K problematice dobra. Anna Hogenová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K problematice dobra. Anna Hogenová"

Transkript

1 1 K problematice dobra Anna Hogenová Motto: Pravda není nic posledního, nýbrž nachází se ještě něco vyššího, a to je idea Dobra. In: Heidegger, M., Sein und Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio KLostermann 2001, s Co je to Thauma (θαυµα)? Je to údiv, úžas. Při zrodu filosofie z mýtu se ukazuje tento úžas, proč? Protože do této doby člověk nebyl schopen se setkat s tím, čemu dodnes říkáme bytí. Jsme si plně vědomi, že slovo bytí je v této situaci použito jako aproximace. Zkrátka člověk najednou zahlédl něco, co všechny jednotlivé věci propojuje, co je spojuje, co je jejich založením a k tomu pocítil hlubokou nevýslovnou vděčnost. Najednou bylo jasné, člověk je tím, kdo je obdarován, je obdarován neslýchaným způsobem! Nachází se ve světě, kde je nesčíslně mnoho jednotlivých věcí a vztahů mezi nimi. Těch věcí je víc než si můžeme představit v řadě za sebou. Človíček stojí uprostřed těchto věcí a všechny může obsáhnout jedinou myšlenkou. To je zázrak zázraků. K tomu si musíme uvědomit, i když si to nechceme přiznat, že na tomto světě také nemuselo být nic, žádná věc a klidně by byl svět světem. Tato myšlenka trápila i Nietzscheho, známe ji z Leibnizových textů, ale je myšlenkou všech starověkých Řeků. Tento svět mohl být plnou prázdnotou, tvůrce by to měl jednodušší. Proč je svět tak bohatý na věci, jak je to možné, že člověk má dar ve slově usebrat všechny tyto věci do jediného slova svět a lidé si mezi sebou rozumějí. Kde se bere tato schopnost člověka usebírat (λεγειν)? Tento svět je záhadou, tajemstvím i přes všechny úspěchy jednotlivých věd, kterých se vědy dobírají. Vědy se soustřeďují na onticitu, tj. na jsoucna ve světě. Ale celek světa ten je již nezajímá. Svět je totiž něčím celkovým, nepředmětným. K němu se nemohou vztahovat svými obvyklými postupy, jež jsou verifikovatelné a falzifikovatelné. V tomto hájemství laboruje filosofie, zde se rozprostírá víra. Ale svět, pravda, krása to vše je také přístupné člověku, ale jinak než předměty a věci v ontickém smyslu slova. Každý člověk ví o dobru. Ovšem toto vědění není verifikovatelné a falzifikovatelné. Protože jak verifikovatelnost, tak falzifikovatelnost afikuje nanejvýš prospěšné, pragmatické, užitečné. Ale na Dobro nemá, na Krásu nemá, na Jedno nemá. Jak se dostáváme k Dobru? Dobro je zachytitelné jen v napětí bytostného tázání, proto jsou otázky důležitější než odpovědi. Každá hra je prostorem pro bytostné tázání, každý rituál, jenž je opravdový, je provozem pro otázky. O jaké otázky jde? Jde o ty otázky, které napadly toho člověka, jenž prožil thauma (údiv) na počátku filosofie, někde v Řecku. Tyto prožitky jsou nevýslovné ceny a opakují se v každém člověku vždy poprvé a naposled. My jsme lidé, kteří se naučili nekriticky myslet vývoj. Vše se vyvíjí k lepšímu. Tomu odpovídá novodobý mýtus v našem lidském myšlení. My dnešní lidé jsme chytřejší, protože umíme obsluhovat počítače, mluvíme anglicky a rozumíme fiskálnímu trhu. Vývoj je cesta k tomu, co musí být vždy lepší! Kde bereme tuto jistotu? Co nám zaručuje tuto platnost? Moderní války s moderními zbraněmi? Lepší zdravotnická péče? Ledničky s obrazovkou? Auta s obrovskou rychlostí, která stejně mohou mířit jen z místa na místo, a nic víc? Tento moderní moment mýtického myšlení v nás je něco, co je třeba pojmenovat, o čem je třeba vědět. Tím, že člověk má prostředky pro udržení svého života ještě není lepší. Při vší technické dokonalosti může být lidský život upadlý, zcela ponořený v konsekutivní souvislosti praktického charakteru bez cíle a smyslu. Tak tomu také velmi často je, proto se plní psychoterapeutické čekárny! Jde o cíl, smysl. A o tom máme vědět, že je dobrý. Co to znamená? Jde jen o to něco poměřovat, o něčem se neustále znovu a znovu přesvědčovat? To, co připouští více a méně, to nemůže být to nejdokonalejší, to věděli již Řekové, proč tedy stále se sebou nějak soutěžíme a spějeme k tomu, kde je něčeho víc a více? Pokud je dobro spatřováno v tom, co je stupňovatelné, pak to nemůže být nejvyšší dobro. Ale povšimněme si, stále chceme své bytí stupňovat. Ale to znamená, že nenajdeme nikde klid, protože klid je hájemství bez stupňovatelnosti. Nestačí být bohatý, člověk potřebuje být superbohatý. Jen si vzpomeňme na miliardáře kolem dvaceti let v první polovině devadesátých let minulého století. Kam směřují tito úspěšní lidé, a jsou to vůbec úspěšní lidé? Kam se schovalo Dobro ve smyslu to agathon?

2 2 Pokud náš život je nepřestajným závoděním sebe se sebou a současně s druhými, má vůbec cenu žít? Pak je třeba závidět chrastavci, který v zatáčce frekventované silnice si klidně jest a nepotřebuje žádné ovace, nepotřebuje se denně přesvědčovat o své dokonalosti, jedinečnosti, úspěšnosti a důležitosti. Není náhodou ta snaha denně se přesvědčovat o těchto atributech jen jiným výrazem naší dějinné bídy, do které jsme spadli, aniž bychom porozuměli proč? Celebrity, vědecké výkazy v počtu citací v důležitých časopisech, neustálá zviditelňování našich politiků, nesmyslný a krutý boj o peníze ve vědě a ve školství, - to přece nemůže být normální a dobrý obraz života člověka na počátku třetího tisíciletí? Kam se podělo dobro, které známe z mimochodných záchvěvů recepce Babičky Boženy Němcové, kam se podělo dobro zákoutí staré židovské Prahy, kde starobylost a věrnost se setkávaly v nevýslovném? Proč se vše proměnilo na hon, na lov, na agresi, na beznadějnou surovost, které se říká životaschopnost? To je ono Dobro? V tomto světě není dobré být mladým! A pokud je člověk, řečeno s Ortenem, krutě mlád, pak potřebuje z tohoto světa alespoň občas vystoupit, bytostně vystoupit, tj. vrhnout se do rauše. Vždyť i ten rauš je něco, co odpovídá neustálé stupňovatelnosti, která se stala výkazem účinného, tj. efektivního života. Slovo efekt je zde užito schválně. Je to nejrozšířenější příslovce všech výkazů a zpráv, které hodnotí pracovní činnost. Kdo není efektivní, ten vlastně neexistuje! Kdo je to bezdomovec? To je jen člověk bez účinků ve sféře, jíž říkáme veřejná. Účinky, kterých je náš bezdomovec mocen, se dají pochopit jen jako hledání prázdných lahví v odpadkových koších. A zde může stupňovat náš kolega bezdomovec svou efektivitu jak chce, ale společnost to stejně neocení, naopak, potopí jej ještě více. Nanejvýš mu nabídne participaci na plnění grantu pro výuku bezdomovců v oblasti počítačové inteligence. Už vidím, jak takový bezdomovec se hrne do učebny a začne se podřizovat systému této prazvláštní filosofie more geometrico, která dnes vládne západnímu světu jako jediný a výlučný znak vzdělanosti. Co je dobré pro tohoto člověka? On nechce pracovat, nechce se realizovat prostřednictvím výkonů. Stačí mu být zvláštním způsobem, bez efektů, bez důkazů! A přesto je na světě velmi rád, umí se radovat a chce se radovat. Je vidět, že je tady i pro něj místo, nikoli jen nějaké trpěné místo od vládnoucí garnitury, ale místo přirozené, protože lidský život není jen a jen ozřejmování sebe samého skrz výkony, skrz pracovní efekty. Bytí je tedy něco daleko hlubšího, základnějšího než je samozřejmost zapojení do práce společenského kolektivu. Není to tedy práce, co vytváří podstatu lidského pobytu (Dasein). Marx se mýlil ve své apoteóze práce! Zde se ukazuje, jak Dobro, které drží tento svět, je skutečně dobré. Dnešní vztah k fenoménu Dobra je u naprosté většiny lidí pochopen jako vztah k síle. Lidé jsou přesvědčeni, že Dobro musí mít sílu, a proto vládne. Bez síly není nic pozitivního. Síla se stala substancí adorovanou v nesčíslných formách a podobách, aniž by si člověk položil otázku: Proč má být síla nejvyšším Dobrem? Píšeme Dobro s velkým počátečním písmenem, protože máme na mysli to, díky čemu se vše ukazuje, fenomenalizuje, vstupuje do zjevu, tvaru, do skutečnosti. Toto Dobro může být stejně tak to agathon z platónského hlediska jako bytí ve smyslu Seyn u Heidegger. Není představitelné, není předmětné, není uchopitelné clare et distincte. Nedá se měřit, nemá v sobě více a méně, tj. možnost stupňování. Kde se objevuje více a méně, tam nemůže jít nikdy o dokonalost, vždy jde o něco, co se jen přibližuje k tomu, co nepřipouští více a méně. Proč se u lidí vyskytuje toto poměřování? Protože vše je derivátem síly, která se ukazuje jen v účinku, jehož účinkování se dá poměřovat. A tak se měří i to, co se vůbec nedá měřit, např. hodnoty. Kde se bere ta potřeba měřit? Vzniká z potřeby jistoty. Kde se bere tato jistota? Jistota čili certitudo je podoba současně pochopené pravdy. Pravda je jen tam, kde je jistota a jistota je jen tam, kde se dá verifikovat či falzifikovat míra síly, jež je inherentní tomu, co zkoumáme. Je jedno, zda-li jde o sílu v podobě elektrické energie či slávy celebrit podle sledovanosti na stupidních televizních programech, jež zavalují současného jedince svými nároky na uplatnění. Pravda je správností a správnost je založena v jistotě poměřování. Ale pokud je pravdou tato správnost, pak je možné s takovou pravdou dělat psí kousky. Dá se vytvářet představa o této správnosti a k tomu funguje mnoho pracovních týmů, poradenství, kursů se zaručenými úspěchy apod. Vytvářet zdání se stalo znakem inteligence. Ale zdání je tím, čím věc není. Jinak řečeno správnost zdání je vždy opakem, pak stačí pochopit, že zde jde o zdání a už jsme na pravdivé cestě, totiž vše, co se zdá musíme myslet v opaku. Pravda, bytí a dobro spolu souvisí. Nepotřebují sílu. Sílu potřebuje jen ten a jen to, co je slabé. Jen slabí touží po

3 3 síle. Jak by mohlo něco po výtce pravdivého toužit po nějaké síle, vždyť samo je tím, čím je nejvíc, tj. má nejvíce bytí a bytí se nemusí dokazovat, ono prostě jest. Stejně jako jest ten, kdo toto nahlédl, nepotřebuje ovace jako nutný pendant svého osobního Dasein (pobytu). Žijeme v podivné době. Každý chce úspěch, požitek, zážitek, chce si to užít, tj. chce svůj život stupňovat. V čem? V životní síle, v intenzitě bytí. To je samozřejmě jedinečný důkaz slabosti dnešního titána, řítícího se na své silné motorce vesnicí. Masaryk měl pravdu, když tyto titány kritizoval. Potřeba síly je důkazem slabosti. Silný, opravdu silný, nepotřebuje svou sílu denně ukazovat, aby se sám o ní přesvědčoval. Takový nepotřebuje vidět v očích ostatních strach, aby se sám uklidnit a získal potřebnou rovnováhu pro provádění obyčejných životních úkolů. Potřeba být silný sama o sobě svědčí jen a jen o slabosti. Proč je třeba přesvědčovat druhé o mé síle? Protože já sama se jen tímto způsobem vždy znovu a znovu přesvědčím o tom, že nejsem žádný slaboch. Ideje vykonávají to nejvyšší, otvírají přístup ke zkušenosti jednotlivého jsoucího, 1 a to je ta základní úloha Dobra. Dobro otvírá jsoucna v celku, nechá je vstoupit do zjevu, a právě tomuto vstoupení říkáme existence. Ex-sistence je vstup do jevu, je to ukázání se, je to fenomenalizace, je to smysl antické fysis (φυσις). Problém ukazování (fenomenalizace) se objevil až s Husserlem, čekal na své objevení, tj. na svou fenomenalizaci více než dva a půl tisíce let. Tento problém je ještě dodnes mnohými, mohli bychom oprávněně říci - většinou, nedoceněn a nedomyšlen. Většina totiž chápe svět s jeho roztodivnostmi za něco, co je prostě dáno. Tito lidé si nepoloží otázku ze všech nejjednodušších, jak se to vše ukazuje? Proto neprožijí údiv, proto neporozumí tomu, že Dobro je to, co vše ostatní uvádí do jevu. Maximálně budou uvažovat o Bohu tvůrci, jenž je pochopen jako nejdokonalejší jsoucno, tj. jako něco, co patří již do stvořených jsoucen. Ale to je právě ten nedostatek, který je Heideggerem na mnohých místech označen jakožto projev blasfémie (rouhačství). Bůh není uchopitelný našimi lidskými představami o nejvyšší dokonalosti. Zde stojíme před tajemstvím, které se odtajnit nedá. A to bychom měli pochopit. Zbývá jen posvátná distance. Nic víc! Proto je nutné do našeho vzdělávání započítat i to, co není vědecky uchopitelné, co nás má v hrsti. Tato pozice, je pozice po provedené transcendentální epoché, je uznáním zvláštního charakteru lidské existence, tj. na jedné straně nesmírné lidské malosti uprostřed Indie jsoucen, na druhé straně božské schopnosti myslet i to, co je nad jsoucny. Ovšem toto Dobro, které je pozadím pro možnost vyvstávání jsoucen, je něčím, co není možno si představovat, na to si nemůžeme položit ruku! Toto Dobro není ani objektem ani subjektem, je nějakým zvláštním způsobem, proto mluví Heidegger o es west (ono zapadá do místa ). Ale ani toto es west není ideální slovo. Proto je největší problém v tom, jak pochopit ono jest. A opět se dostáváme k problému bytí, k ontologii. Proto mluví Heidegger o fundamentální ontologii. Pokud je člověk přesvědčen, že svět se svými jevy je tu prostě jakožto stvoření, tj. danost, nepokládá si tuto otázku, proto jej ani nenapadne, že je tu nějaký problém ukazování, fenomenalizace. Nedojde do těchto hloubek, v nichž se ukazuje svět a věci v něm jako dar par excellence. Pak ovšem se snaží jen pochopit vztahy mezi věcmi a lidmi, popisuje místa těchto vztahů, stává se pozitivistou. A je úplně jedno, zda-li jde o popis míst ve větě jako je tomu v novopozitivismu jazykovém či o vztah míst ve světě biologickém, chemickém, fyzikálním, apod. Takto se také někdy popisují duševní funkce. Provádí se jakýsi místopis stále se zdokonalující prostřednictvím počtu pravděpodobnosti výskytů. Zde jde v podstatě o velikost čísla za desetinnou čárkou. Ale je třeba poukázat na to, že ne všechny věci na světě jsou před-stavitelné a předmětné, ne všechny věci mají místa. Proto mluvil Platón o chórismu. Dobro si nemůžeme představit, není předmětem- jest jinak. Přístup k němu je možný jen otázkami. Bytostné otázky totiž v nás vyhloubí přístupovou cestu k Dobru. Je jí sdílení, bytostné a vždy osobní sdílení. Jde vlastně o to, že člověk transcenduje tento svět jsoucen a prožívá Dobro jakožto udivující moc. Přičemž tato moc není silou, jako je tomu u věcí, které do světa patří. Tázání je zbožností myšlení. Všechny rituály, hry, podobenství jsou jen a jen formou tázání, to je třeba pochopit. Napětí, které tyto otázky vyvolávají je oním prostorem, skrz které dochází k dotyku s nepředmětným, nepředstavovým Dobrem. Proto se konaly olympijské hry, proto se konají zasvěcovací rituály, proto se hrají hry. V každé z těchto forem 1 Heidegger, M., Sein und Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2001, s. 171.

4 4 jde jen o jediné, o sdílení přesažného celku. A je to právě tento přesažený celek, co dělá člověka lidskou bytostí, vyzvedající se nad animal rationale. Jen když zapomeneme na přesažený celek a zapomeneme na to, že jsme zapomněli, pak jsme vládci nad světem, kosmem, planetou, nad lidmi. To je to, co se námi stalo! Proto nejsme schopni mluvit o Dobru, proto nejsme schopni v ně věřit. Pokud nesdílíme přesažené Dobro, pak jsme bytostmi, které mohou všechno, které mohou prosazovat svou libovůli, pak jsme bohem samým. To je ta pozice, která je na vrcholu metafyziky v podobě nietzschechovské der Wille zur Macht. To je dnešní politický svět se svými ambicemi kontrolovat ostatní a vnucovat jim svou představu o podstatě světa. Zde se odehrává ideologický boj, Je to boj o uznání představ o podstatě světa. Ale Dobro samo nemusí být vybojováváno, stačí jen se zamyslet. Dobro by nebylo Dobrem, kdyby potřebovalo boj a násilí. Pravda není v člověku, ale člověk je v pravdě 2 tato myšlenka jen potvrzuje předchozí úvahu. Člověk a jeho podstata je určena z pravdy a pravda je něco, co nás má v hrsti, ne naopak. A tato pravda souvisí s bytím a bytí s Dobrem. Heidegger by k tomu dodal: Stejně jako oko musí být světločivé (ηλιοιδες), musí být také pochopení idejí (νοειν) určeno a ujařmeno tím, co je Dobré (αγαθον), musí být agathoein. Tak jako Slunce je schopno světla (sonnenhaft), jsou ideje schopny dávat dobro, tj. pravdu, jsou agathoein. 3 Ideje nejsou pojmy, jsou tím, co umožňuje pojmy zahlédnout a chápat, jsou tím, co je vždy předem, co samo se neukazuje jako pojmy či věci. Proto je tolik neporozumění, pokud jde o ideje. Existuje dvojí slepota. Ta první je slepotou z nemožnosti zachycovat věci kolem nás, to je ta, kterou zná každý, a kterou odstraňují lékaři. Ta druhá slepota je chybění idejí, pak sice máme dobré oči, ale nevidíme, nemáme totiž to, co umožňuje vyvstávání významů a tvarů. Vidíme stejně jako zvířátka, ale nerozumíme. Protože každé roz-umění znamená, že zahlédáme kolem sebe to, co je dobré, a proto i pravdivé. Zjednodušeně řečeno, kolem nás je mnoho dobrého, ale my to nejsme schopni vidět, proč? Protože nemáme v sobě možnosti toto zahlédat. Co tvoří v člověku tyto podstatné možnosti? To je paideia (παιδεια) to je výchova a vzdělání. Idea Dobra je nesmírně mocná, ale není silou a násilím. Ona nepotřebuje samu sebe prosazovat prostřednictvím asertivních mechanismů, ona se nepotřebuje zviditelňovat. Tuto potřebu má jen to, co samo o sobě není v nějakém stupni dobré. Dobro je proto Dobrem, že se nevnucuje, nepotřebuje politické, tj. mocenské prostředky. Nepotřebuje ideologii. Ať o tom víme či nevíme, se věci ukazují díky tomuto neviditelnému Dobru. Heidegger by dodal: Idea dobrého propůjčuje poznávajícímu mohutnost poznávat. 4 Ale, pokud se budeme ptát: co je to Dobro, vždy narazíme na nic. Nemá tvar, ale všemu tvary propůjčuje, všechny tvary umožňuje, a to nejen u věcí, ale i u myšlenek. Dobro je stranou jsoucen, je mimo jsoucna επεκεινα τθς ουσιας. A teprve v těchto souvislostech se nám ukáže, jak důležité je smířit se s tím, čemu říkáme nic už teď v každodennosti. To je vlastně příprava na smrt, to je filosofická thanatologie, to je péče o duši (epimeleia) Teprve v těchto souvislostech se ukáže, jak člověk uvězněný v jsoucnech nemůže nemít šílený strach ze smrti. A z tohoto strachu pak dělá to, co je zlé. Jen si vzpomeňme na ono známé Patočkovo: Dvacáté století je permanentní válkou za mír! Ze strachu se dopouštíme zlého. Nemít strach, ale znamená vědět, že Dobro a nic jsou si příbuzné. Je třeba pochopit, že Dobro, které propouští tvary jsoucen do skutečnosti ani nemůže být to samé, co jsou jsoucna, protože jsoucna se ukážou jen na pozadí, které je kontrární, rozdílné od toho, co na tomto pozadí vystupuje a získává tak statut jsoucna. Proto je filosofie odedávna jen a jen propedeutikou se smrtí. Teprve v těchto souvislostech pochopíme konsumního člověka, jenž žije jen pro jsoucna a jejich slasti a prospěšnosti. Stejně se nevyhne tomu podzemnímu strachu z konce svého života, jenž je překrýván neustálým ujišťováním o vlastní věčnosti. V tomto omylu, v této skrytosti žije současný člověk, obdařený věděním, ale nikoli roz-uměním. Neví o Dobru, protože jej nevidí lidskýma očima, nemůže si na ně položit ruku, nemůže Dobro měřit, vážit, nemůže jej vlastnit. Ale tento člověk potřebuje a chce vše vlastnit, protože to mu dodává sebejistotu, která mu podstatně chybí. Smutné je, že neví, co neví. Proto je dvojí zapomenutí tak typické pro existujícího člověka v našem století. Zapomněli jsme na bytí a zapomněli jsme na toto zapomnění. Proto jsme vězni pouhých jsoucen, která do omrzení 2 Heidegger, M., Sein und Wahrheit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2001, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 198.

5 5 popisujeme vědeckými subtilními metodami bez naděje, že bychom z této špatné nekonečnosti vybředli. Proto potřebujeme rauš, opojení v nejrůznějších podobách, od sexu po mocenskou tyranii. V tom spočívá naše existence. Jsou to tvrdá slova, ale tak tomu je. Jak jinak pochopit holocaust? Pravda, bytí a Dobro spadají v jedno. Jen si vzpomeňme na středověké Unum. Heidegger v této souvislosti rozebírá myšlenku, proč Řekové nepravdu pojmenovávají pozitivně a pravdu negativně? Jedná se o tento citát: Řekové nepravdu pojmenovávají pozitivně, ale pravdu negativně. 5 Proč to dělají, vždyť my to vidíme úplně obráceně. Pro nás je pravda to pozitivní, dané a nepravda to negativní. Je to proto, protože k bytí a k Dobru patří také nepravda. Co to vlastně je? Je to zdání, to je první podoba nepravdy a druhá podoba nepravdy je skrytost. Skrytost patří ke každé neskrytosti jako to, co ji (pravdu neskrytost) nechává vyvstat do neskrytosti. Proto je nic něco v podstatě dobrého. Proč? Protože je pozadím pro možnost a to jedinou možnost vyvstání toho, čemu říkáme něco. Proto je pseudos (ψευδος) u starých Řeků něčím, co patří k poctivému životu, tj. i k tomu, co je dobré. Jinak řečeno, člověk má právo na omyl ve smyslu pseudos (ψευδος). Požaduje-li tedy nějaká politická moc na člověku neomylnost jako jediný cíl, pak jde o projev nezamýšleného totalitního smýšlení, které má vždy strašné důsledky pro obyčejné žijící jednotlivce, a to v každém režimu. Člověk má jedno právo, které bohužel není zakotveno v lidských právech, obsažených v preambuli naší Ústavy. Je to právo se mýlit, protože je jen člověk, není bohem a nikdy bohem nebude! Je tu však jedna okolnost, která je v určování nepravdy velmi důležitá a to je falsum, faleš. Falešnost je až znakem toho, kdo si chce udržet moc nad druhými, falešný člověk hraje divadlo, ví že lže. Používá falše k realizaci svých účelů, používá druhých jako prostředků, porušuje tedy při nejmenším Kantův kategorický imperativ. Tato vědomá lež je něco podstatně jiného než nepravda ve smyslu pseudos. A to bychom se měli naučit rozlišovat, to je základem kultivace lidského promýšlení sebe sama i světa kolem. Zde se promýšlení Dobra spojuje s etikou, s praktickou filosofií, s fronésis v aristotelském pojetí. Je zde ještě jedna důležitá okolnost, pojící se s problematikou Dobra. A to je problém nazývaný starými Řeky deinos (δεινος). Co je to deinos? Deinos je to, co je unheimliche, tzn. co je ohrožující, cizí a strašné. Pokud je člověk pochopen jakožto deinos, pak je to s ním opravdu zlé. Je to člověk, který vše, čím byl obdařen, využije pro své sobecké cíle. Využije i všechny lidi v okolí, má často masku přítele. Deinos je opravdu zlo. To deinon je ale i vše, co je cizí a ohrožující. Stačí, aby někdo mluvil česky, ale říkal, tj. myslel v češtině např. anglicky či německy, a už pociťujeme něco jako ohrožení, je to deinon. Mluvit se dá jen slovy, ale říkat se dá vším, tzn. i tělem, způsobem života apod. Tedy cizí může pronikat tisíci různými cestami, i když slyšíme češtinu se slovosledem, rytmem a přízvukem např.němčiny či angličtiny, apod. Jinými slovy řečeno, to deinon je závislé na tom, co pro nás znamená domov. Domov je posvátný oheň der Herd, je to místa usebrání čtveřiny, tj. jde o místo setkání lidí a bohů, Země a světa. Jde o místo, kde můžeme být sami u sebe, to je Er-eignis uvlastnění. Vše, co toto místo ruší, co jej ničí, je cizí, je to deinon. Je to obludnost a děsivost, o níž píše Platón ve své desáté knize v Ústavě. Nejhorší zážitek má duše, která prochází Lethe pedion. Co to je? Je děsivé a hrůzné místo. Proč? Protože zde nic neroste a vše, co by zde mohlo vyvstávat, to se ztrácí v nicotě, to zachází, to vstupuje do skrytosti. Nic zde nevyvstává. Jak pochopit tento zvláštní prostor filosoficky? Jako anti- fysis. Co je to fysis? Fysis není nic jiného než vyvstávání jsoucen do neskrytosti ze skrytosti. Tedy jde o ukazování, fenomenalizaci. Ale v lethe pedion se vůbec nic neukazuje a zbytky něčeho, co by mohlo být něčím vyvstalým, to ještě hoří. Tedy vše zachází do skrytosti do obludné cizoty, do nicoty, hrůzy. A toto si má duše zapamatovat. Nesmí pít mnoho vody z řeky Ameles, z řeky, která je nazvána bezstarostná. Proč je takto nazvána? Protože, každý kdo z ní pije příliš, zapomene na hrůzu zacházení do nicoty, prázdnoty, jež je svou prázdnotou plná, uchvacující. Vždyť tato hrůza je to, co zbývá, když Vám bude odňato to, co je Vám nejvlastnější, tj. to, čím jste sami u sebe, co je Vaše uvlastnění (Er-eignis). Proto má domov tak fantastickou významnost pro naše lidské pobývání. Domov je to nejdůležitější vůbec, protože domov zakládá političnost, domov zakládá existenci a domov zakládá naše osobní dobro. A to potřebujeme v tomto odcizujícím světě stále víc a víc. 5 Tamtéž, s. 226.

6 6 Ale na deinon nesmíme zapomenout, nesmíme pít příliš vody z řeky Zmeleš (Bezstarostné). Zapomněli bychom na deinon. A pak bychom se stali vězni jen toho, co se ukazuje našim smyslům, nepochopili bychom Dobro, a Krásno, Jedno a Pravdu. Protože tyto velké ideje se ukazují jen na pozadí bytí a bytí je současně prázdnem, plným prázdnem, které děsí. Protože v bytí se vše ztrácí jako v tom, co je anti-fysis. Proto vědět o bytí znamená současně vědět o smrti a započítat ji do našeho každodenního pobývání. To je ten velký herakleitovský odkaz. Jsme živí smrtí a naopak. Nejde to žít bez smrti. Je třeba se jí otevřít, a pak přichází něco pozoruhodného, totiž pochopení toho, co je vůbec nejdůležitější, nejhlubší a současně co je naším nejlepším domovem, tj. jde o možnost usebrání našeho domova (der Herd ohňový střed Země) s bytím samým. Pak je teprve člověk svobodnou bytostí, nikoli dříve! Unheimische (to nedomovské) zůstává při vší Unheimischkeit v oboru bytí. To nedomovské zůstává vztaženo na domovské, 6 to znamená, že my musíme vědět o anti-fysis, musíme vědět o tom obludném, musíme znát to deinon. Nemůžeme žít jen v pohodě, konzumovat věci kolem sebe a zůstávat v nepřestajné slasti. Kdo tento nesmysl přinesl na svět? K životu patří domov i cizota, dobro i zlo, zdraví i nemoc, život a smrt. Ale mezi těmito protiklady se nenachází logický protiklad, v němž oba členy protikladu mají stejnou platnost a bytnou hodnotu. Tak to není. To až logika se svou silou pronikající vším učinila z těchto protikladů stejně platné členy. Život je silnější než smrt, dobro je silnější než zlo, zdraví je silnější než nemoc a domov je silnější než cizota. Mezi těmito protiklady je vztah s názvem privace. To objevil až Platón a mnozí dnes o tomto vztahu nevědí. Jde o odnětí, o privaci. Odejmeme-li člověku dobro, stává se zlým, odejmeme-li člověku domov, nachází se v cizím, ztratí-li člověk zdraví, pak teprve onemocní. Odejmeme-li něčemu život, pak je zde smrt, jinak nikoli. Smrt je závislá na životu, zlo je závislé na dobru, cizota je závislá na domově, a nemoc je závislá na zdraví není tomu naopak! To je ten klíč k pochopení! Úvahy o Dobru jsou obtížné, není tu nic pevného, co bychom mohli vtěsnat do definice, a přes to je Dobro tím vůbec nejvyšším. Platón Dobro pokládal za to, co je vyšší než všichni bohové na Olympu. Proč to udělal? Protože Dobro a bytí jsou jedno a totéž. 6 Heidegger, M., Hoelderlins Hynme Der Ister. Frankfurt am Main: Vittorio Klosternann 1995, s. 135.

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

K porozumění Anna Hogenová

K porozumění Anna Hogenová K porozumění Anna Hogenová To, co hledáme, je vždy neskrytostí a ta je skryta. Odkrýt neskrytost neznamená jen otevřít oči, je nutné ji vyeruovat ze zakrytosti, vytrhnout ze zahalenosti. Tento proces nazýváme

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy?

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Kapitola 4 Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Přestože jsme se v minulé kapitole zabývali subjekty a predikáty, existuje ještě jeden typ výrazů, který může vystupovat jako podmět oznamovací

Více

Komentář k: Wittgenstein - Filosofická zkoumání. Shrnutí: Podrobně:

Komentář k: Wittgenstein - Filosofická zkoumání. Shrnutí: Podrobně: Komentář k: Wittgenstein - Filosofická zkoumání Shrnutí: 1. Augustinův obraz 2. - 5. obecný pojem významu; primitivní proti mlze 6. - 17. rozmanitost a asimilace 18. - 25. převádění všeho na mínění (myšlení)

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je 36 MIMO MìøíTKA Myslím si, že mohu vyřešit své problémy. Nepotřebuji žádnou pomoc. Mám energii na to, abych to udělal. Kromě toho však přicházím přijímat a pokud se vám toto slovo nelíbí sdílet pro člověka

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. ---------------------

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- 1 E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího). Vladimír Kyprý. Resumé:

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Geometrie a zlatý řez

Geometrie a zlatý řez Geometrie a zlatý řez Pythagorova věta Podívejme se na několik geometrických důkazů Pythagorovy věty využívajících různých druhů myšlení. Úvaha o začátku vyučování, je nutná a prospěšná rytmická část na

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Další vzdělávání pedagogických

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

J A N S C O T U S E R I U G E N A

J A N S C O T U S E R I U G E N A JAN SCOTUS ERIUGENA Jan Scotus Eriugena Homilie a Komentář k Janovu evangeliu VYŠEHRAD Tato publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného záměru/grantu MSM0021620802 Hermeneutika křesťanské,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 J. A. Komenský: Didaktika analytická; Praha, nakl. F. A. Urbánek, 1874 První

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci. SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.cz Obsah 1. Anti-mobbingové aktivity a důvody této činnosti 2. Mobbing

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více