Komentář k: Wittgenstein - Filosofická zkoumání. Shrnutí: Podrobně:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k: Wittgenstein - Filosofická zkoumání. Shrnutí: Podrobně:"

Transkript

1 Komentář k: Wittgenstein - Filosofická zkoumání Shrnutí: 1. Augustinův obraz obecný pojem významu; primitivní proti mlze rozmanitost a asimilace převádění všeho na mínění (myšlení) předchůdnost mínění (myšlení) sublimace logiky; když má řeč volno jednoduchost a rozmanité skládání rozmanitost rolí pravidel běžnost pravidel 81. Ramseyův obraz dokonalost v pravidlech otázka po podstatě; uspořádání nezakrytého věta jako něco mimořádného ideál dokonalosti otočení podle toho, o co nám jde původ klamu v hloubce řeči filosofie Podrobně: 1. Augustin: a. slova a skládání b. význam každého slova c. přirozenost obraz podstaty lidské řeči... vychází ze jmen pojmenovávajících předměty... a ostatní se tomu přizpůsobí; jiný obraz: operace pro pět červených jablek (bez nekonečného regresu pravidel) 2. pojem významu a. bydlí v primitivní představě o fungování řeči b. nebo: je to představa řeči primitivnější (úplné primitivní řeči) 3. jako předvedení řeči to přijmeme, jen ne v celém rozsahu řeči 4. přílišné zjednodušení (něco z řeči bude vykládané násilně) 1

2 5. obecný pojem význam zahaluje fungování řeči mlhou; ta se rozežene studováním primitivních způsobů užití; učení se tu není vysvětlování, ale výcvik 6. učení ukázáním; asociativní vazba mezi slovem a věcí; co je účelem? (nám tu jde o způsob užití) je účinkem rozumění? ano, ale jen s určitým výcvikem (s tím, co k cvičení patří) 7. řečové hry; postupy užívání slov (jako Zlatá brána otevřená); patří k nim i činnosti 8. rozšíření řečové hry z 2 9. je v ní po rozšíření všechno učitelné ukázáním? zase by to bylo násilné převádění, takhle to brát 10. v jakém smyslu mluvit o tom, že slova této rozšířené hry označují předměty? a. jakou součást popisu užívání některých slov, je-li už užití známé a jen odstraňujeme nedorozumění (tohle je cihla a ne deska ) b. k rozlišení slovních druhů (to je číslo a ne stavební materiál) c. pak i u jiného slovního druhu jako u a. to ale nepřipodobňuje užití těchto slov (slov různých druhů) 11. různost užití slov jako různost nástrojů v krabici; mate nás podobnost jejich zjevu, užití totiž nevystupuje 12. jako páky: vypadají stejně (jsou všechny do ruky), ale mají různé funkce 13. říci o slovech, že všechna něco označují samo neříká nic, až v protikladu k něčemu, o čem chceme říci, že neoznačuje 14. lze výrazy asimilovat, ale vyhrajme tím něco? 15. označení jako značky přidělané na věcech; taková (více nebo méně) jsou jména 16. takovéhle věci (např. vzorky barev) budeme brát jako řečové nástroje 17. dělení slov do slovních druhů podle podobností závisí na našich cílech a sklonech 2

3 18. ale: naše řečové hry obsahují jen rozkazy, jsou proto neúplné? co je a co není úplná řeč se mění 19. lze si představit různé takovéto řeči, a to je: různé životní formy; je krok v naší řečové hře věta? je to věta eliptická? ano: protože se tím míní složitější věta ne: míní to, co říká (když už máme použít míní ) 20. eliptičnost věty je srovnání v jedné gramatice, není to akt mínění ; srovnání mezi různými řečmi by mohlo být srovnání užití, není to srovnání mínění 21. rozdíl mezi otázkou a tvrzení není (nemusí být) ve formě, je to rozdíl v řečové praxi 22. přepsání tvrzení do podoby tvrdí se, že... z něj nedělá dva akty; mínění (myšlení) věty není něco jako zpívání podle not nebo čtení věty 23. nespočet druhů vět (řečových her), mizejí a vznikají nové; ve srovnání s tím, co o struktuře řeči říkají logici 24. lze převádět jedny druhy na jiné, ale řečové hry se tím k sobě nepřiblíží; k tomu máme tendenci, když zapomínáme na rozmanitost 25. zvířata nemyslí, proto nemluví proti tomu: jen nemluví; mluvení patří k lidské přirozenosti 26. součást Augustinova obrazu: pojmenování předmětů jako učení se řeči, tj. příprava na její užívání 27. jakoby užívání řeči už bylo jedinečně dané pojmenováním; ale: je přeci rozličné; pojmenování a ptaní se na jméno jsou vlastní řečové hry, ne předpoklady jiných her 28. definice ukázáním může být vždy vyložena různě 29. je přitom vždy potřeba uvést místo v řeči? někdy ano, někdy ne - podle toho, jak to učící se bere 30. role slova by už musela být předem jasná, ale ještě spousta otázek k tomu jasná ; co je potřeba předem vědět nebo být schopen? 31. předem: říci nebo být schopen dělat; 3

4 co je vyjasněné předem se ještě i jinak liší 32. Augustin: jakoby už dítě umělo řeč (myšlení), jen jinou 33. spočívá mínění v zaměření pozornosti? zaměření pozornosti je různorodé a nejen v něm spočívá učení se ukázáním 34. mínit a interpretovat neoznačuje postup; ten mohl být stejný, ale interpretace různá 35. i kdyby byly charakteristické prožitky, mínění apod. poznáváme až podle něčeho dalšího; jen zdánlivě ukázat na tvar se podobá ukázat na stůl ; a měli bychom tyto prožitky u každé řečové hry? 36. kde řeč vede k hledání těla, když tam žádné není, říkáme, že je to duch 37. vztah jména a pojmenovaného je vidět na řečových hrách: je rozmanitý 38. toto je jméno? říká se, že dokonce jen ono je ve vlastním smyslu jméno (což je tendence sublimovat logiku), ale různým užitím slov říkáme jméno, ale toto mezi nimi není; zvláštní vztah jména a pojmenovaného vzniká ve filosofii, když má řeč volno 39. rozvedení Augustinova obrazu: jména by měla označovat něco jednoduchého, protože složeniny zanikají, ale význam to neničí 40. rozlišíme význam a nositele jména 41. dvě řečové hry: kdy význam mizí s nositelem a kdy ne 42. hra se jménem bez nositele 43. slovo má význam až v řeči (v řečové hře); někdy význam jména vysvětlujeme ukázáním nositele, jindy ne 44. hra se jmény jen v přítomnosti nositele: tady se dá jméno nahradit ukazovacím zájmenem s ukázáním 45. toto je použitelné jen v přítomnosti nositele a s ukázáním; jména ale většinou ne 46. jednoduché předměty jako nositelé jmen ve vlastním smyslu : všechno by z nich bylo složené 4

5 nejde říci, že jsou nebo nejsou nejdou vysvětlovat, jen pojmenovat 47. složené je složené až v nějakém skládání (hře se skládáním) 48. hra s dlaždicemi: je jedno, o jaké skládání nám tu jde, jen se vyvarujeme nedorozumění 49. nejmenší dlaždice je pojmenovatelná i popsatelná; ale to jsou různé úrovně, příprava na hru a krok ve hře 50. bytí a nebytí vztáhneme až na popisy, ne na jednoduché prvky; řeč o prvcích je řečí o řečové hře, ne kroky v ní 51. v čem je vztah jména a prvku? 52. co se prozkoumávání vzpírá, tomu teprve musíme porozumět 53. vztah jména a prvku by mohl například být v tom, že vznikl učením je v tabulce, která slouží při učení i při rozhodování sporných případů je jako řečový nástroj součástí hry kdyby tento vztah byl pravidlo, pak by pravidla měla rozmanité role 54. rozmanitost toho, čemu říkáme pravidlo: poučka při učení řečový nástroj odpozorované 55. obraz: prvotní jména pojmenovávají něco nezničitelného, protože i po zničení všeho jimi lze popisovat; zničení přečkají jako součásti vzoru 56. v tom není rozdíl mezi vzorem v paměti a vzorem jako řečovým nástrojem 57. je rozdíl mezi mizením vzoru a prvku, ale mizet může i vzor 58. dojem, že nejde mluvit o bytí a nebytí prvků, je z toho,že si neuvědomujeme, že nemluvíme o nich, ale o řeči 59. užíváme tu obraz ze zkušenosti: jak má něco části (... přeskočená část) 81. Ramsey: 5

6 logika jako normativní věda; srovnáváme užití slov se hrou, s kalkulem podle pevných pravidel, ale nemůžeme říci, že se podle nich hraje; mluvit o blížení se je na hraně nedorozumění, protože můžeme mít dojem, že logika konstruuje ideální jazyk, který je lepší, dokonalejší 82. co je pravidlo, podle něhož postupujeme? popis užívání užívaný předpis to, co někdo uvede jako pravidlo? když se nic z toho nehodí, co zbude z výrazu pravidlo? 83. průběžné změny a rozvíjení pravidel dojem, že v hlubším smyslu tam pravidla jsou přítomná 84. hra s úplnými pravidly: ale co pravidla na používání pravidel? (pravidla odstraňují pochybnost, ale představitelná pochybnost není ještě pochybnost; kde nejsou pravidla, nemusí být pochybnost) 85. kdy pravidla nechávají pochybnost a kdy ne, není věcí filosofie, ale zkušenosti 86. v řečové hře 2: tabulky a schémata jejich používání 87. odstraňování všech pochybností a úplné vyjasnění významu 88. přesnost a cíl: mohli bychom mít nějakou představu přesnosti, je ale docela těžké ji pevně ustavit 89. je logika povznesená (sublimovaná)? jakoby Augustin: jde o podstatu všeho, nehledáme nic nového, chceme zamyšlením se porozumět tomu, co už máme před sebou, ale něco tomu brání 90. snaha vidět za jevy; zamýšlíme se nad způsoby výpovědí, zkoumáme řeč, odstraňujeme nedorozumění (někdy způsobená zavádějícími analogiemi mezi formami výpovědí): někdy analyzováním jako nahrazováním jedné výpovědí jinou 91. dojem: jako by bylo něco jako poslední (dokonalá) analýza; jakoby bylo v běžné řeči něco skryto 92. otázka po podstatě řeči jako otázka po něčem, co je pod povrchem ( podstata je nám skryta ) 6

7 jako uspořádání něčeho nezakrytého 93. věta: něco nejběžnějšího něco pozoruhodného (jako bychom větou něco mimořádného dělali, to jak mluvíme o větách nám brání prostě sledovat řeč) 94. dojem: mimořádnost věty, v tom je povznesenost (sublimace) logiky, jako by bylo něco čistého mezi větou a faktem, nebo snaha očistit větu; to, jak mluvíme o větách, nás honí za chimérami 95. nepravdivá věta: dojem, že co říká, je něco mimořádného, protože skutečnost to není 96. tento a další klamy: myšlení, řeč nám připadá jako jedinečný korelát světa; pro takto použitá slova ale chybí hra 97. dojem: logika (tj. podstat řeči) staví apriori řád společný světu a myšlení (předcházející zkušenosti, prostupující ji a nezakrytý jí); jakoby nad-řád mezi nad-pojmy jejich použití je ale právě tak nízké, jako jiných slov 98. je jasné: věty jsou v pořádku tak, jak jsou, nepotřebují očištění zdá se být jasné: je v nich už dokonalý řád 99. dojem: i vágní význam je určitý, jinak by to nebyl význam 100. představa určitosti (ideál dokonalosti) nás oslepuje, a proto nevidíme, že i bez určitosti to je význam 101. žijeme ideou: tento ideál se musí v realitě nacházet; ale: nevidíme, jak se najde, a nerozumíme podstatě toho musí, domníváme se, že už ho vidíme 102. přísná a jasná pravidla logické stavby vět se zdají být něčím v pozadí, skrytá v médiu (něco čistého mezi větou a faktem) rozumění 103. s tímto ideálem nelze hnout, nelze z něj vykročit, mimo něj nic není; je jako brýle, které nás nikdy nepadne sundat 104. věci připisujeme to, co spočívá ve způsobu představení: srovnatelnost (užití slov a 7

8 kalkulu) bereme jako důležitý stav věcí 105. sledováním ideálu se stáváme nespokojenými s běžným užitím slov slovo, věta, znak...; dojem: k našemu srovnání potřebujeme čisté vymezení, lámeme si hlavu nad jejich podstatou 106. neztratit tu hlavu = nemít dojem, že máme popsat to nejjemnější, ale neumíme to, protože máme jen hrubé prostředky 107. rozpor mezi skutečnou řečí a naším požadavkem se stává neudržitelným, požadavku hrozí vyprázdnění; zpátky na drsnou (neideální, nedokonalou) půdu 108. věta není jednota, ale rodina více-méně podobných útvarů; zdá se, že přísnost logiky se rozpadá, jak se vzdát požadavku dokonalosti? otočením podle (osy) toho, o co nám jde 109. to, co děláme, nesmí být vědecké (nesmí vycházet ze zkušenosti nějakého myšlení), nesmíme budovat teorii, hypotézy, ne: vysvětlování = definování; ale: popis ve světle filosofické otázky, získaný vhledem do toho, jak pracuje řeč, navzdory sklonu neporozumět, sestavením už dávno známého 110. jedinečnost řeči (myšlení) je pověra (požadavek ) vyvolaná gramatickými klamy, na něž se zpětně z té pověry přenáší patos 111. otázky takto vyvolané jsou hluboké, znepokojující (jejich význam a hloubka je z forem naší řeči) 112. podobenství v hloubce forem řeči působí klam: není to tak & musí to tak být 113. dojem: úplně ostrým pohledem na to zohledním podstatu 114. obecná forma věty je jsme si opakovali stále znovu s pocitem, že procházíme přirozenost řeči chodili jsme ale podél formy našeho přístupu 115. obraz nás držel v zajetí, leží v řeči, která jej zdánlivě neúprosně opakuje 116. filosofické užití slov - jsou takto užívaná v řeči, kde jsou doma? 8

9 dostat slova zpátky z jejich metafyzického užití 117. dojem: slovo si nese svůj význam do jakéhokoli užití má ho jen za zvláštních okolností 118. zdá se, že tak všechny důležité věci (jakoby budovy) ničíme jsou to jenom vzdušné zámky 119. výsledky jsou odhalení holé nesmyslnosti a boule, které rozumění přitom utrží 9

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK?

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? S T A T E CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? Petr GLOMBÍČEK WHAT IS THE PRIVATE LANGUAGE? The article treats the issue of a private language as presented by Ludwig Wittgenstein in his whole work and it interprets

Více

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie Václav Šmilauer květen 2009 Obsah Obsah 4 1 Logika a metodologie 5 1 Aristoteles: Druhé Analytiky.............................. 6 2 Francis Bacon:

Více

od platónské tradice tu k formě vyvstává jakýsi její komplement: něco, co formu bere na sebe nebo ji prostě má. Řekové až do oné doby neměli obecný

od platónské tradice tu k formě vyvstává jakýsi její komplement: něco, co formu bere na sebe nebo ji prostě má. Řekové až do oné doby neměli obecný Forma Slovo forma používáme celkem často, v různých významech. Tak máme formu doslovnou, do níž se třeba odlévají odlitky. Nebo třeba řekneme, že diamant a tuha jsou různými formami uhlíku. Nebo o něčem

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

ROZHOVOR PO KONCI /je to krutý... /

ROZHOVOR PO KONCI /je to krutý... / ROZHOVOR PO KONCI /je to krutý... /...po konci něčeho, co nemá začátek a nemá konec... HLAVNÍ OTÁZKA 1 Teď, když máme něco za sebou, můžeme si dovolit ještě jednou se vrátit k těm všem úžasným věcem, které

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Přirozený svět u Husserla a Patočky -1-

Přirozený svět u Husserla a Patočky -1- Přirozený svět u Husserla a Patočky -1- OBSAH OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 Poznámka k terminologii... 7 II. SOUVISLOSTI TÉMATU PŘIROZENÉHO SVĚTA VE FILOSOFICKÉ TRADICI: NATURALIZACE... 8 Racionalizmus... 10

Více

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie. Úvod do. teoretické psychologie. Mgr. Jeroným Klimeš

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie. Úvod do. teoretické psychologie. Mgr. Jeroným Klimeš Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie Úvod do teoretické psychologie Mgr. Jeroným Klimeš 1991 Motto: No tak, a tak si říkám: Není nutno, není nutno, aby se..., aby se..., ono se, aby

Více

Několik úvah o filmovém umění

Několik úvah o filmovém umění Několik úvah o filmovém umění Roman Ingarden I Často se hovoří o filmu jako o umění. Rozumí se tím nikoliv film jako celuloidový kotouč, pokrytý sledem obrázků, nýbrž filmová podívaná, vytvořená prostřednictvím

Více

Několik poznámek a otázek

Několik poznámek a otázek Několik poznámek a otázek Raná filozofie Traktát měl zajímavý osud. Přistupuje se k němu spíše jako k historicky zajímavému dílu než jako k argumentu, který by vyžadoval rozbor a ověření, jakého se obvykle

Více

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI Čögyam Trungpa Bdělá pozornost je základním přístupem na duchovní cestě a je společná všem tradicím buddhismu. Avšak dříve než začneme zkoumat přístup k duchovnímu životu,

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Fenomenologie a (post)analytická filosofie

Fenomenologie a (post)analytická filosofie Fenomenologie a (post)analytická filosofie PEREGRIN, J.: Ve své recenzi Vaší knihy Fenomenologie a kultura slepé skvrny ([8]) jsem poukázal na problematičnost způsobu, kterým reprodukujete názory filosofů

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Scio 2012 Multipolis Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Scio 2012 ISBN: 978-80-7430-082-0 EAN: 9788074300820 Tento projekt je financován

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Disertační práce O INTROSPEKTIVNÍ REFLEXI POZNÁNÍ A BÁZI PŘÍRODNÍCH VĚD Ing. Jan Janský Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Co je to sémantika? Jaroslav Peregrin Filosofický ústav AV ČR a Filosofická fakulta UK

Co je to sémantika? Jaroslav Peregrin Filosofický ústav AV ČR a Filosofická fakulta UK Co je to sémantika? Jaroslav Peregrin Filosofický ústav AV ČR a Filosofická fakulta UK "Syntaktika sa obmedzuje výlučně na skúmanie samotných výrazov... Sémantika sa sústreďuje najmä na skúmanie vzťahov

Více

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2009 na FF UK. Vedoucí

Více

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze Úvod Emoce jsou mocnými hybateli lidského chování, zásadním způsobem přispívají k lidskému štěstí a jeho opaku, utrpení, pocitu neštěstí. Emoce jsou jeden z nejvýznamnějších prvků lidského života. Bez

Více

NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE

NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE Klíčová aktivita 01 Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. KA01 Příprava budoucích lektorů pro

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Translation Jaromír Loužil, Praha 1996. Epilogue Jan Patočka, Praha 1944. ISBN 80-205-0507-5

Translation Jaromír Loužil, Praha 1996. Epilogue Jan Patočka, Praha 1944. ISBN 80-205-0507-5 Tento překlad Kantovy Kritiky praktického rozumu se opírá o text následujících edic: A - první originální vydání KPR z roku 1788; B - druhé originální vydání KPR z roku 1792; AA - KPR v tzv. Akademie-Ausgabe,

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1 Josef Lukas Katedra psychologie FSS MU v Brně Abstrakt: Příspěvek je věnován novějšímu přístupu ke zkoumání učitele, shrnuje

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

FILOSOFIE PENĚZ. edice EUROPA

FILOSOFIE PENĚZ. edice EUROPA FILOSOFIE PENĚZ edice EUROPA OBSAH Předmluva ANALYTICKÁ ČÁST První kapitola Hodnota a peníze III. Skutečnost a hodnota jako vzájemně samostatné kategorie, jimiž se obsahy našich představ stávají obrazy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více