Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN"

Transkript

1 Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 1999

2 Na přípravě vydání překladu směrnic Evropské unie, uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách, se podílela skupina odborníků ve složení: Ing. Josef Čížek, Ing. Vlastimil Hodinka, JUDr. Ing. Jakub Hradec, Ing. Josef Keller, JUDr. Bedřich Kovář, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. ISSN

3 OBSAH Úvodem (Jakub Hradec)...5 SMĚRNICE RADY 72/166/EEC, ze dne 24. dubna DRUHÁ SMĚRNICE RADY 84/5/EEC, ze dne 30. prosince TŘETÍ SMĚRNICE RADY 90/232/EEC, ze dne 14. května SMĚRNICE RADY 90/618/EEC, ze dne 6. listopadu ROZHODNUTÍ KOMISE 91/323/EEC, ze dne 30. května DOPORUČENÍ KOMISE 81/76/EEC, ze dne 8. ledna JEDNOTNÁ DOHODA MEZI KANCELÁŘEMI...42

4 4 Pojistné rozpravy 6

5 ÚVODEM Česká asociace pojišťoven v rámci přípravy českého pojišťovacího průmyslu na vstup České republiky do Evropské unie postupně zpracovává překlady norem EU platných pro pojišťovnictví. V souvislosti s akcelerací legislativního procesu tvorby a schvalování zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v letošním roce se jednou z priorit zmíněné aktivity ČAP staly překlady norem EU v oblasti tohoto pojištění odpovědnosti. Skutečnost, že Evropská unie věnuje problematice pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem zvýšenou pozornost také samostatnou normotvorbou, souvisí nejen s tím, že provoz motorového vozidla je i nadále zdrojem zvýšeného nebezpečí pro účastníky silničního provozu, jimž je nutné poskytnout dostatečné záruky odškodnění pro případ, že jim bude způsobena škoda, ale také s tím, že silniční provoz se v uplynulých desetiletích výrazně internacionalizoval. Pro oblast pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem až dosud existují tři samostatné produktové směrnice EU (72/166/EEC, 84/5/EEC a 90/232/EEC) a jedna z oblasti úpravy podnikání v pojišťovnictví (90/618/EEC). Všechny zmíněné směrnice dohromady odrážejí postupný vývoj této problematiky a možnosti koordinovaného postupu členských států EU. Nepochybně se jedná o otevřený, nekončící proces. Na podzim letošního roku by měla spatřit světlo světa čtvrtá produktová směrnice, která bude řešit problematiku ochrany návštěvníků (poskytování plnění z pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla návštěvníkům, kteří během pobytu v navštívené zemi utrpěli škodu), a současně byly započaty první diskuze ohledně možného vzniku páté produktové směrnice, která by měla řešit sblížení pravidel pro vlastní náhradu škody. Ohledně této nové myšlenky lze očekávat velmi komplikovaná jednání, neboť svým obsahem míří spíše do oblasti právní úpravy vlastní odpovědnosti za škodu než do oblasti právní úpravy pojištění tohoto rizika. První směrnice 72/166/EEC z roku 1972 souvisí s usnadněním mezinárodního silničního provozu a řeší odbourání kontroly pojištění odpovědnosti v jeho rámci. Jejím dominantním prvkem je problematika záruky národní kanceláře za vyřízení nároků v souvislosti s nehodami v mezinárodním silničním provozu a jedním z jejích ústředních pojmů se pak stává území, na němž má vozidlo obvyklé stanoviště. Přestože již před vznikem této směrnice existovaly ve Skandinávii, v Beneluxu a ve střední Evropě specifické dohody o tzv. bezkaretním styku, tato směrnice se stala základem tzv. dodatkových dohod mezi kancelářemi a později i tzv. Multilaterální dohody mezi národními kancelářemi o zárukách. Druhá směrnice 84/5/EEC z roku 1983 již výrazně zasáhla do konstrukce pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanovením minimálních pojistných částek, vyloučením účinnosti tzv. příbuzenských výluk u škody na zdraví, vyloučením účinnosti vyjmenovaných výluk vůči poškozeným, a do systému pojištění odpovědnosti povinnou existencí tzv. garančního fondu pro účely odškodňování poškozených, jimž byla škoda způsobena neidentifikovaným nebo nepojištěným vozidlem. Současně tato směrnice částečně novelizovala obsah pojmu území, na němž má vozidlo obvyklé stanoviště. Pojistné rozpravy 6 5

6 Třetí směrnice 90/232/EEC z roku 1990 dále ovlivnila obsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla povinným zahrnutím škod na zdraví vozidlem přepravovaných osob do pojistné ochrany, ale hlavně pak principem single premium, podle něhož musí pojistná ochrana za jediné pojistné platit na celém území Evropské unie. Současně uložila členským státům umožnit účastníkům dopravní nehody bez prodlení zjistit identitu pojistitele pojištění odpovědnosti. V souvislosti s rozvojem svobody poskytovat služby ( freedom of services, ve zkratce FOS ) a svobody zakládání podniků ( freedom of establishment ) pak byla v návaznosti na příslušné směrnice v roce 1990 vydána specifická směrnice 90/618/EEC pro podnikání v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, která upravuje podmínky pro poskytování služeb v tomto pojištění odpovědnosti v jiném členském státě a upravuje vztah pojistitele vůči národní kanceláři a garančnímu fondu jiného členského státu. Spolu s uvedenými směrnicemi je publikováno též Doporučení Komise EU 81/176/EEC z roku 1981 o urychleném vyřizování pojistných událostí v předmětném pojištění. Je na škodu věci, že na rozdíl od tří produktových směrnic nebylo v legislativním procesu při tvorbě zmíněného zákona k tomuto doporučení přihlédnuto, když důvody, pro něž bylo toto doporučení Komisí EU vydáno, beze zbytku platí i v České republice. Částečně mohou tuto chybu napravit sami pojistitelé důslednou aplikací tzv. Jednotného evropského hlášení od samého náběhu nového systému pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, nicméně část tohoto problému bude zdrojem potíží při likvidaci pojistných událostí až do doby pozitivní právní úpravy tohoto problému. Kromě zmíněných směrnic a doporučení jsou též publikovány dva základní smluvní nástroje fungování systému zelené karty, totiž tzv. Jednotná dohoda mezi kancelářemi a již zmíněná Multilaterální dohoda mezi národními kancelářemi o zárukách. Jednotná dohoda sice není součástí žádné z norem EU, nicméně zejména v souvislosti s náběhem nového systému pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla v naší zemi je její publikace z hlediska úplnosti jednoznačně žádoucí. Na druhou stranu záměrně nejsou publikovány v tomto materiálu tzv. derogační přílohy k Multilaterální dohodě mezi národními kancelářemi o zárukách, neboť jde o prováděcí doložky, jejichž obsah se čas od času mění. S vydáním aktualizované verze těchto příloh se počítá na úrovni České kanceláře pojistitelů. Závěrem chci nejen poděkovat kolegům z pracovní skupiny ČAP pro překlad norem EU za jejich součinnost, ale všechny čtenáře také ujistit, že nelehké studium těchto dokumentů nezpůsobila překladatelská skupina. Při vědomí skutečnosti, že jde o normy, se překladatelská skupina důsledně držela pravidla překládat, nikoli tvořit či dotvářet. Aniž by překladatelská skupina předem odmítala kritiku či upozornění na možné chyby, přece jen konstatuje, že jedním z velkých problémů těchto překladů byla terminologická nedůslednost, a to jak z hlediska souvisejících pojmů v ucelené řadě směrnic, tak i z hlediska jednotlivých jazykových mutací. Hlavní předlohou byly verze v angličtině, ale konfrontace s francouzskými i německými verzemi byly pro nalezení adekvátních formulací v češtině nezbytné. Jakub Hradec Praha, červenec Pojistné rozpravy 6

7 SMĚRNICE RADY 72/166/EEC ze dne 24. dubna 1972 O SBLIŽOVÁNÍ ZÁKONŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ O POJIŠTĚNÍ OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL, A VYNUCENÍ POVINNOSTI SE PRO PŘÍPAD TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI POJISTIT Rada Evropských společenství, majíc na zřeteli Smlouvu o založení Evropského hospodářského Společenství a zejména její článek 100, majíc na zřeteli návrh Komise, majíc na zřeteli stanovisko Evropského parlamentu, majíc na zřeteli stanovisko Hospodářského a sociálního výboru, vzhledem k tomu, že cílem Smlouvy je vytvořit společný trh, který se v podstatě podobá domácímu trhu, a vzhledem k tomu, že jednou z nezbytných podmínek pro dosažení tohoto cíle je umožnit volný pohyb zboží a osob; vzhledem k tomu, že jediným účelem hraničních kontrol povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel je chránit zájmy osob, které se mohou stát obětmi nehod způsobených takovými vozidly; vzhledem k tomu, že existence takových hraničních kontrol vyplývá z rozdílů mezi požadavky jednotlivých států v této oblasti; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly jsou takové, že by mohly bránit volnému pohybu motorových vozidel a osob uvnitř Společenství, vzhledem k tomu, že mají tudíž přímý účinek na vytváření fungování společného trhu; vzhledem k tomu, že doporučení Komise ze dne 21. června 1968 o celní kontrole cestujících překračujících hranice uvnitř Společenství členské státy vyzývá, aby kontrolovaly cestující a jejich motorová vozidla pouze za výjimečných okolností a aby odstranily fyzické zábrany u stanovišť celní kontroly; vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby si obyvatelé členských států začali více uvědomovat skutečnost společného trhu a aby pro tento účel byla učiněna opatření k další liberalizaci pravidel týkajících se pohybu osob a motorových vozidel mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že potřebnost takových opatření opakovaně zdůraznili členové Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že takové uvolnění pravidel týkajících se pohybu cestujících je dalším krokem k tomu, aby si členské státy vzájemně otevřely trhy a aby se vytvořily podmínky podobné těm, které jsou na domácím trhu; vzhledem k tomu, že kontrolu zelených karet vozidel, která mají obvyklé stanoviště v jednom členském státě, při vstupu na území jiného členského státu lze zrušit dohodou mezi šesti národními kancelářemi pojistitelů, přičemž by každá národní kancelář Pojistné rozpravy 6 7

8 v souladu s ustanoveními národních zákonů zaručila uspokojení všech oprávněných nároků vzniklých ze škod na věci a na zdraví, které byly způsobeny na jeho území jedním z těchto vozidel, ať bylo či nebylo pojištěno; vzhledem k tomu, že taková dohoda o ručení předpokládá, že všechna motorová vozidla Společenství, která se pohybují na území Společenství, jsou pojištěna; vzhledem k tomu, že národní zákony každého členského státu by proto měly zajistit povinné pojištění vozidel pro případ občanskoprávní odpovědnosti platné na celém území Společenství; vzhledem k tomu, že takové národní zákony mohou nicméně stanovit výjimky pro určité osoby a určité typy vozidel; vzhledem k tomu, že systém stanovený touto směrnicí by se mohl rozšířit na vozidla mající obvyklé stanoviště na území kterékoli třetí země, s níž národní kanceláře šesti členských států uzavřely podobnou dohodu; přijala tuto směrnici: Článek 1 Pro účely této směrnice: 1. vozidlem se rozumí jakékoli motorové vozidlo určené k pohybu po souši, s mechanickým pohonem, nepohybující se však po kolejích, a jakékoli přípojné vozidlo, ať již připojené či nepřipojené; 2. poškozenou stranou se rozumí jakákoli osoba, která má právo na náhradu jakékoli škody na věci a na zdraví způsobené vozidly; 3. národní kanceláří pojistitelů se rozumí profesní organizace vytvořená v souladu s doporučením č. 5, přijatým 25. ledna 1949 Podvýborem pro silniční dopravu při Výboru pro vnitrozemskou dopravu Hospodářské komise Spojených národů pro Evropu a sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státu oprávněny pojišťovat motorová vozidla pro případ občanskoprávní odpovědnosti; 4. územím, na němž má vozidlo obvyklé stanoviště se rozumí území státu, v němž je vozidlo evidováno; nebo pokud se pro určitý typ vozidla evidence nevyžaduje, ale na vozidle je umístěna pojišťovací značka nebo rozlišovací značka, která je obdobou poznávací značky, území státu, v němž pojišťovací značka nebo rozlišovací značka byly vydány; nebo pokud se pro určité typy vozidel nevyžaduje ani poznávací značka, ani pojišťovací značka ani rozlišovací značka území státu, v němž má držitel vozidla trvalé bydliště; 5. zelenou kartou se rozumí mezinárodní osvědčení o pojištění vydané jménem národní kanceláře v souladu s doporučením č. 5, přijatým 25. ledna 1949 Podvýborem pro silniční dopravu při Výboru pro vnitrozemskou dopravu Hospodářské komise Spojených národů pro Evropu. 8 Pojistné rozpravy 6

9 Článek 2 1. Členské státy se zdrží kontrolování pojištění pro případ občanskoprávní odpovědnosti u vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu. Stejně tak se členské státy zdrží kontrolování pojištění u vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území třetího státu a vstupují na jejich území z území jiného členského státu. Členské státy však mohou provádět namátkové kontroly. 2. Pokud jde o vozidla, která mají obvyklé stanoviště na území členského státu, uplatní se ustanovení této směrnice s výjimkou článku 3 a 4: poté, co bude mezi šesti národními kancelářemi pojistitelů uzavřena dohoda, podle níž každá národní kancelář v souladu s ustanoveními vlastních národních zákonů o povinném pojištění zaručí vyřízení nároků souvisejících s nehodami, k nimž došlo na jeho území a které byly způsobeny vozidly, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, ať už tato vozidla jsou či nejsou pojištěna; od data, které Komise stanoví poté, co v úzké spolupráci s členskými státy zjistí, že taková dohoda byla uzavřena; po dobu trvání této dohody. Článek 3 1. Každý členský stát přijme s přihlédnutím k článku 4 veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že občanskoprávní odpovědnost z provozu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na jeho území, byla kryta pojištěním. Rozsah kryté odpovědnosti a podmínky tohoto krytí se určí na základě těchto opatření. 2. Každý členský stát je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření, aby pojistná smlouva kryla také: podle zákonů platných v ostatních členských státech jakoukoli škodu na věci a na zdraví způsobenou na území těchto států; jakoukoli škodu na věci a na zdraví, kterou utrpí příslušníci členských států během přímé cesty mezi dvěma územími, na nichž platí Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, neexistuje-li národní kancelář pojistitelů odpovědná za území, kterým projíždějí; v takovém případě bude škoda na věci a na zdraví kryta podle zákonů o povinném pojištění platných v členském státu, na jehož území má vozidlo obvyklé stanoviště. Článek 4 Členský stát může jednat odchylně od článku 3, pokud jde o: (a) určité fyzické nebo právnické osoby, veřejné nebo soukromé; příslušný stát sestaví seznam takových osob a předá jej ostatním členským státům a Komisi. Členský stát, který takto postupuje, učiní vše potřebné, aby zajistil, že bude vyplacena náhrada za jakoukoli škodu na věci a na zdraví způsobenou na území jiných členských států vozidly, která takovým osobám patří. Zejména určí v zemi, kde Pojistné rozpravy 6 9

10 dojde ke škodě na věci a na zdraví, orgán nebo subjekt odpovědný za odškodnění poškozených stran v souladu se zákony toho státu v případech, kdy postup stanovený v první odrážce článku 2 odst. 2) nelze použít. O provedených opatřeních bude informovat ostatní členské státy a Komisi; (b) určité typy vozidel nebo určitá vozidla, která mají zvláštní poznávací značku; příslušný stát sestaví seznam takových typů nebo takových vozidel a předá jej ostatním členským státům a Komisi. V tom případě si ostatní členské státy zachovají právo při vstupu takového vozidla na jejich území požadovat, aby držitel takového vozidla měl platnou zelenou kartu nebo aby na hranicích uzavřel pojistnou smlouvu hraničního pojištění splňující požadavky dotyčného členského státu. Článek 5 Každý členský stát zajistí, aby, způsobí-li na jeho území nehodu vozidlo, které má obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, národní kancelář pojistitelů aniž by tím byl dotčen závazek, o němž se hovoří v první odrážce článku 2 odst. 2), získala informace: o území, na němž má toto vozidlo obvyklé stanoviště, a o jeho poznávací značce, pokud tato existuje; pokud je to možné, o údajích o pojištění vozidla, obvykle uváděných v zelené kartě, které má k dispozici držitel vozidla, a to v rozsahu požadovaném členským státem, na jehož území má toto vozidlo obvyklé stanoviště. Každý členský stát také zajistí, aby tato kancelář sdělila tyto informace národní kanceláři pojistitelů státu, na jehož území má vozidlo obvyklé stanoviště. Článek 6 Každý členský stát přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že vozidla, která mají obvyklé stanoviště na území třetí země nebo na mimoevropském území členského státu a vstupují na území, na němž platí Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, se nebudou na jeho území používat, nejsou-li všechny škody na věci a na zdraví způsobené těmito vozidly kryty v souladu s požadavky zákonů různých členských států o povinném pojištění pro případ občanskoprávní odpovědnosti z provozu vozidel na celém území, na němž platí Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Článek 7 1. Každé vozidlo, které má obvyklé stanoviště na území třetí země nebo na mimoevropském území členského státu, musí být před vstupem na území, na němž platí Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, opatřeno buď platnou 10 Pojistné rozpravy 6

11 zelenou kartou nebo potvrzením o hraničním pojištění, které prokazují, že vozidlo je pojištěno v souladu s článkem S vozidly, která mají obvyklé stanoviště ve třetí zemi, se však bude zacházet jako s vozidly, která mají obvyklé stanoviště ve Společenství, jestliže národní kanceláře všech členských států, každá zvlášť a každá podle ustanovení svých vlastních národních zákonů o povinném pojištění zaručí, že vypořádá nároky související s nehodami, ke kterým došlo na jejich území a byly způsobeny těmito vozidly. 3. Komise poté, co v úzké spolupráci s členskými státy zjistí, že závazky zmíněné v předchozím odstavci byly přijaty, stanoví od kterého data a pro které typy vozidel členské státy nebudou vyžadovat předložení dokladů uvedených v odstavci 1. Článek 8 Členské státy přijmou nejpozději do 31. prosince 1973 nezbytná opatření pro dosažení shody s touto směrnicí a budou o tom Komisi bezodkladně informovat. Článek 9 Tato směrnice je určena členským státům. V Bruselu 24. dubna Za Radu předseda G. THORN Pojistné rozpravy 6 11

12 DRUHÁ SMĚRNICE RADY 84/5/EEC ze dne 30. prosince 1983 O SBLIŽOVÁNÍ ZÁKONŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ O POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL Rada evropských společenství, majíc na zřeteli Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství a zejména její článek 100, majíc na zřeteli návrh Komise 1), majíc na zřeteli stanovisko Evropského parlamentu 2), majíc na zřeteli stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 3), vzhledem k tomu, že směrnicí Rady 72/166/EEC 4), novelizovanou směrnicí 72/430/EEC 5), Rada sblížila zákony členských států o pojištění pro případ občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a vynucení povinnosti se pro případ takové odpovědnosti pojistit; vzhledem k tomu, že článek 3 směrnice 72/166/EEC zavazuje každý členský stát, aby přijal veškerá nezbytná opatření k zajištění, že občanskoprávní odpovědnost z provozu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na jeho území, byla kryta pojištěním; vzhledem k tomu, že rozsah kryté odpovědnosti a podmínky tohoto krytí se určí na základě těchto opatření; vzhledem k tomu, že však i nadále existují výrazné rozdíly mezi zákony různých členských států, pokud jde o rozsah této povinnosti pojistného krytí; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly přímo ovlivňují vytváření a fungování společného trhu; vzhledem k tomu, že zejména rozšíření povinnosti, aby pojistné krytí zahrnulo odpovědnost vyplývající ze škod na věci, je spravedlivé; vzhledem k tomu, že částky, ve vztahu k nimž je pojištění povinné, musejí v každém případě zajišťovat obětem náležité odškodnění bez ohledu na to, ve kterém členském státě k nehodě došlo; vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit subjekt, který zaručí, že oběť nezůstane neodškodněna v případě, kdy vozidlo, které nehodu způsobilo, není pojištěno či zjištěno; vzhledem k tomu, že je důležité stanovit bez novelizace ustanovení, aplikovaných členskými státy, pokud jde o subsidiární nebo nesubsidiární povahu odškodnění vyplácených tímto subjektem a pravidla platná pro přechod práv, že oběť takové nehody bude moci u takového subjektu jakožto prvního kontaktního místa svůj nárok uplatnit; vzhledem k tomu že členským státům by se však mělo umožnit použít určitá omezená vyloučení odpovědnosti, pokud jde o výplatu odškodnění tímto subjektem, a stanovit, že náhrada 1) OJ čís. C 24, , str. 9 a OJ čís. C 78, , str. 17 2) OJ čís. C 287, , str. 44 3) OJ čís. C 138, , str ) OJ čís. L 103, , str. 2 5) OJ čís. L 291, , str Pojistné rozpravy 6

13 škody na věci, způsobené nezjištěným vozidlem, může být vzhledem k nebezpečí podvodného jednání omezena nebo vyloučena; vzhledem k tomu, že je v zájmu obětí, aby se účinky určitých výluk omezily na vztah mezi pojistitelem a osobou, která za nehodu odpovídá; vzhledem k tomu, že však členské státy mohou v případě odcizených nebo násilím získaných vozidel konkretizovat, že odškodnění zaplatí výše zmíněný subjekt; vzhledem k tomu, že ve snaze zmenšit finanční zatížení tohoto subjektu mohou členské státy stanovit určitou hranici, od níž tento subjekt poskytuje odškodnění za škody na věci, způsobené nepojištěnými vozidly nebo tam, kde to přichází v úvahu, vozidly odcizenými nebo získanými násilím; vzhledem k tomu, že rodinným příslušníkům pojištěné osoby, řidiče nebo kterékoli jiné osoby, která odpovídá, by se měla poskytnout ochrana srovnatelná s ochranou kterýchkoli jiných třetích stran, v každém případě pokud jde o škodu na zdraví; vzhledem k tomu, že odstranění kontrol pojištění je podmíněno tím, že národní kancelář pojistitelů hostitelské země kryje škody způsobené vozidly, která mají obvyklé stanoviště v jiném členském státě; vzhledem k tomu, že nejvhodnějším kritériem, jak určit, zda má vozidlo v daném členské státu obvyklé stanoviště, je, že má poznávací značku tohoto státu; vzhledem k tomu, že první odrážka článku 1 odst. 4) směrnice 72/166/EEC by se měla v tomto směru novelizovat; vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k výchozí situaci v některých členských státech, pokud jde na jedné straně o minimální částky a na druhé straně o krytí a spoluúčasti, které budou použitelné výše uvedeným subjektem při škodě na věci, by se mělo přijmout ustanovení o přechodných opatřeních k postupné realizaci ustanovení směrnice o minimálních částkách a náhradě škody na věci tímto subjektem v těchto členských státech, přijala tuto směrnici: Článek 1 1. Pojištění, uvedené v článku 3 odst. 1) směrnice 72/166/EEC, povinně kryje jak škody na věci, tak na zdraví. 2. Aniž by se to dotýkalo jakýchkoli vyšších ručení, která členský stát může stanovit, bude každý členský stát požadovat, aby částky, na něž je pojištění povinné, činily nejméně: při škodě na zdraví ECU, je-li pouze jedna oběť; jde-li u jedné nehody o víc než jednu oběť, násobí se tato částka počtem obětí, při škodě na věci ECU na jednu nehodu, bez ohledu na počet obětí. Místo výše uvedených minimálních částek mohou členské státy stanovit minimální částku ECU při škodě na zdraví, kde jde v rámci jedné nehody o víc než jednu oběť, nebo, jde-li o škodu na zdraví a na věci, minimální celkovou částku ECU na jednu nehodu, ať jsou počet obětí či povaha škody jakékoli. 3. Pro účely této směrnice ECU znamená zúčtovací jednotku, jak ji definuje článek 1 nařízení (EEC) č. 3180/78 6). Převodní hodnota v národní měně, která se přijme pro 6) OJ čís. L 379, , str. 1 Pojistné rozpravy 6 13

14 jednotlivá čtyřletá období počínaje 1. lednem prvního roku každého období, se bude rovnat převodním hodnotám ECU k poslednímu dni září předchozího roku, které jsou k dispozici, vůči všem měnám Společenství. První období začne 1. ledna Každý členský stát vytvoří nebo pověří subjekt, jehož úkolem bude poskytovat odškodnění minimálně do výše povinného pojištění pro případ škod na věci nebo na zdraví způsobených neidentifikovaným vozidlem nebo vozidlem, k němuž pojistná povinnost stanovená v odstavci 1) nebyla splněna. Toto ustanovení se nikterak nedotýká práva členského státu považovat odškodnění tímto subjektem za subsidiární či nikoliv a práva stanovit, jak se budou řešit nároky mezi tímto subjektem a osobou či osobami odpovědnými za nehodu a ostatními pojistiteli či orgány sociálního zabezpečení, po nichž se žádá, aby odškodnily oběť jedné a téže nehody. Oběť může v každém případě uplatnit svůj nárok přímo vůči subjektu, který, na základě informace, kterou mu na jeho žádost oběť poskytne, bude povinen dát zdůvodněnou odpověď, pokud jde o výplatu jakéhokoli odškodnění. Členský stát však může výplatu odškodnění tímto subjektem vyloučit ve vztahu k osobám, které do vozidla, jež škodu na věci nebo na zdraví způsobilo, dobrovolně nastoupily, jestliže může tento subjekt prokázat, že věděly, že není pojištěné. Členské státy mohou výplatu odškodnění tímto subjektem omezit nebo vyloučit v případě škody na věci způsobené nezjištěným vozidlem. Pro případ škody na věci, způsobené nepojištěným vozidlem, mohou rovněž stanovit částku nepřesahující 500 ECU, za niž může odpovídat oběť. Každý členský stát dále při výplatě odškodnění tímto subjektem použije své zákony, nařízení a správní ustanovení, aniž by se to dotýkalo jakéhokoli jiného postupu pro oběť příznivějšího. Článek 2 1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že jakékoli zákonné ustanovení či smluvní ujednání obsažené v pojistce vydané v souladu s článkem 3 odst. 1) směrnice 72/166/EEC, které z pojištění vylučuje užívání či řízení vozidel: osobami, které k tomu nejsou výslovně či nepřímo oprávněny, nebo osobami, které nevlastní řidičský průkaz, který by jim dovoloval příslušné vozidlo řídit, nebo osobami, porušujícími zákonem stanovené technické podmínky, týkající se stavu a bezpečnosti příslušného vozidla, bude pro účely článku 3 odst. 1) směrnice 72/166/EEC ve vztahu k nárokům třetích stran, jež byly obětmi nehody, považováno za neplatné. Ustanovení či ujednání, uvedená v první odrážce, však lze uplatnit proti osobám, které do vozidla, jež škodu na věci nebo na zdraví způsobilo, dobrovolně nastoupily, může-li pojistitel prokázat, že věděly, že vozidlo bylo odcizeno. 14 Pojistné rozpravy 6

15 Členské státy mohou v případě nehod, k nimž dojde na jejich území ustanovení prvního pododstavce nepoužít, jestliže a nakolik může oběť obdržet náhradu utrpěné škody od orgánu sociálního zabezpečení. 2. V případě vozidel odcizených nebo získaných násilím mohou členské státy stanovit, že subjekt, vymezený v článku 1 odst. 4), vyplatí za podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto článku, odškodnění místo pojistitele; má-li vozidlo obvyklé stanoviště v jiném členském státě, nemůže tento subjekt uplatňovat žádný nárok proti subjektu v takovém členském státě. Členské státy, které v případě odcizených nebo násilím získaných vozidel stanoví, že subjekt, uvedený v článku 1 odst. 4), vyplatí odškodnění, mohou, pokud jde o škody na věci, stanovit částku nepřevyšující 250 ECU, za níž může odpovídat oběť. Článek 3 Rodinní příslušníci pojištěného, řidiče či kterékoli jiné osoby, která podle občanského práva v případě nehody odpovídá a jejíž odpovědnost je kryta pojištěním, uvedeným v článku 1 odst. 1), nebudou v důsledku tohoto vztahu vyloučeni z pojištění, pokud jde o škody na zdraví, které sami utrpěli. Článek 4 První odrážka článku 1 /4/ směrnice 72/166/EEC se nahrazuje následovně: území státu, jehož poznávací značku vozidlo nese, nebo. Článek 5 1. Členské státy upraví své národní předpisy, aby byly v souladu s touto směrnicí, nejpozději do 31. prosince Budou o tom bezodkladně informovat Komisi. 2. Ustanovení takto novelizovaná se začnou používat nejpozději 31. prosince Bez ohledu na odstavec 2: a) Řecké republice se poskytuje lhůta do 31. prosince 1995, aby zvýšila ručení na úrovně požadované článkem 1 odst. 2). Jestliže této možnosti využije, ručení musí, ve vztahu k částkám tímto článkem stanoveným, dosáhnout: více než 16 % nejpozději 31. prosince 1988; 31 % nejpozději 31. prosince 1992; b) ostatním členským státům se poskytuje lhůta do 31. prosince 1990, aby zvýšily ručení na úrovně požadované článkem 1 odst. 2). Členské státy, které této možnosti využijí, musí k datu, uvedenému v odstavci 1, zvýšit ručení minimálně o polovinu rozdílu mezi ručením účinným 1. ledna 1984 a částkami stanovenými v článku 1 odst. 2). 4. Bez ohledu na odstavec 2: a) Italská republika může stanovit, že částka stanovená v pátém pododstavci článku 1 odst. 4) bude do 31. prosince 1992 činit 1000 ECU; Pojistné rozpravy 6 15

16 b) Řecká republika a Irsko mohou stanovit, že: náhrada škody na věci, poskytovaná subjektem uvedeným v článku 1 odst. 4), bude do 31. prosince 1992 vyloučena; částka, uvedená v pátém pododstavci článku 1 odst. 4), a částka, uvedená ve druhém pododstavci článku 2 odst. 2), bude do 31. prosince 1995 činit ECU. Článek 6 1. Komise předloží nejpozději do 31. prosince 1989 Radě zprávu o situaci v členských státech, které využily přechodných opatření, stanovených v článku 5 odst. 3) písm. a) a odst. 4) písm. b), a kde to přichází v úvahu, předloží návrhy, aby se ve světle vývoje tato opatření přezkoumala. 2. Komise předloží nejpozději do 31. prosince 1993 Radě zprávu o pokroku, jehož se dosáhlo při zavádění této směrnice, a kde to přichází v úvahu, předloží návrhy, zejména pokud jde o přizpůsobení částek, stanovených v článku 1 odst. 2) a odst. 4). Článek 7 Tato směrnice je určena členských státům. V Bruselu 30. prosince Za Radu předseda G. VARFIS 16 Pojistné rozpravy 6

17 TŘETÍ SMĚRNICE RADY 90/232/EEC ze dne 14. května 1990 O SBLIŽOVÁNÍ ZÁKONŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ O POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL Rada evropských společenství, majíc na zřeteli Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství a zejména její článek 100a, majíc na zřeteli návrh Komise 1), majíc na zřeteli stanovisko Evropského parlamentu 2), majíc na zřeteli stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 3), vzhledem k tomu, že směrnicí 72/166/EEC 4) ve znění směrnice 84/5/EEC 5) přijala Rada ustanovení o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a vynucení povinnosti se pro případ takové odpovědnosti pojistit; vzhledem k tomu, že článek 3 směrnice 72/166/EEC zavazuje každý členský stát přijmout náležitá opatření, aby zajistil, že občanskoprávní odpovědnost u vozidel s obvyklým stanovištěm na jeho území je kryta pojištěním; vzhledem k tomu, že rozsah pojištěné odpovědnosti a podmínky pojistného krytí by měly být určeny na základě těchto opatření; vzhledem k tomu, že směrnicí 84/5/EEC upravenou ujednáním o přístupu Španělska a Portugalska se rozdíly v úrovni a obsahu povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti v jednotlivých členských státech značně zmenšily; vzhledem k tomu, že však u tohoto pojistného krytí ještě existují významné rozdíly; vzhledem k tomu, že obětem nehod motorových vozidel by mělo být zaručeno srovnatelné zacházení nezávisle na tom, ve které zemi Společenství k nehodám dojde; vzhledem k tomu, že v některých členských státech existují mezery, zejména pokud jde o povinnou pojistnou ochranu přepravovaných osob; vzhledem k tomu, že by se tyto mezery měly odstranit, aby byla chráněna tato zvláště zranitelná kategorie potenciálních obětí; vzhledem k tomu, že by se měla odstranit nejistota při aplikaci článku 3 odst. 2, první odrážka, směrnice 72/166/EEC; vzhledem k tomu, že všechny pojistky týkající se povinného pojištění motorových vozidel musí pokrývat celé území Společenství; vzhledem k tomu, že v zájmu pojištěného by každá pojistka měla navíc za jediné pojistné zaručovat krytí v každém členském státě předepsané jeho zákonem, nebo je-li 1) OJ No C 16, , str. 12 2) OJ No C 304, , str. 41 and OJ No C 113, ) OJ No C159, , str. 7 4) OJ No L 103, , str. 1 5) OJ No L 8, , str. 17 Pojistné rozpravy 6 17

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) 7.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 263/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) SN 1977/04. Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SURE

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) SN 1977/04. Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SURE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SN 1977/04 SURE PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne 26. dubna 2004

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 )

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) (2001/C 213 E/21) (Text s významem pro EHP) KOM(2001)

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

1985L0374 CS 04.06.1999 001.001 1

1985L0374 CS 04.06.1999 001.001 1 1985L0374 CS 04.06.1999 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1985 o sbližování právních

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 370 07/sv. 1 31992R0881 9.4.1992 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 95/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 2004 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2002/0124(COD) 14. 10. 2004 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

ze dne 16. února 1998

ze dne 16. února 1998 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 411/98 ze dne 16. února 1998 s dodatečnými předpisy na ochranu zvířat pro silniční vozidla pro přepravu zvířat delší než osm hodin RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na směrnici Rady 90/628/EHS

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007,

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007, 296/2007 Sb. ZÁKON ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více