Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ"

Transkript

1 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb.

2 Úvod Základní škola Jihlava leží na okraji sídlišt Bezinova a Demlova. Škola je obklopena zelenými plochami a pilehlým lesem. V blízkosti školy je vodní nádrž. Nedaleko tee eka Jihlava. Složení obyvatel pilehlých sídliš je rznorodá. V blízkosti školy vyrstají nové bytové jednotky, které zaruují nové pírstky obyvatel a tedy i žák. Naše škola poskytuje vzdlání žákm prvního i druhého stupn. Školu navštvuje i nkolik tlesn a zrakov postižených dtí, které jsou umístny v speciálních tídách. Škola nabízí širokou škálu volitelných a nepovinných pedmt, zamené na rzné oblasti zájmu našich žák. Snažíme se ve škole dti vzdlávat, ale i vychovávat a naplovat jejich volný as kvalitními volnoasovými aktivitami, pibližovat jim jejich nejbližší okolí a tím je uit mít rád své bydlišt. editel školy 2

3 Obsah výroní zprávy OBSAH: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Pehled uebních plán Volitelné pedmty Nepovinné pedmty Kroužky Personální složení školy Zápis dtí do 1 tídy 2008/ Pijímací ízení Výsledky vzdlávání Výsledky žák v soutžích Hodnocení DVPP Prezentaci školy na veejnosti Údaje o výsledcích inspekce Hlavní úkoly školy na školní rok 2009/ Školská rada Základní údaje o hospodaení

4 Základní údaje o škole Kontaktní údaje školy Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa školy: Demlova 32, Jihlava Telefon: 56/ Fax: 56/ Web: IO: Identifikátor právnické osoby: Vedení školy: editel: Zástupce editele: Mgr. Zdenk Pavlas Mgr. Zdenk Nosek Zizovatel Zizovatelem je statutární msto Jihlava Právní forma: obec, IO: Další identifikaní údaje Škola hospodaí formou píspvkové organizace a je v právní subjektivit od Škola byla zaazena do sít škol ; následn Souástí školy je školní družina a školní klub, školní knihovna. Základní škola IZO: Školní družina a školní klub IZO: Knihovna IZO: Bankovní spojení eská spoitelna /0800 4

5 Charakteristika školy Základní škola Jihlava, Demlova 32 je školou pln organizovanou. Škola se zamuje na všeobecnou tlesnou pípravu se specializací na výkonnostní volejbal, výuku informaních a komunikaních technologii a na výuku dtí se specifickými vzdlávacími potebami. Ve školním roce 2008/2009 mla škola 17 tíd, které navštvovalo 333 žák. Ve škole fungují 3 oddlení školní družiny a 1 oddlení školního klubu. Škola má 4 tídy pro dti se speciálními vzdlávacími potebami. Škola se zapojuje do soutže ve sbru druhotných surovin (papír). Žáci ve školním roce 2008/2009 sebrali 4443 kg starého papíru. Dti mají možnost odebírat školní mléko do tohoto projektu se ve školním roce 2008/2009 zapojilo 92 dtí. Škola byla provozn zajišována touto strukturou pracovník: a) Pedagogické obsazení 29 uitel (z toho 1 editel, 1 zástupce editele) 3 vychovatelky na ástený úvazek 4 asistentky pedagoga b) Správní zamstnanci 1 sekretáka hospodáka ½ pracovního úvazku 1 ekonomka, mzdová úetní, personální práce 1 školník, údržbá 1 údržbá (bazén, budova C) 5 uklízeek (plný úvazek) 2 uklízeky na ástený pracovního úvazku Škola pracovala po celý školní rok 2008/2009 podle plánu práce, který vycházel ze stanovených úkol, jež vyplývaly z hodnocení a závr školního roku 2007/2008. Rozborem práce v pedmtových týmech a metodického sdružení byly úkoly rozpracovány a následn vyhodnocovány v termínech stanovených plánem. 5

6 V prbhu školního roku jsme dále ve své práci vycházeli ze tvrtletních úkol, kde byly delegovány kompetence, zodpovdnost a provedení vlastního hodnocení s cílem stanovení závr a opatení. Celoroní hodnocení je analýzou a syntézou všech pracovník školy, které byly realizovány v pedmtových týmech a metodickém sdružení. Spádový obvod školy Arbesova Brnnská od mostu k ul. Okružní Bezinova Dlouhá stezka k ulici Okružní Dlnická Demlova Družstevní Hálkova Hauptova Helenínská Hlová Chelického Kmochova Lesní Na lunku Nad ekou Na Kalvárii Na Kopci Na Samot Okružní Osvobození Purkyova Stará Cesta Stavba Šrámkova U Bízek ásti msta: Helenín, Henov, Kosov 6

7 Pehled uebních plán roník Obecná škola,. j / roník Základní škola,. j / roník ŠVP roník - ŠVP 7

8 Volitelné pedmty Volitelný pedmt Domácnost a vaení 5 9 x x Informatika 1. skupina Informatika 2. skupina 4 12 Ruský jazyk 2 5 Pírodovdné praktikum x 11 x 6 Spoleensko- vdní seminá 9 5 Zempisné praktikum 9 1 Nmecký jazyk 1. skupina Nmecký jazyk 2. skupina 11 x Sportovní prprava 16 4 Sportovní hry 1. skupina Sportovní hry 2. skupina Míové hry 9 15 x x 8

9 Nepovinné pedmty Nepovinný pedmt Cviení z j Cviení z M Speciální pedagogika Speciální pedagogika Souborová hra na flétnu x x x 5 2 x x x X Sborový zpv 1 x 2 1 x x Výtvarný seminá 7 x 3 Dramatická výchova 1. skupina x Dramatický výchova 2. skupina x 7 x Plavání 1. skupina x x x x Plavání 2. skupina x x Zdravotní výchova

10 Kroužky Název kroužku Jméno vedoucího Poet žák Hodin týdn Dramatický 1. st. Mgr. Daková 18 1 Dramatický 2. st. Mgr. Rychecká 9 1 Logopedický Mgr. Kokešová 9 1 Logopedický Mgr. Kasáková 10 1 Anglický jazyk 1. ro. Mgr. Punocháová 11 1 Volejbal Mgr. Müllerová 39 1 Zdravotnický I. st. Mgr. Libichová 9 1 Informatika 1. skup. Mgr. Novotný 11 1 Informatika 2. skup. Mgr. Novotný 13 1 Informatika 3. skup. Mgr. Novotný 20 1 Keramika 1. skup. Mgr. Ržiková 22 1 Souborová hra Mgr. Svobodová 9 1 tenáský kroužek Mgr. Velcová 11 1 Pírodní spoleenstva Ing. Kuáková

11 Personální složení školy Pehled o pedagogických pracovnících Jméno a píjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyuují Hodin aprobovaných Hodin neaprobovaných Mgr. Zdenk Pavlas 1 V, D, D 6 - Mgr. Zdenk Nosek 1 VŠ 1. st., Hv Hv, Sch, OV 6 1 Mgr. Dita Kasalová 1 VŠ j, D j, 21 - Mgr. Veronika Jelínková 1 VŠ M, Ov M, Ov, Rv, spol. vd. sem Bc. Daniel Špejtek 1 VŠ Tv Tv, vých.ke zdraví 22 - Mgr. Jarmila Kalinová 1 VŠ P, Ch P, Ch, Ov, pír prakt Mgr. Alena Golská 1 VŠ M, Ov M, Ov, 22 - Mgr. Lenka Štorková 1 VŠ D, Rj, Aj Aj, D, Rv 20 2 Mgr. Nadžda Rychecká 1 VŠ D, Rj, j D, Aj, j, Rj 15 7 Mgr. Stanislav Novotný 1 VŠ F, ZT F, In, P 9,5 5 Ing. Karla Kuáková 1 VŠ P, P F, P, P 7,5 14 Mgr. Vra Ržiková 1 VŠ 1. st. 1. st Alexandra Pátková 0,7737 SŠ - Hv, dramatika, plav., VV - 15

12 Jméno a píjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyuují Hodin aprobovaných Hodin neaprobovaných Ing. Ivana Cejpková 1 VŠ Vv Vv, Aj 14 9 Mgr. Lenka Koková 0,91 VŠ Z, Tv Z, Tv 20 - Mgr. Soa Dvoáková 0,3182 VŠ M, P M 7 Mgr. Eva Svobodová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Marcela Daková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Dana Müllerová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jana Kasáková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jitka Punocháová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Vra Velcová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jitka Libichová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jaroslava Kokešová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jana Vencálková 0,9545 VŠ Nj, D Nj, D, Aj 14 7 Renata Dudová 0,6875 SŠ asistent pedagoga 27,5 Jarmila Hubáková 0,75 Vyšší odb. asistent pedagoga 30 Lenka Chvátalová 0,75 asistent pedagoga 32 Vlasta Zachariášová 0,55 asistent pedagoga 21

13 Pehled o vychovatelkách školní družiny a klubu Jméno a píjmení Kvalifikace Zaazení Úvazek Marta Prchalová SpgŠ vedoucí vychovatelka 0,9 Irena Mácová SpgŠ vychovatelka 0,75 Lenka Procházková SpgŠ vychovatelka 0,9 Pehled o provozních a TH zamstnancích Jméno a píjmení Kvalifikace Pracovní zaazení Úvazek Jitka Kulhová SPŠ ekonomka 0,8 Marcela Krhánková SPŠT - DPS hospodáka 0,69 Ivan Pokorný elektriká školník 1 Silvestr Bolek SŠ strojník šk. bazénu 1 Jana Raždíková uklizeka 0,875 Jaroslava Vosmeková uklizeka 0,9 Hedvika Komrková uklizeka 0,9 Dagmar ervínková uklizeka 0,9 Marie Kížová uklizeka 0,9 Dagmar Šimková uklizeka 0,9 Zdeka Ježková uklizeka 0,

14 ! "#$"% &'()*! +%'* &'()*,! -. "$/(+#0 1! 2! '34'* 1!5 2. '(60$*+#0 1! *+#0! -. :6;'6*0! <*+#0! -. '$.(*+#0! 5 -. "%"$+#0. 7'3 *+#0! +#+4(=. 04*+#0. #+>0*+#0.?+$%*0. A! 2. A! '$6+#0! "D*+#0! 5 -. /E/6;+#0 F! -. G$$'<+#0 F! *'H+#0 I! -. #+E+&+#0 I! *'H+#0. <6;"$+#0 #'&+86. #:6;+#"4'$*"!"#$". <+6;0J*+#0. 06+#0!%#$% & $ '$(. '$.(*+#0! )" *+ %, *+ -. 8K;+#0!! ).. <;0(*+#0! 34! 5+$'* M&<CE0> #'&+86. <"6+#/H4). 8(*+#0. "C&.*+#0 /(0! $# + 1 2! +*+<(=!. +L B<*+#0. +%L '*+#0. '<#.(*+#0. >.C+#0. /L *+#0. 'C*+#0

15 Zápis dtí do 1. tídy 2008/2009 Po odkladu z roku 2008/2009 ádn pijatých S odkladem školní docházky Nastoupí ve školním roce 2009/

16 Pijímací ízení rok 2009 Víceleté gymnázium - osmileté V letošním roce na víceleté gymnázium hlásila jedna žákyn 5. A tídy. V pijímacím ízení byla pijata na AD FONTES Jihlava. Víceleté gymnázium šestileté Do šestiletého oboru víceletého gymnázia si podaly pihlášku 4 žákyn. Pijímací ízení probhlo formou SCIO test. Jedna žákyn byla pijata, jedna žákyn podala odvolání na KÚ, jedna žákyn k pijímacím zkouškám nedorazila. Stední školy, SOŠ, SOU Pijímacího ízení se zúastnili žáci 9. tíd a jeden žák 8. roníku. V lednu se zúastnil jeden žák talentových zkoušek na SŠ umleckoprmyslovou v Helenin (obor Užitá malba), žáky byl pijat. Klady 3 pihlášky pro žáky ada žák byla pijata bez pijímacích zkoušek na základ prmru známek ze ZŠ Zápory velké množství nepijatých žák v 1. kole pijímacího ízení (místa obsadili žáci, kteí o dané obory nemli vážný zájem) velká administrativa 3 pihlášky, vydávání zápisových lístk jejich evidence na maturitní obory byli pijati i žáci s velmi slabým prospchem vtšina žák nedlá pijímací zkoušky chybí tedy motivace k uení na konci 9. tídy Pijímací ízení další kola Žáci, kteí nebyli pijati v 1. kole P si mohli podat libovolný poet pihlášek v dalších kolech P. Na webových stránkách KÚ Vysoina byl vyvšen seznam s volnými místy na SŠ, SOU. Rodim a žákm jsme poskytli informace o volných místech a potvrdili nové pihlášky ke studiu. Koncem ervna není pijat jeden žák byli zkontaktováni rodie a byl jim doporuen další postup. Rodie bohužel nejeví žádný zájem o ešení této situace a dle jejich slov v nejhorším pípad zapíší syna od záí na úad práce. 16

17 Píprava žák k pijímacím zkouškám cviení z matematiky - nepovinný pedmt pro žáky 9. tíd - bhem celého školního roku - zameno na prbžné opakování látky - rozšiující témata - úkoly pro domácí pípravu žák cviení z eského jazyka - nepovinný pedmt pro žáky 9. tídy - bhem celého školního roku - prbžné opakování látky - rozšiující témata testy SCIO - škola zakoupila pro všechny žáky 9. tíd testy od spolenosti SCIO jednalo se o testy z matematiky, eského jazyka a obecn studijních pedpoklad - každý žák obdržel vyhodnocení svého testu, které mohl piložit k pihlášce na stední školu ped pijímakami byl as vnován pedevším souhrnnému opakování uiva 17

18 Pehled pijatých žák v roce 2009 Gymnázium Jihlava Gymnázium Gymnázium 6leté Gymnázium Tel Gymnázium Gymnázium AD FONTES Gymnázium 8leté Obchodní akademie Obchodní akademie SŠ zdravotnická Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Cahová Barbora (9.A) Mangová Zuzana (9.A) Svobodová Martina (7.B) Talpová Michaela (9.A) Kubešová Michaela (5.A) Matulová Eva (9.A) Štrejbarová Denisa (9.A) Jelínek Petr (9.B) Doekalová Martina (9.A) Zuzaáková Lucie (9.A) Štanclová Lucie (9.A) SŠ umleckoprmyslová Helenín Management textilu a odvnictví Dostálová Kateina (9.A) Vítková Anna (9.B) Užitá malba Suchý David (9.B) SŠ prmyslová Technické lyceum SŠ technická Mechanik seizova Mechanik elektronik Elektriká Strojní ková Obráb kov Elektrotechnik Medová Veronika (9.A) Keek Martin (9.B) Sedláek Matj (9.B) Vítek Zdenk (9.B) Dvoák Pavel (9.A) Krebs Jií (9.A) Rašovský Michal (9.B) Báa Tomáš (9.A) Ileek Jakub (9.B) Švára Libor (9.B) Coufal Jan (9.A) áp Jan (9.A) Pekárek Michal (8.B) Mátl Jan (9.B) 18

19 SŠ stavební Truhlá Tesa Technické lyceum Umlecký truhlá SŠ automobilní Automechanik Autoelektriká SŠ, SOU Teš Kucha íšník Kvtináské práce Zahradnictví SŠ obchodu a služeb Pírodovdné lyceum Prodava Analýza potravin Dvoák Jan (9.A) Sola Filip (9.A) Kuchya Lukáš (9.B) Fehér Tibor (9.B) Slavík Lukáš (9.B) Rhrich Jan (9.B) Kratochvíl Dalibor (9.A) Šviha Alexandr (9.A) Danielová Dominika (9.A) Janík Martin (9.B) Ludvig Rostislav (9.B) Hobzová Alice (9.A) Mikulíková Nikol (9.A) Vašíková Petra (9.B) Chlupová Veronika (9.A) Gottwaldová Diana (9.B) Linhart Jakub (9.B) SOŠ sociální Výchovná a humanitární innost Matušková Nikola (9.B) Regenspurská Denisa (9.B) Svobodová Jana (9.B) SŠ polygrafická Praha Tiska na polygrafických strojích Marek Kryštof (9.A) SŠ prmyslová Pelhimov Informaní technologie Kasalý Martin (9.B) 1x nezjištno Teichmann Antonín (9.A) celkem 48 žák 9. roníku, 1 žák 8. roníku, 1 žákyn 5. roníku, 1 žákyn 7. roníku 19

20 Výsledky vzdlávání Pehled klasifikace konec školního roku 2008/2009 Roník Poet žák Vyznamenání Prospli Neprospli Celkem Pehled výchovných opatení Dtka TÚ Dtka Š 2. stupe 3. stupe 1. pololetí pololetí

21 Výsledky žák v soutžích Okresní kolo olympiáda Nj 1. místo. M. Kutschmar 2. místo.m. Svobodová Okresní kolo olympiáda Aj 1. kategorie 5. místo....e. Malcangiová 2. kategorie 1. místo. Z. Mangová Krajské kolo olympiáda AJ 5. místo..z. Mangová. Oblastní kolo v basketbalu mladší žáci 2. místo Silák roku kategorie 9. tídy dívky 1. místo. K. Krhánková Oblastí kolo ve stolním tenise kategorie starší chlapci 2. místo Okresní kolo v recitaci 3. místo. J. Škarvada Mc Donald Cup kopaná 5. místo Laka místo L. Prchal Scio testy E. Jarošová mezi nejúspšnjšími v R. Dále jsme se zúastnili biologické olympiády, djepisné olympiády, zempisné olympiády florbale chlapc. 21

22 Popis a hodnocení Hrátek 2008 Dne probhlo osmé celodenní setkání dtí se specifickými vzdlávacími potebami na akci Hrátky. Hrátek se zúastnilo 96 dtí z deseti základních škol / praktických, speciálních/ kraje Vysoina. Tématem letošních Hrátek bylo Z pohádky do pohádky a dti si mly pipravit pohádkovou masku, nebo kostým na odpolední karneval. Pi jejich tvorb uplatnily svoji tvoivost a fantazii. Nkteré masky byly velmi vydaené. Za pohádkové bytosti byly pevleeny i paní uitelky v pracovních dílnách. Dti bhem dne pracovaly ve výtvarných dílnách, ve kterých tvoily korále z tstovin, loutky z PET lahví, oveky z provázk, z keramické hlíny vytváely figuru koky. Dále pracovaly v poítaové uebn, sportovaly v tlocvin. Vzhledem k tomu, že je bazén v rekonstrukci, nebyl letos zaazen. Ale i pesto dti z dílen odcházely se spokojeným úsmvem. Pi innostech dtí bylo vidt jejich zapálení pro práci, kde uplatovaly své nápady, zrunost, fantazii, tvoivost. Nejvtší ohlas získala arodjnice s tvorbou loutek. Po celodenním zápolení a tvoení se dti sešly v divadle školy na karnevalu, kde byly vyhlášeny nejlepší masky. Byl zde i program BOBO divadla, kde byly zaazeny písniky a soutžní poad. Na závr si všichni zazpívali píse Statistika, která letošní Hrátky provázela. Jako každým rokem, mly dti velkou radost z dárkové tašky, která skrývala mnohá pekvapení, jak pro rozvoj tvoivosti, tak pro mlsání. Všichni doufáme, že se Hrátky uskutení i v píštím roce. Celá akce se uskutenila pod záštitou primátora msta Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala, Nadace Jindicha a Iky Waldesových, Magistrátu msta Jihlavy, kraje Vysoina. Samozejm se neobešla i bez pomoci sponzor Ecolab s.r.o. Brno, Mc Donald s R s.r.o. Hrátky zajišoval tým pedagog a dtí ZŠ Jihlava, Demlova 32 pod vedením Z. Noska a V. Ržikové. Srden dkuje všem, kteí podpoili tuto akci. 22

23 Hodnocení DVPP 2008 Pehled erpání prostedk DVPP Název akce Jméno Cena 5028 Instruktor školního lyžování Mgr. Vencálková 2750, Jak se pipravuje projekt z fondu EU Mgr. Nosek, Mgr. Novotný 1600, Konference AJ Mgr. Müllerová, Ing. Cejpková 800, Studium pro asistenty pedagoga Dis Hubáková 2500, Klí k jazykm Mgr. Müllerová 1210, První pomoc pro uitele 5700, Co je to projekt a jak na nj Mgr. Ržiková, Mgr. Dvoáková 700, Brána jazyk otevená Mgr. Nosek, pí Pátková 3740, Prázdninový kurz anglitiny Mgr. Vencálková 1000, Celoroní kurz anglitiny Mgr. Vencálková 2500, Bakalái školní matrika p. Nosek, p. Novotný, pí Krhánková 1580, Metodika anglitiny Mgr. Vencálková 300, Kval. Studium pro editele škol Mgr. Jelínková 3120, TV a pohybový režim v ŠVP Mgr. Špejtek 1100, Metodika anglitiny 2. ást Mgr. Vencálková 300, Vzdlávání žák se spec. vzdl. pot. Mgr. Ržiková 500, Pedlékaská 1. pomoc 1500, Školení uitel chemie Mgr. Kalinová 300, Brána jazyk otevená - anglitina pí.. Kokešová, pí. Ržiková, pí Hubá. 4675, Brána jazyk otevená - anglitina Mgr. Nosek, pí Pátková 3740,- Celkem: 39615,- Hodnocení DVPP 2008 erpání prostedk pro DVPP bylo zameno na školení a kurzy stanovené plánem práce 1. Jazykové kurzy 14 vyuujících. 2. Projekty a jejich tvorba- 4 vyuující. Práce se žáky vyžadující zvláštní péi 2 vyuující. Mimo plánované akce se uitelé v potu 6 ti zúastnili kurzu první pomoc pro uitele (z toho 2 vychovatelky ŠD). V rámci pevedení matriky a dokumentace do programu Bakalá byli proškoleni 2 pedagogové a 1 správní zamstnanec. Z nákladnjších kurz a) 1 lyžaský instruktor b) 1 asistent pedagoga Prostedky DVPP 2008 byly vynaloženy k prospchu školních poteb. 23

24 Prezentace školy na veejnosti Den zdraví vystoupení žák na Masarykov námstí Týden Mobility úast žák školy s výtvarnými pracemi na Magistrátu msta Jihlavy Kulturní vystoupení žák pro Kapku nadje v Jihlavské nemocnici vysíláno v T 9. roník Hrátek akce pro dti se speciálními potebami z kraje Vysoina S Mikulášem po škole - Den otevených dveí pro dti z mateských škol Zhotovení vánoního stromeku na Masarykov námstí Kulturní vystoupení Magistrát msta Jihlavy Vánoce Vystoupení 1. B + 5. A pro veejnost a MŠ v divadelním sále Úast žák školy (3. A) na Vítání obánk Divadelní pedstavení Mrazík (3. A) pro dti z MŠ Vystoupení dramatického kroužku pro veejnost a dti MŠ 24

25 Údaje o výsledcích inspekce Inspekní innost ve školním roce 2008/2009 provedla na škole eská školní inspekce ve dnech od do Inspekní zpráva a protokol viz.pílohy. Dále byla provedena v msíci ervnu veejnoprávní kontrola, která byla zamena na nakládání s prostedky poskytnutými z rozpotu msta za období od do Podrobnosti viz.pílohy. 25

26 Hlavní úkoly školy na školní rok 2009 / 2010 Materiální zabezpeení výuky a) vybavení náaovny Tv, modernizace prostor b) postupn vybavení posilovny c) ICT modernizace serveru školy - vybavení uitel notebooky - zasíování celé školy - komplexní využití programu Bakalá d) opravy nábytku e) úprava chodeb Další vzdlávání pedagogických pracovník a) využití interaktivní tabule ve výuce pípravy uitel b) pokraování jazykových kurz c) dále dle nabídek NIDV, Vysoina Education Vzdlávací a výchovné úkoly a) Hrátky 2009 b) jazykové dovednosti c) roníkové dny d) Mikuláš pro pedškoláky Den otevených dveí e) propagace školy zápis do 1. tíd f) Demlovka hledá Superstar pvecká soutž g) vydávání Všímálka školní asopis h) tídní odpad sbr baterií, papíru, kry, léivých rostlin ch) granty: Chceme žít jako ostatní Uíme interaktivn Autoevaluace školy i) blokové a projektové vyuování j) Týden zdravé školy k) tídní akce ve Vrakbaru l) srovnávací SCIO testy pro 6. a 9. roník 26

27 m) píprava test pro 1. stupe n) spolupráce s poradenskými pracovišti a ostatními institucemi o) nabídka sportovních kurz LVVZ - cyklo voda lanové centrum - netradiní sportovní hry - pobyt v pírod 1.A + 2.B Obecné úkoly a) podpora a upevování tení s porozumním b) draz na efektivní využívání PC, interaktivní tabule a diaprojektor c) prevence nežádoucího chování, minimalizace výchovných problém ve škole d) draz na regionální spoleenské dní e) úast dtí na olympiádách a soutžích f) draz na hodnocení a sebehodnocení žák g) provit a aktualizovat tematické plány h) do programu Bakalá postupné pevedení tematických plán, katalogových list (zápis známek ), kniha úraz a zápis úraz, tídní knihy Spolupráce s rodiovskou veejností a) informaní nástnka b) rozvíjení spolupráce na web stránkách školy (Mgr. Novotný) c) 2x za rok schzka SRPDŠ d)3x za rok pedagogické informaní odpoledne 27

28 Školská rada Školská rada pi ZŠ Jihlava, Demlova 32 pracuje od v novém složení. Její lenové byli jmenováni na základ ádných voleb, které probíhaly takto: lenové z ad pedagogických pracovník: Termín konání voleb: Jména kandidát: Mgr. Marcela Daková Mgr. Alena Golská Ing. Ivana Cejpková Mgr. Dana Müllerová Zvolení lenové: Mgr. Alena Golská Ing. Ivana Cejpková lenové z ad zákonných zástupc: Termín konání voleb: Jména kandidát: pí Kasáková pí Pátková pí Krhánková p. Sýkora Zvolení lenové: p. Sýkora pí Krhánková lenové jmenovaní Magistrátem msta Jihlavy: Mgr. Rudolf Chloupek Mgr. Roman Kivánek Školská rada se schází 2x ron vždy je editelem školy seznámena s inností školy pro školní rok a vyjaduje se k problematice školy (schválení výroní zprávy, schválení rozpotu ). 28

29 Základní údaje o hospodaení 1. Píjmy K Ze státního rozpotu Z obecního rozpotu Kreditní úroky z banky Poplatky od rodi (kroužky, ŠD) Píjem za školní stravování 0 Píjmy z hospodáské innosti Ostatní píjmy + fond odmn, pevod z rezervního fondu Píjmy celkem Výdaje a) Investiní výdaje Z prostedk od RŠ OkÚ (úelové) 0 Z prostedk zizovatele Z prostedk FRIM 0 Celkem b) Neinvestiní výdaje 1. Z prostedk od RŠ OkÚ Druh výdaje Úetní položka ástka K Náklady na platy pracovník školy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody ONIV celkem: Z toho: výdaje za uebnice výdaje za uební pomcky a školní poteby výdaje za osobní ochranné pomcky a odvy výdaje za cestovné výdaje za DVPP poj. mzdy, DPS,ostatní Celkem Z prostedk od zizovatele Druh výdaje Úetní položka ástka K Údržba a opravy Ostatní finanní náklady 517x Voda Plyn Elektina Paliva Mzdy D 515x DHM Odpisy Nákup zboží, ostatní materiál Spoje Ostatní položky seskupení x Celkem

30 Materiální vybavení školy Notebooky za ,-- K Poítae za ,-- K LCD monitory za ,-- K Programové vybavení za ,-- K Nábytek do tíd ,-- K. Opravy v hodnot vyšší než ,-- K Název K Oprava oplocení Oprava podlahové krytiny Opravy podlahové krytiny Oprava traktoru Oprava oplocení venk.hišt Malování školy Výmna dveí Oprava vstupu školy Obložení stn školy Oprava omítek Oprava baterií Oprava podlahové krytiny Celkem Projekt mzdový a provozní Finanní prostedky na mzdy byly erpány v souladu se mzdovými pedpisy a za dodržení pokyn MŠMT R. Prostedky na provoz z Magistrátu msta Jihlavy byly dostaující. Hospodáský výsledek za rok 2008 byl ,- K. 30

31 Výroní zpráva o innosti školy byla schválena pedagogickou radou. V Jihlav dne Mgr. Zdenk Nosek editel školy Výroní zpráva o innosti školy byla schválena Školskou radou. V Jihlav dne Bc. Roman Sýkora pedseda školské rady 31

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit,zízená od 1.1.1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová.IO školy je 6360 8944.Je zaazena

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : 48134023 TEL.: +420241090230 e-mail

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více