TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. OSTRAVA 2005

2 Obsah předmětu Úvod Tvoření slov a lexikologie úvod Slovotvorné postupy Slovotvorné procesy Odvozování podstatných jmen Odvozování přídavných jmen Odvozování sloves Odvozování příslovcí Složení slovní zásoby Vrstvy slov ve slovní zásobě Slovní význam Vztahy slov ve slovní zásobě Frazeologie Literatura ÚVOD Text studijní opory je určen především studentům oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ studujícím český jazyk v některé z kombinací předmětů. Jedná se o velmi stručné shrnutí náplně předmětu TVLEX, který je v rámci výuky tvořen přednáškami a cvičeními. K jednotlivým kapitolám jsou pro doplnění a procvičení teoretických pasáží připojeny úkoly k zamyšlení, otázky a úlohy. Informace jsou podány v redukované formě (většinou jsou zpracovány pouze v bodech a některé problémové body jsou jen naznačeny), která pro splnění úkolů za teoretickými částmi textu a pro přípravu ke zkoušce z uvedeného předmětu bezpodmínečně vyžaduje doplnění dalšími poznatky z odborné literatury, jejíž základní seznam je uveden v závěru textu. 2

3 1. TVOŘ ENÍ SLOV A LEXIKOLOGIE ÚVOD Klíčová slova této kapitoly: Tvoření slov, slovotvorba, pojmenování značková a motivovaná, fundace, slovo fundující, slovo fundované, slovotvorné svazky, slovotvorné řetězce, slovotvorná hnízda, pojmová báze a pojmový příznak (onomaziologická báze a onomaziologický příznak); lexikologie, nauka o slovní zásobě, lexém, sémém, frazém, sousloví. I. TVOŘENÍ SLOV tvoření slov (SLOVOTVORBA) se zabývá vytvářením nových slov a jejich užíváním; samostatná disciplína; společné rysy s lexikologií (tvořením slov vznikají nová pojmenování), morfologií (stejné jednotky morfémy) a syntaxí (v oblasti složenin). 2 základní typy pojmenování v češtině: 1) značková (nemotivovaná, základová), význam nelze odvodit ze slov současně existujících ve slovní zásobě (např. dům, les, bít); 2) motivovaná (popisná, nově utvořená), např. domeček, polesný, bitý, všechna slova složená, víceslovná pojmenování apod. fundace slovo fundující je součástí slova fundovaného; další pojmy slovotvorby: 1) slovotvorné svazky jedno slovo motivující a ostatní od něj odvozená, např.: dům domový, domovník, doma, domek; 2) slovotvorné řetězce vztah motivace (fundace) mezi sousedními členy, např.: dům domek domeček domečkový; 3) slovotvorná hnízda obsahují zároveň slovotvorné řetězce i svazky; motivované (fundované) slovo zahrnuje: pojmovou bázi (určitá třída jevu); pojmový příznak (odlišující znak od jiných jevů této třídy); také onomaziologická báze a onomaziologický příznak. Např. řidič báze: osoba; příznak: řídí. II. LEXIKOLOGIE nauka o slovní zásobě; samostatná disciplína, prolíná se s mluvnicí (gramatikou), pracují se stejnou základní jednotkou, slovem; lexikologie se zabývá stránkou lexikální (věcnou), zkoumá slovo jako jednotku pojmenování (obsah, formu a funkci); základní jednotky lexikálního systému: lexém (souhrn všech tvarů jednoho slova, slovníkové heslo); sémém (jeden z významů slova mnohovýznamového); frazém (základní jednotka frazeologická, spojení slov s ustáleným významem); 3

4 slovo nejčastější typ pojmenování (to však může být tvořeno i více slovy, např. souslovím (skok daleký) nebo frazémem (tvrdý oříšek); základní lexikologické disciplíny: lexikální sémantika (nauka o slovním významu); lexikografie (nauka o slovnících); etymologie (nauka o původu slov); onomaziologie (nauka o pojmenování); onomastika (nauka o vlastních jménech); frazeologie (nauka o frazeologických jednotkách). Otázky: 1. Se kterými lingvistickými disciplínami má slovotvorba společné znaky? 2. Jaký je rozdíl mezi slovy značkovými a motivovanými? Uveďte příklady. 3. Definujte pojem fundace. 4. Čím jsou tvořeny slovotvorné svazky, řetězce a hnízda? 5. Kterými stránkami slova jako pojmenování se zabývá lexikologie? 6. Které jsou základní lexikologické jednotky a jak jsou definovány? Uveďte příklady. 7. Čím se zabývají následující lexikologické disciplíny: sémantika, lexikografie, etymologie, onomastika, toponomastika a frazeologie? Úloha: Určete onomaziologickou bázi a onomaziologický příznak následujících slov: učebnice, houslista, dobrák, okenice, letiště, vinice, útočník, tmavovláska, dělitel, sněženka, vrchovina, hlídač, přikrývka. 2. SLOVOTVORNÉ POSTUPY Klíčová slova této kapitoly: Odvozování (derivace), slovotvorné kategorie, slovotvorné typy, slovotvorný (odvozovací) základ, slovotvorný (odvozovací) formant afix, prefix, sufix, koncovka, prefixace, sufixace, konverze, smíšené odvozování, cirkumfix, postfix, infix, interfix; skládání (kompozice), čistá (vlastní) kompozice, komplexní (smíšený) způsob kompozičně-derivační, spřahování (juxtapozice), složeniny koordinační, složeniny determinační; zkratky a zkratková slova, zkratky čistě grafické (samostatné, sdružené, sloučené, složené, zdvojené, stažené, kostrové), zkratky graficko-fonické, zkratky fonické, univerbizace. I. ODVOZOVÁNÍ derivace; nová jednoslovná pojmenování vznikají obměnami morfologické struktury slov; tvoření nového slova obměnou morfémové stavby; nově utvořená (derivovaná) slova se zařazují do slovotvorných kategorií (třídy slov majících stejný vztah ke slovu základovému); dále se slova dělí na slovotvorné typy (skupiny slov utvořené pomocí stejného slovotvorného prostředku formantu); slovotvorný (odvozovací) základ část slova, která se opakuje (např. dom-ek, domeč-ek, domeč-kový); slovotvorný (odvozovací) formant afix (prefix, sufix apod.). 4

5 Způsoby odvozování: 1) PREFIXACE (odvozování předponové) tvaroslovný charakter slova se nemění; slovní druh slova odvozeného zůstává stejný. Druhy předpon: a) předložkové (pod-, nad-, na-, u-, před-, proti-) a nepředložkové (pa-, pra-, vy-); b) domácí a cizí (anti-, sub-, kontra-, super-, extra-, re-, ex-, vice-); c) neslabičné (v-, s-, z-), jednoslabičné (pod-, nad-, na-, vy-, u-) a dvouslabičné (mezi-, proti-, místo-) Deprefixace velmi řídká, např. útes tes 2) SUFIXACE (odvozování příponové) odvozené slovo se vůči základovému mění podstatněji; může docházet ke změně slovního druhu (např. zimní zimník); přípona není samostatným slovem, připojuje se ke slovnímu základu; obvykle v sobě zahrnuje i tzv. ohýbací sufix (koncovku) a zařazuje slovo ke skloňovacímu nebo časovacímu vzoru. 3) KONVERZE (odvozování koncovkové) ke slovnímu základu se pouze připojí ohýbací koncovka, např. kámen kamení, vynést výnos (nulový morfém, nulová koncovka v 1. pádě). Druhy koncovek: 1) pádové žen -a, -y, -ě; dobr-ý, dobr-ého, jarn-í, -ího; 2) osobní (u sloves) nes-u, -eš, -e, -eme; 3) infinitivní děla-t nebo knižně -ti. také přechod slova z jedné slovnědruhové kategorie do druhé bez změny tvaroslovné formy: a) adverbializace ohebných tvarů (místy); b) změna příslovce v předložku (kolem domu); c) změna spojky v částici (že ti není hanba!); d) substantivizace adjektiv (vedoucí) a jiných slovních druhů (to tvoje věčné ale). 4) SMÍŠENÝ ZPŮSOB ODVOZOVÁNÍ realizován tzv. oboustrannými afixy (CIRKUMFIXY): a) prefixálně-sufixální (předponově-příponový), např. pata pod-pat-ek; b) prefixálně-konverzní (předponově-koncovkový), např. voda roz-vod-í. Méně časté typy formantů (afixů): POSTFIX slovotvorný afix připojený až za koncovku (např. kdo-koli); INFIX zvukový komplex dodatečně vkládaný do základu slova (mali-li-nký); INTERFIX segment vystupující mezi dvěma jednoduchými základy tvořícími složený základ (tzv. spojovací vokál, velk-o-město). 5

6 II. SKLÁDÁNÍ SLOV (KOMPOZICE) skládání slov ze dvou až tří slovotvorných základů; vždy se tvoří pojmenování motivovaná; kondenzovaná forma a vysoká explicitnost složených výrazů; v básnickém stylu zvýrazňují expresivitu vyjádření. Typy složenin: 1) podle slovních druhů složenin především substantiva (zlatovláska), adjektiva (modrozelený) a číslovky (třiatřicátý); 2) podle slovotvorného způsobu skládání 3 způsoby: a) čistá (vlastní) kompozice první a druhý komponent se spojují spojovacím vokálem (interfixem); zadní členy mohou existovat jako samostatná slova (např. novostavba); b) komplexní, smíšený způsob kompozičně-derivační vznikají složeniny odvozené; vždy se jedná o změnu významu; zadní členy nemohou existovat samostatně (např. tlakoměr); c) spřahování (juxtapozice) výsledkem jsou tzv. spřežky, vznikají formálním srůstem členů (komponentů) bez jejich morfologických změn; citátové (větné) spřežky vznikají spojením sloves a dalších větných členů v původním pořadí v jeden ustálený výraz (kdovíjaký); nevlastní spřežky vznikají spojením podstatných jmen a přívlastků bez spojovacích vokálů (pravděpodobný). 3) podle vztahu mezi členy: a) složeniny koordinační souřadnost, členy mají rovnocennou syntaktickou platnost; vztah členů prostě slučovací (severozápad), vztahově slučovací (ekonomicko-politický) nebo reciproční (česko-anglický); b) složeniny determinační podřadnost, závislost, jeden člen určuje druhý, který je mu nadřazen (krátkozraký). III. TVOŘENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SLOV slova se redukují na písmena nebo slabiky (tzv. krácení mechanické); prostředek jazykové ekonomie; zkratka a plná podoba výrazu mají vždy stejný význam. Typy zkratek: 1) Zkratky čistě grafické slouží ke zkracování jen v psaném projevu, čte se vždy jejich plná forma; z hlediska způsobů tvoření se dělí do následujících skupin: samostatné str. (strana) sdružené t. r. (tohoto roku) sloučené mj. (mimo jiné) složené, vzniklé ze složenin čs. (československý) 6

7 zdvojené pp (pianissimo) stažené, tvořené z prvního a posledního písmena slova fa (firma) kostrové kpt. (kapitán) 2) Zkratky graficko-fonické tvořené z iniciálových hlásek; píší se velkými písmeny a čtou se jako slova (např. NATO), nebo se hláskují po jednotlivých písmenech (OSN); zkratky převzaté z cizích jazyků je vhodné až na některé výjimky (např. BBC) hláskovat česky. 3) Zkratky fonické zkratková slova (slova zvukovým i tvaroslovným charakterem); příklady: názvy firem Čedok (Česká dopravní kancelář), osamostatněné části složených výrazů (kilo, auto), zkratky přejaté z cizích jazyků (sci-fi science fiction); výrazy hovorové nebo slangové, kde se uplatňuje mechanické krácení (nashle, matika); odvozeniny od zkratek fonických, např. CD cédéčko, PC písíčko, pécéčko. UNIVERBIZACE krácení sémantické, tvoření jednoslovného pojmenování z víceslovného, např. vysoká škola výška, dálkař (dálkový student, dálkový řidič, skokan do dálky), nebo utvoření slova s jedním slovním základem ze složeniny, např. rychlovlak rychlík. Úkoly k zamyšlení: 1. Definujte rozdíl mezi předponami předložkovými a nepředložkovými. 2. Z čeho vyplývá zvuková výraznost předpon v češtině? 3. U kterého slovního druhu jsou předpony nejproduktivnější? Otázky: 1. Které typy odvozovacích formantů znáte? 2. Jaký je rozdíl mezi formantem tvarotvorným a slovotvorným? 3. Definujte termín deprefixace. 4. Které druhy koncovek v češtině existují? 5. Definujte termín cirkumfix a uveďte příklady. 6. Uveďte příklady postfixů, infixů a interfixů. 7. Jaké jsou základní typy složenin a podle čeho se určují? 8. Uveďte příklady složenin koordinačních a determinačních. 9. Definujte pojem grafická zkratka. Které typy grafických zkratek znáte? 10. Jak se zvukově a pravopisně realizují zkratky graficko-fonické? 11. Uveďte příklady fonických zkratek, které jsou výsledkem mechanického krácení slov. 12. Co je to univerbizace? Úloha č. 1: K následujícím základovým slovům utvořte substantiva a adjektiva tvořená smíšeným odvozováním: kůň, les, moře, bok, kout, houba, břeh, vrch, víra, rok, hrad, led, prst, pata, hlava, cesta Úloha č. 2: Uveďte příklady adverbializace a substantivizace jiných slovních druhů. Úloha č. 3: Uveďte příklady graficko-fonických zkratek, u nichž se podobně jako u BBC užívá původní hláskování. Úloha č. 4: 7

8 Proveďte rozbor stavby slov: bezvědomí, doplňovačka, dosáhnuvší, hlupák, housátko, mlékař, modřín, nádraží, náhrdelník, násep, nazelenalý, nedopalek, nepřiberu, nesrovnatelnost, nezdvořák, nosíček, okolí, pahorek, podporučík, porost, předvolání, přístavba, rozcestí, schovávaný, stromoví, tazatelka, učenec, úspora, výlov, vyorávač, výtvarnice, zahraniční Úloha č. 5: Určete druhy následujících zkratek: aj., atd., BBC, CD, Čedok, ČSA, DAMU, fa (firma), kpt., např., NATO, n. l., OSN, pí, P.S., s. (strana), sci-fi, SIPO, SMS, t. r., tzn., USA Úloha č. 6: Určete druhy složenin: autoopravna, díkůvzdání, hlavolam, jihozápad, kazisvět, krvelačný, lidojed, mrakodrap, novomanžel, obranyschopnost, plynoměr, přelíčení, samospoušť, samouk, sebeobrana, spolupráce, starověk, telenovela, velkovýroba, vlastizrada, zvěrolékař 3. SLOVOTVORNÉ PROCESY Klíčová slova této kapitoly: Slovotvorné procesy, onomaziologické kategorie, mutace, transpozice, modifikace, produktivita slovotvorných typů. 3 základní slovotvorné procesy na základě srovnání významu a formy slova základového a slova nově utvořeného, jsou řazeny následujících onomaziologických kategorií: 1) Mutace slovo nově utvořené má jiný význam než slovo základové; dochází k větší změně než u ostatních slovotvorných procesů; slovní druh se může měnit i nemusí, např. slepý slepec, kniha knihař, běžet běžec, jídlo jídelna. 2) Transpozice ve srovnání se slovem základovým se u nově utvořeného mění slovní druh; nemění se lexikální význam, nově utvořené slovo má stejný význam jako slovo základové; např. vlastnost veselý veselost, děj létání létat; u mnohovýznamových slov se může jednat o dva různé procesy, např. psát psaní (děj = transpozice, dopis metonymické přenesení, změna slovního významu = mutace). 3) Modifikace obměna slovního významu slova základového; k původnímu významu slova se přidává příznak; nemění se slovní druh, např. milý miloučký; nejčastější typy modifikace: a) vidové změny sloves: sklít zasklít; b) stupňování adjektiv: slabý slabší nejslabší; c) tvorba zdrobnělin (deminutiv): obličej obličejík obličejíček; d) tvorba slov zveličelých (augmentativ): chlap chlapák, chlapisko; e) tvorba kolektiv: list listí; 8

9 f) tvorba výrazů přechýlených: student studentka; g) názvy mláďat: slon slůně. u každé slovotvorné kategorie existuje několik slovotvorných typů, tj. několik druhů formantů; ty jsou různě produktivní: neproduktivními se slova již netvoří; prostředky neomezeně produktivními se tvoří slova stále od jakéhokoliv základu např.: tvoření deverbativních substantiv (bití, učení), stupňování adjektiv apod. Úkol k zamyšlení: Uveďte příklady formantů na různém stupni produktivity. Otázky: 1. Jak se od sebe liší mutace, transpozice a modifikace z hlediska srovnání významu slova základového a nově utvořeného? 2. V rámci kterého slovotvorného procesu dochází u slova nově utvořeného ke změně slovního druhu? 3. Které nejčastější typy slovotvorných modifikací znáte? 4. ODVOZOVÁNÍ SUBSTANTIV Klíčová slova této kapitoly: Odvozování substantiv kategorie mutační (názvy činitelské, konatelské, prostředků, nositelů vlastností, výsledků děje, obyvatelské, příslušenské, míst), kategorie transpoziční (názvy vlastností a dějů), kategorie modifikační (názvy zdrobnělé, zveličelé, přechýlené, mláďat a hromadné). I. KATEGORIE MUTAČNÍ 1) Názvy činitelské pojmenování osob (zřídka zvířat nebo rostlin) podle charakteristické činnosti; odvozeny výhradně od základů slovesných; fundujícími slovy jsou nejčastěji přímo slovesa (plavat plavec), řidčeji dějová substantiva (původ původce), výjimečně dějová adjektiva (útočný útočník); pojmenování zvířat: obaleč, hlídač; názvy rostlin: osladič, vratič, vstavač; názvy matematických veličin: čitatel, jmenovatel, činitel, dělitel; nejčastější přípony: -TEL (stavitel), -Č (posluchač), -CE (soudce), -EC (chodec), -ČÍ (mluvčí), -NÍK (bojovník), -ÁK (divák), -AŘ (těžař), -L (kutil), -AN (trhan), -OUN (pěstoun), -NA (drbna), -DLO (motovidlo); přípony cizího původu: -ANT (demonstrant), -ENT (student), -OR (redaktor), -ÁTOR (programátor), -ISTA (komponista), -ÉR (režisér), -ER (dispečer). 2) Názvy konatelské označení osob (rostlin, zvířat) vykonávajících nějakou činnost spjatou se skutečností vyjádřenou substantivem; 9

10 pojmenovávají činnost podle toho, čeho se týká, ale tato činnost není v jejich základu vyjádřena, např. ryby lovit ryby rybář (nikoli lovec); domácí formanty: -AŘ (zubař), -NÍK (úředník), -ÁK (plameňák), -ÍŘ (hrnčíř) přípony cizího původu: -IK (dramatik), -ISTA (bohemista). 3) Názvy prostředků pojmenování věcí sloužících k nějaké činnosti jako nástroj; většinou odvozeniny od sloves, obvykle nedokonavých (rydlo, lehátko), výjimečně dokonavých (odzátkovač, vývrtka); domácí formanty: -Č (odpařovač), -ČKA (pračka), -KA (výhybka), -DLO (mýdlo), -TKO (těžítko), -NÍK (cedník), -ÁK (věšák), -IVO (topivo), -ÍK (budík); cizí přípony: -OR (televizor), -TOR a -ÁTOR (reproduktor, destilátor), -ER (kontejner), -ÉR (mixér), - IKUM a -IVUM (narkotikum, sedativum). 4) Názvy nositelů vlastností pojmenování živých bytostí i věcí podle vnějšího znaku nebo vnitřních charakteristických rysů chápaných jako vlastnost; odvozeny výhradně od adjektiv; pojmenování osob jsou označením typu (mladík, lakomec), nebo jsou to označení příležitostná, aktuální (opilec); názvy živočichů (bělouš), názvy rostlin (jalovec), názvy nerostů (živec); u maskulin jsou přípony: -EC (stařec), -ÍK (mladík), -ÁK (chytrák), -EK (předek), -ÁČ (boháč), -OCH (běloch), - OUŠ (bělouš), -ÝŠ (chřestýš), -AS (expresíva typu kliďas, zdrobněliny: bělásek), -ÁN (velikán); příponami feminin jsou: -ICE (pravice), -KA (lanovka), -INA (mělčina). 5) Názvy výsledků děje označení toho, co vzniká dějem; výsledky činností zlomit něco zlomek, výsledky vzniklé ze spontánních dějů výrůstek; výsledky děje mohou být konkrétní předměty výrobek, pozůstatky po nějaké činnosti ústřižek nebo názvy abstraktních výsledků požadavek; výhradně deverbativa; přípony: -EK (výsledek), -KA (vzpomínka), -INA (rozvalina), -ENÍ (odzbrojení). 6) Názvy obyvatelské pojmenování osob podle místa, které obývají nebo odkud pocházejí; místa mohou být obecná i vlastní (měšťan, Pražan); přípony: -AN (vesničan, Američan), -EC (cizinec, Portugalec), -ÁK (eskymák, Hanák), -NÍK (poustevník), -ÁN (Indián), -AL (horal) a -AT (Asiat). 10

11 7) Názvy příslušenské označení osob podle příslušnosti ke kolektivu nebo stoupenců hnutí a směrů; domácí přípony: -NÍK (družstevník), -EC (Přemyslovec), -ÁŘ (odborář), -ÁK (junák); cizí přípony: -ISTA (slávista) a -ITA (táborita). 8) Názvy míst pojmenování míst podle toho, co se na nich nachází (smetiště), co na nich roste, pěstuje se, chová se apod. (vinice, včelín) nebo co se na nich dělá (hřiště). II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ 1) Názvy vlastností vyjádření vlastnosti jako jevu, derivace výhradně od adjektiv, často abstrakta; přípony: -OST (krátkost), -STVÍ (bohatství), -CTVÍ (strojnictví), -OTA (dobrota), -INA (kantořina), -OBA (hniloba), -KA (dálka), -DA (křivda). 2) Názvy dějů vyjádření děje pojatého jako předmět, derivace výhradně od sloves; formanty maskulin: -OT (skřípot), -EK (úvazek), -TEK (užitek), -NEK (spánek); formanty feminin: -BA (léčba), -KA (půjčka), -ČKA (tancovačka), -ICE (tlačenice), -OTA (žebrota), -EŽ (loupež). III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ 1) Názvy zdrobnělé (deminutiva) vždy je zachován rod substantiva; někdy lze rozlišit 2 stupně zdrobňování (ryba rybka rybička), jindy existuje stupeň jen jeden (zajíc zajíček); lexikalizované odborné názvy termíny: (bubínek, kovadlinka, třmínek); obvykle označují věci menší (knížka), nebo mají emocionální příznak, a to pozitivní (maminka), nebo negativní (doktůrek). 2) Názvy zveličelé (augmentativa) vždy expresívní příznak, obvykle pejorativní; nejčastější přípony: -ÁK (měšťák), -ISKO (psisko), -AN (zoban), -AS (lotras), -IZNA (babina). 3) Názvy přechýlené ženské protějšky utvořené k mužským jménům; přípony: -KA (sousedka), -YNĚ (ministryně), -KYNĚ (soudkyně), -ICE (holubice), -A (blondýna). 4) Názvy mláďat 11

12 označují odvozené názvy užívané pro mláďata zvířat, např. slůně, kůzle, lvíče. 5) Názvy hromadné odvozeniny označující kolektiv, soubor jedinců téhož druhu; přípony: -STVO (bratrstvo), -CTVO (žactvo), -Í (listí), -OVÍ (stromoví), -EŽ (mládež), -INA (smrčina), -IVO (osivo). Otázky: 1. Od kterých slovních druhů a jakými příponami jsou odvozeny názvy činitelské a konatelské? 2. Uveďte příklady názvů prostředků (odvozených i neodvozených). 3. Jak je definován název nositele vlastnosti? 4. Určete rozdíl mezi názvy obyvatelskými a příslušenskými. 5. Co označují názvy míst? Uveďte příklady pro jednotlivé typy. 6. Od kterých slovních druhů a jakými příponami jsou odvozeny názvy vlastností a dějů? 7. Co je typické pro názvy zdrobnělé a zveličelé? 8. Uveďte nejčastější přechylovací přípony a příklady maskulin, která se užívají v nepřechýlené podobě i pro osoby ženského rodu. 9. Které názvy mláďat nejsou odvozeny v rámci modifikační kategorie od jiných substantiv? Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících substantiv: škůdce, jezdec, vrtačka, pískoviště, cizinec, spánek, běloba, psisko, domeček, běloch, mladík, hlídač, kabaretiér, ložnice, kůzle, královna, skřípot, rychlost, vesničan, podběrák, sladkost, předehra, jezuita, pravda, hnědák 5. ODVOZOVÁNÍ ADJEKTIV Klíčová slova této kapitoly: Odvozování adjektiv kategorie mutační (adjektiva přivlastňovací a vztahová v užším smyslu), kategorie transpoziční (deverbativa, adjektiva odvozená od příslovcí a předložkových pádů substantiv), kategorie modifikační (adjektiva s významem zesilujícím a zeslabujícím a stupňované tvary). I. KATEGORIE MUTAČNÍ adjektiva vztahová vyjadřující vztah vlastnosti k určité substanci: 1) adjektiva přivlastňovací (posesívní): a) individuálně přivlastňovací přípony: -ŮV, -IN (otcův, matčin); b) druhově přivlastňovací přípony: -SKÝ/-CKÝ (otcovský, panovnický) a -Í (kočičí); 2) adjektiva vztahová (relační) v užším smyslu: a) místní tvořená od názvů míst (ostravský, vzdušný); b) látková určující původ z nějaké látky (kovový); c) časová vyjadřující vztah k době, časovému úseku (ranní, hodinový); d) vyjadřující vlastnost podle nápadného znaku (vlasatý, deštivý); e) vyjadřující podobnost (kruhový, kruhovitý); 12

13 f) adjektiva široce vztahová (tvůrčí). II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ adjektiva dějová, odvozená od slovesných tvarů: a) přechodníku přítomného ženského rodu (zrající, nesoucí); b) přechodníku minulého ženského rodu (vykonavší, vrátivší se); c) příčestí trpného (mluvený, psaný); d) příčestí činného (znalý). další typy deverbativ: potřebný, volitelný; účelová adjektiva: prací, čisticí; adjektiva odvozená z příslovcí: dnešní, včerejší; adjektiva odvozená z předložkových spojení substantiv: pouliční, náhorní. III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ adjektiva s významem zesilujícím a zeslabujícím (velikananánský, maloulinký) stupňované tvary adjektiv (čistý čistší nejčistší). Otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi individuálně a druhově přivlastňovacími přídavnými jmény? 2. Jaký význam vyjadřují adjektiva vztahová místní, látková a časová? 3. Od kterých slovesných tvarů se odvozují adjektiva dějová? 4. Jaké další typy deverbativních adjektiv znáte? 5. Uveďte příklady různých typů stupňování adjektiv. Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících adjektiv: havraní, kruhový, smetanový, smetanovský, Smetanův, volitelný, voličský, zralý, zrající, včerejší, šijící, šicí, balící, balicí, nohatý, ovesný, válcový, polní, zraněný, domovský, čtecí, čitelný, čtoucí, čtený, napsaný 6. ODVOZOVÁNÍ SLOVES Klíčová slova této kapitoly: Odvozování sloves kategorie mutační (desubstantiva, deadjektiva), kategorie transpoziční (slovesa odvozená z citoslovcí, příslovcí a zájmen), kategorie modifikační (slovesa s obměněným významem, deminutiva, iterativa, frekventativa). 13

14 I. KATEGORIE MUTAČNÍ odvozeniny od substantiv a adjektiv: desubstantiva vyjadřují vztah k substantivu vyjádřenému dějem, např. sportovat, veslovat, rozumět, hostit; deadjektiva vyjadřují 2 základní významy: stávat se nějakým (černat, šedivět, stárnout); činit nějakým (bělit, sladit, očerňovat). II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ slovesa odvozená z citoslovcí (mňoukat, žbluňkat); slovesa odvozená z příslovcí (zpozdit se, opětovat); slovesa odvozená ze zájmen (tykat, vykat). III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ slovesa s obměněným významem (vidové změny např. nést odnést); deminutiva (spát spinkat); slovesa opětovací (iterativa vrátit vracet); slovesa opakovací (frekventativa vracet vracívat). Otázky: 1. Která desubstantiva a deadjektiva jsou zastoupena v mutační kategorii odvozování sloves? Pokuste se vymezit jejich základní typy. 2. Vyjmenujte současně užívaná i zastaralá slovesa odvozená od zájmen. 3. Jaký je rozdíl mezi slovesy opětovacími a opakovacími? Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících sloves: zamířit, sedávat, přitakat, spinkat, kralovat, vonět, červenat, zvonit, solit, stolovat 7. ODVOZOVÁNÍ PŘ ÍSLOVCÍ Klíčová slova této kapitoly: Odvozování příslovcí kategorie mutační (příslovce odvozená ustrnutím ohebných tvarů), kategorie transpoziční (příslovce tvořená z přídavných jmen, číslovek a sloves), kategorie modifikační (hovorové varianty příslovcí a stupňované tvary). I. KATEGORIE MUTAČNÍ příslovce odvozená ustrnutím následujících tvarů: podstatných jmen v nepředložkových tvarech (ráno, místy); předložkových pádů substantiv a adjektiv (občas, naboso); předložkových pádů zájmen (zatím, pokaždé); slovesných tvarů (vleže, nehledě); frazeologických spojení (odjakživa, jaksepatří). 14

15 II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ příslovce tvořená z přídavných jmen (česky, nízko, sladce); příslovce tvořená z číslovek (dvojmo, pětkrát); příslovce tvořená ze sloves (mlčky, snožmo). III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ hovorové varianty příslovcí (tudyma, teďka); stupňované tvary příslovcí (daleko dále nejdále). Otázky: 1. Které ohebné tvary jiných slovních druhů přecházejí v ustrnulé podobě ke slovnímu druhu příslovcí? 2. Od kterých typů adjektiv a zájmen lze tvořit příslovce? 3. Vyjmenujte frekventovaně užívané hovorové varianty příslovcí. 4. Které druhy stupňování se užívají u příslovcí? Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících příslovcí: jaksepatří, kampak, ostošest, nahoře, snožmo, koňmo, mlčky, mezitím, nejvíce, místy 8. SLOŽENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Klíčová slova této kapitoly: Složení slovní zásoby, slovníky českého jazyka, aktivní a pasivní slovní zásoba, jádro a proměnlivá část slovní zásoby. ROZSAH ČESKÉ SLOVNÍ ZÁSOBY celkový počet slov v české slovní zásobě nelze přesně určit; odhad slov, založený na počtu hesel devítisvazkového Příručního slovníku jazyka českého, který vycházel v letech , je dnes již zastaralý; ovlivňující faktory: neustálá potřeba pojmenovávání nových skutečností, vyplývajících z rozvoje lidského poznání, a přejímání pojmenování z cizích jazyků, která postupně procházejí procesem formální adaptace a stávají se zdrojem rozšiřování české slovní zásoby; další slovníky, o něž se posuzování české slovní zásoby může opírat: čtyřsvazkový Slovník spisovného jazyka českého ( , hesel); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (jednosvazkový, 1. vyd. 1978, 2. vyd. 1994, hesel); překladové dvojjazyčné slovníky mívají podle typu vydání obvykle tis. hesel. Jiný způsob posuzování složení slovní zásoby: stanovení alespoň přibližného počtu slov, která znají uživatelé daného jazyka: slovní zásoba aktivní slova užívaná v běžné komunikaci mluvené i psané; slovní zásoba pasivní soubor slov, jimž uživatelé rozumějí, ale nepoužívají je; rozsah obou je individuální, u aktivní slovní zásoby může být 3-10 tisíc slov, u pasivní slovní zásoby bývá obvykle 3-6x vyšší. 15

16 Slovní zásobu tvoří jádro a proměnlivá část: jádro slovní zásoby základní slovní fond každého jazyka; slov v základní slovní zásobě je relativně málo, ale jsou často užívána často, jejich frekvence činí asi 90 % celkového počtu užívaných slov; charakteristika jádra české slovní zásoby: a) původ slov (domácí slova stará: matka, řeka, slova přejatá z cizích jazyků velmi dávno a zdomácnělá: škola, kostel, nebo přejatá později, nicméně frekventovaně užívaná: republika, banka); b) struktura slova kořenná, sama jsou základem pro další tvoření (les, dřevo); c) význam pojmenování nejdůležitějších skutečností spjatých se životem, tj. příbuzenských vztahů, obydlí, jejich částí a zařízení, částí lidského a zvířecího těla, zvířat, rostlin, základních lidských výrobků (nástrojů, oděvů, jídla) apod.; d) užívání slova jsou nepostradatelná pro běžnou komunikaci. větší část slovní zásoby: proměnlivá, neustále se vyvíjí; některá slova vycházejí z užívání, zastarávají, jiná jsou nově tvořena, získávají nové významy, nebo jsou nově přejímána z cizích jazyků; hranice mezi jádrem a proměnlivou částí jsou plynulé, mění se s vývojem potřeb pojmenování. Otázky: 1. Uveďte alespoň některé důvody, proč je obtížné určit celkový rozsah současné české slovní zásoby. 2. Ze kterých zdrojů vycházejí odhady celkového počtu slov? 3. Definujte pojmy aktivní a pasivní slovní zásoba. Jaký je jejich rozsah? 4. Čím je charakterizováno jádro slovní zásoby? 5. Jaký je vztah mezi jádrem a proměnlivou částí slovní zásoby? 9. VRSTVY SLOV VE SLOVNÍ ZÁSOBĚ Klíčová slova této kapitoly: Slova neutrální, slova oblastní (regionalismy; čechismy a moravismy), dialektismy (etnografické dialektismy), výrazy z obecné češtiny; profesionalismy, slangismy a argotismy; slova hovorová, knižní, odborné názvy (termíny), poetismy; slova zastaralá (historismy, archaismy lexikální, hláskové, slovotvorné, sémantické), neologismy; expresíva s citově pozitivním příznakem (zdrobněliny deminutiva, slova důvěrná familiární, domácká hypokoristika, dětská slova, eufemismy), expresíva s citově záporným příznakem (slova hanlivá pejorativní, zveličelá augmentativa, zhrubělá, vulgární, dysfemismy); expresivita inherentní a adherentní, expresivita hlásková, slovotvorná a lexikálně sémantická; slova přejatá přizpůsobená a nepřizpůsobená. Většina slov ve slovní zásobě: slova neutrální s funkcí pouze pojmenovávací, nepojí se k nim žádné vedlejší příznaky; tvoří jádro slovní zásoby a lze je použít bez omezení v různých oblastech vyjadřování; 16

17 ostatní slova ve slovní zásobě se vyznačují dalšími vedlejšími příznaky a obvykle náleží do proměnlivé části slovní zásoby. Podle typu vedlejšího příznaku náleží slova do následujících vrstev: I. VRSTVA SLOV PATŘÍCÍCH K NESPISOVNÝM ÚTVARŮM NÁRODNÍHO JAZYKA Z hlediska geografického rozlišujeme: a) slova oblastní (regionalismy): čechismy užívané častěji na území Čech (špitat, umolousaný, přišel dlouho = pozdě); moravismy užívané na Moravě a ve Slezsku (zatmět = zdržet se do setmění, haluz, dědina); b) dialektismy slova nářeční: běžné komunikační prostředky na ohraničených územích; charakterizační prostředky v uměleckém stylu; etnografické dialektismy výrazy spjaté se životem a zvyklostmi v určité oblasti (např. části oděvu, věci z domácnosti, jídlo apod.); c) výrazy z obecné češtiny, např. rejžák, vejšlap, zdejchnout se apod. Sociolekty výrazy představující nespisovnou vrstvu lexikálních prostředků charakteristických pro vyjadřování určitých sociálních, profesionálních nebo zájmových skupin lidí: p r o f e s i o n a l i s m y snaha o úspornost výrazových prostředků, citové zaujetí, lpění na tradici, vyjádření příslušnosti k prostředí nespisovné pracovní odborné názvy, obvykle neexpresívní; často cizího původu; s l a n g i s m y lexikální a frazeologické prostředky typické pro zájmové skupiny lidí a dočasná společensko-pracovní společenství; expresivita, metaforičnost, variabilita, jazyková hra; a r g o t i s m y výrazy užívané v mluvě příslušníků společenského podsvětí; snaha o utajení významu slov pro ostatní vrstvy společnosti. II. VRSTVY SLOV PODLE SLOHOVÝCH PŘÍZNAKŮ a) slova hovorová užití zpravidla omezeno na mluvené projevy; mohou být spisovná a nespisovná (hranice nejsou ostré a vývoj neustále postupuje ve směru od nespisovnosti ke spisovnosti); častá univerbizace, tj. tvoření spisovných i nespisovných jednoslovných výrazů z víceslovných pojmenování, např. záchranka; častá expresivita (nátřesk, binec); b) slova knižní 17

18 užití se neomezuje jen na texty literární, ale i psané projevy oficiálního charakteru a mluvené projevy pronášené při slavnostních příležitostech, např. odvětit, záhy; c) odborné názvy, termíny tvoří terminologie vědních oborů a dalších odvětví lidské činnosti; vlastnosti termínů: jednoznačnost (absolutní, např. dusičnan, nebo alespoň v daném oboru, např. spojka); přesnost, výstižnost; ustálenost, normalizovanost; neexpresívnost (citový příznak nežádoucí; u zdrobnělin typu kladívko, kovadlinka, lopatka se nepociťuje, názvy jsou lexikalizované); nosnost (možnost dalšího tvoření slov příbuzných a odvozených, které se pak také stávají termíny); d) poetismy slova užívaná v uměleckém stylu. III. VRSTVY SLOV PODLE ČASOVÝCH PŘÍZNAKŮ 1) slova zastaralá a) historismy výrazy označující věci již zaniklé; užití v uměleckém stylu pro vytvoření dobového koloritu a ve stylu odborném v oblasti historie; např. názvy historických zbraní (halapartna), staré vojenské tituly (mušketýr), názvy peněz (rýnský), sociální postavení a povolání osob (panoš) apod.; b) archaismy pojmenování vytlačená z užíváním jinými slovy běžnými, živými; označení věcí stále existujících; typy archaismů: lexikální výrazy nahrazené v současné době slovy jinými, např. šlojíř (závoj), škamna (školní lavice); hláskové výrazy užívané dnes s odlišným hláskovým složením, např. mučedlník (mučedník); slovotvorné slova tvořená zastaralými příponami, např. kabátec, měštěnín; sémantické zastaralý význam mnohoznačných slov, např. loket ve významu délková míra, branný jako hlídač v bráně ; 2) slova nová, neologismy neologismy slovotvorné, odvozené od výrazů stávajících, např. výrazy přechýlené (pivotmanka), deverbativní substantiva (úrazovost), některé typy kalků (jáismus); složeniny ze základů domácích (lůžkoden), přejatých (klipparáda), případně složeniny hybridní (studentohodina); neologismy sémantické nové významy slov, např. tunel (podvod). IV. VRSTVY SLOV EXPRESÍVNÍCH slova s citovým (emocionálním) příznakem, který se přidružuje k základnímu významu pojmenovávacímu: 18

19 1) expresíva s citově pozitivním příznakem zdrobněliny (deminutiva) dvoustupňové (zajíc zajíček) nebo třístupňové (oko očko očičko); slova důvěrná, familiární, užívaná v důvěrném styku osob (miláček); slova domácká, hypokoristika označení členů rodiny obecnými názvy (strýček, dědoušek), nebo domáckými podobami jmen vlastních (Jaroušek); dětská slova užívaná dětmi a dospělými v kontaktu s nimi (papat, hajat); eufemismy se zjemňující funkcí (skonat, indisponovaný); 2) expresíva s citově negativním příznakem slova hanlivá, pejorativní (herka, křáp); slova zveličelá augmentativa (babizna, tlusťoch); slova zhrubělá (žvanit, ožralec); slova vulgární; dysfemismy opak eufemismů, hrubé výrazy typu chcípnout, mrzák apod.; expresivita inherentní spjata přímo se slovem a jeho stavbou (dědoušek); expresivita adherentní vyplývá z užití slova v kontextu (kočka). Podle expresívního příznaku se rozlišuje: expresivita hlásková hlásková spojení neobvyklá ve slovech neexpresívních, např. kňučet, čučet; expresivita slovotvorná typické přípony u slov zdrobnělých a zveličelých; expresivita lexikálně sémantická souvisí se základním významem slova, např. citoslovce (fuj, hybaj), slova zvukomalebná (mňau) a slova od nich odvozená (mňoukat). V. VRSTVA SLOV CIZÍCH slova přejímaná do češtiny z cizích jazyků jsou hodnocena podle míry formální adaptace, tj. přizpůsobení českému jazyku v rovině výslovnostní, grafické, gramatické a slovotvorné; slova přizpůsobená (adaptovaná) např. džez, spíkr; slova nepřizpůsobená např. whisky, happy end; slova byla přejímána v různých obdobích, někdy došlo již k silnému zdomácnění (škola, salát), v jiných případech slova patří k běžným lexikálním prostředkům, ale stále je u nich zřetelný určitý rys cizosti (gól, exhibice, interview); slova byla v průběhu vývoje češtiny přejímána především z latiny (např. republika, student) a řečtiny (demokracie, hyperbola); celé terminologie některých vědních oborů jsou založeny na latině (např. lékařství, farmacie) i řečtině (geometrie, psychologie), totéž platí např. i u italštiny (klasická hudba) nebo francouzštiny (výrazy z oblasti módy, gastronomie, umění, baletu apod.); z němčiny přejala čeština mnoho slov pojmenovávajících i věci týkající se každodenního života (např. mince, punčocha); ze slovanských jazyků přejímala čeština v největší míře z ruštiny (vesmír, vzduch), polštiny (kořalka, okres), srbochorvatštiny (junák, snacha) a slovenštiny (zbojník, namyšlený); za exotismy jsou považovány přejímky např. z arabštiny, hebrejštiny, čínštiny, indiánských a eskymáckých jazyků; 19

20 v současné době probíhá přejímání slov především z angličtiny, a to nejvíce v oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, moderní hudby, sportu a publicistiky. Část pro zájemce: 1. Uveďte příklady frekventovaně užívaných čechismů a moravismů. 2. Které etnografické dialektismy znáte? Ve které oblasti se užívají? 3. Uveďte příklady profesionalismů, slangismů a argotismů. 4. Které poetismy znáte? 5. Které jsou typické přípony slov zdrobnělých a zveličelých? 6. V čem spočívá stále zřetelný rys cizosti u slov typu gól, exhibice nebo interview? 7. Vyjmenujte některé odborné názvy cizího původu, užívané v oborech naznačených v textu. Otázky: 1. Čím se liší slova neutrální a slova s vedlejším příznakem? 2. Jaký je rozdíl mezi regionalismy a dialektismy? 3. Jaké jsou nejvýraznější charakteristické rysy profesionalismů, slangismů a argotismů? 4. Které vrstvy slov podle slohových příznaků znáte? 5. Které jsou typické vlastnosti termínů? Vysvětlete je. 6. Jaký je základní rozdíl mezi historismy a archaismy? 7. Definujte pojem neologismus. 8. Jaké druhy expresivity rozlišujeme (uplatněte různá hlediska)? 9. Ze kterých jazyků přejímala čeština slova v průběhu svého vývoje a jaká je situace v současnosti? Úloha: Zařaďte následující výrazy do jednotlivých vrstev slovní zásoby: Alenka, archanděl, babča, bábinka, babizna, barabizna, bestseller, bufík (bufet), čeledín, dědoušek, flaška, halapartna, chlastat, jinoch, kabátec, komoří, loch (vězení), luna, panoš, psisko, sladkobol, spinkat, vesna, vozataj, zesnulý 1 0. SLOVNÍ VÝZNAM Klíčová slova této kapitoly: Slovní význam, denotace, konotace, význam lexikální a gramatický, slova plnovýznamová (autosémantická) a neplnovýznamová (synsémantická), slova jednovýznamová (jednoznačná) a mnohovýznamová (mnohoznačná, polysémní); metafora, metonymie (strukturní, kontextová, etymologická), synekdocha. Význam slova: jazykově ztvárněný odraz skutečnosti ve vědomí uživatelů daného jazyka; pojmový obsah může být spojen s průvodními významy expresívními a stylistickými; slovní význam se váže na výrazovou (formální) stránku slova, je společensky závazný a objektivní; znaková podstata: slovo neodráží skutečnost přímo, jeho zvuková ani grafická podoba nejsou zvukovým (grafickým) obrazem daného předmětu nebo skutečnosti; výjimka: zvukomalebná slova, v ostatních případech je vztah předmět pojem nahodilý, jejich spojení je věcí konvence; denotace: vyjádření věcného obsahu předmětu nebo skutečnosti (tzv. denotátu); konotace: případný spoluvýznam, obvykle expresívní nebo stylistický příznak; 20

TVOŘENÍ SLOV V ČEŠTINĚ

TVOŘENÍ SLOV V ČEŠTINĚ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury TVOŘENÍ SLOV V ČEŠTINĚ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. ZÁKLADNÍ POJMY SLOVOTVORBY Předmět

Více

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení

Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení První čtyři oddíly (autorka M. Houžvičková) vycházejí z klasického schématu základních rovin jazykového systému a zaměřují se na hláskosloví, tvoření slov, tvarosloví a skladbu. Každá kapitola v těchto

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy Opakování (V testu s uzavřenými odpověďmi je minimálně jedna odpověď vždy správná) 1. Jazyk je: a) schopnost člověka dorozumívat se b) konkrétní promluva

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

Současný český jazyk morfologie

Současný český jazyk morfologie Inovace předmětu Současný český jazyk morfologie Jaroslav Lipowski 2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 3 Obsah Úvod 1. Obecně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10 Olomouc, 1998 Sazba a typografie Hynek Olchava Obálku navrhlo grafické studio BastArt 1. vydání Vydalo nakladatelství Rubico Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc tel.: 068/522 88 92, fax: 068/522 88 93 ISBN:

Více

POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU REALIZOVANÉM NA ZŠ) Bakalářská práce

POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU REALIZOVANÉM NA ZŠ) Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury BRONISLAVA ESTERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk Přírodopis POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2008/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ ZEDNÍK 36-67-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 5 2. Charakteristika

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2010 Iryna Kovalenko Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

NEOLOGISMS IN CONTEMPORARY MOTOR JOURNALS

NEOLOGISMS IN CONTEMPORARY MOTOR JOURNALS Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Katedra českého jazyka a literatury Studijní program: Učitelství 2. stupně ZŠ Studijní program: (kombinace) Český jazyk

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná

Více