DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚMI V TÍSNI V AŠI č. j. DMD 157/2011 (platnost od ) I. Obecná ustanovení 1. Zřizovatelem a provozovatelem Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši, dále Domov nebo AD, je Farní charita Aš (dále jen FCH). Provozovatel zařízení, Farní charita Aš je církevní právnická osoba, jejímţ zřizovatelem je biskupství plzeňské, je členem Diecézní charity Plzeň (DCHP) - sdruţení charit plzeňské diecéze. 2. Posláním Farní charity Aš je pomoc lidem v nouzi a naplňování sluţby křesťanské lásky bez ohledu na rasu, národnost nebo víru. Posláním charitního Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši je materiální, sociální, psychická a duchovní pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 3. Charitní azylový dům poskytuje pobytové služby a návazné sociální služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 4. Cílová skupina Oběti domácího násilí těhotné ženy, matky s dětmi Rodiny s dítětem/dětmi - matky s dítětem/dětmi do 18 let, ženy s dětmi ve vlastní péči Uživatelkami (klientkami) sociální služby se nejčastěji stávají těhotné ženy nebo matky s dětmi z Karlovarského kraje, zpravidla z okresu Cheb a Sokolov, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky od dítěte, ztráta vlastního bydlení, apod. 5. Cíle ve vztahu k uživatelkám služby v DMD v Aši nezbytná fyzická ochrana uživatelky před násilnou osobou (prostřednictvím služby v azylovém domě, zabezpečovacího zařízení a služby PCO) podpora pro zlepšení komunikace matky s dítětem (např. zprostředkováním informací a ukázkami cvičení s dítětem, dětských masáží, společnou četbou matky s dítětem, apod.) podpora pro uplatnění zákonných práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací, pomoc s hospodařením s penězi, pomoc se zajištěním hmotné podpory, s vyhledáváním zaměstnání, doprovod na příslušná pracoviště, apod.) dle individuálního plánu uživatelky služby zprostředkování informací k samostatnému bydlení uživatelky Specifický cíl Zprostředkování informací o Charitě jako důležitého nástroje charitativní služby katolické církve ve prospěch individuální podpory uživatelek azylového domu, směřující k překlenutí nepříznivé sociální situace a návratu uživatelek k sociálnímu začlenění do běžného způsobu života. 6. Tento Domácí řád je samostatnou přílohou ke smlouvě o poskytování sociálních sluţeb.

2 II. Protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 1. Klientka je povinna dbát podle svých moţností o svou vlastní bezpečnost, své zdraví a bezpečnost i zdraví svých dětí: - dodrţováním předpisů a pokynů pracovníků Domova k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví - oznamováním nedostatků a závad v prostorách Domova, které ohroţují nebo by bezprostředně mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo závady a poruchy technických zařízení - pouţíváním elektrických spotřebičů pouze k účelům, ke kterým byly určeny a podle návodu k pouţití 2. Klientka je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku poţáru, neohrozila ţivot a zdraví osob. 3. V případě poţáru je klientka povinna řídit se poţárními předpisy. 4. Pro všechny ubytované klientky a jejich návštěvy platí zákaz vnášení a poţívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. 5. Kouření je povoleno pouze ve vymezeném prostoru na zahradě Domova. Vyhrazeným prostorem pro kouření je část zahrady za budovou od zadních dveří do herny po protilehlý okapový roh budovy, tj. zhruba délka společenské místnosti s kanceláří asistentů, v šířce vymezené betonovým a asfaltovým povrchem. 6. Klientka je povinna řídit se pokyny pro chování v mimořádných - krizových situacích, se kterými byla prokazatelně seznámena. 7. Provoz azylového domu je podřízen také zájmům a potřebám dětí. Matka v zájmu bezpečnosti nesmí ponechat dítě bez dozoru. 8. V zájmu udrţení bezpečnosti ubytovaných osob v Domově a ostrahy majetku provozovatele, je po ukončení odpolední sluţby pracovníkem zapnut systém ostrahy objektu na pult centralizované ostrahy. III. Pobyt klientky s dítětem Domově 1. Pobyt v Domově je pouze přechodný, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, za podmínek vyjmenovaných ve smlouvě o poskytování sociálních sluţeb, resp. v dodatcích této smlouvy. Uţivatelka sluţby je v rámci pobytu v Domově dále nazývána klientkou. 2. Klientka předloţí při nástupu lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu v rozsahu podle 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - klientka je bez zdravotních potíţí, její zdravotní stav nevyţaduje pobyt v lékařském zařízení - klientka je bez akutní infekční nemoci - klientka je bez duševní poruchy a její chování nenaruší společné souţití s ostatními klientkami Lékařské potvrzení o zdravotním stavu dětí obsahuje: - dítě je bez zdravotních potíţí, jeho zdravotní stav nevyţaduje pobyt v lékařském zařízení - dítě je bez akutní infekční nemoci 3. Klientka při nástupu je vyzvána k předloţení osobních dokladů - občanský průkaz nebo pas, případně těhotenský průkaz a doklady dětí (rodné listy, kartičky zdravotní pojišťovny) a případně další doklady, dokumentující její situaci (např. potvrzení o finančním příjmu, rozsudky či jiná rozhodnutí). 4. Klientka převezme volný pokoj, stvrdí svým podpisem převzetí inventáře a jeho nezávadnost. Klientka si můţe zapůjčit přikrývky, polštáře, loţní prádlo a základní nádobí (vymezeno ve smlouvě). Po ubytování je klientka seznámena s podmínkami smlouvy o poskytované sociální sluţbě, která určuje individuální rozsah sjednaných sluţeb a úhradu za jejich poskytování (tzv. nájemné).

3 5. Před podpisem smlouvy je klientka vyzvána k písemnému souhlasu k ochraně a k nakládání s osobními údaji. 6. Klientka je sluţbu konajícím pracovníkem seznámena s provozem Domova, s Domácím řádem a dalšími provozními předpisy. Podpisem smlouvy o poskytování sociální sluţby potvrdí, ţe se s nimi seznámila. 7. Klientka je povinna udrţovat svůj pokoj i společenské prostory v pořádku a čisté dle hygienických zásad. Na pokojích je zakázáno sušit prádlo. Po osobní ţádosti klientky můţe pracovník povolit výjimku pro ojedinělé sušení drobného prádla. Sušení můţe být prováděno blízko radiátoru, nikoliv na něm! Pracovník má právo přesvědčit se o dodrţení povolené výjimky. 8. V přiděleném pokoji není dovoleno provádět hrubé zásahy do omítek, povrchu nábytku nebo dveří. Klientka si můţe pokoj doplnit drobnými bytovými doplňky. Při větším mnoţství věcí (sezónní oblečení, apod.) je klientka upozorněna na moţnost uloţení věcí, např. do krabic a umístění na skříně. 9. Klientka můţe pouţívat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče, jestliţe odpovídají bezpečnostním předpisům a jsou pouţívány dle návodu výrobce. Klientka je před podpisem smlouvy upozorněna, ţe za vlastní spotřebiče jí budou účtovány poplatky dle sazebníku. Za vlastní televizor nebo rádio je povinna platit koncesní poplatek v předepsané výši. Všechny spotřebiče pouţívá tak, aby jejich provozem nebyly rušeny ostatní klientky v Domově. 10. Závady vzniklé na zařízení a vybavení pokoje klientka ihned ohlásí pracovníkovi Domova. Pokud tak neučiní nebo došlo-li k poškození úmyslnému, je klientka povinna závady nebo poškození odstranit svým nákladem. Klientka zodpovídá za škody, způsobené jejími dětmi. 11. Není dovoleno odnášet mimo Domov nebo komukoliv zapůjčovat předměty a zařízení majetku Domova. Z klíčů není dovoleno nechávat zhotovovat kopie. 12. Cennosti a peníze si můţe klientka uschovat v trezoru Domova. 13. Na úklid pokoje klientka pouţívá vlastní čisticí prostředky, obdobně na mytí nádobí. Klientka pouţívá také vlastní toaletní papír a své vlastní hygienické potřeby. Obaly na odpadky ve společenských prostorách zajišťuje Domov. Na úklid společných prostorů Domova pracovník Domova poskytne vhodné čisticí prostředky. 14. Klientkám je zakázáno chovat v Domově jakákoliv zvířata. Výjimkou je chov akvarijních rybiček. Návštěvy smějí vstupovat do objektu se zvířaty jen po oznámení a po povolení sluţbu konajícím pracovníkem. 15. Zákon o sociálních sluţbách vyţaduje vlastní aktivitu klientky při uţívání sluţby spolufinancované z veřejných zdrojů (dotace). Povinností klientky při pobytu v azylovém domě je aktivní spolupráce pro rozvoj vlastní samostatnosti a pro posilování k začlenění do běţného způsobu ţivota ( 2 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách). Klientka je povinna zúčastňovat se pohovoru o svých představách a cílech ţivota. Ve spolupráci se sluţbu konajícím pracovníkem, tzv. klíčovým pracovníkem, sama navrhuje prvotní potřeby a následně určuje nebo schvaluje postup vzájemné spolupráce k dosaţení osobních cílů, uvedených v osobním individuálním plánu. IV. Používání společných prostorů v Domově 1. Společnou kuchyň je klientka povinna udrţovat v pořádku a po kaţdém pouţití ji náleţitě uklidit. Vybavení kuchyně není dovoleno přenášet do jiných prostorů Domova. Pouţité nádobí myje, utírá a uklízí kaţdá klientka po sobě a bezprostředně po pouţití. (Uvaří si, nají se, umyje nádobí). Klientka má k dispozici klíče od spíţní skříňky. Nezamykání skříňky není důvodem pro uplatnění náhrady za ztrátu potravin. V kuchyni je zakázáno skladovat zbytky potravin v lednici i mimo ni

4 po 21. hodině. Klientka musí přednostně k uskladnění potravin a jídla vyuţít lednici v pokoji nebo mrazák v kuchyni. 2. Herna je určena pro děti i pro klientky. Hernu je moţné pouţívat od 7.15 hod. do hod. Děti zde mohou být za přítomnosti dospělé osoby. Do místnosti je moţné vnášet jídlo a pití jen v případě, ţe kuchyně je obsazená. Za pořádek ručí klientka, jejíţ děti jsou přítomné v herně. Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí v herně jíst a pít. V případě potřeby můţe vedení Domova omezit provoz herny pro další účely (porady, jednání). V herně nesmějí být pouţívány věci a hračky ohroţující zdraví dítěte (dle věku dětí). 3. Prádelnu mohou klientky využívat od 7.15 hod. do hodin pro zahájení posledního cyklu praní. Pro praní prádla platí rozpis na nástěnce v přízemí. Kaţdá klientka má vyčleněný 1 den v týdnu pro praní prádla. V případě potřeby častějšího praní v týdnu je klientka povinna nahlásit záměr v kanceláři asistentů nejméně den předem. Sluţbu konající pracovník dohodne s další klientkou časový harmonogram pro praní dvou klientek v prádelně. Náhradní termín dalšího praní můţe sluţbu konající pracovník nabídnout klientce na neděli. Pracovník doprovází klientku do prádelny, odemkne, zkontroluje stav v prádelně a opětovně uzamkne prádelnu. Pračky mají být zanechány ve stavu podle vyvěšeného návodu (např. po pouţití mají zůstat otevřená dvířka). 4. Sušárna je k dispozici v prostorách půdy. Klíče od sušárny zapůjčí pracovník Domova. Klientka je povinna klíče vrátit ihned po pouţití sušárny. Zejména na jaře a v létě jsou klientky vyzývány k využívání možnosti sušení prádla na zahradě. 5. Společenská místnost je společným prostorem pro sledování DVD pořadů, TV a pro návštěvy v Domově. Počet návštěvníků, dobu návštěvy a trvání návštěvy ve společenské místnosti kontroluje a omezuje z důvodů provozních a bezpečnostních sluţbu konající pracovník. Televize a DVD můţe být v provozu v době, kterou stanoví pracovník Domova. Vyuţívání společenské místnosti klientkami je zakázáno v době od hod. do hod. Vyuţívání společenské místnosti nesmí rušit práci pracovníka ve vedlejší kanceláři. S televizorem a dalšími spotřebiči nesmí manipulovat děti mladší 15 let. Děti mají zakázáno poţívání jídla a nápojů ve společenské místnosti. 6. Koupelnu a záchody klientky udrţují v čistotě. Koupelnu po pouţití náleţitě uklidí. Matky menších dětí jsou povinny po svých dětech bezprostředně po pouţití stav těchto prostorů kontrolovat a uklízet, případně dohlédnout na umytí rukou u dětí. V umyvadlech ve vaně nesmí zůstat po hygieně voda. Děti mohou uţívat vanu a sprchový kout jen pod dozorem matky. Matky dohlíţí na děti, aby při hrách nenosily vodu v nádobách po Domově. Hygienické vloţky nebo dětské pleny musí klientka odkládat zabalené do odpadkových košů k tomu určených. 7. Učebna PC je určena pro volnočasové aktivity a pro vzdělávání klientek nebo dětí. Do učebny je zakázáno vnášet a konzumovat jídlo a nápoje. Děti do 15 let nesmí pobývat bez dozoru v učebně. Klíč k místnosti vydává sluţbu konající pracovník. Na odpolední směně nejpozději ve hod. pracovník uzavírá místnost při kontrole stavu místnosti a techniky. 8. Kočárkárna je v prostoru kotelny. Pracovník Domova odemyká kočárkárnu do 7.15 hod., uzamyká nejpozději ve hod. 9. Šatník, keramickou dílnu, sklady, půdu a další prostory mohou klientky navštívit pouze za doprovodu pracovníka Domova. 10. Šatník je určen pro výběr ošacení z darů pro Domov. Šatník mohou vyuţívat jak klientky Do- mova pro doplnění ošacení pro sebe i pro své děti, tak i sociálně potřebné osoby mimo Domov. Šatník obsluhuje sluţbu konající pracovník podle interních pravidel Domova. 11. Úklid společných prostorů (kuchyň, chodby, schodiště, koupelna, WC, herna, společenská

5 místnost, prádelna, učebna PC, kočárkárna, zahrada) provádějí klientky podle rozpisu vyvěšeného na nástěnce v přízemí. Úklidu se nemusí zúčastňovat klientky v šestinedělí a nemocné klientky. Úklid musí probíhat tak a tehdy, aby nebyl narušován režim dne a péče o děti. Sociální pracovník nebo sluţbu konající pracovník můţe s klientkou dohodnout dobu úklidu v jiném čase, neţ je čas obvyklý pro provádění úklidových prací v době od hod. do max hod. Výjimkou ze stanovené doby nesmí být poškozena práva další klientky. V zimním období je klientka povinna odklízet sníh po nástupu pracovníka do ranní směny, nejčastěji od 7.30 hodin. Během dne je nutno věnovat pozornost venkovnímu úklidu v závislosti na vývoji počasí. Četnost a dobu venkovního úklidu můţe stanovit sluţbu konající pracovník. V. Telefon 1. Klientka můţe za poplatek pouţívat pevnou telefonní linku v Domově k soukromým hovorům. 2. Cena za 1 minutu telefonního hovoru je klientce oznámena předem podle ceníku. Poplatky sdělené pracovníkem Domova klientka vyrovnává ihned po skončení hovoru v kanceláři. V případě potřeby klientka můţe vyuţít sluţbu veřejného telefonního automatu (např. u pošty). 3. V případě nutnosti můţe být klientka upozorněna na předčasné ukončení hovoru. Následně můţe být probíhající hovor přerušen. V kanceláři zůstává pracovník Domova přítomen během hovoru z důvodu zamezení opakovaného neohlášeného volání. Maximální délka hovoru ze sluţebního telefonu je omezena na 15 minut. 4. Příchozí i odchozí hovory ze sluţebního telefonu nejsou klientce umoţněny od 22 do 7 hodin. 5. Za svůj mobilní telefon si kaţdá klientka zodpovídá sama, ztráty přístroje či kreditu pracovník Domova NEŘEŠÍ. VI. Návštěvy 1. Klientky mohou přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel ve společenské místnosti, v zahradě, výjimečně v kuchyni. Návštěvu v pokoji smí povolit sluţbu konající pracovník nebo vedoucí Domova jen výjimečně. Návštěva muţů v pokoji je zakázána. O přijetí a ukončení návštěvy je uţivatelka povinna informovat sluţbu konajícího zaměstnance a příchod a odchod zapsat do Knihy návštěv. 2. Všechny návštěvy se zapisují do Knihy návštěv s uvedením příjmení návštěvníka. Kaţdý návštěvník je povinen na poţádání pracovníka Domova prokázat svou totoţnost předloţením občanského průkazu. Návštěvy pod vlivem alkoholu nebo při podezření z uţití jiné omamné látky jsou zakázány. 3. Všichni návštěvníci Domova jsou povinni zachovávat klid a pořádek a ctít soukromí ostatních obyvatel Domova. V případě, ţe návštěvník nedodrţí uvedené zásady, má pracovník konající sluţbu právo ho vykázat. 4. Návštěvy není možné přijímat od hod. do hodin. V zájmu zachování soukromí spolubydlících dětí a ostatních klientek je doporučená návštěvní doba uvnitř objektu Domova od hod. do hodin. Přijímání návštěv nesmí narušit reţim dne klientek, zejména péči matek o děti, denní reţim dětí a případné volnočasové aktivity ostatních klientek. 5. Návštěvy můţe zakázat vedoucí Domova z důvodu upraveného reţimu při pobytu klientky oběti domácího násilí. Návštěvní hodiny mohou být omezeny v případě provádění oprav v Domově a z dalších předem ohlášených důvodů. 6. Bez souhlasu klientky nemůţe pracovník v Domově vstupovat do pokoje klientky. Vstoupit proti souhlasu klientky můţe pracovník v případě odchodu klientky na delší dobu mimo Domov, při provádění nahlášených oprav, v případě havárie, ničení majetku, při podezření na ohroţení ţivota dítěte nebo klientky a v případě kontroly dodrţování hygienických,

6 bezpečnostních a poţárních pravidel v pokoji. 7. Návštěvy pracovníka v pokoji klientky z důvodů kontroly dodrţování hygienických, bezpečnostních a poţárních pravidel jsou s klientkou projednány individuálně při sepisování smlouvy nebo individuálního plánu klientky. Četnost návštěv můţe být kaţdodenní ve stejnou dobu. VII. Péče matky o děti 1. První povinností matky je řádná péče o dítě nebo děti. Je zákonnou povinností matky vytvářet pro dítě láskyplné a klidné prostředí. Matka má dbát o řádný tělesný, duševní i duchovní vývoj dítěte v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a dobrých mravů. Toto ustanovení se vztahuje i na těhotné ţeny a jejich nenarozené děti. Pokud pracovník Domova zjistí, ţe klientka nedohlíţí na své dítě, je povinen ji k tomu vybídnout. 2. Matka má poskytnout svému dítěti kvalitní a všestrannou péči, starat se o stravování svoje a svého dítěte, pokud moţno dle zásad správné výţivy a přihlíţet k radám dětského lékaře nebo k doporučením pracovníků Domova (např. sestavování jídelníčku pro dítě, péče o rozvoj dítěte v předškolním věku - psychomotorické schopnosti, apod.). 3. Matka má svému dítěti věnovat dostatek času a péče tak, aby nebyl zanedbán citový a pohybový vývoj dítěte. S ohledem na věk dítěte můţe klientku upozornit sluţbu konající pracovník na vhodnost společných her matky s dítětem, čtení pohádek a vyprávění. Podrobnosti jsou projednávány a případně stanoveny v individuálním plánu klientky. 4. Péčí o dítě se také rozumí další činnosti, které jsou klientce vysvětlovány průběţně nebo při sestavování individuálního plánu klientky (např. klientka v zájmu zdraví dítěte nesmí ponechat venku pobíhat děti nedostatečně oblečené a bez vhodné obuvi vzhledem k počasí a věku dítěte). 5. Pracovníci Domova se souhlasem matky se přesvědčují o kvalitě její péče o dítě, o matčině zajišťování vhodných potravin pro výţivu dítěte, o jeho hygieně (zejména v období napadení vší dětskou), apod. 6. Klientka má právo sama se na cokoliv ptát a radit se u sluţbu konajícího pracovníka, aniţ by toto bylo posuzováno jako nedostatek. Matky mají právo poţádat o odbornou přednášku nebo besedu. 7. Matka dítěte, které chodí do školy, musí zajistit ráno včasnou docházku dítěte do školy a odpoledne musí být o dítě po jeho příchodu řádně postaráno. Matka musí dbát na pečlivou přípravu dítěte na následující školní výuku. Pokud matka svým jednáním či nečinností škodí svému dítěti (její jednání je v rozporu se zákonem), je upozorněna na moţnou kontrolu ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 8. Klientky mohou po dobu své nepřítomnosti v Domově svěřit své děti do péče jiné klientky podle těchto pravidel: a) podmínky hlídání musí být projednány mezi sluţbu konajícím pracovníkem a oběma matkami. Svěření dětí je zapsáno do formuláře Hlídání dětí, podepsáno oběma klientkami a sluţbu konajícím pracovníkem nebo ředitelem b) klientka můţe mít na starost maximálně 4 děti (včetně svých dětí) maximálně ve 2 pokojích, je-li toho fyzicky a psychicky schopná, doba hlídání max. 6 hodin dle zdravotního stavu a věku dětí c) klientka, která děti převzala, musí na ně stále dohlíţet a v případě spánku dítěte být u něho přítomna, případně schopná kontroly kaţdé 2 3 hodiny v pokojích d) není moţné svěřit dítě jinému dítěti, klientce nemocné a klientce, která je v Domově kratší dobu neţ 14 dnů e) pracovník má právo zohlednit i jiná kriteria při ochraně práv a zájmů hlídaného dítěte (věk, zdravotní stav, apod.) a případně nepovolit navrţený způsob hlídání dítěte f) dítě nelze svěřit ke hlídání sluţbu konajícímu pracovníkovi Domova.

7 Hlídání můţe provádět asistent nebo jiný sluţbu konající pracovník výjimečně, na dobu nezbytně nutnou, vždy jen mimo dobu své služby. VIII. Režim dne 1. Klientka má právo na individuální reţim dne při pobytu v Domově. Klientka má právo odmítnout návrhy a doporučení sluţbu konajících pracovníků Domova k reţimu dne. Klientka je však povinna oznámit vlastní návrh časového reţimu dne v individuálním plánu a dohodnout si s pracovníky Domova časový rozvrh pro plnění svých povinností tak, aby klientkou navrţený a oboustranně odsouhlasený reţim nenarušoval souţití s dalšími klientkami. 2. Doporučený reţim dne pro klientky: hod. doporučená doba obědů pro děti hod. doporučená doba večeře pro děti hod. všechny děti v pokojích, matky uloţí mladší děti k spánku. Provedení úklidů dle rozpisů od hod., nejpozději od hod. do hodin. Od hod. ukončeny úklidy a povinnost dodržovat večerní klid pro děti. Od hod. musí být respektován noční klid pro všechny v Domově. IX. Odchody mimo Domov (vycházky) 1. Klientky mohou opouštět objekt Domova podle vlastní vůle. Kaţdý odchod mimo objekt Domova (budovu a zahradu) musí hlásit odcházející klientka pracovníku Domova a odevzdat přitom klíče od pokoje. Důvodem je nezbytný přehled pro případ řešení nenadálé mimořádné situace (např. evakuace osob) sluţbu konajícím pracovníkem. Odchod a příchod zapíše klientka do Knihy odchodů. 2. Klientka s dítětem se smí mimo objekt zdrţovat podle svého rozhodnutí, nejdéle však, aby byla schopna zajistit řádnou péči o dítě nebo děti (např. v době od 7.00 hod. do hodin). V odůvodněných případech (např. návštěva u přátel klientky, apod.) můţe pracovník Domova tuto dobu akceptovat až do hod., výjimečně i s dětmi podle jejich věku a péče, kterou děti potřebují. V zájmu ochrany práv dítěte můţe pracovník klientku upozornit na jinou vhodnější dobu návratu s dětmi do Domova. 3. V zájmu péče o děti do 15 let jsou klientky upozorněny na vhodný čas příchodu do Domova v čase do hodin. 4. Sluţbu konající pracovník je povinen vţdy znát, jak se klientka postará o svoje dítě (hlídání u koho a kde), jak má klientka při odchodu vyřešen úklid svěřeného úseku společných prostorů Domova (např. výpomoc jiné klientky) a jak má vyřešen bezpečný návrat do Domova. 5. Klientka můţe opustit Domov sama se zajištěným hlídáním dítěte do 3 let věku v Domově jinou klientkou pouze do hodin (doba hlídání dítěte jinou osobou v Domově max. 6 hodin). 6. Klientka, která chce opustit Domov bez dětí před i po 23. hodině, musí mít ošetřeno hlídání svého dítěte u osob mimo Domov nebo podle výše uvedených pravidel v Domově a musí mít jak opuštění Domova, tak i výjimečný návrat po 23. hodině zajištěn takovým způsobem, aby nezpůsobila poplach, zásah bezpečnostní sluţby a zároveň neohrozila svým počínáním ostatní klientky a jejich děti. 7. Pokud klientka plánuje odchod na delší dobu (např. na víkend) nebo přes noc, oznámí toto vedoucímu Domova a sluţbu konajícímu pracovníkovi a zapíše se do Knihy odchodů. Klientka můţe poţádat o přidělení jednorázového bezpečnostního kódu pro návrat do zabezpečeného objektu. Vedoucí Domova jejímu přání nemusí vyhovět. Před odchodem z Domova je klientka upozorněna na kontrolu doby návratu po 23. hodině z kamerového systému ostrahy objektu. 8. Skrývající se klientka (např. oběť domácího násilí) respektuje bezpečnostní zásady a Domov opouští minimálně, v doprovodu dalších osob a ve večerních hodinách (po 19. hodině) pokud

8 moţno vůbec ne. Reţim dne skrývající se klientky je sjednán individuálně ve smlouvě o poskytování sociální sluţby, případně v individuálním plánu klientky. Klientka, oběť domácího násilí, je upozorněna na skutečnost, ţe pokud se nevrátí do hodin do Domova, můţe sluţbu konající pracovník v zájmu bezpečnosti její a jejího dítěte pouţít sluţby Policie ČR k jejímu vyhledání. 9. Pokud klientka nenahlásí změnu doby návratu nebo nedodrţí sjednaný termín a hodinu návratu do Domova, je sluţbu konající pracovník povinen toto oznámit vedoucímu Domova. X. Režim léků a nemoci 1. Ţádné léky nesmějí být volně přístupné. Zejména je třeba dbát na opatrnost vůči dětem. 2. Léky, které klientka neuţívá, můţe uschovat v kanceláři sociálních pracovníků Domova. Sluţbu konající pracovník je označí jménem klientky. 3. Ţádné léky nesmí být umístěny v lékárničce a sluţbu konající pracovník nesmí klientce ţádné léky vydat. 4. Podezření na nemoc svou nebo svého dítěte v zájmu bezpečnosti hlásí klientka okamţitě pracovníku Domova. 5. Nemocná klientka se řídí pokyny lékaře a dodrţuje léčebný reţim. 6. Osoba nemocná infekční chorobou, angínou, chřipkou, maximálně omezí kontakt s ostatními obyvateli Domova. Zdrţuje se převáţně ve svém pokoji a dodrţuje zásady zabraňující šíření infekce. Stejný reţim je povinna dodrţovat u svých dětí. 7. Při nástupu klientky (preventivně před jejím onemocněním nebo před její hospitalizací) zajistí pracovníci Domova písemný souhlas klientky - matky o svěření dítěte do péče jiné osoby (viz příloha ke smlouvě o poskytování sociální sluţby). XI. Připomínky, přání a stížnosti 1. Klientka má právo podávat stíţnosti písemně anonymně nebo s podpisem, anebo osobně. V Domově je umístěna schránka na písemná přání, připomínky a stíţnosti, které budou podle charakteru vyřízeny. Při řešení připomínek, přání a stíţností postupuje personál podle interních pravidel, která jsou veřejně dostupná všem klientkám a se kterými je klientka při nástupu do Domova seznámena. 2. Dotazy, připomínky, přání a stíţnosti mohou přednášet klientky na společných pravidelných besedách nebo přímo pracovníkům Domova, kteří jsou povinni je zapsat do denního záznamu sluţby a předat vedoucímu Domova (řediteli Farní charity). 3. Případnou stíţnost předává klientka vedoucímu Domova písemně, a pokud si přeje, bude stíţnost postoupena nadřízeným (postupně: ředitel Farní charity Aš, ředitel Diecézní charity Plzeň, prezident Diecézní charity Plzeň, biskup plzeňský). Klientka můţe stíţnost zaslat i přímo nadřízeným osobám poskytovatele sluţeb. Adresy a další spojení na místa řešící stíţnosti jsou v Domově klientce volně dostupná. 4. Klientka má právo zvolit si pro vyřízení stíţnosti svého zástupce, který ji bude doprovázet a kterého písemně při nástupu do Domova určí. XII. Hrubé porušení pravidel 1. Za hrubé porušení pravidel v Domově se povaţuje následující chování klientky: nedoloţení lékařského potvrzení o zdravotním stavu klientky a dětí do 7 dnů ode dne nástupu do zařízení nesplnění smluvních podmínek, zejména pak nedodrţení platebních podmínek a neplacení nájemného dle smlouvy,

9 zneuţití peněţních prostředků sociální dávky určené na úhradu pobytu v zařízení k jiným účelům nerespektování a nedodrţování bezpečnostních, poţárních a hygienických pravidel opakovaná nespolupráce s pracovníky zařízení (např. neplnění úkolů z individuálního plánu klientky, apod.) neohlášená nebo nepovolená návštěva v Domově, např. návštěva muţe v pokoji, opakované porušování dobrých mravů jako hrubé chování vůči ostatním klientkám zařízení, či vůči pracovníkům zařízení, (např. vulgární chování v Domově, fyzické napadání pracovníků, prokazatelně nepravdivé obviňování klientek nebo pracovníků Domova) fyzické násilí mezi klientkami, šikana opakované zneuţití bezpečnostního kódu pro osobní prospěch po 23. hodině opakované poškozování či krádeţ inventáře zařízení, kouření v prostorách Domova, vnášení alkoholických nápojů do Domova a jeho přechovávání v pokojích, uţívání omamných látek v zařízení, včetně alkoholu, s dopadem na moţné ohroţení výchovy dětí, neplnění péče o dítě, zejména pak zanedbání povinné rodičovské péče, neúměrné fyzické tresty uplatněné na dítěti, neohlášené opuštění dítěte či ohroţení mravní výchovy dítěte, opakované opuštění Domova bez zajištěného hlídání dítěte dospělou osobou, opakované nedodrţení nahlášené doby návratu s dítětem z vycházky opakovaná opouštění zařízení po hod. bez projednání předem a bez sjednaného reţimu uvedeného v individuálním plánu klientky provozování sexuálních sluţeb v Domově a v areálu Domova 2. Na hrubé porušení pravidel je klientka upozorněna písemně nebo osobně za účasti další osoby vedoucím Domova. Projednání uvedeného porušení pravidel je vedeno mezi klientkou a vedoucím Domova, za přítomnosti sluţbu konajícího pracovníka. 3. Pokud po projednání nedojde k nápravě, můţe být při druhém projednávání hrubého porušení pravidel oznámeno klientce ukončení smlouvy o poskytnutí sociální sluţby. 4. Jiná porušení pravidel jsou řešena dle ujednání ve smlouvě. XIII. Ukončení pobytu 1. Pobyt klientky v Domově končí způsobem a dnem uvedeným ve smlouvě. K prodlouţení smlouvy formou dodatku musí být na straně klientky sociální důvody, které jsou vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. 2. Při ukončení pobytu v Domově předává klientka vyklizený a uklizený pokoj s kompletním inventářem dle seznamu, klíče a případně další vypůjčený inventář. Je povinna zajistit vyprání loţního prádla a odstěhování osobních věcí z Domova v den ukončení pobytu. Osobní věci klientky se uskladňují v Domově jen výjimečně na ţádost klientky, po dobu 30 dnů. Pokud si je klientka nevyzvedne, jsou bez náhrady likvidovány. Osobní doklady jsou předány do osobní sloţky klientky v archívu nebo Policii ČR. 3. Pokud klientka končí pobyt v Domově, můţe poţádat vedoucího Domova o přidělení darů ze skladu do vybavení nové domácnosti, kam odchází (např. válenda, stůl, ţidle, drobné spotřebiče do kuchyně, apod.). Vedení Domova však není vázáno ţádostí klientky a nemusí jí vyhovět. 4. Klientka při ukončení pobytu nese odpovědnost za případné nedoplatky nájemného a sluţby, za poškození či nevrácení inventáře apod. Klientka podepisuje uznání dluhu i navrţený postup splácení závazků. 5. Klientka je povinna všechny dluhy vyrovnat nejpozději do okamţiku ukončení pobytu nebo podle smluveného splátkového kalendáře. Při nedodrţení splátkového kalendáře budou pohledávky Farní charity vymáhány od klientky dostupnými způsoby (např. soudně včetně exekuce).

Domovní řád Domu ošetřovatelské péče

Domovní řád Domu ošetřovatelské péče DOP HC s.r.o., Dolní Rychnov Dům ošetřovatelské péče Home Care poskytovatel zdravotních sluţeb Domovní řád Domu ošetřovatelské péče Verze č.: 4 Počet stran: 11; + 1 příloha Vypracoval Ředitelka MSc. Magdaléna

Více

Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D

Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D Příloha metodiky č. 2: D O M Á C Í Ř Á D Kolpingova domu Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Služby Kolpingova domu jsou určeny především osamělým matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Ve výjimečných případech

Více

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Škola Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ Školní řád základní školy Č.j.: 507/07 Účinnost od: 3. 9. 2007 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Aktualizace provedena k 1. 9. 2011 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Mgr.Pavel Bílek, ředitele školy Schválil: Mgr.Pavel Bílek, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 )

ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700 198 00 PRAHA 9 Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz I. Obecná ustanovení II. ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 )

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM3 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak 2.1 Skartační znak Pedagogická rada projednala dne 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2013 S5

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Název práce: I. Provozní řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice II. Ubytovací řád Domova pro matku a dítě, Litoměřice Jméno

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k 1. 10. 2014 Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová,

Více

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2 tel./fax.: +420 224 922 228 e-mail: info@cao.cz

Více

Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne 19. 8 2014

Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne 19. 8 2014 EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o. poštovní adresa: Lannova 29a, 370 01 České Budějovice mobil: 774 073 318 IČ: 251 58 392 e-mail: ceskebudejovice@educanet.cz, www.educanet.cz

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 280 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení 1 Tento školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) účinného od 01. 01. 2005 v platném znění

Více

DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni)

DOMÁCÍ ŘÁD (Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni) Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Poskytuje sociální služby těm klientkám, které se ocitly v těžké životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

Vnitřní řád Střediska výchovné péče Čáp v Liberci

Vnitřní řád Střediska výchovné péče Čáp v Liberci Vnitřní řád Střediska výchovné péče Čáp v Liberci 1. Personální zabezpečení Jméno Funkce Úvazek Vzdělání, výcvik Mgr. Zdeňka Švermová vedoucí 1 VŠ, obor učitelství, speciální pedagogika, výcvik SUR Bc.

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 910/2013 Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy účinnost od 1.1.2014 V Olomouci 27.12.2013

Více