Příloha č. 5 zadávací dokumentace Seznam projektů a iniciativ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 5 zadávací dokumentace Seznam projektů a iniciativ"

Transkript

1 Příloha č. 5 zadávací dokumentace Seznam projektů a iniciativ NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO SAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY Z DONORSKÝCH ZEMÍ V RÁMCI EHP A NORSKÝCH FONDŮ Seznam partnerů na úrovni programů Program Název programu Zprostředkovatel na úrovni Programu z donorského státu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu MF Norwegian Environment Agency (NEA) CZ06 Kulturní dědictví a současné umění MF Arts Council of Norway CZ07 Program spolupráce škol a stipendia DZS - NAEP Senter for internasjonalisering av utdanning / The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), Norway Rannsóknamiðstöð Íslands / Icelandic Centre for Research (RANNIS), Iceland Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) / National Agency for International Education Affairs (AIBA), Liechtenstein CZ09 Česko-norský výzkumný program MŠMT Research Council Norway (RCN) CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady MF Council of Europe CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví MF Norwegian Institute of Public Health (NIPH) CZ15 Budování kapacit a spolupráce v justici/ Nápravné služby včetně alternativních trestů MF Council of Europe (COE)

2 Seznam projektů schválených v partnerství s organizací z donorských zemí CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Norges Naturvernforbundet Norwegian Institute for Nature Research Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu Mendelova univerzita v Brně Norwegian Forest and Landscape Institute (Norský výzkumný institut pro les a krajinu) CzechAdapt Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (do Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.) NMBU - Norwegian University of Life Sciences Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Norwegian Forest and Landscape Institute, As, Norway Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Norwegian Institute for Nature Research (NINA) Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích ZO ČSOP VERONICA Hogskolen i Oslo og Akershus Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu Mendelova univerzita v Brně Norwegian Forest and Landscape Institute, As Monitoring malých lesních povodí GEOMON efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí Česká geologická služba Norwegian Institute for Water Research BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Natural History Museum, University of Oslo, Norsko DA VINCI Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích Masarykova universita NILU - Norwegian Institute for Air Research

3 Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny. (LaPlaNt) METCENAS, o.p.s. BIOFORSK Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (do Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.) Institute for the Sustainability Studies, University of Iceland Příroda, koho to zajímá? Beleco, z.s. GRID Arendal Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině Vysoké učení technické v Brně Bioforsk OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ A STEPÍ - PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Český svaz ochránců přírody Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) EHP-CZ02-PDP Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR Ministerstvo životního prostředí Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) EHP-CZ02-MGS Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Ministerstvo životního prostředí Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) CZ03 Nestátní neziskové organizace Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh InBáze, z.s. Spolupracující subjekt - Městská knihovna v Reykjaviku Živé knihovny Amnesty International čtením k otevřenosti Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Amnesty International Česká republika, o.s. Jako doma - Homelike, o.p.s. Persefona z.s. Centrum pro komunitní práci západní Čechy Amnesty International i Norge Samtok um kvennaathvarf Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) Ideas Bank Foundation (IBF).

4 Posílení demokratického rozhodování o Národním parku Šumava Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Norgen Naturnvernforbund Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO Férová škola - stejná šance pro všechny děti Zelený kruh Liga lidských práv Grid Arendal Icelandic Human Rights Centre 76-FN FN FN-022 NECHCI (DO)PLATIT NA ZMĚNU KLIMATU: OD NÁPADŮ K AKCI Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Norges Naturvernforbundet CI2 o. p. s. TOI Transportokonomisk institut (Institute of Transport Economics) Sdružení Tereza, o.s. Skogkurs (Forestry Extension Institute) 76-FN-038 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů ZO ČSOP Vlašim The Biofokus Foundation Stop diskriminaci na trhu práce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Juridisk Rådgivning For Kvinner (JURK), Voksne for Barn "Neviditelné menšiny" - zviditelnění problematiky LGBT mládeže, rodin a seniorů Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. LLH Bergen og Hordaland Women Welcome (Ženy vítány) Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením Oblastní charita Pardubice Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Caritas Norge University of Iceland, Centre for Disability Studies (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj KOMPAS - komunikace a participace samozřejmostí Akademie svobodného a aktivního občanství ZAHRADA, o.p.s. Centrum pro komunitní práci západní Čechy Síť mateřských center o.s. HERE Creative Centre svf. Ideas Bank Foundation Nord-Odal Kommune

5 Synergický efekt dobrovolnictví - posilování občanské společnosti propojováním NNO, obcí a veřejnosti Doma je líp než v domově, i když je na to rodič sám INEX - Sdružení dobrovolných aktivit APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Děti na cestě Organizace pro pomoc uprchlíkům Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS) Voksne for barn Byomafattende senter for enslige mindrearige flyktninger (BYMIF) Kreativní partnerství podpora vzdělávání romských žáků Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. The Great Pretenders Douč se to se mnou! Člověk v tísni, o.p.s. Pedverket Kompetanse 77-FN-038 Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy Český svaz ochránců přírody Naturvernforbundet i Buskerud CZ04 Ohrožené děti a mládež EHP-CZ04-PDP Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) CZ06 Kulturní dědictví a současné umění Mezinárodní romský hudební festival Romale o.s. MIRET Stella Polaris Opplevelser AS Norský les na českém jevišti Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Victoria Meirik Norway Artway "ČTYŘI DNY" Stiftelsen Bergen Internasjnole Teater Scintilla Tour Beata Hlavenková LOOK PROMO Marius Solvang Hansen Světový romský festival KHAMORO Slovo 21, z. s. NGO Yagori Výstava a performance event připravený kurátorkou Anne-Szefer Karlssen FUTURA, občanské sdružení Anne Szefer Karlssen Skugga Baldur Studio Hrdinů z.s. List án landamara (eng. Art Without Borders) Jón Saemundur Hitt Húsid

6 Sniper's Lake Bezhlaví o.s. Baerum Kulturhus, performing arts center & regional center for dance instead of theater TANECVALMEZ & Jo Stromgren Kompani & 420PEOPLE Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Jo Stromgren Kompani Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Teater Innlandet Bruduheimar - World of Puppets (Bernd Ogrodnik) Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015 Bohemia JazzFest, o.p.s. The Sunna Gunnlaugs Trio Hakon Kornstad Ensemble Tenor Battle Budoucnost evropského designu a užitého umění CZECHDESIGN.CZ, z. s. Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Klášter Broumov živé evropské centrum kultury a vzdělávání Agentura pro rozvoj Broumovska Árstídir Engegard Quartet PUNKT/MUSIC INFINITY ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Stiftelsen Punkt Polární záře nad Ostrava Kamera Oko 2015 Kamera Oko s.r.o. Foreningen Norske Filmfotografer Showcase festival ITCH MY HAHAHA Standard island Jon-Eirik Boska Musikk Synapse 2015 MeetFactory o.p.s. Stiftelsen Insomnia Nordspirace DW7, o.p.s. Dansarena nord Mezinárodní festival Divadlo Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň Zpívejme! Kühnův smíšený sbor Vesturport Europa Films Ltd. Tone Bianca Sparre Dahl

7 Festivaly živého kina Spolupráce české (PAF) a norské (SCREEN CITY) platformy pro film a současné umění pohyblivého obrazu "PASTICHE FILMZ" Screen City DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Mezinárodní filmový festival v Bergenu Západonorské filmové centrum ARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku ARCHITECTURA Nasjonale turistveger Na pomezí samoty ROM DEAI (SETKÁNÍ) o.s. Umělecké centrum Skaftfell-Centre for Visual Art v Seydisfjördur, Island Touch the Music - Music the Art of the Soul INCOGNITI o.s. Atelier Nord, Oslo, Norsko Tou Scene AS výstava "Duše peněz" DOX PRAGUE, a. s. Libia Castro & Ólafur Ólafsson Cirk-UFF 2015 / norská sekce Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Cirkus Xanti TRANS(e)MISSION ský projekt festivalů vizuálního umění s umělecko-technologickým zaměřením, pořádaných v Norsku a ČR CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie v Praze - sdružení pro kulturu Teks - Trondheim Electronic Arts Centre OV Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění Židovská obec Brno Jodisk Museum i Oslo (Židovské muzeum Oslo) OV Zámek Koleč Muzeum včelařství Nadační fond Koleč Norges Birokterlag OV Obnovený ZÁMEK SVIJANY prezentuje unikátní naleziště z doby bronzové a další historii a kulturu PIVOVAR SVIJANY, a.s. Institute of Archaeology, Iceland

8 OV Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcibiskupství olomoucké Norsk Institutt for Kulturminneforskning OV SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů Národní památkový ústav HLB - Norwegian University College of Agriculture and Rural Development OV Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově OBEC HORNÍ MARŠOV KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA) OV Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku Společnost pro obnovu památek Úštěcka ARFO forlag for arkitektur og kunst OV Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense Římskokatolická farnost u kostela sv.jakuba, Brno KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA) OV Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina Botanický ústav AV ČR, v. v. i. UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum OV Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace Uměleckoprůmyslové museum v Praze University of Bergen/ University museum of Bergen OV OV KNIHY ZNOVU NALEZENÉ Národní knihovna České republiky Jak jde kroj, tak se stroj Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Stiftelsen Arkivet Maihaugen OV Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře památce UNESCO Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA) OV Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole Národní galerie Stiftelsen herstay fundational Norsk institutt for kulturminneforskning

9 OV ZUBAČKA - UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ Železniční společnost Tanvald o.p.s. Norsk Jernbaneklubb Museet Gamble Vossebanen PDP Digitální restaurování českého filmového dědictví Národní filmový archiv Norwegian National Library PDP Průmyslové dědictví Národní památkový ústav Riksantikvaren CZ07 Spolupráce škol a stipendia NF-CZ07-ICP NF-CZ07-ICP NF-CZ07-ICP Institutional cooperation projects Institutional cooperation projects Institutional cooperation projects Univerzita Karlova Metropolitní univerzita Praha Vysoká škola ekonomická Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling, Faculty of Rural Development Norges teknisknaturvitenskapelige universitet i Trondheim Sogn og Fjordane University College NF-CZ07-ICP Institutional cooperation projects Technická univerzita v Liberci Østfold University College NF-CZ07-ICP Institutional cooperation projects Vysoké učení technické v Brně Norges teknisknaturvitenskapelige universitet CZ08 Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) NF-CZ08-OV Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR České vysoké učení technické v Praze SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research) NF-CZ08-OV Zachycování a ukládání CO2 sdílení znalostí a zkušeností Masarykova universita Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) NF-CZ08-OV Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP- CO2) Česká geologická služba IRIS - International Research Institute of Stavanger CZ09 Česko-norský výzkumný program 7F14047 Získávání velkých textových dat pro jazyky s nedostatečným množstvím jazykových zdrojů Masarykova univerzita Norges teknisknaturvitenskapelige universitet

10 7F14341 Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích Česká zemědělská univerzita v Praze Bioforsk 7F14183 Vývoj a evaluace rehabilitačních programů pro řidiče pomocí neurobehaviorálních metod Masarykova univerzita Norges Handelshøyskole Transportøkonomisk Institut 7F14208 Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat Univerzita Karlova v Praze Lillehammer University College University of Bergen 7F14316 Vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Norwegian Institute for Nature Research 7F14058 Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku Masarykova univerzita HiOA NOVA 7F14061 Fosforylační signální dráhy v odpovědi na poškození DNA a v onkogenezi Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Oslo University Hospital 7F14287 Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. NILU Norwegian Institute for Air Research, EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland 7F14308 Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Oslo University Hospital 7F14236 Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka Západočeská univerzita v Plzni University College of Gjøvik, Oslo, Akershus University College of Applied Sciences 7F14156 Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně Univerzita Karlova v Praze Oslo University Hospital, NILU Norwegian Institute of Air Reserarch 7F14009 Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. University of Oslo, Oslo University Hospital

11 7F14358 Pokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí České vysoké učení technické v Praze Stiftelsen SINTEF, Integrated Detector Electronics AS 7F14500 Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem The Norwegian School of Sport Sciences 7F14330 Nová metodika identifikace průmyslového znečištění: Izotopové stopování a sledování změn bakteriáních komunit Česká zemědělská univerzita v Praze Bioforsk, The Geological Survey of Norway (NGU) 7F14369 JaderArch: Jaderná architektura během regulace autofágie, DNA reparace a při genové expresi Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. University of Oslo 7F14083 Genomika trojrozměrných kvasinkových kolonií: Model pro studium vývoje nádorů a resistence biofilmů Univerzita Karlova v Praze Oslo University Hospital 7F14466 Fázové přechody v CCS systémech Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. SINTEF Energy Research AS 7F14057 Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Norwegian University of Science and Technology CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady NF-CZ10-PDP Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice Ministerstvo financí Rada Evropy CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví NF-CZ11-OV START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti Psychiatrická léčebna Šternberk Baerum Distric Psyciartic Center, VV HT NF-CZ11-OV SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života Psychiatrická nemocnice Bohnice Universitetssykehuset Nord-Norge HF NF-CZ11-OV NF-CZ11-OV Psychiatrická nemocnice v Opavě - vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči Psychiatrická nemocnice v Opavě Fakultní nemocnice Ostrava Baerum Distric Psychiatric Centre Vestre Viken Hospital of Trust Norwegian Centre for Integreted Telemedicine, University Hospital of North Norway HF

12 NF-CZ11-PDP Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče Psychiatrická nemocnice Bohnice Oslo University Hospital NF-CZ11-PDP Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti Fakultní nemocnice v Motole Norwegian Safety Forum NF-CZ11-PDP Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole Fakultní nemocnice v Motole Center for Medical Genetics and Molecular Medicine, Haukeland University Hospital Bergen Norwegian Resource centre for rare diseases, Oslo (Frambu.no) CZ12 Dejme (že)nám šanci 124 Násilí věc (ne)veřejná / Violence (non)public issue 192 Muži proti násilí na ženách a dětech / Men against Violence towards Women and Children 261 Diverzita 2013+, Bereme ženy na palubu/ Getting women on board 177 Gender v inovacích - Inovace v klastrech/ Gender in Innovation - Inovation in clusters SPONDEA, o.p.s. Liga otevřených mužů Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem Národní klastrová asociace Oslo Krisesenter Reform PB 28 Sentrum Institute for social research (Institutt for samfunnnsforskning) Innovation Norway (Innovasjon Norge) CZ13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života 541 Rovné příležitosti žen migrantek Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. N - Advokatfirma Andersen & Bache- Wiig AS 519 Z labyrintu násilí Persefona o. s. N - FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep 505 Stop kybernásilí na ženách a mužích NF-CZ13-PDP Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Gender Studies, o.p.s. Úřad vlády České republiky N- KUN Alternativ til Vold

13 CZ15 Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů NF-CZ15-PDP Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR Probační a mediační služba Norwegian Directorate for Correctional Services NF-CZ15-PDP Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky Norská vězeňská služba

14 Seznam bilaterálních iniciativ na národní úrovni Číslo rozhodnutí BFN-001- BFN-003- BFN-002- MPSV ČZU MŠMT Žadatel Název iniciativy Společná účast na 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen a uspořádání společného side eventu na téma "Zkušenosti s implementací akčních plánů prevence domácího a genderově podmíněného násilí a výměna dobré praxe" Příprava projektu analýzy izotopického znečištění oblasti Arktidy a Subarktidy Účast zástupce DZS/NAEP (Zprostředkovatel programu CZ07) na semináři pořádaném Kanceláří finančních mechanismů dne 17. dubna 2013 (Brusel, Belgie) Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (BufDir) Bioforsk Svanhovd, AUI SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Education, Rannis - The Icelandic Centre for Research, AIBA - Agency for International Education BFN-004- SOÚ AV ČR, v.v.i Česko norská konference o partnerské spolupráci v sociologickém výzkumu University of Bergen, Agderforsning, Fafo Institute for labour and social research BFN-005- Kulturní mosty, o.s. KULTURNÍ MOSTY 2013 / CULTURAL BRIDGES 2013 bilaterální česko norský meeting Hans Borli selskapet, Eidskog Kulturskole, NORLA - Norwegian Literature Abroad BFN-006- MŠMT Účast zástupců DZS/NAEP (Zprostředkovatel programu CZ07) a MŠMT ( programu CZ07) na konferenci pořádané partnery z donorských států ve dnech června 2013 (Bergen, Norsko) SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Education, Rannis - The Icelandic Centre for Research, AIBA - Agency for International Education BFN-007- Svaz měst a obcí ČR Seminář na podporu spolupráce samospráv z České republiky a Norska Zástupci norských samospráv městbodo, Gjesdal, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Norddal, Steinkjer a kraj More og Romsdal, Norské asociace místních a regionálních samospráv (KS) BFN-008- VŠCHT Program CZ09 Bilaterální spolupráce ve výzkumu: Biotechnologické využití mikrořas pro produkci bioaktivních látek s vysokou přidanou hodnotou Bioforsk, Laboratoř Marbio, University of Tromso BFN-010- ÚSD AV ČR Horizonty multi a interdisciplinarity: možnosti vytvoření badatelské sítě vědy a techniky University of Oslo, University of Tromsø, University of Kristiansand BFN-012- DOX Praha, a.s. 1. Pracovní setkání projektového týmu: projekt "Na sever od ráje" Jet Pascua (Small Projects, Tromso), Island: Bryndís Hrön Ragnatsdóttir (Living Art Museum, Reykjavík), Steinunn Gunnlaugsdóttir (umělkyně, Reykjavík) BFN-013- Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. Pracovní jednání s cílem posilovat spolupráci mezi Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. (dále jen ÚMV) a ARENA Centre for European Studies, University of Oslo Centre for European Studies University of Oslo

15 Číslo rozhodnutí BFN-014- BFN-015- BFN-016- BFN-017- BFN-018- DNM BFN-019- BFN-020- BFN-021- BFN-022- BFN-023- BFN-024- BFN-025 BFN-026 BFN-027- BFN-028- Žadatel Název iniciativy Moravské zemské muzeum Slovo 21, z.s. Seminář k rozvoji spolupráce Norského lidového muzea v Oslo (Norsk Folkemuseum i Oslo) a Moravského zemského muzea Výměna zkušeností v oblasti zapojování menšin a cizinců do majoritní společnosti Folkemuseem magistrát města Osla, IOM Oslo, Kulturofering Yagori Tanec Praha Culture & Community Baerum Kulturhus, Tou Scene Stavanger, Sandnes Kulturhus, Dansens Hus Oslo Botanický ústav AV ČR, v.v.i. NPÚ Czechglobe AV ČR, v.v.i. University of Economics, Prague DOX PRAGUE, a.s. VŠB TUO Výzkumný ústav živočišné výroby ARCHITECTURA, o.s. Biologické centrum AVČR, v.v.i. Hydrobiologický ústav Ateliéry Bonton Zlín a.s. KUMŠT, o.s. Sdružení obcí hlučínska Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Seminář a studijní cesta k rozvoji spolupráce v oblasti požární ochrany kulturního dědictví mezi Národním památkovým ústavem a norskými institucemi Ekosystémové služby v udržitelném rozvoji České republiky a Islandu Preparatory initiatives for the creation of a Czech Norwegian Network for Capacity Building in Integrated Water Resources Management Case study "Iceland: Constitution based on principles of Crowd Sourcing" as a part of the exhibition Mods of democracy Navázání projektové spolupráce a výměna zkušeností mezi VŠB TUO a univerzitami v Islandu Rozvoj spolupráce mezi česko-norskými partnery v oblasti technologie ustájení prasat se sníženým impaktem na životní prostředí (know-how transfer, workshop a příprava projektu) Pracovní cesta, odborný seminář, koordinační porady a obhlídky pro přípravu společného česko-norského projektu Norské turistické trasy architektura a management inspirace pro ČR Šetrné průzkumy ryb s použitím horizontálního echolotového kužele. Pracovní seminář a setkání vedoucích potenciálních partnerských organizací projektu dlouhodobého uchování a ochrany digitálních dokumentů (PIQL). Navázání bilaterální spolupráce v oblasti organizace národních projektů podpory umělecké a dokumentární fotografie Výměnou zkušeností k posílení bilaterální spolupráce Hlučínsko - Norsko University of Iceland, University Centre in Svalbard Riksantikvaren stofnun sæmundar fróða NIVA, Norwegian University of Life Sciences Islandčtí umělci Libia Castro; Ólafur Olafsson; Birgitta Jónsdóttir; Haukuro Máro Helgason University of Iceland UMB University Bergen School of Architecture University of Oslo společnost PIQL Hønefoss Kamera Klubb, Narvik Kamera Klubb, Galleri Lofotens Hus Města Hamar, Elverum, Lillehammer, Våler

16 Seznam bilaterálních iniciativ na programové úrovni Program Číslo iniciativy Název Žadatel CZ02/BF/B FA01 EHP-CZ02-BFA Kontaktní seminář programu CZ02 Ministerstvo životního prostředí Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA) CZ04/BF/B FA01 CZ06/BF/B FA01 CZ11/BF/B FA01 CZ15/BF/B FA01 CZ02/BF/B FB01 EHP-CZ04-BFA BFA NF-CZ11-BFA NF-CZ15-BFA EHP-CZ02-BFB EHP-CZ02-BFB EHP-CZ02-BFB Kontaktní seminář pro potenciální předkladatele žádostí o grant a potenciální partnery z donorských zemí CZ06 - Fond pro bilaterální spolupráci na Programové úrovni - opatření "A" Žádost o uvolnění prostředků pro realizaci OPATŘENÍ A Realizace dvou kontaktních seminářů v ČR a v Norsku Networking v ochraně biodiverzity: konference ECCB/ICCB Conference on Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services Conference on Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: účast AOPK ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Hnutí DUHA Olomouc Česká geologická služba Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Barne, ungdoms og familiedirektoratet (BufDir) Arts Council Norway Society for Conservation Biology The Norwegian Environment Agency Norwegian Environment Agency EHP-CZ02-BFB Networking na semináři "Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services" Hnutí DUHA Olomouc Norwegian Environment Agency EHP-CZ02-BFB EHP-CZ02-BFB Studijní cesta do Global Genome Biodiversity Network, Berlín, Německo Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Mendelova univerzita v Brně Global Genome Biodiversity Network Norwegian Forest and Landscape Institute, As; The Department of Ecology and Natural Resource Management in Norwegian University of Life Sciences Doplňkové granty CZ03 EHP-CZ02-BFB Konference Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services PAKT I-Protikorupční akademický klub transparentnosti Stáž pracovníků AI ČR v Amnesty Norsko - skillshare Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (do Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.) Transparency International Česká republika Amnesty International Česká republika, o.s. The Norwegian Environment Agency Unicersity of Iceland, Centre for Disability Studies Amnesty International i Norge Mosty na Island InBáze, z.s. Městská knihovna v Reykjaviku Zlepšování přenosu znalostí a dovedností v tématu environmentální advokacie mezi Norskem a Českou republikou Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu NORSKO-ČESKÁ VÝMĚNA NÁPADŮ NA OCHRANU KLIMATU Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic CI2 o. p. s. Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Norges Naturvernforbund Institute of Transport Economics Norges Naturvernforbundet

17 Program Číslo iniciativy Název Žadatel Sdílení zkušeností o participaci na rozhodování na Islandu a v ČR Inspirace pro změnu pedagogických fakult Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost II Arnika - Toxické látky a odpady Liga lidských práv ZO ČSOP Veronica Buskerud and Vestfold University College Hogskolen i Oslo og Akershus (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, zkr. HiOA) CZ06/BF/B FB Návštěvnická centra chráněných území Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit - studijní cesta Přenos dobré praxe v ABA terapii - bilaterální spolupráce Výměna zkušeností při ochraně cenných přírodních lokalit BFB Seminář o zpřístupňování audiovizuálního dědictví Ekocentrum PALETA Jako doma - Homelike, o.p.s. Samtok um kvennaathvarf Oblastní charita Kutná Hora IAA ve Stavangeru Český svaz ochránců přírody Národní filmový archiv Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) Association des Cinématheques Européennes; Kancelář Kreativní Evropa - MEDIA, ČR; Norwegian National Library CZ07 BFB BFB BFB BFB CZ07/PVING/PVI NG01 CZ07/PVING/PVI NG02 CZ07/PVING/PVI NG02 CZ07/PVING/PVI NG02 CZ07/PVING/PVI NG02 Norský týden v Ponrepu Národní filmový archiv Norwegian National Library CODA, inspirace pro TANECVALMEZ Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu Pracovní cesta - setkání s norskými filmovými profesionály na Sommerfilmfest Preparatory Visits as the first Stage of the Project "Know-How Transfer for Bilateral Institutional Knowledge-Base Improvement" Preparatory visit for future cooperation with the Nanomechanical lab at Norwegian University of Science and Technology Reflecting teams in teacher education Guidance and counselling in vocational education - preparatory visit Preparatory visit to "Deep moments on life-long journey of people involved in physical activities in Norway and Czech Republic" research project. Základní umělecká škola B- Art, o.p.s. Železniční společnost Tanvald o.p.s. DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VUT Masarykova univerzita Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Palackého v Olomouci CODA Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Vestnorks Filmsenter (Západonorské filmové centrum) Volda University college+ Stord Haugesund university college Norwegian university of Science and technology Ostfold university college Norwegian university of Life Sciencies/Faculty of Enviromental Science and Technology Volda University College /Department of Physical Education

18 Program Číslo iniciativy Název Žadatel CZ08/BF/B FB01 CZ07/PVING/PVI NG03 CZ07/PVING/PVI NG03 NF-CZ08-BFB Enhancing the Kristiansand- Ostrava contacts in the history of mathematics - preparation of the institutional cooperation project proposal Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava Department of Mathematical Sciences, Universitetet i Agder ARCHIP - BAS Preparatory visit Archip s.r.o. Bergen School of Architecture (BAS) Účast na "8th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage TCCS-8" CZ09/BFA 7F14341 Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích 7F F F14466 Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů Fázové přechody v CCS systémech CZ Mezinárodní mentoringový program 694 Posílení spolupráce s Norskem a konference "Skleněný strop" 535 Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce 692 Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR Masarykova universita Česká zemědělská univerzita v Praze Masarykova univerzita Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Fórum 50 %, o.p.s. "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem" SPONDEA, o.p.s. Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Bioforsk HiOA NOVA The Norwegian School of Sport Sciences SINTEF Energy Research AS N - The Institute for Social Research N-Oslo Krisesenter Liga otevřených mužů (neoficiální partneři N - Reform, Alternativ til Vold)

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR.

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. EHP a Norské fondy v České republice Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

Partner z donorské země. Číslo projektu. Doba realizace. Celkové náklady projektu Kč. Místo realizace (kraj) Přidělený grant Kč

Partner z donorské země. Číslo projektu. Doba realizace. Celkové náklady projektu Kč. Místo realizace (kraj) Přidělený grant Kč Číslo projektu Žadatel Název projektu Partner z donorské země Doba realizace Přidělený grant Kč Celkové náklady projektu Kč Místo realizace (kraj) 3730005 ZAHRADA, o.p.s. (Po)známe se? Participativní komunitní

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

Výroční zpráva 2008. Nadace Open Society Fund Praha

Výroční zpráva 2008. Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2008 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2008 Nadace Open Society Fund Praha 4 Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2008 Nadace Open Society Fund Praha Grafická úprava:

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009-2014 Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009 2014 Předchozí období EHP a Norské fondy 2009 2014 Programy Další informace Předchozí

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2005 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2007 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Výzvy k předkládání projektů - JIHOČESKÝ KRAJ

Výzvy k předkládání projektů - JIHOČESKÝ KRAJ Interreg CENTRAL EUROPE OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 http://www.central2020.eu/ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV) Dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz

Více

SÍŤOVÁ SETKÁNÍ RECOM CZ-AT

SÍŤOVÁ SETKÁNÍ RECOM CZ-AT SÍŤOVÁ SETKÁNÍ RECOM CZ-AT Přehled přeshraničních projektových záměrů 2014+ Výsledky síťových setkání RECOM s projektovými dílnami Květen 2014 Projekt RECOM CZ-AT je spolufinancován Evropským fondem pro

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1. GRANTOVÉHO KOLA

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1. GRANTOVÉHO KOLA KONEČNÉ VÝSLEDKY 1. GRANTOVÉHO KOLA Oblast: Rovné příležitosti Číslo výzvy: CZ 12_63302_2014_1 Schéma: Velké granty 1. Doporučeno k podpoře 263 Hájíme práva žen v České republice Česká ženská lobby, o.s.

Více

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Průběžný monitoring PRLK 2007 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Výsledky Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015 V následujících tabulkách jsou uvedeny projekty navržené k podpoře a projekty, které podporu nezískaly. Uvolnění dotace bude provedeno na základě

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) vám nabízí přehled námětů ke spolupráci

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků udělených rozhodnutím správní rady nadace v roce 2009

Více

Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více