toho využívají pedagogové možnosti pracovat v počítačové učebně ve všech ročnících a ve všech naukových předmětech podle potřeby. Počítačová pracovna je vytížená téměř po celé vyučování.

6 8. Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 (podle zákona 563/2004 Sb.) kvalifikace Pedagogičtí kvalifikovaní nekvalifikovaní % pracovníci celkem pracovníci pracovníci % I. stupeň II. stupeň ,3 4 26,7 vychovatelé Celkem , ,3 počet všech vychovatelů, kteří zahájili v roce 2009/2010 studium k získání odb. kvalifikace: 0 počet všech učitelů, kteří zahájili v roce 2009/2010 studium k získání odb. kvalifikace: 0 4 pokračují 9. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více Počet (fyz. osoby) k průměrný věk pedagogických pracovníků: 46,1

7 10. Další vzdělávání ped. pracovníků Zaměření kurzu počet uč. Barevný svět supervize 10 Barevný svět klima a kolorit školy 22 PPP Modřany instruktáž ke zprávám z vyšetření 20 Poskytování první pomoci úrazy dětí 30 OPPA - Kurzy angličtiny průběžně celoročně 5 Tvořivá škola matematika pro 7. tř. 1 Jazyky bez barier angličtina pro děti s SPÚ 2 Syndrom vyhoření 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 1 Výchovné poradenství UK Praha 1 MFF UK Praha Heuréka fyzika 1 průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka: 10 hodin 11. Počet zapsaných žáků pro školní rok 2010/2011 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/2011 počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2010/2011 z toho počet dětí přijatých do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 počet odkladů pro školní rok 2010/

8 12. Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub nebo podobné zařízení pro žáky 2. st. 0 0 Ranní družina ano Hodnocení : Školní družina má vypracovaný vlastní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího plánu. Úkolem školní družiny je zastoupit rodinu a rodinné zázemí v době, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání. Svým vybavením a činnostmi by měla proto vytvářet vhodné podněty k seberealizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Navíc se pobyt dětí ve školní družině významným způsobem podílí na smysluplném využití jejich volného času. Rozvrh činnosti je stanoven tak, aby splňoval požadavky duševní hygieny, zároveň by měl vyhovovat dětem a respektovat věkové a individuální zvláštnosti. Tomu odpovídá rozdělení dětí do oddělení školní družiny podle jejich věku. Zaměstnání dětí ve školní družině lze rozdělit do několika okruhů aktivit : o rekreační (pohybové aktivity) o odpočinkové (klidné hry, četba, vyprávění ) o sebeobslužné (upevňování hygienických a kulturních návyků) o příprava na vyučování (domácí úkoly) o veřejně prospěšná činnost (výchova k dobrovolné práci bez zisku) o zájmové (uspokojuje touhu dítěte po seberealizaci a kreativitě) Stanovené cíle vychovatelky úspěšně plní. Zúčastňují se téměř všech akcí pořádaných školou, navíc pro družinové děti připravují akce samostatné. Rodiče byli s prostředím, činností školní družiny spokojeni. V letošním školním roce byly pro děti školní družiny otevřeny kroužky šití a vyšívání. Pro každý měsíc připravila jedna z vychovatelek soutěž pro všechna oddělení školní družiny k předem danému tématickému okruhu (sportovní, výtvarné, recitace, zpěv apod.). Výsledky byly pravidelně vyhodnocovány a všechny děti byly odměněny.

9 13. Poradenské služby školy spolupráce s PPP Modřany akce poradny pro VP výběr VP dle stávajících problémů v regionu sjednání spec. vyšetření žáků se SPU a chováním realizace nápravy vývojových poruch učení a chování speciální pedagog Mgr. M. Malotová zprostředkování vyšetření žáků 9. roč. profesionální orientace, pomoc při výběru středních škol poradenská pomoc pro děti i rodiče pomoc školní psycholožky H. Holečkové dětem i rodičům pomoc při řešení drogové problematiky pro děti a jejich rodiče spolupráce s Policií ČR spolupráce s Městskou policií řešení negativních jevů ve škole krádeže, vandalismus přednášky a besedy pro žáky I. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence osobní bezpečnosti a dopravní výchovy přednášky a besedy pro žáky II. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence negativních projevů mládeže ve společnosti a jejich právní důsledky pro pachatele ukázky zásahů policistů při řešení kriminálního činu pro I. stupeň seznámení s projektem Policie ČR Ajaxův zápisník pro děti z 2.a 3. tříd spolupráce se sociálním odborem spolupráce s MÚ Praha 12 Odbor péče o děti a mládež dr. Jochová, kurátoři spolupráce s rodiči konzultační činnost, pohovory, výchovné komise při řešení výchovných problémů, poradenská činnost při volbě povolání pro děti i rodiče, zprostředkování kontaktů na příslušné odborníky spolupráce s dalšími objekty Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany, komunitní centrum KROK Proxima Sociale, pracovní úřady spolupráce se Zdravotním klaunem spolupráce s Hnutím narovinu Se střediskem výchovné péče spolupracuje škola i jako základní škola pro vzdělávání dětí umístěných z různých důvodů na přechodné pobyty do tohoto zařízení. Jejich svěřenci jsou na 6 týdnů zařazováni do vhodných tříd, kde je jim věnována našimi učiteli jak vzdělávací, tak výchovná péče. Dalším okruhem spolupráce je také odborná pomoc při řešení problémových situací jednotlivých dětí, případně celých tříd. Pracovníci Proxima Sociale komunitního centra KROK pomáhají škole při řešení problémů dětí se začleněním do třídního kolektivu, pomáhají radou v oblasti sociální komunikace a jiné. Výchovná poradkyně Mgr. Romana Zemanová pokračuje ve funkci velmi úspěšně. Pro tuto funkci není plně kvalifikovaná, dokončuje studium na Ped. fakultě UK Praha. V letošním školním roce se spolupodílela na řešení výchovných problémů (pohovory se žáky, účast na jednáních výchovné komise). Spolupracovala s třídními učitelkami 9. tříd na umístění žáků na střední školy a střední odborná učiliště. Svou spolupráci zaměřila i na třídní učitele a rodiče žáků I. stupně. Pro příští školní rok je potřeba i nadále tuto spolupráci rozvíjet. Preventista sociálně patologických jevů Mgr. Alena Škopková pracuje velmi úspěšně. Dokázala zdařile skloubit znalosti preventisty a učitelky občanské výchovy a etické výchovy v každodenní osvětové práci s dětmi a rodiči.

10 14. Spolupráce s rodiči společné akce o zahájení školního roku v prvních třídách za přítomnosti rodičů prvňáčků o Slavnost Slabikáře den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků za konci měsíce října, kdy děti dostávají první učebnici Slabikář o Vánoční setkání třídních učitelů s rodiči ve třídách, případně Vánoční besídky o Slavnost prvního vysvědčení žáci 1. tříd o Velikonoční jarmark, velikonoční dílny o Oslava 25. výročí otevření školy o Dny otevřených dveří (při různých příležitostech zápis do I. tříd, 25. výročí školy) o Třídy s programem Montessori pravidelné akce pro rodiče s dětmi o Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd za přítomnosti všech vyučujících, kteří je během jejich školní docházky učili. jiná forma sdružení rodičů a přátel školy třídní schůzky společné konzultace v předepsaných termínech ano 3 ve školním roce 3 ve školním roce individuální konzultace podle aktuálních potřeb rodičů, případně učitelů v konzultačních hodinách pedagogů 1 hodina týdně možnost zúčastnit se výuky ano po dohodě s vedením a vyučujícím výchovné komise a konzultace s rodiči zaměřené na problémové situace za účasti vedení školy, třídních učitelů, výchovné poradkyně, školní psycholožky, školního preventisty, případně kurátorů, sociálních pracovnic a psychologa z PPP 15. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, grantových řízeních, projektech Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 Zadavatel realizace získaná finanční dotace Ministerstvo vnitra ČR ano ,- Kč

11 Díky finanční podpoře mohla škola rozšířit svoje možnosti nabídky aktivit (zejména výjezd). Projekt patří k jednorázové časově vymezené akci, zatímco každodenní práce učitelů s dětmi cizinci je nepřetržitý dlouhodobý pedagogický proces. Je časově náročné a v podstatě nerealizovatelné úředně zaznamenat každý akt konzultace, porady, vysvětlování či doučování v průběhu pedagogické práce s dětmi. Finanční prostředky poskytnuté tímto grantem nepokryly všechen vynaložený čas, učitelé byli a jsou průběžně finančně oceňováni v rámci odměn. V rámci projektu se zúčastnilo : o výjezdu I. stupeň o výjezdu II. stupeň o konzultace k výjezdu o konzultace k výjezdu o doučování český jazyk o konzultace k jednotlivým předmětům o konzultace s rodiči 32 dětí + 4 dospělí 39 dětí + 3 dospělí 22 rodičů (I. stupeň) 13 rodičů (II. stupeň) 6 dětí 39 dětí 19 rodičů dětí z I. stupně, 5 rodičů dětí z II. stupně Realizovaný projekt ideálně naplnil a obohatil možnosti školy ovlivnit a zmírnit jazykové překážky v komunikaci mezi rodinou a školou. Jeho prostřednictvím se do výchovně vzdělávacího procesu aktivně zapojili nejenom pedagogové, ale hlavně žáci cizinci a jejich rodiče. Výchovné působení na žáky se rozšířilo na vyučující celé škály předmětů a nezůstalo pouze na vyučujících českého jazyka. Projekt přispěl k prohloubení spolupráce všech pedagogických pracovníků na škole a věříme, že v důsledku pozitivního vlivu výjezdů se zlepší i vztah rodina škola. 16. Péče o nadané žáky, zkušenosti V případě zájmu rodičů je škola připravena vytvořit individuální vzdělávací program pro nadané dítě. Ve všech, tj. i v běžných třídách pak vyučující podporují nadané žáky volbou přiměřených metod a forem práce, např. skupinovým vyučováním, projektovým vyučováním, samostatnou prací, prací na počítači. Dále volbou a zadáváním domácích úkolů, zapojením do soutěží vědomostních i sportovních. Třídní učitelé doporučují rodičům nadaných žáků zapojení do odpoledních činností, které podporují nadání dětí hra hudební nástroj, sport (ZUŠ, DDM). V rámci povinně volitelných předmětů nabízíme zájemcům výuku druhého cizího jazyka německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk. Na II. stupni základní školy se vyučující s velmi nadanými žáky prakticky nesetkají, neboť tito žáci využívají možnosti přechodu na osmiletá gymnázia. Dosud jsme se na škole nesetkali se žádostí rodičů o přeřazení do vyššího ročníku.

12 17. Přípravné třídy ano/ne, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy ne Ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 žákyně 1. třídy. Přidělen asistent pedagoga, případné další problémy této žákyně řeší škola v součinnosti s PPP Barunčina, Praha 4 Modřany a pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 12. K potřebám sociálního začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je přihlíženo s porozuměním a snahou pomoci od všech pracovníků školy. Dětem je nabízena možnost doučování, rodiče mohou využít individuálních konzultačních hodin třídních i ostatních učitelů, příp. konzultaci s výchovnou poradkyní. Stejným způsobem mohou vyhledat pomoc i u vedení školy kdykoliv po předchozí domluvě. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociálních věcí MČ Praha 12 byla pro žákyni I. stupně ze sociálně znevýhodněného prostředí zajištěna asistentka. Žákyně má vypracovaný individuální vzdělávací program přizpůsobený jejím schopnostem i možnostem. 18. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát EU počet žáků Stát - ostatní počet žáků Vietnam 25 Spojené státy 1 Ukrajina 15 Čína 1 a) zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ

13 Všichni žáci jiné národnosti se velmi dobře zapojili do jednotlivých třídních kolektivů, snaží se vyrovnat svým českým spolužákům a daří se jim to. Velmi často je svojí pílí a houževnatostí dokonce převyšují. Třídní kolektivy je přijímají bez problémů a děti nacházejí ve třídách svoje kamarády. Třídní učitelé nemuseli dosud řešit žádné kázeňské přestupky s rasovým podtextem. Počáteční složitou situaci v komunikaci způsobenou jazykovými bariérami díky trpělivé a soustavné péči všech vyučujících a vychovatelek ŠD děti brzy překonaly. Jiná je situace v komunikaci s rodiči těchto dětí, kdy často musí rozhovor překládat samo dítě, anebo doprovázející překladatel. V okamžiku, kdy se tito rodiče s učiteli domluví, jsou rodiče vstřícní, přátelští a spolupráce s nimi je vzorná. Úspěšné začlenění cizinců do českého prostředí podporuje projekt Ministerstva vnitra ČR Cizinci. 19. Environmentální výchova Environmentální výchova je součástí školního vzdělávacího programu Učení pro život v rámci mezipředmětových vztahů. Základní škola vychovává děti k ochraně životního prostředí, k ekologickému hospodaření nejen předáváním vědomostí v této oblasti (pravidelné akce : Ekobat, Ekodomov, Ekocom, Tonda Obal na cestách), ale také praktickými činnostmi pravidelný sběr druhotných surovin, tříděním odpadu (Asekol sběr elektrických přístrojů a elektroniky), měsíční akcí hodina pro školu celoškolní úklid a úprava školního prostředí dětmi. Škola je zapojena do soutěže Recyklohraní. V rámci Dne Země proběhl na škole projektový den, kdy jednotlivé třídy podle zájmu navštívily místa zajímavá z hlediska environmentální výchovy. Během školního roku se děti v rámci projektu zaměřeného na ochranu přírody. V cyklu přednášek se děti seznamují se životem ohrožených druhů zvířat. Akce je každoročně pořádána ve spolupráci s organizací Merlin. V závěrečném setkání se dětem živě představí při letové ukázce pestrá paleta domácích i zahraničních dravců. Školní projekt Hodina pro školu si vytyčil jako cíl aktivní podíl každého žáka všech tříd na zlepšení a udržení čistého a příjemného prostředí ve škole i v okolí školy. Jedna hodina v měsíci byla věnována na úklid. 20. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí vzdělávacího programu Učení pro život. Prolíná všemi naukovými vyučovacími předměty a vzhledem k přítomnosti cizinců ve třídách se odráží v každodenním životě dětí. Komplexní informace o životě a kultuře jiných etnik se děti dozvídají v hodinách český jazyk a literatura, dějepis a občanská výchova na II. stupni, na I. stupni pak v hodinách čtení a v předmětu nauka o společnosti a svět kolem nás. Jako podporu prevence směřující k tolerantnímu a bezkonfliktnímu jednání dětí zařazujeme pravidelně vhodné pořady KC 12, KD Barikádníků a Proximy Sociále. Dále jsou prvky multikulturní výchovy nedílnou součástí preventivního programu školy. Přítomností cizinců v jednotlivých třídách prožívají žáci multikulturní výchovu v praxi.

14 Program Montessori pořádá v pravidelných cyklech projekt Evropský parlament, kde se děti aktivně seznamují s jinými národy a jejich kulturou. Na podporu multikulturní výchovy se škola zapojila do projektu Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců. 21. Prevence rizikového chování Školní preventivní program byl realizován podle minimálního preventivního programu a strategie, která vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen na prevenci všech sociálně patologických jevů např. kouření, užívání alkoholu a drog, vandalismus, xenofobie, rasismus, sekty, virtuální drogy, záškoláctví, zneužívání a týrání dětí, domácí násilí, poruchy příjmu potravy. Realizován byl učiteli v jednotlivých předmětech, odbornými lektory, Policií ČR, organizacemi / Proxima Sociale, ANIMA, Barevný svět dětí / a koordinovala jej školní metodička prevence. Všechny ročníky školy byly do programu nějakým způsobem začleněny, program prolínal výchovnou i výukovou složkou vzdělávání během celého školního roku. Ve vyučovacích hodinách byl prosazován zdravý životní styl, zařazovány byly projekty. Velice přínosnou se stala práce školní psycholožky s vybranými žáky i celými třídami. Žáci se zúčastnili Veletrhu volnočasových aktivit, který se stal dobrou prevencí v oblasti šikany a násilí, žákům nabídl možnosti smysluplného trávení volného času. Na prvním stupni byl realizován ucelený preventivní program AJAX. Organizace ANIMA se věnovala prevenci a zdravému životnímu stylu v 5. třídách. Organizace ANIMA také působila v oblasti prevence na druhém stupni 6., 7. a 8. třídy. Proxima Sociale vedla preventivní programy v 8. a 9. třídách / drogové závislosti, partnerské vztahy, sexualita, trestní zodpovědnost, subkultury, sekty a rizikové skupiny, rasismus a xenofobie /. Zaměřili jsme se na zlepšení vztahů ve třídě. Výrazně se do něj zapojili třídní učitelé a velkou pomoc poskytla organizace Barevný svět dětí. V rámci projektu integrace cizinců byly uskutečněny dva poznávací výjezdy, které se setkaly s mimořádně kladným ohlasem. Třídní učitelé podle individuálních potřeb tříd zařazovali další programy besedy, exkurze a zúčastňovali se školení. Ve škole pracoval žákovský parlament. Žáci sem přicházeli s nápady na nejrůznější akce, měli i možnost sdělit své připomínky a stížnosti. Velice přínosnou byla spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, Úřadem městské části Praha 12 a Policií ČR.

15 22. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Program Zdravé město Praha 2008 projekt Prevence pro svobodný život - oblast specifické primární prevence. Cílem prevence v rámci tohoto programu jsou žáci 8. a 9. tříd základní školy ,- Kč ano Prevence sociálně patologických jevů na základních školách ve 4., 5., 6. a 7.ročních ,- Kč ano Grant rekonstrukce vnitřních povrchů tělocvičen za 30 % spoluúčasti MČ Praha ,- Kč ano Projekt Ajax dlouhodobý projekt Policie ČR určený pro žáky 2. a 3. tříd. Finanční zatížení nese plně Policie ČR. Projekt Adopce na dálku ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu adoptovali žáci školy v roce 2006 chlapce v Keni Patrick Orwa. Děti formou sbírek a sběru papíru hradí jeho náklady na školné a pomůcky. Grant MV ČR Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha ,- Kč ano Na jaře 2009 ukončila základní škola tříletou spolupráci v rámci mezinárodního projektu Sokrates s partnery z Francie, Španělska a Švédska. V tomto školním roce se škole nepodařilo najít vhodného mezinárodního partnera do nového projektu. 23. Další výchovně vzdělávací aktivity, mimoškolní aktivity Kroužky Škola nabízí dětem v odpoledních hodinách řadu kroužků : anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé, výtvarný kroužek, sportovní hry, aerobik, průpravná cvičení, Šikulík, dramatický kroužek, míčové hry, pěvecký kroužek, stolní tenis, tenis, v rámci školní družiny šití a vyšívání. Ve spolupráci s agenturou Kroužky pak florbal a počítače. Školní sbor v činnosti školního pěveckého sboru se odráží stále se snižující zájem dětí z II. stupně o aktivity v jejich volném čase. Školní sbor pracoval s malým počtem členů. komunitní centrum ne výjezdy V rámci projektového týdne vyjíždějí některé třídy na ozdravné pobyty tématicky zaměřené. Třídy programu Montessori vyjíždějí se svými dětmi pravidelně v červnu. školy v přírodě - škola nepořádá

16 lyžařské kurzy - Vzhledem k náročným finančním podmínkám se zúčastnilo lyžařského kurzu pouze 7 žáků z různých ročníků. výjezdy do zahraničí ne Počáteční zájem rodičů o výjezd do zahraničí pomine v okamžiku, kdy si plně uvědomí výši ceny zájezdu a nutnost mít vlastní pas. výměnné pobyty ne 24. Prezentace školy Ve školním roce slavila škola 25. výročí otevření. Oslavy probíhaly po celý školní rok a vyvrcholily 6. května programem pro veřejnost a zvané hosty. Za MČ Praha 12 se odpoledního programu zúčastnil starosta pan P. Hána. Škola se prezentovala nástěnným kalendářem, k tomuto dni vydala pamětní listy a jako pozornost všichni přítomní dostali perníkového ráčka. Rodiče měli možnost po celý den nahlédnout do tříd v rámci pořádání Dne otevřených dveří a odpoledne se pro ně konala prezentace školních a družinových kroužků. reprezentace školy na akcích organizovaných MČ Praha 12 účast na olympiádách, soutěžích, festivalech o olympiáda v českém jazyce o školní kolo Dějepisné olympiády o školní kolo recitační soutěže I. a II. stupeň o aktivně se děti zapojily do všech sportovních soutěží pořádaných na našem obvodě o stolní tenis Den otevřených dveří ano o program Montessori otevřený program pro rodičovskou veřejnost průběžně o 1. třídy a výuka angličtiny o pro předškoláky a jejich rodiče o v rámci oslav 25. výročí školy Komunitní centrum ne Škola pod vedením Mgr. K. Novotné (aprobace výtvarná výchova) vydává každoročně kalendář sestavený z výtvarných prací našich žáků. Kalendář na rok 2010 tvoří ilustrace s námětem vody namalované a nakreslené našimi žáky.

17 25. Počet individuálně integrovaných žáků počet individuálně integrovaných žáků bez žáků se spec. poruchami učení a chování 1 sport počet žáků se SPUCH Spolupráce s MŠ, kurzy pro předškoláky Základní škola pravidelně zve děti MTŠ Pejevové, Krouzova, Levského, Pastelka : o na ukázkové hodiny pro budoucí školáky o na výstavy dětských prací o workshop odpolední program pro předškoláky a jejich rodiče realizovaný vyučujícími I. stupně 27. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy kraj počet žáků Středočeský 12 celkem mimopražských dětí: Hodnocení žáků: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a s hodnocením a klasifikací žáků upřesněných ve vlastním vzdělávacím programu Učení pro život. Byla vypracována kritéria hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, kterými se řídí všichni vyučující. Při klasifikaci používají učitelé pět klasifikačních stupňů. Pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami používají učitelé také pět klasifikačních stupňů, na písemnou žádost zákonných zástupců mohou být tito žáci klasifikováni slovně. V programu Montessori jsou žáci hodnoceni slovně. Pouze u žáků, kteří přecházejí na jinou základní školu nebo víceletá gymnázia, je slovní hodnocení doplněno klasifikací.

18 29. Vybavení školy Základní škola Rakovského v Praze 12 postupně zlepšuje úroveň nejen z hlediska vyhovující vybavenosti, ale i z pohledu estetického. Tyto finančně náročné akce se daří realizovat pouze za pochopení a podpory Magistrátu hl. m. Prahy a především Městské části Praha 12. Na základní škole jsou k dispozici 3 tělocvičny. Školní hřiště má škola ve výpůjčce od magistrátu. Na rekonstrukci části těchto sportovišť obdržela škola v roce 2009 grant, v době letních prázdnin byly provedeny plánované úpravy. V roce 2010 získala škola grant na rekonstrukci podlahy v další tělocvičně. V současné době pracujeme na podání žádosti o nový grant na dokončení rekonstrukce sportovišť na školním hřišti. Školní knihovna je přístupná dětem i vyučujícím. Nové knihy jsou podle finančních možností školy dokupovány. Základní škola má vybavené odborné učebny chemie, fyzika, hudebna, počítačová pracovna, kuchyňka pro domácí nauky. Za finanční prostředky věnované Magistrátem hl. m. Prahy škola rozšířila své vybavení o dvě interaktivní tabule, výukové programy, zmodernizovala zařízení počítačové učebny a doplnila řadu učebnic. 30. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Základní škola Rakovského v Praze 12 uzavřela již 4. rok vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Název Učení pro život vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, zdravý životní styl a úspěšné zapojení absolventů do veřejného života. Klademe důraz na vyhledávání informací, čtení s porozuměním, práci s textem. Podněcujeme tvořivost žáků, jejich účast v různých soutěžích a olympiádách. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Žáky vedeme k respektování pravidel chování. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Je kladen důraz na výchovu ekologicky myslícího jedince, který respektuje požadavky ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Škola je otevřená žákům se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Možnost jejich vzdělávání ale závisí na typu a rozsahu omezení a postižení, škola například nemá bezbariérový přístup k jednotlivým učebnám. Škola je otevřená i žákům mimořádně nadaným. Těmto žákům je připravena nabídnout zvýšenou motivaci k prohlubování základního učiva. Na Základní škole Rakovského v Praze 12 se souběžně vyučují tři výukové programy. Posledním rokem v 5. třídách dobíhal program Základní škola. V 1. až 4. a v 6. až 9. ročnících učíme podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Druhým rokem nabízíme školní vzdělávací program Učení pro život v alternativní formě Montessori pro zájemce I. stupně. Děti i paní učitelky se v novém školním prostředí rychle a dobře aklimatizovaly a staly se nedílnou součástí školního kolektivu. Program

19 Montessori počítá s aktivním podílem rodičů v režimu života jednotlivých tříd. Rodiče Montessori se však dokázali zapojit také do života celé školy. V zájmu podpory zdravého životního stylu dětí na I. stupni je škola přihlášená do programu Ovoce do škol. Nadále pokračuje úspěšná vzájemná spolupráce se Zdravotním klaunem. Zdravotní klauni pravidelně navštěvují žáky 5. tříd a třídy Montessori. Děti na oplátku zhotovují vánoční přáníčka pro malé pacienty v nemocnicích i pro obyvatele domovů pro seniory. Tato spolupráce má i výchovný význam, děti získávají sociální cítění a schopnost empatie. Dokladem je účast i na jiných charitativních akcích např. Chrpa, Modrý klíč, fond Sidus, Šance a další. Na škole pracuje již řadu let žákovský parlament. Je tvořen dvěma volenými zástupci ze tříd od třetího do devátého ročníku (včetně dvou tříd Montessori). Členové parlamentu se setkávali na pravidelných schůzkách každých 14 dní a nebo podle potřeby. Zástupci informovali své třídy o dění v žákovském parlamentu a naopak přinášeli náměty a informace ze svých tříd. Na schůzkách se projednávaly problémy týkající se školy nebo jednotlivých tříd. Náměty a připomínky byly projednávány pravidelně s vedením školy. Členové parlamentu se aktivně zúčastňovali všech akcí, které se na škole uskutečnily. Mezi významné akce ŽP patřila sbírka pro Patrika, afrického chlapce, kterému umožňujeme se vzdělávat. Už tradičně organizuje ŽP na naší škole karneval pro děti prvního stupně a společenský ples pro žáky druhého stupně. Akce se letos opět vydařila. Další akcí byl sběr papíru na konci školního roku. Informace o schůzkách a činnosti ŽP se objevovaly pravidelně na nástěnce, která je ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Mezi oblíbené a prospěšné akce patří patronát žáků 9. tříd nad dětmi z prvních tříd. Zkušení deváťáci pomáhají prvňáčkům během jejich prvního roku školní docházky se začleněním do života školy a se sblížením s novým prostředím. Od prvního vstupu do školy, kdy je doprovázejí do třídy, přes různé rady a pomoc v nesnázích, účast při slavnostním rozdávání prvního vysvědčení a pořádání sportovních a kulturních aktivit, jsou jejich oporou. Je zajímavé, že žáci devátých tříd tuto úlohu berou velmi vážně a zodpovědně. Výroční zpráva byla projednána na 1. pedagogické radě dne 1. září Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 23. září V Praze dne 15. září dr. Dana Kotíková ředitelka školy

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2012/2013 Část A Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Rakovského v Praze 12

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více