VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ"

Transkript

1 VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: doc. Ing. František ORAVA, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc. Ing. Vladimír DIVÍN Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Idea logistiky... 7 Cíl Logistika jako pojem Vývoj logistiky Znaky logistického přístupu Systémový přístup k integrované logistice Integrovaná logistika Logistický řetězec Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Firemní logistický systém Cíl Cíle firemního logistického systému Tradiční a logistické řízení Styly protichůdné k marketingovo-logistickému řízení Od funkcí k procesům Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Výběr metod pro řešení logistických systémů Cíl Metodologie metoda Metody v logistice Strategie postponementu Strategický koncept řízení štíhlé výroby (lean management) Uplatnění principu lean myšlení ve struktuře firmy Systémový přístup Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Změna jako podstata vývojového procesu Cíl Management změny Nové produkty a inovační proces Invence jako změna ve struktuře vědění Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole... 69

4 Literatura Seznam obrázků Seznam tabulek... 73

5 Úvod Logistika se ve vyspělých zemích stala jiţ běţnou součástí řízení podniku. V ČR tento pojem i mnohým vedoucím pracovníkům zůstává stále ještě cizím. Přitom by mělo být zřejmé, ţe správně pochopené a aplikované logistické principy mohou přinést zvýšení celkové efektivity podniku i bez velkých nároků na finanční prostředky. Za logistický povaţujeme takový systém uvaţování, který je úspěšný všude tam, kde celostní chápání časově vzájemně provázaných procesů vedlo cestou nového uspořádání výroby k ekonomické optimalizaci, kdy se nabízí lepší vyuţití technických a ekonomických moţností (z hlediska nákladovosti), nebo se lépe přizpůsobuje danému trhu (z hlediska vyšších výnosů z kaţdého realizovaného výrobku). Logistické aktivity musí začínat uţ vývojem nových výrobků a sluţeb. Znamená to, ţe vývoj konkrétního logistického systému musí být ukončen jiţ před vstupem výrobků do řetězce, případně před procesem poskytování sluţby. Principy logistiky lze aplikovat prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. Vychází ze systémového přístupu k dané problematice a předpokládají vznik přínosů zaloţených na synergickém efektu. Ten lze získat optimalizací systému jako celku, nikoliv jeho izolovaných celků. Efekt získaný optimalizací celého systému je větší, neţ součet efektů získaných postupnými optimalizacemi jeho podsystémů. Vyzdvihování a optimalizace dílčích podnikových funkcí odpovídá statickému pohledu na podnik. To se projevuje v těsných kauzálních řetězcích, sestávajících z dispozičních příkazů, provedení činnosti a zpětného toku finančních prostředků, které vytvářejí uzavřené uspořádání systému, a změny lze uskutečnit jen za pomoci investic. Naproti tomu analýza podnikového dění podle času umoţňuje vytvořit určitý prostor pro rozhodování a respektování vzájemných závislostí, který nelze dosáhnout při nerespektování systémového charakteru vytváření kauzálních řetězců a popisu vzájemně působcích souvislostí. K tomu ještě přibývají zvláštní podnikově podmíněné přednosti, které musí být s námahou přizpůsobovány konkrétním vazbám zvoleného systému. To obvykle přináší škody v rozmanitých podobách. Potíţe, které nemusely nastat při předvídavé, strategické koordinaci a slaďování vůbec, nebo alespoň ne v takovém rozsahu, se kterým se ex post setkáváme. Taková změna orientace se stává pro kaţdý podnik otázkou přeţití tehdy, kdy jiţ přestává být schopen samostatně řídit podmínky svých dodávek a také plateb svých výkonů v rámci existujícího systému tvorby hodnot. Přeměnou daných, tedy bezpodmínečně předepsaných organizačních vztahů v rámci systému nadřízenosti a podřízenosti na určitý volný prostor pro pruţnou reakci na vlivy okolí, ať jiţ vychází z prostředí trhu, nebo jiných měnících se obecných hospodářských podmínek, lze dospět aţ k dosaţení solventnosti podniku. Problematika logistiky je velmi široká a je v neustálém vývoji. Metody a postupy logistiky se v čase poměrně rychle mění. Hlavní principy však zůstávají a ty je potřebné aplikovat v konkrétních podmínkách. Výše uvedené zásady jsou dále rozpracovány v rámci jednotlivých kapitol. První kapitola rozpracovává ideu logistiky jako filosofii přístupu k řízení materiálových toků, zejména na podnikové úrovni. Toto pojetí si vyţádalo definování základních logistických pojmů a přístupů

6 Druhá, navazující kapitola aplikuje filosofii logistického řízení do firemního logistického systému. Popisuje rozdíly mezi tradičním a logistickým řízením. Logistická výkonnost je konkrétní výstup z logistického systému, aktivity se projeví na finální produkci. Třetí kapitola vychází z teoreticko-metodologické problematiky logistiky. Jsou popsány obecné systémové metody, ze kterých logistika vychází. Na ně navazují pouţívané logistické technologie a nejmodernější logistické strategie postponementu a štíhlé výroby. Čtvrtá kapitola vychází z obecných tezí změn jako podstaty vývojového procesu. Je zvýrazněn význam invencí jako změny ve struktuře vědění, včetně zdrojů invencí

7 1 Idea logistiky CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: popsat logistiku prostřednictvím fází jejího vývoje, charakterizovat pojem logistiky a znaky logistického přístupu, definovat pojem logistický řetězec jako rozhodující prvek pro řešení logistických systémů. KLÍČOVÁ SLOVA Logistika, logistický přístup, logistický systém, integrovaná logistika, logistický řetězec, synergický efekt. 1.1 Logistika jako pojem Logistika jako pojem postupně nabývala různých významů. Cílem není historický exkurz k historickému vývoji logistiky, a proto se omezíme pouze na současné chápání tohoto pojmu. Odpovědi na otázku Co je logistika? vyvolávají pro nezainteresovaného různé pocity. O logistice jako kategorii formální filozofie se uţ dnes v podstatě nemluví, ale o to více slyšíme o průmyslové logistice, obchodní logistice, nemocniční logistice, dopravní logistice, skladové logistice, podnikové logistice, logistice náhradních dílů, zásobovací logistice, eurologistice apod. Někdy to vypadá tak, ţe si někdo vybral libovolnou aktivitu, připojil k ní módní slovo logistika a vznikla nová logistika. Tak jednoduché to není. Při zkoumání sémantiky logistického názvosloví dojdeme k závěru, ţe logistika je jen jedna a využívá pro své fáze a části jeden teoretický aparát. Pochopení pojmu logistika vyţaduje problematiku pojmout v širším kontextu. Změny v ekonomice vyvolané změnou politického prostředí v celé Evropě přinášejí i změny v řízení a usměrňování provozně ekonomických procesů. K nejvýznamnějším patří procesy oběhu. V mnoha případech, na škodu věci, je chápán oběh jako činnost probíhající výhradně mimo výrobní sféru. Oběh není jen hmotné spojení mezi výrobou a spotřebou, ale i hmotné spojení ve vlastní výrobě. U oběhových procesů nejde jen o pouhé přemístění výrobků, pro které je typická jejich doprava z místa výroby na místo určení. Jde o víc. Ve vyspělém trţním hospodářství můţe uspět jen ta firma, která uspokojí stále náročnější potřeby zákazníků solidní nabídkou nového, vysoce kvalitního zboţí nebo sluţeb. Nestačí však jen vyrobit či nakoupit kvalitní zboţí, nebo připravit kvalitní sluţby. Je potřebné se postarat, aby bylo k dispozici správné zboží či služba, se správnou kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, ve správném okamžiku, - 7 -

8 a to s vynaložením přiměřených nákladů. Tyto problémy pomáhá řešit aplikovaná disciplína logistika. 1 Stěţejní uplatnění logistiky však vychází ze správného propojení logistických principů a metod na úrovni makroekonomické i mikroekonomické. Logistiku je moţné aplikovat na velmi široké spektrum problémů. To vyţaduje její chápání obecně jako disciplíny slaďující všechny aktivity, jejichţ zřetězení je nezbytné k pruţnému a hospodárnému dosaţení daného konečného synergetického efektu. Klíčovými podmínkami pro fungování logistiky jsou trţní ekonomika a ekonomická rovnováha. Příkazová ekonomika (která u nás v minulých desetiletích fungovala v podobě centrálního plánování) má antilogistický charakter. Proto se u nás také logistice v minulosti příliš nevedlo. Setrvačnost tohoto stavu přetrvává u některých podniků dodnes. Projevuje se to zejména uplatňováním suboptimalizačních 2 praktik. Odděleně se posuzují i podnikové výsledky s důrazem na jednotlivé funkce. Zapomíná se na základní úkol organizace, kterým je efektivní uspokojování spotřebitele nebo uţivatele při co nejniţších nákladech. Obsahem logistiky je integrální ovládání veškerého hmotného toku do podniku, podnikem a z podniku (tedy surovin, materiálů, polotovarů a součástí směrem do podniku a podnikem; hotových výrobků směrem z podniku) jako celku spolu s příslušnými nehmotnými toky. Společným znakem logistiky je, ţe se zabývá rozsáhlou třídou systémů s adaptivním vztahem vůči jejich podstatnému okolí. Jedná se o dynamické, učící se, samoorganizující a samoupravující se otevřené systémy s řetězovitou strukturou odpovídající určité dělbě práce. Pro tyto systémy je charakteristická orientovanost na konečný efekt synergetické povahy, jehoţ se dosahuje důslednou koordinací a synchronizací strukturní a procesní stránky systémů. Od systému se poţaduje, aby vykazovaly ekonomické a maximálně pruţné chování. 3 V současnosti je logistika vztahována zejména k logistickým řetězcům, kde konečným efektem je uspokojení poptávky zákazníků po určitém hmotném zboţí. Logistika se ale nemusí týkat jen hmotného zboţí, stejně tak se můţe vztahovat k poskytování sluţeb. Pod sluţbami si můţeme představit například osobní dopravu a celý komplex sluţeb ji doplňující, rezervací míst počínaje, přes speciální sluţby během přepravy aţ po ubytování. V přepravě osob se můţe logistika zaměřovat mimo jiné na dopravní obsluhu velkých areálů a objektů, jako průmyslových závodů a řešit cesty do a ze zaměstnání apod. Konečný efekt v podobě uspokojeného zákazníka můţeme zaměnit za efekt zdravého občana a logistický přístup aplikovat na zřetězení aktivit, které k tomuto efektu vedou. Logistickými postupy lze také šířit vzdělanost či problémy permanentního celoţivotního vzdělávání, rekvalifikačních procesů i napomáhání 1 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika teorie a praxe, s Pod suboptimalizací se v této souvislosti rozumí snaha o optimální výsledek vlastní funkce, aniţ by se při tom bral v úvahu vliv její činnosti na celkový výsledek podniku. 3 PERNICA, P. Logistika pro 21. století, s

9 školství v měnících se podmínkách společnosti v období informatiky, takţe konečným efektem můţe být vzdělaný občan, informovaná veřejnost apod. Pomocí logistiky můţeme koordinovat činnost lidí na určitém území a slaďovat je s přírodními silami a zákonitostmi, konečným efektem bude v tomto případě vyváţený ekosystém. Je tedy zřejmé, ţe logistický přístup je vhodný pro řešení velmi širokého spektra problémů aţ po problémy globální. 1.2 Vývoj logistiky Zabývat se podrobně vývojem logistiky pro její uplatnění v současnosti je zbytečné. Přesto je nutné uvést základní fáze vývoje logistiky jako takové, neboť vývojové trendy zcela korespondují s moţnými etapami zavádění logistiky v hospodářské praxi. Pohled zpět můţe být uţitečný také tím, ţe si uvědomíme, jaká pojetí logistiky jiţ zastarala a tím se vyvarujeme opakování draze zaplacených chyb druhých. Současně se jako sekundární efekt nabízí precizace pojmosloví, které je v současnosti dost roztříštěné a tím přináší nejednotné výklady pojmů. Vývoj logistiky v hospodářské praxi prošel čtyřmi fázemi: 1) I. fáze vývoje logistika se omezovala pouze na distribuci. Dominoval obchodní a marketingový přístup, problém zásob byl okrajový, projevovala se spíše jejich nedostatečná výše a neadekvátní struktura rozmístění. 2) II. fáze vývoje v důsledku strategie sniţování nákladů se obrací pozornost k zásobám, jakoţto místu uloţeného kapitálu. K řešení problému nadbytečných zásob se pouţívaly matematické optimalizační metody, matematicko-statistické metody a metody prognostiky. Logistika v hospodářské praxi se rozšířila na zásobování (nákup, opatřování) a pronikla do řízení výroby. Byla však aplikována samostatně uvnitř jednotlivých funkcí. 3) III. fáze vývoje v podnicích se začínají prosazovat ucelené logistické řetězce a systémy propojené od dodavatelů aţ po finální zákazníky. Praxe se orientuje na tzv. integrovanou logistiku. Musí proběhnout reengineering k posílení konkurenceschopnosti podniků zvýšením pruţnosti, pomocí koordinace a synchronizace procesů. 4) IV. fáze vývoje integrované logistické systémy budou jako celek optimalizovány. Je nutné upozornit, ţe jde o fázi vývoje zatím neukončenou. Jedná se o mimořádně sloţitý problém systémového charakteru, k jehoţ úspěšnému zvládnutí je potřebné vytvořit řadu předpokladů, mimo jiné v oblasti počítačové integrace, včetně simulací pro podporu rozhodování, elektronické výměny dat a dalších metod řízení. 4 Logistika současnosti v hospodářské praxi musí splňovat následující atributy: logistika se musí stát součástí globální strategie časově podmíněné 4 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika teorie a praxe, s

10 rozmísťování zdrojů jako zboţí, lidí, kapacit a informací logistika působí ve smyslu substituce hmotných procesů za informační procesy, logistické sluţby musí být jedním z klíčových nástrojů k dosaţení vyšší konkurenceschopnosti podniku při přiměřených logistických nákladech, logistický systém musí být integrovaný, propojující všechny dodavatele se všemi distribučními a obchodními články, aţ po konečného zákazníka s ohledem na konkrétní finální výrobek či zakázku i rozšiřující se zpětné toky odpadů a obalů k recyklaci či likvidaci včetně, propojující výrobu s vývojem a tvorbou koncepcí, logistika musí být zaloţena na: o prognózování, strategickém řízení, projektovém řízení, řízení procesů, informačních technologiích, o sluţbách zákazníkům, distribuci, tvorbě zásob, inventarizaci zásob, opatřování a správě, nákupu a zásobování, exportu a importu, o plánování a operativním řízení výroby včetně stanovení výrobního sortimentu, o řízení materiálového hospodářství, balení, přepravě, skladování, manipulaci a recyklaci, o kvalitě, o jmění, logističtí specialisté musí zvládnout: o v oblasti profesního know-how: znalosti z logistické strategie, logistických systémů včetně dopravních systémů a distribučních center, plánování a řízení výroby, logistického přístupu ke globálnímu podnikání, opatřování a distribuci, distribuce v podmínkách evropského a světového trhu, o v oblasti metodologického know-how: navrhování logistických systémů, výběr a oceňování prognostických modelů, logistických informačních systémů, lidských zdrojů, financí a controllingu, operačního výzkumu a modelování a simulace. 1.3 Znaky logistického přístupu Abychom nějaký přístup v oblasti hospodářské logistiky mohli nazvat logistickým, platí: zájem se zaměřuje na určitou finální produkci, která ke spotřebitelům přechází prostřednictvím směny, resp., ţe sleduje výrobu a oběh jako procesy spojené se zakázkou, zabývá se slaďováním, tj. koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předchází dodání daného finálního výrobku zákazníkovi, čili, ţe se zabývá všemi pohyby materiálu, obalů, odpadů, informací, případně peněz od místa a okamţiku jejich vzniku (tj. v ideálním případě počínaje těţbou surovin) aţ po místo a okamţik jejich zániku (tj. konče převzetím výrobku zákazníkem, resp. spotřebou výrobku, včetně návratu

11 a opakovaného pouţití, recyklace nebo likvidace obalů, odpadů a reklamovaného zboţí), a to z hlediska především potřeby času a hospodárnosti, pro danou finální produkci (výrobek, druh, skupinu výrobků, zakázku) současně řeší problémy manipulace, přepravy, skladovaní, balení, případně servisních sluţeb, včetně prostorového rozmístění a potřebných kapacit, do řešení zahrnuje všechny články, které zprostředkovávají pohyb materiálu, zboţí, obalů a přepravních prostředků, odpadů, informací i peněz, rozhodujícím článkem celého řetězce je zákazník, jehoţ potřebám se všechny ostatní články podřizují; zákazník je posledním článkem z hlediska pohybu materiálu a zboţí, ale prvním článkem z hlediska pohybu informací. 5 Uvedené podmínky musí být splněny všechny současně. Vzhledem k rozmanitosti vzájemných závislostí pro konkrétní vytváření logisticky výkonných systémů se explicitně zvýrazňuje poţadavek na prostorovou a časovou koordinaci společného přínosu všech prvků pro jejich podíl na procesu vytváření hodnot. Tento poţadavek je třeba povaţovat za doplněk integrace různých podnikových podsystémů a jejich mnohostranných závislostí do jediného celkového podnikového systému a dále do logistického mezisystému. Vzájemné oddělování koordinace a integrace můţe v této souvislosti vyznívat z hlediska systémové teorie poněkud svévolně. Zde se integrací rozumí systémová integrace různých podsystémů do jednoho uceleného systému, jehoţ vzájemné vztahy s okolím jsou určovány koordinací. Pro vymezení alternativ chování, zaměřeného na zachování hospodárnosti, musí logistika také vycházet z toho, ţe je nezbytné respektovat dva hlavní cíle podniku podílející se na dělbě práce v procesu vytváření hodnot, ať jiţ jeho trţní výkonový potenciál či jeho konkrétní provozní struktura se svými aktivními a pasivními prvky vypadají jakkoli. Tyto dva hlavní cíle jsou povinné, má-li být zachována schopnost podniku přeţít v hospodářské soutěţi: 1) dosaţení trvalého úspěchu v podobě dlouhodobého přebytku, 2) průběţně zajištěná likvidita. Není-li splněna první z obou podmínek, nedostává se podniku na váţnosti a kreditu, tzn., ţe vyuţití svěřeného kapitálu má daleko do dokonalosti. Není-li splněna druhá podmínka, dojde k vyloučení podniku ze soutěţe formou konkursu a podnik se jiţ nemůţe dále podílet na procesu vytváření hodnot. Logistickou optimalizaci je tedy třeba uvaţovat v mezích těchto hraničních podmínek finančního hospodaření. Přitom se vychází z níţe uvedené posloupnosti fází vzniku výrobku. 5 PERNICA, P. Logistika pro 21. století, s

12 Inovační cyklus Obrázek 1.1 REALIZACE INOVACE IDEA (INVENCE) VÝZKUM A VÝVOJ V tomto systémovém pojetí jsou do logistického systému zahrnuty i předvýrobní fáze, tedy i výzkum a vývoj, což není pravidlem. 1.4 Systémový přístup k integrované logistice Logistika prochází vývojovými změnami v kontextu změn managementu. Proto se mění i logistika, dokonce se hovoří o změně paradigmatu logistiky. Nemá smysl aplikovat koncepty logistiky staršího data, v zásadě z první poloviny 90. a z 80. let, protoţe jiţ nejsou schopné přinést potřebné posílení konkurenceschopnosti podniku, resp. přispět k jeho dlouhodobému přeţití. V současnosti, při systémovém a integrovaném pojetí logistiky, se rozšířil i okruh subjektů logistiky. Jde o všechny, kteří se přímo i nepřímo podílejí na uspokojování logistických potřeb. Výrobci hmotného zboţí anebo obchodní společnosti jsou iniciátory logistických řetězců, ostatní subjekty jim pomáhají (umoţňují) tyto řetězce připravit a realizovat. Subjekty logistiky můţeme tedy krátce definovat jako tvůrce logistické strategie a účastníky procesních logistických řetězců včetně poskytovatelů logistických sluţeb, spolu s poradenskými a projektovými firmami a s dodavateli aktivních a pasivních prvků a jejich systémů pro logistické řetězce. Jako zvláštní subjekty logistiky lze označit různá zájmová sdruţení, profesní organizace a asociace. Logistický způsob nazírání je zaměřen na celkovou optimalizaci překonávající čas a prostor, vymezuje se v teoretické rovině jako systémově-orientovaný přístup. Jádrem systémového přístupu jsou systémové teorie zahrnující obecnou teorii systému s vyuţitím kybernetických principů. Kybernetika a teorie systémů jsou formální, metodologické, neuzavřené vědní disciplíny s poznávací a pořádací funkcí. Na jedné straně mají mnoho společného, na druhé straně se překrývají a doplňují

13 Společným znakem všech systémových směrů a disciplín je organické a komplexní pojetí problémů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Systémový přístup je základní koncepcí v metodice a metodologii logistického systému. V podstatě nám systémový přístup říká, ţe všechny funkce nebo činnosti je třeba chápat v tom smyslu, jak ovlivňují a jsou ovlivňovány jinými prvky a činnostmi, se kterými v daném systému přicházejí do styku. Toto vymezení vychází z myšlenky, ţe pokud člověk pohlíţí na určitou akci izolovaně, není si schopen udělat celkový obraz o tom, jak tato akce ovlivní jiné činnosti. V zásadě zde platí, ţe výsledek působení série činností je významnější neţ výsledek působení jednotlivých prvků. Mohlo by se zdát ţádoucí udrţovat vysoký stav zásob, aby se dosáhlo rychlejšího vyřizování zákaznických poţadavků. Vysoký stav zásob však povede ke zvyšování skladovacích nákladů a ke zvýšení rizika zastarávání výrobků. Takţe předtím, neţ se přijme rozhodnutí o zvýšení zásob, musí být tyto nepříznivé faktory vykompenzovány příznivými aspekty tohoto rozhodnutí. Bez zvaţování vlivu rozhodnutí na větší systém, jakým je např. podnik nebo distribuční kanál, dochází obvykle pouze k ostrovnímu, suboptimálnímu řešení. To znamená, ţe přestoţe jednotlivé prvky systému zjevně pracují lépe, celkový výsledek z hlediska celého systému je relativně malý. Pokud chcete správně pochopit moţnosti zlepšení a důsledky těchto zlepšení, musíte pohlíţet na systém jako celek. Logistický systém pouţíváme jako nástroj pro systémový popis objektů se zaměřením na zkoumání existujících nebo projektování zamýšlených logistických činností spojených s oběhovými procesy tedy všech činností spojených s materiálovým a informačním tokem. Jedná se především o činnosti související s přeměnou informací o potřebách zákazníka do podoby logistického cíle poţadavky na tzv. logistický produkt. Patří sem také činnosti související s transformací hmotného (či nehmotného) produktu, jenţ uspokojuje vzniklé potřeby zákazníka v souladu s tímto cílem. K nejdůleţitějším vlastnostem logistického systému patří: celistvost (koherentnost) změna jednoho prvku vyvolá změnu ostatních prvků systému, resp. změna v jedné části systému vede ke změně v ostatních částech systému, homogenita vlastnost, která předpokládá odstranění různorodosti, neadekvátnosti prvků a vazeb, včetně nesouladu ve vlastnostech a parametrech systému, kompatibilita vzájemná kvalitativní a kvantitativní sladěnost mezi jednotlivými prvky, adaptibilita schopnost měnit se společně s měnícími se vnitřními a vnějšími podmínkami (při stanovení nového cíle, nepříznivém působení přírodních sil apod.); adaptibilita je velmi podstatným atributem a mnoho praktických úloh je zaměřeno na její zvýšení při co nejniţších dodatečných nákladech, synergie logistického systému účinek logistického systému jako celku je větší neţ součet účinků jeho prvků, resp. podsystémů; můţe být pozitivní i negativní a v jejich rámci můţe jít o průběh degresivní, lineární i progresivní

14 Typický logistický systém můţeme charakterizovat těmito znaky: je umělý představuje člověkem vytvořený objekt zkoumání, je smíšený jeho prvky jsou sociální, ekonomické i technické, má převáţně stochastické chování, jeho chování je cílové předpokládá tedy stanovení cíle, je otevřený umoţňuje výměnu informací, energie a látek s okolím, je kompatibilní lze jej spojit s jinými systémy. 6 Logistika jako systém [9] Obrázek Integrovaná logistika V protikladu k roztříštěným, kusým konceptům logistiky - dopravní logistika, obchodní logistika, zásobovací logistika apod., integrovaná logistika představuje pojetí na systémových či holistických 7 základech, spočívajících: zprvu na propojení procesů nákupu a zásobování s výrobou a odbytem uvnitř podniku, tj. ve vnitřní integraci, posléze v propojení podniku (finálního výrobce) s jeho dodavateli a dispozičními a obchodními články aţ po konečné zákazníky celistvým logistickým řetězcem, 6 PERNICA, P. Logistika pro 21. století, s holizmus směr (zejm. biologický) zdůrazňující celostnost a pokládající celek za něco vyššího neţ souhrn součástí

15 rozšiřujícím se i na zpětné toky reklamovaného či neprodaného zboţí a toky obalů a odpadu k recyklaci nebo k likvidaci, případně náhradních dílů vnější integrace; v tomto případě jde o horizontální dimenzi integrace; propojení a logistické sladění výroby s vývojem, s tvorbou strategií a s marketingem, tedy propojení podnikových (logistických) funkcí od úrovně operativní aţ po úroveň strategickou, coţ je vertikální dimenze integrace. Jedině toto pojetí integrované logistiky, pro kterou je vlastní nepřetrţitá snaha redukovat časové sloţky logistického řetězce, neustálé zvyšování kvality poskytování sluţeb a sniţování logistických nákladů můţe nést označení logistika, případně označení světové třídy World Classe Logistics. [18]. Plně integrované logistické řetězce jsou tedy vymezovány tak, ţe: vedou od dodavatelů aţ ke konečným zákazníkům (spotřebitelům), procházejí fázemi nákupu a zásobování, výroby, fyzické distribuce a prodeje včetně poskytování sluţeb a ústí do recyklace, uskutečňují se za pomoci dopravy, informačních a komunikačních technologií, mohou zahrnovat zásoby (sklady) surovin, materiálů a dílů, rozpracované výroby a hotových výrobků, přidávají hodnotu. 1.6 Logistický řetězec Klíčovým pojmem logistiky je logistický řetězec, který chápeme jako jednotu jeho dvou stránek hmotné a nehmotné, přičemţ hmotná stránka spočívá v přemisťování věcí (nebo osob) a nehmotná stránka spočívá v přemisťování informací, tj. zpráv potřebných k tomu, aby se přemístění věcí či osob mohlo uskutečnit. V obecné poloze uvaţujeme o logistickém řetězci jako o provázané posloupnosti všech činností (aktivit), jejichţ uskutečnění je nutnou podmínkou k dosaţení daného konečného efektu, který má synergickou povahu. Účelně uspořádané mnoţiny všech technických prostředků, zařízení, budov, cest a pracovníků podílejících se na uskutečňování logistických řetězců povaţujeme za logistický systém. Návrhu logistického řetězce by mělo předcházet definování logistických aktivit. Důleţitou úlohu v tomto případě hraje pochopení chování zákazníka, případně jeho ovlivnění. Chování zákazníka a jeho postoje značně ovlivňují parametry vytváření logistického řetězce. Definice logistického řetězce představuje rozhodující krok při uplatňování logistického přístupu

16 SHRNUTÍ KAPITOLY Logistika jako pojem nabývala různých významů. Pochopení pojmu logistika vyţaduje pojmout problematiku v širším kontextu. Při zkoumání sémantiky logistického názvosloví dojdeme k závěru, ţe logistika je jen jedna a vyuţívá pro své fáze a části jeden teoretický aparát. Logistiku je moţné aplikovat na velmi široké spektrum problémů. To vyţaduje její chápání obecně jako disciplínu slaďující všechny aktivity, jejichţ zřetězení je nezbytné k pruţnému a efektivnímu dosaţení daného konečného synergetického efektu. V současné době musíme přistupovat k řešení logistických problémů systémovým a integrovaným pojetím logistiky. Systémový přístup předpokládá, ţe všechny logistické činnosti a procesy či funkce je nutné chápat v kontextu jejich vnitřních a vnějších souvislostí. Integrovaná logistika představuje systémové pojetí vnitřní a vnější integrace logistického řetězce. ÚKOLY 1. Co chápeme pod pojmem logistika? 2. Který systém můţe nést přívlastek logistický? 3. Co řeší logistika? 4. Vysvětlete pojem integrovaná logistika. 5. Definujte pojem logistický řetězec. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Díl 1-3, 1. vyd. Praha: Radix, ISBN: [2] SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, s. ISBN: Doporučená literatura: [3] BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi. Praha: VERLAG DASHÖFER, [4] KORTSCHAK, B. H. Co je logistika? Praha: Ústřední dopravní institut,

17 2 Firemní logistický systém CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: vymezit působnost podnikové logistiky, definovat předpoklady pro působení logistiky na mikro úrovni, definovat principy mikrologistické dimenze logistiky v rámci podnikového řízení, popsat rozdíl v řízení tradičním a logistickém, charakterizovat měřitelné výsledky a ukazatele logistických aktivit. KLÍČOVÁ SLOVA Podniková logistika, logistické řízení, funkční řízení, procesní řízení, logistická výkonnost, reverzní (zpětná) logistika. 2.1 Cíle firemního logistického systému Kaţdá firma, která realizuje nějaký materiálový tok, má logistický systém. Jeho vlastnictví můţe být více, či méně uvědomělé a tento systém více či méně funkční. Existovat však musí. Logistický systém je koncepčním souborem logistických prvků (technologií, nástrojů, informací a lidí), které jsou nositeli logistických funkcí (nakupování, řízení zásob, plánování, výroby, skladování, vystavování celních dokladů, doprava, balení, manipulace s materiálem atd.). Cílové chování těchto funkcí musí být v souladu s firemní logistickou politikou. 8 Obecné cíle podnikové logistiky lze vymezit následovně: na jedné straně musí vycházet z podnikové strategie a napomáhat a splňovat celopodnikové cíle, na druhé straně musí zabezpečit přání zákazníků na zboţí a sluţby s poţadovanou úrovní a to při minimalizaci celkových nákladů. Ekonomický rozvoj podniku je podmíněn růstem efektivnosti reprodukčního procesu, který tvoří výroba, rozdělování, směna a spotřeba. Jednotlivé části reprodukčního procesu spolu těsně souvisí. K zlepšení tohoto procesu můţe přispět uplatnění logistiky. Pohybu materiálu v rámci oběhových i výrobních procesů bylo i v hospodářsky 8 BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi, s

18 vyspělých zemích světa věnováno mnohem méně pozornosti neţ vlastním technologickým operacím ve výrobě. Proto je v poslední době tato oblast všude označována jako zdroj významných úspor spočívajících v omezení zbytečného pohybu hmot a sníţení materiálových, energetických i mzdových nákladů. Řízení většiny oblastí zahrnovaných do logistiky bylo dříve řešeno do značné míry samostatně bez přihlédnutí k širším souvislostem, které v rámci oběhových i výrobních procesů existují. Právě komplexní přístup k těmto procesům a uplatnění nejmodernější techniky (manipulační, dopravní i výpočetní) a metod řízení z logistiky vytváří nový vědní obor. Hlavními kritérií, podle kterých lze dělit cíle logistiky je oblast jejich působení (vně či uvnitř) a způsobu měření jejich výsledků (výkonem či ekonomickým vyjádřením). Dělení a priorita cílů logistiky Obrázek 2.1 primární CÍLE PODNIKOVÉ LOGISTIKY sekundární VNĚJŠÍ CÍLE VNITŘNÍ CÍLE SLOŢKA VÝKONOVÁ SLOŢKA EKONOMICKÁ Základním cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníků. Zákazník je nejdůleţitějším článkem řetězce. Od něj vychází informace o poţadavcích na zabezpečení dodávky zboţí a s ní souvisejících sluţeb. U zákazníka také končí logistický řetězec zabezpečující pohyb materiálu a zboţí. Mezi prioritní cíle podnikové logistiky se zahrnují cíle vnější a výkonové. Mezi sekundární cíle se zahrnují cíle vnitřní a ekonomické. Snaha o optimální uspokojování potřeb zákazníků pak v trţním hospodářství přispívá k posílení pozic výrobce zboţí na trhu. Zde můţe nabízet několik různých výrobců přibliţně stejné výrobky za stejné ceny. Úspěšnější však bude ten, který bude za tuto cenu schopen dodávat výrobky pravidelně, v poţadovaném mnoţství ve vhodném balení a s vyuţitím vhodných přepravních pomůcek, které přispějí ke sníţení nákladů na manipulaci se zboţím u zákazníka. Vnější logistické cíle se zaměřují na uspokojování přání zákazníků, kteří je uplatňují na trhu. To přispívá k udrţení, případně i dalšímu rozšíření rozsahu realizovaných sluţeb. Do této skupiny logistických cílů lze zařadit: zvyšování objemu prodeje (nikoliv výroby), zkracování dodacích lhůt, zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, zlepšování pruţnosti logistických sluţeb (flexibility)

19 Významným poţadavkem je zabezpečení spolehlivosti a úplnosti dodávek. Faktor času je v logistice jedním z nejdůleţitějších ukazatelů. Jednotlivé články logistického řetězce na sebe musí přesně navazovat. Přesné dodrţování časových návazností přispívá ke sníţení poţadavků na skladování, nebo dokonce na jeho odstranění. Zajištění úplnosti dodávky je nutným logistickým poţadavkem, který je zajištěn tvorbou co nejvhodnějších manipulačních jednotek s pouţitím vhodných přepravních pomůcek. Vnitřní cíle logistiky se orientují na sniţování nákladů při dodrţení splnění vnějších cílů. Jde o následující náklady: na zásoby, na dopravu, na manipulaci a skladování, na výrobu, na řízení apod. Výkonové cíle logistiky zabezpečují poţadovanou úroveň sluţeb tak, aby poţadované mnoţství materiálu a zboţí bylo ve správném mnoţství, druhu a jakosti, na správném místě ve správném okamţiku. Ekonomickým cílem logistiky je zabezpečení těchto sluţeb s přiměřenými náklady, které jsou vzhledem k úrovni sluţeb minimální. V praxi jejich vyšší úroveň dává naději na větší zájem zákazníků, současně však zvyšuje náklady, které na zákazníky působí opačně. Proto se snaţí zabezpečit logistické sluţby s optimálními náklady. Tyto náklady pak odpovídají ceně, kterou je ještě zákazník ochoten za vysokou kvalitu zaplatit

20 Oblast vlivu logistiky Obrázek 2.2 Prostudováním výše uvedeného obrázku názorně vidíme, ţe naznačená elipsa ukazuje na komplexnost logistiky ve výrobním podniku. V současné době se stále v mnoha podnicích neodděluje oddělení nákupu od oddělení zásobování. Tento názor je zcela špatný. Oddělení nákupu má za úkol zajistit: výběr dodavatele, prověřit dodavatele, vypracovat dodavatelsko odběratelské smlouvy, hledat neustále výhodnějšího dodavatele, informovat o novinkách v oblasti nákupu. Oddělení zásobování má jiné povinnosti, musí zajistit: dodávku potřebných komponent pro výrobu s ohledem na minimalizaci nákladů, operativní řízení (materiálové dispozice) materiálového toku na vstupu do podniku. Řízení výroby je činnost, která tradičně spadá pod úsek výroby. Jen málo podniků tuto činnost zařazuje do kompetence logistiky. Postavení řízení výroby v rámci organizačního schématu není podstatné, neboť jak výroba, tak logistika poskytují vstupy pro proces plánování a řízení výroby. Výroba ovlivňuje logistický proces a naopak ve dvou zásadních směrech

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace VZNIK REGIONÁLNÍCH DISPARIT, JEJICH POJETÍ, CHARAKTERISTIKA

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing.

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Herbert Heissler 1 Obsah Předmluva... 4 1 Dynamická rovnováha na trzích...

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ŘÍZENÍ ZMĚN. učební text. Petra Halfarová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ŘÍZENÍ ZMĚN. učební text. Petra Halfarová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ŘÍZENÍ ZMĚN učební text Petra Halfarová Ostrava 2012 Recenze: Ing. Pavel Hercík, Ph.D. Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D. Název: Řízení změn Autor: Petra Halfarová

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více