Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 70890692"

Transkript

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ízace programů ESF - sociální začleňování ím právu 1 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dáiejen Rozhodnutí") na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), kterým byla přidělena dotace na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení reaiizace projektu: CZ.1.04/ B Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III Příjemce dotace: Sídlo IČ: Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava se v souladu s částí V. bodem 8 Rozhodnutí a na základě žádosti příjemce o podstatnou změnu projektu ze dne upravuje takto: 1. Část I, bod 4 Rozhodnutí se mění: datum ukončení reaiizace projektu nejpozději do:

2 2. V návaznosti na změnu termínu ukončení realizace projektu a rozšíření o novou klíčovou aktivitu dochází k úpravě bodu 7, Části V. Rozhodnutí, tj. příloh Rozhodnutí. Příloha č. 1 Rozhodnutí - Klíčové aktivity se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 - Klíčové aktivity; Příloha č. 3 Rozhodnutí - Harmonogram realizace jednotlivých aktivit projektu se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3 - Harmonogram reaiizace jednotlivých aktivit projektu; Příloha č. 4 Rozhodnutí - Přehled monitorovacích indikátorů se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 4 - Přehied monitorovacích indikátorů; Příloha č. 5 Rozhodnutí - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv. 3. V ostatním zůstává Rozhodnutí beze změny. Celková výše rozpočtu projektu ( ,- Kč) se nemění. 1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatele dotace. 2. Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž příjemce i poskytovatel dotace obdrží po jednom vyhotovení. 3. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o změně č. 1 jsou tyto přílohy Příloha č. 1 Rozhodnutí - Klíčové aktivity Příloha č. 3 Rozhodnutí- Harmonogram realizace jednotlivých aktivit projektu Příloha č. 4 Rozhodnutí - Přehled monitorovacích indikátorů Příloha č. 5 Rozhodnutí - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv V Praze, dne vrchní ředitel úseku pro evropské fondy PhDr. Arno Kraus

3 Příjemce dotace potvrzuje, že by! seznámen se zněním Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-83/ na projekt Podpora sociálních slutefo v sociálně vyloučených lokalitách SVISK W\ vyslovuje s ním svůj souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění stanovených podmínek. Název: Moravskoslezský kraj Sídlo: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. října 2771/117, Ostrava IČ: Statutární orgán: Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, - < " /A V., dne \ J«příjemce dotace (podpis, razítko) dle ust. 23 zákona č. 129/20 o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Předmět smlouvy by! schv^le k tieiitnan len m ne imana &n -,; / U

4 Číslo aktivity: 01 Název kiíčové aktivity: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež us Nízkoprahové zařízení pro děti a miádež budou poskytovány v souladu s 62 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je zaměřena na podporu dětí a mládeže ve věku 15 až 26 let žijících v socíáině vyloučených lokalitách kraje. Služby musí splňovat podmínky nízkoprahovosti, kdy se na děti nekladou pokud možno žádné předběžné požadavky (finanční, časové, schopnosti a dovednosti, bezúhonnost aj.), které by mohly bránit jejich zapojení. Záměrem aktivity je poskytnout dětem a mládeži žijícím v sociálně vyloučených lokalitách bezpečný a nízkoprahový prostor pro smysluplné trávení volného času v přátelském a motivujícím prostředí. Jedná se např. o aktivity zaměřené na zlepšení školního prospěchu, rozvíjení zručnosti, estetického cítění, hudební i taneční dovednosti apod. V rámci klíčové aktivity budou poskytovány tyto služby: 1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 3) sociálně terapeutické činnosti: 4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Metody práce: V rámci práce s uživatelem bude uplatňována individuální případová práce, poradenství a zprostředkování pomoci vycházející z individuálních potřeb jednotlivých klientů služby v bezpečném prostředí nízkoprahového zařízení. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Přestože je aktivita poskytovaná skupině děti a mládeže ve věku 15 až 26 let, má vliv na jejich další společenské uplatnění v dospělosti. Dochází zde k získávání základních sociálně společenských dovedností čí motivaci ke vzdělávání, které je zásadním krokem pro přístup na trh práce. Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidel publicity bude ověřován na místě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Sociálně aktivizační siužby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi budou poskytovány v souladu s 65 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je zaměřena na podporu rodin příslušníků romských komunit žijících v sociálně vyloučených lokalitách, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové situace, kterou rodiny nedokáží samy bez pomoci překonat. Cílem je napomáhat rodinám, které potřebují pomoc pří péči o své nezletilé děti, které jsou sociálně znevýhodněné. Záměrem této aktivity je motivovat a podporovat rodiny k opětovnému zapojení do společnosti.

5 Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních siužeb pro rodiny s dětmi budou tyto: 1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) sociálně terapeutické Činnosti 4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5) práce s rodinami předškolních dětí a školního věku dítěte Metody práce: Zájemce o službu navštíví vybrané centrum nebo může kontaktovat siužbu prostřednictvím u nebo telefonického kontaktu. V případě terénní práce realizované v rámci této siužby zájemce kontaktuje pracovníka ve svém přirozeném prostředí. Je informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. V případě zájmu ze strany uživatele využít siužbu je uzavřena smlouva, ve které je zformulována zakázka, cíle, harmonogram a vytyčené úkoly společně s uživatelem služby. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidei publicity bude ověřováno namístě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 03 Název kiíčové aktivity: Odborné sociální poradenství Siužby odborného sociálního poradenství budou poskytovány v souladu s 37, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je určena osobám žijícím na území sociálně vyloučených lokalit, kteří dostatečně neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je omezen nebo hrozí omezení jejich přístupu v oblastech vzdělání, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče a dalších veřejných služeb. Záměrem této aktivity je motivovat a podporovat jedince k opětovnému zapojení do společnosti. Cílem služby je uschopnit a napomoci klientům služby k samostatnému řešení běžných záležitostí osobního života, získání dovednosti hospodařit s financemi, případně omezit jejich zadlužování, získat dovednosti v oblasti komunikace, práv a povinností. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství budou tyto: 1) Základní sociální poradenství 2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) Sociálně terapeutické činnosti 4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Metody práce: Zájemce o službu navštíví vybrané poradenské pracoviště nebo může kontaktovat službu prostřednictvím u nebo telefonického kontaktu. Je informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. V případě zájmu ze strany uživatele využít službu je uzavřena smlouva, ve které je zformulována zakázka, cíle, harmonogram a vytyčené úkoly společně s uživatelem služby. V rámci práce s uživatelem bude využit přístup individuální podpory zaměřený na individuální situaci klienta a jeho rodiny, dáie mohou být využívány prvky skupinové práce a poradenství. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování.

6 smmm Číslo aktivity: 04 Název kiíčové aktivity: Terénní programy Terénní programy budou zajišťovány die 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zprostředkování odborné pomoci formou terénní práce v přirozeném prostředí klientů za účelem zlepšit jejich sociální situaci, snížit míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin. Primárním záměrem této klíčové aktivity je kontaktovat klienta v jeho přirozeném prostředí, poskytnout mu základní poradenství a doporučit nebo nasměrovat jej na další navazující siužby, které se budou klientově situaci věnovat podrobněji. Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Metody práce: Podstatou této siužby je aktivita sociálních pracovníků terénních programů přímo v přirozeném prostředí potencionálních zájemců o siužbu, tedy přímo na území sociálně vyloučených lokalit. Zájemce o službu může kontaktovat službu osobně prostřednictvím kontaktu s terénním pracovníkem. Klient je terénním pracovníkem informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. Forma poskytování sociální služby: - terénní Proces poskytováni služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidel publicity bude ověřována na místě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 05 Název kiíčové aktivity: Terénní mobilní týmy Tato klíčová aktivita je zaměřena na oblasti, ve kterých je v posledních letech zaznamenán zvýšený počet nově příchozích romských občanů. Na území těchto oblastí vznikají např. ubytovací zařízení, které jsou provozovány soukromými subjekty za účelem poskytování bydlení osobám nacházejících se v drtivé většině ve hmotné nouzi nebo dlouhodobě žijících v podmínkách sociálního vyloučení. Tyto osoby migrují jak v rámci Moravskoslezského kraje, tak v rámci celé České republiky. Nově příchozí občané jsou často nezaměstnaní, vyskytuje se u nich častá zadluženost, nedostatečné vzdělání, u dětí se objevuje absence pravidelné školní docházky a další problémy plynoucí ze sociálního vyloučení. Jedná se často o území obcí prvního stupně. Co se týče územního rozpoložení v rámci kraje, jedná se o okrajové části s nízkou občanskou vybaveností a vzhledem k narůstajícímu počtu nových obyvatel také s nedostatečnou sítí sociálních siužeb, které by mohly reagovat na takto vzniklou potřebnost aktivní sociální práce s těmito obyvateli. Jedná se o oblast Vítkovska a Rýmařovská. Primárním záměrem aktivity terénní mobilní týmy je provést depistáž ve výše jmenovaných oblastech, zprostředkovat odbornou pomoc formou terénní práce v přirozeném prostředí klientů za účelem zlepšit jejich sociální situaci, snížit míru jejich sociálního vyloučení, v případě, že v okolí existují vhodné sociální služby, napojit tyto obyvatele na dané sociální služby a v případě zájmu místní samosprávy jí poskytnout odbornou pomoc s nastavením opatření, která povedou ke stabilizaci oblasti. Způsob řízení rizik spojených s aktivizačnfmi činnostmi je podrobněji popsán v příloze č. 4 žádosti.

7 Dodavatel, který bude terénní mobilní týmy realizovat, musí mít registraci sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zhodnocení klíčové aktivity proběhne na konci projektu a bude mít vazbu na plánování sociálních služeb v daném území pro navazující období. Čísio aktivity: 06 Název klíčové aktivity; Program aktivizačních činností s komunitními prvky KA je zaměřena na aktivní zapojení obyvatel 3 vybraných sociálně vyloučených lokalit s cílem zvýšit jejich participaci na zlepšení vzájemného soužití a podmínek k životu v dané lokalitě. Na území těchto lokalit je identifikována řada problémů v oblastech bydlení a soužití, jako jsou např. nevyhovující stav obývaných nemovitostí, veřejných prostranství, špatné sousedské vztahy, problémy související s tzv. "špatnou pověstí" vyloučené lokality. Tyto problémy negativně ovlivňují úroveň života přímo v lokalitách i jejich okolí. Klíčová aktivita je založena na postupném zmocňování obyvatel lokality k převzetí zodpovědnosti za současný stav života v lokalitě a zvyšování kompetencí k pozitivní změně současného stavu na území lokality a v jejím okolí. Obyvatelé budou postupně formulovat problémy lokality ze svého hlediska, plánovat aktivity vedoucí ke zlepšení, realizovat je a vyhodnocovat. Způsob řízení rizik spojených s aktivizačními činnostmi je podrobněji popsán v příloze č.4. Ve třech lokalitách v různých obcích kraje budou působit vždy dva koordinátoři, kteří budou činnosti obyvatel vést a podporovat. Vytvoří s nimi tzv. lokální skupinu zastoupenou zvolenými zástupci obyvatel, která může být doplněna také dalšími aktéry, kteří mají vliv na život v lokalitě a budou se chtít dobrovolně zapojit. Lokální skupiny budou plánovat jednotlivé akce, do jejichž reaiizace zapojí další obyvatele. Může se jednat například o drobné opravy, rozšíření mobiliáře, vyjednání změn v podmínkách nájemního vztahu, vybudování zařízení pro děti, založení neformalizovaných uskupení, apod. Nepfedjímáme, jaké konkrétní akce by se měly v lokalitách realizovat, ani nevycházíme z indikatívního seznamu, nýbrž jenom vytyčujeme orientační rozsah aktivit a jejich strukturu (plán, realizace, vyhodnocení). Vzhledem k časovým posunům jednotlivých fází projektu (vč. komplikací spojených se zmíněnými obecními volbami) vznikla potřeba delší podpory lokálních skupin v jejich aktivitách, a tedy i potřeba delší přítomnosti koordinátorů v lokalitách. Koordinátoři budou v návazném období pracovat hlavně na těchto úkolech: Budou i nadále mapovat, jaké změny projekt přinesl v postojích institucionálního okolí, neboť v oblasti komunitní práce je klíčové, aby se změna udala na obou stranách (obyvatelé i okolí). Dosavadní fáze projektu vyžadovaly značný prostor pro budování důvěry a vztahu mezi obyvateli a koordinátory. Výsledkem jsou lokální skupiny se zkušeností pozitivních změn ve své lokalitě, připravené k jednání se svým institucionálním okolím, vyžadující však ještě podporu koordinátorů. Což může také významně přispět k zmapování změn nejen v lokalitě, ale i v jejím institucionáiním okolí. Napojení lokálních skupin na zdroje podpory po ukončení projektu a stabilizace jejich činností včetně upevnění vztahů s klíčovými lokálními aktéry (místní samosprávy, majitelé domů). Přestože obyvatelé a lokální skupiny dosáhli v každé lokalitě významných a viditelných výsledků, několik potřeb identifikovaných v první fázi projektu vyžaduje delší časové období pro své naplnění (jde především o potřeby v oblasti bydlení). Během realizace projektu se koordinátoři snaží podpořit aktivní, obousměrnou komunikaci mezi obyvateli, resp. iokální skupinou a stakeholdery (zástupci veřejných institucí nebo soukromých subjektů majících významný vliv na život v lokalitách), kteří se na naplňování těchto potřeb mohou podíiet. To se v zásadě v každé z lokalit daří, komunikaci a dohodnutý

8 plán spolupráce je však třeba stabilizovat. Což se může podařit díky delší přítomnosti koordinátorů v lokalitách. V prodlouženém období projektu tedy bude pokračovat v práci všech 6 koordinátorů aktivizačních činností s komunitními prvky včetně jejich metodika. Vzhledem k inovativnosti použité metody komunitní práce jsou často na koordinátory kladeny zvýšené nároky, zejména ze strany institucionálního okolí lokalit, na obhajobu jejich principů a postupů. Koordinátoři tedy požadují i nadále metodickou podporu ze strany metodika komunitní práce. Zároveň se jako vhodné osvědčilo provedení další intenzivní reflexe a evaluace použitých postupů a dosažených výsledků. Proto bude uspořádáno jednodenní evaluační setkání. Číslo aktivity: 07 Název klíčové aktivity: Řízení a administrace projektu Klíčová aktivita řízení a administrace projektu zahrnuje všechny činnosti směřující k naplnění stanovených podmínek "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a podpůrné činnosti k naplnění ostatních aktivit projektu: - příprava podkladů pro veřejné zakázky (odůvodnění, obchodní podmínky, specifikace požadavků pro výběrová řízení), - uzavírání smluv s dodavateli, včetně jejích řízení, řešení problémů a uzavírání případných dodatků, - vypořádávání faktur a výkazů k fakturám, - monitoring indikátorů, - příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, - administrace dokiadů a dokumentů k projektu včetně jejich archivace, - zajištění publicity, - evaluace projektu. Na zajištění těchto aktivit se díe svých kompetencí budou podílet všichni členové projektového týmu. Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Podpora a rozvoj kompetencí koordinátorů prostřednictvím vzdělávání a supervize, podpora členů lokálních skupin prostřednictvím vzdělávání Jedná se o novou klíčovou aktivitu. Aktivity zaměřené na vzdělávání a supervizi nebyly v původním projektu plánovány, ale vzhledem ke komplexnosti činnosti koordinátorů, náročnosti řešených problémů a spolupráci jak v jednotlivých koordinátorských" dvojicích, tak v celém týmu (koordinátoři a metodik), se ukázaly jako nezbytná podpůrná složkou reflexe práce koordinátorů v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách. Vzdělávací semináře pro koordinátory - budou nakoupeny jako služba u Ostravské univerzity s předpokladem účasti zkušených zahraničních lektorů. 9 Vzdělávání členů lokálních skupin Při realizací projektu vyvstala nově také potřeba vzdělávání členů lokálních skupin (obyvatel sociálně vyloučených lokalit), kteří v rámci svých společných setkání formulovali dvě hlavní témata, ve kterých cítí potřebu učení se, a vyjádřili dále potřebu vyměňovat si zkušenosti s členy skupin v dalších lokalitách. Tuto potřebu by měly naplnit pokračující aktivity projektu.

9 Posílení principů sebeorganizace komunit zapojených do projektu je jedním z klíčových prvků realizace projektu a jeho důležitost bude stěžejní pro zachování činnosti komunit po skončení aktivit projektu. Tato potřeba jednoznačně vychází ze všech tří lokalit, ve kterých se aktivity projektu realizují. Na tyto potřeby proto reaguje předmětná aktivita formou realizace vzdělávacích seminářů. Semináře povedou odborníci pro oblast facilitace, komunitní práce, particípatívních metod, metod vedení skupinových diskusí apod. Vzdělávání obyvatel a další aktivity směřující k identifikaci zájmů celé lokality včetně schopnosti organizovat činnost komunity, jsou klíčové pro další činnost komunity, která bude dále probíhat i po skončení projektu bez další facilitace koordinátorů. Předpokládáme realizaci 2 jednodenních seminářů na téma posílení kapacit lokálních skupin v sebeorganizaci. 0 Supervize K zajištění profesionálního růstu koordinátorů bude využita také metoda supervize. V průběhu realizace aktivizačních činností s komunitními prvky byla ze strany koordinátorů této aktivity definována potřeba supervizních sezení, a to jak týmových, tak také individuálních. Obsahem týmové supervize bude zprostředkování náhiedu na týmovou dynamiku všech tří dvojic, dále také reflexe týmových rolí, analýza komunikace týmů při zajišťování společných úkolů apod. Úkolem individuální supervize pak bude poskytnutí prostoru pro sebereflexi plnění pracovních úkolů, řešení problémových situací, postojů, přenosů u jednotlivých koordinátorů, a to v případě, že tato potřeba vyvstane. Cílem této aktivity bude podpora sítě vztahů v týmech, rozvoj profesionality koordinátorů a prevence syndromu vyhoření. Supervizi povede zkušený supervizor v pozici nestranného odborníka, který má zkušenosti s výkonem sociální práce směrem k cílové skupině sociálně vyloučených osob.

10 Rok Číslo aktivity Název aktivity 1 II III IV v VI VII VIII I I li 01 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 02 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03 Odborné sociální poradenství Terénní programy Terénní mobilní týmy Program aktivizačních činností s komunitními prvky Řízení a administrace projektu 01 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 02 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03 Odborné sociální poradenství 04 Terénní programy 05 Terénní mobilní týmy Program aktivizačních činností s komunitními prvky Řízení a administrace projektu 08 Podpora a rozvoj kompetencí koordinátorů prostřednictvím vzdělávání a supervize, podpora členů lokálních skupin prostřednictvím vzdělávání fy

11 Kód Název Počet podpořených osob - celkem Počet podpořených organizací - celkem Povinný k naplněná Ano Ano Jednotka Počet osob Počet Výchozí hodnota 0,00 0,00 Cílová hodnota 372,00 1,00 Datum dosažení plánované hodnoty:

12 Název pnjemce i.** piaooff so v-zai\i í přib.jď"im C"^-' f C Registrační číslo projektu Datum zahájení projektu Datum ukončení projektu Typ zprávy Začátek sledovaného období Konec sledovaného období Termín odevzdání MZ 1 Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva

CZ.1.04/3.1.03/C2.00067 Podpora péče o ohrožené děti 1.2.2014 30.6.2015

CZ.1.04/3.1.03/C2.00067 Podpora péče o ohrožené děti 1.2.2014 30.6.2015 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování Oddělení projektů systému služeb (874) Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MORAVSKOSLEZSKY KRAJ

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Zpracoval(a): EP, SOC Datum: 1. 2. 2017 OP Zaměstnanost 2014 2020 Projekt PSSP 1 a PSSP 2 PO 2 Sociální začleňování a boj

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický ROMODROM o.p.s Historie organizace Romodrom o.s. bylo založeno v roce 2001 na popud předsedkyně sdružení Marie Gailové v souvislosti s řešením kauzy "Cihelna". V roce 2000 nastoupila p. Gailová na místo

Více

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend.

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výkaznictví v rámci Projektu

Výkaznictví v rámci Projektu Individuální projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje (číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/15.00008), dále jen Projekt Výkaznictví v rámci Projektu Výklad pojmů

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výzva OPZ 03_16_128 Podpora sociální práce

Výzva OPZ 03_16_128 Podpora sociální práce Výzva OPZ 03_16_128 Podpora sociální práce Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Projekt: Realizátor projektu: Délka projektu: Podpora sociální práce v obci Most Magistrát

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zasíláme

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Požadavky na vykazování údajů o poskytovaných sociálních službách v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Požadavky na vykazování údajů o poskytovaných sociálních službách v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV Požadavky na vykazování údajů o poskytovaných sociálních službách v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV Dokumentace služby - Jednání se zájemcem o službu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., zastoupená sociální pracovnicí nám. Přerovského povstání

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více