Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA"

Transkript

1 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma, MUDr. Jakub Heřman Omluven: RNDr. Ladislav Peška Přítomni: Mgr. Pavel Matějka, Ing. Grohmann, paní Benešová, pan Kučera, pan Klusák Mgr. Josef Herčík, Jana Mašková Cathnerová PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU Pan starosta přivítal členy Rady města. Zasedání probíhalo od do Aktuální počet přítomných radních 6 Při projednávání programového bodu č. 1 byl přítomen jednatel společnosti VSH pan Klusák a referentka dotací Kateřina Benešová. Při projednávání programového bodu č. 11 byl přítomen Mgr. Pavel Matějka, advokát. Při projednávání programového bodu č. 12 byl přítomen pan Kučera, TS Slaný. Členové Rady města s jejich přítomností souhlasí. Pan starosta navrhl odsouhlasení přítomnosti Ing. Milana Grohmanna po celou dobu zasedání Rady města. Pan starosta, na úvod zasedání, navrhl doplnění jednání o programový bod označený pořadovým číslem: 11 / SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO SAMOSTATNOU A PŘENESENOU PŮSOBNOST MÚ SLANÝ 12 / INFORMACE O PŘÍPRAVĚ VALNÉ HROMADY TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O. Pan starosta dále navrhl změnu pořadí projednávání jednotlivých bodů programu tak, že nejprve bude projednán bod č. 11 a č. 12. DISKUSE proběhne na závěr zasedání.

2 Aktuální počet přítomných radních 6 PROGRAM RADY MĚSTA BYL SCHVÁLEN V UPRAVENÉM ZNĚNÍ. ZNĚNÍ UPRAVENÉHO PROGRAMU ZASEDÁNÍ 12RM 11/12/2015/RM SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO SAMOSTATNOU A PŘENESENOU PŮSOBNOST MÚ SLANÝ 12/12/2015/RM INFORMACE O PŘÍPRAVĚ VALNÉ HROMADY TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O. 01/12/2015/RM ŽÁDOST JEDNATELE VSH O SDĚLENÍ ZÁVAZNÝCH INFORMACÍ OHLEDNĚ REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU SLANÝ 02/12/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O ODEPSÁNÍ NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLANÝ, KOMENSKÉHO NÁM. 618, OKRES KLADNO 03/12/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE POPLATKU HRAZENÉHO OBCEMI NA ZÁKLADĚ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH MEZI MĚSTEM SLANÝ A OBCEMI 04/12/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2012 UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ PŮVODCŮ ODPADŮ DO SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 05/12/2015/RM NÁVRH NA UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU NA KOVY DO ULICE FRIČOVA 06/12/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA ÚHRADU POHLEDÁVKY Z TITULU DLUŽNÉHO NÁJEMNÉHO 07/12/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2015 PŘIJETÍ POSKYTNUTÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ A NEPENĚŽNÍCH DARŮ 08/12/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2015 DOPLATEK ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍHO V PRÁVU ULOŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 447 OSTATNÍ PLOCHA, SILNICE V K. Ú. DOLÍN VE VLASTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE PROSPĚCH MĚSTA SLANÝ 09/12/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEZI ODBOREM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ÚŘADU VLÁDY ČR A MĚSTEM SLANÝ 10/12/2015/RM ZÁMĚR NA OBJEDNÁNÍ ZNALECKÉHO POSOUZENÍ DISKUSE OVĚŘENÍM ZÁPISU BYL POVĚŘEN ING. DRHOLEC (pro 5 / zdržel se 1 Ing. Drholec) 11/12/2015/RM SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO SAMOSTATNOU A PŘENESENOU PŮSOBNOST MÚ SLANÝ Přítomným radním byl představen vybraný uchazeč. Rada města pověřila starostu Ing. Záloma uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. úkol č. 153 / Ing. Zálomovi, starostovi města T: neprodleně Uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

3 12/12/2015/RM INFORMACE O PŘÍPRAVĚ VALNÉ HROMADY TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O. Rada města se zabývala přípravou pro jednání na valné hromadě TS Slaný s.r.o. 01/12/2015/RM ŽÁDOST JEDNATELE VSH O SDĚLENÍ ZÁVAZNÝCH INFORMACÍ OHLEDNĚ REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU SLANÝ Rada města podala jednateli společnosti panu Romanu Klusákovi informace k plánované rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu ve Slaném. Manažer města Ing. Grohmann přítomným oznámil schválení dotace na předmětnou akci v plné výši. úkol č. 154 / panu Klusákovi, jednateli VSH Slaný T: neprodleně Informovat klienty o možné realizaci rekonstrukce ledové plochy, a to v předběžném termínu od do konce roku úkol č. 155 / panu Klusákovi, jednateli VSH Slaný T: neprodleně Připravit soupis stávajících potvrzených objednávek a možný harmonogram jejich případného náhradního plnění. Vypracovat a následně předložit Radě města návrh variantního zajištění potvrzených objednávek jednatelem VSH p. Klusákem ke kompletnímu zajištění těchto potvrzených akcí po dobu rekonstrukce ledové plochy. 02/12/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O ODEPSÁNÍ NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLANÝ, KOMENSKÉHO NÁM. 618, OKRES KLADNO Rada města odložila žádost Základní školy Slaný, Komenského nám. 618 o odepsání nedobytné pohledávky. úkol č. 156 / paní Bc. Dagmar Karfíkové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy T: neprodleně Podat Radě města bližší informace ohledně předmětné záležitosti. 03/12/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE POPLATKU HRAZENÉHO OBCEMI NA ZÁKLADĚ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH MEZI MĚSTEM SLANÝ A OBCEMI Rada města schválila na základě veřejnoprávních smluv uzavřených mezi městem Slaný a obcemi Beřovice, Bílichov, Drnek, Dřínov, Hořešovice, Hořešovičky, Hrdlív, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Klobuky, Knovíz, Královice, Kutrovice, Kvílice, Ledce, Libovice, Líský, Malíkovice, Neprobylice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žižice zvýšit poplatek za každý přestupek na území obce spáchaný a městem projednaný na 1000 Kč/za přestupek. Dále Rada města schválila s obcemi akceptujícími zvýšení poplatku uzavřít k veřejnoprávní smlouvě Dodatek č. 3. úkol č 157/ Ing. Aleně Burešové, vedoucí správního odboru, T: Zajistit všechny potřebné náležitosti s tím spojené. Aktuální počet přítomných radních 5 momentálně nepřítomen 1 Ing. Zlámal 04/12/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2012 UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ PŮVODCŮ ODPADŮ DO SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Rada města odložila projednávání předmětného návrhu. (pro 5) úkol č. 158 / Ing. Ivana Kindlová vedoucí odboru životního prostředí T: Zapracovat navrhovanou změnu do Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 a v této formě ji předložit k posouzení Radě města.

4 05/12/2015/RM NÁVRH NA UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU NA KOVY DO ULICE FRIČOVA Rada města schválila návrh na umístění kontejneru na kovy do ulice Fričovi ve Slaném. (pro 5) úkol č. 159 / Ing. Ivana Kindlová vedoucí odboru životního prostředí T: neprodleně Zajistit potřebné úkony v souladu s rozhodnutím Rady města. 06/12/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA ÚHRADU POHLEDÁVKY Z TITULU DLUŽNÉHO NÁJEMNÉHO Rada města schválila splátkový kalendář za dlužné nájemné ve výši Kč na adrese Slaný, Hlaváčkovo nám. 220 na dobu 12 měsíců. (pro 5) úkol č.160 / Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Informovat dlužníka o rozhodnutí rady města. 07/12/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2015 PŘIJETÍ POSKYTNUTÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ A NEPENĚŽNÍCH DARŮ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č.9/2015 přijetím těchto dotací, pojistných plnění a nepeněžních darů: platba ve výši , Kč od Svazu měst a obcí na projekt Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností neinvestiční dotace od Ministerstva dopravy ČR ve výši , Kč na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši , Kč na výkon pěstounské péče pro rok 2015 přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali, a.s. ve výši 1.350, Kč za opravu prasklého potrubí v šatnách pod tribunou SK Slaný a navýšení běžných výdajů Odboru správy majetku o částku 1.350, Kč na úhradu výdajů spojených s předmětnou opravou přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali ve výši 8.070, Kč za opravu poničené autobusové zastávky v ulici Šultysova a navýšení běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství o 8.070, Kč na pokrytí výdajů spojených s předmětnou opravou přijetí nepeněžního daru poukazů pro dvě osoby (děti do 10 let) od společnosti Zájezdy pro děti, s.r.o. Plzeň v celkové hodnotě 3.200, Kč na podporu akce S Bořkem do bazénu aneb doplavte až do Legolandu přijetí nepeněžního daru, pracích a čistících prostředků od společnosti ICV Šárka, o.p.s. Praha 8 v celkové hodnotě ,24 Kč pro organizační složku města Pečovatelská služba Slaný. (pro 5) úkol č. 161 / Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 9/2015 ke schválení na nejbližší zastupitelstvo města. 08/12/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2015 DOPLATEK ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍHO V PRÁVU ULOŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 447 OSTATNÍ PLOCHA, SILNICE V K. Ú. DOLÍN VE VLASTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE PROSPĚCH MĚSTA SLANÝ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8/2015 a to převod částky 860 Kč z běžných výdajů odboru správy majetku do kapitálových výdajů na úhradu doplatku za zřízení věcného břemene služebnosti spočívajícího v právu uložení veřejného osvětlení v pozemkové parcele p. č. 447 ostatní plocha, silnice v k. ú. Dolín ve vlastnictví Středočeského kraje ve prospěch Města Slaný. (pro 5) úkol č. 162 / Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 8/2015 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města.

5 09/12/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEZI ODBOREM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ÚŘADU VLÁDY ČR A MĚSTEM SLANÝ Rada města schválila předložený návrh. Tento bude následně předložen k projednání a schválení ZM. V případě jeho odsouhlasení ZM rada města doporučuje podepsat Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Slaný. (pro 5) úkol č. 163 / p. Dvořákovi, DiS., ASZ města T: Připravit Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Slaný k podepsání. úkol č. 164 / Ing. Pavlovi Zálomovi, starostovi města T: Podepsat Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Slaný. úkol č. 165 / p. Dvořákovi, DiS., ASZ města T: Připravit a zaslat (po podepsání starostou města) vyjádření o vstoupení města do KPSVL, včetně schváleného Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Slaný k podepsání. Přichází Ing. Zlámal Aktuální počet přítomných radních 6 10/12/2015/RM ZÁMĚR NA OBJEDNÁNÍ ZNALECKÉHO POSOUZENÍ Rada města návrh odložila s tím, že objednání znaleckého posouzení bude předcházet stanovení finančních limitů. DISKUSE ZAPSALI A ZPRACOVALI: Mgr. Josef Herčík Jana Mašková Cathnerová OVĚŘIL: ING. TOMÁŠ DRHOLEC ING. PAVEL ZÁLOM STAROSTA MĚSTA

ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ZAPl S Z 21. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 12. 2013 P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta přivítal členy zastupitelstva města a požádal o projev

Více

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně.

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně. Městský úřad Slaný odbor kultury informace k výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný pro rok 2014 Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015 - 72 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015 Přítomno: 7 členů rady Pan starosta nechal schválit program zasedání. Program: 1. Kontrola usnesení 2. Smlouvy o dílo městské lesy

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více