ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY účinnost od Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy

2 OBSAH OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PLATNÁ LEGISLATIVA POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU CÍL PLÁNU OKRUHY PREVENCE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI HODNOCENÍ ZÁVĚR PŘÍLOHY

3 1. ÚVOD Naše společnost již několik let prožívá dobu, která je plná převratných změn. Tyto změny nás sice posunuly mezi vyspělé evropské země, ale zároveň nás nově postavily i před mnohé zátěžové situace a nové negativní skutečnosti. Výrazně se změnil životní styl i tempo života převážné části naší společnosti. Všechny změny se velice intenzívně týkají i mládeže, rodin a škol. S novými kvalitami se musí vyrovnávat nejen dospělí, ale především mladá generace. Období puberty a dospívání bylo vždy doprovázeno změnami nálad, chování, kritického postoje a odmítání autorit. V poslední době k těmto projevům přibyl nový a nebezpečný problém označovaný jako syndrom rizikového chování v dospívání (odborně SRCH-D). Světová zdravotnická organizace (WHO) označila dospívající mládež za rizikovou populační skupinu. Odborníci dokonce hovoří o tzv. nové morbiditě mládeže. Pubescenti a adolescenti v ekonomicky vyspělých státech podléhají tak nebezpečným trendům, že je to bezprostředně ohrožuje na životě, nebo to vede k trvalým zdravotním následkům. Největšími riziky jsou závislosti, agresivita či nevhodné sexuální chování. Pedagogové spolu s rodiči a dalšími subjekty ve výchovném působení v současné době musí akceptovat existenci ve společnosti nežádoucích, tzv. sociálně patologických jevů a společně vyvíjet aktivity, směřující k jejich prevenci. Proto naše škola připravila a pravidelně realizuje komplexní, dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů, který je zaměřený na prevenci a řešení těchto problémů u dětí a mládeže: šikanování, vandalismus, aj. formy násilného chování, poruchy chování, kriminality a delikvence, drogové závislostí, alkoholismu a kouření, záškoláctví, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, jiné závislosti netolismu, patologické hráčství (gambling), mobilní telefony atd., xenofobie, intolerance, antisemitismu, rasismus, posilování sebevědomí, odpovědnosti a komunikačních dovedností, závislost na náboženském a politickém extremismu, syndromu týraných a zneužívaných dětí, domácí násilí, zneužívání léků a anabolik, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, nevhodné sexuální chování. 2

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše střední škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí). Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Střední škola jako právnická osoba vykonává činnosti: Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je dáno zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Ve školním roce 2008/2009 byl celkový počet žáků 1096, výuka probíhala ve 46 integrovaných třídách, v 12 speciálních třídách výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve 5 třídách dálkového studia. Ve speciálních třídách je zajištěno odborné působení učitelů a individuální přístup k žákům. Učebny jsou vybaveny kompenzačními pomůckami a technikou. Naše střední škola má v letošním školním roce1140 žáků (stav k ), z toho 1020 žáků v denní formě studia a 160 žáků ve formě dálkového studia. Celkový počet tříd je 51, z toho 44 tříd maturitních oborů a 11 tříd učebních oborů. Z celkového počtu je 10 tříd speciálních výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuku zajišťuje celkem 78 pedagogů a 13 mistrů odborného výcviku. Škola se nachází v Ostravě-Porubě, Nejvíce našich žáků pochází z Ostravy a okolí. Značná část žáků dojíždí nebo je ubytována na domově mládeže. Škola je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické vzdělávání, praktické vyučování, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Součástí je také školní jídelna. Pro účelné využití volného času a regeneraci sil slouží dvě tělocvičny,hřiště a rehabilitační linka. Pro zájemce o kulturní činnost a vzdělávací činnost jsou k dispozici klubovny, společenský sál, přednáškový sál, žákovská knihovna, učitelská knihovna a čítárna. K nácviku odborných dovedností žáků slouží školní restaurace se salonkem a cvičná školní prodejna. K vybavení školy patří nejen klasické učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, učebny pro přípravu jídel, pro výuku techniky administrativy,pro výuku elektrotechniky, odborné dílny elektro a dílny pro učební obor Zpracovatel přírodních pletiv. Zároveň byly zřízeny nové multimediální učebny pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Učebny speciálních tříd jsou vybaveny kompenzačními pomůckami a vhodným školním nábytkem. 3

5 3. PLATNÁ LEGISLATIVA Školní preventivní strategie prevence sociálně patologických jevů vyplývá z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. J / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. J / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. J / Zákon č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 sb., č. 112/2006 sb., č. 158/2006 sb., č. 161/2006 sb. Další východiska: Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (čj.: / ). Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži. Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (čj.: /99-22). Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými. Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až AKČNÍ PLÁN realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství na období , Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Navazuje na preventivní program realizovaný ve školním roce 2008/

6 4. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU V loňském školním roce bylo uděleno 28 žákům pochvala třídního učitele, 5 žákům pochvala ředitele školy. Dále bylo uděleno 29 žákům důtka třídního učitele a 18 žákům důtka ředitele školy. Snížená známka z chování byla udělena 13 žákům 2.stupeň, 22 žákům 3.stupeň. Celkový počet neomluvených hodin byl 1606 hodin u 163 žáků. Vyloučeno ze školy bylo 9 žáků. Proběhlo celkem 7 výchovných komisí, které se zabývaly řešením problémového chování žáků Celkem výchovná komise projednala kázeňské přestupky u 29 žáků. Většina problémů souvisela s neomluvenou absencí, k dalším problémům patřilo nevhodné a vulgární chování, kouření v prostorách školy, krádeže, požití psychotropních látek a alkoholu. V loňském školním roce na základě požadavků policie, soudů, odborů sociální péče a také zákonných zástupců bylo vypracováno 26 posudků a sdělení o žácích školy. Dotazníková šetření dotazníková šetření pro žáky: Identifikace rizikových oblastí u dospívajících účast: žáci prvních a druhých ročníků celkem 20 tříd, cca 464 žáků dotazníkové šetření pro pedagogické pracovníky: Dotazník rizik sociálně patologického chování žáků celkem 82 pedagogických pracovníků, dotazníková šetření u žáků třetích ročníků: Příčiny experimentování s marihuanou adolescentů, účast: 57 žáků 3. ročníků oboru VHČ, dotazníková šetření u žáků: Životní styl u dospívajících, účast: 162 žáků 3. ročníků oborů s MZ. (výsledky dotazníkového šetření viz příloha) V průběhu školního roku bylo řešeno: 33 případů spojených se SPJ, v rámci šetření těchto případů bylo provedeno 54 pohovorů, 2 dotazníkové šetření na podezření ze šikany, 5 skupinových prací se třídou, 5 pohovorů se třídou, 2 podezření z krádeže ve třídě,1 dotazníkové šetření na sociální klima třídy V3.A, 2 pohovory a opatření (podezření na sebepoškozování), 4případy psychosociálních problémů v rodině (předáno Krizovému centru v Ostravě). V rámci prevence rizikového chování mládeže proběhly tyto akce: Seznamovací programy pro I.roč. celkem se zúčastnilo: 9 tříd, 199 žáků, Prožitkové programy pro I. a II.ročníky na téma Tolerance a akceptace menšin, Drogy a já,účast: 377 žáků, prožitkové programy pro 3. ročníky Tolerance a akceptace menšin, účast: 186 žáků, prožitkové programy pro I. a II.ročníky na téma Vztahy v kolektivu, Věrnost, láska, partnerství účast: 375 žáků. Sbírky: Humanitární sbírka Světluška dobrovolníci z oboru VHČ, celkem se zúčastnilo: 75 žáků celkový výnos: ,- Kč, informační kampaň spojená s humanitární sbírkou Červená stužka, dobrovolníci z řad žáků všech ročníků a oborů, účast 126 žáků, výtěžek činil ,- Kč,velikonoční sbírka Pomáhat může každý (dobrovolnické centrum ADRA), účast: žáci 2. ročníku oboru VHČ, celkový výnos: ,-Kč, (žákyně získaly 2. místo pro nejlepší školu při velikonoční sbírce),veřejná sbírka Svátek s Emilem, účast: 50 žáků oborů VHČ a Sociální péče,osvětová akce Světový den antikoncepce. Besedy:třídní schůzky 1. roč. Beseda pro rodiče - Drogová problematika mládeže, beseda pro žáky Dárcovství krve, účast: 192 žáků 3. a 4.ročníků oborů VHČ a sociální péče, beseda pro pedagogy Poruchy chování, účast: 18 pedagogů, beseda S tebou o tobě,účast: 170 žákyň 1. a 2. ročníků Literární soutěž: Vyhlášení literární soutěže (témata týkající se sociálně patologických jevů) vyhodnoceno 12 úspěšných prací. 5

7 5. CÍL PLÁNU Cílem našeho plánu je pokračovat na škole v dlouhodobém komplexním primárním programu, do kterého bude zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz je položen na získání informací a sociálních dovedností v rámci výuky a na širokou nabídku volnočasových aktivit podle možností školy. Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Školní preventivní strategie je součástí školního vzdělávacího programu Školní preventivní strategie obsahuje specifickou i nespecifickou primární prevenci. Primární prevence je aktivita, která směřuje k předcházení ohrožujícím situacím v celé sledované populaci: nespecifická primární prevence podporuje a rozvíjí sociálně žádoucí formy chování přirozenou cestou (např. výchova v rodině, výchova ve škole, výchova a vzdělávání ve společnosti, systém sociální péče aj.). specifická primární prevence je zaměřená na konkrétní rizikovou oblast, např. předcházení prvnímu setkání dětí a mladistvých lidí s drogami (doplňuje a cíleně rozvíjí nespecifickou primární prevenci); cíl primární prevence je cílevědomým, plánovitým a komplexním posilováním zdravého životního stylu minimalizovat výskyt a důsledky sociálně patologických jevů. Preventivní působení v celé této oblasti má jednotnou podobu a princip. Nelze provádět prevenci jednotlivých negativních jevů odděleně. Prevence musí být nedílnou součástí výchovně vzdělávacího a informačního procesu. Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je vzdělaný pedagog, který ovládá metody práce se skupinou, je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí a je silnou pozitivní osobností. Zvyšování odolnosti mládeže proti výskytu sociálně patologických jevů vyžaduje systémovou a koordinovanou práci všech pedagogických pracovníků a rodičů. Toto je také hlavním záměrem Školní strategie prevence. Můžeme zde zařadit aktivity navazující na výuku, činnosti související s odbornou praxí a nebo mohou vyplňovat volný čas žáků zájmovou činností. Výše uvedené činnosti naprosto neformálně a nenásilně pomáhají rozvíjet osobnost žáka, učí ho sociálním dovednostem a jsou zdrojem zábavy i poučení. Úspěšná realizace strategie prevence by mohla vést k zmírnění obecného podceňování problematiky prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobé cíle: Primární prevence se stane součástí každodenního života v naší škole. Preventivně předcházet vzniku sociálně patologických jevů žáků, popřípadě co nejrychleji zasáhnout a řešit již vzniklé problémy. Zmapovat sociální klima ve třídách a podle výsledků dále se třídou pracovat. Zkvalitnit spolupráci mezi třídním učitelem a pracovníky Školského poradenského centra. Poskytovat dostatek informací s možností porady či pomoci v případě potřeby žáka. Získat co nejvíce studentů k aktivní účasti na programech a činnostech školy. Posilovat duševní odolnost proti stresu, negativním zážitkům a vlivům. Posilovat zdravé sebevědomí studentů a nácvik asertivního chování. Pomoci zaujmout správný postoj k drogám i jiným rizikovým faktorům v životě žáka. Chránit případné oběti negativního chování některých jedinců. Vést ke schopnosti dělat samostatná (správná) rozhodnutí a řešit problémy. Podílet se na tvorbě zdravého sociálního klimatu v celé škole. 6

8 Získat ke spolupráci a podpoře aktivit preventivního programu co nejvíce pedagogů, rodičů i ostatní veřejnosti. Střednědobé cíle: výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, zkvalitnění spolupráce mezi pedagogy, školou a rodiči i ostatní veřejností, zkvalitnění koordinace a kontroly specifické primární prevence. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Každý člověk se musí naučit převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí! Dalším důležitým cílem je vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, správnému sebehodnocení, schopnosti stanovit si v životě reálné cíle, k poznávání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a návykových látek. K tomuto cíli využíváme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, třídnických hodin apod. Samozřejmou nedílnou součástí programu je spolupráce s rodiči, zajištění jejich informovanosti. Vhodné je rovněž motivovat je pro spolupůsobení v této oblasti a zároveň jim nabízet i možnosti poradenství (Školské poradenské centrum). CHARAKTERISTIKA CÍLOVÝCH SKUPIN ŽÁCI ŠKOLY Program je zaměřen na věkovou skupinu let (výjimečně starší). Jde o velmi náročný věk, kdy dochází k tělesnému i psychickému dozrávání. Dotvářejí se a specifikují jednotlivé složky identity. Základem identity je sebepoznání.v tomto období se adolescent v sebepoznání může dopouštět mnoha chyb. Kvalitu svého já zjišťuje zejména prostřednictvím hodnocení ze strany okolí. Pro vlastní sebeuvědomování je pro jedince v této fázi vývoje důležité subjektivní vědomí příslušnosti k určité skupině či k určitému prostředí. Samozřejmě je to rodina, ale častěji to mohou být vrstevníci. Jde o to, aby se jedinec ztotožnil s takovou skupinou, která neproklamuje ohrožující hodnoty a vzory chování. Mnoho charakteristik období adolescence zvyšuje riziko ohrožujícího chování a tudíž umocňuje potřebu akceptovatelné prevence: - touha po intenzivních prožitcích - snaha o absolutní řešení, která často vedou k přehnaným podnětům, neúměrným aktivitám - potřeba neodkladného uspokojení a z toho vyplývající jistá netrpělivost při dosahování cílů (může se snadno vytvořit pocit životní neúspěšnosti). Procento těch, kdo se již rizikově chovají, je v této věkové kategorii značně vysoké. Takže o prevenci jako takové můžeme uvažovat jen u těch zbývajících (nedotčených). V některých případech už sám kontakt s osobou, která ohrožuje své vlastní zdraví díky užívání návykových látek, může mít preventivní dopad. Častější je však obrácený efekt vtažení do rizikového jednání. A to je také důvod pro neustálou prevenci. 7

9 UČITELÉ Ne všichni učitelé školy absolvovali ve své praxi vzdělávání v tomto směru a také ne všichni budou při realizaci programu sehrávat stejnou úlohu. Hlavní roli budou hrát vyučující společenskovědních předmětů, zejména občanské výchovy, dále vyučující právní nauky, základů přírodních věd, zdravotní nauky, pedagogiky, psychologie, sociální práce a tělesné výchovy. Přesto však i na další pedagogy budou kladeny nároky a to zejména v takovém přístupu k žákům, který zajistí respektování osobnosti žáka, postaveném především na partnerském vztahu. Za tímto účelem budou všichni kolegové seznámeni s tímto programem a s hlavními pravidly primární prevence. Největší tíha realizace programu však připadne školní metodičce prevence a dalším pracovníkům školského poradenského centra. Nezastupitelné místo bude mít i ředitel školy. RODIČE Rodina dává mladému člověku základ jeho sebevědomí a tím budoucímu úspěchu či neúspěchu. V poslední době je ve společnosti přeceňována úloha školských zařízení a tím opomíjena úloha rodiny a rodinného zázemí. Rodiče nemohou být v žádném případě opominuti ani v preventivním působení na děti. Mnohým však chybějí základní informace, mnozí při vyslovení problému, jakým jsou drogy, šikana, agresivita atd., podléhají jakési vnitřní panice, jiní naopak před těmito otázkami zavírají oči. Naším úkolem v rámci Minimálního preventivního programu je pokračovat především v informování o dané problematice na schůzkách s rodiči, vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, nastolit atmosféru součinnosti při řešení vzniklých problémů. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou. Koordinuje tvorbu školních preventivních strategií (minimální preventivní program), kontroluje jeho realizaci, koordinuje aktivity prevence, metodicky vede pedagogické pracovníky v oblasti vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce se třídou, koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence, zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy, kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti. Zajišťuje a předává učitelům odborné informace, nabídky programů, prezentuje výsledky preventivní práce, vede a aktualizuje databáze spolupracovníků školy. Provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů a účastní se při sledování úrovně rizikových faktorů důležitých pro rozvoj SPJ na škole. Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování. TŘÍDNÍ UČITEL (ve vztahu k primární prevenci): Spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy.zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy. Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. 8

10 METODICKÉ, UČEBNÍ MATERIÁLY A DALŠÍ POMŮCKY Ve škole jsou k dispozici: Videoprogramy: jsou plně využívány při povinném vyučování, v nepovinných předmětech a dále pak i při aktivitách mimo vyučování. Seznam videoprogramů, DVD a dalších prezentací je vyvěšen ve sborovně školy. Publikace jsou k dispozici všem pedagogům i žákům. Seznam publikací je vyvěšen ve sborovně školy. Časopisy: Závislost a my, Učitelské noviny, Psychologie DNES, Prevence, Rádce učitele, Speciální pedagog, Bulletin národní protidrogové centrály. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Přesný postup a hlavní zásady jsou uvedeny ve Školním řádu: - Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia na střední škole. - Snížení známky z chování. - Vyloučení ze studia Další opatření: - Převedení do jiné třídy, pracovní či jiné výchovné skupiny. - Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež ( SVP)..Řešení přestupků podle závažnosti jsou v kompetenci třídních učitelů, výchovných poradců, metodika prevence a ředitele školy. Vážné přestupky jsou řešena podle pokynu školního řádu výchovnou komisí. V mimořádných případech se užijí další opatření: - Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místě příslušném diagnostickém ústavu. - Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření, či ústavní výchovy, s následným umístěním v diagnostickém ústavu. - Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování. 9

11 6. OKRUHY PREVENCE šikana adaptační dopoledne, proškolení pedagogů, interaktivní hodiny ve výuce,program proti šikanování, rady pro rodiče na webových stránkách školy,schránka důvěry, Krizový plán SPJ, záškoláctví důslednost při omlouvání absence, přednáška pro rodiče, proškolení pedagogů,krizový plán SPJ, rasismus, xenofobie pozitivní sociální zkušenost s jinými etniky, proškolení pedagogů, prožitkové programy, vandalismus důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu školy, besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, kriminalita, delikvence - důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu školy, besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, Krizový plán SPJ, drogové závislosti - přednáška pro rodiče, proškolení pedagogů, besedy s odborníky,interaktivní hodiny ve výuce, prožitkové programy, Krizový plán SPJ, sex, HIV/AIDS besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, prožitkové programy, náboženský extremizmus besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, netolismus besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, proškolení pedagogů, gambling besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, proškolení pedagogů domácí násilí proškolení pedagogů, informační materiály, schránka důvěry, týraní a zneužívání dětí proškolení pedagogů, informační materiály, schránka důvěry ohrožování mravní výchovy mládeže proškolení pedagogů, poruchy příjmu potravy interaktivní hodiny ve výuce, proškolení pedagogů KRÁTKODOBÉ CÍLE Seznámit ředitele školy s programem školní preventivní strategie. Seznámit kolegy s obsahem programu školní preventivní strategie. Zajistit průběžnou spolupráci se Školským poradenským centrem. Zajistit průběžnou spolupráci se Školskou radou. Zajistit průběžnou spolupráci se Studentskou radou. Zajistit průběžnou spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Zajistit materiálové vybavení a metodické pomůcky pro potřeby prevence Stanovení konzultačních hodin pro setkání studentů s metodikem. Ustanovit aktivní tým spolupracovníků z řad studentů, spolupráce se studentskou radou. Organizace aktivit pro žáky - viz příloha č.1 Vytvoření stálé nástěnky s aktuálními informacemi pro jednotlivá témata. Vytvoření informační nástěnky pro pedagogy ve sborovně. Zajistit spolupráci s rodiči informace pro rodiče, přednášky, besedy, dotazníky. Vytváření aktivit ve spolupráci s poradenským centrem a ostatními odborníky. Seznamování s výsledky jednotlivých aktivit ostatní pedagogy. Poskytování informací o aktivitách z oblasti prevence, vhodných odborných materiálech pro prevenci aj. Zajištění aktuální informovanosti pro studenty i pedagogy o činnosti všech zainteresovaných institucí, organizací a odborníků. Zajistit vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Realizace (viz příloha č.1): Prostor k preventivnímu působení se nabízí v rámci výuky (např. témata věnovaná zdravému životnímu stylu, etice a společenskému chování, právnímu vědomí, posilování sebevědomí, komunikaci, asertivnímu chování, zvládání stresu apod.). Cíleně mohou být zaměřeny volné a třídnické hodiny. Seznamovací dopoledne pro žáky 1. ročníků 10

12 ve spolupráci se školním psychologem, výchovným poradcem-metodikem prevence a třídními učiteli. Cílem aktivity je snadnější adaptace na nové prostředí a zlepšení duševní pohody. Formou psychosociálních her proběhne posilování sociálních dovedností, nácvik komunikačních dovedností, řešení zátěžových situací. Konzultační a poradenská činnost pro žáky určení konzultačních hodin, schránka důvěry forma pomoci těm, kteří chtějí zůstat v anonymitě Spolupráce s třídními učiteli v průběhu třídnických hodin v každé třídě proběhne cílená prevence jednotlivých sociálně patologických jevů formou- výkladu, besedy, diskuse, videoprojekce, nácviku správných postojů, asertivity a komunikačních dovedností, apod. Třídní učitelé se zaměří na detekci studentů, na kterých je patrné, že nejsou ve škole šťastní, vypadají zakřiknutě, plaše, vyčerpaně až nešťastně, evidentně stojí stranou kolektivu třídy. Komunikace s vrstevníky a dospělými využití sportovně ozdravných pobytů pořádaných školou k psycho-sociálnímu rozvoji studentů v méně formálním prostředí než je škola. Průzkum sociálního klimatu v 1. ročnících, popř. problémových třídách průzkum proběhne pod vedením školního psychologa formou dotazníku B-3. Spolupráce s rodiči v rámci třídních schůzek budou rodičům předloženy základní informace o prevenci, projevech a pomoci při drogové závislosti nebo sociálně patologických jevech. Pro rodiče žáků prvních ročníků proběhne beseda na téma Nebezpečí zneužívání OPL, rodiče obdrží dopis se základními informacemi o problematice drog a šikany. Spolupráce s poradenským centrem a ostatními odborníky. Jednorázové akce pro žáky - návštěva tématických pořadů dle aktuální nabídky. Vytvoření seznamu odborné literatury k daným problémům pro pedagogy, seznam videokazet, DVD a Power Points prezentace k dané problematice. Vytvoření aktivního týmu z řad studentů. Sportovní a kulturní aktivity. Organizace účasti žáků na humanitárních sbírkách nebo informačních kampaních. Vzdělávací a výcvikové programy pro pedagogy v rámci odborně zaměřených pracovních porad pedagogů školy využití nabídek mimoškolních subjektů 11

13 7. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE Školní metodik prevence metodicky vede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní aktivity, Výchovný poradce, školní psycholog, intenzivně spolupracují na realizaci preventivních aktivit, Ředitel školy vytváří materiální, personální,časové a další podmínky pro realizaci preventivních aktivit, Třídní učitel- spolupracují na realizaci preventivních aktivit, Odborné instituce a organizace spolupracují na realizaci preventivních aktivit. ŠKOLNÍ PORADENKSÉ CENTRUM Poradenskou činnost na škole zajišťuje Školské poradenské centrum složené z těchto pracovníků: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence. VÝCHOVNÁ KOMISE Výchovná komise má za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěchu studentů nejen ve škole, ale i na úseku odborného výcviku. V převážné míře se zaobírá těmi problémy, které řešil třídní učitel a následně nedošlo ke zlepšení situace. Podněty k jednání výchovné komise vyplývají též z jednání pedagogické rady. Za svůj hlavní cíl si klade důsledně řešit neomluvenou absenci studentů. a minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi žáky, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace studentů, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí zájmu výchovné komise je též nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálněpatologických jevů (kouření, drogové a alkoholové závislosti, gamblerství apod.). Výchovná komise je připravena v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i s dalšími výchovnými poradci, kurátory, pracovníky PPP apod. Jejím cílem není pouze udělovat studentům sankce za jednotlivé přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy tak, aby zdárně absolvovali a uměli i v budoucnu zvládat zátěžové situace ve svém životě. VK pracuje ve složení: předseda - výchovný poradce, jednatel, členové výchovné komise stálý člen, třídní učitel, mistr odborného výcviku popřípadě další. 12

14 8. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI Renarkon o.p.s., Krajská hygienická stanice, Krizové centrum pro děti a rodinu, Policie prevence kriminality dětí a mládeže, PPP Ostrava - okresní metodik prevence, o.s. Faust, Odbor ochrany mládeže, Komunitní centrum Vesnička soužití, Magistrát města Ostravy odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Moravskoslezský krajský úřad odbor školství, mládeže a sportu krajská koordinátora. DÚ Ostrava, Městská Policie, Policie ČR, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Probační a mediační služba, Linka důvěry, Charita, Diakonie, Fond ohrožených dětí, Bílý kruh bezpečí, ELIM, lékaři. Škola již několik let úspěšně spolupracuje s výše jmenovanými organizacemi při zajišťování preventivních aktivit pro žáky, případně při řešení vzniklých problémů se žáky v oblasti sociálně patologických jevů. Současně pomáhá zajišťovat informační a osvětové akce pro pedagogy a rodiče. 13

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední odborná škola Luhačovice škola přidružená k síti škol UNESCO Minimální preventivní program Zpracoval: PhDr. Ivan Semela 1 Úvod Několik let již naše společnost prožívá dobu, která je plná převratných

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovali: školní metodikové prevence: PhDr. Taťana Kubečková Mgr. Daniel Koláč Schválil:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 17 4 25 + 5 16 5 1+4 57

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 17 4 25 + 5 16 5 1+4 57 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola zemědělská Olomouc U Hradiska 4 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2013-2014 Zpracovala : Jarmila Fabíková, školní metodik prevence Garant : Ing. Jaroslav Sauer, ředitel školy 1. ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2013 / 2014 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více