PROGRAM. schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne , ve znění platném od Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004, ve znění platném od 1.4.2005. Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb"

Transkript

1 , ve znění platném od Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb INOVACE Tento program realizuje Opatření 2.2 Podpora inovací, výrobků, technologií a služeb, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu průmysl a podnikání Cíl programu Cílem programu je pomocí dotací a zvýhodněných úvěrů podpořit realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací, posilujících tak schopnost dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu. Projekt může být členěn do etap. Základní ustanovení a) Správcem programu (poskytovatelem podpory ve formě dotace) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. b) Poskytovatelem podpory ve formě zvýhodněného úvěru je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, plnící funkci konečného příjemce. c) Implementační agenturou se v tomto Programu rozumí Česká agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2. Základní pojmy Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Inovační projekt je projekt zaměřený na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšující efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn 1

2 ve strategické orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací, posilujících tak schopnost dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu. Doba realizace inovačního projektu je v případě podpory formou dotace doba od podání žádosti o dotaci do data vyplacení dotace, v případě podpory formou zvýhodněného úvěru od data podání žádosti o úvěr do data, kdy je úvěr vyčerpán. 2. Příjemce podpory Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat tyto podmínky: a) Musí být podnikatel ve smyslu 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník vedoucí účetnictví. V případě malého a středního podnikatele musí být tento malým a středním podnikatelem ve smyslu nařízení Komise ES č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání a podle zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů (viz společná příloha programů podpory MSP). b) Musí být registrován jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, a to nejméně po dobu dvou uzavřených předcházejících daňových období před datem podání žádosti o podporu. c) Musí prokázat placenou daňovou povinnost v oblasti daně z příjmu za dobu dvou daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu. V případě, že žadatel v některém z těchto dvou daňových období vykázal nulovou daňovou povinnost v oblasti daně z příjmu, je povinen tuto skutečnost řádně zdůvodnit. d) Musí být na území České republiky oprávněn k podnikání odpovídajícímu předloženému inovačnímu projektu, na který má být podpora poskytnuta. e) Musí mít ke dni registrace žádosti podle svého čestného prohlášení vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, atp. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky. 2

3 f) Nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. g) Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni registrace žádosti: - je na jeho majetek prohlášen konkurs, - je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, - byl zamítnut návrh na prohlášení jeho konkursu pro nedostatek majetku, - soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je v likvidaci. h) S výjimkou malých podnikatelů nesmí být podpora poskytnuta podnikateli, který je k datu podání žádosti o podporu příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (podle Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02). 3. Podmínky programu Projektem se rozumí podnikatelská činnost příjemce podpory, na kterou je požadována podpora Podmínky přijatelnosti inovačního projektu: a) Musí být realizován na území České republiky mimo region Praha. b) Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Tato práva prokáže výpisem z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) a snímkem z katastrální mapy, popř. kupní smlouvou včetně návrhu na vklad s potvrzením příslušného Katastrálního úřadu. V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům, musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu realizace inovačního projektu. c) Úplnost a kvalita předkládaného projektu. d) Jako součást žádosti o podporu musí být předložena studie proveditelnosti inovačního projektu v předepsané struktuře. e) Žadatel musí získat minimálně 11 bodů (z max. 20 bodů) z hodnotící zprávy o ekonomické situaci žadatele (výstup z aplikace Rating). 3

4 f) Projekt musí být šetrný k životnímu prostředí. Žadatel při podpisu podmínek o poskytnutí podpory doloží vyjádření vydané dle Postupu při posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období vydaného Ministerstvem životního prostředí. Tento postup upravuje způsob získání vyjádření z hlediska nutnosti posouzení projektu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. g) Žadatel o dotaci musí zajistit spolufinancování nákladů na realizaci projektu z vlastních nebo z ostatních zdrojů (např. bankovní úvěr). Spolufinancování řešení projektu z jiných zdrojů musí být žadatelem řádně doloženo. Projekt může zahrnovat spolupráci s výzkumnými, vývojovými organizacemi, centry strategických služeb, technologickými a inovačními centry, která vede k inovaci výrobků, technologií a služeb. Přijatelným projektem není: a) Projekt z oblasti základního výzkumu. b) Projekt spojený pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o podporu. c) Projekt řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby Ostatní podmínky a) Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně z poskytnuté podpory po dobu 5-ti let ode dne vydání Rozhodnutí. b) Veřejná podpora na projekt nesmí přesáhnout při jejím poskytnutí limit 46% uznatelných nákladů projektu (tj. v součtu za poskytnutý zvýhodněný úvěr a dotaci). Výše uvedené omezení se vztahuje také na podporu poskytovanou podle pravidla de minimis, které upravuje Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o aplikaci Článků 87 a 88 Smlouvy o ES. 4

5 c) Podpora bude příjemci podpory poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (u dotace) nebo na základě smlouvy mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory (u zvýhodněného úvěru). d) Příjemce podpory ve vztahu k uznatelným nákladům projektu na které je žádáno vyplacení dotace či čerpání zvýhodněného úvěru, je povinen postupovat podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a dle pravidel určených Správcem programu. e) Zvýhodněný úvěr bude zajištěn podle běžných bankovních pravidel. f) Příjemce může získat podporu z Programu pouze jednou na stejný projekt a stejné uznatelné náklady. Pokud je malým nebo středním podnikem, může získat ke stejnému projektu dotaci i zvýhodněný úvěr (na stejné uznatelné náklady projektu nelze poskytnout současně zvýhodněný úvěr a dotaci). g) Příjemce podpory je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu stanoveném smlouvou (pro zvýhodněný úvěr) a v rozsahu stanoveném Rozhodnutím o poskytnutí dotace (pro dotaci). h) Příjemce podpory je povinen umožnit přímý přístup zaměstnancům poskytovatele podpory (u zvýhodněného úvěru též zaměstnancům Ministerstva průmyslu a obchodu) nebo jimi pověřeným zástupcům za účelem kontroly dodržování Podmínek Programu, jakož i kontrolu finanční situace a účetnictví na místě realizace projektu a ve svém sídle. i) Příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití zvýhodněného úvěru nebo dotace určené k financování uznatelných nákladů vést oddělenou evidenci a dokumentaci, stanovenou v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ve smlouvě o úvěru a uchovat je po dobu 10 let ode dne poskytnutí poslední platby. j) Příjemce zvýhodněného úvěru je povinen zajistit jeho splácení tak, aby případné pohledávky po splatnosti nepřesáhly výši dvou splátek jistiny úvěru. k) Příjemce podpory je povinen být registrován jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění po dobu nejméně 5 let od data poskytnutí podpory. 5

6 l) U zvýhodněného úvěru je příjemce podpory povinen předčasně splatit zvýhodněný úvěr na výzvu poskytovatele podpory, jestliže porušil některou z podmínek uvedených pod písm. f) až k) tohoto bodu, přičemž neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění podmínky je považováno za porušení podmínky Podmínky pro monitorování po skončení inovačního projektu: Příjemce podpory je povinen předkládat poskytovateli podpory nebo příslušné implementační agentuře aktuální údaje pro vyhodnocení monitorovacích ukazatelů přínosů projektu za období od data poskytnutí podpory do konce třetího kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo k vyplacení dotace, s půlroční frekvencí ve formátu stanoveném poskytovatelem podpory. Podmínky pro monitorování jsou součástí Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně Smlouvy o zvýhodněném úvěru Uznatelné náklady Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky: musí být vynaložen v souladu s cíli programů a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu (neplatí u energetického auditu), musí být, před proplacením ze strukturálních fondů, prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, musí být doloženy průkaznými účetními doklady Uznatelnými náklady projektu jsou: a) Náklady na pořízení strojů a zařízení, vč. informačních a komunikačních technologií (ICT), b) Náklady na rekonstrukci a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, který splňuje následující podmínky: - musí být využíván výhradně příjemcem podpory, - musí se jednat o odpisovatelná aktiva, - musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku, který obdržel veřejnou podporu, po dobu nejméně pěti let 6

7 c) Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, které jsou tvořeny náklady na transfer technologie ve formě nákupu patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, a to v maximální výši 25% uznatelných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. U malých a středních podniků lze tyto náklady započítat ve výši 100% uznatelných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Hodnotu nákladů na nákup dlouhodobého nehmotného majetku lze započítat za předpokladu, že investice do nehmotných aktiv zůstane spojena s regionem příjemce, který je způsobilý pro regionální podporu. Za tímto účelem musí uznatelný dlouhodobý nehmotný majetek splňovat následující podmínky: - musí být využíván výhradně příjemcem podpory, - musí se jednat o odpisovatelná aktiva, - musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku, který obdržel veřejnou podporu, po dobu nejméně pěti let, - pokud bude dlouhodobý nehmotný majetek zakoupen od třetích subjektů, musí být tato transakce provedena za tržních podmínek. d) Pro malé a střední podniky osobní náklady a jiné provozní náklady, přičemž poskytování a čerpání podpory na tyto náklady se musí řídit podle pravidla de minimis, při respektování omezení dle článku 3.2. bodu b). e) Pro malé a střední podnikatele náklady na konzultační služby, které jsou poskytované externími konzultanty, a které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností nebo které se nevztahují k obvyklým provozním nákladům podniku, 50 % nákladů na zajištění těchto služeb. f) Náklady na publicitu spojené s realizací projektu. Pro zvýhodněné úvěry jsou přijatelnými náklady pouze položky podle písm. a) až c). Uznatelnými náklady nejsou: - DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, - náklady na pořízení použitých strojů a zařízení, vč. informačních a komunikačních technologií (ICT), - náklady uhrazené před datem podání žádosti o podporu, 7

8 - splátky půjček a úvěrů, - sankce a penále, - náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky - leasing (pro OPPP na programovací období ) Odvětvové vymezení V rámci Programu budou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly a 72 OKEČ s výjimkou výroby tabákových výrobků (oddíl 16 OKEČ). Projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly 15 a 17 OKEČ, nebudou podporovány pokud jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1 tohoto Programu. U podnikatelů, kteří nejsou malými a středními podnikateli, nebudou dále podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v následujících odvětví: Ocelářský průmysl vymezený v příloze č. 2 tohoto Programu Průmysl výroby syntetických vláken vymezený v příloze č. 3 tohoto Programu Průmysl výroby motorových vozidel vymezený v příloze č. 4 tohoto Programu Stavba lodí vymezená skupinou 351 OKEČ 4. Forma a výše podpory a) Forma a výše podpory se rozlišuje podle velikosti příjemce podpory (malí a střední podnikatelé / ostatní podnikatelé). Podpora je poskytována formou dotace a zvýhodněného úvěru. b) Na dotaci a úvěr není právní nárok 4.1. Dotace: Dotace je účelově určená k úhradě uznatelných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 3 50 mil. Kč v případě projektu zaměřeného na inovaci výrobku a/nebo technologie nebo dotace ve výši 1 25 mil. Kč v případě inovace služeb, maximálně však ve výši 46 % uznatelných nákladů projektu. 8

9 V případě čerpání veřejné podpory dle bodu 3.4. písmena d) tohoto Programu (viz výše), se tato podpora poskytuje podle pravidla de minimis Zvýhodněného úvěru (jen pro malé a střední podnikatele): Zvýhodněný úvěr je účelově vázaný k úhradě uznatelných nákladů dle článku 3.4. bodu a) až c) vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Zvýhodněný úvěr je poskytován ve výši 3 50 mil. Kč v případě projektu zaměřeného na inovace výrobku a/nebo technologie nebo ve výši 1 25 mil. Kč v případě inovace služeb, maximálně však ve výši 60 % předpokládaných celkových nákladů projektu. Doba splatnosti úvěru je maximálně 9 let, odklad splátek až 4 roky. Pevná úroková sazba činí 3% p.a. 5. Výběr projektů 5.1. Výběrová kritéria Při rozhodování o poskytnutí podpory budou uplatněna tato výběrová kritéria: 1) Úroveň konkurenceschopnosti příjemce podpory. 2) Inovační potenciál žadatele. 3) Technické parametry inovačního projektu. 4) Míra inovace zaváděného výrobku, technologie, služby či netechnické inovace. 5) Vliv realizace projektu na životní prostředí. 6) Projekt musí splňovat některou z následujících podmínek: využívat výsledky výzkumu a vývoje v podobě patentu, licence, transferu technologie při realizaci projektu, přičemž musí prokázat jejich vlastnictví např. smlouvou s výzkumným pracovištěm nebo smlouvou o jejich využití či nákupu, disponovat funkčním prototypem nebo vzorkem výrobku (potvrzeno vyjádřením nezávislého experta určeného Ministerstvem průmyslu a obchodu) 9

10 prokázat existenci mezery na trhu a reálnost zvoleného řešení jejího využití (potvrzeno vyjádřením nezávislého experta určeného Ministerstvem průmyslu a obchodu) prokázat potřebnost a možný přínos realizace netechnické inovace (potvrzeno vyjádřením nezávislého experta určeného Ministerstvem průmyslu a obchodu). 7) Proveditelnost inovačního projektu prokázaná předloženou studií proveditelnosti. 8) Finanční zdraví žadatele o podporu. Hodnotící zprávu výstup z aplikace Rating zpracovává pro žadatele příslušná regionální kancelář agentury CzechInvest na základě vstupních dat od žadatele vyplněných do finančního výkazu (historie, výhled) a finančního plánu projektu. Nejvyšší váha bodování je dána na hodnocení historie žadatele, tedy na rating. 9) Úvěrovatelnost projektu (v případě žádosti o zvýhodněný úvěr nebo kombinaci obou druhů podpory). Popis kritérií včetně metodiky hodnocení a možného bodového rozpětí je zveřejněn na webových stránkách MPO Způsob výběru projektů Výběr projektů bude probíhat kontinuálně a projekty budou hodnoceny na základě stanovených kritérií. CzechInvest přijme žádosti o udělení dotace, příp. o zvýhodněný úvěr, posoudí ji z hlediska formální úplnosti a z hlediska naplnění kritérií přijatelnosti projektu, příp. zajistí zpracování odborných posudků k naplnění vybraných výběrových kritérií Postup pro dotace Žádosti o udělení podpory (včetně případných odborných posudků) předloží CzechInvest s návrhem svého doporučení (včetně podmínek poskytnutí podpory) nebo nedoporučení hodnotitelské komisi. Komise posoudí naplnění výběrových kritérií 1-8 a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí podpory. O poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož součástí budou podmínky 10

11 poskytnutí podpory. Dotace je vyplácena příjemci podpory na základě splnění podmínek tohoto rozhodnutí Postup v případě kombinace podpory formou dotace a úvěru CzechInvest, po posouzení výběrových kritérií 1 8, předá žádost ČMZRB k posouzení úvěrovatelnosti projektu. Pokud ČMZRB potvrdí úvěrovatelnost projektu, předloží CzechInvest žádost s návrhem svého doporučení (včetně podmínek poskytnutí podpory) nebo nedoporučení hodnotitelské komisi. Komise po posouzení projektu doporučí nebo nedoporučí poskytnutí podpory. O poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu a dotace je vyplácena příjemci podpory na základě splnění podmínek tohoto rozhodnutí. O poskytnutí zvýhodněného úvěru rozhoduje ČMZRB na základě posouzení úvěrovatelnosti projektu a kladného stanoviska hodnotitelské komise. Podmínkou čerpání úvěru je doručení pravomocného rozhodnutí o poskytnutí dotace. 6. Účast v dalších programech podpory K uznatelným nákladům podpořeným či uhrazeným z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, s výjimkou zvýhodněné záruky k bankovnímu úvěru, určenému na financování podpořeného inovačního projektu, poskytnuté v programu ZÁRUKA, maximálně však do výše stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory. 7. Doba trvání programu Program je vyhlášen na období let Po jeho vyhlášení jsou žádosti přijímány průběžně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je 10/2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do 9/2008 (v případě úvěrů do ). Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků pro jednotlivé typy podpory. 8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 8.1. Žádost o poskytnutí podpory obsahuje zejména identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, plán financování a harmonogram realizace projektu. Dále žádost obsahuje zejména: a) Výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), živnostenský list, popř. koncesní listinu nebo jiné oprávnění k podnikání. 11

12 b) Čestné prohlášení žadatele o řádném vypořádání všech závazků finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správa, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu fondu rozvoje bydlení ke dni registrace žádosti. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě se považují za vypořádané závazky. c) Čestné prohlášení žadatele, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo mu nebylo povoleno vyrovnání nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či není v likvidaci. d) Studie proveditelnosti, včetně příloh, obsahující organizační, odborné a finanční zabezpečení realizace projektu dle struktury uvedené v žádosti o dotaci. e) Výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) a snímek z katastrální mapy ve vztahu k nemovitostem, ve kterých bude projekt realizován. V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům, musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu realizace projektu. f) Čestné prohlášení žadatele o výši závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti vyšší než 180 dní. g) Vyjádření stavebního úřadu - stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouvu o dílo, rozpočet stavby, pokud se jedná o rekonstrukci nebo technické zhodnocení nemovitosti a je to součástí projektu. h) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední dva, v případě zvýhodněného úvěru tři roky, rozpočtový výhled na kalendářní rok, ve kterém je podána žádost a na další dva kalendářní roky. i) Přiznání k dani z příjmů za poslední dvě zdaňovací období (v případě zvýhodněného úvěrů tří) potvrzená finančním úřadem, včetně všech dodatků předložených finančnímu úřadu. j) Doklad o zajištění zdrojů na spolufinancování projektu. 12

13 k) Čestné prohlášení žadatele, který není malým podnikatelem, že není příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02. V případě žádosti o zvýhodněný úvěr navíc: a) Ocenění nemovitostí navrhovaných k zajištění se stanovením ceny obvyklé. b) Souhlas manžela (manželky) s použitím majetku k podnikání a v rámci podnikání. s uzavíráním smluv s ČMZRB, a.s. (u fyzických osob - v případě nezúženého společného jmění). c) Údaje o ekonomických vazbách žadatele Pro obě formy podpory se používá jednotný formulář žádosti o podporu. Formuláře žádostí budou k dispozici na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a CzechInvestu a na Žádosti přijímají Regionální pracoviště CzechInvestu Žádosti o dotace mohou být předloženy osobně nebo zaslány poštou, žádosti o zvýhodněný úvěr nebo o kombinaci dotace a úvěru musí být předloženy osobně Žádosti se přijímají od 1. července Sankce za nedodržení podmínek programu 9.1. Vůči příjemci zvýhodněného úvěru bude uplatněn odvod ve výši dlužné jistiny zvýhodněného úvěru podle 44 odst. (2) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v případě porušení podmínek programu stanovených ve smlouvě o úvěru Vůči příjemci dotace bude uplatněn odvod podle 44 odst. (2) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v případě porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 9.3 V případě, že příjemce podpory získá veřejnou podporu v rozsahu převyšujícím regionální mapu intenzity veřejné podpory, jedná se o neoprávněné použití peněžních prostředků 1 a příjemce podpory je povinen neprodleně vrátit dle zvláštního 1 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 13

14 právního předpisu 2 tu část veřejné podpory, která převyšuje maximální míru veřejné podpory stanovenou regionální mapou intenzity veřejné podpory. Obdobně je povinen příjemce podpory postupovat v případě porušení podmínek podpory poskytnuté podle pravidla de minimis zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 14

15 Příloha č. 1 Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh není možné podporovat v rámci veřejné podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise č. 69/2001 a veřejné podpory ve smyslu nařízení Komise č. 70/2001 Číslo nomenklatury Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Název zboží Živá zvířata Maso a poživatelné droby Ryby, korýši a měkkýši Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med Kapitola Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produkty Kapitola 7 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů Kapitola 9 Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03) Kapitola 10 Obiloviny Kapitola 11 Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny Kapitola 13 ex Pektin Kapitola Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též premier jus Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných 15

16 vosků Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů Kapitola Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel Melasa, též odbarvená Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru Kapitola Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných částí rostlin Kapitola Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina) ex ex Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápojů Stolní ocet a jeho náhražky Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo Kapitola Nezpracovaný tabák, tabákový odpad Kapitola Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach umletý Kapitola Kapitola Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avšak nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu) Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu) 16

17 Vymezení ocelářského průmyslu Příloha č. 2 Ocelářským průmyslem se pro účely tohoto Programu rozumí aktivity zabývající se výrobou následujícího zboží z oceli: Název zboží Položka celního sazebníku Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo v jiných základních tvarech 7201 Feroslitiny , , Produkty ze železa získané redukcí železné rudy a jiné houbovité železo v kusech, peletách nebo podobných tvarech; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních v kusech, peletách nebo podobných tvarech 7203 Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech (s výjimkou železa číslo 7103) 7206 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli ; ; ; Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny ; ; ; ; Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli ; ; ; ; ; ; ; ; Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary z nerezavějící oceli ; ; ; ;

18 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli o šířce 600 mm nebo větší ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli o šířce menší než 600 mm ; ; ; ; Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli ; ; Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli ; ; ; Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce 600 mm nebo větší ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce menší než 600 mm ; ; ; ; ; ; ; ; Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary z ostatní legované oceli ; ; ; ; ; ; ; Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli ; ; ; Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtané tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli; kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní pojezdová zařízení, příčné pražce, kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla), a jiný materiál speciálně uzpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic ; ; ; ; ; Trouby, trubky a duté profily z litiny 7303; Trouby, trubky a duté profily bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli 7304 Svařované železné nebo ocelové roury a potrubí, jejichž vnější průměr přesahuje 406,4 mm

19 Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken Příloha č. 3 Průmyslem výroby syntetických vláken se pro účely tohoto Programu rozumí a) protlačování nebo tvarování všech druhů střižových a přízových vláken na bázi polyesteru, polyamidu, akrylu a polypropylenu, bez ohledu na jejich určení, nebo b) polymerace, včetně polykondenzace, pokud je součástí protlačování, nebo c) každý doplňkový proces, který navazuje na zavedení technologie protlačování nebo tvarování žadatelem nebo jiným podnikatelem příslušejícím k témuž koncernu a který je u dané obchodní činnosti obvykle součástí procesu protlačování nebo tvarování vláken. 19

20 Vymezení průmyslu výroby motorových vozidel Příloha č. 4 Průmyslem výroby motorových vozidel se pro účely tohoto Programu rozumí vývoj, výroba a montáž motorových vozidel (1), motorů pro motorová vozidla (2) a modulů nebo subsystémů (3) těchto vozidel nebo motorů, a to prováděné buď přímo výrobcem nebo subdodavatelem první úrovně (4), přičemž pokud jde o tyto subdodavatele, je toto prováděno v kontextu souhrnného projektu (5). Definice použitých pojmů (1) Motorová vozidla Označením motorová vozidla se rozumí osobní automobily, dodávkové automobily, nákladní automobily, silniční traktory, autobusy městské i dálkové a jiná užitková vozidla. Pod toto označení nespadají závodní automobily, automobily určené k použití v terénu (například vozidla sestrojená k jízdě na sněhu nebo k přepravě osob na golfových hřištích), motocykly, přívěsy, zemědělské a lesní traktory, obytné automobily a přívěsy, vozidla zvláštního určení (například požární vozidla, pojízdné dílny), výklopné vozy a vozíky, vozidla pro vnitrozávodní dopravu (například vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily se sedlovou ložní plochou, valníky) a vojenská vozidla určená pro armádu. (2) Motory pro motorová vozidla Označením motory pro motorová vozidla se rozumí vznětové a zážehové motory a též elektromotory a turbinové, plynové, hybridní a jiné motory pro motorová vozidla. (3) Moduly nebo subsystémy Modulem nebo subsystémem se rozumí sestava primárních součástí určených pro vozidlo nebo motor, který je vyráběn, sestavován nebo montován subdodavatelem první úrovně a který je dodáván prostřednictvím počítačového objednávkového systému nebo na bázi "dodání právě ve správnou dobu". Logistické, dodavatelské a skladovací systémy a subkontrahované kompletní operace tvořící součást výrobního řetězce, jako například lakování montážních celků, je rovněž třeba považovat za takové moduly a subsystémy. (4) Subdodavatel první úrovně Subdodavatelem první úrovně se rozumí dodavatel, který má svůj díl odpovědnosti za konstrukci a vývoj, a který vyrábí, montuje nebo dodává moduly nebo subsystémy pro výrobce vozidel během výroby nebo ve stádiu montáže. Subdodavatelem první úrovně je také dodavatel služeb, a to zejména logistických služeb. (5) Souhrnný projekt Jako souhrnný projekt se označuje takový projekt, který a) integruje jeden nebo více projektů subdodavatelů první úrovně v místě investice nebo v průmyslovém parku či v několika průmyslových parcích vzájemně nepříliš vzdálených, účastnících se na dodávkách modulů nebo subsystémů pro vyráběná motorová vozidla nebo pro vyráběné motory pro motorová vozidla, a b) trvá po dobu investičního projektu výrobce vozidel. 20

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL

Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL POTENCIÁL Tento program realizuje Prioritní osu 4 Inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky Nařízení

Více

Operační program Podnikání a inovace ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Operační program Podnikání a inovace ŠKOLICÍ STŘEDISKA ŠKOLICÍ STŘEDISKA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb INOVACE II. (ve znění platném od 15. února 2006)

Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb INOVACE II. (ve znění platném od 15. února 2006) Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb INOVACE II (ve znění platném od 15. února 2006) Tento program realizuje Opatření 2.2 Podpora inovací, výrobků, technologií a služeb, Priority 2. Rozvoj

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKA. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

ŠKOLICÍ STŘEDISKA. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI ŠKOLICÍ STŘEDISKA Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 5 Prostředí pro podnikání a inovace Platnost

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ

Operační program Podnikání a inovace ROZVOJ ROZVOJ Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky zákona

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

START. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI. Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013

START. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI. Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI START Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 1 "Vznik firem" Platnost od 15.10.2007 Číslo vydání 1 Obsah

Více

Operační program Podnikání a inovace EKO-ENERGIE

Operační program Podnikání a inovace EKO-ENERGIE EKO-ENERGIE Tento program realizuje Prioritní osu 3 Efektivní energie Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Program (a veřejná podpora) je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI

Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá

Více

Seznam podporovaných CZ-NACE:

Seznam podporovaných CZ-NACE: Seznam podporovaných CZ-NACE: Oddíl Skupina Název SEKCE B - těžba a dobývání 08 Ostatní těžba a dobývání SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1/ 10 Výroba potravinářských výrobků 2/ 11 Výroba nápojů 2/ 13

Více

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ

Operační program Podnikání a inovace PORADENSTVÍ PORADENSTVÍ Tento program realizuje Prioritní osu 6 Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. Fond nepovažuje podnikatele, který je

Více

VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU

VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU Dokument: PŘÍLOHA J POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu MSP podopatření 4.1.2 MSP SROP Vyhlašovatel:

Více

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013.

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007 (verze 14.8.2006) Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je poskytnout

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Identifikace výzvy Prioritní osa 4 - Inovace Program: INOVACE Výzva: INOVACE Inovační projekt

Více

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů PROGRES

Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů PROGRES Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů PROGRES Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

ICT V PODNICÍCH. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

ICT V PODNICÍCH. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI ICT V PODNICÍCH Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 2 "Rozvoj firem" Platnost od 29.4.2008 Číslo

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007 Operační program Podnikání a inovace Program podpory začínajících podnikatelů START (ve znění platném od.. 2007 Tento program realizuje prioritu 1 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1.

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. dubna 2005

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. dubna 2005 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ÚSPORY ENERGIE Tento program realizuje Opatření č. 2.3. Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Identifikace výzvy Prioritní osa 2: Rozvoj firem Program: PROGRES Výzva: Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH ICT V PODNICÍCH Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytovaná v rámci programu ICT v podnicích splňuje všechny podmínky

Více

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3)

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3) NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (Příloha č. 3) CZ-NACE předmětu projektu nepodporované sektory u aktivity a) ELEKTROMOBILITA Oddíl Název SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace MARKETING

Operační program Podnikání a inovace MARKETING MARKETING Tento program realizuje Prioritní osu 6 Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH

Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH ICT V PODNICÍCH Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory podniků v počátečním stádiu rozvoje KREDIT Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního

Více

Společná příloha č. 1 programů podpory MSP

Společná příloha č. 1 programů podpory MSP Společná příloha č. 1 programů podpory MSP Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1.

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011)

Z Á S A D Y. Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) PGRLF, a.s. (č.j. 5032/09) Z Á S A D Y poskytování finanční podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel - Provoz (stav k 8.4.2011) Část A A.1. A.1.1. A.1.2.

Více

VYMEZENÍ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU

VYMEZENÍ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU VYMEZENÍ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU Veřejnou podporu tak, jak je pojímána ve SROP, legislativně upravuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované PŘÍLOHA Č. 3A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. symbol C. Těžba

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program EKO-ENERGIE Identifikace výzvy: EKO-ENERGIE I. Prioritní osa 3 - Efektivní energie Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PROSPERITA Tento program realizuje Opatření č. 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí,

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. stav k 5.2.2008 I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. písm. a) Fond nepovažuje

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace OPPIK program APLIKACE Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace Cíle programu získávání nových znalostí průmyslový výzkum a experimentální vývoj Produkty, materiály, technologie, služby zavádění inovací

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Školicí střediska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Školicí střediska Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Školicí střediska Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy I.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Z Á S A D Y. Provoz (stav k 8.4.2011)

Z Á S A D Y. Provoz (stav k 8.4.2011) PGRLF, a.s. (č.j. 5027/09) Z Á S A D Y poskytování finanční podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Provoz (stav k 8.4.2011) Část A A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

z OPPI, program Poradenství

z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů ů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru

Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru č.j. PGRLF, a.s. 17442/2015 A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3.

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi p latné od 1. 7. 2005 ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ MARKETING Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory PORADENSTVÍ (pro začínající podniky) 1 Obsah 1 Identifikace programu...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel Č.j. PGRLF, a.s. 17440/2015 A.1. A.1.1. A.1.2. Vymezení pojmů "Podporou" se rozumí poskytnutí

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17441/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17441/2015 Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Úvěry na nákup půdy podpora ve formě úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Č.j. PGRLF, a.s.: 34765/2014

Č.j. PGRLF, a.s.: 34765/2014 Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu "Podpora nákupu půdy" podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu sociální zemědělství

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu sociální zemědělství Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu sociální zemědělství A.1. A.1.1. A.1.2. Vymezení pojmů čj. PGRLF, a.s. 17443/2015 "Podporou" se rozumí

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory MARKETING Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Část A Obecné podmínky

Část A Obecné podmínky čj. PGRLF, a.s. 64859/2014 Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen Zásady ) Část A Obecné podmínky A.1. A.1.1. A.1.2. Podmínky

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3:

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3: Příloha č. 3: Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr Datum převzetí Převzal Evidenční číslo Vyřizuje 1. Identifikační údaje žadatele a) Obchodní firma/název/jméno

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více