Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1"

Transkript

1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: /99-21 zařazeno do sítě škol s platností od jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Ten Novou zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihomoravského kraje t.j. 98/214 určil její název takto Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav sady 28. října 1 (dále jen Gymnázium Břeclav) 2. Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: a) Gymnázium, IZO: Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 660 Obory vzdělání: K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru K/81 Gymnázium denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 8 r. 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v oboru 480 b) Jazyková škola, IZO: Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 350 Typy kurzů Večerní kurzy Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy absolventů středních škol 4. Gymnázium Břeclav je právním subjektem, jehož statutárním zástupcem je ředitel školy. 5. Ředitel školy jmenuje a) zástupce ředitele školy, který je statutárním zástupcem ředitele školy a v době nepřítomnosti ředitele školy přebírá v případě nutnosti všechna jeho práva a povinnosti. V rámci běžných povinností jsou mu pak ke kontrolní činnosti svěřeny všechny třídy gymnázia. Sestavuje rozvrh a zajišťuje jeho průběžnou aktualizaci. Připravuje řediteli školy podklady pro stanovení úvazků a sleduje plnění vyučovací povinnosti učitelů (absence, zastupování, rozsah práce nad stanovenou míru přímé 1

2 pedagogické činnosti, práce přesčas) pro potřeby agendy PaM. Technicky a organizačně připravuje maturitní, přijímací a komisionální zkoušky. Metodicky řídí a kontroluje vedení povinné dokumentace gymnázia t.j. školní matrika učební plány učební osnovy rozvrh hodin třídní knihy třídní výkazy maturitní protokoly protokoly o komisionálních zkouškách protokoly o přijímacím řízení evidence vydaných vysvědčení Na základě požadavků ředitele školy sestavuje plán vnitřní evaluace a tuto organizačně zabezpečuje. Řídí a kontroluje práci správkyně informačního střediska školy, školní knihovny a archivu. b) zástupce ředitele pro Jazykovou školu a doplňkovou činnost, jemuž jsou k řízení a kontrole svěřeny všechny třídy denního pomaturitního studia cizích jazyků i všechny kurzy studia večerního. Řediteli školy odpovídá za správné vedení následující dokumentace Jazykové školy t.j. učební plány učební osnovy rozvrh hodin třídní knihy přihlášky ke studiu rozhodnutí o zařazení posluchačů do kurzů protokoly o přijímacím řízení k jednoletému pomaturitnímu studiu evidence úhrady zápisného, úplaty za výuku a konání SJZ přihlášky ke státním jazykovým zkouškám protokoly o státních jazykových zkouškách stanovení výše úhrady posluchačů za jednotlivé kurzy a zkoušky Organizačně i obsahově připravuje a zajišťuje konání přijímacích zkoušek na JŠ a státních jazykových zkoušek. V rámci doplňkové činnosti, jak je vymezena v čl. VIII. Nové zřizovací listiny vydané Jihomoravským krajem pod č.j. 98/214, především předkládá řediteli školy seznam jednotlivých aktivit, které jsou pro daný rok předpokládány a v průběhu roku jej operativně upravuje pro každou aktivitu připravuje ve spolupráci s rozpočtářkou školy vnitřní předpis, kterým se stanoví veškeré potřebné náklady a jim odpovídající výnosy připravuje pro ředitele školy návrhy všech smluv a dohod potřebných k zajištění řádného průběhu doplňkové činnosti řídí a kontroluje průběh jednotlivých aktivit doplňkové činnosti a zpracovává jejich závěrečné vyhodnocení, které předkládá ke chválení řediteli školy do jednoho měsíce po jejich ukončení řídí, kontroluje a hodnotí práci vedoucího provozu a údržby. 2

3 c) výchovného poradce pro nižší stupeň gymnázia, jehož hlavním úkolem je zajistit bezproblémový přechod žáků z nižšího stupně ZŠ na gymnázium. Zavádí kartotéku žáků, ve které jsou zaznamenány a analyzovány jejich osobnostní rysy, studijní předpoklady a zájmy, výchovné či vzdělávací problémy, výchovná opatření apod. přitom úzce spolupracuje jak s třídními učiteli, tak s jednotlivými vyučujícími ve svěřených třídách. Po ukončení čtvrtého ročníku osmiletého studia předává komplexní informaci o těchto žácích výchovnému poradci pro vyšší stupeň gymnázia. K poradenské a konzultační činnosti jsou mu dále svěřeny třídy jednoletého pomaturitního studia na Jazykové škole. Při své činnosti se řídí vlastním plánem práce a vede knihu výchovného poradce, v níž všechny skutečnosti s touto činností související zaznamenává. Tuto předkládá řediteli školy ke kontrole a rozboru vždy před konáním pedagogické rady. d) výchovného poradce pro vyšší stupeň gymnázia, který zajišťuje informační a poradenský servis pro studenty ve vztahu k jejich dalšímu uplatnění, které také soustavně sleduje. Přitom úzce spolupracuje s fakultami VŠ a ÚP. Shromažďuje průběžně informace o studentech s výchovnými, kázeňskými, sociálními či studijními problémy a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, třídními učiteli a zákonnými zástupci studentů napomáhá k jejich řešení. Odpovídá za komunikaci s výchovnými poradci základních škol v okrese a přípravu prezentací vzdělávací nabídky školy veřejnosti. Sleduje, eviduje a vyhodnocuje aktivity předmětové soutěže a olympiády. O své činnosti vede záznamy v knize výchovného poradce a řídí se vlastním plánem práce. Knihu výchovného poradce předkládá řediteli školy ke kontrole a rozboru vždy před konáním pedagogické rady. e) metodika prevence sociálně patologických jevů, který vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a podílí se na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. f) koordinátora environmentální výchovy, který v oblasti EVVO koordinuje a odpovídá za praktické uplatňování principů udržitelného vývoje v celé výchovně vzdělávací struktuře, za vyváženost ekonomické, sociální a ekologické roviny, za utváření názorů, postojů, hierarchie životních hodnot, za pochopení kvality života, rozvíjení úcty a citu k živé a neživé přírodě, ovlivňování životního stylu a zprostředkování porozumění komplexních vztahů mezi člověkem a jeho prostředím interdisciplinárním aktivním učením v terénní výuce a praktickými činnostmi v přírodě. g) vedoucího učitele studentského klubu, který pomáhá studentům s organizací a chodem studentské samosprávy, zajišťuje provoz v prostorách klubu a zprostředkuje komunikaci mezi vedením školy a studenty. h) vedoucího učitele pro SOČ, který organizačně a propagačně zajišťuje přípravu a průběh všech aktivit SOČ. 3

4 i) předsedy předmětových komisí, kteří odpovídají řediteli školy za plnění úkolů daných předmětovým komisím jmenovitě Plánem práce školy pro příslušný školní rok. Předsedové PK podávají vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy a vzdělání. Projednávají a připomínkují Plán práce školy. Připravují pravidelně schůzky předmětové komise, řídí je a provádí zápis. Projednávají vzdělávací program školy s ohledem na jednotlivé typy předmětů. Zpracovávají plán práce předmětové komise. Podílí se na vytváření mezipředmětových vztahů. Podílí se na výměně zkušeností mezi učiteli. Připravují a organizují práci pro talenty (soutěže a olympiády). Podávají návrh na zakoupení učebnic a učebních textů, učebních pomůcek, softwaru, na modernizaci učeben. Vedou evidenci nabídky pro další vzdělávaní učitelů, navrhují účast na těchto akcích. Doporučují řediteli školy ke schválení témata pro maturitní zkoušky. j) uvádějící učitele, kteří jsou po stanovenou dobu metodiky a odborně vedou a kontrolují přípravu nových vyučujících na vedení výuky, pedagogické dokumentace a všech úkolů daných jim Pracovním řádem. k) třídní učitele, kteří: 1. zajišťují styk mezi rodiči a školou, studenty své třídy a vedením školy, 2. koordinují výchovně vzdělávací působení ostatních vyučujících ve třídě (rozvrh písemných prací, plán exkurzí, předmětové soutěže apod.), 3. sledují trvale vývoj studijních výsledků, absence a osobnostních změn všech studentů ve třídě tak, aby byli schopni kdykoli podat úplnou informaci rodičům řediteli školy či inspekčním orgánům, 4. kontrolují dodržování vnitřního řádu školy studenty své třídy a v případě jeho porušení přijímají opatření k nápravě, 5. zodpovídají řediteli školy za vedení předepsané pedagogické dokumentace (třídní výkaz, třídní kniha, klasifikační archy, záznamy o žácích apod.), 6. dle zájmu studentů pomáhají při organizování jejich mimoškolní činnosti (výlety, kulturní, sportovní akce apod.), 7. spolupracují s výchovnými poradci ve všech oblastech jejich činnosti, 8. zpracovávají dle pokynu ředitele školy podklady pro jednání pedagogické rady. l) správce tělocvičen, který ve spolupráci s pověřeným ZŘŠ organizuje a kontroluje využívání školních tělocvičen v době mimo vyučování a to jak pro zájmovou sportovní činnost studentů, tak veřejnosti. m) správce kabinetů, laboratoří, sbírek a odborných učeben, kteří zodpovídají řediteli školy za evidenci, inventarizaci a technický stav přidělených prostředků. Vedou dle pokynů inventární knihy a místní seznamy. Po dohodě s ředitelem školy zajišťují doplňování, obnovu a nezbytnou údržbu svěřeného materiálu. n) správce počítačové sítě a jeho asistenta. o) školního metodika ICT pro 1. třídy vyššího stupně gymnázia s výjimkou 1. ročníku čtyřletého studia, 2. třídy nižšího stupně gymnázia a 1. ročník čtyřletého studia. 4

5 p) vedoucího provozu a údržby, který je k přímému řízení a kontrole svěřen zástupci ředitele pro jazykovou školu a doplňkovou činnost. K přímému řízení a kontrole jsou mu svěřeni provozní zaměstnanci, tedy domovník a uklízečky. V rámci své působnosti především 1. sestavuje roční plán oprav a údržby včetně jejího ekonomického, organizačního a finančního zajištění, 2. trvale sleduje technický stav budovy a jejího vybavení a přijímá okamžitá efektivní opatření k odstranění všech závad jak z hlediska BOZP, tak organizace a celkové efektivity provozu školy, 3. řídí, kontroluje a hodnotí práci domovníka a uklízeček, přičemž dbá mimo jiné i na maximálně hospodárné využívání prostředků na úklid, opravy a údržby školy, 4. dle požadavků ředitele školy zajišťuje a provádí průzkum trhu pro nákup veškerých služeb a zboží včetně vedení evidence podle platných Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, 5. organizačně zajišťuje výběrová řízení na veškeré zakázky v hodnotě 0,5 2,0 milionu korun, 6. kontroluje práci všech firem, které na základě objednávky či smluvního vztahu pro školu pracují, hotové dílo věcně přebírá a vede o tom nezbytnou dokumentaci, 7. odpovídá za včasné provádění všech revizí technického vybavení dle aktuálně platných předpisů a vedení odpovídající dokumentace, 8. plní funkci preventisty BOZP a PO a vede řádně dokumentaci k BOZP a PO. Včasně a řádně zajišťuje provádění předepsaných instruktáží, školení a prověrek BOZP a PO. Zajišťuje dodržování předepsaných lhůt a termínů pro revize technického vybavení školy, zajišťuje pravidelné měsíční kontroly BOZP a kontroly PO na všech pracovištích školy, včetně návrhů na způsob odstranění zjištěných závad a kontrol jejich plnění. Při výkonu své funkce se řídí platnými právními předpisy pro oblast BOZP a PO, s níž se průběžně seznamuje formou samostatného studia a dostupných kurzů či školení, 9. vykonává nezbytné údržbářské a domovnické práce přiměřené jeho fyzickým možnostem a odborným předpokladům, 10. v případě potřeby vykonává dozor nad žáky. 6. Vrcholným poradním sborem ředitele školy je pedagogická rada, jejímiž členy s hlasem rozhodujícím jsou všichni interní pedagogičtí pracovníci školy, členy s hlasem poradním pak ostatní pedagogičtí a výchovní pracovníci. Ta schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy, Výroční zprávu o hospodaření školy, Návrh rozpočtu, Plán práce školy a provádí pravidelnou kontrolu jeho plnění. Uvedené materiály pak postupuje k projednání ve školské radě. Ředitel školy předkládá pedagogické radě všechny materiály vztahující se k celkové koncepci školy a jejímu učebnímu plánu. Doporučení pedagogické rady jsou pro ředitele školy i všechny ostatní pracovníky závazná. Zájmy nepedagogických pracovníků v jednání pedagogické rady zastupuje předseda výboru OO ČMOS. 7. V období mezi jednáními pedagogické rady plní funkci poradního orgánu Vedení školy. Toto je tvořeno oběma zástupci ŘŠ, výchovnými poradci, správcem ICT a správkyní rozpočtu. 5

6 8. K operativnímu řešení úkolů v době mezi zasedáními pedagogické rady svolává ředitel školy porady buďto všech nebo pouze příslušné části zaměstnanců školy. 9. Podrobný zápis z jednání pedagogických rad a operativních porad je veden v knize zápisů a vyhotovuje jej vždy jeden z účastníků porady. Osnova tohoto zápisů a jeho hlavní body jsou s příslušným jednacím číslem součástí jednacího protokolu školy a k dispozici všem pedagogickým pracovníkům v elektronické podobě. 10. Rozhodnutí a opatření v oblasti sociální, pracovněprávní a mzdové projednává ředitel školy s výborem OO ČMOS. 11. S OO ČMOS je ředitel školy povinen konzultovat všechny okolnosti hospodaření s FKSP, záležitosti platové a další, jak vyplývají ze Zákoníku práce a předpisů souvisejících. 12. Pro zajištění technických a administrativních funkcí jsou na škole zřízena místa dle katalogu prací: účetní finanční referent rozpočtář referent správy majetku pokladní sekretářka personalista archivářka, správce školního informačního střediska knihovnice, ta je současně pověřena zajišťováním úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění provozář (vedoucí provozu a údržby) domovník uklízečka Tento organizační řád byl projednán se ZV OO ČMOS, schválen na jednání pedagogické rady dne a v platnost vstupuje dnem V Břeclavi dne (Změna oboru vzdělání Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne s účinností od ). Vlastimil Staněk v.r. předseda OO ČMOS RNDr. Josef Drobilič v.r. ředitel školy Příloha: Schéma organizační struktury 6

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk ORGANIZAČNÍ ŘÁD S účinností od 1.9.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se sídlem

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Organizační řád pro školní rok 2015/2016 V Havířově Prostřední Suché, 24.8.2015 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov Organizační řád pro školní rok 2014/2015 V Turnově, 28. 7. 2014 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více