VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ"

Transkript

1 VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: doc. Ing. František ORAVA, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. doc. Ing. Pavel ŠARADÍN, CSc. Ing. Vladimír DIVÍN Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Idea logistiky... 7 Cíl Logistika jako pojem Vývoj logistiky Znaky logistického přístupu Systémový přístup k integrované logistice Integrovaná logistika Logistický řetězec Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Firemní logistický systém Cíl Cíle firemního logistického systému Tradiční a logistické řízení Styly protichůdné k marketingovo-logistickému řízení Od funkcí k procesům Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Výběr metod pro řešení logistických systémů Cíl Metodologie metoda Metody v logistice Strategie postponementu Strategický koncept řízení štíhlé výroby (lean management) Uplatnění principu lean myšlení ve struktuře firmy Systémový přístup Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Změna jako podstata vývojového procesu Cíl Management změny Nové produkty a inovační proces Invence jako změna ve struktuře vědění Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole... 69

4 Literatura Seznam obrázků Seznam tabulek... 73

5 Úvod Logistika se ve vyspělých zemích stala jiţ běţnou součástí řízení podniku. V ČR tento pojem i mnohým vedoucím pracovníkům zůstává stále ještě cizím. Přitom by mělo být zřejmé, ţe správně pochopené a aplikované logistické principy mohou přinést zvýšení celkové efektivity podniku i bez velkých nároků na finanční prostředky. Za logistický povaţujeme takový systém uvaţování, který je úspěšný všude tam, kde celostní chápání časově vzájemně provázaných procesů vedlo cestou nového uspořádání výroby k ekonomické optimalizaci, kdy se nabízí lepší vyuţití technických a ekonomických moţností (z hlediska nákladovosti), nebo se lépe přizpůsobuje danému trhu (z hlediska vyšších výnosů z kaţdého realizovaného výrobku). Logistické aktivity musí začínat uţ vývojem nových výrobků a sluţeb. Znamená to, ţe vývoj konkrétního logistického systému musí být ukončen jiţ před vstupem výrobků do řetězce, případně před procesem poskytování sluţby. Principy logistiky lze aplikovat prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. Vychází ze systémového přístupu k dané problematice a předpokládají vznik přínosů zaloţených na synergickém efektu. Ten lze získat optimalizací systému jako celku, nikoliv jeho izolovaných celků. Efekt získaný optimalizací celého systému je větší, neţ součet efektů získaných postupnými optimalizacemi jeho podsystémů. Vyzdvihování a optimalizace dílčích podnikových funkcí odpovídá statickému pohledu na podnik. To se projevuje v těsných kauzálních řetězcích, sestávajících z dispozičních příkazů, provedení činnosti a zpětného toku finančních prostředků, které vytvářejí uzavřené uspořádání systému, a změny lze uskutečnit jen za pomoci investic. Naproti tomu analýza podnikového dění podle času umoţňuje vytvořit určitý prostor pro rozhodování a respektování vzájemných závislostí, který nelze dosáhnout při nerespektování systémového charakteru vytváření kauzálních řetězců a popisu vzájemně působcích souvislostí. K tomu ještě přibývají zvláštní podnikově podmíněné přednosti, které musí být s námahou přizpůsobovány konkrétním vazbám zvoleného systému. To obvykle přináší škody v rozmanitých podobách. Potíţe, které nemusely nastat při předvídavé, strategické koordinaci a slaďování vůbec, nebo alespoň ne v takovém rozsahu, se kterým se ex post setkáváme. Taková změna orientace se stává pro kaţdý podnik otázkou přeţití tehdy, kdy jiţ přestává být schopen samostatně řídit podmínky svých dodávek a také plateb svých výkonů v rámci existujícího systému tvorby hodnot. Přeměnou daných, tedy bezpodmínečně předepsaných organizačních vztahů v rámci systému nadřízenosti a podřízenosti na určitý volný prostor pro pruţnou reakci na vlivy okolí, ať jiţ vychází z prostředí trhu, nebo jiných měnících se obecných hospodářských podmínek, lze dospět aţ k dosaţení solventnosti podniku. Problematika logistiky je velmi široká a je v neustálém vývoji. Metody a postupy logistiky se v čase poměrně rychle mění. Hlavní principy však zůstávají a ty je potřebné aplikovat v konkrétních podmínkách. Výše uvedené zásady jsou dále rozpracovány v rámci jednotlivých kapitol. První kapitola rozpracovává ideu logistiky jako filosofii přístupu k řízení materiálových toků, zejména na podnikové úrovni. Toto pojetí si vyţádalo definování základních logistických pojmů a přístupů

6 Druhá, navazující kapitola aplikuje filosofii logistického řízení do firemního logistického systému. Popisuje rozdíly mezi tradičním a logistickým řízením. Logistická výkonnost je konkrétní výstup z logistického systému, aktivity se projeví na finální produkci. Třetí kapitola vychází z teoreticko-metodologické problematiky logistiky. Jsou popsány obecné systémové metody, ze kterých logistika vychází. Na ně navazují pouţívané logistické technologie a nejmodernější logistické strategie postponementu a štíhlé výroby. Čtvrtá kapitola vychází z obecných tezí změn jako podstaty vývojového procesu. Je zvýrazněn význam invencí jako změny ve struktuře vědění, včetně zdrojů invencí

7 1 Idea logistiky CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: popsat logistiku prostřednictvím fází jejího vývoje, charakterizovat pojem logistiky a znaky logistického přístupu, definovat pojem logistický řetězec jako rozhodující prvek pro řešení logistických systémů. KLÍČOVÁ SLOVA Logistika, logistický přístup, logistický systém, integrovaná logistika, logistický řetězec, synergický efekt. 1.1 Logistika jako pojem Logistika jako pojem postupně nabývala různých významů. Cílem není historický exkurz k historickému vývoji logistiky, a proto se omezíme pouze na současné chápání tohoto pojmu. Odpovědi na otázku Co je logistika? vyvolávají pro nezainteresovaného různé pocity. O logistice jako kategorii formální filozofie se uţ dnes v podstatě nemluví, ale o to více slyšíme o průmyslové logistice, obchodní logistice, nemocniční logistice, dopravní logistice, skladové logistice, podnikové logistice, logistice náhradních dílů, zásobovací logistice, eurologistice apod. Někdy to vypadá tak, ţe si někdo vybral libovolnou aktivitu, připojil k ní módní slovo logistika a vznikla nová logistika. Tak jednoduché to není. Při zkoumání sémantiky logistického názvosloví dojdeme k závěru, ţe logistika je jen jedna a využívá pro své fáze a části jeden teoretický aparát. Pochopení pojmu logistika vyţaduje problematiku pojmout v širším kontextu. Změny v ekonomice vyvolané změnou politického prostředí v celé Evropě přinášejí i změny v řízení a usměrňování provozně ekonomických procesů. K nejvýznamnějším patří procesy oběhu. V mnoha případech, na škodu věci, je chápán oběh jako činnost probíhající výhradně mimo výrobní sféru. Oběh není jen hmotné spojení mezi výrobou a spotřebou, ale i hmotné spojení ve vlastní výrobě. U oběhových procesů nejde jen o pouhé přemístění výrobků, pro které je typická jejich doprava z místa výroby na místo určení. Jde o víc. Ve vyspělém trţním hospodářství můţe uspět jen ta firma, která uspokojí stále náročnější potřeby zákazníků solidní nabídkou nového, vysoce kvalitního zboţí nebo sluţeb. Nestačí však jen vyrobit či nakoupit kvalitní zboţí, nebo připravit kvalitní sluţby. Je potřebné se postarat, aby bylo k dispozici správné zboží či služba, se správnou kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, ve správném okamžiku, - 7 -

8 a to s vynaložením přiměřených nákladů. Tyto problémy pomáhá řešit aplikovaná disciplína logistika. 1 Stěţejní uplatnění logistiky však vychází ze správného propojení logistických principů a metod na úrovni makroekonomické i mikroekonomické. Logistiku je moţné aplikovat na velmi široké spektrum problémů. To vyţaduje její chápání obecně jako disciplíny slaďující všechny aktivity, jejichţ zřetězení je nezbytné k pruţnému a hospodárnému dosaţení daného konečného synergetického efektu. Klíčovými podmínkami pro fungování logistiky jsou trţní ekonomika a ekonomická rovnováha. Příkazová ekonomika (která u nás v minulých desetiletích fungovala v podobě centrálního plánování) má antilogistický charakter. Proto se u nás také logistice v minulosti příliš nevedlo. Setrvačnost tohoto stavu přetrvává u některých podniků dodnes. Projevuje se to zejména uplatňováním suboptimalizačních 2 praktik. Odděleně se posuzují i podnikové výsledky s důrazem na jednotlivé funkce. Zapomíná se na základní úkol organizace, kterým je efektivní uspokojování spotřebitele nebo uţivatele při co nejniţších nákladech. Obsahem logistiky je integrální ovládání veškerého hmotného toku do podniku, podnikem a z podniku (tedy surovin, materiálů, polotovarů a součástí směrem do podniku a podnikem; hotových výrobků směrem z podniku) jako celku spolu s příslušnými nehmotnými toky. Společným znakem logistiky je, ţe se zabývá rozsáhlou třídou systémů s adaptivním vztahem vůči jejich podstatnému okolí. Jedná se o dynamické, učící se, samoorganizující a samoupravující se otevřené systémy s řetězovitou strukturou odpovídající určité dělbě práce. Pro tyto systémy je charakteristická orientovanost na konečný efekt synergetické povahy, jehoţ se dosahuje důslednou koordinací a synchronizací strukturní a procesní stránky systémů. Od systému se poţaduje, aby vykazovaly ekonomické a maximálně pruţné chování. 3 V současnosti je logistika vztahována zejména k logistickým řetězcům, kde konečným efektem je uspokojení poptávky zákazníků po určitém hmotném zboţí. Logistika se ale nemusí týkat jen hmotného zboţí, stejně tak se můţe vztahovat k poskytování sluţeb. Pod sluţbami si můţeme představit například osobní dopravu a celý komplex sluţeb ji doplňující, rezervací míst počínaje, přes speciální sluţby během přepravy aţ po ubytování. V přepravě osob se můţe logistika zaměřovat mimo jiné na dopravní obsluhu velkých areálů a objektů, jako průmyslových závodů a řešit cesty do a ze zaměstnání apod. Konečný efekt v podobě uspokojeného zákazníka můţeme zaměnit za efekt zdravého občana a logistický přístup aplikovat na zřetězení aktivit, které k tomuto efektu vedou. Logistickými postupy lze také šířit vzdělanost či problémy permanentního celoţivotního vzdělávání, rekvalifikačních procesů i napomáhání 1 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika teorie a praxe, s Pod suboptimalizací se v této souvislosti rozumí snaha o optimální výsledek vlastní funkce, aniţ by se při tom bral v úvahu vliv její činnosti na celkový výsledek podniku. 3 PERNICA, P. Logistika pro 21. století, s

9 školství v měnících se podmínkách společnosti v období informatiky, takţe konečným efektem můţe být vzdělaný občan, informovaná veřejnost apod. Pomocí logistiky můţeme koordinovat činnost lidí na určitém území a slaďovat je s přírodními silami a zákonitostmi, konečným efektem bude v tomto případě vyváţený ekosystém. Je tedy zřejmé, ţe logistický přístup je vhodný pro řešení velmi širokého spektra problémů aţ po problémy globální. 1.2 Vývoj logistiky Zabývat se podrobně vývojem logistiky pro její uplatnění v současnosti je zbytečné. Přesto je nutné uvést základní fáze vývoje logistiky jako takové, neboť vývojové trendy zcela korespondují s moţnými etapami zavádění logistiky v hospodářské praxi. Pohled zpět můţe být uţitečný také tím, ţe si uvědomíme, jaká pojetí logistiky jiţ zastarala a tím se vyvarujeme opakování draze zaplacených chyb druhých. Současně se jako sekundární efekt nabízí precizace pojmosloví, které je v současnosti dost roztříštěné a tím přináší nejednotné výklady pojmů. Vývoj logistiky v hospodářské praxi prošel čtyřmi fázemi: 1) I. fáze vývoje logistika se omezovala pouze na distribuci. Dominoval obchodní a marketingový přístup, problém zásob byl okrajový, projevovala se spíše jejich nedostatečná výše a neadekvátní struktura rozmístění. 2) II. fáze vývoje v důsledku strategie sniţování nákladů se obrací pozornost k zásobám, jakoţto místu uloţeného kapitálu. K řešení problému nadbytečných zásob se pouţívaly matematické optimalizační metody, matematicko-statistické metody a metody prognostiky. Logistika v hospodářské praxi se rozšířila na zásobování (nákup, opatřování) a pronikla do řízení výroby. Byla však aplikována samostatně uvnitř jednotlivých funkcí. 3) III. fáze vývoje v podnicích se začínají prosazovat ucelené logistické řetězce a systémy propojené od dodavatelů aţ po finální zákazníky. Praxe se orientuje na tzv. integrovanou logistiku. Musí proběhnout reengineering k posílení konkurenceschopnosti podniků zvýšením pruţnosti, pomocí koordinace a synchronizace procesů. 4) IV. fáze vývoje integrované logistické systémy budou jako celek optimalizovány. Je nutné upozornit, ţe jde o fázi vývoje zatím neukončenou. Jedná se o mimořádně sloţitý problém systémového charakteru, k jehoţ úspěšnému zvládnutí je potřebné vytvořit řadu předpokladů, mimo jiné v oblasti počítačové integrace, včetně simulací pro podporu rozhodování, elektronické výměny dat a dalších metod řízení. 4 Logistika současnosti v hospodářské praxi musí splňovat následující atributy: logistika se musí stát součástí globální strategie časově podmíněné 4 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika teorie a praxe, s

10 rozmísťování zdrojů jako zboţí, lidí, kapacit a informací logistika působí ve smyslu substituce hmotných procesů za informační procesy, logistické sluţby musí být jedním z klíčových nástrojů k dosaţení vyšší konkurenceschopnosti podniku při přiměřených logistických nákladech, logistický systém musí být integrovaný, propojující všechny dodavatele se všemi distribučními a obchodními články, aţ po konečného zákazníka s ohledem na konkrétní finální výrobek či zakázku i rozšiřující se zpětné toky odpadů a obalů k recyklaci či likvidaci včetně, propojující výrobu s vývojem a tvorbou koncepcí, logistika musí být zaloţena na: o prognózování, strategickém řízení, projektovém řízení, řízení procesů, informačních technologiích, o sluţbách zákazníkům, distribuci, tvorbě zásob, inventarizaci zásob, opatřování a správě, nákupu a zásobování, exportu a importu, o plánování a operativním řízení výroby včetně stanovení výrobního sortimentu, o řízení materiálového hospodářství, balení, přepravě, skladování, manipulaci a recyklaci, o kvalitě, o jmění, logističtí specialisté musí zvládnout: o v oblasti profesního know-how: znalosti z logistické strategie, logistických systémů včetně dopravních systémů a distribučních center, plánování a řízení výroby, logistického přístupu ke globálnímu podnikání, opatřování a distribuci, distribuce v podmínkách evropského a světového trhu, o v oblasti metodologického know-how: navrhování logistických systémů, výběr a oceňování prognostických modelů, logistických informačních systémů, lidských zdrojů, financí a controllingu, operačního výzkumu a modelování a simulace. 1.3 Znaky logistického přístupu Abychom nějaký přístup v oblasti hospodářské logistiky mohli nazvat logistickým, platí: zájem se zaměřuje na určitou finální produkci, která ke spotřebitelům přechází prostřednictvím směny, resp., ţe sleduje výrobu a oběh jako procesy spojené se zakázkou, zabývá se slaďováním, tj. koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předchází dodání daného finálního výrobku zákazníkovi, čili, ţe se zabývá všemi pohyby materiálu, obalů, odpadů, informací, případně peněz od místa a okamţiku jejich vzniku (tj. v ideálním případě počínaje těţbou surovin) aţ po místo a okamţik jejich zániku (tj. konče převzetím výrobku zákazníkem, resp. spotřebou výrobku, včetně návratu

11 a opakovaného pouţití, recyklace nebo likvidace obalů, odpadů a reklamovaného zboţí), a to z hlediska především potřeby času a hospodárnosti, pro danou finální produkci (výrobek, druh, skupinu výrobků, zakázku) současně řeší problémy manipulace, přepravy, skladovaní, balení, případně servisních sluţeb, včetně prostorového rozmístění a potřebných kapacit, do řešení zahrnuje všechny články, které zprostředkovávají pohyb materiálu, zboţí, obalů a přepravních prostředků, odpadů, informací i peněz, rozhodujícím článkem celého řetězce je zákazník, jehoţ potřebám se všechny ostatní články podřizují; zákazník je posledním článkem z hlediska pohybu materiálu a zboţí, ale prvním článkem z hlediska pohybu informací. 5 Uvedené podmínky musí být splněny všechny současně. Vzhledem k rozmanitosti vzájemných závislostí pro konkrétní vytváření logisticky výkonných systémů se explicitně zvýrazňuje poţadavek na prostorovou a časovou koordinaci společného přínosu všech prvků pro jejich podíl na procesu vytváření hodnot. Tento poţadavek je třeba povaţovat za doplněk integrace různých podnikových podsystémů a jejich mnohostranných závislostí do jediného celkového podnikového systému a dále do logistického mezisystému. Vzájemné oddělování koordinace a integrace můţe v této souvislosti vyznívat z hlediska systémové teorie poněkud svévolně. Zde se integrací rozumí systémová integrace různých podsystémů do jednoho uceleného systému, jehoţ vzájemné vztahy s okolím jsou určovány koordinací. Pro vymezení alternativ chování, zaměřeného na zachování hospodárnosti, musí logistika také vycházet z toho, ţe je nezbytné respektovat dva hlavní cíle podniku podílející se na dělbě práce v procesu vytváření hodnot, ať jiţ jeho trţní výkonový potenciál či jeho konkrétní provozní struktura se svými aktivními a pasivními prvky vypadají jakkoli. Tyto dva hlavní cíle jsou povinné, má-li být zachována schopnost podniku přeţít v hospodářské soutěţi: 1) dosaţení trvalého úspěchu v podobě dlouhodobého přebytku, 2) průběţně zajištěná likvidita. Není-li splněna první z obou podmínek, nedostává se podniku na váţnosti a kreditu, tzn., ţe vyuţití svěřeného kapitálu má daleko do dokonalosti. Není-li splněna druhá podmínka, dojde k vyloučení podniku ze soutěţe formou konkursu a podnik se jiţ nemůţe dále podílet na procesu vytváření hodnot. Logistickou optimalizaci je tedy třeba uvaţovat v mezích těchto hraničních podmínek finančního hospodaření. Přitom se vychází z níţe uvedené posloupnosti fází vzniku výrobku. 5 PERNICA, P. Logistika pro 21. století, s

12 Inovační cyklus Obrázek 1.1 REALIZACE INOVACE IDEA (INVENCE) VÝZKUM A VÝVOJ V tomto systémovém pojetí jsou do logistického systému zahrnuty i předvýrobní fáze, tedy i výzkum a vývoj, což není pravidlem. 1.4 Systémový přístup k integrované logistice Logistika prochází vývojovými změnami v kontextu změn managementu. Proto se mění i logistika, dokonce se hovoří o změně paradigmatu logistiky. Nemá smysl aplikovat koncepty logistiky staršího data, v zásadě z první poloviny 90. a z 80. let, protoţe jiţ nejsou schopné přinést potřebné posílení konkurenceschopnosti podniku, resp. přispět k jeho dlouhodobému přeţití. V současnosti, při systémovém a integrovaném pojetí logistiky, se rozšířil i okruh subjektů logistiky. Jde o všechny, kteří se přímo i nepřímo podílejí na uspokojování logistických potřeb. Výrobci hmotného zboţí anebo obchodní společnosti jsou iniciátory logistických řetězců, ostatní subjekty jim pomáhají (umoţňují) tyto řetězce připravit a realizovat. Subjekty logistiky můţeme tedy krátce definovat jako tvůrce logistické strategie a účastníky procesních logistických řetězců včetně poskytovatelů logistických sluţeb, spolu s poradenskými a projektovými firmami a s dodavateli aktivních a pasivních prvků a jejich systémů pro logistické řetězce. Jako zvláštní subjekty logistiky lze označit různá zájmová sdruţení, profesní organizace a asociace. Logistický způsob nazírání je zaměřen na celkovou optimalizaci překonávající čas a prostor, vymezuje se v teoretické rovině jako systémově-orientovaný přístup. Jádrem systémového přístupu jsou systémové teorie zahrnující obecnou teorii systému s vyuţitím kybernetických principů. Kybernetika a teorie systémů jsou formální, metodologické, neuzavřené vědní disciplíny s poznávací a pořádací funkcí. Na jedné straně mají mnoho společného, na druhé straně se překrývají a doplňují

13 Společným znakem všech systémových směrů a disciplín je organické a komplexní pojetí problémů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Systémový přístup je základní koncepcí v metodice a metodologii logistického systému. V podstatě nám systémový přístup říká, ţe všechny funkce nebo činnosti je třeba chápat v tom smyslu, jak ovlivňují a jsou ovlivňovány jinými prvky a činnostmi, se kterými v daném systému přicházejí do styku. Toto vymezení vychází z myšlenky, ţe pokud člověk pohlíţí na určitou akci izolovaně, není si schopen udělat celkový obraz o tom, jak tato akce ovlivní jiné činnosti. V zásadě zde platí, ţe výsledek působení série činností je významnější neţ výsledek působení jednotlivých prvků. Mohlo by se zdát ţádoucí udrţovat vysoký stav zásob, aby se dosáhlo rychlejšího vyřizování zákaznických poţadavků. Vysoký stav zásob však povede ke zvyšování skladovacích nákladů a ke zvýšení rizika zastarávání výrobků. Takţe předtím, neţ se přijme rozhodnutí o zvýšení zásob, musí být tyto nepříznivé faktory vykompenzovány příznivými aspekty tohoto rozhodnutí. Bez zvaţování vlivu rozhodnutí na větší systém, jakým je např. podnik nebo distribuční kanál, dochází obvykle pouze k ostrovnímu, suboptimálnímu řešení. To znamená, ţe přestoţe jednotlivé prvky systému zjevně pracují lépe, celkový výsledek z hlediska celého systému je relativně malý. Pokud chcete správně pochopit moţnosti zlepšení a důsledky těchto zlepšení, musíte pohlíţet na systém jako celek. Logistický systém pouţíváme jako nástroj pro systémový popis objektů se zaměřením na zkoumání existujících nebo projektování zamýšlených logistických činností spojených s oběhovými procesy tedy všech činností spojených s materiálovým a informačním tokem. Jedná se především o činnosti související s přeměnou informací o potřebách zákazníka do podoby logistického cíle poţadavky na tzv. logistický produkt. Patří sem také činnosti související s transformací hmotného (či nehmotného) produktu, jenţ uspokojuje vzniklé potřeby zákazníka v souladu s tímto cílem. K nejdůleţitějším vlastnostem logistického systému patří: celistvost (koherentnost) změna jednoho prvku vyvolá změnu ostatních prvků systému, resp. změna v jedné části systému vede ke změně v ostatních částech systému, homogenita vlastnost, která předpokládá odstranění různorodosti, neadekvátnosti prvků a vazeb, včetně nesouladu ve vlastnostech a parametrech systému, kompatibilita vzájemná kvalitativní a kvantitativní sladěnost mezi jednotlivými prvky, adaptibilita schopnost měnit se společně s měnícími se vnitřními a vnějšími podmínkami (při stanovení nového cíle, nepříznivém působení přírodních sil apod.); adaptibilita je velmi podstatným atributem a mnoho praktických úloh je zaměřeno na její zvýšení při co nejniţších dodatečných nákladech, synergie logistického systému účinek logistického systému jako celku je větší neţ součet účinků jeho prvků, resp. podsystémů; můţe být pozitivní i negativní a v jejich rámci můţe jít o průběh degresivní, lineární i progresivní

14 Typický logistický systém můţeme charakterizovat těmito znaky: je umělý představuje člověkem vytvořený objekt zkoumání, je smíšený jeho prvky jsou sociální, ekonomické i technické, má převáţně stochastické chování, jeho chování je cílové předpokládá tedy stanovení cíle, je otevřený umoţňuje výměnu informací, energie a látek s okolím, je kompatibilní lze jej spojit s jinými systémy. 6 Logistika jako systém [9] Obrázek Integrovaná logistika V protikladu k roztříštěným, kusým konceptům logistiky - dopravní logistika, obchodní logistika, zásobovací logistika apod., integrovaná logistika představuje pojetí na systémových či holistických 7 základech, spočívajících: zprvu na propojení procesů nákupu a zásobování s výrobou a odbytem uvnitř podniku, tj. ve vnitřní integraci, posléze v propojení podniku (finálního výrobce) s jeho dodavateli a dispozičními a obchodními články aţ po konečné zákazníky celistvým logistickým řetězcem, 6 PERNICA, P. Logistika pro 21. století, s holizmus směr (zejm. biologický) zdůrazňující celostnost a pokládající celek za něco vyššího neţ souhrn součástí

15 rozšiřujícím se i na zpětné toky reklamovaného či neprodaného zboţí a toky obalů a odpadu k recyklaci nebo k likvidaci, případně náhradních dílů vnější integrace; v tomto případě jde o horizontální dimenzi integrace; propojení a logistické sladění výroby s vývojem, s tvorbou strategií a s marketingem, tedy propojení podnikových (logistických) funkcí od úrovně operativní aţ po úroveň strategickou, coţ je vertikální dimenze integrace. Jedině toto pojetí integrované logistiky, pro kterou je vlastní nepřetrţitá snaha redukovat časové sloţky logistického řetězce, neustálé zvyšování kvality poskytování sluţeb a sniţování logistických nákladů můţe nést označení logistika, případně označení světové třídy World Classe Logistics. [18]. Plně integrované logistické řetězce jsou tedy vymezovány tak, ţe: vedou od dodavatelů aţ ke konečným zákazníkům (spotřebitelům), procházejí fázemi nákupu a zásobování, výroby, fyzické distribuce a prodeje včetně poskytování sluţeb a ústí do recyklace, uskutečňují se za pomoci dopravy, informačních a komunikačních technologií, mohou zahrnovat zásoby (sklady) surovin, materiálů a dílů, rozpracované výroby a hotových výrobků, přidávají hodnotu. 1.6 Logistický řetězec Klíčovým pojmem logistiky je logistický řetězec, který chápeme jako jednotu jeho dvou stránek hmotné a nehmotné, přičemţ hmotná stránka spočívá v přemisťování věcí (nebo osob) a nehmotná stránka spočívá v přemisťování informací, tj. zpráv potřebných k tomu, aby se přemístění věcí či osob mohlo uskutečnit. V obecné poloze uvaţujeme o logistickém řetězci jako o provázané posloupnosti všech činností (aktivit), jejichţ uskutečnění je nutnou podmínkou k dosaţení daného konečného efektu, který má synergickou povahu. Účelně uspořádané mnoţiny všech technických prostředků, zařízení, budov, cest a pracovníků podílejících se na uskutečňování logistických řetězců povaţujeme za logistický systém. Návrhu logistického řetězce by mělo předcházet definování logistických aktivit. Důleţitou úlohu v tomto případě hraje pochopení chování zákazníka, případně jeho ovlivnění. Chování zákazníka a jeho postoje značně ovlivňují parametry vytváření logistického řetězce. Definice logistického řetězce představuje rozhodující krok při uplatňování logistického přístupu

16 SHRNUTÍ KAPITOLY Logistika jako pojem nabývala různých významů. Pochopení pojmu logistika vyţaduje pojmout problematiku v širším kontextu. Při zkoumání sémantiky logistického názvosloví dojdeme k závěru, ţe logistika je jen jedna a vyuţívá pro své fáze a části jeden teoretický aparát. Logistiku je moţné aplikovat na velmi široké spektrum problémů. To vyţaduje její chápání obecně jako disciplínu slaďující všechny aktivity, jejichţ zřetězení je nezbytné k pruţnému a efektivnímu dosaţení daného konečného synergetického efektu. V současné době musíme přistupovat k řešení logistických problémů systémovým a integrovaným pojetím logistiky. Systémový přístup předpokládá, ţe všechny logistické činnosti a procesy či funkce je nutné chápat v kontextu jejich vnitřních a vnějších souvislostí. Integrovaná logistika představuje systémové pojetí vnitřní a vnější integrace logistického řetězce. ÚKOLY 1. Co chápeme pod pojmem logistika? 2. Který systém můţe nést přívlastek logistický? 3. Co řeší logistika? 4. Vysvětlete pojem integrovaná logistika. 5. Definujte pojem logistický řetězec. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Díl 1-3, 1. vyd. Praha: Radix, ISBN: [2] SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, s. ISBN: Doporučená literatura: [3] BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi. Praha: VERLAG DASHÖFER, [4] KORTSCHAK, B. H. Co je logistika? Praha: Ústřední dopravní institut,

17 2 Firemní logistický systém CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: vymezit působnost podnikové logistiky, definovat předpoklady pro působení logistiky na mikro úrovni, definovat principy mikrologistické dimenze logistiky v rámci podnikového řízení, popsat rozdíl v řízení tradičním a logistickém, charakterizovat měřitelné výsledky a ukazatele logistických aktivit. KLÍČOVÁ SLOVA Podniková logistika, logistické řízení, funkční řízení, procesní řízení, logistická výkonnost, reverzní (zpětná) logistika. 2.1 Cíle firemního logistického systému Kaţdá firma, která realizuje nějaký materiálový tok, má logistický systém. Jeho vlastnictví můţe být více, či méně uvědomělé a tento systém více či méně funkční. Existovat však musí. Logistický systém je koncepčním souborem logistických prvků (technologií, nástrojů, informací a lidí), které jsou nositeli logistických funkcí (nakupování, řízení zásob, plánování, výroby, skladování, vystavování celních dokladů, doprava, balení, manipulace s materiálem atd.). Cílové chování těchto funkcí musí být v souladu s firemní logistickou politikou. 8 Obecné cíle podnikové logistiky lze vymezit následovně: na jedné straně musí vycházet z podnikové strategie a napomáhat a splňovat celopodnikové cíle, na druhé straně musí zabezpečit přání zákazníků na zboţí a sluţby s poţadovanou úrovní a to při minimalizaci celkových nákladů. Ekonomický rozvoj podniku je podmíněn růstem efektivnosti reprodukčního procesu, který tvoří výroba, rozdělování, směna a spotřeba. Jednotlivé části reprodukčního procesu spolu těsně souvisí. K zlepšení tohoto procesu můţe přispět uplatnění logistiky. Pohybu materiálu v rámci oběhových i výrobních procesů bylo i v hospodářsky 8 BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi, s

18 vyspělých zemích světa věnováno mnohem méně pozornosti neţ vlastním technologickým operacím ve výrobě. Proto je v poslední době tato oblast všude označována jako zdroj významných úspor spočívajících v omezení zbytečného pohybu hmot a sníţení materiálových, energetických i mzdových nákladů. Řízení většiny oblastí zahrnovaných do logistiky bylo dříve řešeno do značné míry samostatně bez přihlédnutí k širším souvislostem, které v rámci oběhových i výrobních procesů existují. Právě komplexní přístup k těmto procesům a uplatnění nejmodernější techniky (manipulační, dopravní i výpočetní) a metod řízení z logistiky vytváří nový vědní obor. Hlavními kritérií, podle kterých lze dělit cíle logistiky je oblast jejich působení (vně či uvnitř) a způsobu měření jejich výsledků (výkonem či ekonomickým vyjádřením). Dělení a priorita cílů logistiky Obrázek 2.1 primární CÍLE PODNIKOVÉ LOGISTIKY sekundární VNĚJŠÍ CÍLE VNITŘNÍ CÍLE SLOŢKA VÝKONOVÁ SLOŢKA EKONOMICKÁ Základním cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníků. Zákazník je nejdůleţitějším článkem řetězce. Od něj vychází informace o poţadavcích na zabezpečení dodávky zboţí a s ní souvisejících sluţeb. U zákazníka také končí logistický řetězec zabezpečující pohyb materiálu a zboţí. Mezi prioritní cíle podnikové logistiky se zahrnují cíle vnější a výkonové. Mezi sekundární cíle se zahrnují cíle vnitřní a ekonomické. Snaha o optimální uspokojování potřeb zákazníků pak v trţním hospodářství přispívá k posílení pozic výrobce zboţí na trhu. Zde můţe nabízet několik různých výrobců přibliţně stejné výrobky za stejné ceny. Úspěšnější však bude ten, který bude za tuto cenu schopen dodávat výrobky pravidelně, v poţadovaném mnoţství ve vhodném balení a s vyuţitím vhodných přepravních pomůcek, které přispějí ke sníţení nákladů na manipulaci se zboţím u zákazníka. Vnější logistické cíle se zaměřují na uspokojování přání zákazníků, kteří je uplatňují na trhu. To přispívá k udrţení, případně i dalšímu rozšíření rozsahu realizovaných sluţeb. Do této skupiny logistických cílů lze zařadit: zvyšování objemu prodeje (nikoliv výroby), zkracování dodacích lhůt, zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, zlepšování pruţnosti logistických sluţeb (flexibility)

19 Významným poţadavkem je zabezpečení spolehlivosti a úplnosti dodávek. Faktor času je v logistice jedním z nejdůleţitějších ukazatelů. Jednotlivé články logistického řetězce na sebe musí přesně navazovat. Přesné dodrţování časových návazností přispívá ke sníţení poţadavků na skladování, nebo dokonce na jeho odstranění. Zajištění úplnosti dodávky je nutným logistickým poţadavkem, který je zajištěn tvorbou co nejvhodnějších manipulačních jednotek s pouţitím vhodných přepravních pomůcek. Vnitřní cíle logistiky se orientují na sniţování nákladů při dodrţení splnění vnějších cílů. Jde o následující náklady: na zásoby, na dopravu, na manipulaci a skladování, na výrobu, na řízení apod. Výkonové cíle logistiky zabezpečují poţadovanou úroveň sluţeb tak, aby poţadované mnoţství materiálu a zboţí bylo ve správném mnoţství, druhu a jakosti, na správném místě ve správném okamţiku. Ekonomickým cílem logistiky je zabezpečení těchto sluţeb s přiměřenými náklady, které jsou vzhledem k úrovni sluţeb minimální. V praxi jejich vyšší úroveň dává naději na větší zájem zákazníků, současně však zvyšuje náklady, které na zákazníky působí opačně. Proto se snaţí zabezpečit logistické sluţby s optimálními náklady. Tyto náklady pak odpovídají ceně, kterou je ještě zákazník ochoten za vysokou kvalitu zaplatit

20 Oblast vlivu logistiky Obrázek 2.2 Prostudováním výše uvedeného obrázku názorně vidíme, ţe naznačená elipsa ukazuje na komplexnost logistiky ve výrobním podniku. V současné době se stále v mnoha podnicích neodděluje oddělení nákupu od oddělení zásobování. Tento názor je zcela špatný. Oddělení nákupu má za úkol zajistit: výběr dodavatele, prověřit dodavatele, vypracovat dodavatelsko odběratelské smlouvy, hledat neustále výhodnějšího dodavatele, informovat o novinkách v oblasti nákupu. Oddělení zásobování má jiné povinnosti, musí zajistit: dodávku potřebných komponent pro výrobu s ohledem na minimalizaci nákladů, operativní řízení (materiálové dispozice) materiálového toku na vstupu do podniku. Řízení výroby je činnost, která tradičně spadá pod úsek výroby. Jen málo podniků tuto činnost zařazuje do kompetence logistiky. Postavení řízení výroby v rámci organizačního schématu není podstatné, neboť jak výroba, tak logistika poskytují vstupy pro proces plánování a řízení výroby. Výroba ovlivňuje logistický proces a naopak ve dvou zásadních směrech

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ Postupný přechod firem od realizace souboru funkcí k řízení souboru procesů v 90. letech minulého století při úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb 1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb VEŘEJNÁ EKONOMIKA Analýza struktury fungování a financování veřejného sektoru neziskový sektor vládní, přerozdělovací procesy Racionální, efektivní a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Kapitola 1 výrobní logistiky.

Kapitola 1 výrobní logistiky. Kapitola 1 Vymezení pojmů.. Cíle C výrobní logistiky. Osnova: Členění logistiky. Rozsah logistických aktivit a činností. Podniková logistika. Hlavní cíle podnikové logistiky. Logistická typologie. Logistické

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY LOGISTICKÁ STRATEGIE Logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy. Především řeší problém dlouhodobě se opakujících sérií dodávek a dodavatel dopravního

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/ Technologie ložných a skladových operací 342-0316/02 Výuka v letním semestru akademického roku 2009/2010 8.2.2010-14.5.2010 342-0316/02 - Technologie ložných a skladových operací (TLSO), 2009/2010 letní

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalkulace nákladů a jejich

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. PŘEDMĚT T A OBSAH PRODEJE 2. TVORBA STRATEGIE A PLÁNOV NOVÁNÍ PRODEJE 3. ORGANIZAČNÍ ZAČLEN LENĚNÍ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Komplexní, konečná odpovědnost Kdo je nositelem komplexní, konečné

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Logistický informační systém jako faktor konkurenceschopnosti organizace. Bc. Lucie Horníčková

Logistický informační systém jako faktor konkurenceschopnosti organizace. Bc. Lucie Horníčková Logistický informační systém jako faktor konkurenceschopnosti organizace Bc. Lucie Horníčková Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, ţe: odevzdáním bakalářské/diplomové

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

K aktuálním problémům logistické efektivnosti v podmínkách ČD, a.s.

K aktuálním problémům logistické efektivnosti v podmínkách ČD, a.s. František Orava 1 K aktuálním problémům logistické efektivnosti v podmínkách ČD, a.s. Klíčová slova: logistika podniku, logistický controlling, logistická efektivnost, logistické náklady, suboptimalizace

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016 Podnikatelský ekosystém Leonard Walletzký 2016 Komerční inovace INOVACE SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Business angel Joint venture Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice Strategické

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více