Minimální preventivní plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní plán"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 75 7 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: Mobil: IČO: Minimální preventivní plán Školní rok 04/05 Zpracovala Mgr. Jiřina Ostrčilová

2 HLAVNÍ VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY STRATEGIE Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Národní strategie protidrogové politiky na období 00-08, č. j. 43/0 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 0-04 Strategie prevence kriminality na léta 0 05 Krajský plán primární prevence na léta 03/04 ZÁKONY Zákon č. 56/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) * práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí nezletilých žáků * povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí nezletilých žáků * 9 bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních * 30 školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád * 3 výchovná opatření Zákon č. 359/999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 3/98 Sb., kterým se mění a doplňuje Zákon o rodině 94/963 Zákon č. 09/00 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění Zákon č. 06/0, kterým se mění zákon č.67/998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění Zákon č. 379/005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 35/006 Sb., na ochranu před domácím násilím Zákon č. 8/003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) Zákon č. 40/009 Sb., trestní zákon Zákon č. 4/96 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 00/990 Sb., o přestupcích Zákon č. 83/99 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/99 Sb., o obecní policii Zákon č. 57/000 Sb., o probační a mediační službě Občanský zákoník 40/964 Sb. Zákon 7/005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon 0/000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 08/006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 563/004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů VYHLÁŠKY Novela 6/0 vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 7/005 Sb. dle Školského zákona č. 56/004 Sb Novela 4/006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 37/005 Sb.

3 Novela 47/0 Vyhlášky 73/005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných Vyhláška č. 48/005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 458/005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Vyhláška č. 438/006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních, č. j /008-6 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 443/99- Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. 94/03- Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 094/00-4 související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 4/003 Sb. (novela zákona č. 48/99 Sb.) ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálněprávní ochraně dětí č. 359/999 Sb. více o ohlašovací povinnosti školy Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j. 5884/003-4 související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 8/003 Sb. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j / Stručná charakteristika školy ZŠ a MŠ Horní Moštěnice je venkovská škola rodinného typu umístěná v pěkném prostředí asi 5 km od města. V mateřské škole jsou celkem čtyři oddělení. Základní škola je zřízena jako úplná, s jednou třídou v každém ročníku a tento školní rok se dvěma odděleními školní družiny. ZŠ navštěvuje celkem 75 žáků, z toho 86 žáků je na. stupni. Škola se skládá ze tří malých jednopatrových pavilonů, které jsou přehledné, všechna riziková místa (WC, šatny, vnější prostory) jsou dobře kontrolovatelné, je třeba provádět pravidelnou kontrolu na chlapeckých WC. Tělocvična s jídelnou stojí samostatně, stejně jako budova MŠ se dvěma třídami. Další dvě oddělení MŠ jsou umístěna nad školní jídelnou. Určitým rizikem jsou prostory chlapecké šatny u tělocvičny, kde je třeba sledovat možný výskyt konfliktů a šikany. Do jídelny a z jídelny chodí žáci samostatně, i zde je možnost výskytu rizikových jevů. V jídelně vykonávají dohled pracovníci Scolarestu. Od listopadu letošního školního roku je i pavilon. stupně (. stupeň a budova mateřské školy již dříve) zajištěn zabezpečovacím zařízením.. Analýza současné situace ve třídách Analýzu zpracovali TU jednotlivých tříd na začátku školního roku 04/05, stav k , zpracovávané materiály a souhrnný přehled jsou uloženy u ŠMP. Analýza se týká těchto oblastí: A) Výchovné problémy - zvlášť na. a. stupni úplný přehled u VP a ŠMP 3

4 B) Výukové problémy - zvlášť na. a. stupni úplný přehled u VP a ŠMP C) Závažnější zdravotní problémy úplný přehled u TU a ŠMP D) Dojíždějící žáci Třída Žáků celkem Chlapci Děvčata Dojíždějící ch+d I Přerov/+ Líšná/ch II Přestavlky/ch 3 Dobrčice/d Říkovice/d Beňov/d III Přestavlky/ch Dobrčice/ch Líšná/ch Beňov IV Dobrčice/ch Stará Ves/+ Přestavlky + V. 5 4 Říkovice/d I. stupeň celkem VI Stará Ves/3+ 3 Přestavlky/3d Říkovice/+ Beňov/d Dobrčice/d Kojetín VII Stará Ves/+ Přerov-Újezdec/d Líšná/ch Přestavlky/d 3 Říkovice/+ VIII Dobrčice/d 6 Stará Ves/5+ Přestavlky/ch 5 Říkovice/+3 Líšná(Beň.)/+ Domaželice/d IX Dobrčice/ch Říkovice + 4 Stará Ves +3 Přestavlky/ch Beňov/ch II. stupeň celkem žáků celkem Provoz školní družiny: Ranní družina Odpolední družina 06:30-07:30 hod :5-6:00 hod 4

5 E) Zapojení žáků do volnočasových aktivit Nabídka zájmových kroužků při ZŠ a školní družině Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek (4.5) Logopedie Kalovská Vv Skřehotová AJ I.A/ II.A ( ) Lužová Šachy. st. Sýkora Střelecký. st. Sýkora Vybíjená Krejčířová Šachy. st. Sýkora Ekotým Mraznicová Břišní tance Přemyslovská Pěvecký sbor Ostrčilová Znakový jazyk Krajčovičová Zdravotní Petrášová Florbal Mraznicová Střelecký. st. Sýkora Mimoškolní činnost Pohybové hry Ludvová Házená Bajerová Zač. 4.0 Keramika mladší ž. Běhalíková Německý jazyk Krejčířová Zač Keramika starší ž. Běhalíková Dramatický Běhalíková a Ludvová x za 4 dní Nabídka je vyvěšena na nástěnce ŠMP (SVČ Atlas Přerov, spolky H. Moštěnice). hra na hudební nástroj ZUŠ Přerov břišní tance Přerov kopaná TJ Sokol Horní Moštěnice náboženství Římskokatolický farní úřad Horní Moštěnice SDH Přestavlky, Horní Moštěnice; tenis, taneční kroužek, HIT Přerov výtvarný obor ZUŠ Street Art jezdecký oddíl Beňov F) Výskyt a možnosti výskytu rizikových jevů Podrobnosti v analýze TU, které jsou uloženy u ŠMP. Souhrnné údaje: I. stupeň - ubližování spolužákům, nesnášenlivost, agresivita u některých chlapců II. stupeň - kouření, časté zkušenosti s alkoholem, konflikty se spolužáky, vulgární vyjadřování, vysoká informovanost o možnosti sehnání drogy, negativní ovlivňování celého třídního kolektivu 5

6 3. Vnitřní informační zdroje Seznam videokazet Řekni drogám ne Drogová závislost. Drogová problematika sexuální výchovy Tereza intimní zpověď Řekni drogám ne (Nejlepší droga je sport, Narozen na droze, Alkohol a cigarety jsou také drogy, Drogy aktuálně) Kouření a já (výchovný poradce) Láska je láska (výchovný poradce) Seznam literatury Nešpor, K., Csémy L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Dee, J.: Jak přestat kouřit Svobodová, Kozák: Mládež a kouření Nešpor, K., Csémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti Nešpor, K.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí John, R., Presl, J.: Drogy Raynerová, C.: Nenič své tělo Kašparová, Z., Houška, T.: Sám sebou Sám sebou Váňová, M.: Pedagogům o prevenci AIDS Presl, J.: Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Shapiro, S.: AIDS (metody a formy výuky) - výchovný poradce Polanský, Budilová, Jagošová: Drogová prevence prac. školství - výchovný poradce McLain, J.: Prevence kouření - výchovný poradce Hrubá, D.: Program výchovy k nekouření rozšířená verze pro 7. ročník - výchovný poradce Melgosa, J.: Žít naplno Schneider, E.: Encyklopedie přírodní léčby Pamplona Roger, G. D.: Encyklopedie léčivých potravin Petersová, Ch. A.: Zázrak z ulice Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí Kolář, M.: Bolest šikanování VZP Likvidační životní styl Nešpor, K.: Týká se to i mne? Dunovský, J., Dytrych, Z.: Týrané, zneužívané děti SANANIM Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Webové stránky školy Schránka důvěry umístěna v přízemí pavilonu II. stupně Školní rozhlas, školní časopis, nástěnky ŠMP, žákovské knížky a deníčky 4. Adresář institucí zabývajících se rizikovými jevy Psychosociální centrum, Přerov, nám. Přerovského povstání 58/096, 0470 Poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy, Přerov, Velká Dlážka 44 58/0980 6

7 Linka důvěry 58/07900 Dětská psychiatrická ambulance, MUDr. Kopalová, Přerov, Kozlovská 58/0459 o. s. Kappa-help, Přerov, náměstí Přerovského povstání /405 58/0790 Kontaktní centrum Kojetínská Klinická psychologie, PhDr. Brundová, Přerov, Komenského 7 58/07086 Klinická psychologie, psychoterapie, Mgr. Zehnal, Penčice, Lipanská 98 58/850 Ambulance klinické logopedie, PaedDr.et Bc. Stryková, Přerov, Na Loučkách 3 58/050 Ambulance klinické logopedie, Mgr. Mikešová, Přerov, U Bečvy 58/04783 Dětská neurologie, MUDr. Večeřová, Přerov, Nemocnice, Dvořákova 75 58/733 Seznam některých odkazů na webové stránky s problematikou společensky nežádoucích jevů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy O drogách O drogách ADAM Informační systém mládeže Česká rada dětí a mládeže Web pro ZŠ a SŠ Česká školní inspekce Český statistický úřad Drogová poradna Drogový informační server Monitorovací středisko Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut pedag.-psychologického poradenství Národní vzdělávací fond Národní ústav odborného vzdělávání Renarkon, o. p. s. Téma kuřáctví Stránky o zdraví Téma kuřáctví Studie efektivity preventivních programů KKC Kappa Přerov Adresář metodiků prevence Sdružení D Olomouc Harmonia Universalis o. s. Psychosociální intervenční tým ČR 7

8 5. Charakteristika Minimálního preventivního plánu MPP vychází ze školní preventivní strategie a vytváří předpoklady pro primární prevenci zneužívání návykových látek - drog rizikového chování v dopravě poruchy příjmu potravy zneužívání alkoholu syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte šikany kyberšikany homofobie extremismu, rasismu, xenofobie, antisemitismu vandalismu záškoláctví závislosti na tabáku agresivního chování krádeží gamblerství Odpovědným garantem programu je Mgr. Jiřina Ostrčilová, učitelka ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, která zastává funkci školního metodika preventivních aktivit. Při realizaci programu spolupracuje:. s vedením školy Mgr. Libor Kubík, Mgr. Vlasta Krejčířová. s výchovným poradcem Mgr. Zdenka Opavská 3. s třídními učiteli. a. stupně a s učiteli jednotlivých předmětů VO, Př, Aj, Tv, Vv, VZ V případě výskytu závažného problému TU informuje ŠMP, VP a vedení školy. Společně se dohodnou na řešení problému. Rovněž je možné dohodnout spolupráci s organizacemi, které se specializují na problematiku prevence rizikového chování: školní psycholožka návštěvy jednou za měsíc PPP Přerov, Mgr. Irena Oršulíková, oblastní metodik prevence Psychosociální centrum Přerov Městská policie Policie ČR OSPOD Přerov o. s. Kappa-help Přerov Sdružení D Olomouc MADIO Zlín Státní zdravotní ústav Olomouc Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice u Přerova 6. Cíle minimálního preventivního plánu Realizovat systém aktivit zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování na internetu Vytvořit podmínky pro setkávání žáků, které by jim pomohlo rozumět rizikům a zdravým normám v chování Realizovat témata prevence rizikových projevů chování v rámci vyučovacích předmětů viz příloha, výstupy: zápisy v TK, zodpovídají jednotliví vyučující Zajistit žákům v mezích místních možností bezpečné školní prostředí, vést je k dodržování principů osobní i školní bezpečnosti 8

9 7. Aktivity směřující k naplnění cílů MPP název aktivity zodpovědný termín výstup informace a koordinace vytvořit a aktualizovat nástěnky pro žáky, pro rodiče, pro pedagogy vyplnit dotazník pro TU mapující situaci ve třídách aktualizovat na školním webu sekci Metodik prevence a Školní parlament, zorganizovat volbu nových zástupců do parlamentu zaslat školnímu metodikovi své návrhy na možné aktivity seznámit se podrobně s MPP ŠMP do. září nástěnky TU do. září podklady pro zpracování MPP ŠMP do 9. září aktualizované Mgr. informace Riedlová TU r. TU do konce září náměty všichni pg. pracovníci do poloviny října a připomínky zadané úkoly podpisová listina poradenství stanovit úřední hodiny ŠMP do. září pravidelné konzultační hodiny, info v ŽK nebo v notýsku, na webu, na nástěnkách pravidelný kontakt se žáky ŠMP -- rozhovory, pozorování, budování důvěry beseda s rodiči na téma Prevence rizikového chování rozvoj postojů a dovedností ŠMP do konce školního roku prezenční listina praktické využití třídnických hodin v roč. - komunitní kruh na téma Vzájemný respekt a tolerance TU do konce dubna beseda v. 4. roč. na téma Moje třída TU do konce dubna zápis v TK zápis v TK preventivní přednáška pro 3. roč. Bezpečně doma i na ulici preventivní přednáška pro 8. roč. Právní vědomí Kyberšikana - film, beseda Sociální sítě - falešná identita prezentace, beseda, příp. dotazníky Den prevence - nekuřácký den pro celou ZŠ ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Odborník - PČR Odborník - PČR vyučující VO, VZ na. stupni TU. stupně ŠMP 30. říjen zápis v TK 30. říjen zápis v TK do konce března do konce března do konce listopadu zápis v TK zápis v TK zápis v TK 9

10 Týden prevence pro:. - Já a moji kamarádi,. - Jak spolu mluvíme, 4. - Jak se bránit nátlaku, 5. - Od dětství k dospělosti, 6. - Správná a špatná výživa, 7. - Lidé kolem mě a 9. třídu - Rizika nezodpověd. sexu Dopravní pro ročník, Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice u Přerova duben zápis v TK TU do konce šk. zápis v TK SVČ Atlas Přerov roku pokračovat ve vydávání školního časopisu Smajlík ŠMP jedenkrát za dva měsíce po práce dětí, web školy celý rok jedenkrát měsíčně se sejde školní parlament Mgr. Riedlová jednou za měsíc zápis, příprava akcí na. stupni proběhne alespoň jedna TU do konce zápis společná akce rodičů a dětí školního roku Jak vést dospívající ŠMP 8. září absolvování semináře Kritické myšlení jako nástroj pro realizaci lekcí specifické primární prevence ŠMP absolvování vzdělávacího cyklu zajistit pavilon. stupně zabezpečovacím zařízením 9. října, 3. října, 6. listopadu a. prosince 04 ředitel školy listopad uzavření pavilonu po dobu vyučování a po 6. vyuč. hodině poučit žáky v třídnických hodinách o principech bezpečného školního prostředí: - jednání při vstupu do školy a opouštění školy, - hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby, - hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity), - jednání v krizové situaci. třídní učitelé listopad zápis v třídních knihách 8. Krizový plán postupu v případě výskytu návykových látek a pro případy akutní intoxikace NL ŠŘ umožňuje provést test u žáka, u něhož je podezření na zneužití návykové látky, nutný je souhlas rodičů (písemný souhlas na začátku školní docházky nebo při přestupu žáka z jiné školy), jinak kontaktujeme ihned Policii ČR. Dále ŘŠ nebo pověřený pracovník školy uvědomí zákonné zástupce, 0

11 uvědomí Policii ČR, uvědomí Oddělení sociálních věcí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Přerova Užší realizační tým: ŘŠ Mgr. L. Kubík, VP Mgr. Z. Opavská, ŠMP Mgr. J. Ostrčilová, příslušný TU. TABÁKOVÉ VÝROBKY Řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení (metodický postup) Konzumace tabákových výrobků ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany vyžadovat pomoc. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. ALKOHOL Konzumace alkoholu ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník takto: V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte vyžadovat pomoc.

12 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. Z konzumace alkoholu ve škole budou vyvozeny sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy, a vyrozumí vedení školy. Nález alkoholu ve škole () V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. Zpracují stručný záznam o události. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. () V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. OPL Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

13 Konzumace OPL ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek, nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto 3

14 množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanoven školním řádem. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 8 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 8 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálněprávní ochrany obce s rozšířenou působností. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Nález OPL ve škole A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 4

15 Řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí škol (metodický postup) Jak postupovat preventivně proti krádežím () Ve školním řádu je uvedeno, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. () Upozornění žáků a jejich zákonných zástupců, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním řádu zdůrazňuje, že cenné věci, které nesouvisejí s vyučováním a vzděláváním, nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit; v případě nutnosti určuje způsob zajištění těchto předmětů na určeném místě. (3) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení, nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. Jak postupovat preventivně proti vandalismu Ve školním řádu je uvedeno, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. Jak postupovat při vzniku škody Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. V Horní Moštěnici dne. prosince 04 Mgr. Jiřina Ostrčilová školní metodik prevence Příloha: Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech 5

16 Příloha minimálního preventivního plánu Témata prevence jako součást učiva v jednotlivých předmětech I. stupeň. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Vztahy mezi Sebepoznání, kamarádství, ČJ spolužáky Člověk a Rodina Moje rodina, život v rodině, můj pokoj,, ČJ pomáháme doma, vztahy v rodině, osobní bezpečí, opora v rodině, využití volného času, práva a povinnosti dětí Člověk a Drogy Nebezpečí drog Člověk a Vzdělání Právo na vzdělání Člověk a Práva a Práva a povinnosti dítěte povinnosti Člověk a První pomoc Důležitá telefonní čísla Člověk a Osobní bezpečí Nebezpečí kolem nás, ČJ Člověk a První pomoc Základy první pomoci Člověk a, ČJ Komunikace Naše třída. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Vztahy v kolektivu Chování žáků mezi sebou. Vztah k majetku školy. Zásady společenského 3 Člověk a Člověk a Člověk a Vztah k práci a přírodě Vztahy v rodině Člověk a jeho zdraví chování. Pomáhat s prací na zahradě. Nelámat větve, nerýt do stromu. Kladný vztah k práci. Dobré vztahy v rodině a s kamarády. Vážit si rodičů, chránit své sourozence. Rodina, oslavy, pomáháme si, domácí zvířata Vytvořit hygienické návyky. Poskytnutí první pomoci. Zdravá strava. 6

17 Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Drogy a jiné návyk. látky Toxikomanie, varování před alkoholem, drogami, cigaretami, ochrana zdraví Člověk a Člověk a Člověk a jehosvět Tělesná Tělesná Hudební Důležitá telef. čísla Využití volného času Komunikace Sportovní chování Zdravý životní styl Slušné chování, státní symboly, tradice Ukolébavka Vzájemná pomoc Správné využití volného času, kladný vztah ke sportování. Varování před špatnou partou. Bezpečnost na silnici. Chování a vztahy k okolí, spolupráce s ostatními lidmi Zásady pro fair play při sportu, sebeovládání, sebekontrola Relaxace, relaxační hudba, zdravý životní styl Chování při slavnostních příležitostech (státní svátek) Hudební Hudba na uklidnění, citlivost vnímání, relaxační hudba Český jazyk Komunikace Zdravení dětí, dospělých. Vztah k lidem ve škole a obci, zdvořilé chování, předcházení konfliktu Český jazyk Vztahy v rodině Pomáháme doma svým rodičům, rodinné vztahy. Rovné příležitosti žen a mužů. Vztah ke starým občanům. Český jazyk Vztahy Vysvětlení šikany, dobré vztahy v kolektivu v kolektivu dětí Český jazyk Chování ve Sebe, vztah k hodnotám, společnosti. sebekontrola Český jazyk Vzájemná Pomáháme si navzájem, vztah k pomoc postiženým spoluobčanům Český jazyk Vztah ke Udržujeme dobrý vztah ke zvířatům zvířatům Český jazyk Životní styl Sebe, povzbuzení do další práce Český jazyk Tolerance k jiným národnostem Prevence vzniku rasismu Matematika Pracovní Vztahy v kolektivu Ochrana zdraví Spolupráce ve skupině, rozvíjení sebedůvěry, rozvoj empatie Získání správných prac. návyků, bezpečnost a hygiena práce 7

18 3. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma, rozvoj osobnosti Český jazyk - čtení Společenské chování Úcta k dospělým Tělesná Tělesná Tělesná Tělesná Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Člověk a Člověk a Člověk a Běhy, hody, skoky Zásady fair play. Sebe Závodivé hry Tlumení agrese, sportovní chování Míčové hry Kamarádství, důvěra 3 Plavání Výkonnost a návykové látky Greeting Společenské chování při pozdravech, kamarádství, přátelství Family Tolerance, vztahy v rodině, osobní bezpečí Animals Vztah ke zvířatům Rodina Domov, vztahy v rodině, pomoc Chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla slušného chování Práce a volný Využití volného času čas Člověk Pečujeme o své zdraví 3 4. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk Chraňme Ochrana přírody, sebe přírodu Český jazyk Moji kamarádi Výběr kamarádů Český jazyk Naši nejlepší Kamarádství přátelé Český jazyk Dům plný Rozvoj osobnosti knížek Český jazyk Sportu zdar! Smysl pro fair play Český jazyk Není koníček Sebepoznání, škodlivý vliv návykových jako koníček látek Český jazyk Řeč hudby Zdravý životní styl Český jazyk Náš kraj Vztahy člověka k prostředí Český jazyk Naše rodina Pomáháme doma Člověk a Naše vlast Národní hrdost, vlastenectví 8

19 Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Člověk a Pravidla Zásady slušného chování, vzájemné chování vztahy, společnost. Člověk a Pomoc druhým Pomoc jiným lidem, péče o nemocné lidi, společnost. Člověk a Pravidla Člověk ve společnosti chování Člověk a Základy Vztahy v rodině sexuální výchovy Člověk a Člověk, naše Naše zdraví, zdravý životní styl tělo Člověk a Zásady zdravé Základní složky výživy výživy Člověk a Návykové látky Škodlivý vliv alkoholu, kouření Člověk a Naše zdraví Ochrana zdraví Člověk a Člověk a jeho Zdravý životní styl zdraví Tělesná Smysl pro fairplay Výběr kamarádů, smysl pro spravedlnost Tělesná Zdravý životní Vliv kouření a jiných návykových látek styl Tělesná Osobní bezpečí Chování v krizových situacích Tělesná Sportovní Důvěra, tolerance chování Tělesná Sportovní Tlumení agrese, sebeovládání chování Tělesná Pohybová Návykové látky a pohybová výkonnost výkonnost Tělesná Sport, plavání Zdravý životní styl, pevná vůle 3 Pracovní Práce montážní Pomoc druhým a demontážní Pracovní Práce s textilem Sebe Pracovní U nás doma Zásady zdravé výživy Výtvarná Zážitky ze Rodinná, pomoc druhým 4 života dětí Výtvarná Zimní sporty Zdravý životní styl Výtvarná Moje maminka Naše rodina Anglický jazyk A shop (Obchod) Vztahy mezi kamarády. Anglický jazyk Books (Knihy) Kniha je lepší dárek než pamlsek Anglický jazyk Cartoons or a zoo Vztah ke zvířatům 9

20 Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Anglický jazyk Pets(Domácí zvířátka) Vztah ke zvířatům Anglický jazyk Animals(Zvířata) Vztah ke zvířatům Anglický jazyk My house(doma) Domov a rodina Anglický jazyk A family(rodina) Vztahy k rodině, tolerance, linka důvěry Anglický jazyk Food and drinks Zdravá výživa, stravování (Jídlo a pití) Anglický jazyk Toys(Hračky) Vztah k věcem kolem nás Anglický jazyk Clothes(Oblečení) Péče o zdraví, osobní hygiena 5. ročník Předmět Téma Cíl preventivního působení Počet hodin Český jazyk U vody Sebepoznání, kamarádství Český jazyk Stezka odvahy Osobní bezpečí, výběr kamarádů Člověk a Zdravý životní Ochrana zdraví styl Člověk a Pomoc druhým Péče o nemocné lidi, pravidla chování Člověk a Člověk ve Kolektivní vztahy, slušné chování společenství Člověk a Naše zdraví Ochrana zdraví 4 Člověk a Výživa, lidské Správná výživa 4 Člověk a Člověk a Výtvarná Výtvarná Hudební Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk tělo Základy rodinné a sexuální výchovy Základní režimové návyky Vztah k rodině 4 Pitný režim, spánek, stravování 4 Rozvoj vkusu Prostor pro seberealizaci žáka, vyjádření vlastních názorů, pocitů Osobní hygiena Čistota práce, těla a oděvu Můj pocit Vztahy k tradicím, poslech hudbycitlivost vnímání My friends Kamarádské vztahy, vzájemná pomoc, (Moji přátelé) vhodná společnost, nevhodnost drog, cigaret a alkoholu My body (Mé Zdravý způsob života, osobní hygiena, tělo) ochrana zdraví Food (Jídlo) Zdravá výživa, vhodné stravování Free time (Volný čas) Pets (Domácí zvířátka) Sport, kultura, vhodné trávení volného času, vhodná společnost Vztah ke zvířátkům 0

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci,

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, Dodatek č. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, I. Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků ve škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence: a) byl vypracován na základě těchto předpisů: Zákon

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.cz Příloha ke školnímu řádu POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 Š K O L N Í Ř Á D doplněk podle Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51 (k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských

Více

Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže

Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Minimální program primární

Více

Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov

Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org. Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 325 512, www.ddm.pel.cz, ddm@pel.cz Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov Části IV. Ochrana zdraví a bezpečnosti,

Více

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Příloha č.1 ke Školnímu řádu platnému od 23.9.2009 Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Projednáno

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

Základní škola Sulice, příspěvková organizace

Základní škola Sulice, příspěvková organizace Základní škola Sulice, příspěvková organizace Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ SULICE Směrnice vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování, čj.21291/2010-28 a z Metodického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Strategie prevence rizikového chování a protidrogové prevence na léta 2013-2017 Vypracovala: Ing. Jitka Vaňková

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Příloha č. 3 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2016/2017 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14 338 01 Cílem krizového

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Minimální preventivní plán

Minimální preventivní plán Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 75 7 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: 58 224 248 www.zshornimostenice.cz Mobil: 739 30 468 E-mail: zs@zshornimostenice.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace Příloha č. 2 - postup školy při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí Příloha č. 3 - postup školy při řešení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY KRIZOVÝ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 540, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRIZOVÝ PLÁN PRO ŘEŠENÍ VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ BYL VYPRACOVÁN DLE METODICKÉHO POKYNU MŠMT Č.J. 14514/2000-51, VĚSTNÍKU

Více

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace, 330 23 Nýřany, Školní ul. 901 Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Vypracoval : Mgr.Jiří Loritz Pedagogická

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1. Úvod Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s 29 odst. 1 a 30

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Krizový plán. Školní preventivní tým (ŠPT) Poradenská a jiná preventivní zařízení: Krizový plán popisuje postup školy při řešení těchto jevů:

Krizový plán. Školní preventivní tým (ŠPT) Poradenská a jiná preventivní zařízení: Krizový plán popisuje postup školy při řešení těchto jevů: Krizový plán Školní preventivní tým (ŠPT) Mgr. Iva Šípová Mgr. Jaroslava Chmelenská Mgr. Iveta Obdržálková Mgr. Monika Bártlová Mgr. Jana Merunková ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy pro 2.stupeň

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ZŠ KVASICE. Školní rok: 2016/2017 Vzdělávací program: Škola pro život

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ZŠ KVASICE. Školní rok: 2016/2017 Vzdělávací program: Škola pro život MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ZŠ KVASICE Školní rok: 2016/2017 Vzdělávací program: Škola pro život MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Kvasice, Husova 642, Kvasice okres Kroměříž Ředitel školy: Mgr. František

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy.

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Hodnocení prevence rizikových jevů za rok 2015/2016 V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Ve druhém

Více

Směrnice k prevenci rizikového chování

Směrnice k prevenci rizikového chování Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná 33 120 00 Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 k primární prevenci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel. 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Školní řád Základní školy Bělá pod Bezdězem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Stránka 1 z 15

SANKČNÍ ŘÁD. Stránka 1 z 15 SANKČNÍ ŘÁD Sankční řád je nedílnou součástí školního řádu. Je zpracován v souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků, určuje procesní postup pro řešení přestupků proti

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy Schválil: PaedDr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace, Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice Preventivní program školy Školní rok 011/01 1 Zpracovala Mgr. Jiřina Ostrčilová Hlavní východiska

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence sociálně patologických jevů

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence sociálně patologických jevů Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence sociálně patologických jevů Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy Schválil:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více