Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 70890692"

Transkript

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ízace programů ESF - sociální začleňování ím právu 1 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dáiejen Rozhodnutí") na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), kterým byla přidělena dotace na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení reaiizace projektu: CZ.1.04/ B Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III Příjemce dotace: Sídlo IČ: Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava se v souladu s částí V. bodem 8 Rozhodnutí a na základě žádosti příjemce o podstatnou změnu projektu ze dne upravuje takto: 1. Část I, bod 4 Rozhodnutí se mění: datum ukončení reaiizace projektu nejpozději do:

2 2. V návaznosti na změnu termínu ukončení realizace projektu a rozšíření o novou klíčovou aktivitu dochází k úpravě bodu 7, Části V. Rozhodnutí, tj. příloh Rozhodnutí. Příloha č. 1 Rozhodnutí - Klíčové aktivity se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 - Klíčové aktivity; Příloha č. 3 Rozhodnutí - Harmonogram realizace jednotlivých aktivit projektu se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3 - Harmonogram reaiizace jednotlivých aktivit projektu; Příloha č. 4 Rozhodnutí - Přehled monitorovacích indikátorů se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 4 - Přehied monitorovacích indikátorů; Příloha č. 5 Rozhodnutí - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv. 3. V ostatním zůstává Rozhodnutí beze změny. Celková výše rozpočtu projektu ( ,- Kč) se nemění. 1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatele dotace. 2. Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž příjemce i poskytovatel dotace obdrží po jednom vyhotovení. 3. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o změně č. 1 jsou tyto přílohy Příloha č. 1 Rozhodnutí - Klíčové aktivity Příloha č. 3 Rozhodnutí- Harmonogram realizace jednotlivých aktivit projektu Příloha č. 4 Rozhodnutí - Přehled monitorovacích indikátorů Příloha č. 5 Rozhodnutí - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv V Praze, dne vrchní ředitel úseku pro evropské fondy PhDr. Arno Kraus

3 Příjemce dotace potvrzuje, že by! seznámen se zněním Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-83/ na projekt Podpora sociálních slutefo v sociálně vyloučených lokalitách SVISK W\ vyslovuje s ním svůj souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění stanovených podmínek. Název: Moravskoslezský kraj Sídlo: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. října 2771/117, Ostrava IČ: Statutární orgán: Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, - < " /A V., dne \ J«příjemce dotace (podpis, razítko) dle ust. 23 zákona č. 129/20 o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Předmět smlouvy by! schv^le k tieiitnan len m ne imana &n -,; / U

4 Číslo aktivity: 01 Název kiíčové aktivity: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež us Nízkoprahové zařízení pro děti a miádež budou poskytovány v souladu s 62 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je zaměřena na podporu dětí a mládeže ve věku 15 až 26 let žijících v socíáině vyloučených lokalitách kraje. Služby musí splňovat podmínky nízkoprahovosti, kdy se na děti nekladou pokud možno žádné předběžné požadavky (finanční, časové, schopnosti a dovednosti, bezúhonnost aj.), které by mohly bránit jejich zapojení. Záměrem aktivity je poskytnout dětem a mládeži žijícím v sociálně vyloučených lokalitách bezpečný a nízkoprahový prostor pro smysluplné trávení volného času v přátelském a motivujícím prostředí. Jedná se např. o aktivity zaměřené na zlepšení školního prospěchu, rozvíjení zručnosti, estetického cítění, hudební i taneční dovednosti apod. V rámci klíčové aktivity budou poskytovány tyto služby: 1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 3) sociálně terapeutické činnosti: 4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Metody práce: V rámci práce s uživatelem bude uplatňována individuální případová práce, poradenství a zprostředkování pomoci vycházející z individuálních potřeb jednotlivých klientů služby v bezpečném prostředí nízkoprahového zařízení. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Přestože je aktivita poskytovaná skupině děti a mládeže ve věku 15 až 26 let, má vliv na jejich další společenské uplatnění v dospělosti. Dochází zde k získávání základních sociálně společenských dovedností čí motivaci ke vzdělávání, které je zásadním krokem pro přístup na trh práce. Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidel publicity bude ověřován na místě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Sociálně aktivizační siužby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi budou poskytovány v souladu s 65 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je zaměřena na podporu rodin příslušníků romských komunit žijících v sociálně vyloučených lokalitách, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové situace, kterou rodiny nedokáží samy bez pomoci překonat. Cílem je napomáhat rodinám, které potřebují pomoc pří péči o své nezletilé děti, které jsou sociálně znevýhodněné. Záměrem této aktivity je motivovat a podporovat rodiny k opětovnému zapojení do společnosti.

5 Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních siužeb pro rodiny s dětmi budou tyto: 1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) sociálně terapeutické Činnosti 4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5) práce s rodinami předškolních dětí a školního věku dítěte Metody práce: Zájemce o službu navštíví vybrané centrum nebo může kontaktovat siužbu prostřednictvím u nebo telefonického kontaktu. V případě terénní práce realizované v rámci této siužby zájemce kontaktuje pracovníka ve svém přirozeném prostředí. Je informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. V případě zájmu ze strany uživatele využít siužbu je uzavřena smlouva, ve které je zformulována zakázka, cíle, harmonogram a vytyčené úkoly společně s uživatelem služby. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidei publicity bude ověřováno namístě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 03 Název kiíčové aktivity: Odborné sociální poradenství Siužby odborného sociálního poradenství budou poskytovány v souladu s 37, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Klíčová aktivita je určena osobám žijícím na území sociálně vyloučených lokalit, kteří dostatečně neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je omezen nebo hrozí omezení jejich přístupu v oblastech vzdělání, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče a dalších veřejných služeb. Záměrem této aktivity je motivovat a podporovat jedince k opětovnému zapojení do společnosti. Cílem služby je uschopnit a napomoci klientům služby k samostatnému řešení běžných záležitostí osobního života, získání dovednosti hospodařit s financemi, případně omezit jejich zadlužování, získat dovednosti v oblasti komunikace, práv a povinností. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství budou tyto: 1) Základní sociální poradenství 2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) Sociálně terapeutické činnosti 4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Metody práce: Zájemce o službu navštíví vybrané poradenské pracoviště nebo může kontaktovat službu prostřednictvím u nebo telefonického kontaktu. Je informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. V případě zájmu ze strany uživatele využít službu je uzavřena smlouva, ve které je zformulována zakázka, cíle, harmonogram a vytyčené úkoly společně s uživatelem služby. V rámci práce s uživatelem bude využit přístup individuální podpory zaměřený na individuální situaci klienta a jeho rodiny, dáie mohou být využívány prvky skupinové práce a poradenství. Forma poskytování sociální služby: - ambulantní - terénní Proces poskytování služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování.

6 smmm Číslo aktivity: 04 Název kiíčové aktivity: Terénní programy Terénní programy budou zajišťovány die 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zprostředkování odborné pomoci formou terénní práce v přirozeném prostředí klientů za účelem zlepšit jejich sociální situaci, snížit míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin. Primárním záměrem této klíčové aktivity je kontaktovat klienta v jeho přirozeném prostředí, poskytnout mu základní poradenství a doporučit nebo nasměrovat jej na další navazující siužby, které se budou klientově situaci věnovat podrobněji. Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Metody práce: Podstatou této siužby je aktivita sociálních pracovníků terénních programů přímo v přirozeném prostředí potencionálních zájemců o siužbu, tedy přímo na území sociálně vyloučených lokalit. Zájemce o službu může kontaktovat službu osobně prostřednictvím kontaktu s terénním pracovníkem. Klient je terénním pracovníkem informován o službách, postupech a možnostech podpory ve své obtížné situaci. Forma poskytování sociální služby: - terénní Proces poskytováni služeb bude hodnocen a kontrolován v průběhu celého období poskytování. Počty poskytnutých intervencí, kontaktů, počet podpořených osob či dodržování pravidel publicity bude ověřována na místě prostřednictvím ohlášených i neohlášených kontrol. Číslo aktivity: 05 Název kiíčové aktivity: Terénní mobilní týmy Tato klíčová aktivita je zaměřena na oblasti, ve kterých je v posledních letech zaznamenán zvýšený počet nově příchozích romských občanů. Na území těchto oblastí vznikají např. ubytovací zařízení, které jsou provozovány soukromými subjekty za účelem poskytování bydlení osobám nacházejících se v drtivé většině ve hmotné nouzi nebo dlouhodobě žijících v podmínkách sociálního vyloučení. Tyto osoby migrují jak v rámci Moravskoslezského kraje, tak v rámci celé České republiky. Nově příchozí občané jsou často nezaměstnaní, vyskytuje se u nich častá zadluženost, nedostatečné vzdělání, u dětí se objevuje absence pravidelné školní docházky a další problémy plynoucí ze sociálního vyloučení. Jedná se často o území obcí prvního stupně. Co se týče územního rozpoložení v rámci kraje, jedná se o okrajové části s nízkou občanskou vybaveností a vzhledem k narůstajícímu počtu nových obyvatel také s nedostatečnou sítí sociálních siužeb, které by mohly reagovat na takto vzniklou potřebnost aktivní sociální práce s těmito obyvateli. Jedná se o oblast Vítkovska a Rýmařovská. Primárním záměrem aktivity terénní mobilní týmy je provést depistáž ve výše jmenovaných oblastech, zprostředkovat odbornou pomoc formou terénní práce v přirozeném prostředí klientů za účelem zlepšit jejich sociální situaci, snížit míru jejich sociálního vyloučení, v případě, že v okolí existují vhodné sociální služby, napojit tyto obyvatele na dané sociální služby a v případě zájmu místní samosprávy jí poskytnout odbornou pomoc s nastavením opatření, která povedou ke stabilizaci oblasti. Způsob řízení rizik spojených s aktivizačnfmi činnostmi je podrobněji popsán v příloze č. 4 žádosti.

7 Dodavatel, který bude terénní mobilní týmy realizovat, musí mít registraci sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zhodnocení klíčové aktivity proběhne na konci projektu a bude mít vazbu na plánování sociálních služeb v daném území pro navazující období. Čísio aktivity: 06 Název klíčové aktivity; Program aktivizačních činností s komunitními prvky KA je zaměřena na aktivní zapojení obyvatel 3 vybraných sociálně vyloučených lokalit s cílem zvýšit jejich participaci na zlepšení vzájemného soužití a podmínek k životu v dané lokalitě. Na území těchto lokalit je identifikována řada problémů v oblastech bydlení a soužití, jako jsou např. nevyhovující stav obývaných nemovitostí, veřejných prostranství, špatné sousedské vztahy, problémy související s tzv. "špatnou pověstí" vyloučené lokality. Tyto problémy negativně ovlivňují úroveň života přímo v lokalitách i jejich okolí. Klíčová aktivita je založena na postupném zmocňování obyvatel lokality k převzetí zodpovědnosti za současný stav života v lokalitě a zvyšování kompetencí k pozitivní změně současného stavu na území lokality a v jejím okolí. Obyvatelé budou postupně formulovat problémy lokality ze svého hlediska, plánovat aktivity vedoucí ke zlepšení, realizovat je a vyhodnocovat. Způsob řízení rizik spojených s aktivizačními činnostmi je podrobněji popsán v příloze č.4. Ve třech lokalitách v různých obcích kraje budou působit vždy dva koordinátoři, kteří budou činnosti obyvatel vést a podporovat. Vytvoří s nimi tzv. lokální skupinu zastoupenou zvolenými zástupci obyvatel, která může být doplněna také dalšími aktéry, kteří mají vliv na život v lokalitě a budou se chtít dobrovolně zapojit. Lokální skupiny budou plánovat jednotlivé akce, do jejichž reaiizace zapojí další obyvatele. Může se jednat například o drobné opravy, rozšíření mobiliáře, vyjednání změn v podmínkách nájemního vztahu, vybudování zařízení pro děti, založení neformalizovaných uskupení, apod. Nepfedjímáme, jaké konkrétní akce by se měly v lokalitách realizovat, ani nevycházíme z indikatívního seznamu, nýbrž jenom vytyčujeme orientační rozsah aktivit a jejich strukturu (plán, realizace, vyhodnocení). Vzhledem k časovým posunům jednotlivých fází projektu (vč. komplikací spojených se zmíněnými obecními volbami) vznikla potřeba delší podpory lokálních skupin v jejich aktivitách, a tedy i potřeba delší přítomnosti koordinátorů v lokalitách. Koordinátoři budou v návazném období pracovat hlavně na těchto úkolech: Budou i nadále mapovat, jaké změny projekt přinesl v postojích institucionálního okolí, neboť v oblasti komunitní práce je klíčové, aby se změna udala na obou stranách (obyvatelé i okolí). Dosavadní fáze projektu vyžadovaly značný prostor pro budování důvěry a vztahu mezi obyvateli a koordinátory. Výsledkem jsou lokální skupiny se zkušeností pozitivních změn ve své lokalitě, připravené k jednání se svým institucionálním okolím, vyžadující však ještě podporu koordinátorů. Což může také významně přispět k zmapování změn nejen v lokalitě, ale i v jejím institucionáiním okolí. Napojení lokálních skupin na zdroje podpory po ukončení projektu a stabilizace jejich činností včetně upevnění vztahů s klíčovými lokálními aktéry (místní samosprávy, majitelé domů). Přestože obyvatelé a lokální skupiny dosáhli v každé lokalitě významných a viditelných výsledků, několik potřeb identifikovaných v první fázi projektu vyžaduje delší časové období pro své naplnění (jde především o potřeby v oblasti bydlení). Během realizace projektu se koordinátoři snaží podpořit aktivní, obousměrnou komunikaci mezi obyvateli, resp. iokální skupinou a stakeholdery (zástupci veřejných institucí nebo soukromých subjektů majících významný vliv na život v lokalitách), kteří se na naplňování těchto potřeb mohou podíiet. To se v zásadě v každé z lokalit daří, komunikaci a dohodnutý

8 plán spolupráce je však třeba stabilizovat. Což se může podařit díky delší přítomnosti koordinátorů v lokalitách. V prodlouženém období projektu tedy bude pokračovat v práci všech 6 koordinátorů aktivizačních činností s komunitními prvky včetně jejich metodika. Vzhledem k inovativnosti použité metody komunitní práce jsou často na koordinátory kladeny zvýšené nároky, zejména ze strany institucionálního okolí lokalit, na obhajobu jejich principů a postupů. Koordinátoři tedy požadují i nadále metodickou podporu ze strany metodika komunitní práce. Zároveň se jako vhodné osvědčilo provedení další intenzivní reflexe a evaluace použitých postupů a dosažených výsledků. Proto bude uspořádáno jednodenní evaluační setkání. Číslo aktivity: 07 Název klíčové aktivity: Řízení a administrace projektu Klíčová aktivita řízení a administrace projektu zahrnuje všechny činnosti směřující k naplnění stanovených podmínek "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a podpůrné činnosti k naplnění ostatních aktivit projektu: - příprava podkladů pro veřejné zakázky (odůvodnění, obchodní podmínky, specifikace požadavků pro výběrová řízení), - uzavírání smluv s dodavateli, včetně jejích řízení, řešení problémů a uzavírání případných dodatků, - vypořádávání faktur a výkazů k fakturám, - monitoring indikátorů, - příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, - administrace dokiadů a dokumentů k projektu včetně jejich archivace, - zajištění publicity, - evaluace projektu. Na zajištění těchto aktivit se díe svých kompetencí budou podílet všichni členové projektového týmu. Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Podpora a rozvoj kompetencí koordinátorů prostřednictvím vzdělávání a supervize, podpora členů lokálních skupin prostřednictvím vzdělávání Jedná se o novou klíčovou aktivitu. Aktivity zaměřené na vzdělávání a supervizi nebyly v původním projektu plánovány, ale vzhledem ke komplexnosti činnosti koordinátorů, náročnosti řešených problémů a spolupráci jak v jednotlivých koordinátorských" dvojicích, tak v celém týmu (koordinátoři a metodik), se ukázaly jako nezbytná podpůrná složkou reflexe práce koordinátorů v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách. Vzdělávací semináře pro koordinátory - budou nakoupeny jako služba u Ostravské univerzity s předpokladem účasti zkušených zahraničních lektorů. 9 Vzdělávání členů lokálních skupin Při realizací projektu vyvstala nově také potřeba vzdělávání členů lokálních skupin (obyvatel sociálně vyloučených lokalit), kteří v rámci svých společných setkání formulovali dvě hlavní témata, ve kterých cítí potřebu učení se, a vyjádřili dále potřebu vyměňovat si zkušenosti s členy skupin v dalších lokalitách. Tuto potřebu by měly naplnit pokračující aktivity projektu.

9 Posílení principů sebeorganizace komunit zapojených do projektu je jedním z klíčových prvků realizace projektu a jeho důležitost bude stěžejní pro zachování činnosti komunit po skončení aktivit projektu. Tato potřeba jednoznačně vychází ze všech tří lokalit, ve kterých se aktivity projektu realizují. Na tyto potřeby proto reaguje předmětná aktivita formou realizace vzdělávacích seminářů. Semináře povedou odborníci pro oblast facilitace, komunitní práce, particípatívních metod, metod vedení skupinových diskusí apod. Vzdělávání obyvatel a další aktivity směřující k identifikaci zájmů celé lokality včetně schopnosti organizovat činnost komunity, jsou klíčové pro další činnost komunity, která bude dále probíhat i po skončení projektu bez další facilitace koordinátorů. Předpokládáme realizaci 2 jednodenních seminářů na téma posílení kapacit lokálních skupin v sebeorganizaci. 0 Supervize K zajištění profesionálního růstu koordinátorů bude využita také metoda supervize. V průběhu realizace aktivizačních činností s komunitními prvky byla ze strany koordinátorů této aktivity definována potřeba supervizních sezení, a to jak týmových, tak také individuálních. Obsahem týmové supervize bude zprostředkování náhiedu na týmovou dynamiku všech tří dvojic, dále také reflexe týmových rolí, analýza komunikace týmů při zajišťování společných úkolů apod. Úkolem individuální supervize pak bude poskytnutí prostoru pro sebereflexi plnění pracovních úkolů, řešení problémových situací, postojů, přenosů u jednotlivých koordinátorů, a to v případě, že tato potřeba vyvstane. Cílem této aktivity bude podpora sítě vztahů v týmech, rozvoj profesionality koordinátorů a prevence syndromu vyhoření. Supervizi povede zkušený supervizor v pozici nestranného odborníka, který má zkušenosti s výkonem sociální práce směrem k cílové skupině sociálně vyloučených osob.

10 Rok Číslo aktivity Název aktivity 1 II III IV v VI VII VIII I I li 01 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 02 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03 Odborné sociální poradenství Terénní programy Terénní mobilní týmy Program aktivizačních činností s komunitními prvky Řízení a administrace projektu 01 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 02 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03 Odborné sociální poradenství 04 Terénní programy 05 Terénní mobilní týmy Program aktivizačních činností s komunitními prvky Řízení a administrace projektu 08 Podpora a rozvoj kompetencí koordinátorů prostřednictvím vzdělávání a supervize, podpora členů lokálních skupin prostřednictvím vzdělávání fy

11 Kód Název Počet podpořených osob - celkem Počet podpořených organizací - celkem Povinný k naplněná Ano Ano Jednotka Počet osob Počet Výchozí hodnota 0,00 0,00 Cílová hodnota 372,00 1,00 Datum dosažení plánované hodnoty:

12 Název pnjemce i.** piaooff so v-zai\i í přib.jď"im C"^-' f C Registrační číslo projektu Datum zahájení projektu Datum ukončení projektu Typ zprávy Začátek sledovaného období Konec sledovaného období Termín odevzdání MZ 1 Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Monitoravací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Úvod Jedním z cílů sociální reformy je zjednodušení systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více