Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Čl. I. Předmět úpravy Tato směrnice stanovuje způsob organizování provozu, oprav, kontroly a údržby osobních motorových vozidel v majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město), přidělených Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen MěÚ). Směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance města zařazené do MěÚ, starostu a místostarosty, strážníky Městské policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MP) a členy zastupitelstva města v případě, že použijí vozidlo města k plnění úkolů vyplývajících pro ně z jejich funkce (dále jen zaměstnanec ). Čl. II Používání vozidel Vozidlo může používat zaměstnanec, který má předepsané oprávnění k řízení vozidla, absolvoval ve stanovených termínech školení řidičů referentských vozidel ke zdokonalování odborné způsobilosti řidiče a školení bezpečnosti práce. V případě nového zaměstnance postačuje platné potvrzení (ne starší 1 roku) od předchozího zaměstnavatele o proškolení řidiče referentských vozidel. Řízení těchto vozidel je považováno za výkon práce a není za něj proto poskytována žádná další odměna. Vozidla mohou rovněž na základě smlouvy o výpůjčce používat příspěvkové organizace zřízené městem. Oprávnění k uzavírání těchto smluv svěřuje rada města odboru všeobecné vnitřní správy. Vzor této smlouvy je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu. Čl. III Rezervace vozidel Rezervace vozidel se provádí elektronicky v programu Outlook vždy s dostatečným předstihem. Zaměstnanec po výběru vozidla a dne zapíše délku, cíl cesty, počet a jména osob, které se služební cesty ve vozidle účastní. V případě změny v rezervaci vozidla toto neprodleně oznámí vedoucímu technickohospodářského oddělení odboru VVS (dále jen vedoucí TH oddělení ). V případě nedostatku vozidel rozhodne o přidělení vozidla tajemník městského úřadu (dále jen tajemník). 1

2 Vedoucí TH oddělení je povinen organizovat využití vozidel tak, aby provoz byl hospodárný. K tomu je např. oprávněn po dohodě s žadateli sloučit několik žádostí do jedné jízdy apod. Rezervaci vozidel pro příspěvkové organizace zajišťuje vedoucí TH oddělení obdobným postupem, přednostně však zajišťuje potřeby MěÚ a MP. Vozidlo Škoda Octavia 1,8 RZ 4H je trvale vyčleněno k používání starosty a místostarostů. V případě nedostatku vozidel jej lze použít pouze s jejich souhlasem. Čl. IV Povinnosti zaměstnavatele Za zaměstnavatele níže uvedené povinnosti plní odbor RAF /bod a)/ a technickohospodářské oddělení odboru VVS /bod b - f)/. Zaměstnavatel je povinen zejména: a) sjednat zákonné a havarijní pojištění vozidla, b) zajišťovat školení zaměstnanců pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, c) dodržovat stanovený postup před předáním vozidla zaměstnanci následovně: do žadatelem vyplněného tiskopisu Žádanka o přepravu (dále jen žádanka ) v kolonce Příkaz k jízdě (dále jen příkaz) vyplnit jméno řidiče, použité vozidlo a žádanku potvrdit svým podpisem, předat řidiči klíče od vozu spolu s knihou jízd a předepsanými doklady k provozu vozidla, svěřit zaměstnanci vozidlo za účelem vykonání pracovní cesty v řádném technickém stavu a s předepsaným vybavením (zejména platná technická kontrola, předpisově vybavená lékárnička, dálniční známka, náhradní elektrické pojistky, náhradní žárovky, zvedák, klíč na matice kol, náhradní kolo, výstražný trojúhelník, reflexní vesta), d) za účelem doplňování PHM, údržby a opravy vozidla předat zaměstnanci, který vykonává pro zaměstnavatele údržbu příslušného referentského vozidla (dále jen odpovědný zaměstnanec ), tzv. trvalý příkaz vystavený na jeho jméno a potvrzený vedoucím odboru nebo starostou města, e) provádět kontrolu správnosti používání trvalých příkazů k jízdě vydaných pro odpovědné zaměstnance, f) vedoucí TH oddělení je oprávněn navrhnout v případě nedodržení povinností dle článku VII snížení či odejmutí odměny odpovědným zaměstnancům. Čl. V Povinnosti zaměstnance Zaměstnanec je povinen: a) nepoužívat vozidlo k soukromým účelům, b) využívat vozidlo hospodárně, účelně a efektivně (volba optimální trasy, obsazení vozidla, organizace jednání apod.), c) dodržovat určené místo k parkování a garážování vozidla (přehled určených míst k parkování uložen na disku U:/VSICHNI/Vozidla/Prehled_urcenych_mist_k_parkovani). Pokud nelze použít garáž z technických důvodů (např. zablokovaný vjezd atd.), oznámit toto neprodleně vedoucímu TH oddělení, popř. parkovat na nádvoří objektu MěÚ, Ponechání vozidla mimo určené místo parkování (určená garáž) lze posuzovat jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci dle vnitřního předpisu - Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem, V případě naléhavé potřeby a s ohledem na časovou i ekonomickou hospodárnost služební cesty je oprávněn tajemník povolit zaměstnanci, starosta tajemníkovi, zaměstnanci úseku krizového řízení a vedoucímu samostatného oddělení kontroly a interního auditu řízení parkování vozidla před nebo po ukončení pracovní cesty mimo místa určená k parkování (přehled určených míst k parkování je uložen na disku U:/VSICHNI/Vozidla/Prehled_urcenych_mist_k_parkovani). Toto povolení vyznačuje oprávněná osoba (starosta, tajemník) do rubriky Poznámka žadatele na tiskopisu žádanka. Pokud nepostačuje místo kolonky, využívá se rubová strana tohoto tiskopisu. d) uzamknout vozidlo a současně jej zabezpečit, a to i v případě garážování na určeném místě k parkování, instalovaným bezpečnostním zařízením, 2

3 e) v případě zahájení jízdy před 6:00 h vyzvednout doklady k vozidlu předcházející pracovní den. V ostatních případech jsou doklady k vozidlu vydány vedoucím TH oddělení nebo jsou uloženy na recepci MěÚ, f) při ukončení jízdy po 18:00 h (po čt) a po 17:00 h (pá) předat doklady od vozidla následující pracovní den do 7:00 h na podatelnu nebo vedoucímu TH oddělení, g) pokud se zaměstnanec vrátí ze služební cesty po pracovní době podatelny, avšak ještě v pracovní době recepce, zanechá doklady a klíče od vozidla na recepci MěÚ, h) pro každou jízdu řádně a čitelně vyplnit tiskopis žádanky. Vyplněnou žádanku nechat podepsat příslušnému nadřízenému a předat bezprostředně před nástupem jízdy vedoucímu TH oddělení, i) nenastoupit jízdu bez vyplněné žádanky, součástí které je příkaz k jízdě, který schválí vedoucí TH oddělení. Jízdu bez vyplněné žádanky a schváleného příkazu může provést pouze v případě ohrožení života a zdraví zaměstnanců nebo v případě ohrožení majetku města, j) vést záznamy o výkonech vozidla na předepsaném tiskopise - Záznam o provozu vozidla (dále jen záznam). Před započetím jízdy vyplnit cíl cesty, čas odjezdu, číslo žádanky atp. a po dojezdu do cíle cesty dopsat stav počítadla kilometrů, ujetou vzdálenost, čas dojezdu a vše stvrdit svým podpisem, k) upozornit vedoucího TH oddělení popř. odpovědného zaměstnance na závady použitého vozidla a učinit tak i v případě jakékoliv (i drobné) kolize. Pokud se jedná o závadu, která vznikla v průběhu služební cesty a nelze ji odstranit jinak, postupovat dle pokynů uložených u dokladů k vozidlu, l) mít při sobě všechny potřebné doklady a prokazovat se jimi při provozování vozidla na vyzvání oprávněných orgánů (PČR apod.), m) před jízdou upozornit spolucestující na povinnost být při jízdě připoután bezpečnostním pásem (tato povinnost se nevztahuje na osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení), n) uhradit ze svých prostředků pokuty, uložené mu oprávněnými orgány za prokazatelné porušení předpisů o provozu silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích, zaviněné jeho osobou, o) nepřepravovat osoby, které nejsou uvedeny v žádance, p) před každou jízdou provést vizuální kontrolu technického stavu vozidla vnější osvětlení, odpovídající nahuštění pneumatik, případné poškození karoserie apod. a případné závady ohlásit před odjezdem vedoucímu TH oddělení, případně odpovědnému zaměstnanci, q) po ukončení jízdy upozornit vedoucího TH oddělení popř. odpovědného zaměstnance na nedostatek pohonných hmot. V případě, kdy nebude možno, dle údajů v palubním počítači dojet zpět do garáže MěÚ, je řidič povinen natankovat pohonné hmoty, a to pouze v množství potřebném pro dojetí na MěÚ a neprodleně po příjezdu o tomto informovat vedoucího TH oddělení. Vyúčtování těchto nákladů provede zaměstnanec neprodleně po skončení cesty (předložením paragonu od čerpací stanice vedoucímu odboru VVS, který paragon svým podpisem schválí a tento mu je poté v pokladně MěÚ proplacen), r) uzamykat garáž při výjezdu a ukončení jízdy, s) v případě jakékoliv dopravní nehody neprodleně přivolat Policii ČR a oznámit tuto událost vedoucímu TH oddělení, t) při parkování vozidla během cesty je řidič povinen učinit taková opatření, aby se snížilo riziko poškození nebo odcizení vozidla (např. uzamčení vozidla, použití zabezpečovacího zařízení, parkování vozidel na hlídaném nebo soukromém parkovišti a doklady od vozidla neponechávat ve vozidle). Čl. VI Povinnosti odpovědných zaměstnanců Odpovědnost za provozuschopnost přidělených vozidel mají odpovědní zaměstnanci města na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti. Odpovědní zaměstnanci jsou povinni: a) zajišťovat dobrý technický stav svěřeného vozidla, zabezpečovat odstraňování závad; v případě, 3

4 že závada ohrožuje bezpečnost uživatelů vozidla, oznámit toto vedoucímu TH oddělení, vyřadit vozidlo z provozu a zajistit jeho opravu, prostřednictvím příslušného autoservisu, který pro daný kalendářní rok určí vedoucí TH oddělení v souladu s vnitřním předpisem pro zadávání veřejných zakázek, b) udržovat vozidlo v čistotě a stavu, který zajišťuje spolehlivou provozní způsobilost, hospodárnost provozu a jeho pohotovost k okamžitému použití, dbát na zajišťování řádné údržby vozidla vč. obměny a huštění pneumatik, doplňování a výměny provozních kapalin v předepsaných lhůtách a doplňování PHM, c) u nového vozidla zajišťovat všechny podmínky stanovené pro uplatnění reklamace, d) dodržovat stanovené termíny k oznamování ztráty registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o technickém průkazu, e) sledovat platnost technické kontroly a kontrol emisních limitů a zajišťovat včasné přistavení vozidla ke kontrole v STK, f) předložit jedenkrát měsíčně vyúčtování provozu vozidla, doklady o doplňování pohonných hmot, žádanky, a to do 5. dne následujícího měsíce vedoucímu TH oddělení. Vzor měsíčního vyúčtování provozu referentského vozidla je uveden v příloze č. 2 tohoto předpisu, g) po dobu nepřítomnosti zajistit řádný provoz vozidla, a to včasným oznámením nepřítomnosti a předáním karty k čerpání pohonných hmot vedoucímu TH oddělení, který zajistí provozuschopnost vozidla v souladu s tímto vnitřním předpisem, h) řídit se při vyhodnocování spotřeby PHM normami vypočtenými vedoucím TH oddělení, který letní normu stanoví jako aritmetický průměr z hodnot uvedených v technickém průkazu vozidla. Zimní norma spotřeby je navýšena oproti letní o 10%. Zimní období je stanoveno od 1. listopadu do 31. března. Norma spotřeby pro městský provoz je stanovena v technickém průkazu příslušného vozidla, i) v případě zjištění překročení stanovené normy spotřeby za uplynulý měsíc pátrat po příčinách překročení. Pokud se je nepodaří zjistit a nadspotřeba (vyšší o 10% stanovené normy) se opakuje dva po sobě následující měsíce, zajistit kontrolu v autorizovaném servisu. Čl. VII Používání vlastních vozidel Používání vlastních vozidel pro služební účely upravuje vnitřní předpis Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Čl. VIII Závěrečná ustanovení Tento vnitřní přepis byl schválen usnesením č. R/1226/ Rada města Dvůr Králové nad Labem dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem Současně se tímto vnitřním předpisem ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/ Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem. Mgr. Edita Vaňková v.r. starostka města 4

5 Příloha č. 1 Smlouva o výpůjčce uzavřená podle 659 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka čp. 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené vedoucím odboru VVS (dále jen město) jako půjčitel a příspěvková organizace zastoupená ředitelem (dále jen organizace) jako výpůjčitel uzavírají po vzájemném projednání níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce: I. Předmět výpůjčky 1. Město je mimo jiné podle zápisu v technickém průkazu vlastníkem silničního osobního motorového vozidla typ RZ.(dále jen vozidlo). 2. Touto smlouvou město půjčuje uvedené vozidlo organizaci, aby jej užívala za podmínek, které jsou ve smlouvě dále uvedeny, a organizace se zavazuje vozidlo vrátit městu nejpozději do konce sjednané doby. II. Podmínky výpůjčky 1. Město předává organizaci výše popsané vozidlo k jeho řádnému užívání za účelem přepravy osob a materiálu a organizace se zavazuje jej užívat řádně v souladu s tímto účelem. Organizace je povinna jej šetrně užívat a chránit před poškozením, odcizením nebo zničením. 2. Během sjednané doby výpůjčky není organizace oprávněna přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. Město zapůjčuje předmět výpůjčky dle bodu I. této smlouvy organizaci bezplatně s tím, že při zapůjčení bude vozidlo obsahovat plnou nádrž pohonných hmot. S plnou nádrží pohonných hmot bude vozidlo vráceno. 3. Město a organizace podpisem této smlouvy potvrzují, že vozidlo v okamžiku převzetí organizací je nepoškozené, ve stavu běžného opotřebení, umyté a s povinnou výbavou. Organizace společně s vozidlem přebírá i doklady nezbytné k provozu vozidla. 4. Organizace se zavazuje, že v případě poškození vozidla uhradí městu výdaje na opravu, podle faktury dodavatelského servisu. 5

6 III. Doba výpůjčky 1. Město a organizace se dohodly, že město půjčí organizaci výše popsané vozidlo na dobu od. do. Organizace vozidlo městu vrátí v uvedený den nejpozději do konce základní pracovní doby městské úřadu v prostoru zadního traktu městského úřadu ve stavu, v jakém se nacházelo při převzetí. Předání a převzetí vozidla zajistí vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS. IV. Ostatní ujednání 1. Obsah této smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze na základě písemného, vzájemně odsouhlaseného dodatku. 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran. Ve Dvoře Králové nad Labem dne.. za město.. za organizaci 6

7 Příloha č. 2 Měsíční vyúčtování provozu referentského vozidla města Dvůr Králové nad Labem, RZ za měsíc V měsíci bylo s vozidlem celkem ujeto.... km, z toho v městském provozu.... km, tj..... %. Vozidlo řídili zaměstnanci městského úřadu pan XY km, pí AB. km apod.. Norma spotřeby PHM stanovená pro letní (zimní) období činí l/100 km benzinu Natural. Celkem bylo spotřebováno l benzinu Natural, čemuž odpovídá průměrná spotřeba l/100 km benzinu Natural. Celkem bylo dosaženo úspory (nadspotřeby).. l benzinu Natural, tj. %. Zůstatek benzinu v nádrži vozidla byl ke dni.. xx l plná nádrž. Stav tachometru k tomuto datu byl km. Vozidlo bylo v průběhu měsíce řádně udržováno a ošetřováno dle potřeby a provozních možností vč. doplňování PHM a ostatních provozních kapalin. (Doplní se případné další události v průběhu měsíce oprava, STK apod.) Ve Dvoře Králové nad Labem dne Zpracoval:. 7

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé Smlouva o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Číslo Smlouvy ČEZ: 5600005840 Číslo Smlouvy Partnera:

Číslo Smlouvy ČEZ: 5600005840 Číslo Smlouvy Partnera: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ "ÚŘAD Í'ÍST.0 SMLOUVY (DODATKU) -4- Číslo Smlouvy ČEZ: 5600005840 Číslo Smlouvy Partnera: Společnost ČEZ, a. s., se sídlem na adrese Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, Česká

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E-mail: rektor@vfu.cz Fax: 549 250 478 V Brně dne 29. července 2009 č. j. 19 383/2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013

Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013 Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013 uzavřená podle 724 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Účastníci: Liberecký kraj se sídlem U Jezu

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více