Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ"

Transkript

1 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb.

2 Úvod Základní škola Jihlava leží na okraji sídlišt Bezinova a Demlova. Škola je obklopena zelenými plochami a pilehlým lesem. V blízkosti školy je vodní nádrž. Nedaleko tee eka Jihlava. Složení obyvatel pilehlých sídliš je rznorodá. V blízkosti školy vyrstají nové bytové jednotky, které zaruují nové pírstky obyvatel a tedy i žák. Naše škola poskytuje vzdlání žákm prvního i druhého stupn. Školu navštvuje i nkolik tlesn a zrakov postižených dtí, které jsou umístny v speciálních tídách. Škola nabízí širokou škálu volitelných a nepovinných pedmt, zamené na rzné oblasti zájmu našich žák. Snažíme se ve škole dti vzdlávat, ale i vychovávat a naplovat jejich volný as kvalitními volnoasovými aktivitami, pibližovat jim jejich nejbližší okolí a tím je uit mít rád své bydlišt. editel školy 2

3 Obsah výroní zprávy OBSAH: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Pehled uebních plán Volitelné pedmty Nepovinné pedmty Kroužky Personální složení školy Zápis dtí do 1 tídy 2008/ Pijímací ízení Výsledky vzdlávání Výsledky žák v soutžích Hodnocení DVPP Prezentaci školy na veejnosti Údaje o výsledcích inspekce Hlavní úkoly školy na školní rok 2009/ Školská rada Základní údaje o hospodaení

4 Základní údaje o škole Kontaktní údaje školy Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa školy: Demlova 32, Jihlava Telefon: 56/ Fax: 56/ Web: IO: Identifikátor právnické osoby: Vedení školy: editel: Zástupce editele: Mgr. Zdenk Pavlas Mgr. Zdenk Nosek Zizovatel Zizovatelem je statutární msto Jihlava Právní forma: obec, IO: Další identifikaní údaje Škola hospodaí formou píspvkové organizace a je v právní subjektivit od Škola byla zaazena do sít škol ; následn Souástí školy je školní družina a školní klub, školní knihovna. Základní škola IZO: Školní družina a školní klub IZO: Knihovna IZO: Bankovní spojení eská spoitelna /0800 4

5 Charakteristika školy Základní škola Jihlava, Demlova 32 je školou pln organizovanou. Škola se zamuje na všeobecnou tlesnou pípravu se specializací na výkonnostní volejbal, výuku informaních a komunikaních technologii a na výuku dtí se specifickými vzdlávacími potebami. Ve školním roce 2008/2009 mla škola 17 tíd, které navštvovalo 333 žák. Ve škole fungují 3 oddlení školní družiny a 1 oddlení školního klubu. Škola má 4 tídy pro dti se speciálními vzdlávacími potebami. Škola se zapojuje do soutže ve sbru druhotných surovin (papír). Žáci ve školním roce 2008/2009 sebrali 4443 kg starého papíru. Dti mají možnost odebírat školní mléko do tohoto projektu se ve školním roce 2008/2009 zapojilo 92 dtí. Škola byla provozn zajišována touto strukturou pracovník: a) Pedagogické obsazení 29 uitel (z toho 1 editel, 1 zástupce editele) 3 vychovatelky na ástený úvazek 4 asistentky pedagoga b) Správní zamstnanci 1 sekretáka hospodáka ½ pracovního úvazku 1 ekonomka, mzdová úetní, personální práce 1 školník, údržbá 1 údržbá (bazén, budova C) 5 uklízeek (plný úvazek) 2 uklízeky na ástený pracovního úvazku Škola pracovala po celý školní rok 2008/2009 podle plánu práce, který vycházel ze stanovených úkol, jež vyplývaly z hodnocení a závr školního roku 2007/2008. Rozborem práce v pedmtových týmech a metodického sdružení byly úkoly rozpracovány a následn vyhodnocovány v termínech stanovených plánem. 5

6 V prbhu školního roku jsme dále ve své práci vycházeli ze tvrtletních úkol, kde byly delegovány kompetence, zodpovdnost a provedení vlastního hodnocení s cílem stanovení závr a opatení. Celoroní hodnocení je analýzou a syntézou všech pracovník školy, které byly realizovány v pedmtových týmech a metodickém sdružení. Spádový obvod školy Arbesova Brnnská od mostu k ul. Okružní Bezinova Dlouhá stezka k ulici Okružní Dlnická Demlova Družstevní Hálkova Hauptova Helenínská Hlová Chelického Kmochova Lesní Na lunku Nad ekou Na Kalvárii Na Kopci Na Samot Okružní Osvobození Purkyova Stará Cesta Stavba Šrámkova U Bízek ásti msta: Helenín, Henov, Kosov 6

7 Pehled uebních plán roník Obecná škola,. j / roník Základní škola,. j / roník ŠVP roník - ŠVP 7

8 Volitelné pedmty Volitelný pedmt Domácnost a vaení 5 9 x x Informatika 1. skupina Informatika 2. skupina 4 12 Ruský jazyk 2 5 Pírodovdné praktikum x 11 x 6 Spoleensko- vdní seminá 9 5 Zempisné praktikum 9 1 Nmecký jazyk 1. skupina Nmecký jazyk 2. skupina 11 x Sportovní prprava 16 4 Sportovní hry 1. skupina Sportovní hry 2. skupina Míové hry 9 15 x x 8

9 Nepovinné pedmty Nepovinný pedmt Cviení z j Cviení z M Speciální pedagogika Speciální pedagogika Souborová hra na flétnu x x x 5 2 x x x X Sborový zpv 1 x 2 1 x x Výtvarný seminá 7 x 3 Dramatická výchova 1. skupina x Dramatický výchova 2. skupina x 7 x Plavání 1. skupina x x x x Plavání 2. skupina x x Zdravotní výchova

10 Kroužky Název kroužku Jméno vedoucího Poet žák Hodin týdn Dramatický 1. st. Mgr. Daková 18 1 Dramatický 2. st. Mgr. Rychecká 9 1 Logopedický Mgr. Kokešová 9 1 Logopedický Mgr. Kasáková 10 1 Anglický jazyk 1. ro. Mgr. Punocháová 11 1 Volejbal Mgr. Müllerová 39 1 Zdravotnický I. st. Mgr. Libichová 9 1 Informatika 1. skup. Mgr. Novotný 11 1 Informatika 2. skup. Mgr. Novotný 13 1 Informatika 3. skup. Mgr. Novotný 20 1 Keramika 1. skup. Mgr. Ržiková 22 1 Souborová hra Mgr. Svobodová 9 1 tenáský kroužek Mgr. Velcová 11 1 Pírodní spoleenstva Ing. Kuáková

11 Personální složení školy Pehled o pedagogických pracovnících Jméno a píjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyuují Hodin aprobovaných Hodin neaprobovaných Mgr. Zdenk Pavlas 1 V, D, D 6 - Mgr. Zdenk Nosek 1 VŠ 1. st., Hv Hv, Sch, OV 6 1 Mgr. Dita Kasalová 1 VŠ j, D j, 21 - Mgr. Veronika Jelínková 1 VŠ M, Ov M, Ov, Rv, spol. vd. sem Bc. Daniel Špejtek 1 VŠ Tv Tv, vých.ke zdraví 22 - Mgr. Jarmila Kalinová 1 VŠ P, Ch P, Ch, Ov, pír prakt Mgr. Alena Golská 1 VŠ M, Ov M, Ov, 22 - Mgr. Lenka Štorková 1 VŠ D, Rj, Aj Aj, D, Rv 20 2 Mgr. Nadžda Rychecká 1 VŠ D, Rj, j D, Aj, j, Rj 15 7 Mgr. Stanislav Novotný 1 VŠ F, ZT F, In, P 9,5 5 Ing. Karla Kuáková 1 VŠ P, P F, P, P 7,5 14 Mgr. Vra Ržiková 1 VŠ 1. st. 1. st Alexandra Pátková 0,7737 SŠ - Hv, dramatika, plav., VV - 15

12 Jméno a píjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyuují Hodin aprobovaných Hodin neaprobovaných Ing. Ivana Cejpková 1 VŠ Vv Vv, Aj 14 9 Mgr. Lenka Koková 0,91 VŠ Z, Tv Z, Tv 20 - Mgr. Soa Dvoáková 0,3182 VŠ M, P M 7 Mgr. Eva Svobodová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Marcela Daková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Dana Müllerová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jana Kasáková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jitka Punocháová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Vra Velcová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jitka Libichová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jaroslava Kokešová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jana Vencálková 0,9545 VŠ Nj, D Nj, D, Aj 14 7 Renata Dudová 0,6875 SŠ asistent pedagoga 27,5 Jarmila Hubáková 0,75 Vyšší odb. asistent pedagoga 30 Lenka Chvátalová 0,75 asistent pedagoga 32 Vlasta Zachariášová 0,55 asistent pedagoga 21

13 Pehled o vychovatelkách školní družiny a klubu Jméno a píjmení Kvalifikace Zaazení Úvazek Marta Prchalová SpgŠ vedoucí vychovatelka 0,9 Irena Mácová SpgŠ vychovatelka 0,75 Lenka Procházková SpgŠ vychovatelka 0,9 Pehled o provozních a TH zamstnancích Jméno a píjmení Kvalifikace Pracovní zaazení Úvazek Jitka Kulhová SPŠ ekonomka 0,8 Marcela Krhánková SPŠT - DPS hospodáka 0,69 Ivan Pokorný elektriká školník 1 Silvestr Bolek SŠ strojník šk. bazénu 1 Jana Raždíková uklizeka 0,875 Jaroslava Vosmeková uklizeka 0,9 Hedvika Komrková uklizeka 0,9 Dagmar ervínková uklizeka 0,9 Marie Kížová uklizeka 0,9 Dagmar Šimková uklizeka 0,9 Zdeka Ježková uklizeka 0,

14 ! "#$"% &'()*! +%'* &'()*,! -. "$/(+#0 1! 2! '34'* 1!5 2. '(60$*+#0 1! *+#0! -. :6;'6*0! <*+#0! -. '$.(*+#0! 5 -. "%"$+#0. 7'3 *+#0! +#+4(=. 04*+#0. #+>0*+#0.?+$%*0. A! 2. A! '$6+#0! "D*+#0! 5 -. /E/6;+#0 F! -. G$$'<+#0 F! *'H+#0 I! -. #+E+&+#0 I! *'H+#0. <6;"$+#0 #'&+86. #:6;+#"4'$*"!"#$". <+6;0J*+#0. 06+#0!%#$% & $ '$(. '$.(*+#0! )" *+ %, *+ -. 8K;+#0!! ).. <;0(*+#0! 34! 5+$'* M&<CE0> #'&+86. <"6+#/H4). 8(*+#0. "C&.*+#0 /(0! $# + 1 2! +*+<(=!. +L B<*+#0. +%L '*+#0. '<#.(*+#0. >.C+#0. /L *+#0. 'C*+#0

15 Zápis dtí do 1. tídy 2008/2009 Po odkladu z roku 2008/2009 ádn pijatých S odkladem školní docházky Nastoupí ve školním roce 2009/

16 Pijímací ízení rok 2009 Víceleté gymnázium - osmileté V letošním roce na víceleté gymnázium hlásila jedna žákyn 5. A tídy. V pijímacím ízení byla pijata na AD FONTES Jihlava. Víceleté gymnázium šestileté Do šestiletého oboru víceletého gymnázia si podaly pihlášku 4 žákyn. Pijímací ízení probhlo formou SCIO test. Jedna žákyn byla pijata, jedna žákyn podala odvolání na KÚ, jedna žákyn k pijímacím zkouškám nedorazila. Stední školy, SOŠ, SOU Pijímacího ízení se zúastnili žáci 9. tíd a jeden žák 8. roníku. V lednu se zúastnil jeden žák talentových zkoušek na SŠ umleckoprmyslovou v Helenin (obor Užitá malba), žáky byl pijat. Klady 3 pihlášky pro žáky ada žák byla pijata bez pijímacích zkoušek na základ prmru známek ze ZŠ Zápory velké množství nepijatých žák v 1. kole pijímacího ízení (místa obsadili žáci, kteí o dané obory nemli vážný zájem) velká administrativa 3 pihlášky, vydávání zápisových lístk jejich evidence na maturitní obory byli pijati i žáci s velmi slabým prospchem vtšina žák nedlá pijímací zkoušky chybí tedy motivace k uení na konci 9. tídy Pijímací ízení další kola Žáci, kteí nebyli pijati v 1. kole P si mohli podat libovolný poet pihlášek v dalších kolech P. Na webových stránkách KÚ Vysoina byl vyvšen seznam s volnými místy na SŠ, SOU. Rodim a žákm jsme poskytli informace o volných místech a potvrdili nové pihlášky ke studiu. Koncem ervna není pijat jeden žák byli zkontaktováni rodie a byl jim doporuen další postup. Rodie bohužel nejeví žádný zájem o ešení této situace a dle jejich slov v nejhorším pípad zapíší syna od záí na úad práce. 16

17 Píprava žák k pijímacím zkouškám cviení z matematiky - nepovinný pedmt pro žáky 9. tíd - bhem celého školního roku - zameno na prbžné opakování látky - rozšiující témata - úkoly pro domácí pípravu žák cviení z eského jazyka - nepovinný pedmt pro žáky 9. tídy - bhem celého školního roku - prbžné opakování látky - rozšiující témata testy SCIO - škola zakoupila pro všechny žáky 9. tíd testy od spolenosti SCIO jednalo se o testy z matematiky, eského jazyka a obecn studijních pedpoklad - každý žák obdržel vyhodnocení svého testu, které mohl piložit k pihlášce na stední školu ped pijímakami byl as vnován pedevším souhrnnému opakování uiva 17

18 Pehled pijatých žák v roce 2009 Gymnázium Jihlava Gymnázium Gymnázium 6leté Gymnázium Tel Gymnázium Gymnázium AD FONTES Gymnázium 8leté Obchodní akademie Obchodní akademie SŠ zdravotnická Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Cahová Barbora (9.A) Mangová Zuzana (9.A) Svobodová Martina (7.B) Talpová Michaela (9.A) Kubešová Michaela (5.A) Matulová Eva (9.A) Štrejbarová Denisa (9.A) Jelínek Petr (9.B) Doekalová Martina (9.A) Zuzaáková Lucie (9.A) Štanclová Lucie (9.A) SŠ umleckoprmyslová Helenín Management textilu a odvnictví Dostálová Kateina (9.A) Vítková Anna (9.B) Užitá malba Suchý David (9.B) SŠ prmyslová Technické lyceum SŠ technická Mechanik seizova Mechanik elektronik Elektriká Strojní ková Obráb kov Elektrotechnik Medová Veronika (9.A) Keek Martin (9.B) Sedláek Matj (9.B) Vítek Zdenk (9.B) Dvoák Pavel (9.A) Krebs Jií (9.A) Rašovský Michal (9.B) Báa Tomáš (9.A) Ileek Jakub (9.B) Švára Libor (9.B) Coufal Jan (9.A) áp Jan (9.A) Pekárek Michal (8.B) Mátl Jan (9.B) 18

19 SŠ stavební Truhlá Tesa Technické lyceum Umlecký truhlá SŠ automobilní Automechanik Autoelektriká SŠ, SOU Teš Kucha íšník Kvtináské práce Zahradnictví SŠ obchodu a služeb Pírodovdné lyceum Prodava Analýza potravin Dvoák Jan (9.A) Sola Filip (9.A) Kuchya Lukáš (9.B) Fehér Tibor (9.B) Slavík Lukáš (9.B) Rhrich Jan (9.B) Kratochvíl Dalibor (9.A) Šviha Alexandr (9.A) Danielová Dominika (9.A) Janík Martin (9.B) Ludvig Rostislav (9.B) Hobzová Alice (9.A) Mikulíková Nikol (9.A) Vašíková Petra (9.B) Chlupová Veronika (9.A) Gottwaldová Diana (9.B) Linhart Jakub (9.B) SOŠ sociální Výchovná a humanitární innost Matušková Nikola (9.B) Regenspurská Denisa (9.B) Svobodová Jana (9.B) SŠ polygrafická Praha Tiska na polygrafických strojích Marek Kryštof (9.A) SŠ prmyslová Pelhimov Informaní technologie Kasalý Martin (9.B) 1x nezjištno Teichmann Antonín (9.A) celkem 48 žák 9. roníku, 1 žák 8. roníku, 1 žákyn 5. roníku, 1 žákyn 7. roníku 19

20 Výsledky vzdlávání Pehled klasifikace konec školního roku 2008/2009 Roník Poet žák Vyznamenání Prospli Neprospli Celkem Pehled výchovných opatení Dtka TÚ Dtka Š 2. stupe 3. stupe 1. pololetí pololetí

21 Výsledky žák v soutžích Okresní kolo olympiáda Nj 1. místo. M. Kutschmar 2. místo.m. Svobodová Okresní kolo olympiáda Aj 1. kategorie 5. místo....e. Malcangiová 2. kategorie 1. místo. Z. Mangová Krajské kolo olympiáda AJ 5. místo..z. Mangová. Oblastní kolo v basketbalu mladší žáci 2. místo Silák roku kategorie 9. tídy dívky 1. místo. K. Krhánková Oblastí kolo ve stolním tenise kategorie starší chlapci 2. místo Okresní kolo v recitaci 3. místo. J. Škarvada Mc Donald Cup kopaná 5. místo Laka místo L. Prchal Scio testy E. Jarošová mezi nejúspšnjšími v R. Dále jsme se zúastnili biologické olympiády, djepisné olympiády, zempisné olympiády florbale chlapc. 21

22 Popis a hodnocení Hrátek 2008 Dne probhlo osmé celodenní setkání dtí se specifickými vzdlávacími potebami na akci Hrátky. Hrátek se zúastnilo 96 dtí z deseti základních škol / praktických, speciálních/ kraje Vysoina. Tématem letošních Hrátek bylo Z pohádky do pohádky a dti si mly pipravit pohádkovou masku, nebo kostým na odpolední karneval. Pi jejich tvorb uplatnily svoji tvoivost a fantazii. Nkteré masky byly velmi vydaené. Za pohádkové bytosti byly pevleeny i paní uitelky v pracovních dílnách. Dti bhem dne pracovaly ve výtvarných dílnách, ve kterých tvoily korále z tstovin, loutky z PET lahví, oveky z provázk, z keramické hlíny vytváely figuru koky. Dále pracovaly v poítaové uebn, sportovaly v tlocvin. Vzhledem k tomu, že je bazén v rekonstrukci, nebyl letos zaazen. Ale i pesto dti z dílen odcházely se spokojeným úsmvem. Pi innostech dtí bylo vidt jejich zapálení pro práci, kde uplatovaly své nápady, zrunost, fantazii, tvoivost. Nejvtší ohlas získala arodjnice s tvorbou loutek. Po celodenním zápolení a tvoení se dti sešly v divadle školy na karnevalu, kde byly vyhlášeny nejlepší masky. Byl zde i program BOBO divadla, kde byly zaazeny písniky a soutžní poad. Na závr si všichni zazpívali píse Statistika, která letošní Hrátky provázela. Jako každým rokem, mly dti velkou radost z dárkové tašky, která skrývala mnohá pekvapení, jak pro rozvoj tvoivosti, tak pro mlsání. Všichni doufáme, že se Hrátky uskutení i v píštím roce. Celá akce se uskutenila pod záštitou primátora msta Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala, Nadace Jindicha a Iky Waldesových, Magistrátu msta Jihlavy, kraje Vysoina. Samozejm se neobešla i bez pomoci sponzor Ecolab s.r.o. Brno, Mc Donald s R s.r.o. Hrátky zajišoval tým pedagog a dtí ZŠ Jihlava, Demlova 32 pod vedením Z. Noska a V. Ržikové. Srden dkuje všem, kteí podpoili tuto akci. 22

23 Hodnocení DVPP 2008 Pehled erpání prostedk DVPP Název akce Jméno Cena 5028 Instruktor školního lyžování Mgr. Vencálková 2750, Jak se pipravuje projekt z fondu EU Mgr. Nosek, Mgr. Novotný 1600, Konference AJ Mgr. Müllerová, Ing. Cejpková 800, Studium pro asistenty pedagoga Dis Hubáková 2500, Klí k jazykm Mgr. Müllerová 1210, První pomoc pro uitele 5700, Co je to projekt a jak na nj Mgr. Ržiková, Mgr. Dvoáková 700, Brána jazyk otevená Mgr. Nosek, pí Pátková 3740, Prázdninový kurz anglitiny Mgr. Vencálková 1000, Celoroní kurz anglitiny Mgr. Vencálková 2500, Bakalái školní matrika p. Nosek, p. Novotný, pí Krhánková 1580, Metodika anglitiny Mgr. Vencálková 300, Kval. Studium pro editele škol Mgr. Jelínková 3120, TV a pohybový režim v ŠVP Mgr. Špejtek 1100, Metodika anglitiny 2. ást Mgr. Vencálková 300, Vzdlávání žák se spec. vzdl. pot. Mgr. Ržiková 500, Pedlékaská 1. pomoc 1500, Školení uitel chemie Mgr. Kalinová 300, Brána jazyk otevená - anglitina pí.. Kokešová, pí. Ržiková, pí Hubá. 4675, Brána jazyk otevená - anglitina Mgr. Nosek, pí Pátková 3740,- Celkem: 39615,- Hodnocení DVPP 2008 erpání prostedk pro DVPP bylo zameno na školení a kurzy stanovené plánem práce 1. Jazykové kurzy 14 vyuujících. 2. Projekty a jejich tvorba- 4 vyuující. Práce se žáky vyžadující zvláštní péi 2 vyuující. Mimo plánované akce se uitelé v potu 6 ti zúastnili kurzu první pomoc pro uitele (z toho 2 vychovatelky ŠD). V rámci pevedení matriky a dokumentace do programu Bakalá byli proškoleni 2 pedagogové a 1 správní zamstnanec. Z nákladnjších kurz a) 1 lyžaský instruktor b) 1 asistent pedagoga Prostedky DVPP 2008 byly vynaloženy k prospchu školních poteb. 23

24 Prezentace školy na veejnosti Den zdraví vystoupení žák na Masarykov námstí Týden Mobility úast žák školy s výtvarnými pracemi na Magistrátu msta Jihlavy Kulturní vystoupení žák pro Kapku nadje v Jihlavské nemocnici vysíláno v T 9. roník Hrátek akce pro dti se speciálními potebami z kraje Vysoina S Mikulášem po škole - Den otevených dveí pro dti z mateských škol Zhotovení vánoního stromeku na Masarykov námstí Kulturní vystoupení Magistrát msta Jihlavy Vánoce Vystoupení 1. B + 5. A pro veejnost a MŠ v divadelním sále Úast žák školy (3. A) na Vítání obánk Divadelní pedstavení Mrazík (3. A) pro dti z MŠ Vystoupení dramatického kroužku pro veejnost a dti MŠ 24

25 Údaje o výsledcích inspekce Inspekní innost ve školním roce 2008/2009 provedla na škole eská školní inspekce ve dnech od do Inspekní zpráva a protokol viz.pílohy. Dále byla provedena v msíci ervnu veejnoprávní kontrola, která byla zamena na nakládání s prostedky poskytnutými z rozpotu msta za období od do Podrobnosti viz.pílohy. 25

26 Hlavní úkoly školy na školní rok 2009 / 2010 Materiální zabezpeení výuky a) vybavení náaovny Tv, modernizace prostor b) postupn vybavení posilovny c) ICT modernizace serveru školy - vybavení uitel notebooky - zasíování celé školy - komplexní využití programu Bakalá d) opravy nábytku e) úprava chodeb Další vzdlávání pedagogických pracovník a) využití interaktivní tabule ve výuce pípravy uitel b) pokraování jazykových kurz c) dále dle nabídek NIDV, Vysoina Education Vzdlávací a výchovné úkoly a) Hrátky 2009 b) jazykové dovednosti c) roníkové dny d) Mikuláš pro pedškoláky Den otevených dveí e) propagace školy zápis do 1. tíd f) Demlovka hledá Superstar pvecká soutž g) vydávání Všímálka školní asopis h) tídní odpad sbr baterií, papíru, kry, léivých rostlin ch) granty: Chceme žít jako ostatní Uíme interaktivn Autoevaluace školy i) blokové a projektové vyuování j) Týden zdravé školy k) tídní akce ve Vrakbaru l) srovnávací SCIO testy pro 6. a 9. roník 26

27 m) píprava test pro 1. stupe n) spolupráce s poradenskými pracovišti a ostatními institucemi o) nabídka sportovních kurz LVVZ - cyklo voda lanové centrum - netradiní sportovní hry - pobyt v pírod 1.A + 2.B Obecné úkoly a) podpora a upevování tení s porozumním b) draz na efektivní využívání PC, interaktivní tabule a diaprojektor c) prevence nežádoucího chování, minimalizace výchovných problém ve škole d) draz na regionální spoleenské dní e) úast dtí na olympiádách a soutžích f) draz na hodnocení a sebehodnocení žák g) provit a aktualizovat tematické plány h) do programu Bakalá postupné pevedení tematických plán, katalogových list (zápis známek ), kniha úraz a zápis úraz, tídní knihy Spolupráce s rodiovskou veejností a) informaní nástnka b) rozvíjení spolupráce na web stránkách školy (Mgr. Novotný) c) 2x za rok schzka SRPDŠ d)3x za rok pedagogické informaní odpoledne 27

28 Školská rada Školská rada pi ZŠ Jihlava, Demlova 32 pracuje od v novém složení. Její lenové byli jmenováni na základ ádných voleb, které probíhaly takto: lenové z ad pedagogických pracovník: Termín konání voleb: Jména kandidát: Mgr. Marcela Daková Mgr. Alena Golská Ing. Ivana Cejpková Mgr. Dana Müllerová Zvolení lenové: Mgr. Alena Golská Ing. Ivana Cejpková lenové z ad zákonných zástupc: Termín konání voleb: Jména kandidát: pí Kasáková pí Pátková pí Krhánková p. Sýkora Zvolení lenové: p. Sýkora pí Krhánková lenové jmenovaní Magistrátem msta Jihlavy: Mgr. Rudolf Chloupek Mgr. Roman Kivánek Školská rada se schází 2x ron vždy je editelem školy seznámena s inností školy pro školní rok a vyjaduje se k problematice školy (schválení výroní zprávy, schválení rozpotu ). 28

29 Základní údaje o hospodaení 1. Píjmy K Ze státního rozpotu Z obecního rozpotu Kreditní úroky z banky Poplatky od rodi (kroužky, ŠD) Píjem za školní stravování 0 Píjmy z hospodáské innosti Ostatní píjmy + fond odmn, pevod z rezervního fondu Píjmy celkem Výdaje a) Investiní výdaje Z prostedk od RŠ OkÚ (úelové) 0 Z prostedk zizovatele Z prostedk FRIM 0 Celkem b) Neinvestiní výdaje 1. Z prostedk od RŠ OkÚ Druh výdaje Úetní položka ástka K Náklady na platy pracovník školy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody ONIV celkem: Z toho: výdaje za uebnice výdaje za uební pomcky a školní poteby výdaje za osobní ochranné pomcky a odvy výdaje za cestovné výdaje za DVPP poj. mzdy, DPS,ostatní Celkem Z prostedk od zizovatele Druh výdaje Úetní položka ástka K Údržba a opravy Ostatní finanní náklady 517x Voda Plyn Elektina Paliva Mzdy D 515x DHM Odpisy Nákup zboží, ostatní materiál Spoje Ostatní položky seskupení x Celkem

30 Materiální vybavení školy Notebooky za ,-- K Poítae za ,-- K LCD monitory za ,-- K Programové vybavení za ,-- K Nábytek do tíd ,-- K. Opravy v hodnot vyšší než ,-- K Název K Oprava oplocení Oprava podlahové krytiny Opravy podlahové krytiny Oprava traktoru Oprava oplocení venk.hišt Malování školy Výmna dveí Oprava vstupu školy Obložení stn školy Oprava omítek Oprava baterií Oprava podlahové krytiny Celkem Projekt mzdový a provozní Finanní prostedky na mzdy byly erpány v souladu se mzdovými pedpisy a za dodržení pokyn MŠMT R. Prostedky na provoz z Magistrátu msta Jihlavy byly dostaující. Hospodáský výsledek za rok 2008 byl ,- K. 30

31 Výroní zpráva o innosti školy byla schválena pedagogickou radou. V Jihlav dne Mgr. Zdenk Nosek editel školy Výroní zpráva o innosti školy byla schválena Školskou radou. V Jihlav dne Bc. Roman Sýkora pedseda školské rady 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008

PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 OBSAH : stránky : 1. Charakteristika SOŠ a SOU Písek 2 4 2. Organizace školního roku 5 3. Úsek teoretického vyuování 6 4.

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více