Příloha č. 5 zadávací dokumentace Seznam projektů a iniciativ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 5 zadávací dokumentace Seznam projektů a iniciativ"

Transkript

1 Příloha č. 5 zadávací dokumentace Seznam projektů a iniciativ NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO SAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY Z DONORSKÝCH ZEMÍ V RÁMCI EHP A NORSKÝCH FONDŮ Seznam partnerů na úrovni programů Program Název programu Zprostředkovatel na úrovni Programu z donorského státu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu MF Norwegian Environment Agency (NEA) CZ06 Kulturní dědictví a současné umění MF Arts Council of Norway CZ07 Program spolupráce škol a stipendia DZS - NAEP Senter for internasjonalisering av utdanning / The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), Norway Rannsóknamiðstöð Íslands / Icelandic Centre for Research (RANNIS), Iceland Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) / National Agency for International Education Affairs (AIBA), Liechtenstein CZ09 Česko-norský výzkumný program MŠMT Research Council Norway (RCN) CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady MF Council of Europe CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví MF Norwegian Institute of Public Health (NIPH) CZ15 Budování kapacit a spolupráce v justici/ Nápravné služby včetně alternativních trestů MF Council of Europe (COE)

2 Seznam projektů schválených v partnerství s organizací z donorských zemí CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Norges Naturvernforbundet Norwegian Institute for Nature Research Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu Mendelova univerzita v Brně Norwegian Forest and Landscape Institute (Norský výzkumný institut pro les a krajinu) CzechAdapt Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (do Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.) NMBU - Norwegian University of Life Sciences Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Norwegian Forest and Landscape Institute, As, Norway Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Norwegian Institute for Nature Research (NINA) Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích ZO ČSOP VERONICA Hogskolen i Oslo og Akershus Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu Mendelova univerzita v Brně Norwegian Forest and Landscape Institute, As Monitoring malých lesních povodí GEOMON efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí Česká geologická služba Norwegian Institute for Water Research BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Natural History Museum, University of Oslo, Norsko DA VINCI Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích Masarykova universita NILU - Norwegian Institute for Air Research

3 Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny. (LaPlaNt) METCENAS, o.p.s. BIOFORSK Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (do Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.) Institute for the Sustainability Studies, University of Iceland Příroda, koho to zajímá? Beleco, z.s. GRID Arendal Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině Vysoké učení technické v Brně Bioforsk OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ A STEPÍ - PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Český svaz ochránců přírody Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) EHP-CZ02-PDP Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR Ministerstvo životního prostředí Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) EHP-CZ02-MGS Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Ministerstvo životního prostředí Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) CZ03 Nestátní neziskové organizace Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh InBáze, z.s. Spolupracující subjekt - Městská knihovna v Reykjaviku Živé knihovny Amnesty International čtením k otevřenosti Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Amnesty International Česká republika, o.s. Jako doma - Homelike, o.p.s. Persefona z.s. Centrum pro komunitní práci západní Čechy Amnesty International i Norge Samtok um kvennaathvarf Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) Ideas Bank Foundation (IBF).

4 Posílení demokratického rozhodování o Národním parku Šumava Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Norgen Naturnvernforbund Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO Férová škola - stejná šance pro všechny děti Zelený kruh Liga lidských práv Grid Arendal Icelandic Human Rights Centre 76-FN FN FN-022 NECHCI (DO)PLATIT NA ZMĚNU KLIMATU: OD NÁPADŮ K AKCI Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Norges Naturvernforbundet CI2 o. p. s. TOI Transportokonomisk institut (Institute of Transport Economics) Sdružení Tereza, o.s. Skogkurs (Forestry Extension Institute) 76-FN-038 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů ZO ČSOP Vlašim The Biofokus Foundation Stop diskriminaci na trhu práce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Juridisk Rådgivning For Kvinner (JURK), Voksne for Barn "Neviditelné menšiny" - zviditelnění problematiky LGBT mládeže, rodin a seniorů Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. LLH Bergen og Hordaland Women Welcome (Ženy vítány) Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením Oblastní charita Pardubice Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Caritas Norge University of Iceland, Centre for Disability Studies (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj KOMPAS - komunikace a participace samozřejmostí Akademie svobodného a aktivního občanství ZAHRADA, o.p.s. Centrum pro komunitní práci západní Čechy Síť mateřských center o.s. HERE Creative Centre svf. Ideas Bank Foundation Nord-Odal Kommune

5 Synergický efekt dobrovolnictví - posilování občanské společnosti propojováním NNO, obcí a veřejnosti Doma je líp než v domově, i když je na to rodič sám INEX - Sdružení dobrovolných aktivit APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Děti na cestě Organizace pro pomoc uprchlíkům Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS) Voksne for barn Byomafattende senter for enslige mindrearige flyktninger (BYMIF) Kreativní partnerství podpora vzdělávání romských žáků Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. The Great Pretenders Douč se to se mnou! Člověk v tísni, o.p.s. Pedverket Kompetanse 77-FN-038 Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy Český svaz ochránců přírody Naturvernforbundet i Buskerud CZ04 Ohrožené děti a mládež EHP-CZ04-PDP Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) CZ06 Kulturní dědictví a současné umění Mezinárodní romský hudební festival Romale o.s. MIRET Stella Polaris Opplevelser AS Norský les na českém jevišti Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Victoria Meirik Norway Artway "ČTYŘI DNY" Stiftelsen Bergen Internasjnole Teater Scintilla Tour Beata Hlavenková LOOK PROMO Marius Solvang Hansen Světový romský festival KHAMORO Slovo 21, z. s. NGO Yagori Výstava a performance event připravený kurátorkou Anne-Szefer Karlssen FUTURA, občanské sdružení Anne Szefer Karlssen Skugga Baldur Studio Hrdinů z.s. List án landamara (eng. Art Without Borders) Jón Saemundur Hitt Húsid

6 Sniper's Lake Bezhlaví o.s. Baerum Kulturhus, performing arts center & regional center for dance instead of theater TANECVALMEZ & Jo Stromgren Kompani & 420PEOPLE Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Jo Stromgren Kompani Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Teater Innlandet Bruduheimar - World of Puppets (Bernd Ogrodnik) Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015 Bohemia JazzFest, o.p.s. The Sunna Gunnlaugs Trio Hakon Kornstad Ensemble Tenor Battle Budoucnost evropského designu a užitého umění CZECHDESIGN.CZ, z. s. Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Klášter Broumov živé evropské centrum kultury a vzdělávání Agentura pro rozvoj Broumovska Árstídir Engegard Quartet PUNKT/MUSIC INFINITY ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Stiftelsen Punkt Polární záře nad Ostrava Kamera Oko 2015 Kamera Oko s.r.o. Foreningen Norske Filmfotografer Showcase festival ITCH MY HAHAHA Standard island Jon-Eirik Boska Musikk Synapse 2015 MeetFactory o.p.s. Stiftelsen Insomnia Nordspirace DW7, o.p.s. Dansarena nord Mezinárodní festival Divadlo Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň Zpívejme! Kühnův smíšený sbor Vesturport Europa Films Ltd. Tone Bianca Sparre Dahl

7 Festivaly živého kina Spolupráce české (PAF) a norské (SCREEN CITY) platformy pro film a současné umění pohyblivého obrazu "PASTICHE FILMZ" Screen City DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Mezinárodní filmový festival v Bergenu Západonorské filmové centrum ARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku ARCHITECTURA Nasjonale turistveger Na pomezí samoty ROM DEAI (SETKÁNÍ) o.s. Umělecké centrum Skaftfell-Centre for Visual Art v Seydisfjördur, Island Touch the Music - Music the Art of the Soul INCOGNITI o.s. Atelier Nord, Oslo, Norsko Tou Scene AS výstava "Duše peněz" DOX PRAGUE, a. s. Libia Castro & Ólafur Ólafsson Cirk-UFF 2015 / norská sekce Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Cirkus Xanti TRANS(e)MISSION ský projekt festivalů vizuálního umění s umělecko-technologickým zaměřením, pořádaných v Norsku a ČR CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie v Praze - sdružení pro kulturu Teks - Trondheim Electronic Arts Centre OV Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění Židovská obec Brno Jodisk Museum i Oslo (Židovské muzeum Oslo) OV Zámek Koleč Muzeum včelařství Nadační fond Koleč Norges Birokterlag OV Obnovený ZÁMEK SVIJANY prezentuje unikátní naleziště z doby bronzové a další historii a kulturu PIVOVAR SVIJANY, a.s. Institute of Archaeology, Iceland

8 OV Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcibiskupství olomoucké Norsk Institutt for Kulturminneforskning OV SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů Národní památkový ústav HLB - Norwegian University College of Agriculture and Rural Development OV Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově OBEC HORNÍ MARŠOV KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA) OV Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku Společnost pro obnovu památek Úštěcka ARFO forlag for arkitektur og kunst OV Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense Římskokatolická farnost u kostela sv.jakuba, Brno KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA) OV Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina Botanický ústav AV ČR, v. v. i. UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum OV Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace Uměleckoprůmyslové museum v Praze University of Bergen/ University museum of Bergen OV OV KNIHY ZNOVU NALEZENÉ Národní knihovna České republiky Jak jde kroj, tak se stroj Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Stiftelsen Arkivet Maihaugen OV Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře památce UNESCO Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA) OV Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole Národní galerie Stiftelsen herstay fundational Norsk institutt for kulturminneforskning

9 OV ZUBAČKA - UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ Železniční společnost Tanvald o.p.s. Norsk Jernbaneklubb Museet Gamble Vossebanen PDP Digitální restaurování českého filmového dědictví Národní filmový archiv Norwegian National Library PDP Průmyslové dědictví Národní památkový ústav Riksantikvaren CZ07 Spolupráce škol a stipendia NF-CZ07-ICP NF-CZ07-ICP NF-CZ07-ICP Institutional cooperation projects Institutional cooperation projects Institutional cooperation projects Univerzita Karlova Metropolitní univerzita Praha Vysoká škola ekonomická Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling, Faculty of Rural Development Norges teknisknaturvitenskapelige universitet i Trondheim Sogn og Fjordane University College NF-CZ07-ICP Institutional cooperation projects Technická univerzita v Liberci Østfold University College NF-CZ07-ICP Institutional cooperation projects Vysoké učení technické v Brně Norges teknisknaturvitenskapelige universitet CZ08 Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) NF-CZ08-OV Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR České vysoké učení technické v Praze SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research) NF-CZ08-OV Zachycování a ukládání CO2 sdílení znalostí a zkušeností Masarykova universita Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) NF-CZ08-OV Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP- CO2) Česká geologická služba IRIS - International Research Institute of Stavanger CZ09 Česko-norský výzkumný program 7F14047 Získávání velkých textových dat pro jazyky s nedostatečným množstvím jazykových zdrojů Masarykova univerzita Norges teknisknaturvitenskapelige universitet

10 7F14341 Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích Česká zemědělská univerzita v Praze Bioforsk 7F14183 Vývoj a evaluace rehabilitačních programů pro řidiče pomocí neurobehaviorálních metod Masarykova univerzita Norges Handelshøyskole Transportøkonomisk Institut 7F14208 Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat Univerzita Karlova v Praze Lillehammer University College University of Bergen 7F14316 Vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Norwegian Institute for Nature Research 7F14058 Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku Masarykova univerzita HiOA NOVA 7F14061 Fosforylační signální dráhy v odpovědi na poškození DNA a v onkogenezi Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Oslo University Hospital 7F14287 Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. NILU Norwegian Institute for Air Research, EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland 7F14308 Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Oslo University Hospital 7F14236 Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka Západočeská univerzita v Plzni University College of Gjøvik, Oslo, Akershus University College of Applied Sciences 7F14156 Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně Univerzita Karlova v Praze Oslo University Hospital, NILU Norwegian Institute of Air Reserarch 7F14009 Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. University of Oslo, Oslo University Hospital

11 7F14358 Pokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí České vysoké učení technické v Praze Stiftelsen SINTEF, Integrated Detector Electronics AS 7F14500 Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem The Norwegian School of Sport Sciences 7F14330 Nová metodika identifikace průmyslového znečištění: Izotopové stopování a sledování změn bakteriáních komunit Česká zemědělská univerzita v Praze Bioforsk, The Geological Survey of Norway (NGU) 7F14369 JaderArch: Jaderná architektura během regulace autofágie, DNA reparace a při genové expresi Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. University of Oslo 7F14083 Genomika trojrozměrných kvasinkových kolonií: Model pro studium vývoje nádorů a resistence biofilmů Univerzita Karlova v Praze Oslo University Hospital 7F14466 Fázové přechody v CCS systémech Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. SINTEF Energy Research AS 7F14057 Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Norwegian University of Science and Technology CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady NF-CZ10-PDP Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice Ministerstvo financí Rada Evropy CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví NF-CZ11-OV START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti Psychiatrická léčebna Šternberk Baerum Distric Psyciartic Center, VV HT NF-CZ11-OV SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života Psychiatrická nemocnice Bohnice Universitetssykehuset Nord-Norge HF NF-CZ11-OV NF-CZ11-OV Psychiatrická nemocnice v Opavě - vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči Psychiatrická nemocnice v Opavě Fakultní nemocnice Ostrava Baerum Distric Psychiatric Centre Vestre Viken Hospital of Trust Norwegian Centre for Integreted Telemedicine, University Hospital of North Norway HF

12 NF-CZ11-PDP Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče Psychiatrická nemocnice Bohnice Oslo University Hospital NF-CZ11-PDP Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti Fakultní nemocnice v Motole Norwegian Safety Forum NF-CZ11-PDP Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole Fakultní nemocnice v Motole Center for Medical Genetics and Molecular Medicine, Haukeland University Hospital Bergen Norwegian Resource centre for rare diseases, Oslo (Frambu.no) CZ12 Dejme (že)nám šanci 124 Násilí věc (ne)veřejná / Violence (non)public issue 192 Muži proti násilí na ženách a dětech / Men against Violence towards Women and Children 261 Diverzita 2013+, Bereme ženy na palubu/ Getting women on board 177 Gender v inovacích - Inovace v klastrech/ Gender in Innovation - Inovation in clusters SPONDEA, o.p.s. Liga otevřených mužů Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem Národní klastrová asociace Oslo Krisesenter Reform PB 28 Sentrum Institute for social research (Institutt for samfunnnsforskning) Innovation Norway (Innovasjon Norge) CZ13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života 541 Rovné příležitosti žen migrantek Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. N - Advokatfirma Andersen & Bache- Wiig AS 519 Z labyrintu násilí Persefona o. s. N - FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep 505 Stop kybernásilí na ženách a mužích NF-CZ13-PDP Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Gender Studies, o.p.s. Úřad vlády České republiky N- KUN Alternativ til Vold

13 CZ15 Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů NF-CZ15-PDP Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR Probační a mediační služba Norwegian Directorate for Correctional Services NF-CZ15-PDP Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky Norská vězeňská služba

14 Seznam bilaterálních iniciativ na národní úrovni Číslo rozhodnutí BFN-001- BFN-003- BFN-002- MPSV ČZU MŠMT Žadatel Název iniciativy Společná účast na 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen a uspořádání společného side eventu na téma "Zkušenosti s implementací akčních plánů prevence domácího a genderově podmíněného násilí a výměna dobré praxe" Příprava projektu analýzy izotopického znečištění oblasti Arktidy a Subarktidy Účast zástupce DZS/NAEP (Zprostředkovatel programu CZ07) na semináři pořádaném Kanceláří finančních mechanismů dne 17. dubna 2013 (Brusel, Belgie) Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (BufDir) Bioforsk Svanhovd, AUI SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Education, Rannis - The Icelandic Centre for Research, AIBA - Agency for International Education BFN-004- SOÚ AV ČR, v.v.i Česko norská konference o partnerské spolupráci v sociologickém výzkumu University of Bergen, Agderforsning, Fafo Institute for labour and social research BFN-005- Kulturní mosty, o.s. KULTURNÍ MOSTY 2013 / CULTURAL BRIDGES 2013 bilaterální česko norský meeting Hans Borli selskapet, Eidskog Kulturskole, NORLA - Norwegian Literature Abroad BFN-006- MŠMT Účast zástupců DZS/NAEP (Zprostředkovatel programu CZ07) a MŠMT ( programu CZ07) na konferenci pořádané partnery z donorských států ve dnech června 2013 (Bergen, Norsko) SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Education, Rannis - The Icelandic Centre for Research, AIBA - Agency for International Education BFN-007- Svaz měst a obcí ČR Seminář na podporu spolupráce samospráv z České republiky a Norska Zástupci norských samospráv městbodo, Gjesdal, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Norddal, Steinkjer a kraj More og Romsdal, Norské asociace místních a regionálních samospráv (KS) BFN-008- VŠCHT Program CZ09 Bilaterální spolupráce ve výzkumu: Biotechnologické využití mikrořas pro produkci bioaktivních látek s vysokou přidanou hodnotou Bioforsk, Laboratoř Marbio, University of Tromso BFN-010- ÚSD AV ČR Horizonty multi a interdisciplinarity: možnosti vytvoření badatelské sítě vědy a techniky University of Oslo, University of Tromsø, University of Kristiansand BFN-012- DOX Praha, a.s. 1. Pracovní setkání projektového týmu: projekt "Na sever od ráje" Jet Pascua (Small Projects, Tromso), Island: Bryndís Hrön Ragnatsdóttir (Living Art Museum, Reykjavík), Steinunn Gunnlaugsdóttir (umělkyně, Reykjavík) BFN-013- Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. Pracovní jednání s cílem posilovat spolupráci mezi Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. (dále jen ÚMV) a ARENA Centre for European Studies, University of Oslo Centre for European Studies University of Oslo

15 Číslo rozhodnutí BFN-014- BFN-015- BFN-016- BFN-017- BFN-018- DNM BFN-019- BFN-020- BFN-021- BFN-022- BFN-023- BFN-024- BFN-025 BFN-026 BFN-027- BFN-028- Žadatel Název iniciativy Moravské zemské muzeum Slovo 21, z.s. Seminář k rozvoji spolupráce Norského lidového muzea v Oslo (Norsk Folkemuseum i Oslo) a Moravského zemského muzea Výměna zkušeností v oblasti zapojování menšin a cizinců do majoritní společnosti Folkemuseem magistrát města Osla, IOM Oslo, Kulturofering Yagori Tanec Praha Culture & Community Baerum Kulturhus, Tou Scene Stavanger, Sandnes Kulturhus, Dansens Hus Oslo Botanický ústav AV ČR, v.v.i. NPÚ Czechglobe AV ČR, v.v.i. University of Economics, Prague DOX PRAGUE, a.s. VŠB TUO Výzkumný ústav živočišné výroby ARCHITECTURA, o.s. Biologické centrum AVČR, v.v.i. Hydrobiologický ústav Ateliéry Bonton Zlín a.s. KUMŠT, o.s. Sdružení obcí hlučínska Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Seminář a studijní cesta k rozvoji spolupráce v oblasti požární ochrany kulturního dědictví mezi Národním památkovým ústavem a norskými institucemi Ekosystémové služby v udržitelném rozvoji České republiky a Islandu Preparatory initiatives for the creation of a Czech Norwegian Network for Capacity Building in Integrated Water Resources Management Case study "Iceland: Constitution based on principles of Crowd Sourcing" as a part of the exhibition Mods of democracy Navázání projektové spolupráce a výměna zkušeností mezi VŠB TUO a univerzitami v Islandu Rozvoj spolupráce mezi česko-norskými partnery v oblasti technologie ustájení prasat se sníženým impaktem na životní prostředí (know-how transfer, workshop a příprava projektu) Pracovní cesta, odborný seminář, koordinační porady a obhlídky pro přípravu společného česko-norského projektu Norské turistické trasy architektura a management inspirace pro ČR Šetrné průzkumy ryb s použitím horizontálního echolotového kužele. Pracovní seminář a setkání vedoucích potenciálních partnerských organizací projektu dlouhodobého uchování a ochrany digitálních dokumentů (PIQL). Navázání bilaterální spolupráce v oblasti organizace národních projektů podpory umělecké a dokumentární fotografie Výměnou zkušeností k posílení bilaterální spolupráce Hlučínsko - Norsko University of Iceland, University Centre in Svalbard Riksantikvaren stofnun sæmundar fróða NIVA, Norwegian University of Life Sciences Islandčtí umělci Libia Castro; Ólafur Olafsson; Birgitta Jónsdóttir; Haukuro Máro Helgason University of Iceland UMB University Bergen School of Architecture University of Oslo společnost PIQL Hønefoss Kamera Klubb, Narvik Kamera Klubb, Galleri Lofotens Hus Města Hamar, Elverum, Lillehammer, Våler

16 Seznam bilaterálních iniciativ na programové úrovni Program Číslo iniciativy Název Žadatel CZ02/BF/B FA01 EHP-CZ02-BFA Kontaktní seminář programu CZ02 Ministerstvo životního prostředí Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) CZ04/BF/B FA01 CZ06/BF/B FA01 CZ11/BF/B FA01 CZ15/BF/B FA01 CZ02/BF/B FB01 EHP-CZ04-BFA BFA NF-CZ11-BFA NF-CZ15-BFA EHP-CZ02-BFB EHP-CZ02-BFB EHP-CZ02-BFB Kontaktní seminář pro potenciální předkladatele žádostí o grant a potenciální partnery z donorských zemí CZ06 - Fond pro bilaterální spolupráci na Programové úrovni - opatření "A" Žádost o uvolnění prostředků pro realizaci OPATŘENÍ A Realizace dvou kontaktních seminářů v ČR a v Norsku Networking v ochraně biodiverzity: konference ECCB/ICCB Conference on Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services Conference on Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: účast AOPK ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Hnutí DUHA Olomouc Česká geologická služba Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Barne, ungdoms og familiedirektoratet (BufDir) Arts Council Norway Society for Conservation Biology The Norwegian Environment Agency Norwegian Environment Agency EHP-CZ02-BFB Networking na semináři "Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services" Hnutí DUHA Olomouc Norwegian Environment Agency EHP-CZ02-BFB EHP-CZ02-BFB Studijní cesta do Global Genome Biodiversity Network, Berlín, Německo Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Mendelova univerzita v Brně Global Genome Biodiversity Network Norwegian Forest and Landscape Institute, As; The Department of Ecology and Natural Resource Management in Norwegian University of Life Sciences Doplňkové granty CZ03 EHP-CZ02-BFB Konference Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services PAKT I-Protikorupční akademický klub transparentnosti Stáž pracovníků AI ČR v Amnesty Norsko - skillshare Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (do Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.) Transparency International Česká republika Amnesty International Česká republika, o.s. The Norwegian Environment Agency Unicersity of Iceland, Centre for Disability Studies Amnesty International i Norge Mosty na Island InBáze, z.s. Městská knihovna v Reykjaviku Zlepšování přenosu znalostí a dovedností v tématu environmentální advokacie mezi Norskem a Českou republikou Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu NORSKO-ČESKÁ VÝMĚNA NÁPADŮ NA OCHRANU KLIMATU Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic CI2 o. p. s. Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Norges Naturvernforbund Institute of Transport Economics Norges Naturvernforbundet

17 Program Číslo iniciativy Název Žadatel Sdílení zkušeností o participaci na rozhodování na Islandu a v ČR Inspirace pro změnu pedagogických fakult Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost II Arnika - Toxické látky a odpady Liga lidských práv ZO ČSOP Veronica Buskerud and Vestfold University College Hogskolen i Oslo og Akershus (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, zkr. HiOA) CZ06/BF/B FB Návštěvnická centra chráněných území Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit - studijní cesta Přenos dobré praxe v ABA terapii - bilaterální spolupráce Výměna zkušeností při ochraně cenných přírodních lokalit BFB Seminář o zpřístupňování audiovizuálního dědictví Ekocentrum PALETA Jako doma - Homelike, o.p.s. Samtok um kvennaathvarf Oblastní charita Kutná Hora IAA ve Stavangeru Český svaz ochránců přírody Národní filmový archiv Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) Association des Cinématheques Européennes; Kancelář Kreativní Evropa - MEDIA, ČR; Norwegian National Library CZ07 BFB BFB BFB BFB CZ07/PVING/PVI NG01 CZ07/PVING/PVI NG02 CZ07/PVING/PVI NG02 CZ07/PVING/PVI NG02 CZ07/PVING/PVI NG02 Norský týden v Ponrepu Národní filmový archiv Norwegian National Library CODA, inspirace pro TANECVALMEZ Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu Pracovní cesta - setkání s norskými filmovými profesionály na Sommerfilmfest Preparatory Visits as the first Stage of the Project "Know-How Transfer for Bilateral Institutional Knowledge-Base Improvement" Preparatory visit for future cooperation with the Nanomechanical lab at Norwegian University of Science and Technology Reflecting teams in teacher education Guidance and counselling in vocational education - preparatory visit Preparatory visit to "Deep moments on life-long journey of people involved in physical activities in Norway and Czech Republic" research project. Základní umělecká škola B- Art, o.p.s. Železniční společnost Tanvald o.p.s. DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VUT Masarykova univerzita Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Palackého v Olomouci CODA Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Vestnorks Filmsenter (Západonorské filmové centrum) Volda University college+ Stord Haugesund university college Norwegian university of Science and technology Ostfold university college Norwegian university of Life Sciencies/Faculty of Enviromental Science and Technology Volda University College /Department of Physical Education

18 Program Číslo iniciativy Název Žadatel CZ08/BF/B FB01 CZ07/PVING/PVI NG03 CZ07/PVING/PVI NG03 NF-CZ08-BFB Enhancing the Kristiansand- Ostrava contacts in the history of mathematics - preparation of the institutional cooperation project proposal Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava Department of Mathematical Sciences, Universitetet i Agder ARCHIP - BAS Preparatory visit Archip s.r.o. Bergen School of Architecture (BAS) Účast na "8th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage TCCS-8" CZ09/BFA 7F14341 Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích 7F F F14466 Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů Fázové přechody v CCS systémech CZ Mezinárodní mentoringový program 694 Posílení spolupráce s Norskem a konference "Skleněný strop" 535 Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce 692 Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR Masarykova universita Česká zemědělská univerzita v Praze Masarykova univerzita Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Fórum 50 %, o.p.s. "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem" SPONDEA, o.p.s. Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Bioforsk HiOA NOVA The Norwegian School of Sport Sciences SINTEF Energy Research AS N - The Institute for Social Research N-Oslo Krisesenter Liga otevřených mužů (neoficiální partneři N - Reform, Alternativ til Vold)

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009-2014 Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009 2014 Předchozí období EHP a Norské fondy 2009 2014 Programy Další informace Předchozí

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Zaměření programu UPOZORNĚNÍ. (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit!!!

Zaměření programu UPOZORNĚNÍ. (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit!!! číslo prgm Název programu Zprostředkovatel programu (ZP) Partner programu (PP) Partner programu donora (DPP) Zaměření programu UPOZORNĚNÍ (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů

Více

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR.

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. EHP a Norské fondy v České republice Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 2009 2014 Mezi ČESKOU REPUBLIKOU dále jen přijímající stát a ISLANDEM, LICHTENŠTEJNSKÝM KNÍŽECTVÍM, NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, dále jen donorské

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Dílčí program KULTURA 2014-2020

Dílčí program KULTURA 2014-2020 Dílčí program KULTURA 2014-2020 Podprogram Kultura Mezinárodní projekty Literární překlady Sítě Platformy Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě Postupu při posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 30. srpna 2013 Název

Více

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond bilaterální spolupráce Opatření A Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ11 Cíl Fondu

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014)

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014) (EHP-CZ02-OV-1-007-2014) Jednání řídícího výboru č. II Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway Libuše Opatřilová, VÚV TGM, v.v.i.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PROGRAM CZ11. Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ

PROGRAM CZ11. Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ PROGRAM CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Dne 2. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Problematika měst v programu Horizont 2020 18. listopadu 2015, Praha

Problematika měst v programu Horizont 2020 18. listopadu 2015, Praha Problematika měst v programu Horizont 2020 18. listopadu 2015, Praha Jana Čejková, TC AV ČR MĚSTA KDE VŠUDE? Společenská výzva 5 (Ochrana klimatu, životní prostředí, efektivní využívání zdrojů a suroviny)

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Adaptační opatření na změny klimatu

Adaptační opatření na změny klimatu Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Centrum pro dopravu a energetiku

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Účelfondu Posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty zdonorskýchstátů.

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více