S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr studia soubor otázek k SZZ 2014/2015

2 1 Obsah : Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 2 2. Rámcový postup při SZZ 3 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 3 4. Okruhy otázek k SZZ 5

3 Důležité termíny pro závěr studia Přihláška ke státní zkoušce: do Student provede kontrolu osobních údajů v IS a potvrdí jejich správnost. Při samotném přihlášení se k SZZ zadá volitelný komplexní předmět (koridor, pouze vybrané obory Ing. studia). Vše na Bez kontroly údajů nemohou být vytištěny podklady k SZZ a výstupní dokumenty ze studia. Odevzdání diplomové práce: do Student odevzdává práci na příslušnou katedru v pevné vazbě ve 2 výtiscích (1 originál + 1 kopie) v českém jazyce. U anglických oborů v jazyce anglickém. Zároveň s prací se odevzdají 4 ks tezí (max. 3 str. textu a vybrané bibliografické citace). Dále student odevzdá v IS ČZU (http://is.czu.cz) elektronickou verzi práce a tezí, případně další přílohy (software, videa, audionahrávky atd.). Po přihlášení do IS.CZU.cz přejde na Portál studenta, kde zvolí v daném studijním oboru Závěrečná práce (obrázek knihy). Nejdříve zvolí jazyk závěrečné práce a dále vloží abstrakt (souhrn), klíčová slova a případné další doplňující informace k práci do systému přes Vložit doplňující informace zvlášť v českém i anglickém jazyce. Dále lze obdobně nahrát soubory své práce prostřednictvím Vložit práci a přílohy. Elektronická verze závěrečné práce v čitelném formátu *.pdf bude obsahovat v jednom pdf souboru kompletní text práce, který bude shodný s tištěnou verzí závěrečné práce (tedy včetně tištěných příloh). Maximální velikost souboru závěrečné práce je 50 MB a celková velikost příloh je omezena na 200 MB. Do souborů přílohy musí student nahrát teze k diplomové práci ve formátu *.pdf. Do přílohy může také nahrát prezentaci závěrečné práce ve formátu *.ppt, kterou poté lze nastavit v části Prezentace obhajoby (u obhajoby může student využít aktuálnější verzi prezentace). Proces odevzdání práce se ukončí (potvrdí) tlačítkem Odevzdat závěrečnou práci v položce Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat. Položka Vložit errata zatím není zahrnuta do pokynu k nahrávání kvalifikačních prací, doporučujeme ji tedy aktuálně nepoužívat. Elektronickou verzi práce musí student nahrát ještě před odevzdáním práce tištěné. Student zodpovídá za obsahovou shodu obou verzí práce. Pokud bude při následné kontrole prací odhaleno podvodné jednání (včetně plagiátorství), bude se studentem zahájeno disciplinární řízení s možností vyloučení ze studia. Elektronická verze musí být studentem odevzdána do uvedeného termínu. Práce se tiskne jednostranně (vyjma zadání, které může být i oboustranně). Pro odevzdání tištěné verze se student řídí pokyny a úředními hodinami příslušné katedry. Ukončení studia 2. ročníku: do Student je povinen splnit všechny předepsané studijní povinnosti a na studijní oddělení odevzdat index spolu s výpisem známek z IS v termínu do Tento termín je závazný. Po tomto termínu nemůže být student ke státní zkoušce přiřazen. Státní závěrečné zkoušky: Rozpis na jednotlivé dny bude zveřejněn v IS do (is.czu.cz). Promoce: červen 2015 Závaznou přihlášku k promoci s dokladem o zaplacení poplatku za promoci 300,- Kč je nutné odevzdat spolu s indexem a výpisem známek na studijní oddělení do Rozpis na jednotlivé termíny bude zveřejněn do (student.czu.cz). Náhradní termín SZZ: únor

4 Rámcový postup při SZZ 1. Interní seznámení komise s materiály studenta. 2. Pozvání studenta a představení komisi - tajemníkem komise. 3. Úvodní slovo předsedy komise. 4. Úvodní slovo studenta k problematice diplomové práce (dále jen DP). 5. Seznámení komise s posudky (vedoucí DP, oponent). 6. Stanovisko studenta k posudkům. 7. Rozprava k diplomové práci. 8. Zkouška z jednotlivých předmětů: zadání otázky (otázek), např. ve vztahu k DP (otázky je třeba formulovat ze zadaných okruhů, student může požádat o čas na rozmyšlenou) rozprava k zadané otázce. 9. Rozprava k případným problémům či nejasnostem. 10. Interní porada komise, zhodnocení znalostí studenta. 11. Sdělení výsledků obhajoby DP a SZZ studentovi. SZZ trvá u jednoho studenta průměrně 60 minut, včetně organizačních a administrativních činností. Student si může k obhajobě přinést osnovu prezentace DP (případně kopii DP) a psací potřeby. Dostaví se ke zkoušce ve společenském oděvu. Na závěr dne komplexní vyhodnocení denního průběhu. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze: Hlava III. Závěr studia Článek 16 Státní závěrečná zkouška (1) Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu se řádně ukončuje SZZ. SZZ musí student vykonat nejpozději do dvou let po splnění studijních povinností stanovených v posledním ročníku studia. (2) SZZ se koná před komisí pro SZZ (dále jen komise ) z předmětů stanovených studijním plánem a z obhajoby bakalářské nebo diplomové práce (dále jen kvalifikační práce ). Průběh SZZ a vyhlášení výsledku jsou podle 53 zákona veřejné. Komisi jmenuje děkan z významných odborníků v daném oboru, počet členů komise zpravidla vychází z počtu předmětů SZZ. (4) Kvalifikační práce je hodnocena dvěma posudky a to posudkem vedoucího práce a posudkem oponenta. Student má právo seznámit se s posudky nejpozději pět pracovních dnů před termínem SZZ. (5) Pokud vedoucí práce i oponent klasifikují kvalifikační práci stupněm nevyhověl, nesplnil student předpoklady pro konání SZZ a k SZZ není připuštěn, tj. nekoná ani obhajobu kvalifikační práce ani zkoušky z předmětů SZZ. (6) Kritéria pro hodnocení celkového výsledku SZZ a celkového výsledku studia jsou uvedena v příloze č. 1. Článek 17 Opravná SZZ (1) SZZ lze opakovat pouze jednou, a to nejpozději do dvou let po vykonání neúspěšné SZZ a zároveň nejpozději do tří let po splnění studijních povinností stanovených v posledním ročníku studia. Do data vykonání opravné SZZ je studentovi přerušeno studium. Doba tohoto přerušení se nezapočítává do celkové doby přerušení studia podle čl. 11 odst. 2. (2) V rámci opravné SZZ student vykonává zkoušku pouze z předmětů SZZ, které byly klasifikovány stupněm nevyhověl, výsledky zkoušek z ostatních předmětů jsou uznány. Stejné pravidlo se týká i obhajoby kvalifikační práce. 3

5 Příloha č. 1 ke Studijnímu a zkušebnímu řádu ČZU Kritéria pro hodnocení SZZ a celkového výsledku studia v bakalářských a magisterských studijních programech Hodnocení SZZ Obhajoba bakalářské nebo Klasifikace předmětů SZZ Výsledek SZZ diplomové práce (výrok komise) výborně výborně (1) Průměr < 1,5 velmi dobře velmi dobře (2) Průměr 2,5 výborně (1) průměr 1,5 a 2,5 dobře dobře (3) Průměr 3 velmi dobře (2) Průměr 2,5 výborně (1) Průměr 2,5 nevyhověl Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce (výrok komise) nevyhověl (4) nebo Klasifikace některého z předmětů SZZ nevyhověl (4) Celkový výsledek studia Výsledek studia Výsledek SZZ Prospěch za celé studium 1) prospěl s vyznamenáním výborně průměr < 1,5 prospěl výborně, velmi dobře nebo dobře neprospěl nevyhověl 1) Prostý aritmetický průměr klasifikace složených předmětů v rámci studia. 4

6 Okruhy otázek k SZZ Komplexní předměty k SZZ: 1. Ekonomie 2. Řízení 3. Volitelný komplexní předmět SZZ Volitelný komplexní předmět z nabídky: Statistika Kvantitativní metody Informatika Finance a obchod Marketingové řízení Podniková ekonomika Mezinárodní podnikání 5

7 Ekonomie 1. Agrární politika základní cíle v hierarchii cílů hospodářsko-politických a společenskopolitických. Nástroje uplatňování agrární politiky. 2. Agrární sektor a přechod k trvale udržitelnému rozvoji. Evropský model zemědělství. Ekonomické aspekty ekologického zemědělství. Ekologická ekonomika a ekonomická ekologie. 3. Základy, principy a reformy Společné zemědělské politiky. Cíle a nástroje. Důvody, rozsah a konkrétní příklady zásahů státu do regulace trhu agrárních komodit v ČR a EU. 4. Postavení agrárního sektoru a jeho úloha v NH (ČR, svět). Produkční a mimoprodukční funkce zemědělství. Tržní a veřejné statky produkované zemědělstvím. Struktura příjmů a výdajů rozpočtu EU. Regionální politika a strukturální fondy včetně finančního rámce. 5. Světový agrární obchod a WTO (GATT). Proces liberalizace světového obchodu. Teritoriální a komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR EU. 6. Charakteristika zemědělství ve vyspělých mimoevropských zemích (USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland). 7. Zemědělství v Evropské unii - společná zemědělská politika, sociálně ekonomická struktura, dosahované výsledky. Agrární zahraniční obchod. Multifunkční zemědělství. 8. Zemědělství v rozvojových zemích Afrika, jihozápadní Asie, jižní, jihovýchodní a východní Asie, Latinská Amerika. 9. Světové obyvatelstvo a demografický vývoj. Globální problém podvýživy a možnosti řešení. Světový rybolov a mořské právo. 10. Charakteristika zemědělství ČLR. Klasifikace zemědělských soustav. 11. Oblasti aplikace ekonometrického modelování. Konstrukce ekonometrického modelu. Typologie ekonometrických modelů. 12. Lineární regresní model specifikace, obsah, odhad (BMNČ), verifikace a aplikace v analýze spotřeby a analýze produkce. 13. Modely simultánních rovnic specifikace, identifikace, odhad (DMNČ), verifikace a aplikace; strukturální a redukovaná forma modelu; aplikace modelu v analýze zemědělskopotravinářského trhu. 14. Aplikace ekonometrických modelů v prognostické činnosti ověření prognostických vlastností modelu, odvození bodové a intervalové prognózy. 15. Aplikace ekonometrických modelů v analýze spotřeby a v analýze produkce. 16. Klasická teorie mezinárodního obchodu, liberalismus a protekcionismus. Ricardiánský model mezinárodní směny, absolutní a komparativní výhoda. 17. Neoklasická teorie mezinárodního obchodu. Model specifických faktorů, Heckscher-Ohlinův model. 18. Standardní model mezinárodní směny, relativní poptávka a nabídka. Nedokonalá konkurence, výnosy z rozsahu a jejich úloha v mezinárodní směně. 19. Formy mezinárodních ekonomických vztahů, mezinárodní pohyb statků, kapitálu a know-how. Obchodní politika a analýza jejích nástrojů (clo, vývozní přirážka atd.). 20. Teorie měnových kurzů v krátkém a dlouhém období, Mundell-Flemingův model a problémy (fiskální a monetární) hospodářské politiky v otevřené ekonomice, platební bilance. 6

8 Řízení 1. Charakteristika managementu, subjekty a objekty řízení. Funkce podniku. Organizační systém podniku. Organizační a řídící struktura podniků, tendence vývoje. Organizační a řídící jednotky. Životní cyklus podniku. 2. Manažerské funkce plánování, organizování, personální zajištění, vedení lidí, kontrola. Komunikace. Rozhodování v práci manažera. Procesy vnitropodnikového řízení strategické, taktické, operativní řízení. Informační, rozhodovací, ovlivňovací a kontrolní procesy. 3. Řízení lidských zdrojů cíle a činnosti. Vymezení základních pojmů. Trh práce. Vyhledávání a výběr zaměstnanců. Řízení adaptace zaměstnanců. Pracovní motivace a stimulace. Odměňování. Hodnocení a vzdělávání. Řízení pracovní mobility. Profesní kariéra a osobní rozvoj. 4. Poslání podniku a hierarchie podnikových cílů. Principy formulace podnikových cílů. Vliv zájmových skupin na formulaci podnikových cílů. 5. Analýza vnějšího prostředí podniku analýza globálního prostředí, analýza odvětví, analýza konkurence. Vliv analýzy vnějšího prostředí na strategické rozhodování. 6. Analýza vnitřního prostředí podniku metody portfolio-analýzy, metody analýzy funkcionálních oblastí. Vliv analýzy vnitřního prostředí na strategické rozhodování. 7. Metodologie tvorby podnikové strategie modely procesu strategického řízení, formulace strategie, obecný postup formulace podnikové strategie. 8. Principy zavádění podnikové strategie přizpůsobování organizační struktury, organizační procesy, řízení strategické změny, obsazování rolí, vedení lidí. 9. Současné trendy v podnikovém řízení a jejich vliv na strategické rozhodování. Internacionalizace, globalizace. Diverzifikace, reengineering, benchmarking. Strategické aliance, ekonomické a právní aspekty vytváření strategických aliancí, základní formy a rámcový metodický postup vytváření strategických aliancí. 10. Teorie podniku, manažerské teorie podniku, definice podniku, hodnotové řízení podniku, kriteria efektivního řízení. Pojmy podnikatelství, podnikatel a jeho individuální vlohy pro podnikání, podnikatelská příležitost. 11. Marketingový management, marketingová filozofie. Podstata, typy marketingu. Analýza trhu, parametry trhu. 12. Marketingový výzkum formální a neformální informační toky, vazba mezi marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, proces marketingového výzkumu, zdroje dat a techniky sběru dat, kvalitativní versus kvantitativní marketingový výzkum. 13. Marketingové nástroje marketingový mix, nástrojové mixy. 14. Výrobkový mix výrobkové programy, životní cykly výrobků. 15. Marketingová strategie principy zpracování, marketingové plánování. 16. Cíle a úkoly organizačního chování, systémové pojetí organizace, odůvodnění nezastupitelnosti lidského zdroje. Organizační chování podle logického řízení (princip a oblasti využití). 17. Chování jednotlivce v organizaci, způsoby formulování postojů člověka, vysvětlení příčin chování člověka pomocí teorií, Hodnotová orientace pracovníka, fuzzy přístup k jednotlivci. Vytváření pracovních kolektivů, týmové role v pracovní skupině. 18. Mocenské a politické vztahy v rámci organizace, vhodná úroveň mocenské pozice, strategie budování mocenské pozice, principy využívání osobního vlivu (3R) a principy obrany proti jejímu uplatnění. Konflikty a vyjednávání v rámci organizace, vyjednávací proces, zásady vyjednávání, kooperativní a individuální strategie. 19. Charakteristika základních typů procesního uspořádání výrobních kapacit organizace (funkčního, produktového a fixovaného). Postup návrhu uspořádání zdrojů ve výrobní lince pro rovnoměrné vytížení jednotlivých pracovních míst, hodnocení účinnosti linky. Paralelní uspořádání kapacit, 20. Organizační změna důvody a její postup. Organizační krize, které vyvolávají organizační změny. Souvislost mezi parametry struktury a faktory organizačního okolí. 7

9 Statistika 1. Úrok a úročení. Akumulace a diskontování ve finančních operacích. 2. Opakované platby a jejich použití. 3. Splácení dluhů. Klesající fond. Hypotéky. Umořování dluhů. 4. Životní pojištění a jeho základní typy. 5. Parametrické testovací postupy v ekonomickém výzkumu. 6. Neparametrické testovací postupy v ekonomickém výzkumu. 7. Regresní a korelační analýza. 8. Indukce v regresním modelu. 9. Vícenásobný regresní model a jeho využití při vícerozměrném modelování. 10. Metody vícerozměrné statistické analýzy pro klasifikaci jednotek. 11. Metody vícerozměrné statistické analýzy pro analýzu vztahů proměnných. 12. Dotazníkové průzkumy jako zdroj statistických dat. 13. Dvourozměrné asociační tabulky. Testování a měření závislosti. 14. Dvourozměrné kontingenční tabulky. Testování a měření závislosti. 15. Analýza neperiodických časových řad ekonomických ukazatelů. 16. Analýza periodických časových řad. Sezónní kolísání. 17. Prognostické postupy při modelování časových řad. 18. Demografie a její základní pojmy. Statika a dynamika populačního vývoje. 19. Indexní analýza. Indexy a jejich rozklad. 20. Cenové indexy v ekonomické praxi. Cenová statistika. 8

10 Kvantitativní metody 1) Systémy pro podporu rozhodování v systému řízení podniku, komponenty systému pro podporu rozhodování. 2) Expertní systémy v systému podpory. Komponenty expertního systému. 3) DSS, vlastnosti, návrh, architektura, implementace, hodnocení. 4) Komunikačně orientované DSS. 5) Datově a dokumentově orientované DSS. 6) Znalostně orientované DSS. 7) Modelově orientované DSS. 8) Systémová věda, její části a vývoj, pojem systém a jeho základní vlastnosti. 9) Vysvětlete princip analogie mezi reálným objektem a ekonomicko matematickým modelem. 10) Definujte základní postupy, vlastnosti a odlišnosti tzv. tvrdých a měkkých systémových přístupů. Vysvětlete specifika tzv. fuzzy přístupů. 11) Charakterizujte možnosti implementace základních algoritmů ekonomicko matematických metod v tabulkových procesorech. 12) Taxonomie logistiky, logistické cíle a priority a jejich změny v čase. 13) Logistické náklady a jejich typy. 14) Optimalizace logistických nákladů při konstantní a nekonstantní poptávce po zboží. 15) Optimalizace a zranitelnost dopravních sítí. 16) Zásobovací logistika v podmínkách jistoty a nejistoty. 17) Výrobní logistika a metody optimální alokace objektů. 18) Produkční systémy, jejich prvky, základní postupy a analýza. 19) Modelování problémů v produkčních systémech. 20) Základní typy ekonomicko matematických modelů. 9

11 Informatika 1. Úloha informací pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Vztah data, informace, znalosti. 2. Informační společnost. Programy EU. Státní informační politika ČR a její realizace. 3. Informační a komunikační technologie. Hlavní vývojové etapy. Informační technologie a podpora řízení. Architektura C/S. 4. Základní schéma počítače, osobní počítače, mikroprocesory, paměti počítače, periferní zařízení počítače. Operační systémy. 5. Počítačové sítě a jejich klasifikace. Lokální počítačové sítě technické prostředky a programové prostředky. Možnosti připojení pracovní stanice. 6. Internet princip činnosti. Infrastruktura Internetu. Standardy a protokoly. Tři pilíře WWW očekávaný vývoj www technologií dle konsorcia W3C. 7. Technologie DHTML. Document Object Model a jeho komponenty. Možnosti formátování pomocí CSS a skriptování. Technologie na straně serveru přehled. 8. Grafika a multimedia na počítačích. Způsoby uložení grafických a multimediálních dat. Formáty grafických souborů. 9. Web design. Architektury a typy web site. Postupy při tvorbě web site. Obecné zásady pro tvorbu web site. 10. Postup při návrhu báze dat. Datové modely. Princip relačního datového modelu. Možnosti formulace dotazů, dotazovací jazyky QBE a SQL. 11. Diagram vztahu entit a jeho použití při datovém modelování. 12. Funkční modelování, syntaxe a sémantika diagramu toku dat. 13. Typy a fáze životního cyklu projektu. 14. Proveditelnost projektu a plán informační strategie. 15. Úloha IT ve formování a plnění strategických cílů organizace. Informační strategie podniku. 16. Informační systémy členění informačních systémů, jejich úloha při rozvoji podniku. 17. Informační systém podniku a používané architektury IS. Systémová integrace a outsourcing. 18. Požadavky na bezpečnost IS. Organizační a technické možnosti ochrany dat. Symetrické a asymetrické šifrování. Digitální podpis. 19. E-business, e-commerce. Nová ekonomika a e-commerce. Technologie pro vyhledávání informací na Internetu 20. Informační zdroje v agrárním sektoru nové trendy a vývojové tendence. 10

12 Finance a obchod 1. Finanční trh. Význam, charakteristika, členění, regulace, formy peněz, trh peněz, stabilita měny. 2. Úloha ČNB v regulaci depozitní a úvěrové politiky obchodních bank. Pravidla obezřetného podnikání bank. Standardní postup poskytování bankovních úvěrů. Depozitní operace. 3. Cenné papíry peněžního trhu. Charakteristika, oceňování, význam, využití. 4. Cenné papíry s majetkovými právy. Charakteristika, oceňování, analýzy, význam. 5. Dluhopisy. Druhy, oceňování, analýzy, význam, úloha a využití zvláštních druhů dluhopisů. 6. Investování na finančním trhu. Pravidla postupu investora, charakteristika jednotlivých typů investic, investiční portfolio. 7. Význam a využití finančních derivátů při eliminaci rizik. 8. Význam factoringu, forfaitingu a eskontu směnek. 9. Platební styk. Hotovostní a bezhotovostní nástroje platebního styku. 10. Význam mezinárodního obchodu. Mezinárodní obchodní systém. 11. Tarifní opatření státu. Celní řízení, cla, celní sazby, celní režimy, celní preference. 12. Netarifní opatření státu. Licenční řízení. Kontingenty. Fytosanitární a zooveterinární opatření. 13. Doprava a pojištění v mezinárodním obchodě. Dodací parity. Dokumenty. 14. Rizika mezinárodního obchodu. 15. Mezinárodní platební styk. Platební nástroje. Devizové hodnoty. Devizové operace. 16. Kalkulace zahraniční ceny. Zásady tvorby ceny v mezinárodních obchodních operacích. 17. Velkoobchod subsystém vnitřního obchodu. Význam, funkce, členění. 18. Infrastruktura velkoobchodu, sklady, operace, technologie. Tvorba velkoobchodního sortimentu. 19. Maloobchod subsystém vnitřního obchodu. Význam, specifické funkce, členění. 20. Prvky maloobchodního podnikání. Tvorba maloobchodního sortimentu. Zákazník. Ceny. Podpora prodeje. Finance maloobchodu. 11

13 Marketingové řízení 1. Vývoj marketingové filosofie (od výrobní koncepce k sociálně etickému marketingu). 2. Konzumeristické hnutí ve světě a v ČR. Labeling jako nástroj diferenciace v marketingu. 3. Chování zákazníka, exogenní a endogenní prvky ovlivňující chování zákazníka. 4. Segmentace, targeting a positioning. Podstata, účel a smysl STP. Postup při provádění STP. 5. Vývoj nového produktu a úkoly marketingového oddělení v tomto procesu, proces adopce nového produktu, analýza životního cyklu produktu. 6. Cena postup při stanovení ceny, včetně typů akomodačních strategií. 7. Distribuce účel a typy distribučních cest, funkce mezičlánků, distribuce podle intenzity. Franšíza jako distribuční systém, podstata, základní pojmy, formy rozšiřování franšíz. 8. Integrovaná komunikace, komunikační proces, komunikační modely. 9. Vymezení úkolů a cílů marketingové komunikace, komunikační mix. 10. Média transmisní a tištěná média, funkce médií, nová média, internetová komunikace. 11. Public relations, externí a interní nástroje PR a jejich použití při budování image značky. 12. Reklama, funkce a druhy reklamy, hodnocení účinnosti reklamy, reklamní agentura. 13. Podpora prodeje, osobní prodej, stanovení rozpočtu na propagační činnost. 14. Komunikační strategie push a pull (tlak a tah) uplatňované při budování vztahů s mezičlánky distribučního řetězce. 15. Strategický marketingový proces plánování, realizace, kontrola marketingový plán. 16. Marketingové strategie orientované na zákazníka využití nástrojových proměnných marketingového mixu na spotřebním a průmyslovém trhu. 17. Globální marketing versus niche marketing. 18. Neovlivnitelné proměnné v globálním marketingu. Rozbor ekonomických, technologických, konkurenčních, legislativních, kulturních a demografických proměnných. 19. Marketingový výzkum v podmínkách globálního marketingu. 20. Strategické operace na globálních trzích (internacionalizace, standardizace, adaptace zaměření kulturní shody). 12

14 Podniková ekonomika 1. Vymezení podniku, ekonomický systém. Funkce, instituce, globální souvislosti. 2. Přírodní zdroje v ekonomickém rozvoji zemědělských podniků. Ekonomická klasifikace půdních a přírodních podmínek. Intenzita a extenzita zemědělské výroby. 3. Práce a pracovní síly v agrobyznysu. Reprodukce pracovních sil a mzdový systém. Faktory růstu produktivity práce. 4. Kapitálová a majetková podstata podniku, hodnocení struktury majetku a kapitálu podniku. Ekonomické aspekty právních forem podniků. 5. Produkce, výnosy, výkony, výsledek hospodaření, cash flow a jejich užití. Faktory ovlivňující jejich velikost. 6. Koncepce podnikové činnosti, pojetí finančního plánu, dlouhodobý a krátkodobý finanční plán, interní audit, controlling. 7. Financování podniku, běžné a mimořádné financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování. 8. Metody hodnocení finanční situace podniku. Ekonomická a finanční analýza. 9. Náklady podniku, jejich klasifikace. Minimalizace nákladů při dané úrovni produkce optimální záměnou produkčních faktorů. 10. Druhy kalkulací nákladů v podnicích. Odlišnosti a vzájemné vztahy. Využití při zhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a rozhodovacích procesech. 11. Zásobovací činnost podniků, podstata, optimalizace zásob, metody řízení zásob. 12. Základní metody tvorby ceny podstata, výhody a nevýhody metod. Cenová politika. 13. Základní principy podnikání. Vnitřní a vnější faktory rozvoje podniku. 14. Investiční činnost cíle, strategie, fáze investiční činnosti. Složky investičních nákladů. Stanovení nákladů na zdroje financování. Rozpočet výnosů a nákladů investice, příjmů a výdajů. 15. Metody stanovení ekonomického efektu investic. Statické, dynamické a nákladové metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Výběr ukazatelů, jejich konstrukce, hodnocení výsledků ukazatelů. Výběr investice k realizaci podle ekonomické efektivnosti. 16. Riziko v investičním rozhodování- definice, postup při analýze rizika. Hodnocení velikosti rizika metody. Portfolio investic význam, hodnocení výnosu a rizik složek portfolia. Pravidla vhodného sestavení portfolia. 17. Metody oceňování podniku. 18. Ekonomická přidaná hodnota, náklady kapitálu. 19. Cenné papíry, základní charakteristika, využití pro podnik. 20. Burza cenných papírů a mimoburzovní trh, subjekty burzy, světové burzy a jejich indexy, BCPP fungování, předměty a možnosti obchodování, rozdíl BCCP a RM-Systém. 13

15 Mezinárodní podnikání 1. Pojetí platební bilance, význam jejich základních položek, teoretické přístupy k mechanismu vyrovnávání platební bilance. 2. Teorie fungování zahraničního obchodu v národní ekonomice. Postavení zahraničního obchodu v národní ekonomice diference existující mezi velkými a malými ekonomikami. 3. Přímé zahraniční investice a jejich role v oblasti formování zahraničního obchodu, respektive dopady přímých zahraničních investic na mezinárodní obchod. Faktory ovlivňující zahraniční investice. 4. Faktory ovlivňující vnější ekonomickou rovnováhu a jejich vliv na národní ekonomiky v současné etapě vývoje. Stupně ekonomické integrace a jejich dopady na mezinárodní obchod. 5. Liberalizace světového obchodu. Role GATT a WTO v rámci procesu liberalizace. Specifikace Uruguayského kola GATT. Rozvojová agenda z Dohá. 6. Protekcionismus v zahraničním obchodě. Formy protekcionismu. Trendy v oblasti ochrany trhu. Postavení velkých a malých subjektů na mezinárodním trhu. Efekty plynoucí z protekcionismu. 7. Charakteristika mezinárodní obchodní směny. Komoditní a teritoriální struktura světového obchodu. Intra a inter regionální obchod. Agrární a potravinářský obchod ve světě. Mezinárodní obchod s palivy a nerostnými surovinami. Mezinárodní obchod se zpracovanými průmyslovými produkty. 8. Devizový trh charakteristika devizového trhu; subjekty devizového trhu; spotový, termínový a swapový trh, platební bilance a devizový trh. 9. Devizová pozice uzavřená vs. otevřená pozice; arbitráž; spekulace. 10. Analýza vývoje devizového kursu fundamentální analýza (teorie parity kupní síly, krytá a nekrytá úroková parita, alternativní teorie měnového kursu); technická analýza. 11. Zajištění devizové expozice externí (operace na volném trhu, forwardy, swapy, futures, opce) vs. interní (netting, matching a další). 12. Mezinárodní měnový systém charakteristika; příčiny vzniku a historický vývoj; klíčové organizace a jejich význam v rámci mezinárodního měnového systému; SDR. 13. Mezinárodní měnový fond základní charakteristika; cíle; základní organizační struktura; principy členství; podmínky členství; členské kvóty; princip hlasování; zdroje financovaní; poskytované úvěry. 14. Přímé zahraniční investice definice; podmínky přímých zahraničních investic; typy přímých zahraničních investic; význam a rizika; investiční pobídky. 15. Poslání podniku a hierarchie podnikových cílů. Principy formulace podnikových cílů. Vliv zájmových skupin na formulaci podnikových cílů. 16. Metodologie tvorby podnikové strategie: modely procesu strategického řízení, formulace strategie, obecný postup formulace podnikové strategie, typologie strategií. 17. Strategická analýza: metody a postupy; vliv poznatků plynoucích ze strategické analýzy na strategické rozhodování. 18. Optimalizace strategického portfolia - vliv diversifikace na poslání a cíle podniku, diversifikace a synergie. 19. Implementace podnikové strategie: nástroje, metody a postupy; řízení strategické změny: zdroje rezistence vůči změně a principy jejího překonávání. 20. Strategie modrého oceánu - základní charakteristiky, metody a nástroje její realizace. 14

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Informatika důležité termíny pro závěr studia soubor otázek k SZZ 2009 Obsah : Str. 1. Důležité

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Obchodní podnikání specializace 30, 31 Cestovní ruch, verze

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 91 bakalářské

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 01, verze

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Systémové inženýrství a informatika studijní obor Ekonomická informatika navazující magisterské

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Absolutorium školní rok 2013/2014

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Absolutorium školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Absolutorium školní rok 2013/2014 Obsah HARMONOGRAM ABSOLUTORIÍ A PRAXÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014... 3 Zákon

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Absolutorium školní rok 2014/2015

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Absolutorium školní rok 2014/2015 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Absolutorium školní rok 2014/2015 Obsah HARMONOGRAM ABSOLUTORIÍ A PRAXÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015... 3

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Okruhy státních zkoušek 2012/2013

Okruhy státních zkoušek 2012/2013 Okruhy státních zkoušek 2012/2013 pro studenty skládající státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2012/2013 a později Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-32-0

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více