AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

2 2

3 OBSAH: Úvod 1. OBSAHOVÁ ANALÝZA PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Finanční a územní analýza programového období ABSORPČNÍ KAPACITA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Dotazníkové šetření Připravené projektové záměry Latentní absorpční kapacita KARTY TEMATICKÝCH OBLASTÍ 19 SEZNAM ZKRATEK CERMAT DVPP ICT IROP IS MSK OECD OP PIK OP VVV OP VK OP LZZ OPZ ORP PISA PO ROP SŠ SVP ZŠ VaV Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Informační a komunikační technologie Integrovaný regionální operační program Informační systém Moravskoslezský kraj Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program zaměstnanost Obec s rozšířenou působností Program pro mezinárodní hodnocení žáků Prioritní osa Regionální operační program Střední škola Speciální vzdělávací potřeby Základní škola Věda a výzkum 3

4 Úvod Úroveň vědomostí a kompetencí žáků a studentů je v současné době považována za jeden z klíčových faktorů rozvoje regionů, který se výrazně projeví na strukturování a fungování trhu práce v nadcházejících letech. Zejména regiony, které jsou/budou schopny tento klíčový faktor rozvíjet s reflexí regionálně odlišných požadavků, budou schopny dále rozvíjet i svou konkurenceschopnost. Jedním ze zdrojů financování rozvoje vzdělávání jsou strukturální fondy, které se i v nadcházejícím programovém období budou výrazně podílet na podpoře vzdělávání a fungujícího trhu směřujícího k růstu a konkurenceschopnosti, což je definováno i v hierarchicky nejvyšším strategickém rozvojovém dokumentu Evropské unie Strategii Evropa V kohezní politice pro programové období se mimo jiné toto nejvíce promítá do cíle Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, přičemž vzdělávání má svůj úzký vztah také k dalším tematickým cílům se zaměřením na oblasti sociálního začleňování, výzkumu a vývoje nebo podnikání. V této návaznosti se Moravskoslezský kraj rozhodl zmapovat absorpční kapacitu v oblasti vzdělávání a navrhnout možné řešení v Akčním plánu vzdělávání , neboť jakákoliv podpora je zbytečná bez znalosti poptávky vybraného území. Jako klíčová úroveň ve vztahu ke kohezní politice byla zvolena úroveň operačních programů a jejich prioritních os. Tato publikace shrnuje zásadní výstupy výše uvedeného akčního plánu za účelem seznámení veřejnosti. Pro zjišťování absorpční kapacity v oblasti vzdělávaní v Moravskoslezském kraji byly stanoveny 4 souhrnné hlavní cíle vycházející ze syntézy strategických dokumentů České republiky a Moravskoslezského kraje. Na tyto cíle je navázáno 7 tematických oblastí s provázaností na oblast vzdělávání v Moravskoslezském kraji (viz obrázek č. 1). Formulace hlavních cílů a jednotlivých tematických oblastí je spojena se zaměřením na cílové skupiny dětí předškolního vzdělávání, žáků základního a středního vzdělávání, studentů terciárního vzdělávání (doplňkově), účastníků dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání a účastníků vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami (viz obrázek č. 2). 4

5 Obrázek č. 1: Hlavní cíle a tematické oblasti TEMATICKÉ OBLASTI CÍLE Úroveň kompetencí/ gramotností cílové skupiny Úroveň kompetencí/ gramotností v počátečním vzdělávání Potřeby společnosti, soulad s trhem práce Soulad nabídky v počátečním vzdělávání a poptávky na trhu práce Soulad nabídky v dalším vzdělávání dospělých a poptávky na trhu práce Inkluze, spravedlivost, průchodnost systémem Úroveň kompetencí/ gramotností dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných Efektivita Kapacita sítě škol pro předškolní, základní a střední vzdělávání Vzdělávání ve vazbě na koncept inteligentní specializace Vzdělávání ve vazbě na koncept sociálního začleňování a územní koncentrace chudoby Zdroj: vlastní zpracování Obrázek č. 2: Cílové skupiny a jejich vazby Účastníci počátečního vzdělávání Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání Děti a žáci předškolního, základního a středního vzdělávání Studenti terciárního vzdělávání Zdroj: vlastní zpracování Účastníci vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotně postižení, zdravotně a sociálně znevýhodnění - děti, žáci nadaní 5

6 1. OBSAHOVÁ ANALÝZA PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Obsahová analýza projektových žádostí zaměřená na aktivity ve vzdělávání byla provedena s cílem zjistit preference příjemců podpory kohezní politiky na základě hodnocení nejčastějších kombinací tematických oblastí intervencí v oblasti vzdělávání. Toto zhodnocení bylo provedeno v návaznosti na ověření relevantnosti nastavení intervenční logiky 7 tematických oblastí (viz kapitola 3) a prakticky slouží pro ověření preferovaných kombinací aktivit ze strany příjemců. Metodika 1. Byla vytvořena databáze projektových žádostí předložených do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (zdrojem informací byly databázové sestavy IS Monit). Zohledněny byly pouze žádosti s předpokládaným dopadem projektu na území Moravskoslezského kraje a se sídlem předkládajícího v Moravskoslezském kraji. 2. Jednotlivé žádosti byly kódovány dle hlavního zaměření projektu ve vazbě na to, která témata jsou zdůrazněna ve stručném obsahu projektu. 3. Databáze byla vyhodnocena prostřednictvím analýzy četností tematických oblastí intervencí, kompetencí/gramotnosti a z hlediska odvětví s vazbou na cílové skupiny. Shrnutí Z tabulky č. 1 je zřejmé, že ve všech oblastech vzdělávání je prioritní tematickou oblastí kvalita vzdělávacích programů/kurzů, což dle kódování ve svém obsahu zohledňuje inovativní metody práce, tematické akce či spolupráce s praxí. Tabulka ve velké míře kopíruje intervence vybraných operačních programů a nepřináší žádná zajímavá zjištění. Mnohem zajímavější je tabulka č. 2 odrážející zaměření projektových žádostí z hlediska kompetencí/ gramotnosti. Ukazuje, že na úrovni předškolního, základního a středního vzdělávání jsou poměrně stejnoměrně podporovány obecné i odborné kompetence. U studentů terciárního a účastníků dalšího vzdělávání převládalo zaměření na odborné kompetence. U vzdělávání dětí, žáků se SVP je kladen důraz na odlišný typ intervencí dle individuálních potřeb cílové skupiny. Z hlediska vybraných odvětví, na které se analyzované projektové žádosti nejčastěji soustředily, patří strojírenství a kovoobrábění u žáků předškolního, základního a středního vzdělávání a rovněž u studentů terciárního vzdělávání. Významné zastoupení tohoto odvětví je také u účastníků dalšího vzdělávání dospělých, avšak nejvyšší četnost u této cílové skupiny je spatřována v oblasti sociálních služeb (viz tabulka č. 3). 56

7 Žáci předškolního, základního a středního vzdělávání (N=1 894) Studenti terciárního vzdělávání (N=313) Tematické oblasti intervencí Četnost Tematické oblasti intervencí Četnost Kvalita vzdělávacích programů/kurzů Kvalita vzdělávacích programů/kurzů 289 Materiální a kompenzační opatření Intervence v tematické oblasti VaV 98 DVPP/lektorů 902 Internacionalizace 92 Poradenství a propagace 702 DVPP/lektorů 85 Neformální a předškolní vzdělávání 58 Materiální a kompenzační opatření 29 Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání (N=2 544) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (N=288) Tematické oblasti intervencí Četnost Tematické oblasti intervencí Četnost Kvalita vzdělávacích programů/kurzů Kvalita vzdělávacích programů/kurzů 216 DVPP/lektorů 707 DVPP/lektorů 159 Poradenství a propagace 459 Neformální a předškolní vzdělávání 127 Intervence v tematické oblasti zaměstnanost 339 Materiální a kompenzační opatření 66 Internacionalizace 66 Poradenství a propagace 64 Tabulka č. 1: Zaměření projektových žádostí dle tematických oblastí intervencí Zdroj: vlastní zpracování na základě dat IS Monit Tabulka č. 2: Zaměření projektových žádostí dle kompetencí/ gramotnosti Žáci předškolního, základního a středního vzdělávání (N=1 894) Studenti terciárního vzdělávání (N=313) Kompetence/gramotnost Četnost Kompetence/gramotnost Četnost Matematika a přírodověda 281 Technické vzdělávání 65 ICT 227 Měkké kompetence 60 Technické vzdělávání 216 Další odborné vzdělávání 52 Cizí jazyk 212 Společenské a umělecké vědy 51 Zdravý životní styl, sport, rodina 158 Cizí jazyk 31 Environmentální vzdělávání a bezpečnost 121 ICT 27 Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání (N=2 544) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (N=288) Kompetence/gramotnost Četnost Kompetence/gramotnost Četnost Měkké kompetence Měkké kompetence 73 Další odborné vzdělávání 707 Sociální kompetence, rizikové chování 68 ICT 459 Zdravý životní styl, sport, rodina 27 Cizí jazyk 339 Čtení 26 Sociální kompetence, rizikové chování 66 ICT 26 Technické vzdělávání Společenské a umělecké vědy 23 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat IS Monit Žáci předškolního, základního a středního vzdělávání (N=1 894) Studenti terciárního vzdělávání (N=313) Kompetence/gramotnost Četnost Kompetence/gramotnost Četnost Strojírenství a kovoobrábění 39 Strojírenství a kovoobrábění 21 Stavebnictví 31 Zdravotnictví 13 Elektrotechnika 29 ICT 13 Foto, design, kreativita, tisk 17 Energetika 10 Automobilový průmysl 16 Elektrotechnika 10 Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání (N=2 544) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (N=288) Tabulka č. 3: Zaměření projektových žádostí dle odvětví Kompetence/gramotnost Četnost Kompetence/gramotnost Četnost Sociální služby 180 Stavebnictví 3 Strojírenství a kovoobrábění 150 Zpracování dřeva 3 Obchod a finance 126 Veřejná správa 106 Stavebnictví 93 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat IS Monit 67

8 1.1 FINANČNÍ A ÚZEMNÍ ANALÝZA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ V této části jsou uváděny souhrnné informace o realizovaných projektech v oblasti vzdělávání ve vztahu k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Regionálnímu operačnímu programu Moravskoslezsko. 1. Na obrázku č. 3 lze nalézt finanční alokace realizovaných projektů v MSK ve vybraných prioritních osách operačních programů. Největší část finančních prostředků souvisejících se vzděláváním byla neivestičního charakteru, přičemž nejvýraznější čerpání lze sledovat u prioritní osy 1 OP VK (Počáteční vzdělávání), což souvisí zejména s realizací globálních grantů a tzv. šablon pro základní a střední školy. Obrázek č. 3: Finanční alokace realizovaných projektů dle vybraných prioritních os operačních programů OPLZZ PO1 OPLZZ PO2 OPLZZ PO3 OPLZZ PO4 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat IS Monit OPLZZ PO5 OPVK PO1 OPVK PO2 OPVK PO3 ROP MSK PO2 ROP MSK PO3 ROP MSK PO4 2. Postavení MSK v národním srovnání cíl Konvergence odráží obrázek č. 4. Z něho je zřejmé, že výrazná část finanční prostředků byla ve srovnání s jinými kraji směřována do oblasti rozvoje lidských zdrojů (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a téměř rovnoměrně byly tyto investice podpořeny směrem k budování infrastruktury ve vzdělávání (Regionální operační program Moravskoslezsko). Karlovarský a Moravskoslezský kraj získal z hlediska přepočtených prostředků na obyvatele do 20 let nejvíce finančních prostředků Z hlediska vnitřní diferenciace Moravskoslezského kraje je zajímavé sledovat, že dle sídla příjemce bylo nejvíce finančních prostředků alokováno na území ORP Ostrava, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm a naopak nejméně v ORP Bohumín (viz. obrázek č. 5). Pokud se však při výpočtu pracovalo s místem realizace (viz. obrázek č. 6), lze za nejvíce podpořené oblasti považovat ORP Krnov, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm a Frýdek-Místek. Stejně jako u obrázku č. 5 patří mezi nejméně podpořené oblasti ORP Bohumín, dále pak ORP Orlová a Český Těšín.

9 méně než více než Finanční alokace na 1 obyvatele mladšího 20 let (v Kč; místo realizace projektu): Obrázek č. 4 - Postavení MSK v národním srovnání cíl Konvergence (alokace EU na 1 obyvatele kraje do 20 let; místo realizace) Zdroj: vlastní zpracování 4,2 mld. Kč 0 50 Infrastruktura vzdělávání Rozvoj lidských zdrojů Sociální integrace a rovné příležitosti Obrázek č. 5 - Vnitřní rozdíly MSK cíl Konvergencee (alokace EU na 1 obyvatele kraje do 20 let; sídlo příjemce) Zdroj: vlastní zpracování 100 km Finanční alokace na 1 obyvatele mladšího 20 let (v Kč; sídlo příjemce podpory): méně součet průměru a -2 násobku směrodatné odchylky součet průměru a -1 násobku směrodatné odchylky až průměr průměr až součet průměru a 1 násobku směrodatné odchylky 1 až 2 násobek součtu průměru a směrodatné odchylky více než součet průměru a 2 násobku směrodatné odchylky Pozn.: průměr a směrodatná odchylka počítány z hodnot finanční alokace pro správní obvody ORP km méně součet průměru a -2 násobku směrodatné odchylky součet průměru a -1 násobku směrodatné odchylky až průměr průměr až součet průměru a 1 násobku směrodatné odchylky 1 až 2 násobek součtu průměru a směrodatné odchylky více než součet průměru a 2 násobku směrodatné odchylky Pozn.: průměr a směrodatná odchylka počítány z hodnot finanční alokace pro správní obvody ORP Obrázek č. 6 - Vnitřní rozdíly MSK cíl Konvergence (alokace EU na 1 obyvatele kraje do 20 let; místo realizace) Zdroj: vlastní zpracování km 9

10 2. ABSORPČNÍ KAPACITA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Cílem bylo zmapovat absorpční kapacitu a preference potenciálních příjemců podpory v oblasti vzdělávání v programovém období na území MSK. Preference u potenciálních příjemců byly identifikovány prostřednictvím 3 metodických přístupů: 2.1 Dotazníkové šetření 2.3 Latentní absorpční kapacita 2.2 Připravené projektové záměry Metodika 1. Dotazníkové šetření bylo realizováno v druhé polovině roku Bylo osloveno 1370 subjektů orientujících své aktivity na vzdělávání žáků předškolního, základního a středního vzdělávání, včetně dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a účastníků dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit zájem vzdělávacích institucí o čerpání evropských prostředků v programovém období a zároveň zmapovat jejich budoucí preference ve vazbě na stanovení priorit tematického zaměření projektů. 2. V průběhu roku 2013 byli osloveni potenciální příjemci podpory za účelem sběru projektových námětů připravených pro období Tyto subjekty byly buď navštíveny osobně, nebo byla zvolena forma přímého telefonického či ového oslovení s využitím databáze Krajského úřadu Moravskoslezského kraje či Krajské hospodářské komory. Celkem bylo zmapováno 330 projektových záměrů. 3. Mapování oblasti zájmu žadatelů u projektových žádostí, které v programovém období nebyly podpořeny a tvoří tedy potenciální/latentní absorpční kapacitu pro období

11 Dotazníkové šetření Preference v oblasti základního a středního vzdělávání v programovém období Základní soubor respondentů dotazníkového šetření zahrnoval 636 organizací orientujících své aktivity na vzdělávání, z nichž dotazník vyplnilo 207 subjektů, průměrná návratnost šetření tedy dosáhla 33 %. Tabulka č. 4: Struktura respondentů dotazníkového šetření Druh organizace Základní soubor Výběrový soubor (osloveni) (vyplnili dotazník) Základní školy 70,3 % 65,2 % Střední školy 22,2 % 31,4 % Ostatní organizace 7,6 % 3,4 % Zdroj: vlastní šetření Shrnutí šetření Většina respondentů dotazníkového šetření pro oblast základního a středního školství má značné zkušenosti s čerpáním finančních prostředků v programovém období a svůj další zájem o čerpání evropských prostředků v programovém období deklarovalo 95 % respondentů. Pro téměř tři čtvrtiny respondentů šetření jsou přijatelné formy čerpání prostředků jak v roli hlavního příjemce podpory, tak varianta partnera projektu. Nejvyšší zájem respondentů v oblasti základního a středního vzdělávání byl zjištěn u následujících tematických oblastí: 1. Pořízení chybějícího zařízení a vybavení 2. Tvorba a realizace zážitkových forem vzdělávání žáků 3. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 4. Podpora výuky cizích jazyků Souhrnné poznatky z hodnocení preferencí potenciálních příjemců ve vazbě na tematické zaměření projektů jsou zachyceny na obrázku č. 7. Priorita Zájem Pořízení zařízení a vybavení Zážitkové formy vzdělávání žáků Kompetence pedagogických pracovníků Podpora výuky cizích jazyků Zvyšování dalších znalostí a dovedností žáků Exkurze a stáže žáků a pedagogů v praxi Technické a řemeslné dovednosti žáků Pořízení/tvorba učebních materiálů Zájmové a neformální vzdělávání Podpora výuky s využitím ICT technologií Inkluzivní vzdělávání žáků se zdr. postižením a znevýhodněním Další vzdělávání dospělých Inkluzivní vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdroj: vlastní šetření 11

12 2.1 Dotazníkové šetření Preference v oblasti dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání v programovém období V rámci dotazníkové šetření bylo celkem osloveno 681 respondentů, z nichž dotazník vyplnilo 144 subjektů, návratnost šetření tedy dosahuje 21 %. Tabulka č. 5: Struktura respondentů dotazníkového šetření Typ subjektu Výběrový soubor (vyplnili dotazník) Podíl Neziskový 21 14,6 % Soukromý 63 43,8 % Veřejný 60 41,7 % Zdroj: vlastní šetření Shrnutí šetření I v případě respondentů dotazníkového šetření v oblasti dalšího vzdělávání se u 72 % z nich potvrdily značné zkušenosti čerpáním finančních prostředků kohezní politiky v programovém období Více než 90 % z nich potvrdilo svůj zájem čerpat finanční prostředky i v programovém období Zároveň pro téměř dvě třetiny respondentů šetření jsou přijatelné varianty čerpání prostředků jak v roli hlavního příjemce podpory, tak v roli partnera projektu, což opět potvrzuje, že hledisko nositelství projektu není při prosazování záměru důležité. V rámci dotazníkového šetření respondenti v oblasti dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání projevili nejvyšší zájem o následující tematické oblasti intervencí: 1. Pořízení chybějícího zařízení a vybavení 2. Tvorba a realizace odborně zaměřených vzdělávacích kurzů pro dospělé 3. Zvyšování měkkých kompetencí dospělých (práce v týmu, komunikační dovednosti) 4. Zvyšování kompetencí lektorů dalšího vzdělávání dospělých Celkové zjištění zájmu respondentů působících v oblasti dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání pro programového období zachycuje obrázek č Pořízení zařízení a vybavení Odborně zaměřené vzdělávací kurzy pro dospělé Zvyšování měkkých kompetencí dospělých Zvyšování kompetencí lektorů dalšího vzdělávání dospělých Výuka cizích jazyků pro dospělé Výuka ICT Vzdělávání dospělých v technických a řemeslných oborech Občanské vzdělávání dospělých Zážitkové formy vzdělávání dospělých Inkluzivní vzdělávání dospělých osob se sociálním znevýhodněním Inkluzivní vzdělávání dospělých osob se zdr. znevýhodněním 0% 15% 35% 45% 60% Zdroj: vlastní šetření

13 2.1 Dotazníkové šetření Preference v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v programovém období Základní soubor respondentů dotazníkového šetření tvořilo 53 organizací, ze kterých se šetření aktivně účastnilo 52 subjektů, návratnost šetření se tedy blíží hodnotě 100 %. Struktura respondentů byla tvořena různými typy organizací působících v systému vzdělávání dětí, žáků se SVP, přičemž převažovala kategorie základních a mateřských škol s téměř 50 % zastoupením a dětských domovů se čtvrtinovým podílem respondentů. Shrnutí šetření I tato specifická skupina dotazníkového šetření potvrdila značné zkušenosti s čerpáním evropských prostředků v období a téměř 90 % z nich chce další prostředky čerpat i v programovém období Současně bylo zjištěno, že na rozdíl od jiných oblastí je pro respondenty dotazníkového šetření nejvíce preferovanou formou čerpání prostředků v roli partnera projektu (více než 44 % respondentů) s tím, že pro dalších necelých 40 % respondentů jsou akceptovatelné formy čerpání prostředků jak varianta hlavního příjemce podpory, tak varianta partnera projektu. Respondenti v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami projevili nejvyšší zájem o následující tematické zaměření projektů: 1. Pořízení chybějícího zařízení a vybavení 2. Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků 3. Výjezdní vzdělávací akce pro děti a doplňkově pro pedagogy 4. Podpora asistentů pedagoga Celkové poznatky zmapovaných preferencí v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zobrazeny na obrázku č. 9. Pořízení zařízení a vybavení Odborné kompetence pedagogických pracovníků Výjezdní vzdělávací akce pro děti Podpora asistentů pedagoga Výjezdní vzdělávací akce pro pedagogy Spolupráce se speciálními pedagogy a psychology Pořízení/tvorba učebních materiálů Podpora předškolního vzdělávání Neformální a zájmové vzdělávání Zvýšení informovanosti rodičů dětí a žáků 0% 20% 40% 60% 80% Zdroj: vlastní šetření 15 13

14 2.2 Připravené projektové záměry Obsahová analýza připravených projektových záměrů pro programové období Mapováním projektových záměrů bylo celkem zjištěno 330 projektových námětů, tzv. fichí, z toho jich 200 připadalo na žáky předškolního, základního a středního vzdělávání, 77 na další vzdělávání dospělých, 29 na inkluzivní vzdělávání, 19 na terciární vzdělávání a 5 projektových záměrů mělo komplexní charakter. Toto mapování bylo realizováno s ohledem na potřebu zmapování absorpční kapacity v oblasti vzdělávání, a to nejen s ohledem na zaměření projektových žádostí, ale i cílovou skupinu. Shrnutí šetření Vyhodnocením projektových záměrů byly identifikovány téměř shodné tematické oblasti intervencí jako v analyzovaných preferencích příjemců podpory programového období , přičemž je zde zejména posílen význam materiálního a kompenzačního opatření, což opět potvrzuje aktuálnost tohoto tématu (viz tabulka č. 6). Při hodnocení projektových fichí z hlediska zaměření dle kompetencí/gramotnosti, bylo v oblasti počátečního vzdělávání identifikováno zaměření zejména v oblasti technického/odborného vzdělávání a v oblasti matematické a přírodovědné gramotnosti. Dle očekávání pak specifickou skupinu tvoří osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, kde převládalo zaměření na měkké a sociální kompetence. Tabulka č. 6: Zaměření projektových záměrů dle tematických oblastí intervencí Žáci předškolního, základního a středního vzdělávání (N=200) Studenti terciárního vzdělávání (N=313) Tematické oblasti intervencí Četnost Tematické oblasti intervencí Četnost Materiální a kompenzační opatření 107 Intervence v tematické oblasti VaV 13 Kvalita vzdělávacích programů/kurzů 76 Kvalita vzdělávacích programů/kurzů 10 DVPP/lektorů 29 Materiální a kompenzační opatření 9 Neformální a předškolní vzdělávání 14 Internacionalizace 7 Poradenství a propagace 11 DVPP/lektorů 2 Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání (N=77) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (N=29) Kompetence/gramotnost Četnost Kompetence/gramotnost Četnost Kvalita vzdělávacích programů/kurzů 72 Měkké kompetence 73 DVPP/lektorů 31 Sociální kompetence, rizikové chování 68 Materiální a kompenzační opatření 7 Zdravý životní styl, sport, rodina 27 Poradenství a propagace 6 Čtení 26 Intervence v tematické oblasti zaměstnanost 4 ICT 26 Zdroj: vlastní šetření Tabulka č. 7: Zaměření projektových záměrů dle kompetencí/gramotnosti Žáci předškolního, základního a středního vzdělávání (N=200) Studenti terciárního vzdělávání (N=313) Kompetence/gramotnost Četnost Kompetence/gramotnost Četnost Matematika a přírodověda 33 Další odborné vzdělávání 8 Technické vzdělávání 30 Matematika a přírodověda 5 Zdravý životní styl, sport, rodina 23 Cizí jazyk 3 Cizí jazyk 21 Společenské a umělecké vědy 3 ICT 20 Životní prostředí a bezpečnost 3 Společenské a umělecké vědy 18 Inovace 2 Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání (N=77) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (N=29) Kompetence/gramotnost Četnost Kompetence/gramotnost Četnost Měkké kompetence 26 Měkké kompetence 4 Další odborné vzdělávání 18 Sociální kompetence, rizikové chování 3 Cizí jazyk 16 ICT 2 ICT 11 Čtení 2 Technické vzdělávání 11 Cizí jazyk 1 Sociální kompetence, rizikové chování 8 Finanční gramotnost 1 Zdroj: vlastní šetření

15 2.2 Připravené projektové záměry Obsahová analýza připravených projektových záměrů pro programové období Mapování projektových záměrů bylo soustředěno zejména na zjištění zaměření projektových žádostí. Tyto předložené záměry bylo možné indikativně zhodnotit i z hlediska předpokládaných finančních požadavků nositelů projektů, což lze nalézt na obrázku č. 10. Největší finanční požadavky pro období lze předpokládat v prioritní ose 1 OP VVV, která se zaměřuje na vědeckovýzkumnou infrastrukturu. Na úrovni regionálního školství lze požadavky potencionálních žadatelů vyčíslit v řádu více jak 3 mld. Pokud zhodnotíme záměry i z hlediska lokalizace, lze konstatovat, že největší část absorpční kapacity se předpokládá na území ORP Ostrava s převládajícím zájmem o investiční finanční prostředky s provázaností na vědeckovýzkumnou infrastrukturu. Indikativní strukturu absorpce z hlediska lokalizace s ohledem na oblast vzdělávání lze nalézt v obrázku č Obrázek č. 10 : Finanční náročnost zjištěných projektových námětů pro období IROP 2.4 OPPIK 2.4 OPVVV1 OPVVV2 OPVVV3 OPZ 1.3 OPZ 1.4 OPZ 2.1 Finanční náročnost v mil. Kč Zdroj: vlastní zpracování na základě dat IS Monit Obrázek č. 11: Zobrazení finanční lokalizace projektových záměrů MSK s provázaností na oblast vzdělávání Zdroj: vlastní šetření 15

16 2.3 Latentní absorpční kapacita Latentní absorpční kapacita projektových žádostí v programovém období Při obsahové analýze žádostí se zaměřením na oblast vzdělávání programového období byla vytvořena i databáze nepodpořených projektových žádostí. Z celkového počtu 5039 projektových žádostí bylo podpořeno necelých 42 %, zbývajících 58 % projektů představuje latentní absorpční kapacitu, která po analytickém rozpracování byla vyhodnocena z hlediska témat intervencí, cílových skupin, kompetencí i odvětví odborného vzdělávání. Shrnutí šetření Z tabulky č. 8 je zřejmé, že v programovém období byla nejvíce uspokojena poptávka v oblasti žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zde je také možné očekávat nižší míru absorpční kapacity. Naopak vyšší míru poptávky lze hypoteticky předpokládat v oblasti systému hodnocení v neformálním či předškolním vzdělávání či v oblasti vzdělávání souvisejících se sociálními službami či zaměstnanosti. Jedná se však pouze o hypotetický předpoklad, jelikož pokud tyto informace budeme interpretovat z hlediska počtu nepodpořených žádostí (nikoliv poměru mezi podpořenými či nepodpořenými), tak největší poptávku lze očekávat u témat řešící kvalitu vzdělávacích programů/kurzů, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků/lektorů či ve vztahu k materiálnímu a kompenzačnímu opatření. Tabulka č. 8: Struktura podpořených a nepodpořených projektových žádostí předkládané v programovém období podle tematických oblastí intervencí Tematická oblast intervencí Počet projektů Podpořených Nepodpořených Celkem Žáci/studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 73,3 % 26,7 % 930 Materiální a kompenzační opatření 69,5 % 30,6 % Poradenství a propagace 60,6 % 39,4 % Další vzdělávání pedagogických pracovníků/lektorů 52,2 % 47,8 % Kapacita vzdělávacích zařízení 42,2 % 57,8 % 45 Kvalita vzdělávacích programů/kurzů 41,5 % 58,5 % Intervence v tematické oblasti výzkum a vývoj 38,0 % 62,0 % 100 Internacionalizace 38,0 % 67,2 % 192 Intervence v tematické oblasti zaměstnanost 29,9 % 70,1 % 341 Intervence v tematické oblasti sociální služby 26,8 % 73,2 % 41 Neformální a předškolní vzdělávání 24,3 % 75,7 % 226 Systémy hodnocení 6,3 % 93,7 % 16 Zdroj: vlastní šetření na základě dat IS Monit 16

17 Z hlediska kompetencí/gramotnosti se projektové žádosti zaměřovaly na měkké kompetence a v této oblasti lze také očekávat nejvyšší hypotetickou absorpční kapacitu (viz tabulka č. 9). Tabulka č. 9 : Struktura podpořených a nepodpořených projektových žádostí předkládané v programovém období podle kompetencí/gramotností Počet projektů Kompetence/gramotnosti Podpořených Nepodpořených Celkem Zdravý životní styl, sport, rodina 45,5 % 52,5 % 217 Inovace 43,6 % 56,4 % 39 Technické vzdělávání 41,4 % 58,6 % 691 Matematika a přírodověda 41,1 % 58,9 % 331 Environmentální vzdělávání a bezpečnost 40,3 % 59,7 % 345 Další odborné vzdělávání 39,0 % 61,0 % 826 ICT 37,5 % 62,5 % 915 Cizí jazyk 35,8 % 64,2 % 756 Kompetence 34,7 % 65,3 % Sociální kompetence, rizikové chování 31,5 % 68,5 % 571 Čtení 31,3 % 68,7 % 67 Společenské a umělecké vědy 30,2 % 69,8 % 205 Finance 29,0 % 71,0 % 100 Podnikání 21,8 % 78,2 % 206 Zdroj: vlastní šetření na základě dat IS Monit Obrázek č. 12: Poměr finanční alokace na nepodpořené projekty k finanční alokaci na podpořené projekty Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku č. 12 je zobrazena finanční latentní absorpční kapacita ve vztahu k podpořeným projektům. Kromě dvou ORP MSK (tmavě modré zabarvení), ve kterých byla většina projektových záměrů finančně podpořena, byla na zbytku území MSK poptávka po financování projektových záměrů značně neuspokojena. 17

18 18

19 3. KARTY TEMATICKÝCH OBLASTÍ Tuto část tvoří tzv. karty tematických oblastí provázaných se specifickými cíli uvedenými v úvodu. Karty představují ucelené shrnutí poznatků problémové analýzy ve vazbě na zdůraznění hlavních argumentů pro zdůvodnění potřebnosti intervencí a zároveň nabízí aktivity vedoucí k dosažení specifického cíle. Zdůrazněme však, že tyto specifické cíle a aktivity je potřeba chápat jako nástroj, který umožňuje různé složení aktivit ve vazbě na formulované tematické oblasti. V tomto ohledu se i samotné cíle mohou stát základem pro intervence (např. materiální vybavenost škol). Svým pojetím karty tematických oblastí uvedené v tomto Akčním plánu vzdělávání umožňují flexibilní využití pro podpůrnou argumentaci a vytvoření základního ex-ante hodnocení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje v dané oblasti či základ pro další rozpracování tématu v souladu s vývojem přípravy programového období Tematická oblast 1: Úroveň kompetencí/gramotností v počátečním vzdělávání Tematická oblast 2: Soulad nabídky v počátečním vzdělávání a poptávky na trhu práce Tematická oblast 3: Soulad nabídky v dalším vzdělávání dospělých a poptávky na trhu práce Tematická oblast 4: Vzdělávání ve vazbě na koncept inteligentní specializace Tematická oblast 5: Úroveň kompetencí/gramotností dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných Tematická oblast 6: Vzdělávání ve vazbě na koncept sociálního začleňování a územní koncentrace chudoby Tematická oblast 7: Kapacity sítě škol pro předškolní, základní a střední vzdělávání 19

20 Tematická oblast 1: Úroveň kompetencí/gramotností v počátečním vzdělávání Specifický cíl Cílo ová skupina Aktivity k dosažení specifických cílů Zdůvodněn ění potřebnosti Vazba k nasta- vení intervencí kohe ezní politiky Návrh stra rategie hodnoce ení Územní hledisko SC1.1 - Zvyšování úrovně kompetencí/gramotností v počátečním vzdělávání - Žáci předškolního, základního a středního vzdělávání - Studenti terciárního vzdělávání Pozn.: Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást hlavního vzdělávacího proudu A1.1 - Aktivity zaměřené na zvyšování kvality vzdělávacích programů/kurzů (např. posilování inovativních metod výuky, tematické a zážitkové akce, spolupráce s praxí, zavádění prvků internacionalizace) A1.2 - Aktivity zaměřené na zvyšování kvality pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání (např. kompetence v hodnocení žáků/studentů, vzdělávání v oblasti inovativních metod výuky, vzdělávání v práci se skupinou žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, odborné vzdělávání pedagogických pracovníků, mentoring a koučování, internacionalizace) A1.3 - Aktivity zaměřené na zlepšování materiálních podmínek (např. odborné učebny, laboratoře, vybavení, didaktické pomůcky, vnitřní a vnější prostředí školy) A1.4 - Aktivity zaměřené na neformální a předškolní vzdělávání A1.5 - Aktivity zaměřené na žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - Klesající úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků České republiky v mezinárodním šetření PISA ve srovnání let 2000 a 2009/ Průměrné či podprůměrné postavení žáků Moravskoslezského kraje ve srovnávacích měřeních dosažené úrovně kompetencí/gramotností (PISA, SCIO, společná část státní maturitní zkoušky) - Vysoké školy Moravskoslezského kraje nevnímány jako prioritní cíl výběru ze strany studentů České republiky A1.1 OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání, OPVVV prioritní osa 3 pro předškolní, základní a střední vzdělávání A1.2 OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání, OPVVV prioritní osa 3 pro počáteční, základní a střední vzdělávání A1.3 IROP prioritní osa 2, doplňkově OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání A1.4 OPVVV prioritní osa 3 pro předškolní, základní a střední vzdělávání A1.5 IROP prioritní osa 2, OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání, OPVVV prioritní osa 3 pro předškolní, základní a střední vzdělávání Návrh strategie hodnocení je založen na ukazateli výsledku, který se vztahuje k měření dosahované úrovně vzdělávání podpořených cílových skupin. V tomto ohledu lze využít již existujících veřejných či komerčně založených systémů hodnocení s tím, že důraz je kladen na hodnocení celého vzdělávacího systému, nikoliv na srovnání škol a žáků/studentů. Navazující ukazatele výstupu jsou v návrhu strategie hodnocení formulovány v souladu s indikátory hodnotícího systému příslušných OP. Naplňování specifického cíle tematické oblasti není chápáno ve smyslu územního charakteru zvláštní povahy. 20

21 Obrázek č. 6: Intervenční logika tematické oblasti Úroveň kompetencí/gramotnosti v počátečním vzdělávání Kvalita vzdělávacích programů/kurzů Neformální a předškolní vzdělávání a kompenzační opatření Materiální Úroveň kompetencí/gramotností v počátečním vzdělávání Žáci/studenti se speciálními vzdělávacími potřebami DVPP/lektorů Zdroj: vlastní zpracování 21

22 Obrázek č. 13: Rozdíl hodnoty průměrného skóre krajů ČR v testování čtenářské gramotnosti, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků v šetření PISA 2009 a matematické gramotnosti žáků v šetření PISA 2012 od referenční hodnoty průměrného skóre ČR skóre ČR Průměrné skóre kraje - rozdíl od hodnoty České republiky ZLK VYS ÚSK SCK PLK PHA PAK OCK MSK LIK KVK KHK JMK JCK Matematická (2012) Čtenářská (2009) Matematická a přírodovědná (2009) Pozn.: JCK Jihočeský kraj, JMK Jihomoravský kraj, KHK Královéhradecký kraj, KVK Karlovarský kraj, LIK Liberecký kraj, MSK Moravskoslezský kraj, OCK Olomoucký kraj, PAK Pardubický kraj, PHA hlavní město Praha, PLK Plzeňský kraj, SCK Středočeský kraj, ÚSK Ústecký kraj, VYS Kraj Vysočina, ZLK Zlínský kraj 22 Zdroj: Palečková et al. (2010) pro čtenářskou gramotnost v roce 2009; Münich a Ondko (2011) pro matematickou a přírodovědnou gramotnost v roce 2009; Palečková et al. (2013) pro matematickou gramotnost v roce 2012

23 Obrázek č. 14: Rozdíl hodnoty průměru percentilového umístění žáků krajů ČR v didaktických testech z anglického jazyka, českého jazyka a matematiky ve společné části státní maturity ve školním roce 2012/2013 a referenčních hodnot pro celou ČR Průměrné skóre kraje - rozdíl od hodnoty České republiky ZLK VYS ÚSK SCK PLK PHA PAK OCK MSK LIK KVK KHK JMK JCK Matematika (2012) Český jazyk Anglický jazyk Pozn.: JCK Jihočeský kraj, JMK Jihomoravský kraj, KHK Královéhradecký kraj, KVK Karlovarský kraj, LIK Liberecký kraj, MSK Moravskoslezský kraj, OCK Olomoucký kraj, PAK Pardubický kraj, PHA hlavní město Praha, PLK Plzeňský kraj, SCK Středočeský kraj, ÚSK Ústecký kraj, VYS Kraj Vysočina, ZLK Zlínský kraj Zdroj: vlastní zpracování podle dat organizace CERMAT 23

24 Tematická oblast 2: Soulad nabídky v počátečním vzdělávání a poptávky na trhu práce Specifický cíl Cílo ová skupina Aktivity k dosažení specifickýchi cílů Zdůvodnění potřebnosti Vazba k nastavení intervencíencí ko- hezní politiky Strategie hodnocení Územní hledisko SC2.1 - Snižování nezaměstnanosti absolventů počátečního vzdělávání - Žáci předškolního, základního a středního vzdělávání - Studenti terciárního vzdělávání Pozn.: Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást hlavního vzdělávacího proudu A2.1 - Aktivity zaměřené na zvyšování kvality vzdělávacích programů/kurzů (např. posilování inovativních metod výuky, tematické a zážitkové akce, spolupráce s praxí, zavádění prvků internacionalizace) s důrazem na spolupráci se subjekty praxe A2.2 - Aktivity zaměřené na zvyšování kvality pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání (např. kompetence v hodnocení žáků/studentů, vzdělávání v oblasti inovativních metod výuky, vzdělávání v práci se skupinou žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, odborné vzdělávání pedagogických pracovníků, mentoring a koučování, internacionalizace) A2.3 - Aktivity zaměřené na zlepšování materiálních podmínek (např. odborné učebny, laboratoře, vybavení, didaktické pomůcky, vnitřní a vnější prostředí školy) A2.4 - Aktivity zaměřené na poradenství a propagaci (např. kariérní poradenství, propagace technických oborů a odborného vzdělávání) A2.5 - Aktivity zaměřené na žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - Rostoucí význam problematiky nezaměstnanosti mladých Moravskoslezského kraje v období , a to včetně absolventů vysokých a vyšších odborných škol - Postavení Moravskoslezského kraje jako zaostávajícího kraje České republiky vzhledem k úrovni nezaměstnanosti mladých - Okresy Bruntál, Karviná, Ostrava-město mezi 11 okresy s nejvyšší relativní nezaměstnaností mladých v roce 2013 v České republice - Relativně vysoká nezaměstnanost absolventů technických oborů středních škol v Moravskoslezském kraji, otázka kvality odborných škol v regionu i ve vazbě na výsledky žáků jednotlivých typů škol ve společné části maturitní zkoušky a na dlouhodobě neobsazená pracovní místa pro řemeslníky a technické pracovníky - Relativně vysoká nezaměstnanost absolventů společenských oborů vysokých a vyšších odborných škol v Moravskos- lezském kraji - Klesající zájem o studium technických oborů na středních, respektive vysokých a vyšších odborných školách v Moravsko- slezském kraji A2.1 OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání, OPVVV prioritní osa 3 pro předškolní, základní a střední vzdělávání A2.2 2 OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání, OPVVV prioritní osa 3 pro počáteční, základní a střední vzdělávání A2.3 IROP prioritní osa 2, doplňkově OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání A2.4 OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání, OPVVV prioritní osa 3 pro počáteční, základní a střední vzdělávání A2.5 IROP prioritní osa 2, OPVVV prioritní osa 2 pro terciární vzdělávání, OPVVV prioritní osa 3 pro předškolní, základní a střední vzdělávání Návrh strategie hodnocení je založen na ukazateli výsledku, který se vztahuje k měření dosahované úrovně vzdělávání podpořených cílových skupin. V tomto ohledu lze využít již existujících veřejných či komerčně založených systémů hod- nocení s tím, že důraz je kladen na hodnocení celého vzdělávacího systému, nikoliv na srovnání škol a žáků/studentů. Navazující ukazatele výstupu jsou v návrhu strategie hodnocení formulovány v souladu s indikátory hodnotícího systému příslušných OP. Naplňování specifického cíle tematické oblasti není chápáno ve smyslu územního charakteru zvláštní povahy. 24

25 Obrázek č. 15: Intervenční logika tematické oblasti Soulad nabídky v počátečním vzdělávání a poptávky na trhu práce Soulad nabídky v počátečním vzdělávání a poptávky na trhu práce Kvalita vzdělávacích programů/kurzů DVPP/lektorů Neformální a předškolní vzdělávání Zdroj: vlastní zpracování Materiální a kompenzační opatření Žáci/studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka č. 10: Počet nezaměstnaných osob mladších 29 let k celkovému počtu obyvatel ve věku let Území Moravskoslezský kraj 5,5 8,6 9,0 8,5 9,6 10,6 Česká republika 4,6 7,6 7,8 7,7 8,4 8,9 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Českého statistického úřadu Tabulka č. 11: Struktura naměstnaných absolventů škol v MSK a v ČR podle skupin oborů vzdělávání Skupiny oborů vzdělávání MSK ČR MSK ČR MSK ČR MSK ČR 1 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % 2,2 % 1,9 % 2 a 3 36,3 % 36,1 % 31,6 % 33,1 % 30,3 % 31,9 % 34,0 % 33,0 % 4 5,7 % 6,6 % 4,5 % 5,6 % 3,8 % 5,7 % 4,3 % 5,3 % 5 1,4 % 1,5 % 2,2 % 2,0 % 2,3 % 2,0 % 2,2 % 2,0 % 6 a 7 53,8 % 52,3 % 59,0 % 55,4 % 60,4 % 56,4 % 55,0 % 54,3 % 8 1,5 % 2,3 % 1,4 % 2,3 % 1,8 % 2,3 % 1,6 % 2,3 % Pozn.: 1 - Přírodní vědy a nauky; 2 a 3 - Technické vědy a nauky; 4 - Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky; 5 - Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky; 6 a 7 - Společenské vědy, nauky a služby; 8 - Vědy a nauky o kultuře a umění Zdroj: vlastní zapracování na základě dat Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Tabulka č. 12: Pořadí okresů MSK mezi okresy ČR vzhledem k celkovému počtu nezaměstnaných osob mladších 29 let (absolutní hodnoty) a vzhledem k celkovému počtu nezaměstnaných osob mladších 29 let na obyvatel okresu ve věku let (relativní hodnoty) Okres Pořadí absolutně (hodnota) Pořadí relativně (hodnota) Bruntál 18. (2 364) 18. (2 556) 18. (2 678) 3. (12,9 %) 1. (13,9 %) 1. (14,6 %) Frýdek-Místek 15. (2 499) 12. (2 884) 8. (3 153) 65. (6,3 %) 57. (7,2 %) 54. (7,9 %) Karviná 4. (4 928) 4. (5 321) 4. (6 032) 14. (9,9 %) 11. (10,7 %) 9. (12,2 %) Nový Jičín 29. (1 990) 24. (2 301) 26. (2 302) 55. (6,9 %) 48. (7,9 %) 53. (7,9 %) Opava 8. (2 852) 8. (3 017) 7. (3 270) 30. (8,6 %) 31. (9,1 %) 25. (9,9 %) Ostrava-město 3. (5 473) 2. (6 068) 2. (6 965) 22. (9,1 %) 18. (10,1 %) 11. (11,6 %) Zdroj: vlastní zpracování na základě statistických dat Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Českého statistického úřadu 25

26 Tematická oblast 3: Soulad nabídky v dalším vzdělávání dospělých a poptávky na trhu práce 26 Specifický cíl Cílová skupina Aktivity k dosažení specifických cílů Zdůvodnění potřebnosti Vazba k nastavení intervencí kohezní politiky a dalším nástrojům realizace Strategie hodnocení Územní hledisko SC3.1 - Zvyšování účasti obyvatel starších 25 let na dalším vzdělávání SC3.2 - Zvyšování úrovně kompetencí/gramotností dospělých SC3.3 - Snižování celkové nezaměstnanosti - Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání Pozn.: Účastníci vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást hlavního vzdělávacího proudu A3.1 - Aktivity zaměřené na zvyšování kvality vzdělávacích programů/kurzů (např. posilování inovativních metod výuky, tematické a zážitkové akce, spolupráce s praxí) A3.2 - Aktivity zaměřené na zvyšování kvality lektorů prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání (např. kompetence v hodnocení žáků/studentů, vzdělávání v oblasti inovativních metod výuky, odborné vzdělávání lektorů vzdělávání lektorů v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství) A3.3 - Aktivity zaměřené na zlepšování materiálních podmínek a poskytování kompenzačních opatření (např. odborné učebny, laboratoře, vybavení, zajištění péče o rodinného příslušníka, finanční náhrada zaměstnavateli spojená s účasti pracovníka na dalším vzdělávání) A3.4 - Aktivity zaměřené na poradenství a propagaci (např. kariérní poradenství, propagace kompetencí a odborností žádaných na trhu práce) Pozn.: Relevance pro kompetence/gramotnosti definované v tabulce Zaostávání České republiky v účasti obyvatel starších 25 let na dalším vzdělávání ve srovnání s hospodářsky nejvyspělejšími zeměmi Evropské unie - Průměrné postavení České republiky v mezinárodním hodnocení OECD týkajícím se dosažené úrovně kompetencí/gramotností - Mezikrajské zaostávání Moravskoslezského kraje v rámci hodnot ukazatelů, které silně ovlivňují účast obyvatel starších 25 let na dalším vzdělávání i dosaženou úroveň kompetencí/gramotností (např. dosažené vzdělání, nezaměstnanost, ukazatele chudoby) - Relativně vyšší nezaměstnanost Moravskoslezského kraje ve srovnání s Českou republikou, strukturální charakter r nezaměstnanosti A3.1 OPZ prioritní osa 1, OPVVV prioritní osa 2 A3.2 OPVVV prioritní osa 2, OPVVV prioritní osa 3, OPZ prioritní osa 1 A3.3 IROP prioritní osa 2, OPPIK prioritní osa 2; kompenzační opatření k prioritním osám OPVVV a OPZ A3.4 OPVVV prioritní osa 3, OPZ prioritní osa 1; OPZ prioritní osa 2 ve vazbě na osoby ohrožené sociálním vyloučením Návrh strategie hodnocení je založen na ukazateli výsledku, který se vztahuje k měření nezaměstnanosti podpořených cílových skupin prostřednictvím statistik Ministerstva práce a sociálních věcí. Takto má ukazatel výsledku vztah zejména k SC3.3 s tím, že vazby na SC3.1 a SC3.2 mohou být formulovány v případě vytvoření relevantního systému hodnocení. Navazující ukazatele výstupu jsou v návrhu strategie hodnocení formulovány v souladu s indikátory hodnotícího systému příslušných operačních programů. Naplňování specifických cílů tematické oblasti není chápáno ve smyslu územního charakteru zvláštní povahy.

27 Obrázek č. 16: Intervenční logika tematické oblasti Soulad nabídky v dalším vzdělávání dospělých a poptávky na trhu práce Soulad nabídky v počátečním vzdělávání a poptávky na trhu práce Kvalita vzdělávacích programů/kurzů DVPP/lektorů Materiální a kompenzační opatření Neformální a předškolní vzdělávání Zdroj: vlastní zpracování Tabulka č.13: Účast osob ve věku let na dalším vzdělávání v ČR Území Účast v % 5,8 5,6 5,6 5,7 7,8 6,8 7,5 11,4 10,8 9,8 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Eurostatu Obrázek č.17: Vzdělanostní struktura MSK a ČR v roce 2011 Moravskoslezský kraj Česká republika Základní a bez vzdělání Střední maturity Úplné střední s maturitou a vyšší odborné Vysokoškolské 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu Obrázek č.18: Nezaměstnanost MSK a ČR (v %) Česká republika Moravskoslezský kraj Zdroj: vlastní zpracováni na základě dat Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 27

28 Tematická oblast 4: Vzdělávání ve vazbě na koncept inteligentní specializace Specifick ký cíl Cílová skupina Aktivity k dosažení specifických cílů Zdůvodnění potřebnosti Vazba k nastavení intervencnccí ko- hezní politiky Strategie hodnocení Územní hledisko SC4.1 - Zajištění naplňování cílů strategií inteligentní specializace ve vazbě na vzdělávání potřebné pracovní síly - Žáci základního a středního vzdělávání - Studenti terciárního vzdělávání - Účastníci dalšího vzdělávání dospělých mimo formální vzdělávání Pozn.: Účastníci vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást hlavního vzdělávacího proudu Aktivity v návaznosti na odvětvové založení konceptu inteligentní specializace v tematických oblastech: A4.1 - Vzdělávání (např. vzdělávání vědecko-výzkumných týmů, zvyšování kvality vzdělávacích programů počátečního vzdělávání s důrazem na spolupráci se subjekty vědy a výzkumu a podniky, kariérní poradenství a propagace, zlepšování materiálních podmínek a vybavení, internacionalizace) A4.2 - Věda a výzkum A4.3 Podnikání - Inteligentní specializace jako jeden z vůdčích rozvojových konceptů Evropské unie v programovém období Existence tradičních a nových progresivních odvětví s vysokým inovačním a růstovým potenciálem, s vazbami na sektor výzkumu a vývoje, respektive na ekonomickou základnu v Moravskoslezském kraji - Poměrně silné postavení výrobního sektoru v ekonomické struktuře Moravskoslezského kraje opětovně utvářející obavy o kvalitě technických oborů středních škol A4.1 - IROP prioritní osa 2, OPPIK prioritní osa 2, A2 OPVVV prioritní osa 2, OPVVV prioritní osa 3, OPZ prioritní osa 1 A4.2 a A4.3 zejména aktivity v návaznosti na OPVVV a OPPIK Návrh strategie hodnocení je založen na ukazateli výsledku, který se vztahuje k tržbám podpořených podniků působících v odvětvovém zaměření inteligentní specializace. Vzdělávání je v tomto ohledu vnímáno jako jedno z podpůrných témat. Navazující ukazatele výstupu jsou v návrhu strategie hodnocení formulovány v souladu s indikátory hodnotícího systému příslušných operačních programů. Naplňování specifického cíle tematické oblasti je chápáno ve smyslu územního charakteru zvláštní povahy, neboť reaguje na předpoklady území pro realizaci aktivit v souladu s konceptem inteligentní specializace. Za nejvhodnější území je v tomto ohledu považováno území celého kraje, a to s ohledem na potřebu zajištění kritického množství subjektů ve vazbě na odvětvové zaměření inteligentní specializace. 28

29 Obrázek č. 19: Intervenční logika tematické oblasti Vzdělávání ve vazbě na koncept inteligentní specializace Vzdělávání ve vazbě na koncept inteligentní specializace Intervence v tematické oblasti výzkum a vývoj Zdroj: vlastní zpracoání Intervence v tematické oblasti vzdělávání Intervence v tematické oblasti podnikání Tabulka č.14: Hodnota lokalizačního koeficientu zaměstnanosti ve velkých podnicích nad 100 zaměstnanců ve vybraných odvětvích MSK; stav k roku 2012 Odvětví Lokalizační kvocient Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 4,9 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2,9 Opravy a instalace strojů a zařízení 2,4 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 2,2 Výroba strojů a zařízení 1,2 Zdroj: vlastní výpočty na základě dat Českého statistického úřadu Tabulka č 15: Pracoviště vědy a výzkumu MSK* Obor Pracoviště Relevantní odvětví RIS Obecná matematika OU Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Napříč odvětvími SU Matematický ústav Teoretická fyzika SU Filozoficko-přírodovědecká fakulta Napříč odvětvími Optika, masery a lasery VŠB-TU Hornicko-geologická fakulta Informační technologie Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika SU Filozoficko-přírodovědecká fakulta Omezená relevance Geologie a mineralogie VŠB-TU Hornicko-geologická fakulta Moderní energetika Environmentální technologie Zemský magnetismus, geodesie a geografie OU Přírodovědecká fakulta Omezená relevance Farmakologie a lékárnická chemie OU Lékařská fakulta Biomedicínský výzkum Informatika VŠB-TU Fakulta elektrotechniky a informatiky Informační technologie Hutnictví, kovové materiály Kompositní materiály VŠB-TU Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Centrum nanotechnologií *pracoviště umístěné mezi deseti nejlepšími pracovišti České republiky, období Zdroj: JURAJDA, MÜNICH (2012) Nové materiály a nanotechnologie Nové materiály a nanotechnologie 29

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016 Moravskoslezský kraj Obsah Úvod východiska pro programové období 2014-2020... 1 1. Problémové oblasti vzdělávání v České republice východiska... 4 1.1 Dimenze hlavních cílů...

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

OP VVV a strategické plánování VŠ

OP VVV a strategické plánování VŠ OP VVV a strategické plánování VŠ Jitka Baťková Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz OP VVV a strategické plánování VŠ Konference IPN KREDO http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR hlavní zpracovatel projektu společnost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Inka VAVERKOVÁ (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji Hradec

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zahájení realizace v prosinci 2007, vyhlašování výzev od jara 2008, čerpání

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více