TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. OSTRAVA 2005

2 Obsah předmětu Úvod Tvoření slov a lexikologie úvod Slovotvorné postupy Slovotvorné procesy Odvozování podstatných jmen Odvozování přídavných jmen Odvozování sloves Odvozování příslovcí Složení slovní zásoby Vrstvy slov ve slovní zásobě Slovní význam Vztahy slov ve slovní zásobě Frazeologie Literatura ÚVOD Text studijní opory je určen především studentům oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ studujícím český jazyk v některé z kombinací předmětů. Jedná se o velmi stručné shrnutí náplně předmětu TVLEX, který je v rámci výuky tvořen přednáškami a cvičeními. K jednotlivým kapitolám jsou pro doplnění a procvičení teoretických pasáží připojeny úkoly k zamyšlení, otázky a úlohy. Informace jsou podány v redukované formě (většinou jsou zpracovány pouze v bodech a některé problémové body jsou jen naznačeny), která pro splnění úkolů za teoretickými částmi textu a pro přípravu ke zkoušce z uvedeného předmětu bezpodmínečně vyžaduje doplnění dalšími poznatky z odborné literatury, jejíž základní seznam je uveden v závěru textu. 2

3 1. TVOŘ ENÍ SLOV A LEXIKOLOGIE ÚVOD Klíčová slova této kapitoly: Tvoření slov, slovotvorba, pojmenování značková a motivovaná, fundace, slovo fundující, slovo fundované, slovotvorné svazky, slovotvorné řetězce, slovotvorná hnízda, pojmová báze a pojmový příznak (onomaziologická báze a onomaziologický příznak); lexikologie, nauka o slovní zásobě, lexém, sémém, frazém, sousloví. I. TVOŘENÍ SLOV tvoření slov (SLOVOTVORBA) se zabývá vytvářením nových slov a jejich užíváním; samostatná disciplína; společné rysy s lexikologií (tvořením slov vznikají nová pojmenování), morfologií (stejné jednotky morfémy) a syntaxí (v oblasti složenin). 2 základní typy pojmenování v češtině: 1) značková (nemotivovaná, základová), význam nelze odvodit ze slov současně existujících ve slovní zásobě (např. dům, les, bít); 2) motivovaná (popisná, nově utvořená), např. domeček, polesný, bitý, všechna slova složená, víceslovná pojmenování apod. fundace slovo fundující je součástí slova fundovaného; další pojmy slovotvorby: 1) slovotvorné svazky jedno slovo motivující a ostatní od něj odvozená, např.: dům domový, domovník, doma, domek; 2) slovotvorné řetězce vztah motivace (fundace) mezi sousedními členy, např.: dům domek domeček domečkový; 3) slovotvorná hnízda obsahují zároveň slovotvorné řetězce i svazky; motivované (fundované) slovo zahrnuje: pojmovou bázi (určitá třída jevu); pojmový příznak (odlišující znak od jiných jevů této třídy); také onomaziologická báze a onomaziologický příznak. Např. řidič báze: osoba; příznak: řídí. II. LEXIKOLOGIE nauka o slovní zásobě; samostatná disciplína, prolíná se s mluvnicí (gramatikou), pracují se stejnou základní jednotkou, slovem; lexikologie se zabývá stránkou lexikální (věcnou), zkoumá slovo jako jednotku pojmenování (obsah, formu a funkci); základní jednotky lexikálního systému: lexém (souhrn všech tvarů jednoho slova, slovníkové heslo); sémém (jeden z významů slova mnohovýznamového); frazém (základní jednotka frazeologická, spojení slov s ustáleným významem); 3

4 slovo nejčastější typ pojmenování (to však může být tvořeno i více slovy, např. souslovím (skok daleký) nebo frazémem (tvrdý oříšek); základní lexikologické disciplíny: lexikální sémantika (nauka o slovním významu); lexikografie (nauka o slovnících); etymologie (nauka o původu slov); onomaziologie (nauka o pojmenování); onomastika (nauka o vlastních jménech); frazeologie (nauka o frazeologických jednotkách). Otázky: 1. Se kterými lingvistickými disciplínami má slovotvorba společné znaky? 2. Jaký je rozdíl mezi slovy značkovými a motivovanými? Uveďte příklady. 3. Definujte pojem fundace. 4. Čím jsou tvořeny slovotvorné svazky, řetězce a hnízda? 5. Kterými stránkami slova jako pojmenování se zabývá lexikologie? 6. Které jsou základní lexikologické jednotky a jak jsou definovány? Uveďte příklady. 7. Čím se zabývají následující lexikologické disciplíny: sémantika, lexikografie, etymologie, onomastika, toponomastika a frazeologie? Úloha: Určete onomaziologickou bázi a onomaziologický příznak následujících slov: učebnice, houslista, dobrák, okenice, letiště, vinice, útočník, tmavovláska, dělitel, sněženka, vrchovina, hlídač, přikrývka. 2. SLOVOTVORNÉ POSTUPY Klíčová slova této kapitoly: Odvozování (derivace), slovotvorné kategorie, slovotvorné typy, slovotvorný (odvozovací) základ, slovotvorný (odvozovací) formant afix, prefix, sufix, koncovka, prefixace, sufixace, konverze, smíšené odvozování, cirkumfix, postfix, infix, interfix; skládání (kompozice), čistá (vlastní) kompozice, komplexní (smíšený) způsob kompozičně-derivační, spřahování (juxtapozice), složeniny koordinační, složeniny determinační; zkratky a zkratková slova, zkratky čistě grafické (samostatné, sdružené, sloučené, složené, zdvojené, stažené, kostrové), zkratky graficko-fonické, zkratky fonické, univerbizace. I. ODVOZOVÁNÍ derivace; nová jednoslovná pojmenování vznikají obměnami morfologické struktury slov; tvoření nového slova obměnou morfémové stavby; nově utvořená (derivovaná) slova se zařazují do slovotvorných kategorií (třídy slov majících stejný vztah ke slovu základovému); dále se slova dělí na slovotvorné typy (skupiny slov utvořené pomocí stejného slovotvorného prostředku formantu); slovotvorný (odvozovací) základ část slova, která se opakuje (např. dom-ek, domeč-ek, domeč-kový); slovotvorný (odvozovací) formant afix (prefix, sufix apod.). 4

5 Způsoby odvozování: 1) PREFIXACE (odvozování předponové) tvaroslovný charakter slova se nemění; slovní druh slova odvozeného zůstává stejný. Druhy předpon: a) předložkové (pod-, nad-, na-, u-, před-, proti-) a nepředložkové (pa-, pra-, vy-); b) domácí a cizí (anti-, sub-, kontra-, super-, extra-, re-, ex-, vice-); c) neslabičné (v-, s-, z-), jednoslabičné (pod-, nad-, na-, vy-, u-) a dvouslabičné (mezi-, proti-, místo-) Deprefixace velmi řídká, např. útes tes 2) SUFIXACE (odvozování příponové) odvozené slovo se vůči základovému mění podstatněji; může docházet ke změně slovního druhu (např. zimní zimník); přípona není samostatným slovem, připojuje se ke slovnímu základu; obvykle v sobě zahrnuje i tzv. ohýbací sufix (koncovku) a zařazuje slovo ke skloňovacímu nebo časovacímu vzoru. 3) KONVERZE (odvozování koncovkové) ke slovnímu základu se pouze připojí ohýbací koncovka, např. kámen kamení, vynést výnos (nulový morfém, nulová koncovka v 1. pádě). Druhy koncovek: 1) pádové žen -a, -y, -ě; dobr-ý, dobr-ého, jarn-í, -ího; 2) osobní (u sloves) nes-u, -eš, -e, -eme; 3) infinitivní děla-t nebo knižně -ti. také přechod slova z jedné slovnědruhové kategorie do druhé bez změny tvaroslovné formy: a) adverbializace ohebných tvarů (místy); b) změna příslovce v předložku (kolem domu); c) změna spojky v částici (že ti není hanba!); d) substantivizace adjektiv (vedoucí) a jiných slovních druhů (to tvoje věčné ale). 4) SMÍŠENÝ ZPŮSOB ODVOZOVÁNÍ realizován tzv. oboustrannými afixy (CIRKUMFIXY): a) prefixálně-sufixální (předponově-příponový), např. pata pod-pat-ek; b) prefixálně-konverzní (předponově-koncovkový), např. voda roz-vod-í. Méně časté typy formantů (afixů): POSTFIX slovotvorný afix připojený až za koncovku (např. kdo-koli); INFIX zvukový komplex dodatečně vkládaný do základu slova (mali-li-nký); INTERFIX segment vystupující mezi dvěma jednoduchými základy tvořícími složený základ (tzv. spojovací vokál, velk-o-město). 5

6 II. SKLÁDÁNÍ SLOV (KOMPOZICE) skládání slov ze dvou až tří slovotvorných základů; vždy se tvoří pojmenování motivovaná; kondenzovaná forma a vysoká explicitnost složených výrazů; v básnickém stylu zvýrazňují expresivitu vyjádření. Typy složenin: 1) podle slovních druhů složenin především substantiva (zlatovláska), adjektiva (modrozelený) a číslovky (třiatřicátý); 2) podle slovotvorného způsobu skládání 3 způsoby: a) čistá (vlastní) kompozice první a druhý komponent se spojují spojovacím vokálem (interfixem); zadní členy mohou existovat jako samostatná slova (např. novostavba); b) komplexní, smíšený způsob kompozičně-derivační vznikají složeniny odvozené; vždy se jedná o změnu významu; zadní členy nemohou existovat samostatně (např. tlakoměr); c) spřahování (juxtapozice) výsledkem jsou tzv. spřežky, vznikají formálním srůstem členů (komponentů) bez jejich morfologických změn; citátové (větné) spřežky vznikají spojením sloves a dalších větných členů v původním pořadí v jeden ustálený výraz (kdovíjaký); nevlastní spřežky vznikají spojením podstatných jmen a přívlastků bez spojovacích vokálů (pravděpodobný). 3) podle vztahu mezi členy: a) složeniny koordinační souřadnost, členy mají rovnocennou syntaktickou platnost; vztah členů prostě slučovací (severozápad), vztahově slučovací (ekonomicko-politický) nebo reciproční (česko-anglický); b) složeniny determinační podřadnost, závislost, jeden člen určuje druhý, který je mu nadřazen (krátkozraký). III. TVOŘENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SLOV slova se redukují na písmena nebo slabiky (tzv. krácení mechanické); prostředek jazykové ekonomie; zkratka a plná podoba výrazu mají vždy stejný význam. Typy zkratek: 1) Zkratky čistě grafické slouží ke zkracování jen v psaném projevu, čte se vždy jejich plná forma; z hlediska způsobů tvoření se dělí do následujících skupin: samostatné str. (strana) sdružené t. r. (tohoto roku) sloučené mj. (mimo jiné) složené, vzniklé ze složenin čs. (československý) 6

7 zdvojené pp (pianissimo) stažené, tvořené z prvního a posledního písmena slova fa (firma) kostrové kpt. (kapitán) 2) Zkratky graficko-fonické tvořené z iniciálových hlásek; píší se velkými písmeny a čtou se jako slova (např. NATO), nebo se hláskují po jednotlivých písmenech (OSN); zkratky převzaté z cizích jazyků je vhodné až na některé výjimky (např. BBC) hláskovat česky. 3) Zkratky fonické zkratková slova (slova zvukovým i tvaroslovným charakterem); příklady: názvy firem Čedok (Česká dopravní kancelář), osamostatněné části složených výrazů (kilo, auto), zkratky přejaté z cizích jazyků (sci-fi science fiction); výrazy hovorové nebo slangové, kde se uplatňuje mechanické krácení (nashle, matika); odvozeniny od zkratek fonických, např. CD cédéčko, PC písíčko, pécéčko. UNIVERBIZACE krácení sémantické, tvoření jednoslovného pojmenování z víceslovného, např. vysoká škola výška, dálkař (dálkový student, dálkový řidič, skokan do dálky), nebo utvoření slova s jedním slovním základem ze složeniny, např. rychlovlak rychlík. Úkoly k zamyšlení: 1. Definujte rozdíl mezi předponami předložkovými a nepředložkovými. 2. Z čeho vyplývá zvuková výraznost předpon v češtině? 3. U kterého slovního druhu jsou předpony nejproduktivnější? Otázky: 1. Které typy odvozovacích formantů znáte? 2. Jaký je rozdíl mezi formantem tvarotvorným a slovotvorným? 3. Definujte termín deprefixace. 4. Které druhy koncovek v češtině existují? 5. Definujte termín cirkumfix a uveďte příklady. 6. Uveďte příklady postfixů, infixů a interfixů. 7. Jaké jsou základní typy složenin a podle čeho se určují? 8. Uveďte příklady složenin koordinačních a determinačních. 9. Definujte pojem grafická zkratka. Které typy grafických zkratek znáte? 10. Jak se zvukově a pravopisně realizují zkratky graficko-fonické? 11. Uveďte příklady fonických zkratek, které jsou výsledkem mechanického krácení slov. 12. Co je to univerbizace? Úloha č. 1: K následujícím základovým slovům utvořte substantiva a adjektiva tvořená smíšeným odvozováním: kůň, les, moře, bok, kout, houba, břeh, vrch, víra, rok, hrad, led, prst, pata, hlava, cesta Úloha č. 2: Uveďte příklady adverbializace a substantivizace jiných slovních druhů. Úloha č. 3: Uveďte příklady graficko-fonických zkratek, u nichž se podobně jako u BBC užívá původní hláskování. Úloha č. 4: 7

8 Proveďte rozbor stavby slov: bezvědomí, doplňovačka, dosáhnuvší, hlupák, housátko, mlékař, modřín, nádraží, náhrdelník, násep, nazelenalý, nedopalek, nepřiberu, nesrovnatelnost, nezdvořák, nosíček, okolí, pahorek, podporučík, porost, předvolání, přístavba, rozcestí, schovávaný, stromoví, tazatelka, učenec, úspora, výlov, vyorávač, výtvarnice, zahraniční Úloha č. 5: Určete druhy následujících zkratek: aj., atd., BBC, CD, Čedok, ČSA, DAMU, fa (firma), kpt., např., NATO, n. l., OSN, pí, P.S., s. (strana), sci-fi, SIPO, SMS, t. r., tzn., USA Úloha č. 6: Určete druhy složenin: autoopravna, díkůvzdání, hlavolam, jihozápad, kazisvět, krvelačný, lidojed, mrakodrap, novomanžel, obranyschopnost, plynoměr, přelíčení, samospoušť, samouk, sebeobrana, spolupráce, starověk, telenovela, velkovýroba, vlastizrada, zvěrolékař 3. SLOVOTVORNÉ PROCESY Klíčová slova této kapitoly: Slovotvorné procesy, onomaziologické kategorie, mutace, transpozice, modifikace, produktivita slovotvorných typů. 3 základní slovotvorné procesy na základě srovnání významu a formy slova základového a slova nově utvořeného, jsou řazeny následujících onomaziologických kategorií: 1) Mutace slovo nově utvořené má jiný význam než slovo základové; dochází k větší změně než u ostatních slovotvorných procesů; slovní druh se může měnit i nemusí, např. slepý slepec, kniha knihař, běžet běžec, jídlo jídelna. 2) Transpozice ve srovnání se slovem základovým se u nově utvořeného mění slovní druh; nemění se lexikální význam, nově utvořené slovo má stejný význam jako slovo základové; např. vlastnost veselý veselost, děj létání létat; u mnohovýznamových slov se může jednat o dva různé procesy, např. psát psaní (děj = transpozice, dopis metonymické přenesení, změna slovního významu = mutace). 3) Modifikace obměna slovního významu slova základového; k původnímu významu slova se přidává příznak; nemění se slovní druh, např. milý miloučký; nejčastější typy modifikace: a) vidové změny sloves: sklít zasklít; b) stupňování adjektiv: slabý slabší nejslabší; c) tvorba zdrobnělin (deminutiv): obličej obličejík obličejíček; d) tvorba slov zveličelých (augmentativ): chlap chlapák, chlapisko; e) tvorba kolektiv: list listí; 8

9 f) tvorba výrazů přechýlených: student studentka; g) názvy mláďat: slon slůně. u každé slovotvorné kategorie existuje několik slovotvorných typů, tj. několik druhů formantů; ty jsou různě produktivní: neproduktivními se slova již netvoří; prostředky neomezeně produktivními se tvoří slova stále od jakéhokoliv základu např.: tvoření deverbativních substantiv (bití, učení), stupňování adjektiv apod. Úkol k zamyšlení: Uveďte příklady formantů na různém stupni produktivity. Otázky: 1. Jak se od sebe liší mutace, transpozice a modifikace z hlediska srovnání významu slova základového a nově utvořeného? 2. V rámci kterého slovotvorného procesu dochází u slova nově utvořeného ke změně slovního druhu? 3. Které nejčastější typy slovotvorných modifikací znáte? 4. ODVOZOVÁNÍ SUBSTANTIV Klíčová slova této kapitoly: Odvozování substantiv kategorie mutační (názvy činitelské, konatelské, prostředků, nositelů vlastností, výsledků děje, obyvatelské, příslušenské, míst), kategorie transpoziční (názvy vlastností a dějů), kategorie modifikační (názvy zdrobnělé, zveličelé, přechýlené, mláďat a hromadné). I. KATEGORIE MUTAČNÍ 1) Názvy činitelské pojmenování osob (zřídka zvířat nebo rostlin) podle charakteristické činnosti; odvozeny výhradně od základů slovesných; fundujícími slovy jsou nejčastěji přímo slovesa (plavat plavec), řidčeji dějová substantiva (původ původce), výjimečně dějová adjektiva (útočný útočník); pojmenování zvířat: obaleč, hlídač; názvy rostlin: osladič, vratič, vstavač; názvy matematických veličin: čitatel, jmenovatel, činitel, dělitel; nejčastější přípony: -TEL (stavitel), -Č (posluchač), -CE (soudce), -EC (chodec), -ČÍ (mluvčí), -NÍK (bojovník), -ÁK (divák), -AŘ (těžař), -L (kutil), -AN (trhan), -OUN (pěstoun), -NA (drbna), -DLO (motovidlo); přípony cizího původu: -ANT (demonstrant), -ENT (student), -OR (redaktor), -ÁTOR (programátor), -ISTA (komponista), -ÉR (režisér), -ER (dispečer). 2) Názvy konatelské označení osob (rostlin, zvířat) vykonávajících nějakou činnost spjatou se skutečností vyjádřenou substantivem; 9

10 pojmenovávají činnost podle toho, čeho se týká, ale tato činnost není v jejich základu vyjádřena, např. ryby lovit ryby rybář (nikoli lovec); domácí formanty: -AŘ (zubař), -NÍK (úředník), -ÁK (plameňák), -ÍŘ (hrnčíř) přípony cizího původu: -IK (dramatik), -ISTA (bohemista). 3) Názvy prostředků pojmenování věcí sloužících k nějaké činnosti jako nástroj; většinou odvozeniny od sloves, obvykle nedokonavých (rydlo, lehátko), výjimečně dokonavých (odzátkovač, vývrtka); domácí formanty: -Č (odpařovač), -ČKA (pračka), -KA (výhybka), -DLO (mýdlo), -TKO (těžítko), -NÍK (cedník), -ÁK (věšák), -IVO (topivo), -ÍK (budík); cizí přípony: -OR (televizor), -TOR a -ÁTOR (reproduktor, destilátor), -ER (kontejner), -ÉR (mixér), - IKUM a -IVUM (narkotikum, sedativum). 4) Názvy nositelů vlastností pojmenování živých bytostí i věcí podle vnějšího znaku nebo vnitřních charakteristických rysů chápaných jako vlastnost; odvozeny výhradně od adjektiv; pojmenování osob jsou označením typu (mladík, lakomec), nebo jsou to označení příležitostná, aktuální (opilec); názvy živočichů (bělouš), názvy rostlin (jalovec), názvy nerostů (živec); u maskulin jsou přípony: -EC (stařec), -ÍK (mladík), -ÁK (chytrák), -EK (předek), -ÁČ (boháč), -OCH (běloch), - OUŠ (bělouš), -ÝŠ (chřestýš), -AS (expresíva typu kliďas, zdrobněliny: bělásek), -ÁN (velikán); příponami feminin jsou: -ICE (pravice), -KA (lanovka), -INA (mělčina). 5) Názvy výsledků děje označení toho, co vzniká dějem; výsledky činností zlomit něco zlomek, výsledky vzniklé ze spontánních dějů výrůstek; výsledky děje mohou být konkrétní předměty výrobek, pozůstatky po nějaké činnosti ústřižek nebo názvy abstraktních výsledků požadavek; výhradně deverbativa; přípony: -EK (výsledek), -KA (vzpomínka), -INA (rozvalina), -ENÍ (odzbrojení). 6) Názvy obyvatelské pojmenování osob podle místa, které obývají nebo odkud pocházejí; místa mohou být obecná i vlastní (měšťan, Pražan); přípony: -AN (vesničan, Američan), -EC (cizinec, Portugalec), -ÁK (eskymák, Hanák), -NÍK (poustevník), -ÁN (Indián), -AL (horal) a -AT (Asiat). 10

11 7) Názvy příslušenské označení osob podle příslušnosti ke kolektivu nebo stoupenců hnutí a směrů; domácí přípony: -NÍK (družstevník), -EC (Přemyslovec), -ÁŘ (odborář), -ÁK (junák); cizí přípony: -ISTA (slávista) a -ITA (táborita). 8) Názvy míst pojmenování míst podle toho, co se na nich nachází (smetiště), co na nich roste, pěstuje se, chová se apod. (vinice, včelín) nebo co se na nich dělá (hřiště). II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ 1) Názvy vlastností vyjádření vlastnosti jako jevu, derivace výhradně od adjektiv, často abstrakta; přípony: -OST (krátkost), -STVÍ (bohatství), -CTVÍ (strojnictví), -OTA (dobrota), -INA (kantořina), -OBA (hniloba), -KA (dálka), -DA (křivda). 2) Názvy dějů vyjádření děje pojatého jako předmět, derivace výhradně od sloves; formanty maskulin: -OT (skřípot), -EK (úvazek), -TEK (užitek), -NEK (spánek); formanty feminin: -BA (léčba), -KA (půjčka), -ČKA (tancovačka), -ICE (tlačenice), -OTA (žebrota), -EŽ (loupež). III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ 1) Názvy zdrobnělé (deminutiva) vždy je zachován rod substantiva; někdy lze rozlišit 2 stupně zdrobňování (ryba rybka rybička), jindy existuje stupeň jen jeden (zajíc zajíček); lexikalizované odborné názvy termíny: (bubínek, kovadlinka, třmínek); obvykle označují věci menší (knížka), nebo mají emocionální příznak, a to pozitivní (maminka), nebo negativní (doktůrek). 2) Názvy zveličelé (augmentativa) vždy expresívní příznak, obvykle pejorativní; nejčastější přípony: -ÁK (měšťák), -ISKO (psisko), -AN (zoban), -AS (lotras), -IZNA (babina). 3) Názvy přechýlené ženské protějšky utvořené k mužským jménům; přípony: -KA (sousedka), -YNĚ (ministryně), -KYNĚ (soudkyně), -ICE (holubice), -A (blondýna). 4) Názvy mláďat 11

12 označují odvozené názvy užívané pro mláďata zvířat, např. slůně, kůzle, lvíče. 5) Názvy hromadné odvozeniny označující kolektiv, soubor jedinců téhož druhu; přípony: -STVO (bratrstvo), -CTVO (žactvo), -Í (listí), -OVÍ (stromoví), -EŽ (mládež), -INA (smrčina), -IVO (osivo). Otázky: 1. Od kterých slovních druhů a jakými příponami jsou odvozeny názvy činitelské a konatelské? 2. Uveďte příklady názvů prostředků (odvozených i neodvozených). 3. Jak je definován název nositele vlastnosti? 4. Určete rozdíl mezi názvy obyvatelskými a příslušenskými. 5. Co označují názvy míst? Uveďte příklady pro jednotlivé typy. 6. Od kterých slovních druhů a jakými příponami jsou odvozeny názvy vlastností a dějů? 7. Co je typické pro názvy zdrobnělé a zveličelé? 8. Uveďte nejčastější přechylovací přípony a příklady maskulin, která se užívají v nepřechýlené podobě i pro osoby ženského rodu. 9. Které názvy mláďat nejsou odvozeny v rámci modifikační kategorie od jiných substantiv? Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících substantiv: škůdce, jezdec, vrtačka, pískoviště, cizinec, spánek, běloba, psisko, domeček, běloch, mladík, hlídač, kabaretiér, ložnice, kůzle, královna, skřípot, rychlost, vesničan, podběrák, sladkost, předehra, jezuita, pravda, hnědák 5. ODVOZOVÁNÍ ADJEKTIV Klíčová slova této kapitoly: Odvozování adjektiv kategorie mutační (adjektiva přivlastňovací a vztahová v užším smyslu), kategorie transpoziční (deverbativa, adjektiva odvozená od příslovcí a předložkových pádů substantiv), kategorie modifikační (adjektiva s významem zesilujícím a zeslabujícím a stupňované tvary). I. KATEGORIE MUTAČNÍ adjektiva vztahová vyjadřující vztah vlastnosti k určité substanci: 1) adjektiva přivlastňovací (posesívní): a) individuálně přivlastňovací přípony: -ŮV, -IN (otcův, matčin); b) druhově přivlastňovací přípony: -SKÝ/-CKÝ (otcovský, panovnický) a -Í (kočičí); 2) adjektiva vztahová (relační) v užším smyslu: a) místní tvořená od názvů míst (ostravský, vzdušný); b) látková určující původ z nějaké látky (kovový); c) časová vyjadřující vztah k době, časovému úseku (ranní, hodinový); d) vyjadřující vlastnost podle nápadného znaku (vlasatý, deštivý); e) vyjadřující podobnost (kruhový, kruhovitý); 12

13 f) adjektiva široce vztahová (tvůrčí). II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ adjektiva dějová, odvozená od slovesných tvarů: a) přechodníku přítomného ženského rodu (zrající, nesoucí); b) přechodníku minulého ženského rodu (vykonavší, vrátivší se); c) příčestí trpného (mluvený, psaný); d) příčestí činného (znalý). další typy deverbativ: potřebný, volitelný; účelová adjektiva: prací, čisticí; adjektiva odvozená z příslovcí: dnešní, včerejší; adjektiva odvozená z předložkových spojení substantiv: pouliční, náhorní. III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ adjektiva s významem zesilujícím a zeslabujícím (velikananánský, maloulinký) stupňované tvary adjektiv (čistý čistší nejčistší). Otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi individuálně a druhově přivlastňovacími přídavnými jmény? 2. Jaký význam vyjadřují adjektiva vztahová místní, látková a časová? 3. Od kterých slovesných tvarů se odvozují adjektiva dějová? 4. Jaké další typy deverbativních adjektiv znáte? 5. Uveďte příklady různých typů stupňování adjektiv. Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících adjektiv: havraní, kruhový, smetanový, smetanovský, Smetanův, volitelný, voličský, zralý, zrající, včerejší, šijící, šicí, balící, balicí, nohatý, ovesný, válcový, polní, zraněný, domovský, čtecí, čitelný, čtoucí, čtený, napsaný 6. ODVOZOVÁNÍ SLOVES Klíčová slova této kapitoly: Odvozování sloves kategorie mutační (desubstantiva, deadjektiva), kategorie transpoziční (slovesa odvozená z citoslovcí, příslovcí a zájmen), kategorie modifikační (slovesa s obměněným významem, deminutiva, iterativa, frekventativa). 13

14 I. KATEGORIE MUTAČNÍ odvozeniny od substantiv a adjektiv: desubstantiva vyjadřují vztah k substantivu vyjádřenému dějem, např. sportovat, veslovat, rozumět, hostit; deadjektiva vyjadřují 2 základní významy: stávat se nějakým (černat, šedivět, stárnout); činit nějakým (bělit, sladit, očerňovat). II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ slovesa odvozená z citoslovcí (mňoukat, žbluňkat); slovesa odvozená z příslovcí (zpozdit se, opětovat); slovesa odvozená ze zájmen (tykat, vykat). III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ slovesa s obměněným významem (vidové změny např. nést odnést); deminutiva (spát spinkat); slovesa opětovací (iterativa vrátit vracet); slovesa opakovací (frekventativa vracet vracívat). Otázky: 1. Která desubstantiva a deadjektiva jsou zastoupena v mutační kategorii odvozování sloves? Pokuste se vymezit jejich základní typy. 2. Vyjmenujte současně užívaná i zastaralá slovesa odvozená od zájmen. 3. Jaký je rozdíl mezi slovesy opětovacími a opakovacími? Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících sloves: zamířit, sedávat, přitakat, spinkat, kralovat, vonět, červenat, zvonit, solit, stolovat 7. ODVOZOVÁNÍ PŘ ÍSLOVCÍ Klíčová slova této kapitoly: Odvozování příslovcí kategorie mutační (příslovce odvozená ustrnutím ohebných tvarů), kategorie transpoziční (příslovce tvořená z přídavných jmen, číslovek a sloves), kategorie modifikační (hovorové varianty příslovcí a stupňované tvary). I. KATEGORIE MUTAČNÍ příslovce odvozená ustrnutím následujících tvarů: podstatných jmen v nepředložkových tvarech (ráno, místy); předložkových pádů substantiv a adjektiv (občas, naboso); předložkových pádů zájmen (zatím, pokaždé); slovesných tvarů (vleže, nehledě); frazeologických spojení (odjakživa, jaksepatří). 14

15 II. KATEGORIE TRANSPOZIČNÍ příslovce tvořená z přídavných jmen (česky, nízko, sladce); příslovce tvořená z číslovek (dvojmo, pětkrát); příslovce tvořená ze sloves (mlčky, snožmo). III. KATEGORIE MODIFIKAČNÍ hovorové varianty příslovcí (tudyma, teďka); stupňované tvary příslovcí (daleko dále nejdále). Otázky: 1. Které ohebné tvary jiných slovních druhů přecházejí v ustrnulé podobě ke slovnímu druhu příslovcí? 2. Od kterých typů adjektiv a zájmen lze tvořit příslovce? 3. Vyjmenujte frekventovaně užívané hovorové varianty příslovcí. 4. Které druhy stupňování se užívají u příslovcí? Úloha: Určete onomaziologické kategorie a slovotvorné typy následujících příslovcí: jaksepatří, kampak, ostošest, nahoře, snožmo, koňmo, mlčky, mezitím, nejvíce, místy 8. SLOŽENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Klíčová slova této kapitoly: Složení slovní zásoby, slovníky českého jazyka, aktivní a pasivní slovní zásoba, jádro a proměnlivá část slovní zásoby. ROZSAH ČESKÉ SLOVNÍ ZÁSOBY celkový počet slov v české slovní zásobě nelze přesně určit; odhad slov, založený na počtu hesel devítisvazkového Příručního slovníku jazyka českého, který vycházel v letech , je dnes již zastaralý; ovlivňující faktory: neustálá potřeba pojmenovávání nových skutečností, vyplývajících z rozvoje lidského poznání, a přejímání pojmenování z cizích jazyků, která postupně procházejí procesem formální adaptace a stávají se zdrojem rozšiřování české slovní zásoby; další slovníky, o něž se posuzování české slovní zásoby může opírat: čtyřsvazkový Slovník spisovného jazyka českého ( , hesel); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (jednosvazkový, 1. vyd. 1978, 2. vyd. 1994, hesel); překladové dvojjazyčné slovníky mívají podle typu vydání obvykle tis. hesel. Jiný způsob posuzování složení slovní zásoby: stanovení alespoň přibližného počtu slov, která znají uživatelé daného jazyka: slovní zásoba aktivní slova užívaná v běžné komunikaci mluvené i psané; slovní zásoba pasivní soubor slov, jimž uživatelé rozumějí, ale nepoužívají je; rozsah obou je individuální, u aktivní slovní zásoby může být 3-10 tisíc slov, u pasivní slovní zásoby bývá obvykle 3-6x vyšší. 15

16 Slovní zásobu tvoří jádro a proměnlivá část: jádro slovní zásoby základní slovní fond každého jazyka; slov v základní slovní zásobě je relativně málo, ale jsou často užívána často, jejich frekvence činí asi 90 % celkového počtu užívaných slov; charakteristika jádra české slovní zásoby: a) původ slov (domácí slova stará: matka, řeka, slova přejatá z cizích jazyků velmi dávno a zdomácnělá: škola, kostel, nebo přejatá později, nicméně frekventovaně užívaná: republika, banka); b) struktura slova kořenná, sama jsou základem pro další tvoření (les, dřevo); c) význam pojmenování nejdůležitějších skutečností spjatých se životem, tj. příbuzenských vztahů, obydlí, jejich částí a zařízení, částí lidského a zvířecího těla, zvířat, rostlin, základních lidských výrobků (nástrojů, oděvů, jídla) apod.; d) užívání slova jsou nepostradatelná pro běžnou komunikaci. větší část slovní zásoby: proměnlivá, neustále se vyvíjí; některá slova vycházejí z užívání, zastarávají, jiná jsou nově tvořena, získávají nové významy, nebo jsou nově přejímána z cizích jazyků; hranice mezi jádrem a proměnlivou částí jsou plynulé, mění se s vývojem potřeb pojmenování. Otázky: 1. Uveďte alespoň některé důvody, proč je obtížné určit celkový rozsah současné české slovní zásoby. 2. Ze kterých zdrojů vycházejí odhady celkového počtu slov? 3. Definujte pojmy aktivní a pasivní slovní zásoba. Jaký je jejich rozsah? 4. Čím je charakterizováno jádro slovní zásoby? 5. Jaký je vztah mezi jádrem a proměnlivou částí slovní zásoby? 9. VRSTVY SLOV VE SLOVNÍ ZÁSOBĚ Klíčová slova této kapitoly: Slova neutrální, slova oblastní (regionalismy; čechismy a moravismy), dialektismy (etnografické dialektismy), výrazy z obecné češtiny; profesionalismy, slangismy a argotismy; slova hovorová, knižní, odborné názvy (termíny), poetismy; slova zastaralá (historismy, archaismy lexikální, hláskové, slovotvorné, sémantické), neologismy; expresíva s citově pozitivním příznakem (zdrobněliny deminutiva, slova důvěrná familiární, domácká hypokoristika, dětská slova, eufemismy), expresíva s citově záporným příznakem (slova hanlivá pejorativní, zveličelá augmentativa, zhrubělá, vulgární, dysfemismy); expresivita inherentní a adherentní, expresivita hlásková, slovotvorná a lexikálně sémantická; slova přejatá přizpůsobená a nepřizpůsobená. Většina slov ve slovní zásobě: slova neutrální s funkcí pouze pojmenovávací, nepojí se k nim žádné vedlejší příznaky; tvoří jádro slovní zásoby a lze je použít bez omezení v různých oblastech vyjadřování; 16

17 ostatní slova ve slovní zásobě se vyznačují dalšími vedlejšími příznaky a obvykle náleží do proměnlivé části slovní zásoby. Podle typu vedlejšího příznaku náleží slova do následujících vrstev: I. VRSTVA SLOV PATŘÍCÍCH K NESPISOVNÝM ÚTVARŮM NÁRODNÍHO JAZYKA Z hlediska geografického rozlišujeme: a) slova oblastní (regionalismy): čechismy užívané častěji na území Čech (špitat, umolousaný, přišel dlouho = pozdě); moravismy užívané na Moravě a ve Slezsku (zatmět = zdržet se do setmění, haluz, dědina); b) dialektismy slova nářeční: běžné komunikační prostředky na ohraničených územích; charakterizační prostředky v uměleckém stylu; etnografické dialektismy výrazy spjaté se životem a zvyklostmi v určité oblasti (např. části oděvu, věci z domácnosti, jídlo apod.); c) výrazy z obecné češtiny, např. rejžák, vejšlap, zdejchnout se apod. Sociolekty výrazy představující nespisovnou vrstvu lexikálních prostředků charakteristických pro vyjadřování určitých sociálních, profesionálních nebo zájmových skupin lidí: p r o f e s i o n a l i s m y snaha o úspornost výrazových prostředků, citové zaujetí, lpění na tradici, vyjádření příslušnosti k prostředí nespisovné pracovní odborné názvy, obvykle neexpresívní; často cizího původu; s l a n g i s m y lexikální a frazeologické prostředky typické pro zájmové skupiny lidí a dočasná společensko-pracovní společenství; expresivita, metaforičnost, variabilita, jazyková hra; a r g o t i s m y výrazy užívané v mluvě příslušníků společenského podsvětí; snaha o utajení významu slov pro ostatní vrstvy společnosti. II. VRSTVY SLOV PODLE SLOHOVÝCH PŘÍZNAKŮ a) slova hovorová užití zpravidla omezeno na mluvené projevy; mohou být spisovná a nespisovná (hranice nejsou ostré a vývoj neustále postupuje ve směru od nespisovnosti ke spisovnosti); častá univerbizace, tj. tvoření spisovných i nespisovných jednoslovných výrazů z víceslovných pojmenování, např. záchranka; častá expresivita (nátřesk, binec); b) slova knižní 17

18 užití se neomezuje jen na texty literární, ale i psané projevy oficiálního charakteru a mluvené projevy pronášené při slavnostních příležitostech, např. odvětit, záhy; c) odborné názvy, termíny tvoří terminologie vědních oborů a dalších odvětví lidské činnosti; vlastnosti termínů: jednoznačnost (absolutní, např. dusičnan, nebo alespoň v daném oboru, např. spojka); přesnost, výstižnost; ustálenost, normalizovanost; neexpresívnost (citový příznak nežádoucí; u zdrobnělin typu kladívko, kovadlinka, lopatka se nepociťuje, názvy jsou lexikalizované); nosnost (možnost dalšího tvoření slov příbuzných a odvozených, které se pak také stávají termíny); d) poetismy slova užívaná v uměleckém stylu. III. VRSTVY SLOV PODLE ČASOVÝCH PŘÍZNAKŮ 1) slova zastaralá a) historismy výrazy označující věci již zaniklé; užití v uměleckém stylu pro vytvoření dobového koloritu a ve stylu odborném v oblasti historie; např. názvy historických zbraní (halapartna), staré vojenské tituly (mušketýr), názvy peněz (rýnský), sociální postavení a povolání osob (panoš) apod.; b) archaismy pojmenování vytlačená z užíváním jinými slovy běžnými, živými; označení věcí stále existujících; typy archaismů: lexikální výrazy nahrazené v současné době slovy jinými, např. šlojíř (závoj), škamna (školní lavice); hláskové výrazy užívané dnes s odlišným hláskovým složením, např. mučedlník (mučedník); slovotvorné slova tvořená zastaralými příponami, např. kabátec, měštěnín; sémantické zastaralý význam mnohoznačných slov, např. loket ve významu délková míra, branný jako hlídač v bráně ; 2) slova nová, neologismy neologismy slovotvorné, odvozené od výrazů stávajících, např. výrazy přechýlené (pivotmanka), deverbativní substantiva (úrazovost), některé typy kalků (jáismus); složeniny ze základů domácích (lůžkoden), přejatých (klipparáda), případně složeniny hybridní (studentohodina); neologismy sémantické nové významy slov, např. tunel (podvod). IV. VRSTVY SLOV EXPRESÍVNÍCH slova s citovým (emocionálním) příznakem, který se přidružuje k základnímu významu pojmenovávacímu: 18

19 1) expresíva s citově pozitivním příznakem zdrobněliny (deminutiva) dvoustupňové (zajíc zajíček) nebo třístupňové (oko očko očičko); slova důvěrná, familiární, užívaná v důvěrném styku osob (miláček); slova domácká, hypokoristika označení členů rodiny obecnými názvy (strýček, dědoušek), nebo domáckými podobami jmen vlastních (Jaroušek); dětská slova užívaná dětmi a dospělými v kontaktu s nimi (papat, hajat); eufemismy se zjemňující funkcí (skonat, indisponovaný); 2) expresíva s citově negativním příznakem slova hanlivá, pejorativní (herka, křáp); slova zveličelá augmentativa (babizna, tlusťoch); slova zhrubělá (žvanit, ožralec); slova vulgární; dysfemismy opak eufemismů, hrubé výrazy typu chcípnout, mrzák apod.; expresivita inherentní spjata přímo se slovem a jeho stavbou (dědoušek); expresivita adherentní vyplývá z užití slova v kontextu (kočka). Podle expresívního příznaku se rozlišuje: expresivita hlásková hlásková spojení neobvyklá ve slovech neexpresívních, např. kňučet, čučet; expresivita slovotvorná typické přípony u slov zdrobnělých a zveličelých; expresivita lexikálně sémantická souvisí se základním významem slova, např. citoslovce (fuj, hybaj), slova zvukomalebná (mňau) a slova od nich odvozená (mňoukat). V. VRSTVA SLOV CIZÍCH slova přejímaná do češtiny z cizích jazyků jsou hodnocena podle míry formální adaptace, tj. přizpůsobení českému jazyku v rovině výslovnostní, grafické, gramatické a slovotvorné; slova přizpůsobená (adaptovaná) např. džez, spíkr; slova nepřizpůsobená např. whisky, happy end; slova byla přejímána v různých obdobích, někdy došlo již k silnému zdomácnění (škola, salát), v jiných případech slova patří k běžným lexikálním prostředkům, ale stále je u nich zřetelný určitý rys cizosti (gól, exhibice, interview); slova byla v průběhu vývoje češtiny přejímána především z latiny (např. republika, student) a řečtiny (demokracie, hyperbola); celé terminologie některých vědních oborů jsou založeny na latině (např. lékařství, farmacie) i řečtině (geometrie, psychologie), totéž platí např. i u italštiny (klasická hudba) nebo francouzštiny (výrazy z oblasti módy, gastronomie, umění, baletu apod.); z němčiny přejala čeština mnoho slov pojmenovávajících i věci týkající se každodenního života (např. mince, punčocha); ze slovanských jazyků přejímala čeština v největší míře z ruštiny (vesmír, vzduch), polštiny (kořalka, okres), srbochorvatštiny (junák, snacha) a slovenštiny (zbojník, namyšlený); za exotismy jsou považovány přejímky např. z arabštiny, hebrejštiny, čínštiny, indiánských a eskymáckých jazyků; 19

20 v současné době probíhá přejímání slov především z angličtiny, a to nejvíce v oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, moderní hudby, sportu a publicistiky. Část pro zájemce: 1. Uveďte příklady frekventovaně užívaných čechismů a moravismů. 2. Které etnografické dialektismy znáte? Ve které oblasti se užívají? 3. Uveďte příklady profesionalismů, slangismů a argotismů. 4. Které poetismy znáte? 5. Které jsou typické přípony slov zdrobnělých a zveličelých? 6. V čem spočívá stále zřetelný rys cizosti u slov typu gól, exhibice nebo interview? 7. Vyjmenujte některé odborné názvy cizího původu, užívané v oborech naznačených v textu. Otázky: 1. Čím se liší slova neutrální a slova s vedlejším příznakem? 2. Jaký je rozdíl mezi regionalismy a dialektismy? 3. Jaké jsou nejvýraznější charakteristické rysy profesionalismů, slangismů a argotismů? 4. Které vrstvy slov podle slohových příznaků znáte? 5. Které jsou typické vlastnosti termínů? Vysvětlete je. 6. Jaký je základní rozdíl mezi historismy a archaismy? 7. Definujte pojem neologismus. 8. Jaké druhy expresivity rozlišujeme (uplatněte různá hlediska)? 9. Ze kterých jazyků přejímala čeština slova v průběhu svého vývoje a jaká je situace v současnosti? Úloha: Zařaďte následující výrazy do jednotlivých vrstev slovní zásoby: Alenka, archanděl, babča, bábinka, babizna, barabizna, bestseller, bufík (bufet), čeledín, dědoušek, flaška, halapartna, chlastat, jinoch, kabátec, komoří, loch (vězení), luna, panoš, psisko, sladkobol, spinkat, vesna, vozataj, zesnulý 1 0. SLOVNÍ VÝZNAM Klíčová slova této kapitoly: Slovní význam, denotace, konotace, význam lexikální a gramatický, slova plnovýznamová (autosémantická) a neplnovýznamová (synsémantická), slova jednovýznamová (jednoznačná) a mnohovýznamová (mnohoznačná, polysémní); metafora, metonymie (strukturní, kontextová, etymologická), synekdocha. Význam slova: jazykově ztvárněný odraz skutečnosti ve vědomí uživatelů daného jazyka; pojmový obsah může být spojen s průvodními významy expresívními a stylistickými; slovní význam se váže na výrazovou (formální) stránku slova, je společensky závazný a objektivní; znaková podstata: slovo neodráží skutečnost přímo, jeho zvuková ani grafická podoba nejsou zvukovým (grafickým) obrazem daného předmětu nebo skutečnosti; výjimka: zvukomalebná slova, v ostatních případech je vztah předmět pojem nahodilý, jejich spojení je věcí konvence; denotace: vyjádření věcného obsahu předmětu nebo skutečnosti (tzv. denotátu); konotace: případný spoluvýznam, obvykle expresívní nebo stylistický příznak; 20

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Lexikologie a sémantika

Lexikologie a sémantika Lexikologie a sémantika Pojem a pojmenování Člověk dokáže abstraktně myslet, může mít pojem o určité věci Věc: skutečná věc v daném světě Pojem: myšlenková konstrukce umožňující o něčem myslet Pojmenování:

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Slova jednoznačná a mnohoznačná

Slova jednoznačná a mnohoznačná Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura Slovní zásoba a její rozvrstvení

Český jazyk a literatura Slovní zásoba a její rozvrstvení Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s1 Obsah Úvod... 3 1 ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU; PŘENÁŠENÍ

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

DUM: VY_32_INOVACE_112

DUM: VY_32_INOVACE_112 Datum: 31. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_112 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 f.voborská/41-46/6 6.2.2009 21:56 Stránka 41 Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tools for Inputting Morphological Data A Proposal

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 01 - Jazyková přípravy Mgr. Vlasta Zárybnická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více