Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku 2 Základní informace o podniku 3 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 4 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti a certifikace 9 Rozvoj informačních technologií 9 Personální a sociální vývoj 10 Životní prostředí a ekologie 11 Zpráva auditora 12 Rozvaha v plném rozsahu 14 Výkaz zisku a ztráty 16 Příloha k účetní závěrce 17 Stanovisko dozorčí rady Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s. p. k účetní závěrce

3 Úvodní slovo ředitele podniku Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti a hospodaření Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státního podniku v roce Začátek roku a jeho první polovina byly pro podnik velmi úspěšné. Byly plněny zakázky ve strojírenské výrobě pro civilní sektor a byl zabezpečen také dostatečný opravný fond pro naplnění výrobních a opravárenských kapacit v oblasti vojenské výroby. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2008 se začaly projevovat první příznaky ekonomické recese snižováním zakázek v civilní výrobě ze strany německých a anglických firem. Na tuto situaci reagoval management podniku přijetím řady opatření. Důraz byl položen na úsporu finančních prostředků a zabezpečení zakázek z jiných segmentů. Musela být přijata i nepopulární opatření v personální oblasti, a to jak v restrukturalizaci podniku a s ní spojeným propouštěním, tak ponecháním části zaměstnanců s jedinečnými dovednostmi na 60 % mzdy. Nadále byla velká pozornost věnována kvalitě výroby a jejímu zvyšování. Byly obhájeny certifikáty pro svařování a certifikáty norem AQAP Výsledky roku 2008 byly dosaženy za vysokého úsilí a nasazení pracovníků podniku. Za dosažené výsledky a pracovní nasazení jim děkuji. Za velmi dobrou spolupráci s pracovníky MO, členy dozorčí rady, obchodními partnery a financující bankou děkuji a velice si těchto vztahů vážím. V dalším období přeji všem zaměstnancům pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. Ing. Aleš Truxa ředitel podniku Výroční zpráva 2

4 Základní informace o podniku Obchodní jméno a sídlo Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik Dukelská Šenov u Nového Jičína Telefon a fax a URL Telefon: Fax: URL: IČ a DIČ IČ: DIČ: CZ Založení Podnik byl založen v roce 1946 jako opravna vojenské trofejní techniky z 2. světové války. Postupně byl přejmenován na Opravářský závod 025 Nový Jičín se specializací na opravy tankové techniky. Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik, byl založen podle zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku bývalým Federálním ministerstvem národní obrany zakládací listinou č.j ze dne pod obchodním jménem Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik. Usnesením ze dne rozhodl Krajský obchodní soud v Ostravě, jako soud rejstříkový, o zápisu změn zakládací listiny v obchodním rejstříku, oddílu A XIV, vložce číslo 148 podle rozhodnutí zakladatele o změně zakládací listiny č. j. 211/16-37/1 ze dne Zápis do obchodního rejstříku Dnem nabytí účinnosti zápisu změn v obchodním rejstříku, tj. dnem , se podnik považuje za podnik vzniklý podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, s obchodním jménem Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik. Základní poslání Základním posláním podniku je uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů, reprezentovaných zejména zájmy a potřebami zakladatelského resortu. Podnik je povinen s péčí řádného hospodáře nakládat s majetkem státu, s nímž má právo hospodařit. Výroční zpráva 3

5 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti Historický pohled Podnik byl založen Ministerstvem obrany k uspokojování jeho potřeb. V průběhu minulého desetiletí, v důsledku omezení velikosti AČR a k Dohodě o snižování výzbroje v Evropě, čímž došlo k snížení finančních zdrojů armády a tím i podstatnému snížení oprav a výroby, procházel Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik důslednou restrukturalizací, včetně změny podstatné části technického a strojního vybavení a to ve prospěch civilní strojírenské výroby. K tomu byla zaměřena i investiční činnost. Výrobní činnost se ustálila ve dvou oblastech: Modernizace, výroba a opravy speciální vojenské techniky Strojírenská výroba pro civilní sektor Modernizace, výroba a opravy speciální vojenské techniky V létech podnik realizoval svůj nejvýznamnější modernizační projekt modernizaci T-72M4 CZ. Výroční zpráva 4

6 V roce 2007 se zabýval logistickou podporou tohoto projektu a v průběhu tohoto období se podařilo ve zkráceném termínu zajistit požadavek armády a technicky připravit a realizovat modernizaci 3 ks vyprošťovacích tanků VT-72M4 CZ. Byly rovněž dodány výcvikové simulátory. Mimo tyto aktivity pokračovala výroba speciální techniky ACHR 90, pojízdných dílen a byl dokončen vývoj nového výrobku směšovače emulzní dekontaminační směsi. Bylo pracováno na dvou vývojových úkolech pro AČR. Důležitým, avšak obratově méně zásadním, byly opravy automobilní techniky, včetně různých nástaveb a autobusů. Výroční zpráva 5

7 V rámci modernizace AČR novými kolovými transportéry uzavřel podnik smlouvu o subdodávkách, logistickém a výcvikovém zabezpečení s firmou Defendia CZ, s.r.o., která byla následně převedena na rakouskou společnost Steyr. V průběhu roku 2007 se investovalo do přípravy výrobního zařízení, zpracování technické dokumentace a školení pracovníků. V důsledku výpadku tržeb z výroby transportérů a snížení zakázek od AČR v roce 2008 se tržby za dodávky speciální vojenské výroby proti předchozímu roku snížily o 48% a podíl tohoto segmentu na celkových tržbách se proti roku 2007 snížil o 10 %. V souladu se smlouvou se započalo s výrobou podvozků pro tento transportér tak, aby dodávky plánované na rok 2008 byly plynulé. V polovině prosince 2007 vláda ČR odstoupila od smlouvy s firmou Defendia CZ, s.r.o. a výroba se na žádost společnosti Steyr pozastavila. V březnu 2009 vláda ČR podepsala nový kontrakt na dodávku kolových obrněných transportérů ve sníženém počtu, tj. na 107 ks. Podnik podepsal smlouvu s firmou General Dynamics STEYR-DAIMLER- PUCH SPEZIALFAHRZEUG GmbH na výrobu a dodávky 90 ks vozidel cestou VOP 025 Nový Jičín, včetně zabezpečení vývoje 4 variant. Toto rozhodnutí má významný dopad na perspektivu podniku týkající se projektu pro AČR, ale i pro rozšíření spolupráce mezi General Dynamics a VOP 025 v oblasti realizace offsetů s perspektivou minimálně na nejbližších 5 let. V návaznosti na servisní smlouvu s akciovou společností TATRA, podnik zabezpečuje a bude dále zajišťovat komplexní služby v oblasti záručního a pozáručního servisu na vozidla T-810 dodávaná výrobním podnikem TATRA a.s. Podnik se bude trvale zapojovat do vývojových úkolů pro AČR. Výroční zpráva 6

8 Výroba pro civilní sektor Tato oblast výroby je pro podnik velmi důležitou. Od počátku výroby v tomto segmentu podnik komplexně přebudoval technické a strojní vybavení. Podnik investoval do svařovacích robotů, laserových zařízení pro dělení materiálů a do obráběcích center. Ke konci roku 2008 v důsledku začínající hospodářské krize, kdy zahraniční odběratelé snižovali poptávky a pozastavovali odběr již vyrobeného zboží, dochází ke snižování výroby a tržeb i v tomto segmentu. Podíl exportu civilní výroby na tržbách za tuto oblast dosáhl 90 %. V roce 2009 se odbytová krize prohlubuje a podnik se zaměřuje na získávání zakázek od firem z odvětví, kterých se krize nedotkla. Finanční situace Finanční oblast podniku byla ovlivněna několika negativními vlivy. Nejdůležitějším byl kurzový vliv. Vzhledem k tomu, že více jak 50 % tržeb je realizováno v zahraničí (EU, Velká Británie), mělo posilování Kč vůči a Ł v roce 2008 značný dopad na všechny finanční ukazatele, přestože podnik pracuje se zajišťováním kurzového rizika. Dalším vlivem pak bylo zvyšování cen energií a materiálu. Podnik se rovněž ve druhé polovině roku potýkal s propadem tržeb od zahraničních zákazníků. K eliminaci těchto vlivů podnik přijal řadu úsporných opatření ke snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. Těmito opatřeními se zisk po zdanění udržel na stejné úrovni s rokem V roce 2009 podnik předpokládá pokles tržeb v důsledku krize o 30% a snížení zisku po zdanění o min. 30 %. Podnik přijal pro Výroční zpráva 7

9 rok 2009 úsporná opatření v oblasti všech druhů nákladů, včetně personálních tak, aby výsledek hospodaření za rok 2009 zůstal v kladných číslech. Na výsledky však může mít částečný vliv prohloubení hospodářské krize. V dalších létech se v oblasti tržeb i zisku projeví realizace smlouvy na vývoj a výrobu transportérů, kde za období do roku 2013 jsou tržby ve výši cca 1,8 mld. Kč a dále počítáme s realizací offsetu navázaných na tuto smlouvu ve výši min. 30 % z objemu smlouvy. Vývoj technologií a výrobků V roce 2008 byla činnost v oblasti vývoje ovlivněna ve velké míře pozastavením realizace smlouvy s General Dynamics STEYR-DAIMLER-PUCH SPEZIALFAHRZEUG GmbH (SSF) na dodávku vozidel KOT a KBV pro AČR. Z tohoto důvodu byly vývojové aktivity zaměřeny především na získání nových zakázek v oblasti výzkumu a vývoje. Byly připraveny a následně zahájeny následující projekty: projekt vývoje mobilního kontrolního pracoviště vstupu - MKPV projekt vývoje lehkého zdravotnického terénního odsunového prostředku - LZTOP projekt na vyhodnocení a následné řízení vozidlových dat techniky používané u AČR -VOZDAT projekt na vývoj polní kontejnerové márnice na bázi KTN ISO 1C - PKM Pro potřeby podpory technologických procesů podniku byly vyvinuty a následně realizovány: elektronicky řízené polohovadlo pro svařování násypek TRICHTER elektronicky řízená polohovadla pro sestavy robotizovaných pracovišť PANASONIC V roce 2009 budou činnosti v oblasti výzkumu a vývoje zaměřeny na realizaci výše uvedených projektů vývoje a výzkumu a dále na činnosti související s realizací smlouvy na dodávku KOT a KBV pro AČR, neboť podnik je výrobcem jak základního provedení vozidla, tj. KBVP, tak hlavně realizátorem vývoje a výroby všech ostatních variant vozidel. Výroční zpráva 8

10 Systém zabezpečení jakosti a certifikace Jako jeden z hlavních strategických cílů Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s. p., v roce 2008 bylo rozvíjení managementu kvality, který postupně přechází v integrovaný systém managementu podniku spočívající v integraci požadavků norem ČSN EN a OHSAS do podnikových procesů. Na základě kladných výsledků externích auditů akreditovanými organizacemi, podnik úspěšně obhájil udělené certifikáty a osvědčení: Certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 včetně zabezpečování jakosti při svařování podle ČSN EN ISO :2006 Inspekční certifikát k provádění ocelových konstrukcí dle ČSN změna 2 Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a ČOS (AQAP 2110) Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA pro vozidla T 810 Naplněním požadavků na řízení podnikových procesů a obhájenou certifikací systému managementu kvality podnik splňuje požadavky trhu EU a požadavky NATO k realizaci projektů komerčních a speciálních produktů. Rozvoj informačních technologií V průběhu roku pokračovaly práce na implementaci nového IS typu ERP k podpoře hlavních podnikových procesů. Do provozu byly nově uvedeny IS systémy MFG/PRO, PREACTOR, ApSo, Palstat a jejich vzájemné propojení. Bylo dokončeno vybavení státního podniku systémem TeamCenter k řízení výrobkové dokumentace typu PDM. Síťová a technologická architektura byla taktéž rozvíjena včetně instalace nových centrálních serverů. To umožnilo zahájit pomocí EDI systému elektronickou výměnu dat mezi zákazníky a státním podnikem. Probíhala příprava na realizaci projektu řešení bezpečnosti dat se zaměřením na oblast managementu řízení informací ve smyslu ČSN ISO/IEC Výroční zpráva 9

11 Svým rozsahem je výstavba jednotného IS ve Vojenském opravárenském podniku 025 Nový Jičín, s. p., pro podnik zcela novým jevem. V roce 2009 budou práce na implementaci nového IS dokončeny. Personální a sociální vývoj Řízení lidských zdrojů ve Vojenském opravárenském podniku 025 Nový Jičín, státní podnik v uplynulém období bylo zaměřeno na optimální hospodaření a využívání pracovních sil. Výrobní program podniku byl zabezpečován průměrným stavem 837 zaměstnanců. V závěru roku se začaly projevovat dopady celosvětového hospodářského útlumu na českou ekonomiku, které se v konečném důsledku projevily i v poklesu poptávky po našich výrobcích. To znamenalo pro náš podnik i snížení stavu zaměstnanců ke konci roku na 761 zaměstnanců. Zavedením nového IS došlo ke zlepšení informačního servisu v oblasti personální práce a vzdělávání. V oblasti vzdělávání byla pozornost zaměřena na: výuku cizích jazyků rekvalifikaci zaměstnanců recertifikaci zkoušek svářečů u vybraných zaměstnanců organizování periodických zkoušek zaměstnanců a zařazování do seminářů a školení, které se zaměřují na aktualizace a změny zákonů a vyhlášek získání osobních certifikátů vybraných profesí hodnocení zaměstnanců Total Productive Maintenance" rekvalifikace zaměstnanců na obsluhu a programování CNC obráběcích strojů z fondů EU a ve spolupráci s Úřadem práce. V zaměstnanecké politice preferuje podnik pro budoucí období vytvářet klima a vhodné nástroje k tomu, aby se v podniku zaměstnanci rozvíjeli, vzdělávali, zdokonalovali a byli motivováni k výkonnosti a zvyšování svého potenciálu, s cílem podporovat všestranně spolupráci v podniku. Sociální program podniku poskytuje zaměstnanecké výhody pro stabilizaci zaměstnanců. Cílem sociálního programu je objektivizace systému těchto zaměstnaneckých výhod. Výroční zpráva 10

12 Životní prostředí a ekologie Podnik věnuje mimořádnou pozornost ochraně životního prostředí a přijatými opatřeními v oblasti ochrany vod a znečišťování ovzduší dodržuje novou legislativu. Po ukončení provozu spalovny v roce 2007 se podnik zaměřil na zabezpečení sběru průmyslových odpadů a jejich likvidaci externím způsobem. K tomu vybudoval zastřešený prostor pro shromažďování nebezpečných odpadů před jejich předáním oprávněné firmě, centralizoval nakládání s odpady do prostoru úložiště a zpracoval nový provozní řád pro nakládání s odpady. Podnik získal povolení k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu ostatních odpadů především pro oblast kovového odpadu. V oblasti znečišťování ovzduší byla provedena jednorázová měření emisí u centrálních plynových kotelen v provozu v Šenově a v Bludovicích, lakoven Galatek I a Galatek II. Podle výsledků všechny zdroje dodržují emisní limity. Bylo investováno do odsávání pracovišť ručního svařování včetně filtrace odsávaného vzduchu. V oblasti ochrany vod byly v průběhu roku 2008 odebírány vzorky z vrtů a analyzovány u akreditované laboratoře sledované vrty vykazují nízký obsah NEL (pod stanovený limit). Podnik investoval do moderní mobilní čerpací stanice k plnění opravované techniky pohonnými hmotami. V průběhu roku 2008 byly v podniku realizovány kontroly orgány státní správy na oblast životního prostředí, které neshledaly zjevné závady a neudělily podniku žádný sankční postih. V souladu se zákonem o vodách podnik na základě žádostí obdržel nová povolení na odběry podzemní a povrchové vody a na vypouštění odpadních vod. V roce 2008 začala a v roce 2009 bude dále probíhat implementace Systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO Výroční zpráva 11

13 Zpráva auditora 12

14 Zpráva auditora 13

15 Rozvaha v plném rozsahu označ. A K T I V A Řádek Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř )= A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmotný maj B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účet.jednot.pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 033 až 038) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastn. 4. sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 064 až 066) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř.001 až 066) Účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu 14

16 označ. P A S I V A řád. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř )=ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 070 až 072) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 079 až 080) A. III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.082 až 084) A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 084 Výsledek hospod. běžného účet.období (+/-) A. V. [ř. 001-( )] =ř.060 VZaZ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 088 až 091) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 093 až 102) B. II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv 095 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 102 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv 106 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bank. úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 až 121) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo (ř. 067 až 121) Účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu 15

17 Výkaz zisku a ztráty Označení T E X T řádku běžném minulém a b c 1 2 Číslo Skutečnost v účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř. 05 až 07) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů ( - ) 28 I. Převod provozních nákladů ( - ) 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (-28)-(-29)] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovlád. a řízených osobách a v účetních jednot.pod podst. vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů ( - ) 46 P. Převod finančních nákladů ( - ) 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1. - splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (+/-) (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.1. - splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) Účetní závěrka Výkaz zisku a ztráty 16

18 Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou číslo 500/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Obecné informace Popis účetní jednotky Rozvahový den, k němuž se sestavuje účetní závěrka: 31. prosinec 2008 Obchodní firma: Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik Sídlo: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ: Právní forma: státní podnik Den zápisu: 30. června 1989 Den vzniku: 1. července 1989 Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 148 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Telefon: Fax: URL: Předmět podnikání: podnik provádí opravy a výrobu speciální techniky přednostní dodávky pro obranu a bezpečnost státu na základě smluv provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady hostinská činnost poskytování software (smluvní prodej nebo na zakázku) zámečnictví služby speciálními stroji ubytovací služby výroba kovového zboží a ostatních výrobků ze dřeva koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej opravy karoserií výroba a montáž automobilových nástaveb, přívěsů, návěsů a kontejnerů konstrukční činnost ve strojírenském a automobilovém průmyslu opravy mechanických lékařských přístrojů a zdravotnických potřeb silniční motorová doprava nákladní výroba ekologických kotlů na spalování dřevní hmoty masérské rekondiční a regenerační služby opravy silničních vozidel montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení výroba rozvaděčů nízkého napětí opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení provozování železniční dráhy-vlečky zprostředkování obchodu zprostředkování služeb Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce 17

19 vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva výuka a výcvik ve střelbě se zbraní nákup a prodej výbušnin galvanizérství výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, potravinářství, zemědělství a lesnictví výroba optických a fotografických zařízení kovoobrábečství výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) provozování střelnic podniky zajišťující ostrahu majetku a osob nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku Druh změny (dodatku) Zápis předmětu podnikání: - nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu Datum změny Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období Podnik působí ve svém sídle jako celek. Od zřídil odloučený provoz v Novém Jičíně, část Bludovice. Podnik se vnitřně člení na úseky, případně další útvary (odbory, oddělení), které jsou určeny pro výkon specializovaných činností. Z ekonomického hlediska se úseky člení na nákladová střediska. Úseky vedou odborní ředitelé. Vedením nákladových středisek jsou pověřeni vedoucí nákladových středisek. Statutární a dozorčí orgány k rozvahovému dni Statutární orgán ředitel Zástupci ředitele Ing. Aleš Truxa tel.: zástupce ředitele Ing. Lumír Hajný - finanční ředitel tel.: zástupce ředitele Ing. Adolf Veřmiřovský výrobně-technický ředitel tel.: Členové dozorčí rady k rozvahovému dni předseda člen člen člen člen člen JUDr. Václav Rouček plk. Ing. Petr Křížek Ing. Dušan Kudela Ing. Jiří Gottvald Ing. Karel Horník Ing. Pavlina Vaňková Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce 18

20 Podíly na základním kapitálu v jiných společnostech Podnik neměl žádný podíl na základním kapitálu v jiných podnicích a neměl uzavřeny žádné ovládací smlouvy s jinými podniky. Zaměstnanci podniku, osobní náklady Zaměstnanci - celkem Z toho - řídící pracovníci Průměrný počet zaměstnanců (v osobách) Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Odměny členů statutárních orgánů podniku Odměny členů dozorčích orgánů podniku Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů podniku celkem Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Podnik v běžném období neposkytoval žádné půjčky, úvěry, zajištění ani ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů ani bývalým členům těchto orgánů. Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2009

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2009 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 V Uherském Brodě červen 2009 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008

Více

ANNUAL VÝROČ NÍ ZPRÁVA REPORT

ANNUAL VÝROČ NÍ ZPRÁVA REPORT ANNUAL 203 VÝROČ NÍ REPORT ZPRÁVA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH OBSAH.......................................................................................... 3 ÚVODNÍ SLOVO.................................................................................

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 V Uherském Brodě červen 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více