OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4"

Transkript

1 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle jednotlivých aktivit: 1. Zařazení nových projektů TOP - aktualizace indikativního seznamu projektů Řídící výbor IPRM IOP schválil zařadit tři nové projekty TOP do IPRM Chomutov Sídliště, místo pro ţivot. Projekty budou realizovány v zóně IPRM a tematicky i věcně zapadají do koncepce realizace a cíle IPRM. Projekt Centrum prevence Kamenná, usnesení ŘV č. 4/8/2009 aktivita IPRM poskytování sociálních sluţeb, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení Projekt Komunitní centrum Kamenná, usnesení ŘV č. 6/10/2009 Aktivita IPRM 3.3 zvýšení kvality a dostupnost veřejných sluţeb Zateplení objektu areálu ZŠ Zahradní 5265, Chomutov, usnesení ŘV č. 6/11/2010 aktivita IPRM 3.3 zvýšení kvality a dostupnost veřejných sluţeb 2. Změna názvu projektu TOP s pořadovým číslem 1. Řídící výbor schválil změnu názvu TOP projektu, usnesení ŘV č. 7/11/2010. Před změnou: Rekonstrukce bývalé školky Březenecká a zřízení ředitelství policie Po změně: Zateplení objektu bývalé MŠ - ul. Dřínovská čp Chomutov Seznam přiložených dokumentů: Ad 1) 1. Aktualizovaný indikativní seznam projektů (TOP) 2. Projektový list 3. Projektový list 4. Projektový list Ad 2) 5. Projektový list Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Ing. Mgr. Ivana Řápková, primátorka Statutárního města Chomutov Datum doručení Převzal (jméno a podpis): na RP MMR: 1

2 Příloha č. 1 Aktualizace indikativního seznamu projektů (TOP) PŮVODNÍ ZNĚNÍ PODLE DOKUMENTU Indikativní seznam projektů (TOP) Pořadí Název žadatele Název projektu Operační program Oblast intervence Celkové náklady (v tis. Kč) Dotace (v tis. Kč) Doba realizace projektu 1 Statutární město Chomutov Rekonstrukce bývalé školky Březenecká a zřízení ředitelství policie OP ŢP Statutární město Chomutov Přímá podpora sociální integrace sociálních skupin ve vybrané zóně OP LZZ MÚSS Kurz pracovníků sociální péče OP LZZ MÚSS Resocializace SC OP LZZ Člověk v tísni, o.p.s. Do lavic podpora a poradenství OP VPK Člověk v tísni, o.p.s. Komplexní program podpory sociálně vyloučených rodin OP LZZ Zdroj: projektové záměry zjištěné v průběhu přípravy a zpracování IPRM IOP, další budou posuzovány a hodnoceny v průběhu realizace IPRM 2

3 NOVÉ ZNĚNÍ Pořadí Název žadatele Název projektu Operační program Oblast intervence Celkové náklady (v tis. Kč) Dotace (v tis. Kč) Doba realizace projektu 1 Statutární město Chomutov Zateplení objektu bývalé MŠ, Dřínovská 4606, Chomutov OP ŽP Statutární město Chomutov Přímá podpora sociální integrace sociálních skupin ve vybrané zóně OP LZZ Městský ústav sociálních sluţeb Kurz pracovníků sociální péče OP LZZ Městský ústav sociálních sluţeb Resocializace SC OP LZZ Člověk v tísni, o.p.s. Do lavic podpora a poradenství OP VPK Člověk v tísni, o.p.s. 7 Statutární město Chomutov Komunitní centrum Kamenná Komplexní program podpory sociálně vyloučených rodin OP LZZ IOP mimo Světlo Kadaň, o. s. Centrum prevence Kamenná OP LZZ 9 Statutární město Chomutov 3.1b) Zateplení objektu areálu ZŠ Zahradní 5265, Chomutov OP ŽP

4 Příloha 2. Projektový list Centrum prevence Kamenná Projektový list (popis projektu financovaného z jiného tematického operačního programu) 1. Název projektu CENTRUM PREVENCE KAMENNÁ V CHOMUTOVĚ 2. Předkladatel projektu OBČANSKÉ SDRUŢENÍ SVĚTLO KADAŇ 3. Název OP oblasti intervence/opatření OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OBLAST PODPORY SOCIÁLNÍ INTEGRACE PŘÍSLUŠNÍKŮ ROMSKÝCH LOKALIT 4. Místo realizace ŠKOLNÍ PĚŠINA 5249, CHOMUTOV Cíl projektu Cílem neinvestičního projektu je sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, zajištění dostupnosti, kvality a kontroly sluţeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání. Cíle dosáhneme vybudováním Centra prevence na sídlišti Kamenná v Chomutově, které bude poskytovat sluţby (aktivity projektu): 1) 34 měsíců: terénní sociální práce 2) 34 měsíců zaměstnávání Rómů 3) 34 měsíců bude v provozu nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ 4) 34 měsíců bude zabezpečováno sociálně-právní poradenství Projekt bude trvat 36 měsíců. 6. Popis projektu Aktivity jsou realizovány v rámci činnosti programu B. Výzvy č. 19 OPLZZ, oblast podpory 3.2. Podpora sociálních sluţeb a dalších nástrojů ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit. Projekt centra prevence v Chomutově je postaven na pilířích, jako jsou: a) kaţdodenní terénní sociální práce b) motivace a zaměstnávání Romů c) program prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a včetně podpory osvěty v této oblasti - aktivní kaţdodenní činnost v terénu uvnitř komunity s vyuţitím 4

5 nejnovějších metod a poskytování nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ (NZDM) od 15 do 26 let. d) doprovodná aktivita Nízkoprahové a zájmové centrum pro děti od 6 do 14 let. Cílem jsou aktivity, které umoţní prostřednictvím poskytnuté sluţby NZDM návrat na trh práce dalším cílovým skupinám, coţ budou rodiče těchto dětí. Hlavním důvodem pro realizaci projektu je zvýšit zaměstnanost dlouhodobě nezaměstnaných Romů a postavit centrum pro jejich sociální začleňování na základu sociální sluţby. Místem realizace projektu bude objekt bývalé školky na sídlišti Kamenná v Chomutově, coţ je primárně sociálně vyloučená romská lokalita, která je popsána v "Gabalově zprávě". Aktivity projektu budou mít pozitivní dopad na přilehlé město Jirkov a obce v okolí obou měst. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč: Z toho dotace v Kč: , ,40 8. Monitorovací indikátory POČET PODPOŘENÝCH OSOB: 750 POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ: 2 POČET ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ KURZŮ: 50 POČET NOVÝCH PRODUKTŮ: 2 5

6 Příloha 3. Projektový list Projektový list (popis projektu financovaného z jiného tematického operačního programu) Název projektu Komunitní centrum Kamenná 9. Předkladatel projektu Statutární město Chomutov 10. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný operační program Oblast intervence 3.1 Sluţby v oblasti sociální integrace 11. Místo realizace Školní Pěšina 5249, Chomutov Cíl projektu Cílem projektu je rekonstrukce objektu Ústavu sociální péče investiční podpora při zajištění dostupnosti takových sluţeb, které umoţní návrat příslušníků nejvíce ohroţených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti. 13. Popis projektu Zastupitelstvo města Chomutova schválilo investice pro předfinancování investiční akce při získání dotace ze strukturálních fondů na rekonstrukci objektu bývalého Ústavu sociální péče. 1. Fáze V projektu proběhnou stavební práce v rozsahu výměna oken, statické zabezpečení, rekonstrukce ţelezobetonových dílců a styků, zateplení střechy, ochranné a povrchové úpravy nezateplovaných ploch, sanace nezateplených ploch, oprava zábradlí a kovových sloupů u vstupů do objektu, oprava okapového chodníků okolo objektu, oprava podlah uvnitř objektu, úprava stěn. 2. Fáze Na veřejném prostranství před objektem vybudujeme dětské hřiště pro děti ţijící v této lokalitě a pro klienty centra. Realizace Fáze Následné vyuţití objektu pro účely nízkoprahového centra pro děti a mládeţ, kontaktního centra, centra krizové intervence a zázemí pro terénní sociální práci. - Odborné sociální poradenství ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ambulantní popřípadě terénní forma 6

7 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní popřípadě ambulantní forma - Terénní programy terénní forma Realizace v roce udrţitelnost do roku Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč: Z toho dotace v Kč: Monitorovací indikátory POČET PODPOŘENÝCH OSOB: 1000 POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ: 2 aţ 3 POČET ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ KURZŮ: 100 POČET NOVÝCH PRODUKTŮ: 3 7

8 Příloha 4. Projektový list Projektový list (popis projektu financovaného z jiného tematického operačního programu) 1. Název projektu ZATEPLENÍ OBJEKTU AREÁLU ZŠ ZAHRADNÍ 5265, CHOMUTOV 2. Předkladatel projektu Statutární město Chomutov 3. Název OP oblasti intervence/opatření Operační program ţivotní prostředí 3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 4. Místo realizace Základní škola Zahradní 5265, Chomutov 5. Cíl projektu V projektu budou provedeny aktivity, které mají vliv na sníţení energetické náročnosti budovy a emisí CO 2. Dopadem projektu je naplnit cíl IPRM Zvýšení kvality dostupnosti veřejných sluţeb v zóně IPRM Sídliště, místo pro ţivot. 6. Popis projektu V projektu budou provedeny tyto aktivity - zónová regulace otopné soustavy, výměna oken, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč: 49,7 mil. Z toho dotace v Kč: 24,9 mil. 8. Monitorovací indikátory Energetická úspora, zateplená plocha v m 2 8

9 Příloha 5. Projektový list Projektový list (popis projektu financovaného z jiného tematického operačního programu) 1. Název projektu Zateplení objektu bývalé MŠ, č. p. 4606, ul. Dřínovská, Chomutov 2. Předkladatel projektu Statutární město Chomutov 3. Název OP oblasti intervence/opatření Operační program životní prostředí 3. Udržitelné využívání zdrojů energie 4. Místo realizace Objekt bývalé MŠ, č. p. 4606, ul. Dřínovská, Chomutov 5. Cíl projektu V projektu budou provedeny aktivity, které mají vliv na sníţení energetické náročnosti budovy a emisí CO 2. Projekt je přípravou pro přestěhování ústředí Městské policie Chomutov na sídliště Březenecká. Dopadem projektu je naplnit cíl IPRM Zvýšení bezpečnosti obyvatel v zóně IPRM Sídliště, místo pro ţivot. 6. Popis projektu V projektu budou provedeny tyto aktivity - výměna výplní otvorů a realizace skleněné střechy v 1.NP, zateplení fasád a střechy, instalace adaptivní ekvitermní regulace, instalace VZT jednotek s rekuperací. 7. Financování projektu Celkové náklady projektu v Kč: 15,5 mil. Z toho dotace v Kč: 4,4 mil. 8. Monitorovací indikátory Energetické úspory Zateplení plochy v m 2 9

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 338 mil. EUR Územní zaměření

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016 Individuální projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vyhodnocení projektů 2014

Vyhodnocení projektů 2014 Vyhodnocení projektů 2014 Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů: - ESF (Evropský strukturální fond) - CÍL 3 ČR - Sasko - ROP (Regionální operační program) - Ústecký kraj

Více

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)

Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V BÍLINĚ 2014 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS STAVU...

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn Č.j.: 33152/2007-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Žádost o zařazení projektového záměru Název předkladatele: Statutární město Liberec Název projektu: Rekonstrukce multifunkčního

Více

Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti

Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti Inspirativní přehled projektů v sociální a dopravní oblasti Vytvořeno pro obce jako inspirace pro přípravu projektů financovaných přes MAS z IROP v letech 2016 2022. Níže uvedené projekty byly realizovány

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

Akční plán. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013. Aktualizace 2011. Odbor regionálního rozvoje

Akční plán. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013. Aktualizace 2011. Odbor regionálního rozvoje Akční plán 2007 2013 Aktualizace 2011 Příloha č. 1 Program rozvoje Akční plán Aktualizace 2011 Zpracovatel: Odbor regionálního rozvoje Členění PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY str. 3-66 REALIZOVANÉ PROJEKTY str.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127 Město Hodnocení programového období 2007 2013 (Projekty financované prostřednictvím fondů EU a finančních mechanismů EU a z národních zdrojů - mimo projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ- uvedeny

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více