ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 - 42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: BBC Radiocom (Praha) s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, IČ: , zastoupen JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem, se sídlem Praha 2, Botičská 1936/4, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha 2, Škrétova 44/6, zastoupena JUDr. Zdeňkem Hromádkou, advokátem, se sídlem Zlín, Rašínova 522, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne , sp.zn.: 2013/278/CUN/BBC, č.j.: CUN/970/2014, t a k t o : I. Žaloba se z a m í t á. II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í : Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne , sp.zn.: 2013/278/CUN/BBC, č.j.: CUN/970/2014, kterým mu byla uložena pokuta ve výši ,- Kč. Žalobce namítl, že byl napadeným rozhodnutím zkrácen na svém právu vysílat program svobodně a nezávisle podle udělené licence a že mu byla uložena sankce, aniž by se dopustil jednání, se kterým zákon možnost uložení sankce spojuje. Vyslovil přesvědčení, že předpoklad žalované o existenci licenční podmínky je mylný, a to proto, že licence povinnost zařazovat do vysílání BBC dopolední a odpolední programový blok dodávaný Českým rozhlasem nestanoví. Žalobce poukázal na část příslušné licenční podmínky, v níž se konstatuje, že do dopoledního a odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen program české redakce BBC jazykové kursy angličtiny BBC. Tato

2 pokračování 2 věta neobsahuje licenční podmínku, která by žalobci ukládala povinnost vysílat v časech a hod programové bloky dodávané Českým rozhlasem. Tato věta v žádosti o souhlas se změnou licenčních podmínek nebyla žalobcem záměrně uvedena u závazného programového schématu, ale jako samostatná poznámka následující za základní programovou specifikací, tedy mimo závazné programové schéma. Účelem žádosti žalobce o změnu licenčních podmínek bylo získání možnosti zařazovat obsah dodávaný Českým rozhlasem, ale současně zachovat autentický prvek vysílání redakce BBC. Žalobce však jako žadatel nežádal o uložení povinnosti zařazovat do vysílání bloky dodávané Českým rozhlasem. Dle žalobce není možné, aby žalovaná z příslušného ustanovení licence vyvozovala jiné důsledky, než které mu přičítal žalobce při podání žádosti. Jediným záměrem žalobce bylo získat možnost do bloku v češtině případně zařadit i program Českého rozhlasu. Teprve tehdy byla-li by tato možnost ze strany žalobce využita, byl by současně povinen v těchto blocích vysílat jazykové lekce angličtiny jako autentický prvek vlastní redakce BBC. Předmětná věta dle žalobce nemůže být sama o sobě považována za licenční podmínku. Žalobce v žalobě dále uvedl, že bez ohledu na shora uvedené je napadeným rozhodnutím vytýkané neplnění licenčních podmínek nezařazováním programových bloků dodávaných Českým rozhlasem vyloučeno s ohledem na platnou právní úpravu. Pokud by se v daném případě skutečně jednalo o licenční povinnost, pak tato byla zrušena. Pokud jde o možnost, jak tvrdí žalobce, pak tato přetrvala i novelizované znění vysílacího zákona provedené zákonem č. 196/2009 Sb. Od 1. července 2009 je zakázáno přebírání programu i jeho části od provozovatele vysílání ze zákona podle 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění zákona č. 196/2009 Sb. Z uvedeného existuje jediná výjimka definovaná v osmém odstavci článku II přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb. Z tohoto přechodného ustanovení je zřejmé, že se zachovává oprávnění přebírat program provozovatele vysílání ze zákona pouze těm provozovatelům vysílání, jejichž licenční podmínky to umožňují, nikoliv však těm, jejichž licenční podmínky to nařizují. Žalobce dále vyslovil názor, že mu nelze uložit povinnost zařazovat do vysílání bloky dodávané jiným subjektem (v daném případě Českým rozhlasem), protože by to bylo v rozporu s ustanovením 31 odst. 1 zákona č.231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), tj. v rozporu s právem a povinností žalobce vysílat programy svobodně a nezávisle. Smyslem regulace vysílání je regulace výsledného vysílaného obsahu, nikoli regulace toho, kdo a za jakých podmínek má obsah vyrábět či dodávat. Pokud by byl žalobce povinen v rámci vlastního vysílání zařazovat i obsah dodaný třetí osobou, musela by být současně zákonem či licenčními podmínkami zakotvena vymahatelná povinnost třetí osoby takový obsah žalobci dodávat. V závěru žaloby poté žalobce uvedl, že programové bloky dodávané Českým rozhlasem nemohou být zařazovány do vysílání BBC také proto, že smlouva o spolupráci mezi žalobcem a Českým rozhlasem pozbyla účinnosti ke dni Od tedy již neexistuje právní titul, na základě kterého by Český rozhlas dodával pořady do vysílání žalobce. Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že dle jejího názoru znění předmětné licenční podmínky v návaznosti na předchozí rozvrh programového schématu v licenčních podmínkách jasně obsahující dopolední a odpolední programový blok v češtině určuje, že tyto programové bloky budou dodávány Českým rozhlasem. Této licenční podmínce tak odpovídá povinnost žalobce v programu BBC vysílat právě programové bloky dodávané Českým

3 pokračování 3 rozhlasem. V textu žádosti žalobce ze dne je text odpovídající této licenční podmínce uveden v části, kde se specifikuje rozsah a obsah požadovaných změn licenčních podmínek, nikoliv až v navazujícím odůvodnění. Z toho je patrné, že žalobce tehdy i tuto podmínku požadoval vložit do změněných licenčních podmínek ve smyslu své žádosti o souhlas se změnami licenčních podmínek. Právě pro tuto licenční podmínku byly předem i v součinnosti s Českým rozhlasem připraveny podmínky, jak vyplývá z odůvodnění žádosti žalobce ze dne Z obsahu této žádosti není zřejmý nyní žalobcem tvrzený účel, naopak cílem žalobce tehdy bylo splnit podmínky k vysílání bloků dodávaných Českým rozhlasem. Žalovaná poukázala na to, že v roce 2006 žalobce proti rozhodnutí vydanému na základě jeho žádosti nijak nebrojil. Pokud se jedná o novelu provedenou zákonem č. 196/2009 Sb., k tomu žalovaná uvedla, že bloky dodávané do vysílání Českým rozhlasem neměly povahu programu, tak jak je vymezen zákonem č. 231/2001 Sb. Nešlo o přebírání programu ani jeho části, nýbrž o dodávání obsahu ve smyslu samostatných originálních bloků vysílání. Ze žádosti žalobce o souhlas se změnou licenčních podmínek ze srpna 2006 vyplývá, že byla v souvislosti se žádostí učiněna opatření k tomu, aby programové bloky dodávané Českým rozhlasem nemohly mít charakter převzatého vysílání. Na projednávanou věc proto nelze aplikovat ustanovení zákona č. 196/2009 Sb. uváděná žalobcem, neboť ta se týkají programu či částí programu. Žalovaná uvedla, že žalobce nemůže argumentovat porušením ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., když předmětná licenční podmínka vznikla na základě jeho žádosti a z jeho iniciativy. Trvá-li žalovaná na plnění licenčních podmínek, nemůže to být vnímáno jako porušení práva vysílat programy svobodně a nezávisle. Pro posouzení věci rovněž není rozhodné, že neexistuje právní titul, podle něhož by Český rozhlas dodával pořady do vysílání žalobce. Při jednání zástupce žalobce s odkazem na žalobní body vymezené v žalobě zdůraznil, že v daném případě se jednalo v roce 2006 o licenční možnost, nikoli o uložení licenční povinnosti. Z výroku rozhodnutí není zřejmé, že by byl určen obsah bloku dodávaného Českým rozhlasem, bylo tedy na žalobci, zda se rozhodne blok zařadit či nikoliv. Z výroku rozhodnutí o souhlasu se změnou licenčních podmínek nelze dovozovat, že by se v případě bloků dodávaných Českým rozhlasem jednalo o originální vysílání. Z důvodů uvedených v žalobě navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc žalované vrátil k dalšímu řízení a žalobci přiznal náhradu nákladů řízení. Zástupce žalované při jednání s odkazem na odůvodnění napadeného rozhodnutí a na vyjádření k žalobě zdůraznil, že v daném případě bylo prokázáno, že došlo k porušení licenčních podmínek a pokuta byla uložena v souladu se zákonem. Navrhl zamítnutí žaloby jako nedůvodné a přiznání náhrady nákladů řízení žalované. Žalobce soudu spolu se žalobou předložil žádost o změnu některých skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně licenčních podmínek schváleného schématu vysílání ze dne V této žádosti je uvedeno, že BBC Radiocom (Praha) s.r.o. žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) o souhlas s následujícími změnami licenčních podmínek takto: V žádosti je uvedeno programové a vysílací schéma s tím, že v některých hodinách je vysílání tvořeno vysíláním BBC WS v angličtině a v určitých hodinách ( , ) v českém jazyce. Pod tímto schématem je v žádosti uvedeno, že základní programová specifikace se navrhovanými změnami

4 pokračování 4 skutečností uvedených v žádosti nemění. V další větě je pak uvedeno, že do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen program české redakce BBC jazykové kursy angličtiny BBC. V odůvodnění žádosti společnost uvedla, že uzavřela dne smlouvu s Českým rozhlasem, na základě které se Český rozhlas zavázal, že bude do programových bloků vysílaných BBC Radiocom (Praha) s.r.o. v českém jazyce a v časových pásmech uvedených v této žádosti dodávat programové bloky Českého rozhlasu Rádio Česko. V odůvodnění žádosti je pak popsán postup zvolený žadatelem tak, aby bylo možno žádosti vyhovět a požadovaný souhlas udělit. V odůvodnění žádosti žadatel uvedl, že do programových bloků v češtině budou zařazovány české jazykové kursy angličtiny BBC, aby byla ve vysílání obnovena původní komponenta. Současně s podáním žádosti pak Český rozhlas oznámí vyřazení programu Rádio Česko z multiplexu DVB-T sítě A, resp. nahrazení tohoto programu jiným programem Českého rozhlasu. Programové bloky Rádia Česko vysílané v programu BBC již nebudou mít charakter převzatého vysílání. O této žádosti rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnutím ze dne tak, že vydává provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně licenčních podmínek, a to programového a vysílacího schématu. Podle tohoto schématu od do hod bude provozovatel vysílat v angličtině, od do bude vysílat v českém jazyce, od do hod bude vysílat v angličtině, od do hod v českém jazyce a od do hod v angličtině. Současně je ve výroku rozhodnutí uvedeno, že do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen program české redakce BBC jazykové kursy angličtiny BBC. Vzhledem k tomu, že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, toto rozhodnutí neobsahuje odůvodnění. Ze správního spisu, který byl soudu předložen, vyplývá, že na základě výsledků analýzy programu Rada oznámila provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. zahájení správního řízení pro možné neplnění licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že nezařazováním programových bloků dodávaných Českým rozhlasem nedodržel dne stanovené programové a vysílací schéma programu BBC. Na toto oznámení o zahájení řízení provozovatel reagoval vyjádřením, ve kterém uvedl obdobné argumenty jako v žalobě. Na základě provedeného řízení poté Rada vydala napadené rozhodnutí ze dne , kterým uložila provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. pokutu ve výši ,- Kč pro neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že nezařazováním programových bloků dodávaných Českým rozhlasem nedodržel dne stanovené programové a vysílací schéma programu BBC. V odůvodnění rozhodnutí Rada uvedla, že rozhodnutím ze dne sp.zn. 2006/552/vav/BBC udělila souhlas se změnou požadovanou provozovatelem tak, že v době od 8.00 do a od do bude provozovatel vysílat v českém jazyce s tím, že v této době budou vysílány programové bloky dodávané Českým rozhlasem, do kterých bude zařazen program české redakce BBC jazykové kursy angličtiny BBC. Rada dále uvedla, že mikroanalýzou vysílání programu dne bylo zjištěno, že provozovatel do vysílání nezařadil programové bloky dodávané Českým rozhlasem. V návaznosti na toto zjištění Rada dne provozovatele na porušení podmínek udělené licence upozornila. Provedená analýza programu ze dne zjistila, že tohoto dne dopolední ani odpolední programový blok programu BBC nebyl dodán Českým rozhlasem, že tedy provozovatel vysílání opět nezařadil programové bloky dodávané Českým rozhlasem. To znamená, že v Radou dané lhůtě nebylo napraveno porušení zákona, na něž byl provozovatel vysílání upozorněn v písemném upozornění ze dne Rada vyhodnotila zjištěný stav tak, že

5 pokračování 5 analýzou vysílání programu BBC ze dne bylo jednoznačně prokázáno, že dopolední ani odpolední programový blok v programu BBC nebyl toho dne dodáván Českým rozhlasem. V odůvodnění rozhodnutí je dále uvedeno, že Radě je známo z úřední činnosti, že ve vysílání programu BBC dne několikrát zaznělo oznámení, že dodávání bloků Rádio Česko do vysílání BBC je tímto dnem ukončeno. Z platných licenčních podmínek programu BBC, konkrétně ze závazného programového schématu, přitom vyplývá, že vždy v době od 8.00 do hodin a od do hodin má provozovatel začleňovat do vysílání programové bloky v českém jazyce dodávané Českým rozhlasem, do nichž má být zařazen program české redakce BBC jazykové kursy angličtiny BBC. K námitkám účastníka řízení obsaženým v jeho písemném vyjádření Rada uvedla, že účastníkova interpretace žádosti o změnu licenčních podmínek neodpovídá obsahu žádosti. Žádost pro takovou interpretaci neposkytuje oporu, neboť z ní vyplývalo, že dopolední a odpolední bloky vysílání budou dodávány Českým rozhlasem. Podle toho také Rada rozhodla o změně licenčních podmínek tak, že ze změněných licenčních podmínek vyplývá, že budou vysílány programové bloky dodávané Českým rozhlasem. Ve větě, z níž je povinnost vysílat bloky dodávané Českým rozhlasem dovozována, je zároveň obsažena další podmínka, a to je zařazování jazykových kursů angličtiny BBC do těchto bloků pocházejících od Českého rozhlasu. Z uvedené formulace nevyplývá, že by šlo pouze o možnost provozovatele vysílání zařazovat programové bloky dodávané Českým rozhlasem. V odůvodnění napadeného rozhodnutí Rada dále uvedla, že předmětná licenční podmínka nebyla zrušena a je nadále platná. Bloky neměly povahu programu v tom smyslu, jak jej vnímá zákon o vysílání. Nikdy tedy nešlo o přebírání programu ani jeho částí, nýbrž o dodávání obsahu ve smyslu samostatných originálních bloků vysílání. V této části Rada poukázala na to, že ze žádosti provozovatele o změnu licenčních podmínek ze srpna 2006 vyplývá, že v souvislosti se žádostí byla učiněna opatření k tomu, aby programové bloky dodávané Českým rozhlasem nemohly mít charakter převzatého vysílání. Na projednávanou věc proto nelze aplikovat ustanovení zákona č. 196/2009 Sb. uváděná provozovatelem vysílání, neboť ta se týkají programu či části programu. Proti povinnosti plnit licenční podmínky nemůže provozovatel vysílání stavět ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Trvá-li Rada na plnění licenčních podmínek, nelze to označovat za zásah do práva na svobodné a nezávislé vysílání programu. S ohledem na uvedené důvody Rada provozovateli uložila podle 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši ,- Kč. V další části odůvodnění napadeného rozhodnutí pak žalovaná zabývala úvahami vztahujícími se k výši uložené pokuty. Městský soud v Praze na základě žaloby v rozsahu žalobních bodů, kterým je vázán ( 75 odst. 2 s.ř.s.), přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně. Při přezkoumání rozhodnutí soud vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu ( 75 odst. 1 s.ř.s.). Podle 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši od Kč do Kč Rada uloží provozovateli vysílání a provozovateli převzatého vysílání, pokud neplní licenční podmínky. Mezi licenční podmínky patří i stanovení základní programové specifikace, což je vymezení převažujících žánrů v celku programové skladby, a stanovení dalších programových podmínek. Ke změně licenčních podmínek je pak třeba písemného souhlasu Rady podle 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.

6 pokračování 6 Žalobce měl za to, že nezařazování programových bloků dodávaných Českým rozhlasem do jeho vysílání nelze hodnotit jako neplnění licenčních podmínek, neboť rozhodnutím Rady ze dne sp.zn.: 2006/552/vav/BBC, č.j.: vav/6405/06 mu nebyla uložena povinnost v dopoledním a odpoledním bloku (od do hod a od do hod) vysílat programové bloky dodávané Českým rozhlasem se zařazením jazykového kurzu angličtiny BBC. Tento svůj názor odůvodnil tím, že věta Do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen program české redakce BBC jazykové kurzy angličtiny BBC žádnou licenční podmínku neobsahuje. Dle názoru soudu tuto žalobní námitku nelze považovat za důvodnou. Shora citovanou větu není možné vykládat izolovaně, je třeba vycházet ze znění celého výroku rozhodnutí Rady ze dne sp.zn.: 2006/552/vav/BBC, č.j.: vav/6405/06 o vydání souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek, a to programového a vysílacího schématu. Předmětná věta je jednoznačně součástí výroku shora uvedeného rozhodnutí a ve spojení s rozdělením vysílání na vysílání v angličtině a v češtině se jeví jako logický závěr, že zmínění programových bloků dodávaných Českým rozhlasem se vztahuje k těm časovým úsekům, kdy žalobce má vysílat v českém jazyce. Uvedená věta je tedy součástí licenčních podmínek a nevysíláním programových bloků dodaných Českým rozhlasem, nebyly ze strany žalobce plněny licenční podmínky. Pokud by vysílání v češtině nemělo být dodáváno Českým rozhlasem, nemuselo by ustanovení o programových blocích dodávaných Českým rozhlasem být zahrnuto do výroku rozhodnutí o souhlasu se změnou licenčních podmínek. Se závěrem přijatým žalovanou koresponduje i obsah žádosti žalobce ze dne Smysl a účel žádosti, kterých se žalobce dovolává v žalobě, z tohoto textu nevyplývají. Naopak je zřejmé, že žalobce požadoval souhlas žalované k tomu, aby mohl v rámci svého vysílání využívat programové bloky dodávané Českým rozhlasem, který dokonce ukončil určité vysílání právě proto, aby tento obsah mohl být žalobcem využit v rámci jeho vlastního vysílání. Skutečnost, že následně došlo k ukončení smlouvy o dodávání programových bloků, nemá žádný vliv na posouzení toho, zda žalobce plnil či nikoliv licenční podmínky. Dle názoru soudu v daném případě bylo prokázáno, že žalobce licenční podmínky uvedeného dne neplnil, když v uvedených hodinách nezařadil do vysílání programové bloky dodané Českým rozhlasem, svým jednání tedy naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Pokud se jedná o druhou námitku žalobce, že pro případ, že by se jednalo o součást licenčních podmínek, kterými by mu byla uložena povinnost programové bloky dodané Českým rozhlasem vysílat, by tato povinnost zanikla v důsledku novelizace zákona provedené zákonem č. 196/2009 Sb., ani tuto námitku neshledal soud jako důvodnou. Je pravdou, že zákonem č. 196/2009 Sb. byl mimo jiné do ustanovení 21 doplněn odstavec 10, ve které je stanoveno, že provozovatel rozhlasového vysílání s licencí může po předchozím souhlasu Rady přejímat program jiného provozovatele rozhlasového vysílání s licencí včetně identifikace přejímaného programu, pokud tím nedojde ke změně základní programové specifikace. Provozovatel vysílání s licencí nesmí přebírat program ani části programu od provozovatele vysílání ze zákona. Podle 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. pro účely tohoto zákona se rozumí programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání a v rozhlasovém vysílání i toku programových prvků; dalšími částmi vysílání se rozumí zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové části vysílání, které nemají povahu pořadu a jsou zařazovány mezi pořady nebo jsou jimi pořady provázeny nebo

7 pokračování 7 přerušovány, zejména reklama, teleshopping, oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních pořadů a doprovodných produktů, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, ohlašování pořadů, zvukové a obrazové prostředky oznamující nebo oddělující vysílání obchodních sdělení a jiná programová interpunkce. Z citovaného ustanovení vyplývá, že v daném případě programové bloky dodávané Českým rozhlasem nenaplňují definici programu či jeho části. Český rozhlas nijak neurčoval záměrné časové uspořádání jednotlivých pořadů a dalších částí vysílání a tok programových prvků, dodávání programových bloků bylo upraveno smluvně, program určoval žalobce. Za této situace tedy nelze mít za to, že nabytím účinnosti zákona č. 196/2009 Sb. žalobce nemohl přebírat od Českého rozhlasu předmětné programové bloky. Citované ustanovení 21 odst. 10 zákona na danou věc nedopadá, neboť předmětem přebírání nebyl program či části programu Českého rozhlasu. Je tedy nerozhodné, že Český rozhlas je provozovatelem vysílání ze zákona. Za tohoto stavu pak není rozhodné ani znění žalobcem označeného přechodného ustanovení čl.ii bod 8. zákona č. 196/2009 Sb. Žalobce dále uvedl, že daným rozhodnutím nebylo respektováno ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. S tímto názorem se soud neztotožnil. Naopak lze přisvědčit názoru žalované vyslovenému v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že uvedené ustanovení nelze stavět proti povinnosti plnit licenční podmínky. Uložení sankce za neplnění licenčních podmínek nelze dle názoru soudu považovat za zásah do práva vysílat programy svobodně a nezávisle. Pokud žalobce poukazoval na to, že došlo k ukončení smlouvy s Českým rozhlasem o dodávání programových bloků a že tato spolupráce není zajištěna, k tomu je třeba uvést, že tato okolnost není pro posouzení důvodnosti žaloby právně významná. Jestliže žalobce chtěl či musel změnit programové a vysílací schéma, mohl požádat o souhlas se změnou licenčních podmínek. Ze všech shora uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně, a proto ji podle 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením 60 odst. 1 s.ř.s.. Žalobce ve věci úspěch neměl a náklady řízení žalované za zastoupení advokátem soud nepovažuje za důvodně vynaložené, neboť správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, by měl být schopen zajistit zastupování u soudu svými zaměstnanci, kteří se vypracováním rozhodnutí zabývají. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje,

8 pokračování 8 v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: V Praze dne 1. července 2014 JUDr. Karla Cháberová, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Marcela Brabcová

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 40- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobkyně:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Pavla Horňáka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 5. 3. 2014 46 A 9/2012-81 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D. a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 53/2011-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 4/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Ans 8/2011-117 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 64/2011-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 66/2013-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 106/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 105/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence CET 21 spol. s r.o. IČ: 45800456 Kříženeckého nám. 1078/5 152 00 Praha 5 Sp. zn./ldent.: 2011/720/sve/CET Č.j.: sve/2664/2011 Zasedání Rady č. 15-2011 / poř.č.: 3 Rozhodnutí o udělení licence Rada pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 15/2012-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 25/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2006-63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 75/2009-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 123/2011-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobkyně:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Afs 68/2015-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Bydžov

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 26/2011-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Polácha a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 30- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobkyně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 19/2006-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 45/2005-60 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 114/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 52/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 26/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 75/2005-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 495/2008-30 1 URAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Počet listů:... Číslo jednací: 3 0-06- 2009 ů ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 89/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 62/2007-123 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více