Vladimír Papoušek Petr A. Bílek. Cosmogonia. Alegorické reprezentace všeho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vladimír Papoušek Petr A. Bílek. Cosmogonia. Alegorické reprezentace všeho"

Transkript

1 Vladimír Papoušek Petr A. Bílek Cosmogonia Alegorické reprezentace všeho

2

3 Vladimír Papoušek Petr A. Bílek Cosmogonia Alegorické reprezentace všeho

4 Katalogizace v knize Národní knihovna ČR Papoušek, Vladimír Cosmogonia: alegorické reprezentace všeho / Vladimír Papoušek, Petr A. Bílek. -- Praha : Akropolis, 2011 ISBN (váz.) 82.0 * 82.09: * 82: * * 82:81 22 * literární věda mimésis (literatura) realismus v literatuře naratologie literární sémiotika interpretace a přijetí literárního díla studie 82.0 Literatura (teorie) [11] Lektorovali: PhDr. Marie Langerová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Vychází v rámci řešení výzkumného záměru GA ČR405/09/0011 Re-prezentace a literární historie. Vladimír Papoušek, 2011 Petr A. Bílek, 2011 Graphic Design Zdeněk Trinkewitz, 2011 František Kupka Národní galerie v Praze, ADAGP, Paris 2012 Národní galerie v Praze, ADAGP, Paris 2012 Bibliothèque nationale de France Illustrations & Photos all rights reserved! Filip Tomáš Akropolis, 2011 ISBN ISBN (MOBI) ISBN (epub)

5 ilustrace k Ivanhoe Waltera Scotta (1880)

6 ADOLF KOSÁREK Hřbitov u moře (1856)

7 THÉODORE GÉRICAULT Důstojník myslivců císařské gardy dává povel k útoku (1812)

8 ALEXEJ SITARO K zažitočnoj kultornoj žizni (1934) LEV HASS Na soud s americkými barbary! (1952) ANONYM Radostne a spokojne z predajní Zdroj (počátek 50. let) BŘETISLAV HANUŠ Česká ženo (po r. 1945)

9 KONSTANTIN IVANOV Miru mir (1952)

10 KAZIMIR MALEVIČ Suprematistická malba. Letadlo v letu (1915)

11 AUBREY BEARDSLEY Salome (1894)

12 EL LISICKIJ Bijte bílé rudým klínem (1919)

13 FRANCISCO GOYA Saturn požírající svého syna ( )

14 z filmu Easy Rider (1969)

15 GAETANO PREVIATI Stvoření světla (1913)

16

17 A TAK JE TO TADY SE VŠÍM ANEB PÁR SLOV NA ÚVOD Těžko se lze smířit s představou, že umělec, který něco zobrazuje barvou, hnětením hlíny nebo psaním chce za každou cenu předvést všem kolem, jak umí namalovat zátiší či scénu s horským vodopádem, jak umí vyjádřit beatnickou radost ze zmrzliny, případně že nás chce informovat o zvláštním chování podivína Roquentina, který nachází zalíbení ve sledování své vlastní pohybující se ruky. Zdá se spíše, že každý umělec, který nám ukazuje často bizarní jednotlivosti našeho světa, má mnohem významnější ambici jako by s odkazem na jednotlivost říkal: A tak je to tady se vším. Umělec malující růži, píšící o úředníkovi z Petrohradu nebo znuděné dámě z francouzského maloměsta vždy tvoří alegorii všeho : veškeré univerzální zkušenosti té chvíle, toho času, celistvosti, kterou jistě nevidí, ale touží po ní, protože jedině uchopením celé té organiky a mechaniky, celého prostoru a času božího světa či prostoru a času světa Boha zbaveného se mu může dostat odpovědí na otázky po vlastní existenciální pozici v tomto vířícím pohybu prostoru a času. Když my jako čtenáři či diváci sledujeme takový obraz, podléháme (nebo můžeme podlehnout, což závisí na dokonalosti, přesvědčivosti, emotivitě zobrazovaného) iluzi, že se před námi díky velkému uměleckému činu skutečně otevírá samo univerzum. A nám se chce přitakat spolu s umělcem: ano, a tak je to tady se vším. Jenže za touto iluzí obrazu, který se zdá být oknem do našeho univerza, se skrývá pragmatický mechanismus nástrojů znaků, tedy ikonů, symbolů či indexů, užívaných ve struktuře jistého historického a kulturního společenství, znaků a metafor nabývajících v různých pozicích různých významů, které však nelpí nikde stabilně, ale permanentně se stěhují; neztrácejí se ani v čase, ani v prostoru, ale nabývají v různých dobách a v různých společenstvích různých hodnot. Tyto hodnoty se někdy sčítají, aby se ale vzápětí objevily třeba v kontradiktorické pozici, jež značí rozdíl. Proces, který zdá se být nyní nějakým rejem kosmických sil, lze vysvětlit poměrně prostě. Veškeré aktualizace i permanentní přeznačování těchto znaků probíhá v živé řeči dobového společenství. Není to vesmír, který s nimi něco dělá a roztáčí rej znaků a metafor, ale lidé, kteří chtějí něco dělat se svou řečí. S tím souvisí další aspekt skrytý za iluzí obrazu je tu celá plejáda strategií, jak dosáhnout věrojatnosti obrazu a jak tento věrojatný obraz pak dále používat tak, aby co nejvíce vnímatelů bylo přinuceno přitakat a říct: ano, a tak je to tady se vším. Smyslem následujících textů je poodhalit souvislosti literárních obrazů a jejich skryté mechaniky. Na obraz se lze dívat ale také jej někdo někde musí instalovat a poté reinstalovat, obraz je přenášen, prodáván, někdy i ukraden. A tyto manipulace nastavují světelnost obrazu, a tím i jeho významy; manipulace, které zvyšují či snižují hodnotu (obraz umístěný v depozitáři a obraz vystavený v galerii, obraz často kradený, a tudíž mediálně známý), možná souvisejí s hlubšími vrstvami diskursivních nástrojů a činností, které organizují jisté způsoby zacházení, nasvěcování a vidění v kontextu epochy, v historické proměnlivosti. A TAK JE TO TADY SE VŠÍM ANEB PÁR SLOV NA ÚVOD 17

18 Předkládané studie eseje nejsou ani v nejmenším pokusem o náčrt jakéhosi nového systému literární vědy. K systémům obecně mají oba autoři přístup více než opatrný. Tyto texty jsou spíše hrou s naznačenými proměnnými. Snaží se prostřednictvím této hry zkoumat nová možná čtení přeskupujících se znaků, které produkuje naše kultura, snaží se rovněž nacházet nové možností myšlení o literatuře, stavěné ovšem s pokorou na těch existujících. V. P. a P. A. B. 18 VLADIMÍR PAPOUŠEK PETR A. BÍLEK

19 REPREZENTACE, PERFORMANCE HISTORIE A SOUČASNÁ LITERÁRNÍ VĚDA Jonathan Culler v knize On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism (1982) uvažuje o povaze současné literární vědy a s odkazem na J. Hillise Millera v podstatě přijímá jeho základní rozlišení na kritiku sokratovskou a apollinskou, tedy na literární vědu zaměřenou na vytváření systému (nová kritika či strukturalismus) a literární vědu směřující k odhalování aporií a limitů (dekonstrukce či moderní pragmatismus typu Stanleyho Fishe). Culler ovšem představuje oba tábory nikoli jako vzájemně protikladné; ukazuje na mnohé jejich komplementarity, stejně jako na ne zcela zřetelné hranice obou přístupů, třeba z hlediska problematického vymezení mezi Barthesem strukturalistou a Barthesem poststrukturalistou. Z pohledu dnešního čtení Cullerovy knihy už člověku nicméně nepřipadá nijak zvláště zajímavé dozvědět se, kdyže se strukturalista proměňuje v jinak orientovaného myslitele nebo že dílo osobností obsahuje vlastní aporie a otevírá se vůči různým misreadings. Zdá se, že tyto metamorfózy jsme si už přiřadili pod představu zcela přirozeného vývoje myšlení jednotlivých osobností soudobé literární teorie. Jako relevantní se jeví spíše otázka, proč vesměs neuspěli budovatelé velkých systematických konceptů literární vědy a proč nicméně tito systematici často dodnes obviňují druhý tábor dekonstruktivistů a poststrukturalistických myslitelů všeho druhu z nepřípustného přitakávání chaosu. A jde naopak kritikům nové kritiky a strukturalismu o dekonstrukci pořádku, o negaci velkých systematických teorií, pořádajících svět literárních textů v přehledné hierarchické struktury? Zřejmě nikoliv, soudě už jen z toho, co sám Culler svou analýzou ukazuje: mnozí z kritiků strukturalismu z něho buď vycházejí, nebo se k němu v některých svých textech znovu vracejí. Není to spíše tak, že kritikové, upozorňující na rozpory v textech, na nemožnost identifikace sjednocujícího smyslu při interpretaci, na nemožnost postihnout v textu cokoli esenciálního, usvědčují velké systematické teorie z omylu a předčasné generalizace, kdy touha vytvořit velkou jednotu, univerzalizující systém či teorii neodpovídala znalostem o povaze a chování literárního materiálu? Touha přiblížit se vědecké systematice 18. a 19. století byla iniciací analogických systematik na poli uvažování o literatuře. Toto předčasné vytváření makrostruktur (už u Benjamina, Bachtina a během druhé poloviny 20. století pak vlastně už i jako hlavní proud) muselo nevyhnutelně narazit na konfrontaci s materiálem samým tam, kde převážil respekt k pečlivému čtení a myšlení před hledáním toho, co bylo třeba programově dokázat a z díla či dění vytěžit, vynést na povrch jako důkaz zapadající do systémového předpokladu. Řada de Manových studií není například ničím jiným než jen velmi pečlivým čtením, které konfrontuje tradiční REPREZENTACE, PERFORMANCE HISTORIE A SOUČASNÁ LITERÁRNÍ VĚDA 19

20 předpokládanou makrostrukturu s nově pozorovanou mikrostrukturou, odhalovanou při interpretaci, a vede ke konstatování, že obě entity, tedy ona tradiční a nově objevovaná, nejsou v korelaci. 1 Na druhé straně ale tato atomizace prostřednictvím minuciózního čtení a jemného objevování rozporností v čtení jiných 2 má dvojí efekt. Především se pozornost obrací k poměrně omezenému okruhu textů a jejich vzájemných čtení, přičemž se předpokládá jisté předrozumění vzniklé na základě předcházejících kanonizovaných čtení a interpretací. To vymezuje okruh povolaných k diskusi a vyděluje jej od území většiny, tedy outsiderů, kteří stojí mimo řeč zasvěcených. Druhým efektem a zároveň reprezentací magické manipulace je skutečnost, že pozornost čtenáře je poutána k operacím s malými částmi textové výpovědi, v nichž jsou objevována velká tajemství, nebo, lépe řečeno, neviditelné je přiváděno na světlo před oči čtenáře prostřednictvím jemné hry s významy slov a překvapivých kontextualizací a dekontextualizací. To vyvolává u zastánců velkých systémů pochyby, zda tyto operace nejsou jen samoúčelnou hrou malé skupiny intelektuálů a zda vůbec pracují s objevováním nějaké zákonitosti, řádu, mechanismu či pravidla, jež by fungovaly obecně, což lze stále pokládat za principiální étos vědeckého bádání. A zda jsou tedy výsledky takových pozorování opakovaně prokazatelné jako objektivizovaná vlastnost zkoumaného materiálu obecně. Když J. Hillis Miller vydal v roce 1993 symbolicky v tchajwanské Tchai-peji, nikoli ve Spojených státech či Velké Británii, soubor svých studií New Starts: Performative Topographies in Literature and Criticism, jednou z principiálních otázek, kterou se tu zabývá hned v úvodní studii Border Crossing: Translating Theory (Miller 1993: 1 26), je právě otázka dopadu teoretických studií takzvané Yaleské školy a transformovatelnosti a využitelnosti jejich poznatků v jiném kulturním prostředí. Je zřejmé, že Miller si velmi dobře uvědomuje limity, jež představuje jazyk, kultura i soubor využívaných kanonických textů. V dalších zařazených textech vykládá o Faulknerovi či Wallaci Stevensovi a ukazuje konkrétněji než v citované první studii (kde si pomáhá biblickou parabolou z knihy Rút), jak je vlastně tato transformace realizovatelná a co se při takovém transferu děje. Ve studii Performative Realism: Faulkner s Absalom, Absalom! (tamtéž: 45 66) využívá analýzy krátkého textu z Absolone, Absolone!, aby předvedl Faulknerův narativní vesmír jako v podstatě neinterpretovatelný jakýmkoli lineárním způsobem. Tato nemožnost dosažení jednoduché přehledné fabule platí jak pro čtenáře, tak i pro samotné postavy v díle. Navrstvení dějinného času jakoby v jediném bodě, v prolnutí mnoha časových a prostorových rovin směstnaných do jakési pomyslné singularity způsobuje, že jediným záchytným bodem jsou pro čtenáře reiterace, opakování stále stejného příběhu z různých perspektiv. Zároveň však tento komplikovaný vesmír, který se odmítá chovat předem stanoveným způsobem a který permanentně narušuje představu o euklidovsky přehlédnutelném prostoročase, může sloužit i jako jistý argument pro transformovatelnost a využitelnost nesystematické teorie, ale také jako argument zpochybňující nárok systematiků na generalizující obecné makrostruktury. Millerova analýza především velmi přesvědčivě ukazuje, že Faulknerův vesmír je přístupný domácímu americkému čtenáři stejně jako každému dalšímu čtenáři jiného jazyka či jiné kultury jen jako specifická forma vlastního misreading, jako překvapivé setkání s jistým typem nepřístupnosti, kterou je ne každý ochoten podstoupit. Pokud taková ochota nastane, pak tento střet asi není příliš závislý na tom, zda čtenář žije v Atlantě nebo v Praze a zda v dětství četl Babičku nebo vyprávění strýčka Remuse. To, co 1 Zvláště to platí pro jeho klíčové eseje typu The Rhetoric of Blindness: Jacques Derrida s Reading of Rousseau (in de Man 1983: ). 2 Přičemž se obvykle předpokládá precizní znalost materiálu, kterým je alespoň v případě významných dekonstruktivistů konvolut textů pocházejících z pilířů západního kánonu Shakespeare u všech, Wordsworth u Hartmana, Faulkner u Millera či Rousseau u de Mana. Srov. Hartman 1987; Miller: Performative Realism: Faulkner s Absalom, Absalom! (in Miller 1993: 45 66). 20 VLADIMÍR PAPOUŠEK PETR A. BÍLEK

21 je v knize reprezentováno ačkoli se odkazuje ke konkrétním časům, konkrétní kultuře a konkrétní historii, není tímto časem, kulturou a historií, ale proměnlivou komplexitou, která je ve své nedostupnosti a unikavosti výzvou k interpretaci i estetickému hodnocení. To ovšem umožňuje, aby byl Faulkner čten se zaujetím jak v Americe, tak třeba v Číně. Kdyby reprezentace v knize ustavovaly konkrétní a pevný půdorys příběhu, pevnou strukturu historického časoprostoru, tedy kdyby smyslem vyprávění bylo ukázat jen to, co se dělo v jistém čase na jihu USA, pak by tento doslovně mimetický text byl přístupný pouze jako konstativní řečový akt, který o něčem informuje. Zároveň a to je podstatnější, protože zde už přistupujeme na pravidla fikce by pak platilo, že takto ustálená struktura může sloužit jako stavební kámen dalším vyšším strukturním prvkům pro vytváření určité superstruktury, vyjadřující prostřednictvím literárních textů obecnost určitého výseku dění ve světě vůbec. Tradičním předpokladem systematiků je implicitní přesvědčení (a někdy i explicitní tvrzení), že text je transformovatelný z jednoho kulturního prostředí do jiného díky předpokladu existence jistého souboru esenciálních lidských hodnot, 3 které se vyskytují nezávisle na tom, zda se jedná o čtenáře z toho nebo onoho konce světa, z té či oné historické periody. Tak Shakespeare může být čitelný proto, že postihuje základní emoce typu láska, nenávist, strach ze smrti, žárlivost či šílenství. To by ovšem znamenalo, že psaní se jaksi automaticky váže na tyto entity, že se nevyhnutelně zanořují či vrývají do textu, a že tedy psaní je mimetickou reprezentací obecných lidských emocionalit. Podstatný problém ovšem spočívá v tom, že tento předpoklad existence zobecňující struktury hodnot je pouze jistým typem strategie, a nikoli zákonem, esenciálním mechanismem nalezitelným v kulturním dění jako organizující princip. Když Kurosawa natočí historický film na motivy Krále Leara, 4 vznikne dílo zcela jiného založení, dílo s jinými akcenty, jinými konsekvencemi a kompletně odlišným tvarem než text Shakespearova dramatu; a to nejen kvůli proměně média z dramatického textu/jevištní inscenace na film. Preparování nějakých základních emocionalit nějakým způsobem nepovede k jakémukoli ztotožnění obou děl ani nepřispěje k porozumění jim. Stejně tak Sedm samurajů (1954) není Sedm statečných (1960) a odkaz jedné látky na druhou je pouhou iniciací, deklarativním gestem dobrovolného vzdání se pozice originálu, a nikoli něčím, co by se dalo identifikovat na základě nějakých společných hodnot pokud nebudeme chtít upadnout do povšechných, v tomto případě etických rastrů a vágních kategorizací idejí typu dobro-zlo a podobně. Jan Mukařovský ačkoli patřil mezi budovatele velkého systému si toto nebezpečí zobecnění končícího v prázdnu velmi dobře uvědomoval; píše o něm například ve studii Záměrnost a nezáměrnost v umění a vyjevuje se vlastně všude tam, kde cítí potřebu použít termín sémantické gesto: Sémantické gesto může tedy být označeno jako konkrétní, nikoli však kvalitativně predeterminovaná sémantická intence. Sledujeme-li je v určitém díle, nemůžeme proto je prostě vyslovit, pojmenovat je jeho významovou kvalitou (jak to činívá běžná kritika, mluvíc s lehkým odstínem nechtěné komičnosti o tom, že vlastním obsahem díla je například výkřik zrození a smrti): můžeme toliko ukázat, jakým způsobem se pod jeho vlivem seskupují jednotlivé významové prvky díla počínaje nejzevnější,formou a konče celými tematickými komplexy (odstavce, akty v dramatě atp.) (Mukařovský 1966: 100). Ve studii z roku 1943 Mukařovský zřetelně eliminuje předchozí náplň sémantického gesta jako projevu jednotící systemizace všech složek díla 5 i jako nástroje organizujícího vnější souvislosti 3 Tyto hodnoty mohou být artikulovány na celé škále humanitních polí: může jít o určité antropologické konstanty, ale třeba i o schopnost ocenit realizaci estetické funkce. 4 Ran (Japonsko, 1985). 5 Toto pojetí je patrné zřetelně například ve studii Genetika smyslu v Máchově poezii (1938) viz Mukařovský 1948a. REPREZENTACE, PERFORMANCE HISTORIE A SOUČASNÁ LITERÁRNÍ VĚDA 21

22 díla (společnost, jiné oblasti kultury) 6 a pootevírá prostor představě dynamické sémantické intence, jež funguje nejen v oblasti geneze, ale také recepce díla. 7 Dílo tedy není čtenáři přístupné díky tomu, že by v něm byly zakódovány odkazy k antropologickým konstantám a obecnému souboru lidských hodnot; to, co je v textu reprezentováno, nemá být nápodobou či otiskem jakési esenciální strukturace přirozeného světa. Dílo představuje specifickou komplexitu znaků a buď iniciuje, nebo neiniciuje aktivní čtení, jež subjekt vnímatele vábí svou zvláštností, nepřístupností, dynamickým pohybem odkazů uvnitř své komplexity. Právě to umožňuje jeho transformace a revitalizace v různých jazycích i historických dobách. Zároveň to, co je v něm reprezentováno, nepředstavuje jakoukoli pevnou strukturu sjednoceného malého celku, odkazující k aktuálnímu světu jako ke sjednocenému supercelku. Pokud se nyní vrátíme k výchozí inspiraci studiemi J. Hillise Millera, je třeba říci, že mezi literárním textem jako specifickou a vždy jen provizorní komplexitou, kterou lze transformovat v jazyce i čase, a mezi teoretickou studií je jistý analogický vztah. I teoretický text se totiž prezentuje kromě jiného svou transformovatelností. Práce skupiny teoretiků, označovaných souhrnnou nálepkou Yaleská škola (Paul de Man, Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller, Harold Bloom), představují soubor různorodých textů od různě zaměřených autorů, v nichž ani tolik nezáleží na tom, na jakém materiálu jsou budovány, jako spíše na těžko vyjádřitelném pohybu myšlení, který reprezentují a který umožňuje či iniciuje další způsoby čtení. Právě proto, že tu nejde o pevný absolutizující systém, ale o sérii pozorných čtení objevujících rozličné aporie a rovněž ověřujících možnosti kontextualizace prostřednictvím různé čtenářské interpretace v různých historických obdobích, se zdá, že tato nesystematická a esejisticky pojatá literární teorie má k materiálu, tedy literárnímu textu, blíže než velkorysé a ambiciózní makrosystémy. Ukazuje totiž, že povaha zkoumaných textových komplexit je složitější, než se zdálo v kontextu, kde byl text považován za dílčí projev obecně a univerzálně fungujících mechanismů. 8 Stěhování či transfer literárních textů z jedné kultury do druhé a z času do času je, zdá se nám, z dnešního pohledu stěží vyložitelný jako transformace, v níž si texty udržují svou stabilizovanou významovou strukturaci díky působení univerzální estetické funkce anebo díky koherentní antropologické vybavenosti vnímatelů. 9 Koncepty identického textu a stabilizovaných významů, které produkuje, implikují představu určitého systematického před-rozumění, ať už připisovaného soudržným silám textových struktur, nebo superstrukturám fungování lidského rozumění či sdělnosti uspořádaného, univerzálně organizovaného aktuálního světa. Dekonstrukce nás kromě jiného upozornila i na zásadní různost čtení a rozumění vznikajících v rámci homogenní skupiny odborníků, kteří sdílejí své teď a tady. Transformace textu z jedné kultury či časové periody do jiného prostorového či časového kontextu pak pootevírá ještě větší a tudíž už i nezanedbatelný prostor pro stěžejní a produktivní nedorozumění, diferenciaci a jinakost, k nimž nutně dochází a jež by soudobé uvažování o literatuře nemělo eliminovat jako doklady špatné praxe ; mělo by je naopak brát v potaz jak z hlediska analýz materiálu, tak i z hlediska obecného mementa rámce, který signalizuje umělé ohraničení dosavadního čistého obrazu. 6 Takové pojetí je letmo načrtnuto ve studii O jazyce básnickém (1940) Mukařovský 1948b. 7 Mnoho dalších potíží s pokusy domyslet, pevně terminologicky zakotvit a v interpretační praxi využít pojem sémantické gesto vzniká možná i z toho důvodu, že se jeho vykladači pokoušejí s ním pracovat jako s nějakým systémovým prvkem, který je nutno vkloubit do teorie strukturalismu, zatímco pro Mukařovského bylo spíše prvkem estetickým, metaforou umožňující únik z krunýře strukturalistického světa. A protože jde v podstatě o umělecký prvek, těžko ho lze jakkoli systemizovat. Ohledně systematizujícího výkladu srov. například výklad pojmu u Mojmíra Grygara (1999: ), kde je Mukařovského rozvolněné vymezení sémantického gesta ze Záměrnosti a nezáměrnosti v umění zmíněno až v rámci Grygarova komentáře, a ne v antologii kanonických vymezovacích textů, tedy jen jako jakýsi apendix. Navíc je i zde okamžitě provázáno k termínu dobová estetická norma a tvůrčí metoda. 8 Srov. například Jakobsonův globální pojem literárnosti, novokritický pojem víceznačnosti (ambiguity) či Mukařovského představu určující role triády estetické funkce, normy a hodnoty. 9 Představu takové antropologické konstanty implikuje i koncept kulturního transferu, jak jej v publikované přednášce Teorie literatury: Aktuální perspektiva (1991, česky 2004) nastínil Wolfgang Iser. 22 VLADIMÍR PAPOUŠEK PETR A. BÍLEK

23 Zatím jsme se ovšem v příkladech zabývali jen dílčím výsekem poselství dekonstrukce. Za pozornost jistě stojí i obviňování dekonstrukce z takzvané atomizace literární vědy či z obsese jazykem a textovým fragmentem; stejně tak ale stojí za pozornost i otázka, v čem může dekonstrukce být nikoli jen deklarativním popřením jistých systematizujících komplexů, ale jak odpovídá na současný obrat k různému typu kulturálních studií, které opět pracují i s komplexnějšími plány typu historická perioda, sociální energie, dějinný kontext, kulturní výměna a podobně. Jinými slovy: dekonstrukce je často vnímána jako specifická uzavřená kapitola s vlastní vnitřní řečí, která není příliš použitelná při jiných operacích s literárními texty, například při psaní literární historie. 10 Ovšem nejen dekonstrukce, ale i jiné proudy současné literární vědy jako by se vyvíjely každý svou vlastní cestou v uzavřených diskursivních kruzích. Představitelé jednotlivých metodologických škol jako by si vystačili s vlastními paradigmaty, s vlastním jazykem, který kdosi vytvořil a ostatní ho už jenom provozují v jistém rámci, který předpokládá, že diskutující budou odkazovat v uzavřeném prostoru vždy pouze na obyvatele tohoto prostoru. 11 Přitom je ale potenciální propustnost mezi jednotlivými myšlenkovými koncepty podstatně větší, než se na první pohled zdá. A v podstatě všechny tyto zdánlivě izolované ostrovy myšlení, jež podle některých názorů atomizují literární vědu do nepřehledné a nepoužitelné tříště, mají jisté rysy společné. Především ona atomizace potvrzuje fatální střet literární vědy jako celku s podstatně komplikovanějším světem, než jaký se jevil být ještě klasickým badatelům na počátku 20. století, kdy systém zvládající svět literárních textů se zdál být na dosah, a to dokonce i s vidinou vysoké míry exaktnosti. Ve vztahu literární teorie a literární historie se může zdát, že rozmanitý svět teoretických hříček je pro literární historii nepoužitelný a zbytečný, že si literární historie vystačí s klasickými postupy evidence, katalogizace, kontextualizace v závislosti na linii obecné historie a kritického hodnocení, které má k dispozici dostačující repertoár variant a kombinací od otevřeně prezentované libovůle přes subjektivitu skrývanou za recepční indikace až po deklarativní nabízení objektivní pravdy, paměti národa či ilustrování představy kulturní nadstavby, determinované zákonitě stavem ekonomicko-politické základny. Literární historie se zdánlivě jeví jako nejobjektivnější část literární vědy právě proto, že se zdánlivě opírá o neoddiskutovatelná fakta a události, navíc stvrzované archivními materiály, psanými názory jiných badatelů, dobovou kritikou a mnohdy i přímým svědectvím samotných autorů či kritiků. Tento názor přináší ale více problémů než výhod. V první řadě každý historik píšící dějiny je subjektem s limitovaným horizontem vlastního čtení, rozumění, estetických i ideových preferencí; stojí před univerzem permanentně pohyblivým a obtížně postižitelným v jeho celostnosti, pokud nám nepůjde o pouhou evidenci, třeba i s elementárním rozlišením objektů blízkých a vzdálenějších. To, co získává jako materiál ke studiu a následné historické kontextualizaci, jsou fragmenty nestejných energetických hladin a nestejné podstaty. Vedle textů uměleckých a ve své uměleckosti různě hodnocených jsou tu pochopitelně texty jiného druhu, odkazující k řadě dějinných souvislostí, zvykům, rituálům, tabu, manipulacím ideovým, politickým či ekonomickým. To vše představuje materiál, který se vynořuje před historikem, pokud není raněn totální slepotou, ve své neobsáhnutelnosti a v provedení vzpírajícím se jednoduché systemizaci. Literární historik je tedy ve stejné situaci jako teoretik: setkává s podstatně komplikovanějším a monumentálnějším světem, než očekávali původní kronikáři literárních textů. Tento svět se nejeví být lineárně uspořádaný, jak historik-kronikář předpokládal, 10 Nový historismus je někdy vymezován přímo proti dekonstrukci, jako metodologie protikladná. 11 I v českém prostředí je v tomto směru pozoruhodná neochota opustit naučený jazyk klasického strukturalismu, přičemž jeho autority jsou neseny spíše jako bojová zástava než jako produktoři textů k dalšímu rozvíjení a inspiraci. REPREZENTACE, PERFORMANCE HISTORIE A SOUČASNÁ LITERÁRNÍ VĚDA 23

24 ale více se podobá Faulknerovu textu navrstvenému až do neurčitelnosti trojrozměrného prostoru a s mnoha časovými průběhy. V této situaci je, zdá se, potřeba obrátit pozornost ke zkušenosti literární teorie, jež identifikovala stejné univerzum různorodosti. Její roztříštěnost v tomto ohledu nemusí být vůbec fatálním limitem a zdá se, že tu ani není potřeba vybírat poslepu metodologické nástroje užitečné pro literárního historika, protože v mnoha případech už existují, byť někdy ne zcela přiznaně. Dotkli jsme se již vztahu nového historismu a dekonstrukce, který bývá interpretován jako ambivalentní. Nový historismus představuje spíše obecný přístup než komplexní a stabilizovanou metodu na zkoumání literárních dějin. Vytvořil zase spíše nahodile svoji řeč, v níž dominují slova jako společenská energie, textová stopa, cirkulace a výměna, ekonomická produkce a text. Jednou z produktivních metod, navrhovaných Stephenem Greenblattem, je vyjednávání (negotiation) s texty. Právě Greenblattova Shakespearean Negotiations (1988), ale i jeho další práce (například Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare, 1980), však zároveň ukazují, že strategie vyjednávání se zas tak zásadně neliší od pozorného čtení dekonstruktivistů a že i zde jsou hledány různé textové aporie, přičemž ovšem text je chápán odlišně. Zatímco dekonstruktivisté chápou text důsledně jako autonomní tištěný materiál, u nového historismu je toto pojetí zřetelně širší: pracuje s celou škálou od textu psaného a tištěného až po metaforický text doby. Cílem jim tedy není dekonstrukce zdánlivě koherentního textu, ale spíše dekonstrukce společenských vztahů a produktivních diskursů doby, reprezentované v různých typech textů. Problém ovšem spočívá v tom, že takový cíl si žádá určité meta -operace. Nejprve je původní zkoumaný text analyzován z hlediska jeho autonomní výpovědi, v níž jsou objevovány rozpornosti a temná místa, přičemž je badatelské čtení konfrontováno s jinými typy kritického čtení nebo s jinými typy uměleckých výpovědí, jež jim představují dobově synchronní entity. V tomto ohledu je práce historikova dost blízká klasickým postupům dekonstrukce. Historik pak ale komparuje zkoumaný umělecký text s širším polem dobových výpovědí, které představují pomyslnou plochu myšlení, emocionality a imaginace analyzované periody v jejím každodenním provozním projevu. Jinakost uměleckého textu je konfrontována s všední diskursivitou doby, vnímanou i artikulovanou jako metafora historického dění, nepřístupného jinak než prostřednictvím textů. Zde už se tedy nepracuje pouze s elementy estetickými či s realizacemi narativních strategií zrozenými v univerzu uměleckých textů, ale také se sociologickými elementy, jako jsou postupy směřující k ovládnutí určitého společenského prostoru či naopak k tomu, aby se subjekt vyhnul konfliktu s dobovou morálkou, ideologií či mocí obecně, promítají se tu dobové zvyky, normy chování, způsoby přesvědčování, svádění atd. Historikova pozornost je orientována k vytěžení maxima z toho, co je přístupné tedy z dostupných textů (pochopitelně představujících fragmenty), jejichž okolnostní prostředí a souvislosti je potřeba konstruovat. Toto vědomí konstrukce ovšem zároveň odkazuje k přítomnosti samotného badatele, jeho limitovanosti a jeho vlastnímu misreading ve vztahu k pozorovanému materiálu. Novohistorismus tak s jistou licencí představuje dekonstrukci na druhou, která opouští areál akademicky situovaného čtení kanonických textů a jejich recepcí, jak to činí ještě klasická dekonstrukce například v podání Paula de Mana. Zmiňovanou meta-operací je tedy metaforizace dějin prostřednictvím jiných typů textů, než jsou texty kanonické a texty výhradně umělecké. Řeč doby je metaforizována prostřednictvím co nejširšího spektra dostupných psaných textů vybraného období. Společné s metodologickými východisky dekonstrukce je přesvědčení o produktivitě postupu založeného na rozkrývání rozporností v textech: Paul de Man ukazuje na slepotu píšícího subjektu v eseji o Derridovi čtoucím Rousseaua, zatímco nový historismus se 24 VLADIMÍR PAPOUŠEK PETR A. BÍLEK

Václav Magid, Jakub Stejskal

Václav Magid, Jakub Stejskal 1) Editoriál 2) V jedenáctém čísle Sešitu plníme slib z čísla desátého a po studii Petra Koťátka Umělecké dílo konceptuální (radikální konceptualismus v literatuře) publikujeme další tři texty, které původně

Více

První světová válka v prezidentských projevech*

První světová válka v prezidentských projevech* První světová válka v prezidentských projevech* JAN KALENDA** TOMÁŠ KARGER*** The First World War in Presidential Speeches Abstract: The paper focuses on reflection of the First World War in presidential

Více

Sbor ník příspěvků ze sympo zia

Sbor ník příspěvků ze sympo zia INTERMEDIALITA: SLOVO OBRAZ ZVUK Sbor ník příspěvků ze sympo zia Jan Schneider, Lenka Kr ausová (ed.) Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 1. vydání Editoři Jan Schneider, Lenka Krausová, 2008 ISBN 978-80-244-2054-7

Více

BULLETIN 2/2003 UMĚLECKOHISTORICKÁ SPOLEČNOST V ČESKÝCH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. O jednotném setkání různého OBSAH

BULLETIN 2/2003 UMĚLECKOHISTORICKÁ SPOLEČNOST V ČESKÝCH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. O jednotném setkání různého OBSAH BULLETIN 2/2003 UMĚLECKOHISTORICKÁ SPOLEČNOST V ČESKÝCH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS O jednotném setkání různého Pamětihodný první sjezd českých historiků umění! Samotná dlouhá řada účastníků

Více

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA)

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) FILOZOFIA RoC. 60,2005, C. 8 PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) JAROSLAV HROCH, Katedra filozofie FF MU, Brno HROCH, J.: The Prospectives of the Philosophical

Více

FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU

FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU Ročník 21, 2009, č. 4 (76) Články FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU Radomír D. Kokeš Úvod Teorie vyprávění má počátky už v Aristotelově Poetice, ale jako samostatná vědní disciplína byla

Více

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury The image in the public space, as a part of the urban visual

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář estetiky Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního Diplomová práce Autor práce: Bc. Vojtěch Brož Vedoucí práce:

Více

ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU. Bílé DESKY. Když se me zeptají, kdo jsem. já, bezesporu

ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU. Bílé DESKY. Když se me zeptají, kdo jsem. já, bezesporu Bílé DESKY ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU Když se me zeptají, kdo jsem já, bezesporu Čítanka k edukačnímu programu výstavy Já, bezesporu Galerie Rudolfinum 26. 5. 2011 14. 8. 2011 úvod s. 1 pedagogické

Více

VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE: KLÍČOVÉ STUDIE A TEXTY

VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE: KLÍČOVÉ STUDIE A TEXTY VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE: KLÍČOVÉ STUDIE A TEXTY Petra Burzová Tomáš Hirt Ĺubomír Lupták VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE: KLÍČOVÉ STUDIE A TEXTY Petra Burzová Tomáš Hirt Ĺubomír Lupták Katedra antropologie Fakulta

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA THE MEANING OF THE IMAGE AT THE END OF THE WRITTEN WORD DISERTAČNÍ

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

gender rovné příležitosti výzkum

gender rovné příležitosti výzkum gender rovné příležitosti výzkum ročník 16, číslo 1/2015 Muži a mužství / Men and Masculinities GENDER, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, VÝZKUM GENDER, EQUAL OPPORTUNITIES, RESEARCH Vydává Sociologický ústav Akademie

Více

Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1

Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1 L i d é m ě s t a / u r b a n p e o p l e 1 1, 2 0 0 9, 3 Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1 Blanka Altová Fakulta humanitních studií UK Praha The Possibilities of Studying Protestant

Více

Základy teorie divadla

Základy teorie divadla Základy teorie divadla Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. PhDr. Jiří Štefanides MgA. David Drozd, Ph.D. PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Zkvalitnění systému kombinované

Více

Sémioprostor self na stránkách SuicideGirls.com. Jan Vávra Platforma Fresh Eye. Otakar Šoltys Katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK

Sémioprostor self na stránkách SuicideGirls.com. Jan Vávra Platforma Fresh Eye. Otakar Šoltys Katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK Sémioprostor self na stránkách SuicideGirls.com Jan Vávra Platforma Fresh Eye Otakar Šoltys Katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK Shrnutí Erotickou stránku SuicideGirls.com lze chápat v kontextu

Více

Antinomie sociální paměti 1

Antinomie sociální paměti 1 Antinomie sociální paměti 1 Jiří Šubrt 2 Katedra historické sociologie FHS UK v Praze Antinomies of Social Memory. Theoretical thinking in the humanities and social sciences is formed by opinions often

Více

GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK

GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK MASARYKOVA UNIVERZITA Filosofická fakulta Seminář dějin umění GRAFICKÝ DESIGN A PETR BABÁK (magisterská diplomová práce) autor: Kateřina Nováčková vedoucí práce: PhDr. Ladislav Kesner, PhD. Brno 2006 Děkuji

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku Disertační práce Vedoucí práce:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE KLÁRA ŠLEHOFEROVÁ MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA THE POSSIBILITIES ARISING FROM DISCUSSION

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Autorská nonsensová pohádka v učivu literární výchovy na základní škole Disertační práce Autorka: Mgr. Petra Bubeníčková

Více

www.dimle.org/digital International Media Literacy ebook Project (DIMLE)

www.dimle.org/digital International Media Literacy ebook Project (DIMLE) Art Silverblatt Jaromír Volek www.dimle.org/digital International Media Literacy ebook Project (DIMLE) Jazyková redakce: Mgr. et Mgr. Marcela Zelinková Copyright 2015 Art Silverblatt, Jaromír Volek Všechna

Více

JA N A V R A J OVÁ Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

JA N A V R A J OVÁ Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc š t ú d i e / a r t i c l e s wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 3 4 ( 21 ) 2 012 ( 37 5 2 ) Způsoby literární reprezentace křesťanské alterit y v české polistopadové literatuře (postkolonialistický

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

České metafory Evropy: Havel vs. Klaus

České metafory Evropy: Havel vs. Klaus České metafory Evropy: Havel vs. Klaus PETR DRULÁK, VÍT BENEŠ ÚVOD 1 Václav Havel a Václav Klaus představují dvě klíčové osobnosti československého a českého politického vývoje v období po roce 1989. Oba

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Psychologické aspekty současné diaristiky Jana Pacolová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré prameny, literaturu

Více

Katedra biblických věd

Katedra biblických věd Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce 2009 Tereza Pospíšilová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Archiv. Kateřina Orlíková

Archiv. Kateřina Orlíková Archiv Kateřina Orlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá významem archivů pro současnou umělecko-designérskou činnost a mapuje z historického hlediska jejich obsah i metody,

Více

Postavy, novinářské text y a jejich emblémy (v psaní Terezy Boučkové)

Postavy, novinářské text y a jejich emblémy (v psaní Terezy Boučkové) roz h ľ a dy / h o r i z o n s wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 2 3 ( 2 0 ) 2 011 ( 9 6 111 ) Postavy, novinářské text y a jejich emblémy (v psaní Terezy Boučkové) K L Á R A K U D L OVÁ Ústav

Více