Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 70890692"

Transkript

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ízace programů ESF - sociální začleňování ím právu 1 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dáiejen Rozhodnutí") na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), kterým byla přidělena dotace na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení reaiizace projektu: CZ.1.04/ B Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III Příjemce dotace: Sídlo IČ: Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava se v souladu s částí V. bodem 8 Rozhodnutí a na základě žádosti příjemce o podstatnou změnu projektu ze dne upravuje takto: 1. Část I, bod 4 Rozhodnutí se mění: datum ukončení reaiizace projektu nejpozději do:

2 2. V návaznosti na změnu termínu ukončení realizace projektu a rozšíření o novou klíčovou aktivitu dochází k úpravě bodu 7, Části V. Rozhodnutí, tj. příloh Rozhodnutí. Příloha č. 1 Rozhodnutí - Klíčové aktivity se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 - Klíčové aktivity; Příloha č. 3 Rozhodnutí - Harmonogram realizace jednotlivých aktivit projektu se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3 - Harmonogram reaiizace jednotlivých aktivit projektu; Příloha č. 4 Rozhodnutí - Přehled monitorovacích indikátorů se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 4 - Přehied monitorovacích indikátorů; Příloha č. 5 Rozhodnutí - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv. 3. V ostatním zůstává Rozhodnutí beze změny. Celková výše rozpočtu projektu ( ,- Kč) se nemění. 1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatele dotace. 2. Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž příjemce i poskytovatel dotace obdrží po jednom vyhotovení. 3. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o změně č. 1 jsou tyto přílohy Příloha č. 1 Rozhodnutí - Klíčové aktivity Příloha č. 3 Rozhodnutí- Harmonogram realizace jednotlivých aktivit projektu Příloha č. 4 Rozhodnutí - Přehled monitorovacích indikátorů Příloha č. 5 Rozhodnutí - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv V Praze, dne vrchní ředitel úseku pro evropské fondy PhDr. Arno Kraus

3 Příjemce dotace potvrzuje, že by! seznámen se zněním Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-83/ na projekt Podpora sociálních slutefo v sociálně vyloučených lokalitách SVISK W\ vyslovuje s ním svůj souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění stanovených podmínek. Název: Moravskoslezský kraj Sídlo: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. října 2771/117, Ostrava IČ: Statutární orgán: Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, - < " /A V., dne \ J«příjemce dotace (podpis, razítko) dle ust. 23 zákona č. 129/20 o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Předmět smlouvy by! schv^le k tieiitnan len m ne imana &n -,; / U

4 Číslo aktivity: 01 Název kiíčové aktivity: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež us Nízkoprahové zařízení pro děti a miádež budou poskytovány v souladu s 62 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je zaměřena na podporu dětí a mládeže ve věku 15 až 26 let žijících v socíáině vyloučených lokalitách kraje. Služby musí splňovat podmínky nízkoprahovosti, kdy se na děti nekladou pokud možno žádné předběžné požadavky (finanční, časové, schopnosti a dovednosti, bezúhonnost aj.), které by mohly bránit jejich zapojení. Záměrem aktivity je poskytnout dětem a mládeži žijícím v sociálně vyloučených lokalitách bezpečný a nízkoprahový prostor pro smysluplné trávení volného času v přátelském a motivujícím prostředí. Jedná se např. o aktivity zaměřené na zlepšení školního prospěchu, rozvíjení zručnosti, estetického cítění, hudební i taneční dovednosti apod. V rámci klíčové aktivity budou poskytovány tyto služby: 1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 3) sociálně terapeutické činnosti: 4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Metody práce: V rámci práce s uživatelem bude uplatňována individuální případová práce, poradenství a zprostředkování pomoci vycházející z individuálních potřeb jednotlivých klientů služby v bezpečném prostředí nízkoprahového zařízení. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Přestože je aktivita poskytovaná skupině děti a mládeže ve věku 15 až 26 let, má vliv na jejich další společenské uplatnění v dospělosti. Dochází zde k získávání základních sociálně společenských dovedností čí motivaci ke vzdělávání, které je zásadním krokem pro přístup na trh práce. Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidel publicity bude ověřován na místě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Sociálně aktivizační siužby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi budou poskytovány v souladu s 65 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je zaměřena na podporu rodin příslušníků romských komunit žijících v sociálně vyloučených lokalitách, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové situace, kterou rodiny nedokáží samy bez pomoci překonat. Cílem je napomáhat rodinám, které potřebují pomoc pří péči o své nezletilé děti, které jsou sociálně znevýhodněné. Záměrem této aktivity je motivovat a podporovat rodiny k opětovnému zapojení do společnosti.

5 Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních siužeb pro rodiny s dětmi budou tyto: 1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) sociálně terapeutické Činnosti 4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5) práce s rodinami předškolních dětí a školního věku dítěte Metody práce: Zájemce o službu navštíví vybrané centrum nebo může kontaktovat siužbu prostřednictvím u nebo telefonického kontaktu. V případě terénní práce realizované v rámci této siužby zájemce kontaktuje pracovníka ve svém přirozeném prostředí. Je informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. V případě zájmu ze strany uživatele využít siužbu je uzavřena smlouva, ve které je zformulována zakázka, cíle, harmonogram a vytyčené úkoly společně s uživatelem služby. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidei publicity bude ověřováno namístě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 03 Název kiíčové aktivity: Odborné sociální poradenství Siužby odborného sociálního poradenství budou poskytovány v souladu s 37, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je určena osobám žijícím na území sociálně vyloučených lokalit, kteří dostatečně neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je omezen nebo hrozí omezení jejich přístupu v oblastech vzdělání, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče a dalších veřejných služeb. Záměrem této aktivity je motivovat a podporovat jedince k opětovnému zapojení do společnosti. Cílem služby je uschopnit a napomoci klientům služby k samostatnému řešení běžných záležitostí osobního života, získání dovednosti hospodařit s financemi, případně omezit jejich zadlužování, získat dovednosti v oblasti komunikace, práv a povinností. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství budou tyto: 1) Základní sociální poradenství 2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) Sociálně terapeutické činnosti 4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Metody práce: Zájemce o službu navštíví vybrané poradenské pracoviště nebo může kontaktovat službu prostřednictvím u nebo telefonického kontaktu. Je informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. V případě zájmu ze strany uživatele využít službu je uzavřena smlouva, ve které je zformulována zakázka, cíle, harmonogram a vytyčené úkoly společně s uživatelem služby. V rámci práce s uživatelem bude využit přístup individuální podpory zaměřený na individuální situaci klienta a jeho rodiny, dáie mohou být využívány prvky skupinové práce a poradenství. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování.

6 smmm Číslo aktivity: 04 Název kiíčové aktivity: Terénní programy Terénní programy budou zajišťovány die 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zprostředkování odborné pomoci formou terénní práce v přirozeném prostředí klientů za účelem zlepšit jejich sociální situaci, snížit míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin. Primárním záměrem této klíčové aktivity je kontaktovat klienta v jeho přirozeném prostředí, poskytnout mu základní poradenství a doporučit nebo nasměrovat jej na další navazující siužby, které se budou klientově situaci věnovat podrobněji. Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Metody práce: Podstatou této siužby je aktivita sociálních pracovníků terénních programů přímo v přirozeném prostředí potencionálních zájemců o siužbu, tedy přímo na území sociálně vyloučených lokalit. Zájemce o službu může kontaktovat službu osobně prostřednictvím kontaktu s terénním pracovníkem. Klient je terénním pracovníkem informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. Forma poskytování sociální služby: - terénní Proces poskytováni služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidel publicity bude ověřována na místě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 05 Název kiíčové aktivity: Terénní mobilní týmy Tato klíčová aktivita je zaměřena na oblasti, ve kterých je v posledních letech zaznamenán zvýšený počet nově příchozích romských občanů. Na území těchto oblastí vznikají např. ubytovací zařízení, které jsou provozovány soukromými subjekty za účelem poskytování bydlení osobám nacházejících se v drtivé většině ve hmotné nouzi nebo dlouhodobě žijících v podmínkách sociálního vyloučení. Tyto osoby migrují jak v rámci Moravskoslezského kraje, tak v rámci celé České republiky. Nově příchozí občané jsou často nezaměstnaní, vyskytuje se u nich častá zadluženost, nedostatečné vzdělání, u dětí se objevuje absence pravidelné školní docházky a další problémy plynoucí ze sociálního vyloučení. Jedná se často o území obcí prvního stupně. Co se týče územního rozpoložení v rámci kraje, jedná se o okrajové části s nízkou občanskou vybaveností a vzhledem k narůstajícímu počtu nových obyvatel také s nedostatečnou sítí sociálních siužeb, které by mohly reagovat na takto vzniklou potřebnost aktivní sociální práce s těmito obyvateli. Jedná se o oblast Vítkovska a Rýmařovská. Primárním záměrem aktivity terénní mobilní týmy je provést depistáž ve výše jmenovaných oblastech, zprostředkovat odbornou pomoc formou terénní práce v přirozeném prostředí klientů za účelem zlepšit jejich sociální situaci, snížit míru jejich sociálního vyloučení, v případě, že v okolí existují vhodné sociální služby, napojit tyto obyvatele na dané sociální služby a v případě zájmu místní samosprávy jí poskytnout odbornou pomoc s nastavením opatření, která povedou ke stabilizaci oblasti. Způsob řízení rizik spojených s aktivizačnfmi činnostmi je podrobněji popsán v příloze č. 4 žádosti.

7 Dodavatel, který bude terénní mobilní týmy realizovat, musí mít registraci sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zhodnocení klíčové aktivity proběhne na konci projektu a bude mít vazbu na plánování sociálních služeb v daném území pro navazující období. Čísio aktivity: 06 Název klíčové aktivity; Program aktivizačních činností s komunitními prvky KA je zaměřena na aktivní zapojení obyvatel 3 vybraných sociálně vyloučených lokalit s cílem zvýšit jejich participaci na zlepšení vzájemného soužití a podmínek k životu v dané lokalitě. Na území těchto lokalit je identifikována řada problémů v oblastech bydlení a soužití, jako jsou např. nevyhovující stav obývaných nemovitostí, veřejných prostranství, špatné sousedské vztahy, problémy související s tzv. "špatnou pověstí" vyloučené lokality. Tyto problémy negativně ovlivňují úroveň života přímo v lokalitách i jejich okolí. Klíčová aktivita je založena na postupném zmocňování obyvatel lokality k převzetí zodpovědnosti za současný stav života v lokalitě a zvyšování kompetencí k pozitivní změně současného stavu na území lokality a v jejím okolí. Obyvatelé budou postupně formulovat problémy lokality ze svého hlediska, plánovat aktivity vedoucí ke zlepšení, realizovat je a vyhodnocovat. Způsob řízení rizik spojených s aktivizačními činnostmi je podrobněji popsán v příloze č.4. Ve třech lokalitách v různých obcích kraje budou působit vždy dva koordinátoři, kteří budou činnosti obyvatel vést a podporovat. Vytvoří s nimi tzv. lokální skupinu zastoupenou zvolenými zástupci obyvatel, která může být doplněna také dalšími aktéry, kteří mají vliv na život v lokalitě a budou se chtít dobrovolně zapojit. Lokální skupiny budou plánovat jednotlivé akce, do jejichž reaiizace zapojí další obyvatele. Může se jednat například o drobné opravy, rozšíření mobiliáře, vyjednání změn v podmínkách nájemního vztahu, vybudování zařízení pro děti, založení neformalizovaných uskupení, apod. Nepfedjímáme, jaké konkrétní akce by se měly v lokalitách realizovat, ani nevycházíme z indikatívního seznamu, nýbrž jenom vytyčujeme orientační rozsah aktivit a jejich strukturu (plán, realizace, vyhodnocení). Vzhledem k časovým posunům jednotlivých fází projektu (vč. komplikací spojených se zmíněnými obecními volbami) vznikla potřeba delší podpory lokálních skupin v jejich aktivitách, a tedy i potřeba delší přítomnosti koordinátorů v lokalitách. Koordinátoři budou v návazném období pracovat hlavně na těchto úkolech: Budou i nadále mapovat, jaké změny projekt přinesl v postojích institucionálního okolí, neboť v oblasti komunitní práce je klíčové, aby se změna udala na obou stranách (obyvatelé i okolí). Dosavadní fáze projektu vyžadovaly značný prostor pro budování důvěry a vztahu mezi obyvateli a koordinátory. Výsledkem jsou lokální skupiny se zkušeností pozitivních změn ve své lokalitě, připravené k jednání se svým institucionálním okolím, vyžadující však ještě podporu koordinátorů. Což může také významně přispět k zmapování změn nejen v lokalitě, ale i v jejím institucionáiním okolí. Napojení lokálních skupin na zdroje podpory po ukončení projektu a stabilizace jejich činností včetně upevnění vztahů s klíčovými lokálními aktéry (místní samosprávy, majitelé domů). Přestože obyvatelé a lokální skupiny dosáhli v každé lokalitě významných a viditelných výsledků, několik potřeb identifikovaných v první fázi projektu vyžaduje delší časové období pro své naplnění (jde především o potřeby v oblasti bydlení). Během realizace projektu se koordinátoři snaží podpořit aktivní, obousměrnou komunikaci mezi obyvateli, resp. iokální skupinou a stakeholdery (zástupci veřejných institucí nebo soukromých subjektů majících významný vliv na život v lokalitách), kteří se na naplňování těchto potřeb mohou podíiet. To se v zásadě v každé z lokalit daří, komunikaci a dohodnutý

8 plán spolupráce je však třeba stabilizovat. Což se může podařit díky delší přítomnosti koordinátorů v lokalitách. V prodlouženém období projektu tedy bude pokračovat v práci všech 6 koordinátorů aktivizačních činností s komunitními prvky včetně jejich metodika. Vzhledem k inovativnosti použité metody komunitní práce jsou často na koordinátory kladeny zvýšené nároky, zejména ze strany institucionálního okolí lokalit, na obhajobu jejich principů a postupů. Koordinátoři tedy požadují i nadále metodickou podporu ze strany metodika komunitní práce. Zároveň se jako vhodné osvědčilo provedení další intenzivní reflexe a evaluace použitých postupů a dosažených výsledků. Proto bude uspořádáno jednodenní evaluační setkání. Číslo aktivity: 07 Název klíčové aktivity: Řízení a administrace projektu Klíčová aktivita řízení a administrace projektu zahrnuje všechny činnosti směřující k naplnění stanovených podmínek "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a podpůrné činnosti k naplnění ostatních aktivit projektu: - příprava podkladů pro veřejné zakázky (odůvodnění, obchodní podmínky, specifikace požadavků pro výběrová řízení), - uzavírání smluv s dodavateli, včetně jejích řízení, řešení problémů a uzavírání případných dodatků, - vypořádávání faktur a výkazů k fakturám, - monitoring indikátorů, - příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, - administrace dokiadů a dokumentů k projektu včetně jejich archivace, - zajištění publicity, - evaluace projektu. Na zajištění těchto aktivit se díe svých kompetencí budou podílet všichni členové projektového týmu. Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Podpora a rozvoj kompetencí koordinátorů prostřednictvím vzdělávání a supervize, podpora členů lokálních skupin prostřednictvím vzdělávání Jedná se o novou klíčovou aktivitu. Aktivity zaměřené na vzdělávání a supervizi nebyly v původním projektu plánovány, ale vzhledem ke komplexnosti činnosti koordinátorů, náročnosti řešených problémů a spolupráci jak v jednotlivých koordinátorských" dvojicích, tak v celém týmu (koordinátoři a metodik), se ukázaly jako nezbytná podpůrná složkou reflexe práce koordinátorů v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách. Vzdělávací semináře pro koordinátory - budou nakoupeny jako služba u Ostravské univerzity s předpokladem účasti zkušených zahraničních lektorů. 9 Vzdělávání členů lokálních skupin Při realizací projektu vyvstala nově také potřeba vzdělávání členů lokálních skupin (obyvatel sociálně vyloučených lokalit), kteří v rámci svých společných setkání formulovali dvě hlavní témata, ve kterých cítí potřebu učení se, a vyjádřili dále potřebu vyměňovat si zkušenosti s členy skupin v dalších lokalitách. Tuto potřebu by měly naplnit pokračující aktivity projektu.

9 Posílení principů sebeorganizace komunit zapojených do projektu je jedním z klíčových prvků realizace projektu a jeho důležitost bude stěžejní pro zachování činnosti komunit po skončení aktivit projektu. Tato potřeba jednoznačně vychází ze všech tří lokalit, ve kterých se aktivity projektu realizují. Na tyto potřeby proto reaguje předmětná aktivita formou realizace vzdělávacích seminářů. Semináře povedou odborníci pro oblast facilitace, komunitní práce, particípatívních metod, metod vedení skupinových diskusí apod. Vzdělávání obyvatel a další aktivity směřující k identifikaci zájmů celé lokality včetně schopnosti organizovat činnost komunity, jsou klíčové pro další činnost komunity, která bude dále probíhat i po skončení projektu bez další facilitace koordinátorů. Předpokládáme realizaci 2 jednodenních seminářů na téma posílení kapacit lokálních skupin v sebeorganizaci. 0 Supervize K zajištění profesionálního růstu koordinátorů bude využita také metoda supervize. V průběhu realizace aktivizačních činností s komunitními prvky byla ze strany koordinátorů této aktivity definována potřeba supervizních sezení, a to jak týmových, tak také individuálních. Obsahem týmové supervize bude zprostředkování náhiedu na týmovou dynamiku všech tří dvojic, dále také reflexe týmových rolí, analýza komunikace týmů při zajišťování společných úkolů apod. Úkolem individuální supervize pak bude poskytnutí prostoru pro sebereflexi plnění pracovních úkolů, řešení problémových situací, postojů, přenosů u jednotlivých koordinátorů, a to v případě, že tato potřeba vyvstane. Cílem této aktivity bude podpora sítě vztahů v týmech, rozvoj profesionality koordinátorů a prevence syndromu vyhoření. Supervizi povede zkušený supervizor v pozici nestranného odborníka, který má zkušenosti s výkonem sociální práce směrem k cílové skupině sociálně vyloučených osob.

10 Rok Číslo aktivity Název aktivity 1 II III IV v VI VII VIII I I li 01 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 02 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03 Odborné sociální poradenství Terénní programy Terénní mobilní týmy Program aktivizačních činností s komunitními prvky Řízení a administrace projektu 01 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 02 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03 Odborné sociální poradenství 04 Terénní programy 05 Terénní mobilní týmy Program aktivizačních činností s komunitními prvky Řízení a administrace projektu 08 Podpora a rozvoj kompetencí koordinátorů prostřednictvím vzdělávání a supervize, podpora členů lokálních skupin prostřednictvím vzdělávání fy

11 Kód Název Počet podpořených osob - celkem Počet podpořených organizací - celkem Povinný k naplněná Ano Ano Jednotka Počet osob Počet Výchozí hodnota 0,00 0,00 Cílová hodnota 372,00 1,00 Datum dosažení plánované hodnoty:

12 Název pnjemce i.** piaooff so v-zai\i í přib.jď"im C"^-' f C Registrační číslo projektu Datum zahájení projektu Datum ukončení projektu Typ zprávy Začátek sledovaného období Konec sledovaného období Termín odevzdání MZ 1 Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiii KUÍ1SP80QDFOZ evropský sociální L 1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, opvzděiávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více