DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI č. j. DMD 157/2011 (platnost od ) I. Obecná ustanovení 1. Zřizovatelem a provozovatelem Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši, dále Domov nebo AD, je Farní charita Aš (dále jen FCH). Provozovatel zařízení, Farní charita Aš je církevní právnická osoba, jejímţ zřizovatelem je biskupství plzeňské, je členem Diecézní charity Plzeň (DCHP) - sdruţení charit plzeňské diecéze. 2. Posláním Farní charity Aš je pomoc lidem v nouzi a naplňování sluţby křesťanské lásky bez ohledu na rasu, národnost nebo víru. Posláním charitního Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši je materiální, sociální, psychická a duchovní pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 3. Charitní azylový dům poskytuje pobytové služby a návazné sociální služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 4. Cílová skupina Oběti domácího násilí těhotné ženy, matky s dětmi Rodiny s dítětem/dětmi - matky s dítětem/dětmi do 18 let, ženy s dětmi ve vlastní péči Uživatelkami (klientkami) sociální služby se nejčastěji stávají těhotné ženy nebo matky s dětmi z Karlovarského kraje, zpravidla z okresu Cheb a Sokolov, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky od dítěte, ztráta vlastního bydlení, apod. 5. Cíle ve vztahu k uživatelkám služby v DMD v Aši nezbytná fyzická ochrana uživatelky před násilnou osobou (prostřednictvím služby v azylovém domě, zabezpečovacího zařízení a služby PCO) podpora pro zlepšení komunikace matky s dítětem (např. zprostředkováním informací a ukázkami cvičení s dítětem, dětských masáží, společnou četbou matky s dítětem, apod.) podpora pro uplatnění zákonných práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací, pomoc s hospodařením s penězi, pomoc se zajištěním hmotné podpory, s vyhledáváním zaměstnání, doprovod na příslušná pracoviště, apod.) dle individuálního plánu uživatelky služby zprostředkování informací k samostatnému bydlení uživatelky Specifický cíl Zprostředkování informací o Charitě jako důležitého nástroje charitativní služby katolické církve ve prospěch individuální podpory uživatelek azylového domu, směřující k překlenutí nepříznivé sociální situace a návratu uživatelek k sociálnímu začlenění do běžného způsobu života. 6. Tento Domácí řád je samostatnou přílohou ke smlouvě o poskytování sociálních sluţeb.

2 II. Protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 1. Klientka je povinna dbát podle svých moţností o svou vlastní bezpečnost, své zdraví a bezpečnost i zdraví svých dětí: - dodrţováním předpisů a pokynů pracovníků Domova k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví - oznamováním nedostatků a závad v prostorách Domova, které ohroţují nebo by bezprostředně mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo závady a poruchy technických zařízení - pouţíváním elektrických spotřebičů pouze k účelům, ke kterým byly určeny a podle návodu k pouţití 2. Klientka je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku poţáru, neohrozila ţivot a zdraví osob. 3. V případě poţáru je klientka povinna řídit se poţárními předpisy. 4. Pro všechny ubytované klientky a jejich návštěvy platí zákaz vnášení a poţívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. 5. Kouření je povoleno pouze ve vymezeném prostoru na zahradě Domova. Vyhrazeným prostorem pro kouření je část zahrady za budovou od zadních dveří do herny po protilehlý okapový roh budovy, tj. zhruba délka společenské místnosti s kanceláří asistentů, v šířce vymezené betonovým a asfaltovým povrchem. 6. Klientka je povinna řídit se pokyny pro chování v mimořádných - krizových situacích, se kterými byla prokazatelně seznámena. 7. Provoz azylového domu je podřízen také zájmům a potřebám dětí. Matka v zájmu bezpečnosti nesmí ponechat dítě bez dozoru. 8. V zájmu udrţení bezpečnosti ubytovaných osob v Domově a ostrahy majetku provozovatele, je po ukončení odpolední sluţby pracovníkem zapnut systém ostrahy objektu na pult centralizované ostrahy. III. Pobyt klientky s dítětem Domově 1. Pobyt v Domově je pouze přechodný, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, za podmínek vyjmenovaných ve smlouvě o poskytování sociálních sluţeb, resp. v dodatcích této smlouvy. Uţivatelka sluţby je v rámci pobytu v Domově dále nazývána klientkou. 2. Klientka předloţí při nástupu lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu v rozsahu podle 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - klientka je bez zdravotních potíţí, její zdravotní stav nevyţaduje pobyt v lékařském zařízení - klientka je bez akutní infekční nemoci - klientka je bez duševní poruchy a její chování nenaruší společné souţití s ostatními klientkami Lékařské potvrzení o zdravotním stavu dětí obsahuje: - dítě je bez zdravotních potíţí, jeho zdravotní stav nevyţaduje pobyt v lékařském zařízení - dítě je bez akutní infekční nemoci 3. Klientka při nástupu je vyzvána k předloţení osobních dokladů - občanský průkaz nebo pas, případně těhotenský průkaz a doklady dětí (rodné listy, kartičky zdravotní pojišťovny) a případně další doklady, dokumentující její situaci (např. potvrzení o finančním příjmu, rozsudky či jiná rozhodnutí). 4. Klientka převezme volný pokoj, stvrdí svým podpisem převzetí inventáře a jeho nezávadnost. Klientka si můţe zapůjčit přikrývky, polštáře, loţní prádlo a základní nádobí (vymezeno ve smlouvě). Po ubytování je klientka seznámena s podmínkami smlouvy o poskytované sociální sluţbě, která určuje individuální rozsah sjednaných sluţeb a úhradu za jejich poskytování (tzv. nájemné).

3 5. Před podpisem smlouvy je klientka vyzvána k písemnému souhlasu k ochraně a k nakládání s osobními údaji. 6. Klientka je sluţbu konajícím pracovníkem seznámena s provozem Domova, s Domácím řádem a dalšími provozními předpisy. Podpisem smlouvy o poskytování sociální sluţby potvrdí, ţe se s nimi seznámila. 7. Klientka je povinna udrţovat svůj pokoj i společenské prostory v pořádku a čisté dle hygienických zásad. Na pokojích je zakázáno sušit prádlo. Po osobní ţádosti klientky můţe pracovník povolit výjimku pro ojedinělé sušení drobného prádla. Sušení můţe být prováděno blízko radiátoru, nikoliv na něm! Pracovník má právo přesvědčit se o dodrţení povolené výjimky. 8. V přiděleném pokoji není dovoleno provádět hrubé zásahy do omítek, povrchu nábytku nebo dveří. Klientka si můţe pokoj doplnit drobnými bytovými doplňky. Při větším mnoţství věcí (sezónní oblečení, apod.) je klientka upozorněna na moţnost uloţení věcí, např. do krabic a umístění na skříně. 9. Klientka můţe pouţívat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče, jestliţe odpovídají bezpečnostním předpisům a jsou pouţívány dle návodu výrobce. Klientka je před podpisem smlouvy upozorněna, ţe za vlastní spotřebiče jí budou účtovány poplatky dle sazebníku. Za vlastní televizor nebo rádio je povinna platit koncesní poplatek v předepsané výši. Všechny spotřebiče pouţívá tak, aby jejich provozem nebyly rušeny ostatní klientky v Domově. 10. Závady vzniklé na zařízení a vybavení pokoje klientka ihned ohlásí pracovníkovi Domova. Pokud tak neučiní nebo došlo-li k poškození úmyslnému, je klientka povinna závady nebo poškození odstranit svým nákladem. Klientka zodpovídá za škody, způsobené jejími dětmi. 11. Není dovoleno odnášet mimo Domov nebo komukoliv zapůjčovat předměty a zařízení majetku Domova. Z klíčů není dovoleno nechávat zhotovovat kopie. 12. Cennosti a peníze si můţe klientka uschovat v trezoru Domova. 13. Na úklid pokoje klientka pouţívá vlastní čisticí prostředky, obdobně na mytí nádobí. Klientka pouţívá také vlastní toaletní papír a své vlastní hygienické potřeby. Obaly na odpadky ve společenských prostorách zajišťuje Domov. Na úklid společných prostorů Domova pracovník Domova poskytne vhodné čisticí prostředky. 14. Klientkám je zakázáno chovat v Domově jakákoliv zvířata. Výjimkou je chov akvarijních rybiček. Návštěvy smějí vstupovat do objektu se zvířaty jen po oznámení a po povolení sluţbu konajícím pracovníkem. 15. Zákon o sociálních sluţbách vyţaduje vlastní aktivitu klientky při uţívání sluţby spolufinancované z veřejných zdrojů (dotace). Povinností klientky při pobytu v azylovém domě je aktivní spolupráce pro rozvoj vlastní samostatnosti a pro posilování k začlenění do běţného způsobu ţivota ( 2 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách). Klientka je povinna zúčastňovat se pohovoru o svých představách a cílech ţivota. Ve spolupráci se sluţbu konajícím pracovníkem, tzv. klíčovým pracovníkem, sama navrhuje prvotní potřeby a následně určuje nebo schvaluje postup vzájemné spolupráce k dosaţení osobních cílů, uvedených v osobním individuálním plánu. IV. Používání společných prostorů v Domově 1. Společnou kuchyň je klientka povinna udrţovat v pořádku a po kaţdém pouţití ji náleţitě uklidit. Vybavení kuchyně není dovoleno přenášet do jiných prostorů Domova. Pouţité nádobí myje, utírá a uklízí kaţdá klientka po sobě a bezprostředně po pouţití. (Uvaří si, nají se, umyje nádobí). Klientka má k dispozici klíče od spíţní skříňky. Nezamykání skříňky není důvodem pro uplatnění náhrady za ztrátu potravin. V kuchyni je zakázáno skladovat zbytky potravin v lednici i mimo ni

4 po 21. hodině. Klientka musí přednostně k uskladnění potravin a jídla vyuţít lednici v pokoji nebo mrazák v kuchyni. 2. Herna je určena pro děti i pro klientky. Hernu je moţné pouţívat od 7.15 hod. do hod. Děti zde mohou být za přítomnosti dospělé osoby. Do místnosti je moţné vnášet jídlo a pití jen v případě, ţe kuchyně je obsazená. Za pořádek ručí klientka, jejíţ děti jsou přítomné v herně. Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí v herně jíst a pít. V případě potřeby můţe vedení Domova omezit provoz herny pro další účely (porady, jednání). V herně nesmějí být pouţívány věci a hračky ohroţující zdraví dítěte (dle věku dětí). 3. Prádelnu mohou klientky využívat od 7.15 hod. do hodin pro zahájení posledního cyklu praní. Pro praní prádla platí rozpis na nástěnce v přízemí. Kaţdá klientka má vyčleněný 1 den v týdnu pro praní prádla. V případě potřeby častějšího praní v týdnu je klientka povinna nahlásit záměr v kanceláři asistentů nejméně den předem. Sluţbu konající pracovník dohodne s další klientkou časový harmonogram pro praní dvou klientek v prádelně. Náhradní termín dalšího praní můţe sluţbu konající pracovník nabídnout klientce na neděli. Pracovník doprovází klientku do prádelny, odemkne, zkontroluje stav v prádelně a opětovně uzamkne prádelnu. Pračky mají být zanechány ve stavu podle vyvěšeného návodu (např. po pouţití mají zůstat otevřená dvířka). 4. Sušárna je k dispozici v prostorách půdy. Klíče od sušárny zapůjčí pracovník Domova. Klientka je povinna klíče vrátit ihned po pouţití sušárny. Zejména na jaře a v létě jsou klientky vyzývány k využívání možnosti sušení prádla na zahradě. 5. Společenská místnost je společným prostorem pro sledování DVD pořadů, TV a pro návštěvy v Domově. Počet návštěvníků, dobu návštěvy a trvání návštěvy ve společenské místnosti kontroluje a omezuje z důvodů provozních a bezpečnostních sluţbu konající pracovník. Televize a DVD můţe být v provozu v době, kterou stanoví pracovník Domova. Vyuţívání společenské místnosti klientkami je zakázáno v době od hod. do hod. Vyuţívání společenské místnosti nesmí rušit práci pracovníka ve vedlejší kanceláři. S televizorem a dalšími spotřebiči nesmí manipulovat děti mladší 15 let. Děti mají zakázáno poţívání jídla a nápojů ve společenské místnosti. 6. Koupelnu a záchody klientky udrţují v čistotě. Koupelnu po pouţití náleţitě uklidí. Matky menších dětí jsou povinny po svých dětech bezprostředně po pouţití stav těchto prostorů kontrolovat a uklízet, případně dohlédnout na umytí rukou u dětí. V umyvadlech ve vaně nesmí zůstat po hygieně voda. Děti mohou uţívat vanu a sprchový kout jen pod dozorem matky. Matky dohlíţí na děti, aby při hrách nenosily vodu v nádobách po Domově. Hygienické vloţky nebo dětské pleny musí klientka odkládat zabalené do odpadkových košů k tomu určených. 7. Učebna PC je určena pro volnočasové aktivity a pro vzdělávání klientek nebo dětí. Do učebny je zakázáno vnášet a konzumovat jídlo a nápoje. Děti do 15 let nesmí pobývat bez dozoru v učebně. Klíč k místnosti vydává sluţbu konající pracovník. Na odpolední směně nejpozději ve hod. pracovník uzavírá místnost při kontrole stavu místnosti a techniky. 8. Kočárkárna je v prostoru kotelny. Pracovník Domova odemyká kočárkárnu do 7.15 hod., uzamyká nejpozději ve hod. 9. Šatník, keramickou dílnu, sklady, půdu a další prostory mohou klientky navštívit pouze za doprovodu pracovníka Domova. 10. Šatník je určen pro výběr ošacení z darů pro Domov. Šatník mohou vyuţívat jak klientky Do- mova pro doplnění ošacení pro sebe i pro své děti, tak i sociálně potřebné osoby mimo Domov. Šatník obsluhuje sluţbu konající pracovník podle interních pravidel Domova. 11. Úklid společných prostorů (kuchyň, chodby, schodiště, koupelna, WC, herna, společenská

5 místnost, prádelna, učebna PC, kočárkárna, zahrada) provádějí klientky podle rozpisu vyvěšeného na nástěnce v přízemí. Úklidu se nemusí zúčastňovat klientky v šestinedělí a nemocné klientky. Úklid musí probíhat tak a tehdy, aby nebyl narušován režim dne a péče o děti. Sociální pracovník nebo sluţbu konající pracovník můţe s klientkou dohodnout dobu úklidu v jiném čase, neţ je čas obvyklý pro provádění úklidových prací v době od hod. do max hod. Výjimkou ze stanovené doby nesmí být poškozena práva další klientky. V zimním období je klientka povinna odklízet sníh po nástupu pracovníka do ranní směny, nejčastěji od 7.30 hodin. Během dne je nutno věnovat pozornost venkovnímu úklidu v závislosti na vývoji počasí. Četnost a dobu venkovního úklidu můţe stanovit sluţbu konající pracovník. V. Telefon 1. Klientka můţe za poplatek pouţívat pevnou telefonní linku v Domově k soukromým hovorům. 2. Cena za 1 minutu telefonního hovoru je klientce oznámena předem podle ceníku. Poplatky sdělené pracovníkem Domova klientka vyrovnává ihned po skončení hovoru v kanceláři. V případě potřeby klientka můţe vyuţít sluţbu veřejného telefonního automatu (např. u pošty). 3. V případě nutnosti můţe být klientka upozorněna na předčasné ukončení hovoru. Následně můţe být probíhající hovor přerušen. V kanceláři zůstává pracovník Domova přítomen během hovoru z důvodu zamezení opakovaného neohlášeného volání. Maximální délka hovoru ze sluţebního telefonu je omezena na 15 minut. 4. Příchozí i odchozí hovory ze sluţebního telefonu nejsou klientce umoţněny od 22 do 7 hodin. 5. Za svůj mobilní telefon si kaţdá klientka zodpovídá sama, ztráty přístroje či kreditu pracovník Domova NEŘEŠÍ. VI. Návštěvy 1. Klientky mohou přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel ve společenské místnosti, v zahradě, výjimečně v kuchyni. Návštěvu v pokoji smí povolit sluţbu konající pracovník nebo vedoucí Domova jen výjimečně. Návštěva muţů v pokoji je zakázána. O přijetí a ukončení návštěvy je uţivatelka povinna informovat sluţbu konajícího zaměstnance a příchod a odchod zapsat do Knihy návštěv. 2. Všechny návštěvy se zapisují do Knihy návštěv s uvedením příjmení návštěvníka. Kaţdý návštěvník je povinen na poţádání pracovníka Domova prokázat svou totoţnost předloţením občanského průkazu. Návštěvy pod vlivem alkoholu nebo při podezření z uţití jiné omamné látky jsou zakázány. 3. Všichni návštěvníci Domova jsou povinni zachovávat klid a pořádek a ctít soukromí ostatních obyvatel Domova. V případě, ţe návštěvník nedodrţí uvedené zásady, má pracovník konající sluţbu právo ho vykázat. 4. Návštěvy není možné přijímat od hod. do hodin. V zájmu zachování soukromí spolubydlících dětí a ostatních klientek je doporučená návštěvní doba uvnitř objektu Domova od hod. do hodin. Přijímání návštěv nesmí narušit reţim dne klientek, zejména péči matek o děti, denní reţim dětí a případné volnočasové aktivity ostatních klientek. 5. Návštěvy můţe zakázat vedoucí Domova z důvodu upraveného reţimu při pobytu klientky oběti domácího násilí. Návštěvní hodiny mohou být omezeny v případě provádění oprav v Domově a z dalších předem ohlášených důvodů. 6. Bez souhlasu klientky nemůţe pracovník v Domově vstupovat do pokoje klientky. Vstoupit proti souhlasu klientky můţe pracovník v případě odchodu klientky na delší dobu mimo Domov, při provádění nahlášených oprav, v případě havárie, ničení majetku, při podezření na ohroţení ţivota dítěte nebo klientky a v případě kontroly dodrţování hygienických,

6 bezpečnostních a poţárních pravidel v pokoji. 7. Návštěvy pracovníka v pokoji klientky z důvodů kontroly dodrţování hygienických, bezpečnostních a poţárních pravidel jsou s klientkou projednány individuálně při sepisování smlouvy nebo individuálního plánu klientky. Četnost návštěv můţe být kaţdodenní ve stejnou dobu. VII. Péče matky o děti 1. První povinností matky je řádná péče o dítě nebo děti. Je zákonnou povinností matky vytvářet pro dítě láskyplné a klidné prostředí. Matka má dbát o řádný tělesný, duševní i duchovní vývoj dítěte v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a dobrých mravů. Toto ustanovení se vztahuje i na těhotné ţeny a jejich nenarozené děti. Pokud pracovník Domova zjistí, ţe klientka nedohlíţí na své dítě, je povinen ji k tomu vybídnout. 2. Matka má poskytnout svému dítěti kvalitní a všestrannou péči, starat se o stravování svoje a svého dítěte, pokud moţno dle zásad správné výţivy a přihlíţet k radám dětského lékaře nebo k doporučením pracovníků Domova (např. sestavování jídelníčku pro dítě, péče o rozvoj dítěte v předškolním věku - psychomotorické schopnosti, apod.). 3. Matka má svému dítěti věnovat dostatek času a péče tak, aby nebyl zanedbán citový a pohybový vývoj dítěte. S ohledem na věk dítěte můţe klientku upozornit sluţbu konající pracovník na vhodnost společných her matky s dítětem, čtení pohádek a vyprávění. Podrobnosti jsou projednávány a případně stanoveny v individuálním plánu klientky. 4. Péčí o dítě se také rozumí další činnosti, které jsou klientce vysvětlovány průběţně nebo při sestavování individuálního plánu klientky (např. klientka v zájmu zdraví dítěte nesmí ponechat venku pobíhat děti nedostatečně oblečené a bez vhodné obuvi vzhledem k počasí a věku dítěte). 5. Pracovníci Domova se souhlasem matky se přesvědčují o kvalitě její péče o dítě, o matčině zajišťování vhodných potravin pro výţivu dítěte, o jeho hygieně (zejména v období napadení vší dětskou), apod. 6. Klientka má právo sama se na cokoliv ptát a radit se u sluţbu konajícího pracovníka, aniţ by toto bylo posuzováno jako nedostatek. Matky mají právo poţádat o odbornou přednášku nebo besedu. 7. Matka dítěte, které chodí do školy, musí zajistit ráno včasnou docházku dítěte do školy a odpoledne musí být o dítě po jeho příchodu řádně postaráno. Matka musí dbát na pečlivou přípravu dítěte na následující školní výuku. Pokud matka svým jednáním či nečinností škodí svému dítěti (její jednání je v rozporu se zákonem), je upozorněna na moţnou kontrolu ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 8. Klientky mohou po dobu své nepřítomnosti v Domově svěřit své děti do péče jiné klientky podle těchto pravidel: a) podmínky hlídání musí být projednány mezi sluţbu konajícím pracovníkem a oběma matkami. Svěření dětí je zapsáno do formuláře Hlídání dětí, podepsáno oběma klientkami a sluţbu konajícím pracovníkem nebo ředitelem b) klientka můţe mít na starost maximálně 4 děti (včetně svých dětí) maximálně ve 2 pokojích, je-li toho fyzicky a psychicky schopná, doba hlídání max. 6 hodin dle zdravotního stavu a věku dětí c) klientka, která děti převzala, musí na ně stále dohlíţet a v případě spánku dítěte být u něho přítomna, případně schopná kontroly kaţdé 2 3 hodiny v pokojích d) není moţné svěřit dítě jinému dítěti, klientce nemocné a klientce, která je v Domově kratší dobu neţ 14 dnů e) pracovník má právo zohlednit i jiná kriteria při ochraně práv a zájmů hlídaného dítěte (věk, zdravotní stav, apod.) a případně nepovolit navrţený způsob hlídání dítěte f) dítě nelze svěřit ke hlídání sluţbu konajícímu pracovníkovi Domova.

7 Hlídání můţe provádět asistent nebo jiný sluţbu konající pracovník výjimečně, na dobu nezbytně nutnou, vždy jen mimo dobu své služby. VIII. Režim dne 1. Klientka má právo na individuální reţim dne při pobytu v Domově. Klientka má právo odmítnout návrhy a doporučení sluţbu konajících pracovníků Domova k reţimu dne. Klientka je však povinna oznámit vlastní návrh časového reţimu dne v individuálním plánu a dohodnout si s pracovníky Domova časový rozvrh pro plnění svých povinností tak, aby klientkou navrţený a oboustranně odsouhlasený reţim nenarušoval souţití s dalšími klientkami. 2. Doporučený reţim dne pro klientky: hod. doporučená doba obědů pro děti hod. doporučená doba večeře pro děti hod. všechny děti v pokojích, matky uloţí mladší děti k spánku. Provedení úklidů dle rozpisů od hod., nejpozději od hod. do hodin. Od hod. ukončeny úklidy a povinnost dodržovat večerní klid pro děti. Od hod. musí být respektován noční klid pro všechny v Domově. IX. Odchody mimo Domov (vycházky) 1. Klientky mohou opouštět objekt Domova podle vlastní vůle. Kaţdý odchod mimo objekt Domova (budovu a zahradu) musí hlásit odcházející klientka pracovníku Domova a odevzdat přitom klíče od pokoje. Důvodem je nezbytný přehled pro případ řešení nenadálé mimořádné situace (např. evakuace osob) sluţbu konajícím pracovníkem. Odchod a příchod zapíše klientka do Knihy odchodů. 2. Klientka s dítětem se smí mimo objekt zdrţovat podle svého rozhodnutí, nejdéle však, aby byla schopna zajistit řádnou péči o dítě nebo děti (např. v době od 7.00 hod. do hodin). V odůvodněných případech (např. návštěva u přátel klientky, apod.) můţe pracovník Domova tuto dobu akceptovat až do hod., výjimečně i s dětmi podle jejich věku a péče, kterou děti potřebují. V zájmu ochrany práv dítěte můţe pracovník klientku upozornit na jinou vhodnější dobu návratu s dětmi do Domova. 3. V zájmu péče o děti do 15 let jsou klientky upozorněny na vhodný čas příchodu do Domova v čase do hodin. 4. Sluţbu konající pracovník je povinen vţdy znát, jak se klientka postará o svoje dítě (hlídání u koho a kde), jak má klientka při odchodu vyřešen úklid svěřeného úseku společných prostorů Domova (např. výpomoc jiné klientky) a jak má vyřešen bezpečný návrat do Domova. 5. Klientka můţe opustit Domov sama se zajištěným hlídáním dítěte do 3 let věku v Domově jinou klientkou pouze do hodin (doba hlídání dítěte jinou osobou v Domově max. 6 hodin). 6. Klientka, která chce opustit Domov bez dětí před i po 23. hodině, musí mít ošetřeno hlídání svého dítěte u osob mimo Domov nebo podle výše uvedených pravidel v Domově a musí mít jak opuštění Domova, tak i výjimečný návrat po 23. hodině zajištěn takovým způsobem, aby nezpůsobila poplach, zásah bezpečnostní sluţby a zároveň neohrozila svým počínáním ostatní klientky a jejich děti. 7. Pokud klientka plánuje odchod na delší dobu (např. na víkend) nebo přes noc, oznámí toto vedoucímu Domova a sluţbu konajícímu pracovníkovi a zapíše se do Knihy odchodů. Klientka můţe poţádat o přidělení jednorázového bezpečnostního kódu pro návrat do zabezpečeného objektu. Vedoucí Domova jejímu přání nemusí vyhovět. Před odchodem z Domova je klientka upozorněna na kontrolu doby návratu po 23. hodině z kamerového systému ostrahy objektu. 8. Skrývající se klientka (např. oběť domácího násilí) respektuje bezpečnostní zásady a Domov opouští minimálně, v doprovodu dalších osob a ve večerních hodinách (po 19. hodině) pokud

8 moţno vůbec ne. Reţim dne skrývající se klientky je sjednán individuálně ve smlouvě o poskytování sociální sluţby, případně v individuálním plánu klientky. Klientka, oběť domácího násilí, je upozorněna na skutečnost, ţe pokud se nevrátí do hodin do Domova, můţe sluţbu konající pracovník v zájmu bezpečnosti její a jejího dítěte pouţít sluţby Policie ČR k jejímu vyhledání. 9. Pokud klientka nenahlásí změnu doby návratu nebo nedodrţí sjednaný termín a hodinu návratu do Domova, je sluţbu konající pracovník povinen toto oznámit vedoucímu Domova. X. Režim léků a nemoci 1. Ţádné léky nesmějí být volně přístupné. Zejména je třeba dbát na opatrnost vůči dětem. 2. Léky, které klientka neuţívá, můţe uschovat v kanceláři sociálních pracovníků Domova. Sluţbu konající pracovník je označí jménem klientky. 3. Ţádné léky nesmí být umístěny v lékárničce a sluţbu konající pracovník nesmí klientce ţádné léky vydat. 4. Podezření na nemoc svou nebo svého dítěte v zájmu bezpečnosti hlásí klientka okamţitě pracovníku Domova. 5. Nemocná klientka se řídí pokyny lékaře a dodrţuje léčebný reţim. 6. Osoba nemocná infekční chorobou, angínou, chřipkou, maximálně omezí kontakt s ostatními obyvateli Domova. Zdrţuje se převáţně ve svém pokoji a dodrţuje zásady zabraňující šíření infekce. Stejný reţim je povinna dodrţovat u svých dětí. 7. Při nástupu klientky (preventivně před jejím onemocněním nebo před její hospitalizací) zajistí pracovníci Domova písemný souhlas klientky - matky o svěření dítěte do péče jiné osoby (viz příloha ke smlouvě o poskytování sociální sluţby). XI. Připomínky, přání a stížnosti 1. Klientka má právo podávat stíţnosti písemně anonymně nebo s podpisem, anebo osobně. V Domově je umístěna schránka na písemná přání, připomínky a stíţnosti, které budou podle charakteru vyřízeny. Při řešení připomínek, přání a stíţností postupuje personál podle interních pravidel, která jsou veřejně dostupná všem klientkám a se kterými je klientka při nástupu do Domova seznámena. 2. Dotazy, připomínky, přání a stíţnosti mohou přednášet klientky na společných pravidelných besedách nebo přímo pracovníkům Domova, kteří jsou povinni je zapsat do denního záznamu sluţby a předat vedoucímu Domova (řediteli Farní charity). 3. Případnou stíţnost předává klientka vedoucímu Domova písemně, a pokud si přeje, bude stíţnost postoupena nadřízeným (postupně: ředitel Farní charity Aš, ředitel Diecézní charity Plzeň, prezident Diecézní charity Plzeň, biskup plzeňský). Klientka můţe stíţnost zaslat i přímo nadřízeným osobám poskytovatele sluţeb. Adresy a další spojení na místa řešící stíţnosti jsou v Domově klientce volně dostupná. 4. Klientka má právo zvolit si pro vyřízení stíţnosti svého zástupce, který ji bude doprovázet a kterého písemně při nástupu do Domova určí. XII. Hrubé porušení pravidel 1. Za hrubé porušení pravidel v Domově se povaţuje následující chování klientky: nedoloţení lékařského potvrzení o zdravotním stavu klientky a dětí do 7 dnů ode dne nástupu do zařízení nesplnění smluvních podmínek, zejména pak nedodrţení platebních podmínek a neplacení nájemného dle smlouvy,

9 zneuţití peněţních prostředků sociální dávky určené na úhradu pobytu v zařízení k jiným účelům nerespektování a nedodrţování bezpečnostních, poţárních a hygienických pravidel opakovaná nespolupráce s pracovníky zařízení (např. neplnění úkolů z individuálního plánu klientky, apod.) neohlášená nebo nepovolená návštěva v Domově, např. návštěva muţe v pokoji, opakované porušování dobrých mravů jako hrubé chování vůči ostatním klientkám zařízení, či vůči pracovníkům zařízení, (např. vulgární chování v Domově, fyzické napadání pracovníků, prokazatelně nepravdivé obviňování klientek nebo pracovníků Domova) fyzické násilí mezi klientkami, šikana opakované zneuţití bezpečnostního kódu pro osobní prospěch po 23. hodině opakované poškozování či krádeţ inventáře zařízení, kouření v prostorách Domova, vnášení alkoholických nápojů do Domova a jeho přechovávání v pokojích, uţívání omamných látek v zařízení, včetně alkoholu, s dopadem na moţné ohroţení výchovy dětí, neplnění péče o dítě, zejména pak zanedbání povinné rodičovské péče, neúměrné fyzické tresty uplatněné na dítěti, neohlášené opuštění dítěte či ohroţení mravní výchovy dítěte, opakované opuštění Domova bez zajištěného hlídání dítěte dospělou osobou, opakované nedodrţení nahlášené doby návratu s dítětem z vycházky opakovaná opouštění zařízení po hod. bez projednání předem a bez sjednaného reţimu uvedeného v individuálním plánu klientky provozování sexuálních sluţeb v Domově a v areálu Domova 2. Na hrubé porušení pravidel je klientka upozorněna písemně nebo osobně za účasti další osoby vedoucím Domova. Projednání uvedeného porušení pravidel je vedeno mezi klientkou a vedoucím Domova, za přítomnosti sluţbu konajícího pracovníka. 3. Pokud po projednání nedojde k nápravě, můţe být při druhém projednávání hrubého porušení pravidel oznámeno klientce ukončení smlouvy o poskytnutí sociální sluţby. 4. Jiná porušení pravidel jsou řešena dle ujednání ve smlouvě. XIII. Ukončení pobytu 1. Pobyt klientky v Domově končí způsobem a dnem uvedeným ve smlouvě. K prodlouţení smlouvy formou dodatku musí být na straně klientky sociální důvody, které jsou vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. 2. Při ukončení pobytu v Domově předává klientka vyklizený a uklizený pokoj s kompletním inventářem dle seznamu, klíče a případně další vypůjčený inventář. Je povinna zajistit vyprání loţního prádla a odstěhování osobních věcí z Domova v den ukončení pobytu. Osobní věci klientky se uskladňují v Domově jen výjimečně na ţádost klientky, po dobu 30 dnů. Pokud si je klientka nevyzvedne, jsou bez náhrady likvidovány. Osobní doklady jsou předány do osobní sloţky klientky v archívu nebo Policii ČR. 3. Pokud klientka končí pobyt v Domově, můţe poţádat vedoucího Domova o přidělení darů ze skladu do vybavení nové domácnosti, kam odchází (např. válenda, stůl, ţidle, drobné spotřebiče do kuchyně, apod.). Vedení Domova však není vázáno ţádostí klientky a nemusí jí vyhovět. 4. Klientka při ukončení pobytu nese odpovědnost za případné nedoplatky nájemného a sluţby, za poškození či nevrácení inventáře apod. Klientka podepisuje uznání dluhu i navrţený postup splácení závazků. 5. Klientka je povinna všechny dluhy vyrovnat nejpozději do okamţiku ukončení pobytu nebo podle smluveného splátkového kalendáře. Při nedodrţení splátkového kalendáře budou pohledávky Farní charity vymáhány od klientky dostupnými způsoby (např. soudně včetně exekuce).

10 XIV. Závěrečná ustanovení 1. Tento Domácí řád platí od 1. května Některá ustanovení Domácího řádu mohou být rozvedena v dalších interních předpisech, se kterými je klientka seznámena. 3. Výjimky z tohoto Domácího řádu můţe povolit v uvedených případech sluţbu konající pracovník a vedoucí Domova, vţdy ředitel Farní charity v Aši. 4. Individuální výjimky z Domácího řádu se dohodnou s klientkou písemně v individuálním plánu klientky a v dodatku ke smlouvě o poskytnutí sociální sluţby, se zaloţením v osobní sloţce klientky. Ostatní změny Domácího řádu formou dodatku k Domácímu řádu, podepsaného ředitelem Farní charity, vyvěsí pracovníci Domova na nástěnku a v pokojích klientek. V Aši dne 22. dubna 2011 Ing. Jan Šanovec vedoucí Domova sv. Zdislavy ředitel Farní charity Aš

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce

DOMOVNÍ ŘÁD. Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce 1 DOMOVNÍ ŘÁD Azylového domu pro matky s dětmi Otevřené srdce Poslání Azylového domu: 1. Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce (dále jen Azylový dům) poskytuje matkám (otcům) s dětmi, které se nacházejí

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI č. j. DMD 97/2010 (verze k 1. 4. 2010) I. Obecná ustanovení 1. Zřizovatelem a provozovatelem Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966 e-mail: dmt.boskovice@caritas.cz DOMOVNÍ ŘÁD 1. Úvodní

Více

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ( č. ) (č.j. DMD 85/2010 od 10.3.2010) Poskytovatel sociální služby:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ( č. ) (č.j. DMD 85/2010 od 10.3.2010) Poskytovatel sociální služby: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ( č. ) (č.j. DMD 85/2010 od 10.3.2010) Poskytovatel sociální služby: Farní charita Aš Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Klicperova 4, 352 01 Aš IČO: 64839991

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň, Azylový dům Cheb, Koželužská 19, 350 02 Cheb, Tel: 731433079, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY ( č. ) (č.j. DMD 197/2011 od 1.5.2011) Poskytovatel sociální sluţby:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY ( č. ) (č.j. DMD 197/2011 od 1.5.2011) Poskytovatel sociální sluţby: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY ( č. ) (č.j. DMD 197/2011 od 1.5.2011) Poskytovatel sociální sluţby: Farní charita Aš IČO: 64839991 držitel registrace podle 79 zák. č. 108/2006 Sb., č. j. 1125/SZ/07

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, Tel: 354 422 262, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou,

Více

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU Místo poskytování sociální služby Azylový dům SÁRA Třinec se nachází na ulici Hraniční č. 280, 739 61 Třinec- Kanada v budově Slezské diakonie. Je dostupný z autobusové

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Armáda spásy v České republice,z.s. Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 24, 746 01 Opava

Armáda spásy v České republice,z.s. Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 24, 746 01 Opava Armáda spásy v České republice,z.s. Centrum sociálních služeb Samaritán Nákladní 24, 746 01 Opava DOMOVNÍ ŘÁD PRO AZYLOVÝ DŮM PRO MUŢE 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 1.1. Tento domovní řád je určen

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ OBECNÁ USTANOVENÍ Směrnice stanovuje základní pravidla pro pobyt matky a dítěte v Pokoji pro matku a dítě v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, email: rybka.studena@seznam.cz Smlouva o poskytování sociální služby smlouva č. S 1/2015 Rybka, o.p.s. Nuzice 24 375

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Staša Pedagogická rada projednala dne 13. 10. 2015 Školská rada projednala dne: 15. 10. 2015 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSCech40/128/13 MUDr. Ivana Faitová,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Internátní řád. Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE v Praze 4. Vnitřní řád internátu

Internátní řád. Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE v Praze 4. Vnitřní řád internátu Internátní řád Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE v Praze 4 Vnitřní řád internátu Vedení Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE v Praze 4 (dále jen MŠ a ZŠ) vydává v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Školní řád pro mateřské školy

Školní řád pro mateřské školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád pro mateřské školy I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

(Varianta pro ženu) (2) S Klientkou nejsou v azylovém domě ubytovány žádné další osoby.

(Varianta pro ženu) (2) S Klientkou nejsou v azylovém domě ubytovány žádné další osoby. Smlouva o poskytnutí služby v azylovém domě číslo: ččč/rrrr Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Paní... Datum narození: Trvalé bydliště: (v textu této Smlouvy dále jen Klientka) a Diakonie ČCE SSP

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více