K problematice dobra. Anna Hogenová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K problematice dobra. Anna Hogenová"

Transkript

1 1 K problematice dobra Anna Hogenová Motto: Pravda není nic posledního, nýbrž nachází se ještě něco vyššího, a to je idea Dobra. In: Heidegger, M., Sein und Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio KLostermann 2001, s Co je to Thauma (θαυµα)? Je to údiv, úžas. Při zrodu filosofie z mýtu se ukazuje tento úžas, proč? Protože do této doby člověk nebyl schopen se setkat s tím, čemu dodnes říkáme bytí. Jsme si plně vědomi, že slovo bytí je v této situaci použito jako aproximace. Zkrátka člověk najednou zahlédl něco, co všechny jednotlivé věci propojuje, co je spojuje, co je jejich založením a k tomu pocítil hlubokou nevýslovnou vděčnost. Najednou bylo jasné, člověk je tím, kdo je obdarován, je obdarován neslýchaným způsobem! Nachází se ve světě, kde je nesčíslně mnoho jednotlivých věcí a vztahů mezi nimi. Těch věcí je víc než si můžeme představit v řadě za sebou. Človíček stojí uprostřed těchto věcí a všechny může obsáhnout jedinou myšlenkou. To je zázrak zázraků. K tomu si musíme uvědomit, i když si to nechceme přiznat, že na tomto světě také nemuselo být nic, žádná věc a klidně by byl svět světem. Tato myšlenka trápila i Nietzscheho, známe ji z Leibnizových textů, ale je myšlenkou všech starověkých Řeků. Tento svět mohl být plnou prázdnotou, tvůrce by to měl jednodušší. Proč je svět tak bohatý na věci, jak je to možné, že člověk má dar ve slově usebrat všechny tyto věci do jediného slova svět a lidé si mezi sebou rozumějí. Kde se bere tato schopnost člověka usebírat (λεγειν)? Tento svět je záhadou, tajemstvím i přes všechny úspěchy jednotlivých věd, kterých se vědy dobírají. Vědy se soustřeďují na onticitu, tj. na jsoucna ve světě. Ale celek světa ten je již nezajímá. Svět je totiž něčím celkovým, nepředmětným. K němu se nemohou vztahovat svými obvyklými postupy, jež jsou verifikovatelné a falzifikovatelné. V tomto hájemství laboruje filosofie, zde se rozprostírá víra. Ale svět, pravda, krása to vše je také přístupné člověku, ale jinak než předměty a věci v ontickém smyslu slova. Každý člověk ví o dobru. Ovšem toto vědění není verifikovatelné a falzifikovatelné. Protože jak verifikovatelnost, tak falzifikovatelnost afikuje nanejvýš prospěšné, pragmatické, užitečné. Ale na Dobro nemá, na Krásu nemá, na Jedno nemá. Jak se dostáváme k Dobru? Dobro je zachytitelné jen v napětí bytostného tázání, proto jsou otázky důležitější než odpovědi. Každá hra je prostorem pro bytostné tázání, každý rituál, jenž je opravdový, je provozem pro otázky. O jaké otázky jde? Jde o ty otázky, které napadly toho člověka, jenž prožil thauma (údiv) na počátku filosofie, někde v Řecku. Tyto prožitky jsou nevýslovné ceny a opakují se v každém člověku vždy poprvé a naposled. My jsme lidé, kteří se naučili nekriticky myslet vývoj. Vše se vyvíjí k lepšímu. Tomu odpovídá novodobý mýtus v našem lidském myšlení. My dnešní lidé jsme chytřejší, protože umíme obsluhovat počítače, mluvíme anglicky a rozumíme fiskálnímu trhu. Vývoj je cesta k tomu, co musí být vždy lepší! Kde bereme tuto jistotu? Co nám zaručuje tuto platnost? Moderní války s moderními zbraněmi? Lepší zdravotnická péče? Ledničky s obrazovkou? Auta s obrovskou rychlostí, která stejně mohou mířit jen z místa na místo, a nic víc? Tento moderní moment mýtického myšlení v nás je něco, co je třeba pojmenovat, o čem je třeba vědět. Tím, že člověk má prostředky pro udržení svého života ještě není lepší. Při vší technické dokonalosti může být lidský život upadlý, zcela ponořený v konsekutivní souvislosti praktického charakteru bez cíle a smyslu. Tak tomu také velmi často je, proto se plní psychoterapeutické čekárny! Jde o cíl, smysl. A o tom máme vědět, že je dobrý. Co to znamená? Jde jen o to něco poměřovat, o něčem se neustále znovu a znovu přesvědčovat? To, co připouští více a méně, to nemůže být to nejdokonalejší, to věděli již Řekové, proč tedy stále se sebou nějak soutěžíme a spějeme k tomu, kde je něčeho víc a více? Pokud je dobro spatřováno v tom, co je stupňovatelné, pak to nemůže být nejvyšší dobro. Ale povšimněme si, stále chceme své bytí stupňovat. Ale to znamená, že nenajdeme nikde klid, protože klid je hájemství bez stupňovatelnosti. Nestačí být bohatý, člověk potřebuje být superbohatý. Jen si vzpomeňme na miliardáře kolem dvaceti let v první polovině devadesátých let minulého století. Kam směřují tito úspěšní lidé, a jsou to vůbec úspěšní lidé? Kam se schovalo Dobro ve smyslu to agathon?

2 2 Pokud náš život je nepřestajným závoděním sebe se sebou a současně s druhými, má vůbec cenu žít? Pak je třeba závidět chrastavci, který v zatáčce frekventované silnice si klidně jest a nepotřebuje žádné ovace, nepotřebuje se denně přesvědčovat o své dokonalosti, jedinečnosti, úspěšnosti a důležitosti. Není náhodou ta snaha denně se přesvědčovat o těchto atributech jen jiným výrazem naší dějinné bídy, do které jsme spadli, aniž bychom porozuměli proč? Celebrity, vědecké výkazy v počtu citací v důležitých časopisech, neustálá zviditelňování našich politiků, nesmyslný a krutý boj o peníze ve vědě a ve školství, - to přece nemůže být normální a dobrý obraz života člověka na počátku třetího tisíciletí? Kam se podělo dobro, které známe z mimochodných záchvěvů recepce Babičky Boženy Němcové, kam se podělo dobro zákoutí staré židovské Prahy, kde starobylost a věrnost se setkávaly v nevýslovném? Proč se vše proměnilo na hon, na lov, na agresi, na beznadějnou surovost, které se říká životaschopnost? To je ono Dobro? V tomto světě není dobré být mladým! A pokud je člověk, řečeno s Ortenem, krutě mlád, pak potřebuje z tohoto světa alespoň občas vystoupit, bytostně vystoupit, tj. vrhnout se do rauše. Vždyť i ten rauš je něco, co odpovídá neustálé stupňovatelnosti, která se stala výkazem účinného, tj. efektivního života. Slovo efekt je zde užito schválně. Je to nejrozšířenější příslovce všech výkazů a zpráv, které hodnotí pracovní činnost. Kdo není efektivní, ten vlastně neexistuje! Kdo je to bezdomovec? To je jen člověk bez účinků ve sféře, jíž říkáme veřejná. Účinky, kterých je náš bezdomovec mocen, se dají pochopit jen jako hledání prázdných lahví v odpadkových koších. A zde může stupňovat náš kolega bezdomovec svou efektivitu jak chce, ale společnost to stejně neocení, naopak, potopí jej ještě více. Nanejvýš mu nabídne participaci na plnění grantu pro výuku bezdomovců v oblasti počítačové inteligence. Už vidím, jak takový bezdomovec se hrne do učebny a začne se podřizovat systému této prazvláštní filosofie more geometrico, která dnes vládne západnímu světu jako jediný a výlučný znak vzdělanosti. Co je dobré pro tohoto člověka? On nechce pracovat, nechce se realizovat prostřednictvím výkonů. Stačí mu být zvláštním způsobem, bez efektů, bez důkazů! A přesto je na světě velmi rád, umí se radovat a chce se radovat. Je vidět, že je tady i pro něj místo, nikoli jen nějaké trpěné místo od vládnoucí garnitury, ale místo přirozené, protože lidský život není jen a jen ozřejmování sebe samého skrz výkony, skrz pracovní efekty. Bytí je tedy něco daleko hlubšího, základnějšího než je samozřejmost zapojení do práce společenského kolektivu. Není to tedy práce, co vytváří podstatu lidského pobytu (Dasein). Marx se mýlil ve své apoteóze práce! Zde se ukazuje, jak Dobro, které drží tento svět, je skutečně dobré. Dnešní vztah k fenoménu Dobra je u naprosté většiny lidí pochopen jako vztah k síle. Lidé jsou přesvědčeni, že Dobro musí mít sílu, a proto vládne. Bez síly není nic pozitivního. Síla se stala substancí adorovanou v nesčíslných formách a podobách, aniž by si člověk položil otázku: Proč má být síla nejvyšším Dobrem? Píšeme Dobro s velkým počátečním písmenem, protože máme na mysli to, díky čemu se vše ukazuje, fenomenalizuje, vstupuje do zjevu, tvaru, do skutečnosti. Toto Dobro může být stejně tak to agathon z platónského hlediska jako bytí ve smyslu Seyn u Heidegger. Není představitelné, není předmětné, není uchopitelné clare et distincte. Nedá se měřit, nemá v sobě více a méně, tj. možnost stupňování. Kde se objevuje více a méně, tam nemůže jít nikdy o dokonalost, vždy jde o něco, co se jen přibližuje k tomu, co nepřipouští více a méně. Proč se u lidí vyskytuje toto poměřování? Protože vše je derivátem síly, která se ukazuje jen v účinku, jehož účinkování se dá poměřovat. A tak se měří i to, co se vůbec nedá měřit, např. hodnoty. Kde se bere ta potřeba měřit? Vzniká z potřeby jistoty. Kde se bere tato jistota? Jistota čili certitudo je podoba současně pochopené pravdy. Pravda je jen tam, kde je jistota a jistota je jen tam, kde se dá verifikovat či falzifikovat míra síly, jež je inherentní tomu, co zkoumáme. Je jedno, zda-li jde o sílu v podobě elektrické energie či slávy celebrit podle sledovanosti na stupidních televizních programech, jež zavalují současného jedince svými nároky na uplatnění. Pravda je správností a správnost je založena v jistotě poměřování. Ale pokud je pravdou tato správnost, pak je možné s takovou pravdou dělat psí kousky. Dá se vytvářet představa o této správnosti a k tomu funguje mnoho pracovních týmů, poradenství, kursů se zaručenými úspěchy apod. Vytvářet zdání se stalo znakem inteligence. Ale zdání je tím, čím věc není. Jinak řečeno správnost zdání je vždy opakem, pak stačí pochopit, že zde jde o zdání a už jsme na pravdivé cestě, totiž vše, co se zdá musíme myslet v opaku. Pravda, bytí a dobro spolu souvisí. Nepotřebují sílu. Sílu potřebuje jen ten a jen to, co je slabé. Jen slabí touží po

3 3 síle. Jak by mohlo něco po výtce pravdivého toužit po nějaké síle, vždyť samo je tím, čím je nejvíc, tj. má nejvíce bytí a bytí se nemusí dokazovat, ono prostě jest. Stejně jako jest ten, kdo toto nahlédl, nepotřebuje ovace jako nutný pendant svého osobního Dasein (pobytu). Žijeme v podivné době. Každý chce úspěch, požitek, zážitek, chce si to užít, tj. chce svůj život stupňovat. V čem? V životní síle, v intenzitě bytí. To je samozřejmě jedinečný důkaz slabosti dnešního titána, řítícího se na své silné motorce vesnicí. Masaryk měl pravdu, když tyto titány kritizoval. Potřeba síly je důkazem slabosti. Silný, opravdu silný, nepotřebuje svou sílu denně ukazovat, aby se sám o ní přesvědčoval. Takový nepotřebuje vidět v očích ostatních strach, aby se sám uklidnit a získal potřebnou rovnováhu pro provádění obyčejných životních úkolů. Potřeba být silný sama o sobě svědčí jen a jen o slabosti. Proč je třeba přesvědčovat druhé o mé síle? Protože já sama se jen tímto způsobem vždy znovu a znovu přesvědčím o tom, že nejsem žádný slaboch. Ideje vykonávají to nejvyšší, otvírají přístup ke zkušenosti jednotlivého jsoucího, 1 a to je ta základní úloha Dobra. Dobro otvírá jsoucna v celku, nechá je vstoupit do zjevu, a právě tomuto vstoupení říkáme existence. Ex-sistence je vstup do jevu, je to ukázání se, je to fenomenalizace, je to smysl antické fysis (φυσις). Problém ukazování (fenomenalizace) se objevil až s Husserlem, čekal na své objevení, tj. na svou fenomenalizaci více než dva a půl tisíce let. Tento problém je ještě dodnes mnohými, mohli bychom oprávněně říci - většinou, nedoceněn a nedomyšlen. Většina totiž chápe svět s jeho roztodivnostmi za něco, co je prostě dáno. Tito lidé si nepoloží otázku ze všech nejjednodušších, jak se to vše ukazuje? Proto neprožijí údiv, proto neporozumí tomu, že Dobro je to, co vše ostatní uvádí do jevu. Maximálně budou uvažovat o Bohu tvůrci, jenž je pochopen jako nejdokonalejší jsoucno, tj. jako něco, co patří již do stvořených jsoucen. Ale to je právě ten nedostatek, který je Heideggerem na mnohých místech označen jakožto projev blasfémie (rouhačství). Bůh není uchopitelný našimi lidskými představami o nejvyšší dokonalosti. Zde stojíme před tajemstvím, které se odtajnit nedá. A to bychom měli pochopit. Zbývá jen posvátná distance. Nic víc! Proto je nutné do našeho vzdělávání započítat i to, co není vědecky uchopitelné, co nás má v hrsti. Tato pozice, je pozice po provedené transcendentální epoché, je uznáním zvláštního charakteru lidské existence, tj. na jedné straně nesmírné lidské malosti uprostřed Indie jsoucen, na druhé straně božské schopnosti myslet i to, co je nad jsoucny. Ovšem toto Dobro, které je pozadím pro možnost vyvstávání jsoucen, je něčím, co není možno si představovat, na to si nemůžeme položit ruku! Toto Dobro není ani objektem ani subjektem, je nějakým zvláštním způsobem, proto mluví Heidegger o es west (ono zapadá do místa ). Ale ani toto es west není ideální slovo. Proto je největší problém v tom, jak pochopit ono jest. A opět se dostáváme k problému bytí, k ontologii. Proto mluví Heidegger o fundamentální ontologii. Pokud je člověk přesvědčen, že svět se svými jevy je tu prostě jakožto stvoření, tj. danost, nepokládá si tuto otázku, proto jej ani nenapadne, že je tu nějaký problém ukazování, fenomenalizace. Nedojde do těchto hloubek, v nichž se ukazuje svět a věci v něm jako dar par excellence. Pak ovšem se snaží jen pochopit vztahy mezi věcmi a lidmi, popisuje místa těchto vztahů, stává se pozitivistou. A je úplně jedno, zda-li jde o popis míst ve větě jako je tomu v novopozitivismu jazykovém či o vztah míst ve světě biologickém, chemickém, fyzikálním, apod. Takto se také někdy popisují duševní funkce. Provádí se jakýsi místopis stále se zdokonalující prostřednictvím počtu pravděpodobnosti výskytů. Zde jde v podstatě o velikost čísla za desetinnou čárkou. Ale je třeba poukázat na to, že ne všechny věci na světě jsou před-stavitelné a předmětné, ne všechny věci mají místa. Proto mluvil Platón o chórismu. Dobro si nemůžeme představit, není předmětem- jest jinak. Přístup k němu je možný jen otázkami. Bytostné otázky totiž v nás vyhloubí přístupovou cestu k Dobru. Je jí sdílení, bytostné a vždy osobní sdílení. Jde vlastně o to, že člověk transcenduje tento svět jsoucen a prožívá Dobro jakožto udivující moc. Přičemž tato moc není silou, jako je tomu u věcí, které do světa patří. Tázání je zbožností myšlení. Všechny rituály, hry, podobenství jsou jen a jen formou tázání, to je třeba pochopit. Napětí, které tyto otázky vyvolávají je oním prostorem, skrz které dochází k dotyku s nepředmětným, nepředstavovým Dobrem. Proto se konaly olympijské hry, proto se konají zasvěcovací rituály, proto se hrají hry. V každé z těchto forem 1 Heidegger, M., Sein und Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2001, s. 171.

4 4 jde jen o jediné, o sdílení přesažného celku. A je to právě tento přesažený celek, co dělá člověka lidskou bytostí, vyzvedající se nad animal rationale. Jen když zapomeneme na přesažený celek a zapomeneme na to, že jsme zapomněli, pak jsme vládci nad světem, kosmem, planetou, nad lidmi. To je to, co se námi stalo! Proto nejsme schopni mluvit o Dobru, proto nejsme schopni v ně věřit. Pokud nesdílíme přesažené Dobro, pak jsme bytostmi, které mohou všechno, které mohou prosazovat svou libovůli, pak jsme bohem samým. To je ta pozice, která je na vrcholu metafyziky v podobě nietzschechovské der Wille zur Macht. To je dnešní politický svět se svými ambicemi kontrolovat ostatní a vnucovat jim svou představu o podstatě světa. Zde se odehrává ideologický boj, Je to boj o uznání představ o podstatě světa. Ale Dobro samo nemusí být vybojováváno, stačí jen se zamyslet. Dobro by nebylo Dobrem, kdyby potřebovalo boj a násilí. Pravda není v člověku, ale člověk je v pravdě 2 tato myšlenka jen potvrzuje předchozí úvahu. Člověk a jeho podstata je určena z pravdy a pravda je něco, co nás má v hrsti, ne naopak. A tato pravda souvisí s bytím a bytí s Dobrem. Heidegger by k tomu dodal: Stejně jako oko musí být světločivé (ηλιοιδες), musí být také pochopení idejí (νοειν) určeno a ujařmeno tím, co je Dobré (αγαθον), musí být agathoein. Tak jako Slunce je schopno světla (sonnenhaft), jsou ideje schopny dávat dobro, tj. pravdu, jsou agathoein. 3 Ideje nejsou pojmy, jsou tím, co umožňuje pojmy zahlédnout a chápat, jsou tím, co je vždy předem, co samo se neukazuje jako pojmy či věci. Proto je tolik neporozumění, pokud jde o ideje. Existuje dvojí slepota. Ta první je slepotou z nemožnosti zachycovat věci kolem nás, to je ta, kterou zná každý, a kterou odstraňují lékaři. Ta druhá slepota je chybění idejí, pak sice máme dobré oči, ale nevidíme, nemáme totiž to, co umožňuje vyvstávání významů a tvarů. Vidíme stejně jako zvířátka, ale nerozumíme. Protože každé roz-umění znamená, že zahlédáme kolem sebe to, co je dobré, a proto i pravdivé. Zjednodušeně řečeno, kolem nás je mnoho dobrého, ale my to nejsme schopni vidět, proč? Protože nemáme v sobě možnosti toto zahlédat. Co tvoří v člověku tyto podstatné možnosti? To je paideia (παιδεια) to je výchova a vzdělání. Idea Dobra je nesmírně mocná, ale není silou a násilím. Ona nepotřebuje samu sebe prosazovat prostřednictvím asertivních mechanismů, ona se nepotřebuje zviditelňovat. Tuto potřebu má jen to, co samo o sobě není v nějakém stupni dobré. Dobro je proto Dobrem, že se nevnucuje, nepotřebuje politické, tj. mocenské prostředky. Nepotřebuje ideologii. Ať o tom víme či nevíme, se věci ukazují díky tomuto neviditelnému Dobru. Heidegger by dodal: Idea dobrého propůjčuje poznávajícímu mohutnost poznávat. 4 Ale, pokud se budeme ptát: co je to Dobro, vždy narazíme na nic. Nemá tvar, ale všemu tvary propůjčuje, všechny tvary umožňuje, a to nejen u věcí, ale i u myšlenek. Dobro je stranou jsoucen, je mimo jsoucna επεκεινα τθς ουσιας. A teprve v těchto souvislostech se nám ukáže, jak důležité je smířit se s tím, čemu říkáme nic už teď v každodennosti. To je vlastně příprava na smrt, to je filosofická thanatologie, to je péče o duši (epimeleia) Teprve v těchto souvislostech se ukáže, jak člověk uvězněný v jsoucnech nemůže nemít šílený strach ze smrti. A z tohoto strachu pak dělá to, co je zlé. Jen si vzpomeňme na ono známé Patočkovo: Dvacáté století je permanentní válkou za mír! Ze strachu se dopouštíme zlého. Nemít strach, ale znamená vědět, že Dobro a nic jsou si příbuzné. Je třeba pochopit, že Dobro, které propouští tvary jsoucen do skutečnosti ani nemůže být to samé, co jsou jsoucna, protože jsoucna se ukážou jen na pozadí, které je kontrární, rozdílné od toho, co na tomto pozadí vystupuje a získává tak statut jsoucna. Proto je filosofie odedávna jen a jen propedeutikou se smrtí. Teprve v těchto souvislostech pochopíme konsumního člověka, jenž žije jen pro jsoucna a jejich slasti a prospěšnosti. Stejně se nevyhne tomu podzemnímu strachu z konce svého života, jenž je překrýván neustálým ujišťováním o vlastní věčnosti. V tomto omylu, v této skrytosti žije současný člověk, obdařený věděním, ale nikoli roz-uměním. Neví o Dobru, protože jej nevidí lidskýma očima, nemůže si na ně položit ruku, nemůže Dobro měřit, vážit, nemůže jej vlastnit. Ale tento člověk potřebuje a chce vše vlastnit, protože to mu dodává sebejistotu, která mu podstatně chybí. Smutné je, že neví, co neví. Proto je dvojí zapomenutí tak typické pro existujícího člověka v našem století. Zapomněli jsme na bytí a zapomněli jsme na toto zapomnění. Proto jsme vězni pouhých jsoucen, která do omrzení 2 Heidegger, M., Sein und Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2001, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 198.

5 5 popisujeme vědeckými subtilními metodami bez naděje, že bychom z této špatné nekonečnosti vybředli. Proto potřebujeme rauš, opojení v nejrůznějších podobách, od sexu po mocenskou tyranii. V tom spočívá naše existence. Jsou to tvrdá slova, ale tak tomu je. Jak jinak pochopit holocaust? Pravda, bytí a Dobro spadají v jedno. Jen si vzpomeňme na středověké Unum. Heidegger v této souvislosti rozebírá myšlenku, proč Řekové nepravdu pojmenovávají pozitivně a pravdu negativně? Jedná se o tento citát: Řekové nepravdu pojmenovávají pozitivně, ale pravdu negativně. 5 Proč to dělají, vždyť my to vidíme úplně obráceně. Pro nás je pravda to pozitivní, dané a nepravda to negativní. Je to proto, protože k bytí a k Dobru patří také nepravda. Co to vlastně je? Je to zdání, to je první podoba nepravdy a druhá podoba nepravdy je skrytost. Skrytost patří ke každé neskrytosti jako to, co ji (pravdu neskrytost) nechává vyvstat do neskrytosti. Proto je nic něco v podstatě dobrého. Proč? Protože je pozadím pro možnost a to jedinou možnost vyvstání toho, čemu říkáme něco. Proto je pseudos (ψευδος) u starých Řeků něčím, co patří k poctivému životu, tj. i k tomu, co je dobré. Jinak řečeno, člověk má právo na omyl ve smyslu pseudos (ψευδος). Požaduje-li tedy nějaká politická moc na člověku neomylnost jako jediný cíl, pak jde o projev nezamýšleného totalitního smýšlení, které má vždy strašné důsledky pro obyčejné žijící jednotlivce, a to v každém režimu. Člověk má jedno právo, které bohužel není zakotveno v lidských právech, obsažených v preambuli naší Ústavy. Je to právo se mýlit, protože je jen člověk, není bohem a nikdy bohem nebude! Je tu však jedna okolnost, která je v určování nepravdy velmi důležitá a to je falsum, faleš. Falešnost je až znakem toho, kdo si chce udržet moc nad druhými, falešný člověk hraje divadlo, ví že lže. Používá falše k realizaci svých účelů, používá druhých jako prostředků, porušuje tedy při nejmenším Kantův kategorický imperativ. Tato vědomá lež je něco podstatně jiného než nepravda ve smyslu pseudos. A to bychom se měli naučit rozlišovat, to je základem kultivace lidského promýšlení sebe sama i světa kolem. Zde se promýšlení Dobra spojuje s etikou, s praktickou filosofií, s fronésis v aristotelském pojetí. Je zde ještě jedna důležitá okolnost, pojící se s problematikou Dobra. A to je problém nazývaný starými Řeky deinos (δεινος). Co je to deinos? Deinos je to, co je unheimliche, tzn. co je ohrožující, cizí a strašné. Pokud je člověk pochopen jakožto deinos, pak je to s ním opravdu zlé. Je to člověk, který vše, čím byl obdařen, využije pro své sobecké cíle. Využije i všechny lidi v okolí, má často masku přítele. Deinos je opravdu zlo. To deinon je ale i vše, co je cizí a ohrožující. Stačí, aby někdo mluvil česky, ale říkal, tj. myslel v češtině např. anglicky či německy, a už pociťujeme něco jako ohrožení, je to deinon. Mluvit se dá jen slovy, ale říkat se dá vším, tzn. i tělem, způsobem života apod. Tedy cizí může pronikat tisíci různými cestami, i když slyšíme češtinu se slovosledem, rytmem a přízvukem např.němčiny či angličtiny, apod. Jinými slovy řečeno, to deinon je závislé na tom, co pro nás znamená domov. Domov je posvátný oheň der Herd, je to místa usebrání čtveřiny, tj. jde o místo setkání lidí a bohů, Země a světa. Jde o místo, kde můžeme být sami u sebe, to je Er-eignis uvlastnění. Vše, co toto místo ruší, co jej ničí, je cizí, je to deinon. Je to obludnost a děsivost, o níž píše Platón ve své desáté knize v Ústavě. Nejhorší zážitek má duše, která prochází Lethe pedion. Co to je? Je děsivé a hrůzné místo. Proč? Protože zde nic neroste a vše, co by zde mohlo vyvstávat, to se ztrácí v nicotě, to zachází, to vstupuje do skrytosti. Nic zde nevyvstává. Jak pochopit tento zvláštní prostor filosoficky? Jako anti- fysis. Co je to fysis? Fysis není nic jiného než vyvstávání jsoucen do neskrytosti ze skrytosti. Tedy jde o ukazování, fenomenalizaci. Ale v lethe pedion se vůbec nic neukazuje a zbytky něčeho, co by mohlo být něčím vyvstalým, to ještě hoří. Tedy vše zachází do skrytosti do obludné cizoty, do nicoty, hrůzy. A toto si má duše zapamatovat. Nesmí pít mnoho vody z řeky Ameles, z řeky, která je nazvána bezstarostná. Proč je takto nazvána? Protože, každý kdo z ní pije příliš, zapomene na hrůzu zacházení do nicoty, prázdnoty, jež je svou prázdnotou plná, uchvacující. Vždyť tato hrůza je to, co zbývá, když Vám bude odňato to, co je Vám nejvlastnější, tj. to, čím jste sami u sebe, co je Vaše uvlastnění (Er-eignis). Proto má domov tak fantastickou významnost pro naše lidské pobývání. Domov je to nejdůležitější vůbec, protože domov zakládá političnost, domov zakládá existenci a domov zakládá naše osobní dobro. A to potřebujeme v tomto odcizujícím světě stále víc a víc. 5 Tamtéž, s. 226.

6 6 Ale na deinon nesmíme zapomenout, nesmíme pít příliš vody z řeky Zmeleš (Bezstarostné). Zapomněli bychom na deinon. A pak bychom se stali vězni jen toho, co se ukazuje našim smyslům, nepochopili bychom Dobro, a Krásno, Jedno a Pravdu. Protože tyto velké ideje se ukazují jen na pozadí bytí a bytí je současně prázdnem, plným prázdnem, které děsí. Protože v bytí se vše ztrácí jako v tom, co je anti-fysis. Proto vědět o bytí znamená současně vědět o smrti a započítat ji do našeho každodenního pobývání. To je ten velký herakleitovský odkaz. Jsme živí smrtí a naopak. Nejde to žít bez smrti. Je třeba se jí otevřít, a pak přichází něco pozoruhodného, totiž pochopení toho, co je vůbec nejdůležitější, nejhlubší a současně co je naším nejlepším domovem, tj. jde o možnost usebrání našeho domova (der Herd ohňový střed Země) s bytím samým. Pak je teprve člověk svobodnou bytostí, nikoli dříve! Unheimische (to nedomovské) zůstává při vší Unheimischkeit v oboru bytí. To nedomovské zůstává vztaženo na domovské, 6 to znamená, že my musíme vědět o anti-fysis, musíme vědět o tom obludném, musíme znát to deinon. Nemůžeme žít jen v pohodě, konzumovat věci kolem sebe a zůstávat v nepřestajné slasti. Kdo tento nesmysl přinesl na svět? K životu patří domov i cizota, dobro i zlo, zdraví i nemoc, život a smrt. Ale mezi těmito protiklady se nenachází logický protiklad, v němž oba členy protikladu mají stejnou platnost a bytnou hodnotu. Tak to není. To až logika se svou silou pronikající vším učinila z těchto protikladů stejně platné členy. Život je silnější než smrt, dobro je silnější než zlo, zdraví je silnější než nemoc a domov je silnější než cizota. Mezi těmito protiklady je vztah s názvem privace. To objevil až Platón a mnozí dnes o tomto vztahu nevědí. Jde o odnětí, o privaci. Odejmeme-li člověku dobro, stává se zlým, odejmeme-li člověku domov, nachází se v cizím, ztratí-li člověk zdraví, pak teprve onemocní. Odejmeme-li něčemu život, pak je zde smrt, jinak nikoli. Smrt je závislá na životu, zlo je závislé na dobru, cizota je závislá na domově, a nemoc je závislá na zdraví není tomu naopak! To je ten klíč k pochopení! Úvahy o Dobru jsou obtížné, není tu nic pevného, co bychom mohli vtěsnat do definice, a přes to je Dobro tím vůbec nejvyšším. Platón Dobro pokládal za to, co je vyšší než všichni bohové na Olympu. Proč to udělal? Protože Dobro a bytí jsou jedno a totéž. 6 Heidegger, M., Hoelderlins Hynme Der Ister. Frankfurt am Main: Vittorio Klosternann 1995, s. 135.

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Praktická filosofie a etika. Zuzana Svobodová

Praktická filosofie a etika. Zuzana Svobodová Praktická filosofie a etika Zuzana Svobodová Co Vás motivuje studovat? Jaké hodnoty se projevují v této Vaší motivaci? Co je to (spokojenost, život, láska, statečnost, ) důstojnost ctnost hodnota? Hodnoty

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE Úvodní informace OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Od počátku našeho letopočtu do r. 1453 (popř. 1492) Vnitřní charakteristika: Filosofie je úzce spjata s teologií = křesťanská filosofie. Vychází

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený.

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. FORUM 2000 (zahájení 10.10.2010) Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. Vím sice

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Průvodce tématem estetika -1.část

Průvodce tématem estetika -1.část Lukáš Ondra ODKUD SE BERE KRÁSA? 6. Estetika Průvodce tématem estetika -1.část 6.1 ÚVOD: CO JE TO ESTETIKA? 6.2 PLATÓNOVO POJETÍ KRÁSY 6.3 NIETZSCHOVO POJETÍ ŽIVOTA JAKO UMĚLECKÉHO DÍLA 6.4 PŘIROZENÁ KRÁSA

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY ISSN 1214-8725. Issue/Volume/Year: 3 4/V/2008

PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY ISSN 1214-8725. Issue/Volume/Year: 3 4/V/2008 Issue/Volume/Year: 3 4/V/2008 (Article) Domov jako problém Autor: Anna Hogenová Abstract Home as a Problem The article considers the posibility of creating a phenomenon of home. Home is analysed from phenomenological

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky 0 Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek vyjádření části celku část snědla jsem kousky celek a pizza byla rozdělena na kousky Pojem zlomek Vyjádření zlomku Základní tvar: čitatel a jmenovatel jsou nesoudělná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA

PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA PROJEV O UMĚNÍ V CYKLU MLADÁ LITERATURA Jan Vladislav Jan Vladislav Jsou otázky, které snad nemají odpovědí. Ale tím, že tyto otázky odpovědí nemají, nejsme nikterak zproštěni nutnosti položit je. Právě

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ Filosofie náboženství 2 Průvodce: filosofie náboženství - 1.část 7.1 ÚVOD: ČLOVĚK JE KONEČNÁ BYTOST 7.2 ZROD FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ Z KRIZE VĚROHODNOSTI MÝTICKÉHO VÝKLADU SVĚTA

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor Tweetujte Inspirace Petr Ludwig Jak na to? Tvrzení Základem je správná formulace tvrzení Musí být pravdivé nebo nepravdivé Musí být konkrétní Mimozemšťané existují x Mimozemšťané

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více