Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek"

Transkript

1 Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby POKOJ o.p.s. 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek a. Poslání POKOJ o.p.s. poskytuje pobytovou službu chráněného bydlení, která umožňuje lidem s mentálním postižením získat v bezpečném prostředí praktické dovednosti potřebné pro život. b. Cíle Vizí služby je odborná a efektivní podpora svým uživatelům na základě křesťanských hodnot, která jim umožní maximální samostatnost v chráněném bydlení za podmínek přirozených pro běžný život. Cílem služby pro dospělé osoby od 18 let věku s mentálním postižením je osvojení a udržení potřebných dovedností a návyků pro běžný život v prostředí rodinného domu. c. Cílová skupina Dospělé osoby se s mentálním postižením od 18 let věku. Horní věková hranice není naší společností určována Službu neposkytujeme osobám: - jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení - které nejsou schopny pobytu z důvodu závažného akutního onemocnění - které vyžadují neustálou zdravotní péči - osobám s těžkým smyslovým postižením d. Zásady poskytování sociální služby Služba při poskytování vychází z křesťanských hodnot lásky, pravdy, svobody a spravedlnosti. Ke každému přistupujeme jako k jedinečné bytosti se specifickými schopnostmi a potřebami. Motivujeme uživatele tak, aby se sami podíleli na plánování služby prostřednictvím IP. Podporujeme rozvoj dovedností uživatelů prostřednictvím individuálního nácviku běžných každodenních činností. V případě potřeby jsme uživatelům k dispozici, dbáme však, aby pomoc byla přiměřená. Uživatelé mají možnost podílet se na rozvoji chráněného bydlení. Podporujeme kontakt s přirozeným sociálním prostředím. Podporujeme uživatele v jejich volnočasových aktivitách a rozvíjíme jejich samostatnost. Služby jsou prováděny v zájmu osob a náležité kvalitě takovými způsoby, aby vždy byla dodržována lidská práva a svobody. Jednotlivé postupy provádíme na základě pravidel služby jejichž součástí je pravidelné vzdělávání zaměstnanců. Svými postoji a chováním vytváříme bezpečné prostředí pro uživatele služby.

2 2. Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby seznámí sociální pracovník, manažerka nebo ředitel zařízení CHB se všemi podmínkami poskytované služby a následně zjistí očekávání zájemce i opatrovníka. Naplňování jejich očekávání formulují všichni zúčastnění společně. Kontaktní osoby v CHB Pokoj: Ředitel společnosti: Karel Kuchař tel: Manažerka : Romana Fléglová tel: Sociální pracovník: Denisa Hadáčková, DiS. Tel: První kontakt se zájemcem: - poskytnutí základních informací telefonicky, em, osobně, letákem nebo přes webové stránky společnosti, kde jsou potřebné formuláře k žádosti o službu, informace o volných místech (poslání, cíle, nabídka, kapacita, ceníky, práva a povinnosti obou stran, provozní informace, kvalifikace personálu, kontaktní údaje) - osobní setkání informační schůzka s ředitelem, sociálním pracovníkem a manažerkou CHB Pokoj - prohlídka zařízení a zodpovězení všech případných dotazů - informace k podání žádosti o poskytnutí služby a k dalším důležitým dokumentům potřebným pro vstup do služby - umožnění několikadenní návštěvy a seznámení s pravidly služby a jejím chodem - prohlídka konkrétního pokoje a seznámení s možností jejího vybavení - seznámení s ostatními obyvateli domu a s asistenty Informace, které evidujeme od žadatele: - jméno, věk, kontaktní údaje - sociální situace (rodina, sociální služby dosud, způsobilost k právním úkonům - očekávání od zájemce a rodiny - zdravotní situace (dieta, alergie, kompenzační pomůcky, mobilita) - míra samostatnosti Dokumenty potřebné pro přijetí do služby: - žádost o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení POKOJ o.p.s. - vyjádření praktického lékaře - vyjádření psychologa - fotokopie důchodového výměru - fotokopie přiznání příspěvku na péči

3 - vyjádření odborného lékaře (psychiatra, neurologa) pokud jej žadatel navštěvuje - fotokopie rozsudku o zbavení způsobilosti k právním úkonům (je-li zbaven) Odmítnutí zájemce o službu: - zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme - zařízení má plnou kapacitu - zdravotní stav osoby, která žádá o službu, vylučuje poskytnutí dané služby - zájemci o službu byla daná služba vypovězena na základě porušení povinností - daných smlouvou před méně než 6 měsíci Přijetí zájemce do služby: - podpis smlouvy o poskytování služby CHB včetně jejich příloh - stanovuje se zkušební lhůta 3 měsíce - sepsání základního individuálního plánu - seznámení s asistenty a ostatními uživateli - adaptační plán opatřený souhlasem se zpracováním a uchováním osobních údajů - jednání se zájemcem o službu probíhá za přítomnosti ředitele, sociálního pracovníka a manažerky

4 3. Popis služby Uživatelům služby jsou poskytovány dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel b) poskytnutí ubytování: ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti pomoc při údržbě domácích spotřebičů podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím podpora uživatele v jeho volnočasových aktivitách a v zájmových činnostech účast na veřejných společenských, kulturních a sportovních akcí pořádání výletů za poznáním nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností nácvik praktických dovedností potřebných pro každodenní činnost bezpečné ovládání domácích spotřebičů, úklid domácnosti atd. příprava jednoduchých jídel zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání podle schopností a přání uživatelů podpora ve zprostředkování základního, speciálního nebo doplňujícího vzdělání podpora v oblasti partnerských vztahů pořádání společných akci s uživateli z jiných zařízení podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu individuální nácvik praktických dovedností potřebných ke zvládnutí konkrétní práce e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Se způsobem a rozsahem poskytování základních činností v rámci služby jsou seznamováni zájemci o službu před uzavřením smlouvy o poskytování služby

5 4. Finanční spoluúčast uživatele na službě Ubytování Platba za ubytování činí za: pokoj 90 Kč/den (2700,- Kč/měsíc), včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení. Stravné Platba za stravné, včetně nápojů, činí za stravu racionální i dietní 110 Kč/den snídaně 15 Kč oběd 60 Kč večeře 35 Kč, Strava je zajištěna dodavatelsky do domu a odebírána na místě tomu určeném. Stravné je účtováno podle skutečně odebrané stravy. V zařízení se nevaří Úhrada za péči Příspěvek na péči je dle zákona č. 108/2006 Sb. určen k úhradě poskytovaných úkonů péče (dle konstrukce úhrad podle vyhlášky 505/ ). Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při použití WC Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů pomoc při vyřizování běžných záležitostí Sociálně terapeutické činnosti - zdarma socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zdarma nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti Platba za poskytnuté úkony dle platného ceníku se účtuje podle skutečného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrově krátí.

6 Fakultativní činnosti - hrazené uživateli služby Připojení k internetu Každý má možnost připojení k internetu. V případě zájmu je účtovaná cena paušálně. Připojení k TV Každý má možnost kdykoliv využít společnou místnost s televizí, televize na pokoj je možná za měsíční poplatek 50 Kč. Připojení k pevné lince Každý byt má možnost využití telefonu. V případě zájmu o využívání této služby je měsíční poplatek účtován dle skutečně provolaných minut. (ceny jsou dány paušálně a rozpočítány mezi uživatele, kteří službu využívají, více v Ceníku služby či na webových stránkách Poplatek za vlastní notebook (PC) 50,- Kč/měsíc - poplatek se týká elektřiny. Způsob a vyúčtování úhrady Vyúčtování plateb za jednotlivé služby CHB (ubytování, stravné, dohodnutou péči) provádí vedoucí zařízení za měsíc zpětně. Uživatel je povinen uhradit částku do 10. dne příštího kalendářního měsíce. Záměrné neuhrazení platby bude považováno za hrubé porušení vnitřních pravidel služby. Dostupnost ceníku Ceník úhrad v CHB za poskytovanou službu chráněného bydlení je k nahlédnutí u vedoucí a zveřejněn na internetových stránkách

7 5. Způsob a podmínky podávání a vyřizování stížností

8 Osoba oprávněná pro podávání stížností Stížnosti na službu může podat kdokoliv - uživatelé, jejich zákonní zástupci, rodinní příslušníci a další osoby, které si chtějí stěžovat na způsob nebo kvalitu služby. Uživatel služby si může zvolit svého zástupce, kterému důvěřuje, a který za něj podání stížnosti vyřídí. Formulář pro podání stížností - v případě písemné stížnosti není stanoven; v případě ústní stížnosti, kterou eviduje pracovník, je forma stanovena takto: každá evidovaná stížnost by měla obsahovat: oblast stížnosti, jméno osoby přijímající stížnost, datum. Každá stížnost je vedena pod evidenčním číslem. Zaevidování stížnosti Pracovník, který přijme stížnost (ústní, písemnou, anonymní aj.), má povinnost ji zapsat do Evidence stížností pod evidenčním číslem. O přijetí stížnosti musí neprodleně informovat vedoucí, pokud není přítomna na pracovišti, tak pověřeného zástupce. Dále předá stížnost pověřené osobě, která je zodpovědná za řešení stížností. Pokud je stížnost podána na osobu, která je zodpovědná za řešení stížnosti, předá ji pracovník rovnou vedoucí Stížnosti jsou umisťovány do schránky k tomu určené, umístěné v přízemí CHB. Schránka je vybírána 1 krát týdně za účasti dvou pracovníků. Zjišťování příčin Pověřená osoba k řešení stížností má povinnost stížnost prošetřit a o zjištěných skutečnostech provést záznam, se kterým seznámí všechny zúčastněné osoby (osobu, která podala stížnost, osobu, na kterou byla stížnost podána, vedoucí, popřípadě další osoby podle obsahu a řešení podané stížnosti). V této fázi pověřený pracovník prošetří všechny relevantní skutečnosti, které mají souvislost se stížností. Způsob získávání informací určuje pracovník pověřený vyřizováním stížností, přičemž se může řídit doporučením svého nadřízeného. Je nutné, aby v této fázi byly vyslechnuty všechny zúčastněné strany. Rozhodnutí o stížnosti Konečnou fází tohoto procesu je vydávání konečného rozhodnutí, které musí obsahovat: jméno osoby, která podala stížnost, popř. i jeho zvoleného zástupce označení pracovníka nebo skutečnosti, na kterou je stížnost podávána předmět stížnosti způsob, kterým byla událost prošetřena (např. kdo byl vyslechnut, ) stanovisko přijatá opatření datum a podpis osoby, která rozhodnutí vydala Anonymní stížnost Postup při vyřizování anonymní stížnosti je zcela stejný, pouze s tím, že v ní není evidováno jméno osoby, která stížnost podala a nezjišťuje se názor podávající strany. Rozhodnutí o této stížnosti je vyvěšeno na nástěnce v přízemí v blízkosti schránky stížností, podnětů a připomínek; dále pak: Uložení rozhodnutí o stížnosti Jedno vyhotovení tohoto rozhodnutí je uloženo v PC nebo v trezoru pověřeného pracovníka. Spolu s ním jsou tam uloženy i případné poštovní podací lístky, nebo kopie odeslaných ů, jako důkaz o informování všech zúčastněných stran, popřípadě oznámení o prodloužení doby pro vyřízení stížnosti. Rozhodnutí jsou u tohoto pracovníka uloženy po dobu 3 let, poté je zodpovědný pracovník skartuje anebo vymaže Odvolání proti rozhodnutí o stížnosti Všechny osoby, které se zúčastnily procesu vyřizování stížnosti, se mohou proti rozhodnutí do 14 dní odvolat. Toto sdělení musí obsahovat každé rozhodnutí o stížnosti. Odvolání v rámci zařízení lze podat em nebo písemně. Osobou zodpovědnou za odvolání je vždy nadřízený pracovníka, který stížnost v první instanci vyřizoval. Hierarchie pro vyřizování stížností v rámci zařízení je součástí metodiky pravidel pro vyřizování stížností.

9

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi Poslání Domova Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více