ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY účinnost od Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy

2 OBSAH OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PLATNÁ LEGISLATIVA POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU CÍL PLÁNU OKRUHY PREVENCE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI HODNOCENÍ ZÁVĚR PŘÍLOHY

3 1. ÚVOD Naše společnost již několik let prožívá dobu, která je plná převratných změn. Tyto změny nás sice posunuly mezi vyspělé evropské země, ale zároveň nás nově postavily i před mnohé zátěžové situace a nové negativní skutečnosti. Výrazně se změnil životní styl i tempo života převážné části naší společnosti. Všechny změny se velice intenzívně týkají i mládeže, rodin a škol. S novými kvalitami se musí vyrovnávat nejen dospělí, ale především mladá generace. Období puberty a dospívání bylo vždy doprovázeno změnami nálad, chování, kritického postoje a odmítání autorit. V poslední době k těmto projevům přibyl nový a nebezpečný problém označovaný jako syndrom rizikového chování v dospívání (odborně SRCH-D). Světová zdravotnická organizace (WHO) označila dospívající mládež za rizikovou populační skupinu. Odborníci dokonce hovoří o tzv. nové morbiditě mládeže. Pubescenti a adolescenti v ekonomicky vyspělých státech podléhají tak nebezpečným trendům, že je to bezprostředně ohrožuje na životě, nebo to vede k trvalým zdravotním následkům. Největšími riziky jsou závislosti, agresivita či nevhodné sexuální chování. Pedagogové spolu s rodiči a dalšími subjekty ve výchovném působení v současné době musí akceptovat existenci ve společnosti nežádoucích, tzv. sociálně patologických jevů a společně vyvíjet aktivity, směřující k jejich prevenci. Proto naše škola připravila a pravidelně realizuje komplexní, dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů, který je zaměřený na prevenci a řešení těchto problémů u dětí a mládeže: šikanování, vandalismus, aj. formy násilného chování, poruchy chování, kriminality a delikvence, drogové závislostí, alkoholismu a kouření, záškoláctví, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, jiné závislosti netolismu, patologické hráčství (gambling), mobilní telefony atd., xenofobie, intolerance, antisemitismu, rasismus, posilování sebevědomí, odpovědnosti a komunikačních dovedností, závislost na náboženském a politickém extremismu, syndromu týraných a zneužívaných dětí, domácí násilí, zneužívání léků a anabolik, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, nevhodné sexuální chování. 2

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše střední škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí). Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Střední škola jako právnická osoba vykonává činnosti: Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je dáno zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Ve školním roce 2008/2009 byl celkový počet žáků 1096, výuka probíhala ve 46 integrovaných třídách, v 12 speciálních třídách výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve 5 třídách dálkového studia. Ve speciálních třídách je zajištěno odborné působení učitelů a individuální přístup k žákům. Učebny jsou vybaveny kompenzačními pomůckami a technikou. Naše střední škola má v letošním školním roce1140 žáků (stav k ), z toho 1020 žáků v denní formě studia a 160 žáků ve formě dálkového studia. Celkový počet tříd je 51, z toho 44 tříd maturitních oborů a 11 tříd učebních oborů. Z celkového počtu je 10 tříd speciálních výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuku zajišťuje celkem 78 pedagogů a 13 mistrů odborného výcviku. Škola se nachází v Ostravě-Porubě, Nejvíce našich žáků pochází z Ostravy a okolí. Značná část žáků dojíždí nebo je ubytována na domově mládeže. Škola je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické vzdělávání, praktické vyučování, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Součástí je také školní jídelna. Pro účelné využití volného času a regeneraci sil slouží dvě tělocvičny,hřiště a rehabilitační linka. Pro zájemce o kulturní činnost a vzdělávací činnost jsou k dispozici klubovny, společenský sál, přednáškový sál, žákovská knihovna, učitelská knihovna a čítárna. K nácviku odborných dovedností žáků slouží školní restaurace se salonkem a cvičná školní prodejna. K vybavení školy patří nejen klasické učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, učebny pro přípravu jídel, pro výuku techniky administrativy,pro výuku elektrotechniky, odborné dílny elektro a dílny pro učební obor Zpracovatel přírodních pletiv. Zároveň byly zřízeny nové multimediální učebny pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Učebny speciálních tříd jsou vybaveny kompenzačními pomůckami a vhodným školním nábytkem. 3

5 3. PLATNÁ LEGISLATIVA Školní preventivní strategie prevence sociálně patologických jevů vyplývá z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. J / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. J / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. J / Zákon č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 sb., č. 112/2006 sb., č. 158/2006 sb., č. 161/2006 sb. Další východiska: Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (čj.: / ). Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži. Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (čj.: /99-22). Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými. Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až AKČNÍ PLÁN realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství na období , Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Navazuje na preventivní program realizovaný ve školním roce 2008/

6 4. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU V loňském školním roce bylo uděleno 28 žákům pochvala třídního učitele, 5 žákům pochvala ředitele školy. Dále bylo uděleno 29 žákům důtka třídního učitele a 18 žákům důtka ředitele školy. Snížená známka z chování byla udělena 13 žákům 2.stupeň, 22 žákům 3.stupeň. Celkový počet neomluvených hodin byl 1606 hodin u 163 žáků. Vyloučeno ze školy bylo 9 žáků. Proběhlo celkem 7 výchovných komisí, které se zabývaly řešením problémového chování žáků Celkem výchovná komise projednala kázeňské přestupky u 29 žáků. Většina problémů souvisela s neomluvenou absencí, k dalším problémům patřilo nevhodné a vulgární chování, kouření v prostorách školy, krádeže, požití psychotropních látek a alkoholu. V loňském školním roce na základě požadavků policie, soudů, odborů sociální péče a také zákonných zástupců bylo vypracováno 26 posudků a sdělení o žácích školy. Dotazníková šetření dotazníková šetření pro žáky: Identifikace rizikových oblastí u dospívajících účast: žáci prvních a druhých ročníků celkem 20 tříd, cca 464 žáků dotazníkové šetření pro pedagogické pracovníky: Dotazník rizik sociálně patologického chování žáků celkem 82 pedagogických pracovníků, dotazníková šetření u žáků třetích ročníků: Příčiny experimentování s marihuanou adolescentů, účast: 57 žáků 3. ročníků oboru VHČ, dotazníková šetření u žáků: Životní styl u dospívajících, účast: 162 žáků 3. ročníků oborů s MZ. (výsledky dotazníkového šetření viz příloha) V průběhu školního roku bylo řešeno: 33 případů spojených se SPJ, v rámci šetření těchto případů bylo provedeno 54 pohovorů, 2 dotazníkové šetření na podezření ze šikany, 5 skupinových prací se třídou, 5 pohovorů se třídou, 2 podezření z krádeže ve třídě,1 dotazníkové šetření na sociální klima třídy V3.A, 2 pohovory a opatření (podezření na sebepoškozování), 4případy psychosociálních problémů v rodině (předáno Krizovému centru v Ostravě). V rámci prevence rizikového chování mládeže proběhly tyto akce: Seznamovací programy pro I.roč. celkem se zúčastnilo: 9 tříd, 199 žáků, Prožitkové programy pro I. a II.ročníky na téma Tolerance a akceptace menšin, Drogy a já,účast: 377 žáků, prožitkové programy pro 3. ročníky Tolerance a akceptace menšin, účast: 186 žáků, prožitkové programy pro I. a II.ročníky na téma Vztahy v kolektivu, Věrnost, láska, partnerství účast: 375 žáků. Sbírky: Humanitární sbírka Světluška dobrovolníci z oboru VHČ, celkem se zúčastnilo: 75 žáků celkový výnos: ,- Kč, informační kampaň spojená s humanitární sbírkou Červená stužka, dobrovolníci z řad žáků všech ročníků a oborů, účast 126 žáků, výtěžek činil ,- Kč,velikonoční sbírka Pomáhat může každý (dobrovolnické centrum ADRA), účast: žáci 2. ročníku oboru VHČ, celkový výnos: ,-Kč, (žákyně získaly 2. místo pro nejlepší školu při velikonoční sbírce),veřejná sbírka Svátek s Emilem, účast: 50 žáků oborů VHČ a Sociální péče,osvětová akce Světový den antikoncepce. Besedy:třídní schůzky 1. roč. Beseda pro rodiče - Drogová problematika mládeže, beseda pro žáky Dárcovství krve, účast: 192 žáků 3. a 4.ročníků oborů VHČ a sociální péče, beseda pro pedagogy Poruchy chování, účast: 18 pedagogů, beseda S tebou o tobě,účast: 170 žákyň 1. a 2. ročníků Literární soutěž: Vyhlášení literární soutěže (témata týkající se sociálně patologických jevů) vyhodnoceno 12 úspěšných prací. 5

7 5. CÍL PLÁNU Cílem našeho plánu je pokračovat na škole v dlouhodobém komplexním primárním programu, do kterého bude zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz je položen na získání informací a sociálních dovedností v rámci výuky a na širokou nabídku volnočasových aktivit podle možností školy. Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Školní preventivní strategie je součástí školního vzdělávacího programu Školní preventivní strategie obsahuje specifickou i nespecifickou primární prevenci. Primární prevence je aktivita, která směřuje k předcházení ohrožujícím situacím v celé sledované populaci: nespecifická primární prevence podporuje a rozvíjí sociálně žádoucí formy chování přirozenou cestou (např. výchova v rodině, výchova ve škole, výchova a vzdělávání ve společnosti, systém sociální péče aj.). specifická primární prevence je zaměřená na konkrétní rizikovou oblast, např. předcházení prvnímu setkání dětí a mladistvých lidí s drogami (doplňuje a cíleně rozvíjí nespecifickou primární prevenci); cíl primární prevence je cílevědomým, plánovitým a komplexním posilováním zdravého životního stylu minimalizovat výskyt a důsledky sociálně patologických jevů. Preventivní působení v celé této oblasti má jednotnou podobu a princip. Nelze provádět prevenci jednotlivých negativních jevů odděleně. Prevence musí být nedílnou součástí výchovně vzdělávacího a informačního procesu. Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je vzdělaný pedagog, který ovládá metody práce se skupinou, je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí a je silnou pozitivní osobností. Zvyšování odolnosti mládeže proti výskytu sociálně patologických jevů vyžaduje systémovou a koordinovanou práci všech pedagogických pracovníků a rodičů. Toto je také hlavním záměrem Školní strategie prevence. Můžeme zde zařadit aktivity navazující na výuku, činnosti související s odbornou praxí a nebo mohou vyplňovat volný čas žáků zájmovou činností. Výše uvedené činnosti naprosto neformálně a nenásilně pomáhají rozvíjet osobnost žáka, učí ho sociálním dovednostem a jsou zdrojem zábavy i poučení. Úspěšná realizace strategie prevence by mohla vést k zmírnění obecného podceňování problematiky prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobé cíle: Primární prevence se stane součástí každodenního života v naší škole. Preventivně předcházet vzniku sociálně patologických jevů žáků, popřípadě co nejrychleji zasáhnout a řešit již vzniklé problémy. Zmapovat sociální klima ve třídách a podle výsledků dále se třídou pracovat. Zkvalitnit spolupráci mezi třídním učitelem a pracovníky Školského poradenského centra. Poskytovat dostatek informací s možností porady či pomoci v případě potřeby žáka. Získat co nejvíce studentů k aktivní účasti na programech a činnostech školy. Posilovat duševní odolnost proti stresu, negativním zážitkům a vlivům. Posilovat zdravé sebevědomí studentů a nácvik asertivního chování. Pomoci zaujmout správný postoj k drogám i jiným rizikovým faktorům v životě žáka. Chránit případné oběti negativního chování některých jedinců. Vést ke schopnosti dělat samostatná (správná) rozhodnutí a řešit problémy. Podílet se na tvorbě zdravého sociálního klimatu v celé škole. 6

8 Získat ke spolupráci a podpoře aktivit preventivního programu co nejvíce pedagogů, rodičů i ostatní veřejnosti. Střednědobé cíle: výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, zkvalitnění spolupráce mezi pedagogy, školou a rodiči i ostatní veřejností, zkvalitnění koordinace a kontroly specifické primární prevence. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Každý člověk se musí naučit převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí! Dalším důležitým cílem je vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, správnému sebehodnocení, schopnosti stanovit si v životě reálné cíle, k poznávání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a návykových látek. K tomuto cíli využíváme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, třídnických hodin apod. Samozřejmou nedílnou součástí programu je spolupráce s rodiči, zajištění jejich informovanosti. Vhodné je rovněž motivovat je pro spolupůsobení v této oblasti a zároveň jim nabízet i možnosti poradenství (Školské poradenské centrum). CHARAKTERISTIKA CÍLOVÝCH SKUPIN ŽÁCI ŠKOLY Program je zaměřen na věkovou skupinu let (výjimečně starší). Jde o velmi náročný věk, kdy dochází k tělesnému i psychickému dozrávání. Dotvářejí se a specifikují jednotlivé složky identity. Základem identity je sebepoznání.v tomto období se adolescent v sebepoznání může dopouštět mnoha chyb. Kvalitu svého já zjišťuje zejména prostřednictvím hodnocení ze strany okolí. Pro vlastní sebeuvědomování je pro jedince v této fázi vývoje důležité subjektivní vědomí příslušnosti k určité skupině či k určitému prostředí. Samozřejmě je to rodina, ale častěji to mohou být vrstevníci. Jde o to, aby se jedinec ztotožnil s takovou skupinou, která neproklamuje ohrožující hodnoty a vzory chování. Mnoho charakteristik období adolescence zvyšuje riziko ohrožujícího chování a tudíž umocňuje potřebu akceptovatelné prevence: - touha po intenzivních prožitcích - snaha o absolutní řešení, která často vedou k přehnaným podnětům, neúměrným aktivitám - potřeba neodkladného uspokojení a z toho vyplývající jistá netrpělivost při dosahování cílů (může se snadno vytvořit pocit životní neúspěšnosti). Procento těch, kdo se již rizikově chovají, je v této věkové kategorii značně vysoké. Takže o prevenci jako takové můžeme uvažovat jen u těch zbývajících (nedotčených). V některých případech už sám kontakt s osobou, která ohrožuje své vlastní zdraví díky užívání návykových látek, může mít preventivní dopad. Častější je však obrácený efekt vtažení do rizikového jednání. A to je také důvod pro neustálou prevenci. 7

9 UČITELÉ Ne všichni učitelé školy absolvovali ve své praxi vzdělávání v tomto směru a také ne všichni budou při realizaci programu sehrávat stejnou úlohu. Hlavní roli budou hrát vyučující společenskovědních předmětů, zejména občanské výchovy, dále vyučující právní nauky, základů přírodních věd, zdravotní nauky, pedagogiky, psychologie, sociální práce a tělesné výchovy. Přesto však i na další pedagogy budou kladeny nároky a to zejména v takovém přístupu k žákům, který zajistí respektování osobnosti žáka, postaveném především na partnerském vztahu. Za tímto účelem budou všichni kolegové seznámeni s tímto programem a s hlavními pravidly primární prevence. Největší tíha realizace programu však připadne školní metodičce prevence a dalším pracovníkům školského poradenského centra. Nezastupitelné místo bude mít i ředitel školy. RODIČE Rodina dává mladému člověku základ jeho sebevědomí a tím budoucímu úspěchu či neúspěchu. V poslední době je ve společnosti přeceňována úloha školských zařízení a tím opomíjena úloha rodiny a rodinného zázemí. Rodiče nemohou být v žádném případě opominuti ani v preventivním působení na děti. Mnohým však chybějí základní informace, mnozí při vyslovení problému, jakým jsou drogy, šikana, agresivita atd., podléhají jakési vnitřní panice, jiní naopak před těmito otázkami zavírají oči. Naším úkolem v rámci Minimálního preventivního programu je pokračovat především v informování o dané problematice na schůzkách s rodiči, vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, nastolit atmosféru součinnosti při řešení vzniklých problémů. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou. Koordinuje tvorbu školních preventivních strategií (minimální preventivní program), kontroluje jeho realizaci, koordinuje aktivity prevence, metodicky vede pedagogické pracovníky v oblasti vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce se třídou, koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence, zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy, kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti. Zajišťuje a předává učitelům odborné informace, nabídky programů, prezentuje výsledky preventivní práce, vede a aktualizuje databáze spolupracovníků školy. Provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů a účastní se při sledování úrovně rizikových faktorů důležitých pro rozvoj SPJ na škole. Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování. TŘÍDNÍ UČITEL (ve vztahu k primární prevenci): Spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy.zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy. Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. 8

10 METODICKÉ, UČEBNÍ MATERIÁLY A DALŠÍ POMŮCKY Ve škole jsou k dispozici: Videoprogramy: jsou plně využívány při povinném vyučování, v nepovinných předmětech a dále pak i při aktivitách mimo vyučování. Seznam videoprogramů, DVD a dalších prezentací je vyvěšen ve sborovně školy. Publikace jsou k dispozici všem pedagogům i žákům. Seznam publikací je vyvěšen ve sborovně školy. Časopisy: Závislost a my, Učitelské noviny, Psychologie DNES, Prevence, Rádce učitele, Speciální pedagog, Bulletin národní protidrogové centrály. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Přesný postup a hlavní zásady jsou uvedeny ve Školním řádu: - Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia na střední škole. - Snížení známky z chování. - Vyloučení ze studia Další opatření: - Převedení do jiné třídy, pracovní či jiné výchovné skupiny. - Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež ( SVP)..Řešení přestupků podle závažnosti jsou v kompetenci třídních učitelů, výchovných poradců, metodika prevence a ředitele školy. Vážné přestupky jsou řešena podle pokynu školního řádu výchovnou komisí. V mimořádných případech se užijí další opatření: - Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místě příslušném diagnostickém ústavu. - Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření, či ústavní výchovy, s následným umístěním v diagnostickém ústavu. - Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování. 9

11 6. OKRUHY PREVENCE šikana adaptační dopoledne, proškolení pedagogů, interaktivní hodiny ve výuce,program proti šikanování, rady pro rodiče na webových stránkách školy,schránka důvěry, Krizový plán SPJ, záškoláctví důslednost při omlouvání absence, přednáška pro rodiče, proškolení pedagogů,krizový plán SPJ, rasismus, xenofobie pozitivní sociální zkušenost s jinými etniky, proškolení pedagogů, prožitkové programy, vandalismus důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu školy, besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, kriminalita, delikvence - důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu školy, besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, Krizový plán SPJ, drogové závislosti - přednáška pro rodiče, proškolení pedagogů, besedy s odborníky,interaktivní hodiny ve výuce, prožitkové programy, Krizový plán SPJ, sex, HIV/AIDS besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, prožitkové programy, náboženský extremizmus besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, netolismus besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, proškolení pedagogů, gambling besedy s odborníky, interaktivní hodiny ve výuce, proškolení pedagogů domácí násilí proškolení pedagogů, informační materiály, schránka důvěry, týraní a zneužívání dětí proškolení pedagogů, informační materiály, schránka důvěry ohrožování mravní výchovy mládeže proškolení pedagogů, poruchy příjmu potravy interaktivní hodiny ve výuce, proškolení pedagogů KRÁTKODOBÉ CÍLE Seznámit ředitele školy s programem školní preventivní strategie. Seznámit kolegy s obsahem programu školní preventivní strategie. Zajistit průběžnou spolupráci se Školským poradenským centrem. Zajistit průběžnou spolupráci se Školskou radou. Zajistit průběžnou spolupráci se Studentskou radou. Zajistit průběžnou spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Zajistit materiálové vybavení a metodické pomůcky pro potřeby prevence Stanovení konzultačních hodin pro setkání studentů s metodikem. Ustanovit aktivní tým spolupracovníků z řad studentů, spolupráce se studentskou radou. Organizace aktivit pro žáky - viz příloha č.1 Vytvoření stálé nástěnky s aktuálními informacemi pro jednotlivá témata. Vytvoření informační nástěnky pro pedagogy ve sborovně. Zajistit spolupráci s rodiči informace pro rodiče, přednášky, besedy, dotazníky. Vytváření aktivit ve spolupráci s poradenským centrem a ostatními odborníky. Seznamování s výsledky jednotlivých aktivit ostatní pedagogy. Poskytování informací o aktivitách z oblasti prevence, vhodných odborných materiálech pro prevenci aj. Zajištění aktuální informovanosti pro studenty i pedagogy o činnosti všech zainteresovaných institucí, organizací a odborníků. Zajistit vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Realizace (viz příloha č.1): Prostor k preventivnímu působení se nabízí v rámci výuky (např. témata věnovaná zdravému životnímu stylu, etice a společenskému chování, právnímu vědomí, posilování sebevědomí, komunikaci, asertivnímu chování, zvládání stresu apod.). Cíleně mohou být zaměřeny volné a třídnické hodiny. Seznamovací dopoledne pro žáky 1. ročníků 10

12 ve spolupráci se školním psychologem, výchovným poradcem-metodikem prevence a třídními učiteli. Cílem aktivity je snadnější adaptace na nové prostředí a zlepšení duševní pohody. Formou psychosociálních her proběhne posilování sociálních dovedností, nácvik komunikačních dovedností, řešení zátěžových situací. Konzultační a poradenská činnost pro žáky určení konzultačních hodin, schránka důvěry forma pomoci těm, kteří chtějí zůstat v anonymitě Spolupráce s třídními učiteli v průběhu třídnických hodin v každé třídě proběhne cílená prevence jednotlivých sociálně patologických jevů formou- výkladu, besedy, diskuse, videoprojekce, nácviku správných postojů, asertivity a komunikačních dovedností, apod. Třídní učitelé se zaměří na detekci studentů, na kterých je patrné, že nejsou ve škole šťastní, vypadají zakřiknutě, plaše, vyčerpaně až nešťastně, evidentně stojí stranou kolektivu třídy. Komunikace s vrstevníky a dospělými využití sportovně ozdravných pobytů pořádaných školou k psycho-sociálnímu rozvoji studentů v méně formálním prostředí než je škola. Průzkum sociálního klimatu v 1. ročnících, popř. problémových třídách průzkum proběhne pod vedením školního psychologa formou dotazníku B-3. Spolupráce s rodiči v rámci třídních schůzek budou rodičům předloženy základní informace o prevenci, projevech a pomoci při drogové závislosti nebo sociálně patologických jevech. Pro rodiče žáků prvních ročníků proběhne beseda na téma Nebezpečí zneužívání OPL, rodiče obdrží dopis se základními informacemi o problematice drog a šikany. Spolupráce s poradenským centrem a ostatními odborníky. Jednorázové akce pro žáky - návštěva tématických pořadů dle aktuální nabídky. Vytvoření seznamu odborné literatury k daným problémům pro pedagogy, seznam videokazet, DVD a Power Points prezentace k dané problematice. Vytvoření aktivního týmu z řad studentů. Sportovní a kulturní aktivity. Organizace účasti žáků na humanitárních sbírkách nebo informačních kampaních. Vzdělávací a výcvikové programy pro pedagogy v rámci odborně zaměřených pracovních porad pedagogů školy využití nabídek mimoškolních subjektů 11

13 7. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE Školní metodik prevence metodicky vede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní aktivity, Výchovný poradce, školní psycholog, intenzivně spolupracují na realizaci preventivních aktivit, Ředitel školy vytváří materiální, personální,časové a další podmínky pro realizaci preventivních aktivit, Třídní učitel- spolupracují na realizaci preventivních aktivit, Odborné instituce a organizace spolupracují na realizaci preventivních aktivit. ŠKOLNÍ PORADENKSÉ CENTRUM Poradenskou činnost na škole zajišťuje Školské poradenské centrum složené z těchto pracovníků: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence. VÝCHOVNÁ KOMISE Výchovná komise má za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěchu studentů nejen ve škole, ale i na úseku odborného výcviku. V převážné míře se zaobírá těmi problémy, které řešil třídní učitel a následně nedošlo ke zlepšení situace. Podněty k jednání výchovné komise vyplývají též z jednání pedagogické rady. Za svůj hlavní cíl si klade důsledně řešit neomluvenou absenci studentů. a minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi žáky, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace studentů, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí zájmu výchovné komise je též nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálněpatologických jevů (kouření, drogové a alkoholové závislosti, gamblerství apod.). Výchovná komise je připravena v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i s dalšími výchovnými poradci, kurátory, pracovníky PPP apod. Jejím cílem není pouze udělovat studentům sankce za jednotlivé přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy tak, aby zdárně absolvovali a uměli i v budoucnu zvládat zátěžové situace ve svém životě. VK pracuje ve složení: předseda - výchovný poradce, jednatel, členové výchovné komise stálý člen, třídní učitel, mistr odborného výcviku popřípadě další. 12

14 8. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI Renarkon o.p.s., Krajská hygienická stanice, Krizové centrum pro děti a rodinu, Policie prevence kriminality dětí a mládeže, PPP Ostrava - okresní metodik prevence, o.s. Faust, Odbor ochrany mládeže, Komunitní centrum Vesnička soužití, Magistrát města Ostravy odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Moravskoslezský krajský úřad odbor školství, mládeže a sportu krajská koordinátora. DÚ Ostrava, Městská Policie, Policie ČR, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Probační a mediační služba, Linka důvěry, Charita, Diakonie, Fond ohrožených dětí, Bílý kruh bezpečí, ELIM, lékaři. Škola již několik let úspěšně spolupracuje s výše jmenovanými organizacemi při zajišťování preventivních aktivit pro žáky, případně při řešení vzniklých problémů se žáky v oblasti sociálně patologických jevů. Současně pomáhá zajišťovat informační a osvětové akce pro pedagogy a rodiče. 13

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více