Minimální preventivní plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní plán"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 75 7 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: Mobil: IČO: Minimální preventivní plán Školní rok 04/05 Zpracovala Mgr. Jiřina Ostrčilová

2 HLAVNÍ VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY STRATEGIE Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Národní strategie protidrogové politiky na období 00-08, č. j. 43/0 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 0-04 Strategie prevence kriminality na léta 0 05 Krajský plán primární prevence na léta 03/04 ZÁKONY Zákon č. 56/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) * práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí nezletilých žáků * povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí nezletilých žáků * 9 bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních * 30 školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád * 3 výchovná opatření Zákon č. 359/999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 3/98 Sb., kterým se mění a doplňuje Zákon o rodině 94/963 Zákon č. 09/00 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění Zákon č. 06/0, kterým se mění zákon č.67/998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění Zákon č. 379/005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 35/006 Sb., na ochranu před domácím násilím Zákon č. 8/003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) Zákon č. 40/009 Sb., trestní zákon Zákon č. 4/96 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 00/990 Sb., o přestupcích Zákon č. 83/99 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/99 Sb., o obecní policii Zákon č. 57/000 Sb., o probační a mediační službě Občanský zákoník 40/964 Sb. Zákon 7/005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon 0/000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 08/006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 563/004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů VYHLÁŠKY Novela 6/0 vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 7/005 Sb. dle Školského zákona č. 56/004 Sb Novela 4/006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 37/005 Sb.

3 Novela 47/0 Vyhlášky 73/005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných Vyhláška č. 48/005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 458/005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Vyhláška č. 438/006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních, č. j /008-6 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 443/99- Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. 94/03- Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 094/00-4 související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 4/003 Sb. (novela zákona č. 48/99 Sb.) ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálněprávní ochraně dětí č. 359/999 Sb. více o ohlašovací povinnosti školy Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j. 5884/003-4 související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 8/003 Sb. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j / Stručná charakteristika školy ZŠ a MŠ Horní Moštěnice je venkovská škola rodinného typu umístěná v pěkném prostředí asi 5 km od města. V mateřské škole jsou celkem čtyři oddělení. Základní škola je zřízena jako úplná, s jednou třídou v každém ročníku a tento školní rok se dvěma odděleními školní družiny. ZŠ navštěvuje celkem 75 žáků, z toho 86 žáků je na. stupni. Škola se skládá ze tří malých jednopatrových pavilonů, které jsou přehledné, všechna riziková místa (WC, šatny, vnější prostory) jsou dobře kontrolovatelné, je třeba provádět pravidelnou kontrolu na chlapeckých WC. Tělocvična s jídelnou stojí samostatně, stejně jako budova MŠ se dvěma třídami. Další dvě oddělení MŠ jsou umístěna nad školní jídelnou. Určitým rizikem jsou prostory chlapecké šatny u tělocvičny, kde je třeba sledovat možný výskyt konfliktů a šikany. Do jídelny a z jídelny chodí žáci samostatně, i zde je možnost výskytu rizikových jevů. V jídelně vykonávají dohled pracovníci Scolarestu. Od listopadu letošního školního roku je i pavilon. stupně (. stupeň a budova mateřské školy již dříve) zajištěn zabezpečovacím zařízením.. Analýza současné situace ve třídách Analýzu zpracovali TU jednotlivých tříd na začátku školního roku 04/05, stav k , zpracovávané materiály a souhrnný přehled jsou uloženy u ŠMP. Analýza se týká těchto oblastí: A) Výchovné problémy - zvlášť na. a. stupni úplný přehled u VP a ŠMP 3

4 B) Výukové problémy - zvlášť na. a. stupni úplný přehled u VP a ŠMP C) Závažnější zdravotní problémy úplný přehled u TU a ŠMP D) Dojíždějící žáci Třída Žáků celkem Chlapci Děvčata Dojíždějící ch+d I Přerov/+ Líšná/ch II Přestavlky/ch 3 Dobrčice/d Říkovice/d Beňov/d III Přestavlky/ch Dobrčice/ch Líšná/ch Beňov IV Dobrčice/ch Stará Ves/+ Přestavlky + V. 5 4 Říkovice/d I. stupeň celkem VI Stará Ves/3+ 3 Přestavlky/3d Říkovice/+ Beňov/d Dobrčice/d Kojetín VII Stará Ves/+ Přerov-Újezdec/d Líšná/ch Přestavlky/d 3 Říkovice/+ VIII Dobrčice/d 6 Stará Ves/5+ Přestavlky/ch 5 Říkovice/+3 Líšná(Beň.)/+ Domaželice/d IX Dobrčice/ch Říkovice + 4 Stará Ves +3 Přestavlky/ch Beňov/ch II. stupeň celkem žáků celkem Provoz školní družiny: Ranní družina Odpolední družina 06:30-07:30 hod :5-6:00 hod 4

5 E) Zapojení žáků do volnočasových aktivit Nabídka zájmových kroužků při ZŠ a školní družině Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek (4.5) Logopedie Kalovská Vv Skřehotová AJ I.A/ II.A ( ) Lužová Šachy. st. Sýkora Střelecký. st. Sýkora Vybíjená Krejčířová Šachy. st. Sýkora Ekotým Mraznicová Břišní tance Přemyslovská Pěvecký sbor Ostrčilová Znakový jazyk Krajčovičová Zdravotní Petrášová Florbal Mraznicová Střelecký. st. Sýkora Mimoškolní činnost Pohybové hry Ludvová Házená Bajerová Zač. 4.0 Keramika mladší ž. Běhalíková Německý jazyk Krejčířová Zač Keramika starší ž. Běhalíková Dramatický Běhalíková a Ludvová x za 4 dní Nabídka je vyvěšena na nástěnce ŠMP (SVČ Atlas Přerov, spolky H. Moštěnice). hra na hudební nástroj ZUŠ Přerov břišní tance Přerov kopaná TJ Sokol Horní Moštěnice náboženství Římskokatolický farní úřad Horní Moštěnice SDH Přestavlky, Horní Moštěnice; tenis, taneční kroužek, HIT Přerov výtvarný obor ZUŠ Street Art jezdecký oddíl Beňov F) Výskyt a možnosti výskytu rizikových jevů Podrobnosti v analýze TU, které jsou uloženy u ŠMP. Souhrnné údaje: I. stupeň - ubližování spolužákům, nesnášenlivost, agresivita u některých chlapců II. stupeň - kouření, časté zkušenosti s alkoholem, konflikty se spolužáky, vulgární vyjadřování, vysoká informovanost o možnosti sehnání drogy, negativní ovlivňování celého třídního kolektivu 5

6 3. Vnitřní informační zdroje Seznam videokazet Řekni drogám ne Drogová závislost. Drogová problematika sexuální výchovy Tereza intimní zpověď Řekni drogám ne (Nejlepší droga je sport, Narozen na droze, Alkohol a cigarety jsou také drogy, Drogy aktuálně) Kouření a já (výchovný poradce) Láska je láska (výchovný poradce) Seznam literatury Nešpor, K., Csémy L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Dee, J.: Jak přestat kouřit Svobodová, Kozák: Mládež a kouření Nešpor, K., Csémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti Nešpor, K.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí John, R., Presl, J.: Drogy Raynerová, C.: Nenič své tělo Kašparová, Z., Houška, T.: Sám sebou Sám sebou Váňová, M.: Pedagogům o prevenci AIDS Presl, J.: Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Shapiro, S.: AIDS (metody a formy výuky) - výchovný poradce Polanský, Budilová, Jagošová: Drogová prevence prac. školství - výchovný poradce McLain, J.: Prevence kouření - výchovný poradce Hrubá, D.: Program výchovy k nekouření rozšířená verze pro 7. ročník - výchovný poradce Melgosa, J.: Žít naplno Schneider, E.: Encyklopedie přírodní léčby Pamplona Roger, G. D.: Encyklopedie léčivých potravin Petersová, Ch. A.: Zázrak z ulice Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí Kolář, M.: Bolest šikanování VZP Likvidační životní styl Nešpor, K.: Týká se to i mne? Dunovský, J., Dytrych, Z.: Týrané, zneužívané děti SANANIM Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Webové stránky školy Schránka důvěry umístěna v přízemí pavilonu II. stupně Školní rozhlas, školní časopis, nástěnky ŠMP, žákovské knížky a deníčky 4. Adresář institucí zabývajících se rizikovými jevy Psychosociální centrum, Přerov, nám. Přerovského povstání 58/096, 0470 Poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy, Přerov, Velká Dlážka 44 58/0980 6

7 Linka důvěry 58/07900 Dětská psychiatrická ambulance, MUDr. Kopalová, Přerov, Kozlovská 58/0459 o. s. Kappa-help, Přerov, náměstí Přerovského povstání /405 58/0790 Kontaktní centrum Kojetínská Klinická psychologie, PhDr. Brundová, Přerov, Komenského 7 58/07086 Klinická psychologie, psychoterapie, Mgr. Zehnal, Penčice, Lipanská 98 58/850 Ambulance klinické logopedie, PaedDr.et Bc. Stryková, Přerov, Na Loučkách 3 58/050 Ambulance klinické logopedie, Mgr. Mikešová, Přerov, U Bečvy 58/04783 Dětská neurologie, MUDr. Večeřová, Přerov, Nemocnice, Dvořákova 75 58/733 Seznam některých odkazů na webové stránky s problematikou společensky nežádoucích jevů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy O drogách O drogách ADAM Informační systém mládeže Česká rada dětí a mládeže Web pro ZŠ a SŠ Česká školní inspekce Český statistický úřad Drogová poradna Drogový informační server Monitorovací středisko Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut pedag.-psychologického poradenství Národní vzdělávací fond Národní ústav odborného vzdělávání Renarkon, o. p. s. Téma kuřáctví Stránky o zdraví Téma kuřáctví Studie efektivity preventivních programů KKC Kappa Přerov Adresář metodiků prevence Sdružení D Olomouc Harmonia Universalis o. s. Psychosociální intervenční tým ČR 7

8 5. Charakteristika Minimálního preventivního plánu MPP vychází ze školní preventivní strategie a vytváří předpoklady pro primární prevenci zneužívání návykových látek - drog rizikového chování v dopravě poruchy příjmu potravy zneužívání alkoholu syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte šikany kyberšikany homofobie extremismu, rasismu, xenofobie, antisemitismu vandalismu záškoláctví závislosti na tabáku agresivního chování krádeží gamblerství Odpovědným garantem programu je Mgr. Jiřina Ostrčilová, učitelka ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, která zastává funkci školního metodika preventivních aktivit. Při realizaci programu spolupracuje:. s vedením školy Mgr. Libor Kubík, Mgr. Vlasta Krejčířová. s výchovným poradcem Mgr. Zdenka Opavská 3. s třídními učiteli. a. stupně a s učiteli jednotlivých předmětů VO, Př, Aj, Tv, Vv, VZ V případě výskytu závažného problému TU informuje ŠMP, VP a vedení školy. Společně se dohodnou na řešení problému. Rovněž je možné dohodnout spolupráci s organizacemi, které se specializují na problematiku prevence rizikového chování: školní psycholožka návštěvy jednou za měsíc PPP Přerov, Mgr. Irena Oršulíková, oblastní metodik prevence Psychosociální centrum Přerov Městská policie Policie ČR OSPOD Přerov o. s. Kappa-help Přerov Sdružení D Olomouc MADIO Zlín Státní zdravotní ústav Olomouc Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice u Přerova 6. Cíle minimálního preventivního plánu Realizovat systém aktivit zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování na internetu Vytvořit podmínky pro setkávání žáků, které by jim pomohlo rozumět rizikům a zdravým normám v chování Realizovat témata prevence rizikových projevů chování v rámci vyučovacích předmětů viz příloha, výstupy: zápisy v TK, zodpovídají jednotliví vyučující Zajistit žákům v mezích místních možností bezpečné školní prostředí, vést je k dodržování principů osobní i školní bezpečnosti 8

9 7. Aktivity směřující k naplnění cílů MPP název aktivity zodpovědný termín výstup informace a koordinace vytvořit a aktualizovat nástěnky pro žáky, pro rodiče, pro pedagogy vyplnit dotazník pro TU mapující situaci ve třídách aktualizovat na školním webu sekci Metodik prevence a Školní parlament, zorganizovat volbu nových zástupců do parlamentu zaslat školnímu metodikovi své návrhy na možné aktivity seznámit se podrobně s MPP ŠMP do. září nástěnky TU do. září podklady pro zpracování MPP ŠMP do 9. září aktualizované Mgr. informace Riedlová TU r. TU do konce září náměty všichni pg. pracovníci do poloviny října a připomínky zadané úkoly podpisová listina poradenství stanovit úřední hodiny ŠMP do. září pravidelné konzultační hodiny, info v ŽK nebo v notýsku, na webu, na nástěnkách pravidelný kontakt se žáky ŠMP -- rozhovory, pozorování, budování důvěry beseda s rodiči na téma Prevence rizikového chování rozvoj postojů a dovedností ŠMP do konce školního roku prezenční listina praktické využití třídnických hodin v roč. - komunitní kruh na téma Vzájemný respekt a tolerance TU do konce dubna beseda v. 4. roč. na téma Moje třída TU do konce dubna zápis v TK zápis v TK preventivní přednáška pro 3. roč. Bezpečně doma i na ulici preventivní přednáška pro 8. roč. Právní vědomí Kyberšikana - film, beseda Sociální sítě - falešná identita prezentace, beseda, příp. dotazníky Den prevence - nekuřácký den pro celou ZŠ ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Odborník - PČR Odborník - PČR vyučující VO, VZ na. stupni TU. stupně ŠMP 30. říjen zápis v TK 30. říjen zápis v TK do konce března do konce března do konce listopadu zápis v TK zápis v TK zápis v TK 9

10 Týden prevence pro:. - Já a moji kamarádi,. - Jak spolu mluvíme, 4. - Jak se bránit nátlaku, 5. - Od dětství k dospělosti, 6. - Správná a špatná výživa, 7. - Lidé kolem mě a 9. třídu - Rizika nezodpověd. sexu Dopravní pro ročník, Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice u Přerova duben zápis v TK TU do konce šk. zápis v TK SVČ Atlas Přerov roku pokračovat ve vydávání školního časopisu Smajlík ŠMP jedenkrát za dva měsíce po práce dětí, web školy celý rok jedenkrát měsíčně se sejde školní parlament Mgr. Riedlová jednou za měsíc zápis, příprava akcí na. stupni proběhne alespoň jedna TU do konce zápis společná akce rodičů a dětí školního roku Jak vést dospívající ŠMP 8. září absolvování semináře Kritické myšlení jako nástroj pro realizaci lekcí specifické primární prevence ŠMP absolvování vzdělávacího cyklu zajistit pavilon. stupně zabezpečovacím zařízením 9. října, 3. října, 6. listopadu a. prosince 04 ředitel školy listopad uzavření pavilonu po dobu vyučování a po 6. vyuč. hodině poučit žáky v třídnických hodinách o principech bezpečného školního prostředí: - jednání při vstupu do školy a opouštění školy, - hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby, - hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity), - jednání v krizové situaci. třídní učitelé listopad zápis v třídních knihách 8. Krizový plán postupu v případě výskytu návykových látek a pro případy akutní intoxikace NL ŠŘ umožňuje provést test u žáka, u něhož je podezření na zneužití návykové látky, nutný je souhlas rodičů (písemný souhlas na začátku školní docházky nebo při přestupu žáka z jiné školy), jinak kontaktujeme ihned Policii ČR. Dále ŘŠ nebo pověřený pracovník školy uvědomí zákonné zástupce, 0

11 uvědomí Policii ČR, uvědomí Oddělení sociálních věcí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Přerova Užší realizační tým: ŘŠ Mgr. L. Kubík, VP Mgr. Z. Opavská, ŠMP Mgr. J. Ostrčilová, příslušný TU. TABÁKOVÉ VÝROBKY Řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení (metodický postup) Konzumace tabákových výrobků ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany vyžadovat pomoc. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. ALKOHOL Konzumace alkoholu ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník takto: V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte vyžadovat pomoc.

12 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. Z konzumace alkoholu ve škole budou vyvozeny sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy, a vyrozumí vedení školy. Nález alkoholu ve škole () V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. Zpracují stručný záznam o události. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. () V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. OPL Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

13 Konzumace OPL ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek, nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto 3

14 množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanoven školním řádem. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 8 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 8 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálněprávní ochrany obce s rozšířenou působností. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Nález OPL ve škole A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 4

15 Řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí škol (metodický postup) Jak postupovat preventivně proti krádežím () Ve školním řádu je uvedeno, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. () Upozornění žáků a jejich zákonných zástupců, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním řádu zdůrazňuje, že cenné věci, které nesouvisejí s vyučováním a vzděláváním, nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit; v případě nutnosti určuje způsob zajištění těchto předmětů na určeném místě. (3) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení, nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. Jak postupovat preventivně proti vandalismu Ve školním řádu je uvedeno, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. Jak postupovat při vzniku škody Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. V Horní Moštěnici dne. prosince 04 Mgr. Jiřina Ostrčilová školní metodik prevence Příloha: Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech 5

16 Příloha minimálního preventivního plánu Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech I. stupeň. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Vztahy mezi Sebepoznání, kamarádství, ČJ spolužáky Člověk a Rodina Moje rodina, život v rodině, můj pokoj,, ČJ pomáháme doma, vztahy v rodině, osobní bezpečí, opora v rodině, využití volného času, práva a povinnosti dětí Člověk a Drogy Nebezpečí drog Člověk a Vzdělání Právo na vzdělání Člověk a Práva a Práva a povinnosti dítěte povinnosti Člověk a První pomoc Důležitá telefonní čísla Člověk a Osobní bezpečí Nebezpečí kolem nás, ČJ Člověk a První pomoc Základy první pomoci Člověk a, ČJ Komunikace Naše třída. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Vztahy v kolektivu Chování žáků mezi sebou. Vztah k majetku školy. Zásady společenského 3 Člověk a Člověk a Člověk a Vztah k práci a přírodě Vztahy v rodině Člověk a jeho zdraví chování. Pomáhat s prací na zahradě. Nelámat větve, nerýt do stromu. Kladný vztah k práci. Dobré vztahy v rodině a s kamarády. Vážit si rodičů, chránit své sourozence. Rodina, oslavy, pomáháme si, domácí zvířata Vytvořit hygienické návyky. Poskytnutí první pomoci. Zdravá strava. 6

17 Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Drogy a jiné návyk. látky Toxikomanie, varování před alkoholem, drogami, cigaretami, ochrana zdraví Člověk a Člověk a Člověk a jehosvět Tělesná Tělesná Hudební Důležitá telef. čísla Využití volného času Komunikace Sportovní chování Zdravý životní styl Slušné chování, státní symboly, tradice Ukolébavka Vzájemná pomoc Správné využití volného času, kladný vztah ke sportování. Varování před špatnou partou. Bezpečnost na silnici. Chování a vztahy k okolí, spolupráce s ostatními lidmi Zásady pro fair play při sportu, sebeovládání, sebekontrola Relaxace, relaxační hudba, zdravý životní styl Chování při slavnostních příležitostech (státní svátek) Hudební Hudba na uklidnění, citlivost vnímání, relaxační hudba Český jazyk Komunikace Zdravení dětí, dospělých. Vztah k lidem ve škole a obci, zdvořilé chování, předcházení konfliktu Český jazyk Vztahy v rodině Pomáháme doma svým rodičům, rodinné vztahy. Rovné příležitosti žen a mužů. Vztah ke starým občanům. Český jazyk Vztahy Vysvětlení šikany, dobré vztahy v kolektivu v kolektivu dětí Český jazyk Chování ve Sebe, vztah k hodnotám, společnosti. sebekontrola Český jazyk Vzájemná Pomáháme si navzájem, vztah k pomoc postiženým spoluobčanům Český jazyk Vztah ke Udržujeme dobrý vztah ke zvířatům zvířatům Český jazyk Životní styl Sebe, povzbuzení do další práce Český jazyk Tolerance k jiným národnostem Prevence vzniku rasismu Matematika Pracovní Vztahy v kolektivu Ochrana zdraví Spolupráce ve skupině, rozvíjení sebedůvěry, rozvoj empatie Získání správných prac. návyků, bezpečnost a hygiena práce 7

18 3. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma, rozvoj osobnosti Český jazyk - čtení Společenské chování Úcta k dospělým Tělesná Tělesná Tělesná Tělesná Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Člověk a Člověk a Člověk a Běhy, hody, skoky Zásady fair play. Sebe Závodivé hry Tlumení agrese, sportovní chování Míčové hry Kamarádství, důvěra 3 Plavání Výkonnost a návykové látky Greeting Společenské chování při pozdravech, kamarádství, přátelství Family Tolerance, vztahy v rodině, osobní bezpečí Animals Vztah ke zvířatům Rodina Domov, vztahy v rodině, pomoc Chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla slušného chování Práce a volný Využití volného času čas Člověk Pečujeme o své zdraví 3 4. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Chraňme Ochrana přírody, sebe přírodu Český jazyk Moji kamarádi Výběr kamarádů Český jazyk Naši nejlepší Kamarádství přátelé Český jazyk Dům plný Rozvoj osobnosti knížek Český jazyk Sportu zdar! Smysl pro fair play Český jazyk Není koníček Sebepoznání, škodlivý vliv návykových jako koníček látek Český jazyk Řeč hudby Zdravý životní styl Český jazyk Náš kraj Vztahy člověka k prostředí Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma Člověk a Naše vlast Národní hrdost, vlastenectví 8

19 Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Pravidla Zásady slušného chování, vzájemné chování vztahy, společnost. Člověk a Pomoc druhým Pomoc jiným lidem, péče o nemocné lidi, společnost. Člověk a Pravidla Člověk ve společnosti chování Člověk a Základy Vztahy v rodině sexuální výchovy Člověk a Člověk, naše Naše zdraví, zdravý životní styl tělo Člověk a Zásady zdravé Základní složky výživy výživy Člověk a Návykové látky Škodlivý vliv alkoholu, kouření Člověk a Naše zdraví Ochrana zdraví Člověk a Člověk a jeho Zdravý životní styl zdraví Tělesná Smysl pro fairplay Výběr kamarádů, smysl pro spravedlnost Tělesná Zdravý životní Vliv kouření a jiných návykových látek styl Tělesná Osobní bezpečí Chování v krizových situacích Tělesná Sportovní Důvěra, tolerance chování Tělesná Sportovní Tlumení agrese, sebeovládání chování Tělesná Pohybová Návykové látky a pohybová výkonnost výkonnost Tělesná Sport, plavání Zdravý životní styl, pevná vůle 3 Pracovní Práce montážní Pomoc druhým a demontážní Pracovní Práce s textilem Sebe Pracovní U nás doma Zásady zdravé výživy Výtvarná Zážitky ze Rodinná, pomoc druhým 4 života dětí Výtvarná Zimní sporty Zdravý životní styl Výtvarná Moje maminka Naše rodina Anglický jazyk A shop (Obchod) Vztahy mezi kamarády. Anglický jazyk Books (Knihy) Kniha je lepší dárek než pamlsek Anglický jazyk Cartoons or a zoo Vztah ke zvířatům 9

20 Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Anglický jazyk Pets(Domácí zvířátka) Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Animals(Zvířata) Vztah ke zvířatům Anglický jazyk My house(doma) Domov a rodina Anglický jazyk A family(rodina) Vztahy k rodině, tolerance, linka důvěry Anglický jazyk Food and drinks Zdravá výživa, stravování (Jídlo a pití) Anglický jazyk Toys(Hračky) Vztah k věcem kolem nás Anglický jazyk Clothes(Oblečení) Péče o zdraví, osobní hygiena 5. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk U vody Sebepoznání, kamarádství Český jazyk Stezka odvahy Osobní bezpečí, výběr kamarádů Člověk a Zdravý životní Ochrana zdraví styl Člověk a Pomoc druhým Péče o nemocné lidi, pravidla chování Člověk a Člověk ve Kolektivní vztahy, slušné chování společenství Člověk a Naše zdraví Ochrana zdraví 4 Člověk a Výživa, lidské Správná výživa 4 Člověk a Člověk a Výtvarná Výtvarná Hudební Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk tělo Základy rodinné a sexuální výchovy Základní režimové návyky Vztah k rodině 4 Pitný režim, spánek, stravování 4 Rozvoj vkusu Prostor pro seberealizaci žáka, vyjádření vlastních názorů, pocitů Osobní hygiena Čistota práce, těla a oděvu Můj pocit Vztahy k tradicím, poslech hudbycitlivost vnímání My friends Kamarádské vztahy, vzájemná pomoc, (Moji přátelé) vhodná společnost, nevhodnost drog, cigaret a alkoholu My body (Mé Zdravý způsob života, osobní hygiena, tělo) ochrana zdraví Food (Jídlo) Zdravá výživa, vhodné stravování Free time (Volný čas) Pets (Domácí zvířátka) Sport, kultura, vhodné trávení volného času, vhodná společnost Vztah ke zvířátkům 0

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Minimální preventivní program Autor: Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program (MPP) školy je složen ze tří částí. V první části jsou uvedeny všechny aktivity školy působící preventivně při

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: 1. 10. 2014 Úvod Preventivní aktivity

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Minimální preventivní program Školní metodik prevence: Mgr. Jana Jarošová Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více

Masarykova základní škola Kdyně MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Masarykova základní škola Kdyně MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Masarykova základní škola Kdyně Komenského 134, Kdyně, 345 06 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Bc. Jana Pechová Školní metodik prevence 1 1. Úvod... 3 2. Cíle... 4 2.

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb. (dále jen školského zákona), ve znění jeho novel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. ředitelna + fax: 483 319 948, tel. sborovna: 483 306 691, e-mail

Více