KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL The selection criteria for commercial insurance motor vehicle insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. František Řezáč, Ph.D. Autor: Bc. Martina Hořanská Brno, 2014

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: HOŘANSKÁ Martina Obor: Finance Název tématu: KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL The selection criteria for commercial insurance motor vehicle insurance Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Na základě analýzy současné nabídky komerčních pojišťoven navrhnout optimální kritéria pro výběr nejvhodnějšího pojištění motorových vozidel pro cílovou skupinu klientŧ. Postup práce a pouţité metody: Analyzovat současnou nabídku pojišťoven v pojištění motorových vozidel. S vyuţitím finančních serverŧ analyzovat kritéria pro výběr nejvhodnějšího pojištění motorových vozidel. Vymezit cílovou skupinu potenciálních klientŧ. Navrhnout optimální kritéria pro výběr pojištění motorových vozidel pro danou cílovou skupinu. Zpracovat modelové příklady pojištění vybraných typŧ motorových vozidel pro danou cílovou skupinu klientŧ. Postup práce: deskripce, analýza, dedukce, komparace.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynŧ vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: HORNÍČEK, Jaroslav. Kompletní postup prokurátora při postihu osob, řídících motorová vozidla pod vlivem alkoholu v přípravném řízení trestním a jeho činnost v rámci všeobecného dozoru. Brno, listŧ. ŘEZÁČ, František a Gabriela OŠKRDALOVÁ a Martin ŘEZÁČ a Miroslava ŠIKULOVÁ a Petr VALOUCH. Marketingové řízení komerční pojišťovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Tisk: BonnyPress, s. neuvedeno. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN RYGL, Karel. Vývoj, současný stav a perspektivy právní úpravy pojištění motorových vozidel. Brno, listŧ. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Edited by Vladislav Páleník. Praha: Linde, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. František Řezáč, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vloţení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Bc. Martina Hořanská Název diplomové práce: Kritéria výběru komerční pojišťovny u pojištění motorových vozidel Název práce v angličtině: The selection criteria for commercial insurance motor vehicle insurance Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. František Řezáč, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Cílem této diplomové práce je analýza produktŧ pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu a návrh kritérií výběru pojištění motorových vozidel. První část je zaměřena na současnou právní úpravu v této oblasti a na faktory ovlivňující tvorbu pojistného. Další část je věnována podrobné analýze současné nabídky pojišťoven v oblasti pojištění motorových vozidel. Dále vymezuji potenciální klienty a snaţím se rozklíčovat segmentování pojišťoven. Na modelových příkladech se snaţím vyhodnotit nejlepší řešení konkrétní situace daného klienta a předloţit mu mé doporučení. Annotation The main objective of this diploma thesis is the analysis of the products of motor insurance on the insurance market in the Czech Republic and a proposal of selection criteria of motor insurance. The first part focuses on present legal regulation on this issue and on the factors influencing the creation of the insurence premium. The next part is dedicated to a detailed analysis of the current supply of insurance companies in motor vehicles. Further I define potential clients and try to decipher the segmentation of insurance companies. On model examples I try to evaluate the best solution to the client's specific situation and make it my recommendation. Klíčová slova Pojištění motorových vozidel, povinné ručení, havarijní pojištění, výběr kritérií, segmentování pojišťoven, kalkulace pojistného Keywords Motor insurance, car insurance, accident insurance, selection criteria, segmentation of insurance companies, calculation of premiums

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Kritéria výběru komerční pojišťovny u pojištění motorových vozidel vypracovala samostatně pod vedením Ing. František Řezáč, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucímu své diplomové práce Ing. Františkovi Řezáči, Ph.D.za cenné rady, které mi poskytla v prŧběhu zpracování této práce.

7 OBSAH ÚVOD POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL ZÁKLADNÍ POJMY ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODY Z PROVOZU VOZIDEL Historie pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel u nás Současný legislativní stav v ČR Česká kancelář pojistitelŧ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ CENOTVORNÉ FAKTORY ZÁKLADNÍ INFORMACE TARIFNÍ SKUPINY ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI POJISTNÉHO PRO KONKRÉTNÍHO POJIŠTĚNÉHO SLEVY A PŘIRÁŢKY NA POJISTNÉM Systém bonus-malus SOUČASNÁ NABÍDKA POJIŠŤOVEN V OBLASTI POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL ZÁKLADNÍ INFORMACE K TRHU MOTOROVÝCH VOZIDEL ČLENOVÉ ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŦ ANALÝZA PRODUKTŦ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Allianz pojišťovna a. s Česká pojišťovna, a. s Česká podnikatelská pojišťovna, a. s ČSOB pojišťovna, a. s Kooperativa pojišťovna, a. s Generali pojišťovna, a. s Uniqa pojišťovna, a. s Systém bonus-malus ANALÝZA PRODUKTŦ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna, a. s Česká pojišťovna, a. s Česká podnikatelská pojišťovna, a. s ČSOB pojišťovna, a. s Kooperativa pojišťovna, a. s Generali pojišťovna, a. s Uniqa pojišťovna, a. s KRITÉRIÍ VÝBĚRU V OBLASTI POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL SEGMENTACE POJIŠŤOVEN Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla Havarijní pojištění DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY POTENCIÁLNÍCH KLIENTŦ A KRITÉRIÍ VÝBĚRU... 70

8 5 MODELOVÝ PŘÍKLAD POJIŠTĚNÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA PRO CÍLOVOU SKUPINU KLIENTŦ MODELOVÝ PŘÍKLAD PRO MLADŠÍHO KLIENTA MODELOVÝ PŘÍKLAD PRO STARŠÍHO KLIENTA ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 85

9 ÚVOD Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla i havarijní pojištění tvoří podstatou část neţivotního pojištění jiţ mnoho let. Lidé se uvědomují, ţe nést odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při dopravní nehodě, je nákladnou záleţitostí. Ale kaţdý majitel či uţivatel motorového vozidla chce za cenu pojistného dostat adekvátní sluţby. I kdyţ se nabídky pojišťoven v oblasti obou pojištění mohou zdát podobné, dá se v jejich nabídce odhalit zpŧsob stanovování pojistného pro jednotlivé klienty. A pro cílovou skupinu klientŧ na základě jejich kritérií výběru jim pomoci v hledání té nejlepší nabídky mezi pojistnými produkty v pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a havarijního pojištění. Cílem mé diplomové práce je analyzovat současnou nabídku pojišťoven v oblasti pojištění motorových vozidel a na základě dedukce a deskripce zjistit kritéria výběru pojistného produktu a navrhnout pro modelové příklady klientŧ optimální volbu řešení. Diplomová práce se skládá z pěti částí. V první kapitole objasním některé základní pojmy, dále se podívám na historií pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel a současnou legislativní úpravou tohoto pojištění v České republice. Nezapomenu se zmínit o České kanceláři pojistitelŧ a havarijním pojištění, kde se pokusím definovat jeho základní charakteristku a dŧvody, za kterých okolností je výhodné si toto pojištění sjednat. Druhá kapitola bude věnována cenotvorným faktorŧm, protoţe dle dotazníku poskytnutého stŧm respondentŧm klienty nejvíce zajímá cena pojištění. Proto jsem se rozhodla podívat na to, jak se cena pojistného vytváří a které faktory ovlivňujícími výši pojistného. Ve třetí kapitole stručně zachytím vývoj trhu s pojištěním motorovými vozidly a největší částí této kapitoly bude věnována analýze produktŧ povinného ručení a havarijního pojištění u sedmi vybraných pojišťoven dle velikosti podílu na trhu s tímto pojištěním. Ve čtvrté kapitole se pokusím rozklíčovat segmentaci pojišťoven a pomocí dotazníkového šetření definovat kritéria výběru u cílové skupiny klientŧ. V poslední kapitole nadefinuji dva modelové příklady fiktivních klientŧ, kde porovnávám výši ročního pojistného u povinného ručení a havarijního pojištění mezi vybranými pojišťovnami. 9

10 1 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z aktuálních statistik policejní ročenky z roku 2011 vyplývá, ţe počet nehod se od roku 2008 stabilně sníţil o , konkrétně z na Také během let klesají počty usmrcených osob, těţce i lehce zraněných. Bohuţel i v roce 2011 na silnicích zemřelo 707 osob, bylo těţko zraněno, osob bylo lehce zraněno a odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je 4 628,08 mil. Kč. V roce 2011 Policie ČR vyjíţděla v prŧměru kaţdých 7 minut k dopravní nehodě. Proto je nutné riziko škod z dopravních nehod nepodceňovat. [21] Pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel existuje ve všech vyspělých trţních ekonomikách v podobě, ve které není ponecháno jen na vŧli majitele či provozovatele motorového vozidla, jestli si toto pojištění sjedná nebo ne. Povinně smluvní podobu pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel získalo díky rozmachu automobilismu a s ním spojenými enormními materiálními škodami a také kvŧli společenskému významu škod na zdraví, které při dopravních nehodách vznikají. Často se jedná o vysoké částky odškodného a vyloučena není ani moţnost nastoupení katastrofálního a tedy i obtíţně finančně dopředu kvantifikovatelného rizika, např. automobil zpŧsobí vykolejení vlaku s nebezpečnými chemikáliemi. Charakteristikou tohoto odvětví je, ţe nadále roste počet vozidel a houstne provoz, čím se zvyšuje riziko dopravních nehod v počtu i hodnotovém objemu. Na druhé straně dokonalejší konstrukce vozidel zvyšuje pasivní bezpečnost účastníkŧ provozu například díky airbagŧm či ABS. Dŧvody pro přinucení majitele či provozovatele motorového vozidla k uzavření pojištění odpovědnosti za škodu či havarijní pojištění jsou především otázkou ekonomické oblasti: Škody mohou přesáhnout finanční moţnosti viníkŧ dopravních nehod. I pro člověka s vysokým příjmem by mohl být problém dlouhodobě vyplácet odškodnění poškozenému s trvalými zdravotními následky, které by se týkalo nejen poškození zdraví ale i újmy na výdělku. Je tedy nutné, aby odškodnění poškozených při dopravních nehodách prováděla finanční instituce, která kromě běţných příjmŧ z pojistného disponuje i adekvátními rezervami na výkyvy ve škodném prŧběhu. [11, s. 135] V rámci pojištění motorových vozidel rozlišujeme dva základní produkty. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla (dále jen povinné ručení ), které je 10

11 tedy ze zákona povinné a musí být sjednáno pro kaţdé motorové vozidlo, jemuţ byla udělena registrační značka, technický prŧkaz či je provozováno na veřejných komunikacích. Druhým produktem je havarijní pojištění, které je dobrovolné a vlastník vozidla si ho sjednává pouze ze svého zájmu. Povinné ručení má prioritně za úkol chránit viníka dopravní nehody před finančními následky a pojistné plnění je vypláceno pouze poškozenému. Naproti tomu havarijní pojištění kryje škody zpŧsobené na vlastníkově vozidle, přičemţ se mŧţe jednat o viníka nehody. Povinné ručení i havarijní pojištění řadíme dle členění na ţivotní a neţivotní do neţivotního pojištění. Povinné ručení patří do skupiny odpovědnostního pojištění, zatímco havarijní pojištění je pojištěním majetkovým. [19] 1.1 Základní pojmy V rámci komerčního pojištění se vyuţívá řada pojmŧ, ale k těm základním patří zejména: Pojistník fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která se ve smlouvě zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu. Pojištěný osoba, na jejíţ majetek, odpovědnost za škody, ţivot nebo zdraví se pojištění vztahuje a které vzniká právo na pojistné plnění. Obmyšlený osoba, ve prospěch které bude vyplaceno pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného. Obmyšlený se vyskytuje u pojištění, které kryje riziko úmrtí. Pojistitel právnická osoba, která má oprávnění poskytovat pojištění. Pojistné podmínky obsahují právní úpravu určitého pojistného produktu. Všeobecné pojistné podmínky pojistné podmínky pro určitý druh pojištění a jsou součástí pojistné smlouvy. Charakterizují vymezení rizik krytých v rámci daného pojistného produktu včetně výčtu výluk z pojištění, popisují dobu trvání pojištění, předmět pojištění, zpŧsob propočtu velikosti pojistného plnění aj. Zvláštní pojistné podmínky jsou to konkrétní pojistné podmínky pro dané pojištění, tzn., konkretizují všeobecné pojistné podmínky. Pojistná doba je doba, na kterou je sjednáno pojištění dle pojistné smlouvy. Pojištění mŧţe být sjednáno na dobu určitou, kdy je stanoven termín konce platnosti nebo je pevně stanovena délka pojistné smlouvy či je pojištění sjednáno na dobu neurčitou. 11

12 Pojistné plnění jedná se o náhradu pojištěnému od pojistitele v případě, ţe dojde k pojistné události. Pojistná smlouva je právní dokument, který potvrzuje dvoustranný právní akty, na jehoţ základě vzniká pojištění fyzických a právnických osob. Vyhotovuje se v písemné formě a obsahuje pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění. Zákonná pojištění vznikají i bez písemné pojistné smlouvy. [12, s ] Pojistné za úplatu poskytována pojistná ochrana. Pojistné se rozlišuje na jednorázové pojistné, jeţ je celé splatné dnem počátku pojištění a zaplatí se jednorázově tedy za celou dobu trvání pojištění a běţné pojistné, které se platí v určité frekvenci stanovené pojistnou smlouvou a uhradí se pojistné pouze za určitá dohodnutá období v době trvání smlouvy. [14, s. 21] Pojistná částka maximální plnění pojišťovny dohodnuté v pojistné smlouvě. Je to hodnota v Kč, která vyjadřuje výši pojistného plnění (odškodnění). Mŧţe se určit na jednu pojistnou událost, na události ve stanoveném období nebo jako částka plnění během trvání pojištění. [7, s. 19] Pojistná hodnota v době uzavření smlouvy je to reálné ocenění pojišťované věci a v momentě pojistné události je to časová nebo nová cena pojištěné věci. Časová cena v momentě pojistné události se od ceny nové věci stejného druhu a jakosti odečte částka opotřebení či jiného znehodnocení věci z doby do pojistné události, tzv. amortizace. Nová cena tj. reprodukční cena, kterou v době pojistné události je nutno vynaloţit na znovupořízení věci téhoţ typu, rozsahu a kvality bez odpočtu amortizace. [22, s. 49] Obvyklá cena cena věci srovnatelné kvality na běţném trhu v daném místě a čase (zpŧsob stanovení její výše je dohodnut v pojistné smlouvě). Opotřebení jedná se o sníţení uţitkových vlastností, ke kterým dochází jejím uţíváním. Znehodnocení se také projevuje sníţením hodnoty věci jako u opotřebení, ale mŧţe být zpŧsobeno i jinými faktory neţ v případě opotřebení, např. morální zastarání. Nejvyšší moţná škoda většinou odpovídá pojistné hodnotě, ale mŧţe být vyšší, např. kdyţ pojišťovna hradí výlohy spojené se zachraňováním majetku; ale i niţší, např. při pojištění proti odcizení kryjícím také masivní nábytek. [4, s ] 12

13 Připojištění pojištění, které nelze sjednat samostatně, ale pouze jako součást (hlavního) pojištění, se kterým však netvoří jeden celek. Pojistná událost skutečnost, ze které vyplývá škoda a při splnění podmínek z pojistné smlouvy vzniká právo na pojistné plnění. Bonifikace zpravidla se jedná o úpravu pojistného nebo pojistného plnění v závislosti na skutečném škodném prŧběhu pojištění, a to ve formě slevy na pojistném či zvýhodnění pojistného plnění. Bonus sleva na pojistném za bezeškodní prŧběh pojištění. Malus přiráţka k pojistnému v případě pojistné události. Výluka z pojistného plnění omezení pojistné ochrany o některá rizika. [13, s ] 1.2 Odpovědnostní pojištění za škody z provozu vozidel Historie pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel u nás Toto pojištění má zvláštní úpravu jak v českém právním řádu, tak i v komunitárním právu a má u nás dlouholetou tradici. Jako povinné pro všechny vlastníky motorových vozidel bylo zavedeno jiţ zákonem č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly. [16, s. 291] Toto pojištění mělo v České republice několik desítek let podobu zákonného pojištění a zákon tedy určoval úplně vše: kdo se musí pojistit, u koho a za kolik. Zákon nahrazoval jak všeobecné pojistné podmínky, tak i pojistnou smlouvu. Majitel vozidla tudíţ neměl ţádnou moţnost výběru produktu ani pojistitele. Tato úprava pojištění fungovala od roku 1955 aţ do konce tisíciletí. Rozsah pojistného krytí byl velmi široký a odškodňování prakticky nebylo shora omezeno. Navíc i v dobách centrálně řízené ekonomiky a státního monopolu České pojišťovny na toto pojištění měla Česká pojišťovna nízké náklady správní reţie, protoţe nebylo třeba vyhotovovat pojistky, dokladem o pojištění byla státní poznávací značka a eventuální nezaplacení pojistného nemělo vliv na pojistné krytí. Česká pojišťovna tedy nevedla evidenci o placení pojistného, neboť zaplacení pojistného prokazoval pojistník. V prŧběhu trvání zákonného pojištění byl systém vylepšován novelami, ale sazby pojistného od roku 1955 aţ do počátku devadesátek let zŧstaly nezměněny, i kdyţ systém dlouhodobě vykazoval symptomy nepostačitelnosti pojistného, coţ v ovšem centrální řízení ekonomiky 13

14 příliš nevadilo a monopolní státní pojišťovna běţně přerozdělovala finanční prostředky mezi pojistnými odvětvími a tudíţ i mezi segmenty pojištěných subjektŧ. Po roce 1989 v novém ekonomickém prostředí vznikly dva problémy, a to: pro trţní transformaci nebyla zákonná forma pojištění příliš ideální, protoţe nutnost postupně vyrovnávat historickou hlubokou cenovou deformaci pomocí úprav sazeb pojistného ovlivňovalo index inflace a se snahami ČR o připojení se do EU zesílil tlak Bruselu na harmonizaci systému s EU, kde funguje povinně smluvní podoba tohoto pojištění. Systém zákonného pojištění byl s účinnosti od roku 2000 změněn na povinně smluvní model a bylo dosaţeno kompatibility s právem a praxí EU. Zákonodárci, ve snaze zachovat ještě po určitou dobu cenovou regulaci, stanovili tříletý poměrně úzký cenový koridor. Přechod na systém, ve kterém je licencováno pro provoz tohoto pojištění více pojistitelŧ, vyţadoval nutnost existence zastřešující organizace. Proto byla zřízena Česká kancelář pojistitelŧm, jejímţ úkolem je spravovat garanční fond (náhrada za škody zpŧsobené vozidlem nezjištění SPZ, vozidlem krachující pojišťovny apod.), provozovat pojištění cizincŧ, pokud nemají ze své domovské země pojištění, zabezpečovat členství v mezinárodní Radě kanceláří a vést evidenci a statistiky. Toto pojištění je nyní provozováno s pojistnými částkami, tedy s horní hranicí plnění pojišťovny. Tento systém, který garantuje, ţe ţádný pojistitel nesmí nabízet produkt s niţší mírou pojistného krytí, je ovšem oproti předchozímu systému v jistém ohledu krok zpět, protoţe předchozí zákonné pojištění krylo škody prakticky bez omezení. Česká kancelář pojistitelŧ jiţ pro rok 2001 zvýšila minimální sazby pojistného, coţ se nelíbilo laické veřejnosti. Dŧvodem byl nejen přetrvávající, ale narŧstající deficit pojistně-technických rezerv minulého zákonného pojištění. Bez doplnění jejich potřebné výše mohlo dojít k ohroţení plateb odškodného z minulého systému a destrukci celého systému pojištění. Veřejnost očekávala spíše opačný trend kvŧli zvýšení konkurence dvanácti licencovanými pojišťovnami. Ovšem na části pojistného určeného na výplatu škod a tvorbu rezerv ušetřit nelze. A správní reţie naopak vzrostly kvŧli odstranění státního monopolu. I v budoucnu vedle nutnosti vyrovnávat v minulosti vzniklý deficit rezerv bude na výši pojistného pŧsobit také tlak z EU na harmonizaci našeho systému odškodňování poškozených při dopravních nehodách. V zemích EU došlo například v poloţkách bolestného a ztíţení 14

15 společenského uplatnění ke zhruba čtyřnásobnému zvýšení odškodného a přibylo jednorázové odškodnění pozŧstalých. Proto lze očekávat rŧst pojistného v dalších letech. Objevuje se proto názor, ţe lepší neţ pojišťovat odpovědnost vozidel by bylo pojišťovat odpovědnost řidičŧ. Příznivci této alternativy argumentují odstraněním závislosti pojistného na objemu a výkonu motoru (např. by se odstranilo současné znevýhodnění vznětových motorŧ), problému leasingu, nutnosti odevzdat SPZ kvŧli přerušení pojištění atd. Na druhé straně by to znamenalo předepsat poměrně vysoké pojistné všem řidičŧm, tedy i těm, kteří za volant prakticky nesedají a naopak výrazně zvýhodnit řidiče ve vyšších příjmových kategoriích či mající několik vozidel. V roce 2004 vešel v účinnost novelizovaný zákon 47/2004, který upravoval zejména odškodňování, stanovil pŧsobnost tohoto pojištění na území členských státŧ EU, podmínky činnosti České kanceláře pojistitelŧ a plnění z Garančního fondu. V další právní úpravě se zvýšila minimální velikost limitŧ u majetkových a u škod na zdraví za jednoho poškozeného na 35 mil. Kč. [11, s ] Současný legislativní stav v ČR Pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla je upraveno dle zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen povinné ručení ) a má charakter smluvního povinného pojištění. Vztahuje se na všechna vozidla bez ohledu na to, zda bylo nebo nebylo zaplacené pojistné. Pojištěným je tak kdokoliv, bez ohledu na to, zda se jedná o provozovatele, vlastníka, drţitele, řidiče atd. vozidla, jehoţ provozem byla škoda zpŧsobena. Otázka vymáhání pojistného je na komerční pojišťovně, tzn., musí vymáhat nezaplacené pojistné včetně sankcí a škod, které pojištěný nesplněním zákonné povinnosti zpŧsobil. Pojištění kryje za pojištěného všechny škody třetím osobám, které jsou zpŧsobené provozem vozidla, jehoţ je vlastníkem. Pojištění se vztahuje i na škody, které nezpŧsobil pojištěný vlastník motorového vozidla, ale jiná osoba, která vozidlo odcizila. V tomto případě by pojišťovna vyplacená pojistná plnění od pachatele. [11, s. 47] Pojistná smlouva Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je vţdy povinen uzavřít pojistnou smlouvu. Smluvní strany se od 15

16 tohoto zákona mohou odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke sníţení nebo omezení nárokŧ poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu škody z pojištění odpovědnosti zpŧsobené provozem vozidla. Pojištění odpovědnosti nelze přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Bylo-li dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, ţe příslušnému orgánu evidence odevzdal tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla. Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu. Existenci povinného ručení se prokazuje od 1. ledna 2009 pouze jediným dokladem, a to zelenou kartou. [21, s ] Výjimkou z této povinnosti jsou např. vlastníci vozidel s výjimkou z daného pojištění ( 5) nebo vozidel, jejichţ SPZ a osvědčení o registraci vlastník vozidla odevzdal orgánu evidence ( 15 odst. 5). Případy, kdy je více spoluvlastníkŧ, kdy vlastník vozidla zemře nebo zanikne bez právního nástupce, řeší 26 zákona. [16, s ] Pojistná smlouva obsahuje: identifikace pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, dobu trvání pojištění, limit pojistného plnění, výši pojistného, jeho splatnost a zpŧsob jeho placení a formu a místo oznámení škodné události. [22, s ] Vymezení pojmu vozidlo Vozidlem je silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. Za vozidlo se nepovaţuje vozík pro invalidy, potahované vozidlo a nemotorové vozidlo taţené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběţka, pokud nejsou vybaveny motorovým pohonem. Tuzemské vozidlo je vozidlo, které: podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, nebo 16

17 nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podniká nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky, anebo bylo odesláno do České republiky z jiného členského státu. Cizozemské vozidlo je vozidlo, které: je vybaveno cizí státní poznávací značkou, není vybaveno cizí poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podnikání mimo ČR anebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR. [10, s ] Stanovení výše pojistného Pojistitel je povinen stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečil trvalou splnitelnost závazkŧ vzniklých provozováním pojištění odpovědnosti a úhradu příspěvkŧ ČKP podle 18 odst. 5, a to zejména dostatečnou tvorbu aktiv, jejichţ zdrojem jsou technické rezervy podle zákona upravujícího pojišťovnictví. Při sjednávání výše pojistného pojistitel zohledňuje celkový předcházející škodní prŧběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného prŧběhu pojištění nebo přiráţkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění. Zpŧsob stanovení výše pojistného předloţí pojistitel ke kontrole České národní bance, a to včetně statistických údajŧ, na kterých je zpŧsob stanovení výše pojistného zaloţen. [2, s. 24] Pojištěný má nárok, aby pojistitel za něho uhradil tyto škody: škody na zdraví nebo usmrcení (bolestné, náhrada za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti atd.), škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, škody mající povahu ušlého zisku, účelně vynaloţené náklady spojené s právním zastoupením. [123, s ] Dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ jsou definované výluky, při jejichţ vzniku pojišťovna nehradí vzniklé škody. Jsou to především škody: které utrpěl řidič vozidla, jehoţ provozem byla škoda zpŧsobena, 17

18 které utrpěl jeho manţel nebo osoby, které s ním ţily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti, na vozidle, jehoţ provozem byla škoda zpŧsobena, na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody zpŧsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe), aj. [27] Pojistné plnění Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel uhradil poškozenému škodu, za kterou odpovídá dle občanského zákoníku. Pojištěným je kaţdý osoba, která odpovídá za škodu zpŧsobenou provozem vozidla dle pojistné smlouvy. Pojištění se tedy vztahuje např. jak na odpovědnost provozovatele podle 427 ObčZ, nebo na řidiče odpovídajícího za škodu dle 420 ObčZ. Rozsah a výše náhrady škod se řídí 442 aţ 450 ObčZ. Škoda na zdraví, usmrcení, věcná škoda a ušlý zisk se hradí v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanového v pojistné smlouvě. Náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nárokŧ na náhradu škody budou proplaceny jen do výše jejich účelnosti vynaloţení. Podle 444 ObčZ se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a stíţení jeho společenského uplatnění. Pozŧstalý má nárok na jednorázové odškodnění v případě usmrcení jemu blízké osoby, a to: manţelovi nebo manţelce Kč, kaţdému dítěti Kč, kaţdému rodiči Kč, kaţdému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč, kaţdému sourozenci zesnulého Kč, kaţdé další blízké osobě ţijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události Kč. Pojištěný má dále právo na to, aby pojistitel uhradil uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladŧ vynaloţených na zdravotní péči a náhrady předepsané k úhradě pojištěnému podle zákona upravující nemocenské pojištění. [16, s ] 18

19 Limity pojistného plnění Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Limity pojistné plnění musí být v pojistné smlouvě uvedeny samostatně. Zákonem jsou upraveny podmínky povinného ručení a stanoveny minimální limity pro plnění pojišťoven: zpŧsobenou škodu na zdraví nebo usmrcení nejméně Kč na kaţdého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladŧ vynaloţených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku ( 6 odst. 2 písm. a Zákona 168/1999Sb.) nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nárokŧ uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se kaţdému z nich sniţuje v poměru tohoto limitu k součtu nárokŧ všech poškozených ( 6 odst. 2 písm.b) a c) Zákona 168/1999Sb.) [2, s. 21] Znamená to, ţe pokud si pojišťovna stanoví limit 35/35 a pojištěný zaviní pojistnou událost, která bude vyšší neţ sjednaný limit pojistného plnění a zbylou část budou poškození poţadovat, tak částku přesahující tento limit bude muset pojistník uhradit sám. [2, s. 21] Přestupky Dle zákona 168/1999 Sb. je povinností majitele motorového vozidla uzavřít pojištění odpovědnosti za škody zpŧsobené provozem vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí sankce. Ten, kdo neuzavře pojistnou smlouvu a zpŧsobí svým vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředkŧ. Přestupky (dle 16 Zákona 168/1999 Sb.): kdo provozuje nebo ponechá na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti: pokuta od Kč do Kč; vlastník vozidla (v rozporu s 15 odst. 5) neodevzdá tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla: pokuta od Kč do Kč; řidič vozidla nepředloţí zelenou kartu, nebo doklad o hraničním pojištění: pokuta od Kč do Kč. [2, s. 69] 19

20 Zelená karta Jedná se o mezinárodní kartu automobilového pojištění, kterou na ţádost pojistníka vydá pojistitel bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, které se týká tuzemského vozidla. Je to doklad, kterým se prokazuje pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla na území státŧ uvedených na této kartě. Po zániku tohoto pojištění je pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat zelenou kartu pojistiteli. [1, s. 11] Hraniční pojištění Hraničním pojištěním je kryta odpovědnost z provozu cizozemských vozidel za škody zpŧsobené provozem na území ČR. Povinnost uzavřít toto pojištění mají řidiči cizozemských vozidel při vstupu na území ČR. Pojištění se sjednává s Českou kanceláří pojistitelŧ a uzavřeno je zaplacením pojistného. Kancelář má povinnost vydat řidiči doklad o hraničním pojištění, kterým se řidič cizozemského vozidla prokazuje. [1, s. 21] Vztah smluvního dobrovolného pojištění vozidla a smluvního povinného pojištění vozidla je následující: Pojištění vozidla, které zavinilo nehodu: pojištění odpovědnosti za škodu je smluvně povinné, havarijní pojištění je smluvně dobrovolné. Pojištění poškozeného vozidla: pojištění odpovědnosti za škodu je smluvně dobrovolné, havarijní pojištění je smluvně povinné. [5, s. 48] Česká kancelář pojistitelŧ V souvislosti s provozováním povinného ručení byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Česká kancelář pojistitelŧ, která sdruţuje pojistitele, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat toto pojištění. Podle 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, počínaje 1. lednem 2009 povinni České kanceláři pojistitelŧ uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu za kaţdý den, kdy není vozidlo pojištěno. 20

21 Česká kancelář pojistitelŧ vykonává dle zákona například tyto činnosti: spravuje garanční fond, který se tvoří z příspěvkŧ pojistitelŧ a z pojistného za hraniční pojištění a hradí se z něj především škody na zdraví, které zpŧsobí neznámé vozidlo či nezjištěný řidič a škody zpŧsobené nepojištěným vozidlem, provozuje informační středisko a tzv. hraniční pojištění, které sjednávají řidiči cizozemských vozidel, pokud nejsou drţiteli zelené karty, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelŧ cizích státŧ, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním ţádostí o náhradní plnění, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti, podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodŧm ohledně tohoto pojištění. [27] Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla zpŧsobena škoda a mají nárok na plnění podle výše uvedeného zákona, poskytuje Česká kancelář pojistitelŧ: plnění za škodu zpŧsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému zpŧsobena i závaţná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl Kč; plnění za škodu zpŧsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti, plnění za škodu zpŧsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u pojistitele, který z dŧvodu svého úpadku nemŧţe uhradit tuto škodu, plnění za škodu zpŧsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním, plnění za škodu zpŧsobenou provozem cizozemského vozidla, jehoţ řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění, náhradního plnění podle 24a a 24b zákona. Česká kancelář pojistitelŧ má právo poţadovat náhradu toho, co za povinné osoby plnila, tj. za ty, kteří odpovídají za škodu zpŧsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti. [10] 21

22 1.3 Havarijní pojištění Havarijní pojištění neboli kasko je pojištěním smluvním. Má za úkol poskytnout pojistné plnění majiteli vozidla v případě pojistné události dle pojistné smlouvy. Toto pojištění kryje škody na motorových vozidlech, ať je řidič nezavinil nebo zcela či částečně zavinil. Dle druhŧ krytí rizika, proti kterému pojištění chrání, se dělí na: All Risk (tzv. plné pojištění), které obsahuje všechna nebezpečí, omezená havárie, která chrání jen proti některým nebezpečím; jedná se o tzv. stavebnicový princip, při kterém pojistník si vybírá jednotlivá rizika ke krytí podle svých potřeb a uváţení. [124, s. 124] Tzv. plné havarijní pojištění (All Risk) zahrnuje rizika: ţivelní, odcizení, vandalismus, havárie, tj. událost, která pŧsobila na vozidlo náhle a mechanicky. [11, s. 121] Do All Risk pojištění mŧţe patřit také např.: a) pojištění čelního skla a ostatních skel ve vozidle, b) pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, c) pojištění úrazu přepravovaných osob, d) pojištění mimořádné výbavy, e) pojištění asistenčních sluţeb. [24, s. 66] I pojištění All Risks mŧţe v pojistných podmínkách obsahovat rŧzné výluky, na které se pojištění nevztahuje. Předmětem pojištění je vozidlo uvedené v pojistné smlouvě, jeho části a příslušenství uloţení ve vozidle. [6, s 35] V případě havarijního pojištění obvykle výluky z pojistného krytí obsahují: nesprávnou obsluhu a údrţbu, např. zamrznutí; přirozené opotřebení; 22

23 řízení osobou bez řidičského oprávnění. [11, s. 121] V případě pojistné události pojišťovna vyplácí pojistníkovi náhradu škody, která je rovna poškození. Dojde-li k odcizení vozidla nebo k totální škody, tak pojišťovna plní ve výši obecné ceny vozidla v době pojistné události. Havarijní pojištění se uzavírá na pojistnou částku, která odpovídá u nového vozidla ceně nové. U ojetého vozidla je pojistná částka sjednává ve výši obecné ceny. Při uzavírání pojistné smlouvy bývá vozidlo pojištěno na: a) novou cenou odpovídající hodnotě zakoupeného nového vozidla dle faktury; b) časovou cenou, která se rovná nové sníţené o opotřebení vozu; c) obecnou cenou, která se rovná hodnotě stejného vozidla pořízeného na trhu s motorovými vozidly, např. dle cen v autobazaru. [23, s ] Slevy na havarijním pojištění Pojišťovny často nabízejí havarijní pojištění i povinné ručení či rŧznou kombinaci těchto dvou pojištění, a tak je často obtíţné se v jejich produktové nabídce vyznat. Základní pojistné se odvíjí od škodného prŧběhu a určují ho pojistní matematici dané pojišťovny. Protoţe základní pojistné je u jednotlivých pojišťoven pro daného klienta velmi podobně stanoveno, mohou si konkurovat a odlišovat se právě v otázce bonusŧ, malusŧ a rŧzných slev. Jednou ze základních informací pro určení pojistného je stáří vozu, protoţe se odlišuje pojištění na tzv. novou nebo obecnou cenu. V případě nové ceny se totiţ pojistné odvíjí od ceny nového vozu, zatímco v druhém případě se jiţ bere za základ výpočtu běţná cena vozu na trhu. Pojišťovna vám sice v případě dopravní nehody zřejmě neuhradí nové náhradní díly, ale v případě ojetých automobilŧ to tolik nemusí vadit, protoţe to vykompenzuje niţší cenou pojistného neţ u pojištění na cenu novou. Tak jako u povinného ručení se pojišťovny snaţí odlišovat bezpečné řidiče od nebezpečných pomocí bonusŧ a malusŧ. Maximálního bonusu se většinou dočkáte po deseti bezeškodných letech. Při stanovení výše bonusu mŧţe být také zohledňována výše škody a její zavinění, coţ je podstatný rozdíl od konceptu škodného prŧběhu, který je vázán pouze na to, zda nastalo pojistné plnění a ne na to, kdo škodu zpŧsobil. Slevy bývají nabízeny, pokud má klient nainstalováno nějaké zabezpečovací zařízení dle rozhodnutí pojišťovny. Oblíbeným lákadlem 23

24 pojišťoven je poskytnutí slev při zakoupení více pojišťovacích produktŧ u jedné pojišťovny, např. sleva při sjednání zároveň povinného pojištění a havarijního pojištění. [24, s ] Je na kaţdém člověku, aby zváţil, zda se mu havarijní pojištění vyplatí. Řidič staršího vozu si totiţ při totální škodě za vyplacené plnění jen těţko pořídí nový automobil. Rozumnější variantou by v této situaci bylo uzavřít pojištění pouze na vybraná rizika. Naopak klient s novým, drahým automobilem havarijní pojištění v případě dopravní nehody určitě ocení. A pokud má klient automobil, jehoţ případná oprava by byla finančně náročná nebo s ním někdy jezdí nezkušený či problémový řidič, sjednání havarijního pojištění se také vyplatí. Havarijní pojištění se nevyplatí perfektnímu řidiči, který své auto nikomu nepŧjčuje a pravděpodobnost, ţe zpŧsobí dopravní nehodu, je nízká. Pokud je pravděpodobné, ţe klient zpŧsobí nehodu s malými škodami ale častokrát, měl by si zvolit pojištění s nízkou spoluúčastí. Pokud je pravděpodobné, ţe klient nehodu zpŧsobí s vyššími škodami, ale např. jen jednou za dva, tři roky, měl by si zvolit spoluúčast vyšší. Při rozhodování o uzavření havarijního pojištění by měl majitel vozu uvaţovat, jaká částka mu bude vyplacena v případě totální škody nebo částečné škody na vozidle. Bohuţel ve většině situací platí, ţe plnění nepostačuje ke koupi nového ani ojetého vozu. [24, s ] Pojištění sniţuje riziko, ale současně mŧţe i škodit. Pojištění lidé se o svŧj majetek starají obvykle méně neţ lidé nepojištění. Pojišťovny se přirozeně snaţí tomuto morálnímu hazardu bránit a pouţívají k tomu např. spoluúčast, která zajišťuje, ţe se bude kaţdý pojistník částečně podílet na škodě. Další moţností, jak mŧţe pojišťovna motivovat své klienty k větší obezřetnosti a opatrnosti, jsou bonusy na zabezpečení automobilu. Pojišťovny vědí, ţe jim instalace zabezpečovacích zařízení sníţí škodní prŧběh, pojištění zas vědí, ţe ušetří peníze na pojistném. Je na kaţdém klientovi, jak vysokou spoluúčast si zvolí, ale obecně platí, ţe havarijní pojištění je podstatně draţší neţ povinné ručení. [24, s ] 24

25 2 CENOTVORNÉ FAKTORY 2.1 Základní informace Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu, neboli úplata za přesun negativních finančních dŧsledkŧ nahodilosti z jednotlivých subjektŧ na pojistitele. Výše pojistného vychází z velikosti rizika a z nákladŧ pojistitele spojených s provozem pojištění. Při kalkulaci pojistného se stanoví cena pro jednotlivý pojistný produkt. Je potřeba znát: která rizika jsou daným druhem pojištění kryta a jaká je pravděpodobnost vzniku těchto rizik, konstrukci daného druhu pojištění dle podmínek pojistné smlouvy, technické podklady pro výpočet pojistného, [12, s ] trvalé pozorování a statistické údaje z výplat pojistných událostí, náklady pojišťovny u daného pojištění, očekávané odchylky od minulého vývoje, např. očekávaná inflace, změny v legislativě. [125, s ] 2.2 Tarifní skupiny Tarifní skupiny jsou homogenní skupiny pojistných smluv, pro které je pojištěné riziko téměř stejné, proto je v rámci jednotlivé tarifní skupiny moţné poţadovat jednotnou pojistnou sazbu. Kaţdá tarifní skupina odpovídá určité rizikové úrovni. V praxi vzniká otázka, jak podrobně třídit rizika. Na jedné straně je podrobné tarifování, které umoţňuje v rámci standardního sazebníku ušít pojistku přímo na tělo. Na druhé příliš rozsáhlé tarifování zvětšuje sloţitost sazebníku a narŧstají správní náklady. Aby vymezení tarifní skupiny bylo adekvátní, mělo by být provedeno na základně tzv. objektivních rizik. V havarijním pojištění či v tzv. povinném ručení jsou těmito objektivními riziky např. typ vozidla, síla motoru, zpŧsob vyuţívání vozidla, region, věk, pohlaví, aj. U těchto pojištění nebývá zohledněno subjektivní riziko, např. předchozí počet bezškodných let, které bývá zohledněno formou systému bonus-malus. Někdy se tomuto systému říká tzv. následné tarifování. 25

26 Sloţitost sazebníkŧ v dŧsledku nadměrné individualizace rizika se řeší formou přiráţek a slev pro nestandardní rizika k základnímu pojistnému. Nejedná se ovšem o následné tarifování (tj. systém bonus-malus), neboť tyto přiráţky a slevy jsou k pojistnému započteny okamţitě při uzavření pojistky. [4, s ] 2.3 Základní faktory ovlivňující výši pojistného pro konkrétního pojištěného Pojišťovny k základním faktorŧm přihlíţejí nejen při stanovení pojistného, ale i při samotném rozhodování o jeho pojistitelnosti. Jedná se o: pojistnou částku, pravděpodobnost pojistné události, spoluúčast, předchozí pojistné smlouvy (především škodní prŧběh předchozího pojištění), marketingový záměr (např. při podpoře uvedení nového produktu), zajistná smlouva (pojistné plnění se mŧţe dělit mezi pojišťovnu a zajišťovnu). V případě neţivotního pojištění pravděpodobnost pojistné události ovlivňuje především: předmět pojištění, lokalita, v níţ se předmět pojištění nachází, zpŧsob zabezpečení pojištěného předmětu pojištění, jeho stáří, počet uţivatelŧ předmětu aj. [266, s ] Výsledná cena pojištění se odvíjí od mnoha faktorŧ, mezi něţ patří: 1) velikostí spoluúčasti či excedentní franšízy, 2) asistenční sluţby, které jsou často k havarijnímu pojištění poskytovány zdarma, 3) sjednání dalšího pojištění u stejné pojišťovny, 4) frekvence a zpŧsob platby, 5) kritériemi na straně vozidla, ke kterým patří zejména: 26

27 pořizovací cena vozidla, typ, druh, stáří a pŧvod vozidla (výroba v ČR či v zahraničí), jeho výkon, garaţování vozidla, zabezpečovací zařízení proti krádeţi ve vozidle; 6) a rizikovostí na straně řidiče, např. věk řidiče, pohlaví, počet osob vyuţívajících dané vozidlo, délka vlastnictví řidičského prŧkazu, územní rozdělení. [12, s ] 2.4 Slevy a přiráţky na pojistném Sleva na pojistném představuje sníţení kalkulovaného pojistného. Význam slevy na pojistném je silně motivační pro pojistníka a jedná se často o výrazné sníţení nákladŧ na pojištění. Uplatňují se také slevy, které mají na prvním místě marketingový charakter a jejíţ snahou je získat zákazníka. U těchto slev platí zásada, ţe jejich výše by neměla přesáhnout výšku kalkulovaných nákladŧ a jiných přiráţek, které si pojišťovna připočítává k netto pojistnému pro krytí svých nákladŧ a jiných výdajŧ související s pojištěním, tzn. výsledné pojistné by nemělo být niţší neţ netto pojistné. [18, s. 125] Kromě tedy úpravy pojistného s ohledem na rizikovou skupinu se pojistné upravuje i o další přiráţky a slevy vycházející často z marketingové strategie pojišťoven. Základní slevy na pojistném jsou: za zpŧsob placení pojistného (např. měsíční, čtvrtletní, roční platba), za formu placení pojistného (snaha o orientaci na levnější bezhotovostní zpŧsob platby), marketingové (snaha o vyvolání zájmu o produkt či pojišťovnu, např. zařazení do slosování, vyplnění dotazníku aj.). [13, ] 27

28 Další motivační nástroje k získání klienta formou slev: sleva za příznivý škodní prŧběh neboli za dlouhodobý bezeškodní prŧběh, který se odměňuje slevou s názvem bonus; sleva za komplexnost pojištění sjednání více druhŧ pojištění nebo pojištění souboru objektŧ a věcí jednoho klienta; obchodní sleva jedná se o slevu poskytovanou významným klientŧm pojišťovny. Systém přiznání bonusŧ a jejich krácení je záleţitostí bonifikačního systému kaţdé pojišťovny. Obecně platí, ţe za kaţdou pojistnou událost, k níţ dojde, se dosaţený stupeň bonusu sniţuje (o jeden aţ dva stupně) za kaţdý rok, ve kterém vznikla pojistná událost vinou pojištěného. [8, s. 37] Pro pojištění motorových vozidel má podstatný význam zpŧsob zabezpečení vozidla proti odcizení. Pojišťovna je ochotna pojistníkovi poskytnou slevu na pojistném dle druhu zabezpečovacího zařízení. Jedná se například o tyto zpŧsoby zabezpečení vozidla: tyč na volant, tajný vypínač, označená skla, tzn. pískování skel VIN kódem, alarm, imobilizér, mikrotečky, mechanické zabezpečovací zařízení, př. Construct, Defend Lock apod., zařízení pro pasivní a aktivní lokalizaci, př. Lo-Jack. Tyto slevy podle typu zabezpečení se pohybují od 10 procent z pojistné částky u mechanického zabezpečovacího zařízení a aţ 30 procent za kombinace systému aktivní lokalizace s mechanických a elektronických zařízením. [23, s ] Systém bonus-malus V praxi jsou tyto systémy typické především pro havarijní pojištění a povinné ručení. Bonusový systém je dán: 28

29 počtem bonusových stupňŧ představujících odpovídající (procentní) změny základního pojistného (tj. pojistného bez bonusového zvýhodnění); vstupním bonusovým stupněm, který mŧţe záviset např. na věku řidiče; rozhodnou dobou, coţ je doba nepřerušeného trvání pojištění, během níţ nebyl uplatněn nárok; systémovými pravidly, která stanovují, o kolik se sniţuje dosaţený bonusový stupeň za uplatněný pojistný nárok. Matematické modely systémŧ bonus-malus jsou zaloţeny především na pravděpodobností teorii markovských řetězcŧ, při jejichţ praktickém pouţití je nutné nejprve odhadnout pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými stupni systému a určení stabilizovaného počtu řidičŧ z pojistného kmene, který dosáhne na rŧzné bonusové zvýhodnění. [3, s ] 29

30 3 SOUČASNÁ NABÍDKA POJIŠŤOVEN V OBLASTI POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 3.1 Základní informace k trhu motorových vozidel Dle údajŧ Centrálního registru vozidel bylo k v ČR registrováno celkem vozidel všech kategorií, ale podle České kanceláře pojistitelŧ je pojištěno k pouze vozidel (k uţ to bylo vozidel), z čehoţ vyplývá, ţe vozidel je pojištěných. [20] Z těchto vozidel vyjíţdí na vozovky bez povinného ručení přibliţně tisíc vozidel. V loňském roce jimi bylo zpŧsobeno celkem škod. Celková výše těchto škoda je okolo 450 miliónŧ Kč, které se vyplácí z Garančního fondu. [25] Jak uvádí Česká asociace pojišťoven, celkové předepsané pojistné mělo do roku 2007 klesající trend. Celkové předepsané pojistné tak kleslo z 156,0 mld. Kč na1 55,1 mld. Kč. Pojištění motorových vozidel je stále nejvýznamnější poloţkou neţivotního pojištění, i kdyţ jeho podíl předepsaného pojistného kaţdý rok klesá. Za rok 2011 klesl jeho podíl na 43,1 % oproti 45,7% podílu v roce Příčinou je pokles cen pojištění motorových vozidel a tedy i pojistného v obou odvětvích pojištění motorových vozidel. Předepsané pojistné havarijního pojištění pokleslo o 5 %, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla o 8,2 %. Závěrem mŧţeme říct, ţe pojistný trh stagnuje. [9] 30

31 Tab. 1. Podíl předepsaného pojistného u POV a HAV na celkovém předepsaném pojistném NŽP v ČR v letech Rok Neţivotní pojištění (v tis. Kč) celkem POV HAV Zdroj: výroční zprávy ČAP, vlastní zpracování 3.2 Členové České kanceláře pojistitelŧ V roce 2013 má licenci k poskytování povinného ručení 14 pojišťoven. Jaký má kaţdá z nich podíl na trhu povinného ručení podle počtu pojištěných vozidel, mŧţeme vidět v následující tabulce (viz Tab. 2). Mŧţeme říci, ţe jednoznačně největším objemem klientŧ disponuje Česká pojišťovna, která si své prvenství drţí uţ od roku Tito pojistitelé jsou členy ČKP: AIG pojišťovna a. s., AXA pojišťovna a. s., Allianz pojišťovna a. s., ČSOB pojišťovna a. s., Česká podnikatelská pojišťovna a. s., Česká pojišťovna a. s., Direct pojišťovna a. s., Generali pojišťovna a. s., 31

32 Hasičská vzáj. pojišťovna a. s., Kooperativa pojišťovna a. s., Slavia pojišťovna a. s., Triglav pojišťovna a. s., Uniqa pojišťovna a. s., Wüstenrot pojišťovna a. s. Pojistné smlouvy vystavené společností Chartis Europe S.A., uzavřené s účinností do 30. listopadu 2012, jsou převedeny na společnost AIG Europe Limited. S platností od Direct pojišťovna nesjednává nové pojistné smlouvy a současné smlouvy spravuje Uniqa pojišťovna. [10] Tab. 2 Předepsané pojistné a podíl na trhu jednotlivých pojišťoven v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijního ručení za rok 2012 Pojišťovna předepsané pojistné (v tis. Kč) podíl na trhu (v %) předepsané pojistné (v tis. Kč) podíl na trhu (v %) Allianz , ,6 Axa , ,2 Česká pojišťovna , ,3 Česká podnik. pojišťovna , ,5 ČSOB pojišťovna , ,4 Direct , ,5 Generali pojišťovna , ,2 Hasičská vzáj. pojišťovna , ,2 Kooperativa , ,9 Pojišťovna VZP ,3 Slavia , ,3 Triglav , ,9 Uniqa , ,3 Wüstenrot , ,2 Celkem , ,0 Suma TOP 7 pojišťoven , ,3 Zdroj:www.cap.cz, vlastní zpracování POV HAV 32

33 3.3 Analýza produktŧ pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla Pro svou diplomovou práci jsem zvolila pouze 7 pojišťoven z dŧvodu velkého rozsahu zkoumaných dat. Pojišťovny byly zvoleny na základně objemu předepsaného pojistného z oblasti povinného ručení a havarijního ručení za rok Vybraný vzorek je tvořen sedmi pojišťovnami, které svým podílem pokrývají hromady 91 % poptávky na trhu povinného ručení a 96 % poptávky na trhu havarijního pojištění. V této části práce se nebudu zabývat připojištěním u POV a HAV kromě nabídky připojištění, které jsou jiţ součástí balíčku jednotlivých variant. V tabulce níţe (viz Tab. 3) poskytuji stručný přehled nabízených limitŧ krytí a nabízených výhod v rámci zákonného limitu 35/35 mil. Kč.. Jednotlivé varianty budou rozebrány v podkapitolách u daných pojišťoven. 33

34 Tab. 3 Nabídka limitů krytí u POV a výhody v limitu 35/35 mil. Kč Pojišťovna Nabízené limity krytí v mil. Kč 35/35 50/50 70/70 100/ / /150 úrazové pojištění ţivelní pojištění právní ochrana připojištění vozíku pojištění os. věcí Allianz ČP ČPP ČSOBP Generali KOOP Uniqa Zdroj: Pojistné podmínky vybraných pojišťoven, vlastní zpracování Pojištění v limitu 35/35 mil. Kč asistenční sluţby 34

35 3.3.1 Allianz pojišťovna a. s. Allianz pojišťovna nabízí povinné ručení ve 3 základních variantách: Normal, Optimal a Exkluziv. Kaţdá z variant se liší limity pojistného plnění a bonusy k balíčkŧm. Pojištění lze sjednat on-line, telefonicky, na pobočce nebo ve velkoobchodu Makro. Varianta Normal: limit krytí 35/35, základní asistence, úrazové pojištění pro děti v motorovém vozidle, pojištění přípojného vozíku do 750 Kg a pojištění motocyklu do 50ccm. Varianta Optimal: limit krytí 50/50, všechny výhody, které jsou jiţ ve variantě Normal a k tomu je bonus pojištění proti ţivelním rizikŧm, poškození zaparkovaného motorového vozidla zvěří a garanci mobility, coţ znamená, ţe zpŧsobí-li pojištěný nehodu a zpŧsobí-li si váţná zranění, vyplatí pojišťovna Allianz Kč na nákup nového vozidla a roční rentu ve výši Kč po dobu aţ 10let. Varianta Exkluziv: limit krytí 100/100, všechny bonusy předchozích variant a zahrnuje navíc rizika střetu automobilu se zvířetem, úhradu nákladŧ na náhradní vozidlo ve výši maximálně 1000 Kč/den, přímou likvidaci a ţádný vliv na bonus u první škody. Přímá likvidace je zajištění kompletní likvidace škody na vozidle, nákladŧ na odtah a úhrada nákladŧ na zapŧjčení náhradního vozidla v případě nezaviněné škody svými klienty. Pojišťovna Allianz po výplatě pojistného plnění vymáhá dluţnou částku na pojišťovně viníka nebo ČKP. Další výhody: Allianz pojišťovna nabízí slevy 7% za sjednání penzijního připojištění, ţivotního pojištění, pojištění majetku. Slevu 5 % mŧţe klient dostat při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění. Výhodným produktem Allianz je povinné ručení SEZÓNA, které je určeno pro řidiče, kteří své vozidlo nevyuţívají po celý rok, a to bez nutnosti vyřadit vozidlo z registru vozidel, přičemţ zaplatí pouze za zvolené měsíce. [28] 35

36 Tab. 4 Analýza nabídky POV Allianz Výhody a bonusy Normal 35/35 mil. Kč Optimal 50/50 mil. Kč Exkluziv 150/150 mil. Kč Základní asistence Úrazové pojištění dětí ve vozidle POV k přípojnému vozíku POV k malému motocyklu Ţivel Poškození zaparkovéného vozidla zvířetem Garance mobility Střet vozidla se zvířetem Náhradní vozidlo po dobu 5 dní 1000 Kč/den Přímá likvidace 1. škoda bez vlivu na bonus Zdroj: Česká pojišťovna, a. s. Varianty Česká pojišťovna nabízí produkt povinného ručení v šesti variantách. Kaţdá z variant nabízí jiný limit krytí škod majetek/zdraví a liší se také druhem sluţeb k danému balíčku. Sjednání je moţné přes internet, telefonicky i na pobočce. Varianta START: limit 35/35 milionŧ Kč a jako doplňkové výhody jsou právní ochrana a tzv. povinné ručení Bez povinností. Tato sluţba poskytuje v případě nehody odtah vozidla do vzdálenosti 500km, zapŧjčení náhradního vozidla a vyřízení škody s cizí pojišťovnou. V rámci produktu Start je tato sluţba pouze na vyřízení škody. V dalších variantách je pak obsaţeno vše výše uvedené. Varianta STANDARD: limit 50/50, včetně výše uvedeného nabízí tato varianta ještě asistenci při nehodě a úrazové pojištění řidiče. Varianta EXCLUSIVE: limit 100/100, včetně výše uvedených sluţeb nabízí ještě asistenci při poruše a úrazové pojištění ostatních cestujících. 36

37 Varianta EXCLUSIVE PLUS: limit 120/120, včetně výše uvedených sluţeb nabízí ještě 1. zaviněná škoda bez vlivu na bonus, garance cena na 3 roky a Smartphone s aplikací Pojišťovna. Varianta EXCLISOVE MAX: limit 150/150, včetně výhod, které nabízí Exclusive plus nabízí tento produkt ještě úhradu škody bez odpočtu amortizace a střet se zvěří. Úhrada škody bez amortizace znamená, ţe za předpokladu nezaviněné nehody, bude pojištěnému vyplacena peněţní suma odpovídající obvyklé ceně. Varianta PREMIUM: limit 150/150 milionŧ a nejširší pojistnou ochranou, která zahrnuje výše uvedené bonusy a ještě navíc ţivelní pojištění a odcizení vozidla. U variant Start, Exclusive plus, Exclusive maxi a Premium je sjednání moţné pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5 tuny. Další výhody: U ČP lze získat slevu aţ 20 % za sjednání on-line, přičemţ výše této slevy závisí na variantě, kterou si klient vybere. Bonus aţ 55 % za bezeškodní prŧběh z předchozího pojištění a také k variantám Exclusive Plus, Exclusive Max a Premium získá klient SmartPhone Samsung. A také lze dostat slevu aţ 55 % v rámci Rodinné akce. Tato akce umoţňuje, ţe, pokud člen rodiny, který má sjednáno povinné ručení u ČP, mŧţe poskytnout extra [29] 37

38 Tab. 5 Analýza nabídky POV České pojišťovny 1. povinné ručení Bez povinností Start 35/35 Standart 50/50 Exclusive 100/100 Exclusive Plus 120/120 Exclusive Max 150/150 Premium 150/150 Právní ochrana Asistence při nehodě Úrazové pojištění řidiče Asistence při poruše Úrazové pojištění ostatních cestujících 1. zaviněná škoda bez vlivu na bonus Garance ceny na 3 roky Smartphone s aplikaci Pojišťovna Úhrada škody bez odpočtu amortizace Střet se zvěří Ţivel Nabízené výhody Odcizení vozidla Zdroj: vlastní zpracování Varianty Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Nabídka České podnikatelské pojišťovny je pro běţné uţivatele velmi nepřehledná a nalezení pojistných podmínek je obtíţnější. Podle pojistných podmínek Česká podnikatelská pojišťovna nabízí tři typy pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. Varianta SPOROPOV: limit 35/35, základní asistence, pojištění vozíku do 750 kg a mopedu do 50 ccm. Jedná se o povinné ručení s územní platností pro celou Evropu. Mimo území ČR se sjednává spoluúčast ve výši Kč. Je moţné si připlatit produkt SERVIS je balíček s připojištěními, který obsahuje vyřízení škody, odtah vozidla, poskytnutí náhradního vozidla při nehodě a pokrytí škody včetně úhrady amortizace. Varianta SPECIÁLPOV: limit 50/50, asistence speciál (která nabízí pětkrát vyšší limity neţ předchozí varianta a není nutná spoluúčast), úrazové pojištění řidiče, pojištění vozíku a mopedu do 50 ccm. 38

39 Varianta SUPERPOV: limit 100/100, tato varianta nabízí stejné sluţby jako produkt speciálpov jen se zvýšenými limity pro asistenci super a úrazovým pojištěním řidiče. Při sjednání některé z výše uvedených variant pojišťovna ČPP nabízí tzv. extra benefit PROFI. Tuto sluţby ČPP poskytne jen tehdy, pokud klient není v některé z malusových tříd. Jedná se o nabídku slevy 10% z pojistného neboli posunutí v bonusové třídě o 36 měsícŧ. Další výhody: Sleva za sjednání on-line sleva aţ 30 %. [30] Tab. 6 Analýza POV u ČPP Výhody z POV Sporopov 35/35 39 Varianta Speciálpov 50/50 Superpov 100/100 Asistenční sluţby POV pro vozík a moped Úrazové pojištění řidiče Spoluúčast při pojistné události mimo ČR Kč Zdroj: vlastní zpracování ČSOB pojišťovna, a. s. Pojišťovna ČSOB nabízí povinné ručení ve třech odměnách: Varianta STANDART: limit krytí 35/44 (navýšený limit pro majetek/zdraví), asistenční sluţby, úrazové pojištění řidiče na , Kč, pojištění osobních věcí řidiče na Kč a rodinných příslušníkŧ na 5000 Kč. Varianta DOMINANT: limity na 60/60, asistenční sluţby, úrazové pojištění řidiče na Kč a pojištění osobních věcí na Kč řidiče a rodinných příslušníkŧ. Varianta PREMIANT: limit krytí 100/100, asistenční sluţby, úrazové pojištění řidiče na Kč a pojištění osobních věcí na Kč řidiče a rodinných příslušníkŧ a navíc úhradu škody do výše 5000 Kč na voze pojištěného v případě nezaviněné nehody. Další výhody: Klient jiţ po 8 letech dosáhne na maximální bonus 50 %. ČSOB pojišťovna nabízí také sjednání pojištění Bez Starostí, díky němuţ pojišťovna postará o nápravu na voze klienta v případě nezaviněné nehody a uhradí náklady na náhradní vozidlo. ČSOB také poskytuje slevu 15 % za uzavření smlouvy online. [31]

40 Tab. 7 Analýza POV u ČSOBP Nabídka výhod Standart 35/44 Dominant 60/60 Premiant 100/100 Asistenční sluţby Úrazové pojištění řidiče Pojištění osobních věcí řidiče Pojištění os. věcí rodinných příslušníkŧ Úhrada škody na vozidle Zdroj: Varianta Kooperativa pojišťovna, a. s. Kooperativa nabízí povinné ručení NA100PRO, které obsahuje: výběr limitu pojistného plnění: 35/35 mil. Kč; 70/70 mil. Kč; 100/100 mil. Kč; pojištění při nezaviněné nehodě NA100PRO, ţivelní pojištění vozidla k povinnému ručení do Kč, asistenční sluţby. Pojištění NA100PRO kryje 100 % nákladŧ vzniklých při prokazatelně nezaviněné nehodě a navíc zajistí bezproblémové řešení vzniklé škody, přičemţ: vyřízení škody se uskutečňuje přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody; úhradu škody do výše obvyklé ceny; rychlou opravu vozidla ve spolupráci se smluvními servisy Kooperativy; úhradu nákladŧ na nájem náhradního vozidla u smluvní pŧjčovny Kooperativy. 40

41 Pojištění je určeno pro osobní a uţitková vozidla do 3,5 t, bez spoluúčasti a územní rozsah pojištění je pouze Česká Republika. Další výhody: bonus aţ 50 % za jízdu bez nehody, program Dŧvěra sleva 15 % ze základního pojistného za bezeškodný prŧběh po dobu následujících 3 let, sleva 5 % při roční frekvenci placení, sleva 5 % za další sjednané smlouvy u Kooperativy, sleva 10 % pro drţitele karty ZTP a ZTP/P, sleva 5 % na havarijní pojištění, jednorázová sleva 250 Kč na majetkové pojištění na první lhŧtní pojistné, sleva aţ 74 % na celoroční cestovní pojištění, sleva aţ 83 % na úrazové pojištění. [32] Tab. 8 Analýza nabízených produktů POV u KOOP Druhy výhod Varianta 35/35 70/70 100/100 Pojištění při nezaviněné nehodě NA100PRO Ţivelní pojištění vozidla k povinnému ručení Asistenční sluţby Zdroj: Generali pojišťovna, a. s. Pojišťovny Generali nabízí 3 moţnosti typu povinného ručení, které jsou podobné jako u předchozích pojišťoven. Varianta ZÁKLAD: limit 35/35 a základní asistencí Varianta KOMPLET: limit 70/70, rozšířená asistence a navíc připojištění střetu se zvěří. 41

42 Varianta EXKLUZIV: limit 100/100, nadstandardní asistenční sluţby, připojištění střetu se zvěří, poskytnutí náhradního vozidla (na 5 dní zdarma), úrazové pojištění řidiče a certifikát, který umoţňuje klientŧm vyuţívat informační servis poskytovaný klientským servisem Generali. Další výhody: bonus aţ 55 %, bonus ve výši 27 % za první rok provozování vozidla, sleva aţ 40% na základě individuálního posouzení klienta pojišťovnou, sleva 10% za roční frekvenci placení, sleva 20 % pro drţitele prŧkazu ZTP, sleva 5 % na produkty pojištění kasko/kasko Retro, moţnost převodu bonusu z povinného ručení na Havarijní pojištění, pojištění Allrisk, Retro (Allrisk), řada doplňkových pojištění za výhodných podmínek (pojištění skel, úrazové pojištění řidiče, řidiče a dětí přepravovaných v autosedačkách, všech sedadel vozidla, pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany, TOP Assistance). [33] Tab. 9 Analýza produktů POV u Generali Výhody Základ 35/35 Varianty Komplet 70/70 Exkluziv 100/100 Asistenční sluţby Pojištění středu se zvěří Náhradní vozidlo Úrazové pojištění řidiče Certifikát Zdroj: Uniqa pojišťovna, a. s. Uniqa pojišťovna nabízí níţe uvedené varianty pojištění. 42

43 Varianta POV BASIC: limit 35/35 a základní asistence. Varianta POV SUPER: limity 50 (majetek)/60 (zdraví), 100/100 nebo 150/150: zdarma na úrazové připojištění dětí do 15 let u všech limitŧ, s limity 100/100 mil. Kč a vyššími nemá první škoda vliv na bonus, s limity 150/150 mil. Kč je základ pojistného fixován po celou dobu platnosti smlouvy. Změny mohou nastat jen vlivem systému bonus/malus. Varianta POV EKONOM: limit 35/35, spoluúčast Kč při škodách v zahraničí, cenově efektivní nabídka pro auta starší více neţ 4 roky, se kterými klienti nejezdí do zahraničí. Varianta POV MAX: moţnost uzavřít pro všechny limity, základní asistence, ţivelní pojištění (kroupy, povodeň, vichřice), kryje škody zpŧsobené odcizením pojištěného vozidla a tato varianta je doporučena pro auto starší neţ 4 roky. Další výhody: sleva 5 % z celkové částky jako bonus za kaţdý rok bez nehod, moţnost vyuţít 24 hodin denně sluţeb Základní asistence UNIQA. [34] Tab. 10 Analýza produktů POV u Uniqa Nabídka výhod 35/35 50/60 100/ /150 Asistenční sluţby Úrazové pojištění dětí do 15 let 1. škoda bez vlivu na bonus Fixace základu pojistného Spoluúčast Ţivelní pojištění Pojištění škod odcizením vozidla Basic 35/35 Zdroj: vlastní zpracování Dominant Varianta Ekonom 35/35 MAX libovolné 43

44 3.3.8 Systém bonus-malus Při analýzy systému bonus/malus u jednotlivých pojišťoven narazíme na podobnost pojistných podmínek, ale pojišťovny se od sebe liší hlavně v oblasti malusu. Stupeň bonusu nebo malusu je zaloţen na termínu rozhodná doba, která vyjadřuje dobu, po kterou trvá pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Rozhodnou dobou je myšlena doba nepřetrţitého trvání pojištění odpovědnosti, počítá se v celých ukončených měsících a zohledňují se v ní pojistné události. Kaţdá rozhodná doba trvá přesný počet měsícŧ a je označena stupněm bonusu/malusu. Pokud došlo v rámci rozhodné doby k bezeškodnému prŧběhu, klient se v následující rozhodné době přesune do vyšší bonusové třídy a bude mít nárok na vyšší slevu z částky pojistného. U většiny zkoumaných pojišťoven (viz Tab. 12) nalezneme 10 bonusových tříd, které jsou rozděleny po 12 měsících a nejvyšším moţným bonusem je 50 %. Výjimkou je pojišťovna Generali, která má 11 bonusových tříd a nabízí tak nejvyšší moţný bonus ze všech pojišťoven, tj. slevu 55 % z placeného pojistného. Neméně zajímá je nabídka ČSOB pojišťovny, u které klient dosáhne na nejvyšší bonus jiţ za 96 měsícŧ, coţ je o dva roky dříve, neţ u jiných vybraných pojišťoven. Progrese ve výši bonusu je u většiny vybraných pojišťoven téměř stejná. Nárŧst slev za bezeškodní prŧběh se s kaţdou úrovní navyšuje o 5%. Jedinou výjimkou je opět pojišťovna Generali, která má díky bonusové třídě B 11 rozloţení slev jiné a pro klienty příznivější. To samé platí i u ČSOB pojišťovny, která má pouze osm bonusových tříd. U obou těchto pojišťoven klient dostane bonus ve výši 27 % jiţ po prvním roce bez nehody na rozdíl od 5 % u zbývajících čtyř zkoumaných pojišťoven. Rozdělení malusu dle rozhodné doby a jeho výše je na rozdíl od rozčlenění bonusu odlišné u kaţdé z vybraných pojišťoven. Malus vyjadřuje, jak je pojišťovna ochotná nechat si ve svém pojistném kmeni řidiče s relativně vyšší nehodovostí a za jakou cenu. Celkový počet tříd malusu se pohybuje od čtyř do deseti. Nejvýhodnější členění malusu pro rizikové řidiče je pojišťovna Uniqa, která ve svých pojistných podmínkách nabízí 10 malusových tříd s progresí 10 % na kaţdém stupni. Naopak nejméně výhodné jsou pojišťovny Allianz a Generali, které shodně mají pět malusových tříd s progresí 25 % a posledního stupně dokonce s rŧstem přiráţky o 50 % na 150 % z částky pojistného. ČSOB pojišťovna má nejvýhodnější stupnici pro bonus a dá se vydedukovat snaha o získání co nejvíce dobrých řidičŧ, naopak ze 44

45 stupnice pro malus se dá usoudit, ţe spadnutí do malusových tříd špatní řidiči pocítí jiţ ve druhém stupni malusové třídy, ve které je nastavena sráţka 40 % z částky pojistného. Nejvyšší přiráţky k pojistnému řidiči mohou získat u pojišťoven Allianz, České podnikatelské pojišťovny a u Generali, a to 150 %. Vývoj u ostatních pojišťoven je naznačen v tabulce níţe. Při přechodu klienta k jiné pojišťovně se započítává prokázaná rozhodná doba z předchozího zaniklého pojištění odpovědnosti. Do rozhodné doby se nezapočítává doba, kdy bylo pojištění odpovědnosti přerušeno. Pojištěnému je přiznán stupeň dosaţeného bonusu. Pokud klient spadá do malusové kategorie je otázkou, jestli kvŧli rizikovosti daného klienta pojišťovna neodmítne a zda klient vŧbec přizná, ţe rozhodnou dobou spadá do malusové kategorie. Klient by měl doloţit potvrzení o bonusu (malusu) v termínu určeném pojišťovnou. Pokud se tak nestane, pojišťovna si mŧţe údaje ověřit u příslušného orgánu registrace vozidel (obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností). Při škodní události v daném rozhodném období klient nepřichází o celý bonus, ale spadne v bonusové (malusové) stupnici do niţší třídy. U zkoumaných pojišťoven za kaţdou pojistnou událost, tj. škodní událost či rozhodnou událost pojistitel sníţí rozhodnou dobu o určitý počet měsícŧ, které se pohybují na úrovni 24 měsícŧ nebo 36 měsícŧ. Pro klienta to znamená posun z bonusové třídy o dvě aţ tři třídy níţ. Podrobný přehled uvádím v tabulce níţe. Tab. 11 Sankce v měsících za rozhodnou událost Pojišťovna Sníţení bonusu v měsících Allianz 24 ČP 36 ČPP 24 ČSOBP 36 KOOP 24 Generali 24 Uniqa 36 Zdroj: Pojistné podmínky vybraných pojišťoven, vlastní zpracování 45

46 Tab. 12 Systém bonus/malus u zkoumaných pojišťoven Třída Bonus/Malus Rozhodná doba v měsících Výše bonusu/malusu u vybraných pojišťoven v % Allianz CP CPP CSOBP KOOP Generali Uniqa B a více B aţ B aţ B 8 96 aţ B 7 84 aţ B 6 72 aţ B 5 60 aţ B 4 48 aţ B 3 36 aţ B 2 27 aţ B 1 12 aţ Z (základní třída) 0 aţ M 1-1 aţ M 2-13 aţ M 3-25 aţ M 4-37 aţ M 5-49 aţ M 6-61 aţ M 7-73 aţ M 8-85 aţ M 9-97 aţ M a více Zdroj: pojistné podmínky pojišťoven, vlastní zpracování 46

47 3.4 Analýza produktŧ havarijního pojištění V této části se budu věnovat produktŧm havarijního pojištění u vybraných pojišťoven, které se budou shodovat s výběrem pojišťoven u produktŧ povinného ručení Allianz pojišťovna, a. s. Pojišťovna Allianz má na výběr opět ze tří variant. Varianta NORMAL: Toto havarijní pojištění je zvláštní v tom, ţe nekryje riziko havárie, ale pouze odcizení vozidla, vandalismus a ţivelní pojištění 1. Klient také dostane základní asistenci, a poskytnutí náhradního vozidla na 5 dní. Varianta OPTIMAL: Zde kromě předchozí nabídky nalezneme i riziko havárie vozidla. Varianta EXKLIZIV: V nabídce této varianty je kromě výše uvedených první škoda bez vlivu na bonus. Nutná je spoluúčast v případě pojistné události ve výši 1%, 5% nebo 10%. Je také moţnost sjednat si rozšíření pojistného krytí o tzv. GAP, které má chránit před amortizací vozidla. V případě jeho odcizení nebo zničení získá klient prostředky na pořízení nového vozidla, tj. úhradu rozdílu mezi novou a trţní cenou. [28] 1 Podle VPP Allianz se ţivelní událostí rozumí poškození nebo zničení vozidla nahodilým náhlým pŧsobením následujících přírodních fyzikálních sil: vichřice, krupobití, úder blesku, zemětřesení, sesuv pŧdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, povodeň, záplava nebo poţárem, výbuchem, pádem stromu, stoţáru, sloupu telefonního nebo elektrického vedení nebo veřejného osvětlení. 47

48 Tab. 13 Analýza HAV u Allianz Výhody a bonusy Varianty Normal Optimal Exkluziv Základní asistence Náhradní vozidlo po dobu 5 dní Odcizení Ţivel Vandalismus Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem Havárie 1. škoda bez vlivu na bonus Spoluúčast 1 % min Kč 5 % min Kč 10% min Kč 1 % min Kč 5 % min Kč 10% min Kč jen 1000 Kč jen 5000 Kč jen Kč Zdroj: Další výhody: sleva 7% za penzijní připojištění, sleva 7% za ţivotní pojištění, sleva 7% za pojištění majetku, sleva 5 % při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění, havarijní pojištění SEZÓNA, které funguje na stejném principu jako u povinného ručení Česká pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna nabízí tři moţnosti havarijního pojištění. Varianta HAVÁRIE A ŢIVEL: základní asistence, havárie, ţivel 2 a vandalismus. Tato varianta se zaměřuje na krytí rizika havárie vozidla a krytí škod zpŧsobených ţivelní událostí. 2 Podle VPP ČP se ţivelní událostí se rozumí poţár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromŧ nebo stoţárŧ, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice. 48

49 Varianta ODCIZENÍ A ŢIVEL: základní asistence, ţivel, neoprávněné uţití vozidla a odcizení. Zde je primárním cílem chránit vozidlo proti odcizení a ţivelním škodám. Varianta ALL RISK: všechny předchozí benefity a k tomu ještě úrazové pojištění řidiče a ostatních cestujících. Klient se musí podílet na havarijním pojištění spoluúčastí dle své volby od 1 % do 30 %, tzn. od Kč do Kč. Další výhody: 5 % na havarijní pojištění při sjednání povinného ručení, aţ 20 % při on-line sjednání, aţ 20 % za zabezpečení vozidla, 4 % za akceptaci doporučených autoservisŧ v případě opravy, bonus aţ 50 % za jízdu bez nehod, který si mŧţete převést i od jiných pojišťoven. [29] Tab. 14 Varianty havarijního pojištění u České pojišťovny Výhody a bonusy Varianty Havárie a ţivel Odcizení a ţivel All Risk Základní asistence Havárie Vandalismus Odcizení Neoprávněné uţití vozidla Ţivel Úrazové pojištění řidiče a ost. cestujících Spoluúčast 1 % min Kč aţ 30% min Kč 1 % min Kč aţ 30% min Kč 1 % min Kč aţ 30% min Kč Zdroj: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Tato pojišťovna nabízí dva produkty havarijního pojištění. 49

50 Varianta IDEÁLKASKO nabízí 2 druhy krytí pojistného nebezpečí, přičemţ asistenční sluţby jsou k oběma moţnostem zdarma. Jedná se o: a) havárie, ţivelní událost 3, odcizení a vandalismus a b) odcizení, ţivelní událost. Územní platnost pojištění je na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie. Varianta SPOROKASKO je určena pro vozidla starší neţ 3. let. Územní platnost je omezena pouze na Českou republiku, přičemţ ostatní. Toto pojištění kryje rizika: havárie, ţivelní události, odcizení a vandalismu a jsou k němu zdarma asistenční sluţby. Z pojistného plnění u pojistných událostí vzniklých v prvních šesti měsících trvání pojištění skel se odečítá spoluúčast ve výši 30 %. U pojistných událostí vzniklých později se spoluúčast neodečítá. Další výhody: 5% sleva za sjednané povinné ručení a sleva za zabezpečení vozidla (mechanické zabezpečení nebo aktivní vyhledávací systém). [30] Tab. 15 Analýza HAV u ČPP Výhody a bonusy SPOROKASKO Základní asistence Havárie Vandalismus Odcizení Ţivel Územní platnost Evropa Evropa ČR Zdroj: VPP ČPP, vlastní zpracování IDEALKASKO Varianty ČSOB pojišťovna, a. s. ČSOB pojišťovna nabízí havarijní pojištění ve dvou formách. 3 Podle VPP ČPP Ţivelní událost poţár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromŧ nebo jiných předmětŧ, krupobití, povodeň nebo záplava, vichřice, poškození kabeláţe vozidla zvířetem. 50

51 Varianta KASKO DOMINANT: poskytuje na území celé Evropy kompletní havarijní pojištění, včetně ţivelních pohrom, vandalismu či střetu vozidel. Tento druh pojištění funguje na principu All Risk. Zatímco druhá varianta kryje pouze vybraná pojistná nebezpečí. Varianta KASKO MINI: kryje na území celé Evropy riziko vandalismu, omezené ţivelné události a střet se zvěří. Na rozdíl od jiných pojišťoven nenabízí pojištění odcizení či havárie, coţ by pro některé klienty mohla být zásadní informace, proč si tuto variantu HAV nezvolit. A také KASKO MINI kryje pouze vybraná ţivelní rizika. Obě varianty poskytují asistenční sluţbu zdarma a je nutná sjednat spoluúčast ve výši min. 5%, tj. min Kč. Další výhody: sjednání havarijního pojištění online se slevou 15 %, převod bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění, připsání nadstandardního bonusu 5% za kaţdý rok bez nehody, spoluúčast při škodě jiţ od 5 %. [31] Tab. 16 Analýza HAV u ČSOBP MINI Varianty DOMINANT Základní asistence All risk pojištění Vandalismus Odcizení Ţivel Havárie Střet se zvířetem Poţár, krupobití, pád jakýchkoli věcí, povodeň, záplava Pád, náraz (např. do jiného vozidla), výbuch, blesk, vichřice, střet Spoluúčast Zdroj: Výhody min. 5 % tj Kč min. 5 % tj Kč 51

52 3.4.5 Kooperativa pojišťovna, a. s. Pojišťovna Kooperativa nabízí ojedinělý produkt na českém trhu. Jako u ostatních pojišťoven zde neuvidíme předem připravenou variantu havarijního pojištění, ale klient si sám vybírá rozsah rizik a vytváří si pro něj nejlepší pojistnou ochranu. Pojišťovna nabízí krytí rizik havárie, odcizení, ţivelní události 4 a vandalismu. Územní platnost je pro celou Evropu a základní asistenční sluţby jsou zdarma. Pojistník si volí spoluúčasti od 0 %, min Kč do 20 %, min Kč. Další výhody: moţnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění, aţ 20% sleva na havarijní pojištění při nadstandardním zabezpečení vozidla. [32] Generali pojišťovna, a. s. Nabídka havarijního pojištění je segmentována na rŧzné druhy klientŧ a nabízí 3 druhy produktŧ. V kaţdé variantě je navíc moţné si vybrat rozsah krytí rizik specifičtěji. Varianta MINIKASKO: pro osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let. Mezi pojištěná rizika patří: ţivelní škody, střet se zvířetem, poţár, výbuch (škody vzniklé z příčiny těchto rizik se vyplácí bez spoluúčasti) a vandalismus. Produkt nenabízí pojištění rizika proti havárii vozidla. Riziko odcizení je moţné připojistit. Spoluúčast se v případě vandalismu sjednává ve výši 5% min Kč. Varianta KASKO: pro osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let. Klient se mŧţe vybrat ze dvou moţností: a) All Risk: havárie, vandalismus, ţivelní události 5, poţár nebo výbuch, odcizení (odcizení je moţné sjednat jen pro věk vozidla 3-11 let) a asistenční sluţby. b) Pojištění Havarijní : havárie, vandalismus, ţivelní události, poţár nebo výbuch. 4 Podle VPP se ţivelní událostí rozumí poškození vozu v dŧsledku pŧsobení přírodních fyzikálních sil a poškození či zničení zaparkovaného vozidla zvěří. 5 Dle VPP Generali se ţivelní událostí rozumí - krupobití, povodeň, sesuv nebo zřícení laviny, úder blesku, vichřice, záplava, zřícení skal, pád kamení a sesuv pŧdy nebo zeminy. 52

53 Varianta RETRO: pro všechna osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t ve věku 6-20 let, pokud obvyklá cena vozidla nepřesáhne Kč. Klient si vybírá ze 7 variant limitŧ (s ohledem k aktuální ceně vozidla) ve výši 50 tisíc Kč, 75 tisíc Kč, 100 tisíc Kč, 125 tisíc Kč, 150 tisíc Kč, 175 tisíc Kč a 200 tisíc Kč. Tyto limity určují horní hranici pojistného plní ze všech pojistných událostí v prŧběhu jednoho pojistného období a pokles ceny vozidla v čase nemá vliv na tento limit. K dispozici jsou dvě varianty RETRO typu pojištění: 1) RETRO ve formě All Risk Havarijní pojištění kryje rizika: havárie, odcizení, vandalismus, ţivelní událost, poţár a výbuch. Navíc klient získá: bonus za bezeškodní prŧběh aţ do výše 50 %, moţnost převedení aţ 50% bonusu z povinného ručení, sleva 5 % za sdruţené pojištění, sleva 10 % za roční frekvenci placení, sleva 10 % za nadstandardní zabezpečení vozidla, sleva 20 % pro drţitele prŧkazu ZTP nebo ZTP/P a asistenční sluţby zdarma. 2) RETRO (ţivelní události, odcizení, vandalismus) Havarijní pojištění kryje rizika: ţivelní události (krupobití, úder blesku, povodeň, záplava, poţár, výbuch, vichřice, pád kamení a sesuv pŧdy nebo zeminy, sesuv nebo zřícení laviny), odcizení a vandalismus. Klient také získá slevu 5 % za sdruţené pojištění, slevu 10 % za roční frekvenci placení, slevu 10 % za nadstandardní zabezpečení vozidla a slevu 20 % pro drţitele prŧkazu ZTP nebo ZTP/P. Pro obě pojištění se sjednává spoluúčast 1%, minimálně však Kč. Další výhody: sleva 5 % za sdruţené pojištění, sleva pro drţitele ZTP a ZTP/P 20%. [33] 53

54 Tab. 17 Analýza nabídky HAV u Generali pojišťovny Výhody All Risk Havarijní All Risk ţivel + odcizení Základní asistence Havárie Odcizení Ţivelní událost Vandalismus Střet se zvěří Poţár a výbuch Stáří vozidla do 11 let do 11 let do 11 let 6-20 let 6-20 let Spoluúčast Minikasko vandalismus min Kč Varianty Kasko 1 % min Kč Retro 1 % min Kč Zdroj: VPP Generali pojišťovna, vlastní zpracování Uniqa pojišťovna, a. s. Pojišťovna Uniqa nabízí produkty, které jsou cíleny na široký okruh řidičŧ dle zajímavých kritérií. Varianta KASKO BASIC je primárně určena pro řidiče, kteří jezdí často do přírody či na venkov a je tedy větší riziko střetu se zvěří. Tento produkt kryje rizika: ţivelní škody (vichřice, povodeň, kroupy a další), střet se zvěří, poškození vozidla padajícími předměty (např. strom apod.) a asistence KOMFORT (včetně přímé likvidace škod PROFÍK). Varianta KASKO ODCIZENÍ je variantou pro sváteční řidiče. Kryje rizika: odcizení vozidla nebo jeho části a ţivelní škody. Produkt nekryje riziko havárie, vandalismu, pádu či nárazu věci Varianta KASKO KOMPLET je všestranné pojištění, které kryje následující rizika: havárie, odcizení vozidla nebo jeho části, ţivelní škody 6, vandalismus, pád či náraz věci a zahrnuje také poškození měkkých částí vozidla (např. kabeláţe) drobnými zvířaty. 6 Podle VPP pojišťovny je ţivelnou událostí: pořád, výbuch, úder blesku, povodně a záplava, vichřice, krupobití, sesup pŧdy, zřícení skal, pád lavin a tíha sněhu. 54

55 Varianta KASKO MAX je určeno pro náročné klienty a zahrnuje krytí stejné jako u KASKO KOMPLET a k tomu nabízí: ochrana GAP: při totální škodě Vám náleţí pojistné plnění aţ do výše pořizovací ceny vozu, pojistné plnění aţ do výše pořizovací ceny vozidla, první pojistná událost nemá vliv na výši bonusu při opravě ve smluvním servisu, který vozidlo prodal, bezplatné pojištění všech skel vozidla, pojištění asistence KOMFORT zdarma, příspěvek na zapŧjčení náhradního vozidla, pojištění lze sjednat k nově zakoupeným vozidlŧm (do 6 měsícŧ stáří). Varianta KASKO SUPER nabízí stejné sluţby jako KASKO MAX a k tomu tyto doplňkové produkty: tzv. pojištění GAP během prvních tří let od pořízení vozu zaručuje pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky a v dalších letech je pojistné plnění zvýšeno na 110 % obecné ceny vozidla v okamţiku vzniku škody; o pokud při částečném poškození vozidla, vyuţijete stejný servis dealera, u kterého jste svŧj vŧz koupili, spoluúčast Vám sníţíme na polovinu; o spoluúčast Vám úplně odpustíme, kdyţ po totální škodě nebo krádeţi koupíte nový vŧz u stejného prodejce a pojistíte ho opět u UNIQA; první pojistná událost nemá vliv na výši bonusu při opravě ve smluvním servisu; bezplatné pojištění všech skel vozidla; rozšířená asistence KOMFORT; obsahuje nejvyšší limity pro opravu ze všech havarijních produktŧ pojišťovny, pojištění lze sjednat k nově zakoupeným vozidlŧm (do 6 měsícŧ stáří). Varianta KASKO KOMFORT je určena pro starší vozy. Tento produkt kryje rizika havárie, odcizení vozidla nebo jeho části, ţivelní škody, vandalismus a pád či náraz věci. U vozidla 55

56 pořízeného na leasing bude klientŧm vyplaceno pojistné plnění při totálních škodách aţ do výše nesplacené hodnoty vozidla. Územní platnost všech typŧ HAV je celá Evropa včetně asijské části Turecka. Další výhody: moţnost vyuţívat 24 hodin denně sluţeb Základní asistence UNIQA, slevu aţ 20% za odpovídající zabezpečení vozidla, při pojištění pro případ odcizení slevu aţ 40% z pojistného, za bezeškodní prŧběh aţ 50% z celkového pojistného, slevu 50% na provedení SBZ OCIS (pískování skel) od CEBIA. [34] Tab. 18 Přehled nabídky HAV u Uniqa pojišťovna Výhody Basic Odcizení Komplet Max Super Komfort Základní asistence Vandalismus Odcizení Ţivel Havárie Střet se zvířetem Poškození vozu padajícími předměty Pád, náraz věci, poškození měkkých části vozu zvířaty 1. pojistná událost bez vlivu na bonus Ochrana GAP Pojištění skel Zdroj: vlastní zpracování Varianty 56

57 4 KRITÉRIÍ VÝBĚRU V OBLASTI POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Na českém pojistném trhu pŧsobí čtrnáct komerčních pojišťoven nabízející pojištění motorových vozidel a je občas sloţité se v jejich nabídce vyznat. A vzniká otázka: Jak si vybrat pojišťovnu?. Kaţdý ze subjektŧ pojistného vztahu, tj. komerční pojišťovna a pojištěný (pojistník) má jinou představu o poţadavcích na pojistný produkt. Pojištěný má snahu získat nejméně tolik, kolik do něho vloţit na pojistném a pojišťovna chce dosáhnout zisk při splnění všech svých závazkŧ. Kaţdý klient by si před výběrem pojišťovny měl ujasnit své priority a cíle. Někdo dá přednost renomovaným institucím s dlouholetou tradicí, jiný zas malým dravým společnostem. Někdo chce být dobře pojištěn i za cenu vyššího pojistného, jiný zas není ochoten zaplatit vysoké pojistné, které také ne vţdy zajišťuje adekvátní kvalitu. Z charakteru pojistných sluţeb vyplývá, ţe poptávka o ně má tzv. negativní podobu, protoţe subjekt se nepojišťuje s cílem, aby došlo k pojistné události, ale snaţí se o minimalizaci následkŧ škodní události. Pojistný vztah má zpravidla dlouhodobý charakter, protoţe změna pojišťovny představuje náklady peněţní či časové. Kritéria výběru, jejich pořadí a váhy jsou čistě individuální záleţitostí, proto zde uvedu jen základní kritéria podle Martinovičové, D. Kritéria lze rozdělit do dvou skupin, přičemţ první skupinu tvoří kritéria týkající se pojistitele a druhou pojistného produktu. Tab. 19 Přehled možných kritérií pro výběr pojišťovny a pojistného produktu Kritéria týkající se pojistitele Kritéria týkající se pojistného produktu dosavadní zkušenosti s pojišťovnou dynamika pojistného (inflační navýšení, indexování dostupnost poskytovaných sluţeb frekvence placení pojistného image pojišťovny kompletnost nabídky pojistných produktŧ podíl na pojistném trhu pojistné předepsané pojistné a jeho vývoj pojistné podmínky rychlost likvidace pojistných událostí slevy na pojistném solventnost pojišťovny spoluúčast technické rezervy pojišťovny vzdělání a kvalifikace zaměstnancŧ základní kapitál pojišťovny Zdroj: [18, s. 132] 57

58 Dosavadní zkušenosti s komerční pojišťovnou Jakákoliv negativní zkušenost, např. pomalá likvidace pojistné události či nevhodné chování pracovníka pojišťovny odrazuje klienta v setrvání ve spolupráci s danou pojišťovnou. Díky moderním technologiím (především diskuzím na internetu) mŧţe mít tato negativní zkušenost a názor klienta vliv i další současné i potenciální klienty, protoţe lidé mají tendenci přebírat pozitivní i negativní informace ze svého okolí i z internetu. Dostupnost poskytovaných sluţeb Při volbě pojišťovny hraje také svou roli moţnost osobního kontaktu klienta s pojišťovnou. Menší pojišťovny mají méně obchodních míst, a to mŧţe některé klienty odradit i přes rostoucí trend vyřizování základních poţadavkŧ u rŧzných subjektŧ přes internet. Kontaktním místem nemusí být jen pobočka pojišťovny, mŧţe to být i pojišťovací zprostředkovatel. Image komerční pojišťovny Image je vytvářena dobře zapamatovatelným jménem, logem, sloganem, reprezentace navenek, např. přístup jejich pracovníkŧ, tisková prohlášení, dobročinná činnost aj. Image pojišťovny vytváří také reklama a samotná firemní kultura. K vybudování dlouhodobé dŧvěry a dobré image slouţí tzv. public relations. Dobrou image se také vytváří dostupnost informací o pojistných produktech a o společnosti samé, zejména o jejím hospodaření. Podíl na pojistném trhu Podíl na pojistném trhu uvádí procentuální podíl na pojistném trhu celkově, v daném odvětví nebo pojistném produktu. Určuje se na základě celkového předepsaného pojistného za jeden kalendářní rok. Předepsané pojistné a jeho vývoj Předepsané pojistné je pojistné, které se platí na dané pojistné období. Po odečtení nákladŧ je základem pro výpočet daně z příjmŧ pojišťovny. Je to významný ukazatel výsledku činnosti kaţdé pojišťovny a pouţívá se ve srovnání s ostatními pojišťovnami, ale i jeho změny v čase. Rychlost likvidace pojistných událostí Toto kritérium je vizitkou kaţdé pojišťovny. Klient uzavírá pojištění z dŧvodu nebezpečí vzniku škody teprve, kdyţ nastane, tak zjistí, zda si vybral dobrou pojišťovnu a produkt. Právě zkušenosti s prŧběhem likvidace škod hrají největší roli o vytvoření názoru 58

59 potenciálních klientŧ o pojišťovně. Mnohdy právě toto kritérium rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu pojišťovny. Při likvidaci škody by měla být dodrţeny tyto zásady: včasnosti vyřízení pojistné události, zjištění objektivní pravdy, správnosti stanovení pojistného plnění, správné komunikace a zpětné vazby. Solventnost pojišťovny Uzavřením pojistné smlouvy se komerční pojišťovna zavazuje plnit své závazky vŧči pojištěnému, tzn. vytvořit takové podmínky, aby byla schopna vyplatit pojistné plnění a další závazky včas. Pro tyto účely vytváří pojišťovna technické rezervy. V případě mimořádných událostí a nedostatku technický rezerv musí pouţít svá aktiva. Solventnost znamená schopnost splnit své závazky včas a v dané výši. Technické rezervy pojišťovny Technické rezervy představují peněţní prostředky, které slouţí jako cizí zdroj krytí závazkŧ, jeţ vyplývají z uzavřených pojistných smluv, které jsou dlouhodobého charakteru. Pojistné plnění mŧţe být vypláceno i mnoho let po pojistné události. Technické rezervy, zajištění a soupojištění řeší problém okamţité likvidity a tedy ke krytí závazkŧ z pojistných smluv. Díky zhodnocení technických rezerv mŧţe pojišťovna zlepšit svou finanční situaci či připsat svým klientŧm určité výnosy (u ţivotního pojištění). Vzdělání a kvalifikace zaměstnancŧ Toto kritérium je velmi subjektivní, protoţe lidé nejsou stroje a mají své špatné dny. I přesto by zaměstnanci měli mít dostatečnou kvalifikaci a vhodné vlastnosti na danou pozici. Základní kapitál Základní kapitál je peněţní ocenění hmotných a nehmotných aktiv, které slouţí podnikatelskému subjektu k činnosti Minimální výše základního kapitálu je dána zákonem o pojišťovnictví. Dynamika pojistného Jedná se o navýšení pojistného v závislosti na inflaci. Dojde tím ke zvýšení i pojistné částky tak, aby byla zachována její reálná hodnota. Frekvence placení pojistného 59

60 Toto kritérium znamená volbu placení pojistného v ročních platbách či v kratších intervalech. Kompletnost nabídky pojistných produktŧ Jedná se o moţnost vybrat si z nabídky pojištění na všechna identifikovatelná rizika. Obnovování pojistného období Pojistné smlouvy na neţivotní pojištění jsou obvykle uzavírány na dobu neurčitou, přičemţ pojistné období je jeden rok a pak se smlouvy automaticky obnovují, dokud jeden ze stran pojistného vztahu smlouvu nevypoví. Pojistné Pojistné je cena za finanční krytí rizika, které se platí na dohodnuté období, v dohodnuté výši, aby bylo pojištění v platnosti. Pojistné podmínky Pojistné podmínky jsou soubor podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě či stanovené právním předpisem, podle kterých se pojištění realizuje. Je vhodné se s těmito podmínkami dŧkladně seznámit, zejména s moţnými výlukami z pojištění. Pojistné riziko Je nutné si určit, jakou míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události má daný subjekt a na základě informací o pojištění u jednotlivých pojišťoven zjistit, zda jsou rizika daného subjektu pojistitelná a za jakých podmínek. Slevy na pojistném Jsou v pojištění motorových vozidel nejčastěji poskytovány formou bonusŧ za bezeškodní událost. Spoluúčast Jedná se o podíl na úhradě vzniklé škody z pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě. Výčet kritérií, jeţ hodnotí komerční pojišťovny a jejich nabídky, je poměrně dlouhý a jejich hodnocení závisí na prioritách hodnotitele. Pro ohodnocení jednotlivé pojišťovny lze vybraným kritériím přiřadit určité váhy, které vyjadřují dŧleţitost a lépe tak vyjádřit význam kritéria pro daný subjekt. [18, s ] 60

61 4.1 Segmentace pojišťoven Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla Před tím, neţ budu moct navrhnout kritéria pro výběr pojištění motorových vozidel, bych se chtěla stručně podívat, jakým zpŧsobem segmentují v tomto směru pojišťovny a tím lépe nadefinovat kritéria výběru pojišťovny. V oblasti povinného ručení nemají pojišťovny příliš moţnost segmentace z dŧvodu omezení zákonem č 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. Segmentace klientŧ je zcela v rukou jednotlivých pojišťoven. Kalkulace pojistného se řídí vnitřními předpisy pojišťovny, které nejsou veřejné a běţně přístupné, ale dá vydedukovat, ţe pojistné je ovlivněno rŧznými parametry a koeficienty týkající se části automobilu nebo jeho vlastníka. Pojistné se tak mŧţe lišit u stejné pojišťovny buď pro dvě zcela shodná vozidla s rŧznými majiteli, nebo pro stejného majitele s dvěma rŧznými automobily. Sazby a koeficienty pro výpočet konečné ceny pojistného jsou ovlivňovány nabídkou a poptávky a také rizikovými faktory, které si urči sama pojišťovna, např. bydliště, věk majitele vozu či stáří, výkon motoru. Pojistné riziko není moţné v dŧsledku velkých nákladŧ analyzovat individuálně, proto pojišťovny sestavují tzv. tarifní skupiny, pro které je podstupované riziko přibliţně stejné. Cenová kalkulace probíhá na základě zpracování statistických dat, dle kterých pojistitel rozdělí pojistníky podle pravděpodobnosti rizika, tj. dle očekávané výše pojistného plnění. [17] Jak jiţ bylo výše uvedeno, výpočet pojistného podléhá utajení zejména kvŧli konkurenceschopnosti jednotlivých pojišťoven. I přesto se dá dle finančních kalkulaček pojišťoven odhadnout a přibliţně určit, jakým zpŧsobem jednotlivé pojišťovny segmentují své klienty a na co se zaměřují při stanovení pojistného. Ve vybraných pojišťovnách v oblasti povinného ručení lze nalézt následující tarifní proměnné: 1) dle vozidla: typ vozidla, jeho stáří, hmotnost, 61

62 zdvihový objem válcŧ (kubatura) [cm3/ccm/l], výkon motoru [kw] a zpŧsob pouţití; 2) dle pojistníka: bydliště (obec), věk, FO/PO, délka bezeškodného prŧběhu, počet nehod. Já se v dalším zkoumání budu věnovat pouze osobním automobilŧm do 3,5 t, z oblasti typu klienta pouze fyzickým osobám, ohledně limitu to bude zákonem stanovený nejniţší limit 35/35 mil. Kč bez připojištění navíc. Typ vozidla V této kategorie je myšleno, zda se jedná o osobní automobil, nákladní vozidlo, motocykl, autobus, traktor aj. Zdvihový objem motoru Tato proměnná má v české historii hluboké kořeny. Pojišťovny nejspíš vycházejí z faktu, ţe čím větší má auto objem válcŧ, tím je rychlejší, dosahuje většího zrychlení a celkově má větší sílu. U zkoumaných pojišťoven platí: čím je objem válcŧ motoru, tím vyšší i pojistné. Výkon motoru Výkon motoru je míra vykonané práce. Jeho jednotkou jsou kilowatty (kw). Ke zvýšení výkonu motoru je třeba buď zvýšení objemu nebo zdvihu nebo obojího. A tedy kubatura motoru nemusí automaticky ukazovat na jeho výkon. Stáří vozidla Pojišťovny zpravidla znevýhodňují majitele novějších vozŧ a jejich pojistné je vyšší. Zpŧsob vyuţití vozidla 62

63 Pojišťovny rozlišují, zda se jedná o vozidlo na běţné pouţití, či např. je to vozidlo taxisluţby, autoškoly či sanitní vŧz. Místo bydliště Pojišťovny pravděpodobně vyuţívají statistiky nehodovosti v rŧzných krajích a obcích. A dle velikosti obce majitele vozu stanovují pojistné, přičemţ zvýhodňují pojištěné z menších obcí. V tomto kritériu se ovšem nebere v úvahu, ţe v daném kraji či měst nehodu zpŧsobí člověk s jinou poznávací značkou, protoţe lidé z vesnic často dojíţdění do práce do větších měst. Věk pojistníka Toto kritérium je stanoveno na předpokladu, ţe mladší řidiči jsou méně zkušení a je jim stanováno vyšší pojistné. Dále je otázkou, zda auto je vyuţíváno jen věkově starší či mladší osobou nebo se jedná o vŧz, který vyuţívá celá rodina. Nastává tak otázka, proč vázat pojistné pouze k jedné osobě vlastnící automobil a jestli by nebylo lepší, kdyby pojištění odpovědnosti bylo uzavřeno pro všechny řidiče zvlášť a nebylo tolik vázáno k vozu. 63

64 Typ vozu Stáří vozu Zdvihový objem motoru Výkon motoru Zpŧsob pouţití Velikost obce Věk Informace o bezeškodním prŧběhu Tab. 20 Analýza segmentace klientů pojišťoven u POV Kritéria vozidla Kritéria pojstníka Pojišťovna Allianz ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ČP ANO NE ANO NE ANO ANO ANO ANO ČPP ANO NE* ANO NE ANO ANO ANO ANO ČSOBP ANO NE NE ANO ANO ANO ANO ANO KOOP ANO NE ANO ANO ANO NE NE ANO Generali ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO Uniqa ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO Zdroj: Finanční kalkulačky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování * U stáří vozu ČPP zohledňuje historická a starší automobily do r Zpracované údaje v tabulce nemusí zcela odpovídat realitě, protoţe nemám k dispozici neveřejné údaje pojišťoven, kde bývají stanoveny přesné koeficienty a přiráţky pro pojistně rizikové klienty. Údaje jsem se snaţila zjistit pomocí finančních kalkulaček jednotlivých pojišťoven a při zadávání rŧznorodých údajŧ vysledovat segmentaci klientŧ. Pojišťovna Allianz je při zkoumání svých klientŧ velmi dŧsledná a kromě stáří vozu zohledňuje všechna vypsaná kritéria. Mělo by platit, ţe pokud má klient silnější vozidlo, platí více. A také by mělo platit, ţe čím je klient z většího města a je mladší, tím také platí víc. Ale jak se ukáţe v modelovém příkladu, nemusí to odpovídat skutečnosti. Česká pojišťovna se drţí historických parametrŧ a ve své kalkulaci nezahrnuje výkon motoru, ale kubaturu. Je pravděpodobné, ţe vyšší pojistné budou mít klienti s vyšší kubaturou, z většího města a niţším věkem. Česká podnikatelská pojišťovna je na tom obdobně jako Česká pojišťovna. Naopak ČSOB pojišťovna přináší do pojištění odpovědnosti motorových vozidel nový přístup vypočítávání pojistného. Jako jediná nezohledňuje kubaturu motoru, ale řídí se heslem: nebourá auto, ale jeho řidič, a tak upřednostňuje kritéria týkající se řidiče, zejména jeho věk, velikost obce, dobu bez nehod. A jeho kritérium souvisejícím s pojišťovacím vozem 64

65 pouţívá pouze výkon motoru. ČSOB pojišťovna mŧţe být výhodná pro staršího člověka z menší obce, který v posledních letech neboural a zároveň touţí po silném voze. Kooperativa pojišťovna naopak volí přesně opačnou strategii: zajímá se o vozidlo a nezajímá se o řidiče. Tato pojišťovna by mohla být vhodná pro mladého člověka z většího města, který si ovšem koupí běţně výkonné auto s niţší kubaturou, přičemţ Kooperativa při stanovení pojistného nezohlední klientŧv věk ani bydliště. Generali pojišťovna a Uniqa pojišťovna mají shodné rysy v tom, ţe zohledňují stáří vozu, coţ předchozí zkoumané pojišťovny nedělaly. Znamená to, ţe dva klienti se stejnou značkou vozu a stejným zdvihovým motorem, ale s jinou stáří vozu zaplatí odlišné pojistné. Platí, ţe čím je starší vŧz, tím je niţší cena. Obě dvě pojišťovny neuplatňují kritérium výkonu motoru. Tyto dvě pojišťovny by mohly být vhodné pro majitele starší aut. Při shrnutí bych chtěla poukázat na to, ţe ČSOB pojišťovna se zaměřuje na kritéria týkající se schopností řidičŧ, naopak Kooperativa se zaměřuje pouze na technické vlastnosti vozidla a nikoliv na řidiče. Generali a Uniqa jsou zajímavé pro majitele starších vozŧ Havarijní pojištění Při kalkulaci havarijního pojištění pojišťovny zajímají především majetkové škody, přičemţ znají hodnotu poškozeného automobilu. Kalkulaci ovlivňují rŧzné faktory, a to zejména: dle vozidla: hodnota vozidla a jeho stáří, typ a značka vozidla, zpŧsob pouţití, spoluúčast, frekvence plateb pojistného, z hlediska řidiče: věk majitele vozidla, obec, předchozí bezškodní prŧběh, 65

66 jiné bonusy a slevy. Při stanovení kalkulace pojistného často pojišťovny vychází z informací o majiteli vozidla, aby si tak zařadily řidiče do rŧzných rizikových skupin. Pojistná rizika, která kryje havarijní ručení, jako je např. riziko odcizení, vandalismus, ţivelní událost aj. posuzují na základě statistických dat. Dŧleţitými faktory jsou i výše potencionální škody a pravděpodobnost škodní události. Stejně jako u povinného ručení, je zpŧsob výpočtu pojistného u jednotlivých pojišťoven rozdílný a neveřejný. Kromě kritérií zmíněných u POV se setkáváme s dalšími kritériemi např.: Hodnota vozidla Cena vozidla nejvíce ovlivňuje konečnou výši pojistného. Čím je vyšší hodnota vozidla, tím roste i výše pojistného kvŧli potenciálním vyšším škodám. [17] Značka vozidla Nejen cena a dostupnou náhradních dílŧ je pro pojišťovnu dŧleţitou informací, ale i oblíbenost jednotlivých značek aut u zlodějŧ. Nejvíce ohroţené značky jsou Škoda Octavia, Volkswagen, Ford a Audi. Nejmenší zájem je o vozidla japonské a korejské výroby. [15] 66

67 Typ vozu Stáří vozu Zdvihový objem motoru Výkon motoru Hodnota vozidla Značka vozidla Spoluúčast Zabezpečovací zařízení pouţití Velikost obce Věk Informace o bezeškodním cprŧběhu Tab. 21 Analýza segmentace klientů pojišťoven u HAV Kritéria vozidla Kritéria pojstníka Pojišťovna Allianz ANO ANO ANO ANO NE ANO NE* NE ANO ANO ANO ČP ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ČPP ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ČSOBP ANO ANO NE NE ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO KOOP ANO ANO ANO ANO NE ANO NE* NE ANO NE ANO Generali Uniqa ANO ANO ANO NE NE ANO NE* NE ANO ANO ANO Zdroj: Finanční kalkulačky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování * Výše spoluúčasti je stanovena až v pojistné smlouvě. 67

68 U Allianz pojišťovny zŧstává dotazník pro online sjednání auto pojištění stejný u POV i HAV. V online sjednání tato pojišťovna nezjišťuje hodnotu vozu či spoluúčast a zabezpečení vozu, coţ vyznívá sice příznivě, ale tím, ţe se zadává přesný model vozu a jeho stáří, dá se předpokládat, ţe hodnotu vozu má Allianz pojišťovna vypočtenou ve svých interních nastaveních této své finanční kalkulačky. Česká podnikatelská pojišťovna jako jediná ze zkoumaných pojišťoven nepřikládá dŧraz na kritérium velikosti obce pojistníka, coţ by mohlo být ku prospěchu lidem z větších měst, kteří jsou jinak za počet obyvatel svého bydliště diskriminováni vyšší přiráţkou k pojistnému. Česká pojišťovna je v kritériích podobná ČPP, ale liší se v kritériu velikosti obce, coţ by mohlo sehrát významnou roli ve výši pojistného. ČSOB pojišťovna v povinného ručení nebrala v úvahu technické údaje vozidla. U HAV ale mění cenu konečného pojistného kritérium stáří vozu, coţ ovšem u HAV je standartní záleţitostí. ČSOBP i nadále zkoumá spíše schopnosti klienta neţ samotné vozidlo a měla by být vhodná pro lidi se silným autem, kteří by u jiné pojišťovny měli díky tomu vyšší pojistné. Přesně naopak pŧsobí Kooperativa, která se u POV zajímala především o technický stav vozidla neţ o klienta. U HAV ale překvapivě zařadila mezi kritéria stanovující konečnou cenu pojistného i velikost obce. Nezajímá se ale o zabezpečení vozu. Informace k pojišťovně Generali nebylo moţné zjistit, protoţe nelze havarijní pojištění sjednat online a tedy nelze vysledovat předpokládaný trend segmentace klientŧ. Uniqa pojišťovna stejně jako Allianz či Kooperativa nepoţaduje údaj hodnoty vozidla, protoţe stejně jako v ostatních případech se zadává přesný typ vozidla. Tab.22 Maximální stáří vozu u HAV Pojišťovna Maximální stáří vozu (v letech) Allianz 10 ČP 20 ČPP 12 ČSOBP 18 KOOP 30 Generali 11 Uniqa 15 Zdroj: 68

69 4.2 Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření bylo provedeno na vzorku sta lidí, kteří se od sebe lišili pohlavím, rŧzným věkem, velikostí své obce, objemu motoru svého vozidla, zdvihovým objem motoru, rokem výroby a hodnotou svého vozu. Základním předpokladem pro sestavením dotazníku bylo vlastnictví alespoň jednoho automobilu v rodině. Cílem dotazníku (jeho znění viz Příloha P I) bylo zjištění jejich kritérií výběru současné pojišťovny, jejich přání, priorit a trend v POV a HAV. Grafické zpracování poznatkŧ z dotazníkŧ jsou uvedeny v Příloze P II. Na základě těchto dotazníkŧ jsem zjistila, ţe kaţdý člověk má individuální potřeby, přání a finanční moţnosti ohledně pojištění motorových vozidel a ušití produktu na míru pro určitý segment klientŧ není snadné. Ukázalo se však, ţe klienti napříč trhem stále nejvíce slyší na cenu pojištění (v 37 % případŧ) a aţ pak je zajímají pojistné podmínky (12 %). I kdyţ rozsahu krytí lidé přikládají velkou dŧleţitost, nejsou ochotni si za to často připlatit. Nejčastější značkou automobilu byla Škoda a aţ s velkým odstupem to byly ostatní značky vyskytující se na českém trhu. Také nebylo překvapením, ţe zkoumaný vzorek lidí vlastní automobily starší 13 let ve 24 % případŧ. Mezi pojišťovny v POV se drţí na pomyslném trŧnu Česká pojišťovna ve 22 % případŧ, Kooperativa se 16 % zaujímá druhé místo. Dotazník také ukázal, ţe pojistníci příliš nedají na reklamu pojišťovny, ale někdy je výběr pojišťovny spíše impulzivním rozhodnutím (7%) či na doporučení známých (8 %). Ve výběru kritérií dle dŧleţitosti pro výběr POV byla pro zkoumaný vzorek prioritou cena a rozsah krytí pojištění. Méně dŧleţitým bylo jméno či velikost pojišťovny. Za nejméně podstatné lidé povaţovali reklamní spoty a omezené akční nabídky pojišťoven. Ohledně dŧleţitosti poskytovaných sluţeb zdarma v rámci balíčku u POV s přehledem vyhrály asistenční sluţby následované zájmem o vyšší limit plnění neţ 50/50 mil. Kč, dále lidé měli zájem o úrazové pojištění zdarma v rámci balíčku a první škodu bez vlivu na bonus v základním balíčku. Nejméně by uvítali poskytnutí náhradního vozidla. Mezi sluţbami, které by daly klasifikovat jako připojištění, má zkoumaný vzorek v rámci pojistné smlouvy o povinném ručení nejčastěji sjednáno pojištění skel (45 %) následované ţádnou sjednanou výhodou (34 %) a asistenčními sluţbami (26 %). Nebylo překvapivých zjištěním, ţe o připojištění lidé nemají velký zájem kvŧli jeho ceně (28 %) a protoţe si myslí, ţe by výhody nevyuţili (21 %). 69

70 62 % lidí se přiznalo, ţe nemá uzavřené havarijní pojištění a toto pojištění uzavírají spíše lidé, kteří jsou velmi aktivní řidiči a jezdí po frekventovaných komunikacích (25 %) nebo jezdí na dlouhé vzdálenosti (7%). Na rozdíl od POV u HAV byla první Kooperativa (11 %) a za ní následovala Česká pojišťovna (9 %). Nejčastější variantou krytí rizika byla varianta All Risk. V 80 % případŧ si lidé volí stejnou pojišťovnu na uzavření povinného ručení i havarijního pojištění. A jako nejčastější dŧvod, proč dotázaní neměli sjednané havarijní pojištění, byla opět cena (16 %). V otázce, co by dotázané motivovalo změnit pojišťovnu, hrála hlavní roli opět cena pojištění, na druhém místě to byla lepší nabídka připojištění v rámci základního balíčku. Nejméně lidi zajímalo blízkost pobočky jiné pojišťovny a levnější nabídka připojištění za příplatek. Samozřejmě je nutné si uvědomit, ţe zkoumaný vzorek by byl za určitých okolností změnit pojišťovnu kvŧli o něco niţší ceně, ovšem realita díky určité pohodlnosti a konzervativnímu přístupu Čechŧ je většinou jiná. 4.3 Vymezení cílové skupiny potenciálních klientŧ a kritérií výběru Na základě odpovědí z dotazníkŧ jsem výsledky vyhodnotila a pokusila se definovat tři cílové skupiny klientŧ, kteří se od sebe liší zejména sociálními a ekonomickými poměry. Z těchto cílových skupin jsem vybrala jednoho typického zástupce daného segmentu a přiřadila k němu automobil a kritéria výběru pojišťovny a pojišťovacího produktu, která se u tohoto segmentu klientŧ objevovala nejčastěji. Chtěla jsem definovat i čtvrtý segment, který by byl zaměřen na lidi dŧchodového věku. Bohuţel jsem nezískala dostatečný vzorek respondentŧ, aby výsledek byl vypovídající. Proto jsem ve třetí cílové skupině sloučila všechny klienty kolem padesátého roku ţivota. Cílová skupiny klientŧ dle ţivotního cyklu člověka: 1) Samostatně ţijící mladý člověk muţ, svobodný, bezdětný, čerstvý absolvent VŠ, 25 let, bydliště Brno, nízký příjem; vybraný vŧz: Audi A4, objem ccm, výkon 92 kw, r. výroby 2000, cena Kč. 70

71 Tab. 23 Kritéria výběru u mladého člověka Samostatně ţijící mladý člověk Kritéria výběru POV a HAV Cena pojištění co nejniţší Limit pojistného plnění není nutný vyšší neţ 50/50 Poţadavky na pojišťovnu není podstatné; zájem o slevu za sjednání pojištění online Spoluúčast bez spoluúčati Zájem o nabídku výhod v rámci balíčku podprŧměrný Zájem o konkrétní výhody v rámci balíčku asistenční sluţby, 1. škoda bez vlivu na bonus Zájem o uzavření HAV spíše ne z dŧvodu ceny a staršího vozu, které se nevyplatí pojistit Ochota změnit pojišťovnu z dŧvodu niţší ceny u jiné pojišťovny Zdroj: vlastní zpracování 2) Mladí manţelé s malými dětmi mladý pár, bydliště Vsetín, orientace na potřeby dětí, zhoršení finanční situace, prŧměrný příjem; vybraný vŧz: Renault Kangoo Privilége, objem ccm, výkon 55 kw, r. výroby 2003, cena Kč. Tab. 24 Kritéria výběru u mladého manželského páru Mladý manţelský pár Cena pojištění Limit pojistného plnění Poţadavky na pojišťovnu Spoluúčast Zájem o nabídku výhod v rámci balíčku Zájem o konkrétní výhody v rámci balíčku Zájem o uzavření HAV Ochota změnit pojišťovnu Kritéria výběru POV a HAV co nejniţší je dŧleţitý, ale ne dŧleţitější neţ cena zájem o image pojišťovny (velikost pojišťovny, omezené akční nabídky); zájem o slevu za sjednání pojištění online spíš niţší prŧměrný asistenční sluţby, úrazové pojištění prŧměrný zájem; rŧzné dŧvody proč si nesjednají HAV z dŧvodu niţší ceny, vyššího rozsahu krytí a lepší nabídky výhod v rámci balíčku Zdroj: vlastní zpracování 3) Starší manţelé se samostatnými dětmi 57 let, ze Zlína, vyšší úspory, vyšší příjem, příprava na odchod do dŧchodu; 71

72 vybraný vŧz: Škoda Octavia, objem ccm, výkon 132 kw, r. výroby 2013, Kč. Tab. 25 Kritéria výběru u staršího manželského páru Mladý manţelský pár Kritéria výběru POV a HAV Cena pojištění zájem o soulad poměru "výkon/cena" Limit pojistného plnění zájem o vyšší limit neţ 50/50 Poţadavky na pojišťovnu zájem o image pojišťovny, tj. jméno a velikost pojišťovny Spoluúčast není tak podstatná Zájem o nabídku výhod v rámci balíčku prŧměrný Zájem o konkrétní výhody v rámci balíčku vyšší limit plnění, asistenční sluţby, úraţové pojištění, náhradní vozidlo, ţivelní pojištění Zájem o uzavření HAV spíše vyšší zájem o uzavření HAV, nesjednání HAV nejčastěji z dŧvodu nepotřebnosti tohoto produktu z dŧvodu niţší ceny, vyššího rozsahu krytí a zhoršení Ochota změnit pojišťovnu jednání stávající pojišťovny a lepší nabídky výhod v rámci balíčku Zdroj: vlastní zpracování Na tomto místě bych ráda uvedla, ţe definování cílové skupiny klientŧ je obtíţné z dŧvodu rozdílnosti jejich přání, potřeb a zejména finančních moţností a ţe stanovit pro segment klientŧ kritéria výběru, podle kterých by si měli vybírat pojišťovací instituci či pojišťovací produkt mi nepříjde vhodné. Stačí, aby se klient v daném segmentu lišil od jiného klienta v segmentu jediným krítériem v oblasti vozidla či v oblasti typu klienta a pojistné se zcela změní, jak je vidět na modelových příkladech, kde jsem porovnávala dva stejné klienty ale z rŧzných měst. Proto jsem přistoupila k dotazníkovému šetření, abych zjistila kritéria výběru pojistníkŧ a zároveň se pokusila rozklíčovat segmentaci klientŧ ze strany pojišťoven. Právě segmentace pojišťoven by měl být pro klienty určitým návrhem, jakým zpŧsobem si najít vhodnou pojišťovnu a pojišťovací produkt u HAV a POV: 72

73 5 MODELOVÝ PŘÍKLAD POJIŠTĚNÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA PRO CÍLOVOU SKUPINU KLIENTŦ Jak jsem v analýze produktŧ pojišťoven ukázala, nabídky pojišťoven jsou velmi rozsáhlé a liší širokou paletou výhod v rámci jedné varianty, rŧznými limity krytí i zpŧsobem stanovování rizikových skupin klientŧ. Je na kaţdém, jaké priority si nastaví a za co bude ochoten si připlatit a co bude pro něj zbytečnou sluţbou navyšující cenu pojistného. Následující modelové příklady budou vycházet z kapitoly 4.3 pro výše vymezené cílové skupiny klientŧ a jejich přibliţná kritéria výběru. Z dŧvodu rozsahu práce se budu věnovat pouze fyzickým osobám, typem vozidla bude osobní automobil do 3,5 t, roční frekvence plateb, se slevou za online sjednání dle podmínek pojišťoven, bez zabezpečovacího zařízení, s 5 % spoluúčastí, s platností po celé Evropě a v případě HAV s All Risk variantou. A u POV a HAV bez doplňkových připojištění. Aby ovšem bylo srovnání více realistické, započítám i vliv počtu bezeškodných měsícŧ a počtu zaviněných nehod, tzn. vliv systému bonus/malus u staršího klienta ve výši 120 bezeškodných měsícŧ a ţádnou nehodou za tuto dobu. 5.1 Modelový příklad pro mladšího klienta V následujícím modelovém příkladu je uvedený návrh variant pojištění motorových vozidel pro samostatně ţijícího člověka ve věku 25 let se zájmem pouze o základní limit pojistného plnění, pro kterého je prioritou nízká cena a výhody v rámci balíčku zdarma jsou méně podstatné. Nemá zájem o spoluúčast. A dosud neměl uzavřené ţádné povinné ručení. O HAV nemá zájem. Měl by, pokud by jeho vozidlo bylo pojistitelné a za přijatelně nízkou cenu. Pro tento modelový příklad jsem zvolila mladého člověka, který by měl být diskriminován za svŧj niţší věk a za nulový počet bezeškodných měsícŧ. Dále jsem pro znázornění segmentace pojišťoven zvolila dvě diametrálně odlišná místa bydliště: Prahu 1 a malou obec do obyvatel Rŧţďku. Vybraným vozem je starší typ Audi A4 (objem ccm, výkon 92 kw, r. výroby 2000, cena Kč), který je pro mladého muţe tohoto věku cenově dostupný a výkonný. 73

74 Tab. 26 Modelový příklad pro samostatně žijícího mladého klienta Pojišťovna Limit poj. plnění Cena POV v Kč Praha Cena HAV v Kč 74 Celkem v Kč Cena POV v Kč Rŧţďka Cena HAV v Kč Celkem v Kč Allianz 35/ ČP 35/ ČPP 35/ ČSOBP 35/ KOOP 35/ Generali 35/ Uniqa 35/ Zdroj: Finanční kalkulačky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování Allianz v této variantě nenabízí All Risk pojištění a Kooperativa nabízí pouze pojištění Havárie, přičemţ varianta All risk a Odcizení pro tento typ vozu nelze pojistit. U Generali pojišťovny nelze sjednat havarijní pojištění online. I přesto, ţe Allianz pojišťovna dŧsledně posuzuje všechny kritéria (vyjma stáří vozu), vychází cena pojištění pro praţského klienta nejvýhodněji. Po provedení několika modelových příkladŧ s rŧznými typy klientŧ a vozidly dle mého názoru má Allianz nastavené nízké rizikové přiráţky a jedná se o marketingový záměr k přilákání nových klientŧ a zvýšení svého trţního podílu. Protoţe se jedná o mladého člověka, u ČSOBP bude výrazně sankciován kvŧli jejich marketingovému záměru stanovovat pojistné dle segmentace rizikových klientŧ a nebrat v úvahu zdvihový objem motoru. Také mu u ČSOBP přitíţí i vyšší výkon motoru. Zároveň tento model dokazuje, ţe u ČSOBP nejvyšší rizikovou přiráţku nejspíš bude mít velikost obce klienta, protoţe se ceny výrazně liší pro Prahu a Rŧţďku. Zajímavou je také pojišťovna Kooperativa, která pro obě obce nabízí stejnou cenu a je zde naprosto zřejmá segmentace jen podle vozidla, nikoliv podle klienta. Překvapením je ovšem pojišťovna Generali, která nabízí nejvyšší pojistné pro Prahu i Rŧţďku. Je pravděpodobné, ţe Generali nejvyšší přiráţky bude mít u věku klienta či jeho délce bezeškodného prŧběhu. Jak je z tabulky viditelné, segmentace pojišťoven dle velikosti obce opravdu výrazně mění cenu pojistného. Nejlepší cenu pro HAV nabízí ČSOBP. Naopak Uniqa nabízí cenu za roční

75 HAV, která se rovná více jak polovině hodnoty vozu a není tedy pravděpodobné, ţe by o toto pojištění měl někdo zájem. Tab. 27 Výhody v rámci balíčku k POV zdarma u mladého klienta Pojišťovna Allianz ČP ČPP Výhody v rámci balíčku k POV zdarma Asistenční sluţby, úrazové pojištění dětí, POV ručení k malému vozíku a motocyklu Právní ochrana s limitem Kč, 1. Povinné ručení bez povinnosti Spoluúčast ve výši Kč pro poj. události mimo ČR, základní asistence, pojištění vozíku do 750 kg a mopedu do 50 ccm ČSOBP Úrazové pojištění řidiče na Kč, pojištění os. věcí do Kč, asistenční sluţby KOOP Asistenční sluţby, ţivelní pojištění, pojištění při nezaviněné nehodě NA100PRO Generali Asistenční sluţby Uniqa Asistenční sluţby Zdroj: vlastní zpracování Po zhodnocení ceny pojistného a nabízených výhod v rámci balíčku k POV bych doporučila pro mladého člověka z Prahy, aby si vybral Allianz pojišťovnu kvŧli příznivé ceně a zajímavým výhodám, u kterých je reálné, ţe vyuţije. Mladý člověk z obce s nízkým počtem obyvatel má na výběr 3 pojišťovny, které nabízí pojistné do Kč, a to Allianz, ČPP a ČSOBP. ČPP kvŧli spoluúčasti není vhodná dle jeho priorit a je na konkrétním člověku, kterou ze zbývajících dvou pojišťoven a jejich variant výhod by upřednostnil. Pokud by měl zájem i o HAV, ČSOBP by byla dobrou volbou. 5.2 Modelový příklad pro staršího klienta V následujícím modelovém příkladu je uvedený návrh variant pojištění motorových vozidel pro ekonomicky silnějšího člověka ve věku 57 let se zájmem o nejvyšší limit pojistného plnění, který poţaduje dobrý poměr výkon/cena. Neboli je ochoten si připlatit, pokud vyšší cena bude odpovídat vyšší kvalitě sluţeb. Na rozdíl od předchozího příkladu bude tento klient zvýhodněn 120 měsíci bezeškodného prŧběhu a ţádnou nehodou během této doby. V tomto příkladu by mělo být viditelné zvýhodnění vyššího věku a dlouhého bezeškodného prŧběhu. Opět jsem pro porovnání pouţila dvě rŧzné bydliště, a to Prahu 1 a Rŧţďku. Vybraným vozem je nová Škoda Octavia (objem ccm, výkon 132 kw, r. výroby 2013, Kč), která má naprostý stejný zdvihový motor jako v předchozím příkladu, ale jeho kubatura je vyšší. Také hodnota vozu je vyšší a jedná se o nové vozidlo. 75

76 Tab. 28 Modelový příklad pro staršího klienta (Praha, Růžďka) Pojišťovna Limit poj. plnění Cena POV v Kč Praha Cena HAV v Kč Celkem v Kč Cena POV v Kč Rŧţďka Cena HAV v Kč Celkem v Kč Allianz 150/ ČP 150/ ČPP 100/ ČSOBP 100/ KOOP 100/ Generali 100/ Uniqa 150/ Zdroj: Finanční kalkulačky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování Nejniţší cenu pojištění pro praţského občana nabízí Kooperativa, která sice nezvýhodňuje věk řidiče, ale zcela nový vŧz. U ČSOBP bych očekávala, ţe cena pojištění bude o něco niţší kvŧli příznivému věku klienta a bezeškodnému prŧběhu, ale nesmíme zapomínat na to, ţe ČSOBP zohledňuje kubaturu vozu a v tomto případě je to tento údaj velmi vysoký. Matoucí je pro mě ovšem výše pojistného u ČP, která nezohledňuje vysoký objem motoru, ale pouze zdvihový objem motoru, který je stejný jako v předchozím případě. A jediný dŧvod, který mě napadá, by mohla být vysoká přiráţka za velikost obce. Ale i v případě menší obce je cena ze všech srovnávaných pojišťoven nejvyšší. Nejlevější HAV pro praţského občana nabízí ČPP, a tak celková cena za POV a HAV vychází nejlépe. Pro občana z malé obce Rŧţďka vychází cenově příznivě většina pojišťoven kromě vyšší ceny u ČP a Generali. V nabídce HAV opět nejlepší cenu nabídne ČPP a cenově vyjde za obě pojištění nejvýhodněji. Ale ani Nabídka ČSOBP není nezajímavá. Je nutné ovšem upozornit, ţe jen pouze 3 pojišťovny mají ve své nabídce limit pojistného plnění 150/150 mil. Kč., a proto ceny pojištění mohou být lehce zkreslené, ale vycházím z poţadavku klienta o co nejvyšší limit pojistného krytí. Pro zajímavost uvádím výpočet pojistného pro stejný typ klienta, ale ze Zlína, který má cca obyvatel a jedná se o krajské město. Zejména v ceně celkem je zřejmé, ţe v segmentaci velikosti obce a tedy výší rizikové přiráţky je Zlín více podobný obci s 800 obyvateli neţ Praze 1. Pojišťovna Uniqa má dokonce stejnou přiráţku pro Rŧţďku a Zlín a cena se tedy neliší. Závěrem se dá říct, ţe u Kooperativy PSČ neovlivní cenu POV a vyšší 76

77 cena u HAV ve všech třech případech volby bydliště bude asi dána nulovým zabezpečením vozu. ČPP nabízí nejzajímavější nabídkou HAV, u kterého jeho cenu neovlivní velikost obce. Tab. 29 Modelový příklad pro staršího klienta (Zlín) Pojišťovna Limit poj. plnění Cena POV v Kč Cena HAV v Kč Cena celkem v Kč Allianz 150/ ČP 150/ ČPP 100/ ČSOBP 100/ KOOP 100/ Generali 100/ Uniqa 150/ Zdroj: Finanční kalkulačky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování Tab. 30 Výhody v rámci balíčku k POV zdarma u staršího klienta Pojišťovna Allianz ČP ČPP ČSOBP KOOP Generali Uniqa Výhody v rámci balíčku k POV zdarma Asistenční sluţby, úrazové pojištění dětí, POV ručení k malému vozíku a motocyklu, ţivelní pojištění, garance mobility, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, střet vozidla se zvířetem, náhradní vozidla, přímá likvidace a 1. škoda bez vlivu na bonus Právní ochrana s limitem Kč, 1. Povinné ručení Bez povinností, Asistenční sluţba, úrazové poj. řidiče a ost. cestujících, 1. zaviněná škoda bez vlivu na bonus, garance ceny na 3 roky, střet se zvěří, ţivelní pojištění, odcizení vozidla, Smartphone Zvýšené limity pro asistenci a úrazové pojištění řidiče, pojištění vozíku a mopedu Úrazové pojištění řidiče na Kč, pojištění os. věcí do Kč, asistenční sluţby, úhrada škody na vozidle do Kč Asistenční sluţby, ţivelní pojištění, pojištění při nezaviněné nehodě NA100PRO Asistenční sluţby, pojištění střetu se zvířetem, náhradní vozidlo, úraz. poj. řidiče, Certifikát Asistenční sluţby, úrazové poj. dětí, 1. škoda bez vlivu na bonus, fixace základu pojistného Zdroj: vlastní zpracování U klienta z Prahy 1 by záleţelo na jeho prioritách. ČPP sice nabízí nejniţší cenu, ale nikoliv zajímavou nabídku připojištění v rámci balíčku. Naopak ČP a KOOP mají nejvyšší cenu, ale za to jejich nabídka připojištění obsáhlá a pro určitý typ klientŧ lákává. Záleţí jen na částkách limitŧ u jednotlivých připojištění. Klientovi z menší obce bych osobně doporučila Allianz kvŧli limitu krytí 150/150 mil. Kč, rozsáhlé nabídce sluţeb v rámci balíčku a adekvátní ceně. 77

78 ZÁVĚR Cílem mé diplomové práce bylo nalézt kritéria výběru pro cílovou skupinu klientŧ, analyzovat současnou nabídku v oblasti pojištění v oblasti pojištění motorových vozidel a pomocí finančních kalkulaček na internetových serverech navrhnout pro modelové příklady klientŧ vhodnou volbu pojištění svého vozidla V první kapitole jsem prezentovala pojištění motorových vozidel z teoretické části. Zmínila jsem základní pojmy a obsáhle jsem popsala zajímavou historii pojištění odpovědnosti za škody u nás. Následně jsem přešla na současnou legislativu tohoto pojištění a Českou kancelář pojistitelŧ, která je stejně jako povinné ručení vymezena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a její činnost tímto zákonem upravena. V části popisu havarijního pojištění se věnuji jeho charakteristice, ale i podmínkám, kdy je výhodné toto pojištění uzavřít. Klient by si měl toto pojištění rozmyslet u staršího vozu a pokud je to skvělý řidič, který nebourá a také by měl klient při rozhodování o uzavření havarijního pojištění měl uvaţovat nad tím, jaká částku mu v případě škody bude vyplacena. Ve druhé kapitole jsem zkoumala faktory, které ovlivňují výši pojistného pro konkrétního pojištěného, protoţe právě cena je tím hlavním kritériem, který při rozhodování o uzavření pojištění zajímá klienty nejvíce. Popsané faktory budu pouţívat v další části práci při segmentaci pojišťoven. Také jsem uvedla, co jsou to tarifní skupiny a jaké slevy a přiráţky ovlivňují výši pojistného, mezi něţ patří i systém bonus-malus. Ve třetí kapitole jsem se krátce věnovala vývoji na trhu pojištění motorových vozidel a členŧm ČKP. Dále jsem obsáhle analyzovala produkty pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a havarijního pojištění pro 7 pojišťoven, který zaujímají největší trţní podíl v tomto druhu pojištění. Podle všeobecných pojistných podmínek od rŧzných pojišťoven jsem vypsala rozsah a předmět pojištění. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na určení kritérií výběru pojištění motorových vozidel. Podrobně jsem se podívala na segmentaci pojišťoven a pokusila se odhalit zpŧsoby kalkulace pojistného u POV a HAV. Zjistila jsem, ţe kalkulace povinného ručení je ovlivněna dlouholetou zákonnou podobou tohoto pojištění a ţe pojišťovny se stále orientují na zdvihový objem motoru. Jediná ČSOBP přináší odklon od tohoto stereotypu a zaměřuje se více na rizikovost klienta neţ-li na typ vozidla, u kterého se věnuje pouze objemu motoru neboli kubatuře. Výpočet pojistného je interní záleţitostí jednotlivých pojišťoven z dŧvodu 78

79 konkurenceschopnosti a není moţné tyto informace získat. Ale jak jsem v kapitolách a dokázala, pojišťovny příhlíţí k rizikovosti automobilu a k rizikovosti klienta odlišným zpŧsobem. Pojišťovny zvyšují pojistné pomocí rizikových přikáţek u jednotlivých svých kritérií u dané tarifní skupiny. Výše přiráţek je opět neveřejnou části sazebníku pojišťoven. Dokázala jsem zjistit, ţe pojišťovna Kooperativa určuje výši pojistného pouze na základě charakteristik vozu a naopak ČSOBP se orientuje spíše na rozřazení klientŧ dle rizikových skupin. Dále jsem sestavila dotazník, který jsem nechala vyplnit stovce respondentŧ. Výsledky jsem zpracovala do grafŧ a pokusila se z nich nadefinovat tři segmenty klientŧ na základě sociálních a ekonomických rozdílŧ. Na základě dotazníkového šetření jsem zjistila u kaţdého segmentu jejich kritéria výběru pojišťovny a pojišťovacího produktu. V páté kapitole jsem srovnávala dva typy klientŧ. Byli rozdílní věkem, počtem bezeškodních měsícŧ a částečně typem vozidla, u kterého zdvihový objem motoru byl shodný, ale vozidlo se lišilo v roku výroby a objemu motoru. Mým cílem bylo dokázat, ţe díky segmentaci pojišťoven se nabídky ročního pojistného se liší u vybraných pojišťoven na základě jejich stanovování kalkulace pojistného a ţe u kaţdé pojišťovny budou na klienta nahlíţet pomocí odlišných kritérií. Vzhledem k odlišným kritériím výběru pojišťovny a pojišťovacího produktu kaţdého klienta, které následně významně rozhodnou o výši pojistného u kaţdé pojišťovny, která segmentuje klienty zase dle svých interních předpisŧ, nelze stanovit pro cílové skupiny klientŧ jednoznačná kritéria výběru, podle kterých bych si mohli snadno vybrat POV nebo HAV. Dokázala jsem, ţe kaţdá ze zkoumaných pojišťoven je vhodná pro trochu jiný typ klienta. Na druhé straně všechny klienty napříč segmenty zajímá zejména cena a poměr mezi cenou a získanými sluţbami či výhodami k základnímu balíčku. Klienti ve většině případŧ nejsou ochotni platit vysokou cenu pojištění a hledají nabídku s co nejpřijatelnější cenou. Při výběru povinného ručení nebo havarijního pojištění je tedy vţdy nutno zohlednit konkrétní situaci a poţadavky klienta. 79

80 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY [1] BUŠTA, Pavel, JUDr. a Vladimír, PhDr. PŘIKRYL. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v otázkách a odpovědích. Praha: Eurotax, 2001, 93 s. ISBN [2] BUŠTA, Pavel, JUDr. a Vladimír, PhDr. PŘIKRYL. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy vyd. Venice Music production, ISBN [3] CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 374 s. ISBN x. [4] CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1999, 398 s. ISBN [5] ČEJKOVÁ, Viktória a Dana MARTINOVIČOVÁ. Pojišťovnictví: distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004, 158 s. ISBN [6] ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 130 s. ISBN [7] ČEJKOVÁ, Viktória, František ŘEZÁČ a Svatopluk NEČAS. Pojistná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 145 s. ISBN x. [8] ČEJKOVÁ, Viktória, Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika I: distanční studijní opora. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomickosprávní fakulta, 2004, 66 s., [11] s. příl. ISBN [9] ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Výroční zpráva 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: Dro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1vy [10] Česká kancelář pojistitelŧ [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Pojistné trhy: změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012, 252 s. ISBN

81 [12] DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, 178 s. ISBN x. [13] HORA, Jan, Jaroslava ŠULCOVÁ a Aleš ZUZAŇÁK. Příručka pro zprostředkovatele pojištění. Praha: Linde, 2004, 249 s. ISBN [14] HRADEC, Milan a Jana ZÁRYBNICKÁ. Vybrané statě z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2003, 115 s. ISBN x. [15] JÁNSKÝ, Jiří. Kaţdých 40 minut u nás někomu ukradnou vozidlo. Peníze.cz [online]. roč [cit ]. Dostupné z: [16] KARFÍKOVÁ, Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, 351 s. ISBN [17] KOLÁŘOVÁ, Lucie. Analýza pojištění automobilů na českém pojistném trhu [online] [cit ]. Dostupné z: E1%F8ov%E1;dohledat=Dohledat;kde=autor;stav_filtr=bez;typ=1;typ=1;typ=2;faku lta=10;fakulta=10;prehled=vyhledavani;zpet=0. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. [18] MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 143 s. ISBN [19] PALOUČKOVÁ, Eliška. Trh pojištění motorových vozidel [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Radová, Jarmila; doc. RNDr., Ph.D. [20] Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP. Česká kancelář pojistitelů [online]. [cit ]. Dostupné z: [21] Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2011 [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: [22] ŘEZÁČ, František. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 110 s. ISBN

82 [23] ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN [24] STÁREK, Zbyněk. Jak pojistit automobil. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 127 s. ISBN [25] Úvod do problematiky. Česká kancelář pojistitelů [online]. [cit ]. Dostupné z: [26] ZUZAŇÁK, Aleš, Jaroslava ŠULCOVÁ a Jan HORA. Příručka pro zprostředkovatele pojištění. 2. vyd. Praha: Linde, 2011, 239 s. ISBN Právní normy [27] Zákon 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisŧ Internetové stránky [28] [29] [30] [31] [31] [31] [31] 82

83 SEZNAM TABULEK Tab. 1. Podíl předepsaného pojistného u POV a HAV na celkovém Tab. 2 Předepsané pojistné a podíl na trhu jednotlivých pojišťoven v pojištění Tab. 3 Nabídka limitů krytí u POV a výhody v limitu 35/35 mil. Kč Tab. 4 Analýza nabídky POV Allianz Tab. 5 Analýza nabídky POV České pojišťovny Tab. 6 Analýza POV u ČPP Tab. 7 Analýza POV u ČSOBP Tab. 8 Analýza nabízených produktů POV u KOOP Tab. 9 Analýza produktů POV u Generali Tab. 10 Analýza produktů POV u Uniqa Tab. 11 Sankce v měsících za rozhodnou událost Tab. 12 Systém bonus/malus u zkoumaných pojišťoven Tab. 13 Analýza HAV u Allianz Tab. 14 Varianty havarijního pojištění u České pojišťovny Tab. 15 Analýza HAV u ČPP Tab. 16 Analýza HAV u ČSOBP Tab. 17 Analýza nabídky HAV u Generali pojišťovny Tab. 18 Přehled nabídky HAV u Uniqa pojišťovna Tab. 19 Přehled možných kritérií pro výběr pojišťovny a pojistného produktu Tab. 20 Analýza segmentace klientů pojišťoven u POV Tab. 21 Analýza segmentace klientů pojišťoven u HAV Tab.22 Maximální stáří vozu u HAV Tab. 23 Kritéria výběru u mladého člověka Tab. 24 Kritéria výběru u mladého manželského páru Tab. 25 Kritéria výběru u staršího manželského páru Tab. 26 Modelový příklad pro samostatně žijícího mladého klienta Tab. 27 Výhody v rámci balíčku k POV zdarma u mladého klienta Tab. 28 Modelový příklad pro staršího klienta (Praha, Růžďka) Tab. 29 Modelový příklad pro staršího klienta (Zlín) Tab. 30 Výhody v rámci balíčku k POV zdarma u staršího klienta

84 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ČAP Česká asociace pojišťoven ČP Česká pojišťovna a. s. ČKP Česká kancelář pojistitelŧ ČPP Česká podnikatelká pojišťovna a. s. ČSOBP ČSOB pojišťovna a. s. HAV Havarijní pojištění pozemních vozidel kromě kolejových KOOP Kooperativa pojišťovna a. s. ObčZ NŢP POV VPP ŢP Občanský zákoník Neţivotní pojištění Pojištění odpovědnosti podle zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla Vnitřní pojistné podmínky Ţivotní pojištění 84

85 SEZNAM PŘÍLOH P I P II Dotaznník Výsledky dotazníkového šetření 85

86 PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 1. Pohlaví muţ ţena 2. Věk let let let let 56 a více let 3. Velikost Vašeho města/ obce méně neţ obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 4. Jaké značky je Váš osobní automobil? (Pokud zde není uvedeno, prosím vypište) Škoda Opel Audi BMW Hyundai Peugeot Citroen Ford Volkswagen Renault Toyota jiné prosím vypište 5. Objem motoru auta: do

87 nad 2500 cm3 6. Rok výroby auta: Vlastním úplně nový automobil Mám vozidlo staré 1 3 roky Mám vozidlo staré 4 6 let Mám vozidlo staré 7 9 let Mám vozidlo staré let Mám vozidlo starší neţ 13 let 7. U které pojišťovny máte uzavřené povinné ručení (jakékoliv auto v rodině)? Kooperativa Alianz Česká pojišťovna AIG pojišťovna AXA pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Direct pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna ČSOB pojišťovna jiná pojišťovna 8. Proč jste si vybral/a právě tu svou pojišťovnu pro povinné ručení? Vyberte jednu moţnost, která nejvíce odpovídá motivu výběru dané pojišťovny. zejména kvŧli výhodné ceně zejména kvŧli výhodným pojistným podmínkám zejména kvŧli dlouholeté spokojenosti a plnění podmínek smlouvy zejména kvŧli výhodnému připojištění (tzv. nadstandartní benefity) doporučení od známých

88 zaujala mě reklama od dané pojišťovny nabídka od pojišťovacího či finančního poradce impulzivní rozhodnutí nemohl/a jsem si vybrat jinak kvŧli např. podmínkám leasingové smlouvy jiný dŧvod 9. Ohodnoťte na stupnici od 1-5 (1 = nedŧleţité, 2 = spíše nedŧleţité, 3 = neutrální postoj, 4 = spíše dŧleţité, 5 = dŧleţité), která kritéria jsou pro Vás dŧleţitá pro výběr povinného ručení? cena rozsah krytí pojištění nabídka připojištění v dané variantě zdarma doporučení známých jméno či velikost pojišťovny blízkost pobočky výše spoluúčasti další nabídka připojištění zdarma reklamní spoty omezené akční nabídky pojišťovny sleva za sjednání pojištění online sleva za sjednání havarijního pojištění u stejné pojišťovny 10. Ohodnoťte dŧleţitost sluţeb poskytovaných zdarma v rámci balíčku u POV: (1 = nedŧleţité, 2 = spíše nedŧleţité, 3 = neutrální postoj, 4 = spíše dŧleţité, 5 = dŧleţité) limit plnění vyšší neţ 50/50 mil. asistenční sluţby v základním balíčku bez spoluúčasti úrazové pojištění v základním balíčku ţivelní pojištění v základním balíčku pojištění střetu se zvěří v základním balíčku náhradní vozidlo v základním balíčku 1. škoda bez vlivu na bonus v základním balíčku 11. Uveďte všechny výhody, které vyplývají z Vaší pojistné smlouvy povinného ručení (ať uţ jako součást základního balíčku nebo jako druh připojištění): pojištění skel úrazové pojištění asistenční sluţby

89 pojištění ţivelních rizik střet se zvěří odcizení vozidla pojištění zavazadel zapŧjčení náhradního vozidla pojištění právní ochrany pojištění movitých věcí během přepravy první škoda bez vlivu na bonus jiné ţádné 12. Vyuţíváte doplňkových připojištění, tzv. nadstandartní benefity? ano ne nevím 13. Z jakého dŧvodu připojištění nevyuţíváte? kvŧli ceně nedostatečná informovanost o produktech produkty bych vyuţil/a, ale nemám o to zájem produkty bych nevyuţil/a mám levné auto a vyplatí se mi opravu zaplatit sám/a jiný dŧvod 14. Kolik míváte prŧměrně ročně dopravních nehod?(dopravní nehodou se uvaţuje jakákoliv kolize, která s sebou nesla jakékoliv finanční náklady) Ţádnou, nikdy jsem neboural/a Téměř nulovou, měl/a jsem jen pár nehod v ţivotě 1-2 nehody ročně Více neţ 3 nehody ročně Nepamatuji se 15. Máte havarijní pojištění? Ano Ne Nevím

90 16. Pokud máte havarijní pojištění, u které pojišťovny máte uzavřené havarijní pojištění (jakékoliv auto v rodině)? Kooperativa Alianz Česká pojišťovna AIG pojišťovna AXA pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Direkt pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna jiná pojišťovna 17. Jakou variantu krytí rizika jste u havarijního pojištění zvolil/a? all risk havárie a ţivelní pojištění odcizení a ţivelní pojištění jiná kombinace 18. Co vás přimnělo si sjednat havarijní pojištění? (Je moţné vybrat více odpovědí) Jezdím často po frekventovaných komunikacích Bydlím ve velmi rizikovém regionu Jezdím často dlouhé vzdálenosti Vozím cenné věci či jiné lidi Jsem mladý/á a tudíţ ne příliš zkušený/á řidič/ka Často vyjíţdím s vozidlem do zahraničí jiný dŧvod 19. Kde máte havarijní pojištění sjednáno? Mám stejnou pojišťovnu pro povinné i havarijní pojištění Zvolil/a jsem jinou pojišťovnu pro havarijní pojištění 20. Z jakého dŧvodu nemáte sjednané havarijní pojištění? nepovaţuji to za nutné mít toto pojištění sjednané

91 příliš vysoká cena nevyuţiji to, nebourám mám staré auto, které nelze pojistit vzhledem ke stáří vozidla se mi jiţ havarijní pojištění nevyplatí havarijní pojištění povaţuji za dŧleţité pouze u zcela nového vozu jiný dŧvod 21. Co by vás motivovalo změnit pojišťovnu? Na stupnici od 1-5 ohodnoťte dŧleţitost nabízených výhod. (1 = nedŧleţité, 2 = spíše nedŧleţité, 3 = neutrální postoj, 4 = spíše dŧleţité, 5 = dŧleţité) trochu niţší cena u jiné pojišťovny vyšší rozsah krytí pojištění u jiné pojišťovny blízkost pobočky jiné pojišťovny lepší nabídka připojištění zdarma v rámci balíčku levnější nabídka připojištění (př. asistenční sluţby) u jiné pojišťovny zhoršení jednání stávající pojišťovny, např. sloţitá komunikace, horší chování ke klientovi zdlouhavá likvidace škody u stávající pojišťovny

92 PŘÍLOHA P II: VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Obr. 1 Pohlaví Zdroj: vlastní zpracování Obr. 2 Věk Zdroj: vlastní zpracování Obr. 3 Velikost obce Zdroj: vlastní zpracování

93 Obr. 4 Jaké značky je Váš osobní automobil? Zdroj: vlastní zpracování Obr. 5 Jaký je objem Vašeho vozu? Zdroj: vlastní zpracování

94 Obr. 6 Jaký je rok výroby Vašeho vozu? Zdroj: vlastní zpracování Obr. 7 U které pojišťovny máte uzavřené povinné ručení? Zdroj: vlastní zpracování

95 Obr. 8 Proč jste si vybral/a právě tu svou pojišťovnu pro povinné ručení? Vyberte jednu možnost, která nejvíce odpovídá motivu výběru dané pojišťovny. Zdroj: vlastní zpracování Obr. 9 Ohodnoťte na stupnici od 1-5 (1 = nedůležité, 2 = spíše nedůležité, 3 = neutrální postoj, 4 = spíše důležité, 5 = důležité), která kritéria jsou pro Vás důležitá pro výběr povinného ručení? Zdroj: vlastní zpracování

96 Obr. 10 Ohodnoťte důležitost služeb poskytovaných zdarma v rámci balíčku u povinného ručení (1 = nedůležité, 2 = spíše nedůležité, 3 = neutrální postoj, 4 = spíše důležité, 5 = důležité) Zdroj: vlastní zpracování Obr. 11 Uveďte všechny výhody, která vyplývají z Vaší pojistné smlouvy povinného ručení (ať už jako součást základního balíčku nebo jako druh připojištění): Zdroj: vlastní zpracování

97 Obr. 12 Využíváte doplňkových připojištění, tzv. nadstandartní benefity? Zdroj: vlastní zpracování Obr. 13 Z jakého důvodu připojištění nevyužíváte? Zdroj: vlastní zpracování

98 Obr. 14 Kolik míváte průměrně ročně dopravních nehod?(dopravní nehodou se uvažuje jakákoliv kolize, která s sebou nesla jakékoliv finanční náklady) Zdroj: vlastní zpracování Další část dotazníku se věnovala oblasti havarijního pojištění. Tuto část nevyplňovali lidé, kteří tento druh pojištění nemají sjednaný a v první otázce odpověděli záporně. Obr. 15 Máte havarijní pojištění? Zdroj: vlastní zpracování

99 Obr. 16 U které pojišťovny máte uzavřené havarijní pojištění? Zdroj: vlastní zpracování Obr. 17 Jakou variantu krytí rizika u havarijního pojištění jste zvolil/a? Zdroj: vlastní zpracování

100 Obr. 18 Co vás přimnělo si sjednat havarijní pojištění? (Je možné vybrat více odpovědí) Zdroj: vlastní zpracování Obr. 19 Kde máte havarijní pojištění sjednáno? Zdroj: vlastní zpracování

101 Tato otázka směřovala na 62 lidí, kteří odpověděli, ţe havarijní pojištění nemají sjednané. Obr. 20 Z jakého důvodu nemáte sjednané havarijní pojištění? Zdroj: vlastní zpracování Obr. 21 Co by Vás motivovalo změnit pojišťovnu? Na stupnici 1-5 ohodnoťte důležitost nabízených výhod (1 = nedůležité, 2 = spíše nedůležité, 3 = neutrální postoj, 4 = spíše důležité, 5 = důležité) Zdroj: vlastní zpracování

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bakalářská práce Autor: Mgr. Eva Žilková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous,

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla v České republice po demonopolizaci trhu Bc. Tomáš Ţemlička Diplomová práce 2011 Prohlašuji:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Pojištění v České republice: nové produkty v pojišťovnictví v ČR, Pojištění odpovědnosti za

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven

Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Hana Pšeničková Bankovní management

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Bankovní institut vysoká škola Praha. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Autor: Monika Zunová Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení u ČSOB Pojišťovny a. s. Bc. Pavla Šťastná Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením 1. Žijí v domnění, že když vozidlo neprovozují, nemusí platit pojištění. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více