Enzo Dara - legenda komické opery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enzo Dara - legenda komické opery"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Sólový zpěv Enzo Dara - legenda komické opery Diplomová práce Autor práce: David Szendiuch Vedoucí práce: doc. Mgr. MgA. Monika Holá Ph.D. Oponent práce: PhDr. Alena Borková Brno 2015

2 Bibliografický záznam Szendiuch, David: Enzo Dara - legenda komické opery (Enzo Dara - legend of comic opera). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra zpěvu, 2015, s. 49. Vedoucí magisterské práce doc. Mgr. MgA. Monika Holá Ph.D. Anotace Diplomová práce na téma Enzo Dara - legenda komické opery pojednává o italském operním pěvci Enzo Darovi. V práci je dokumentován vývoj jeho bohaté pěvecké kariéry, která od počátku 70. let minulého století nevyhnutelně mířila k světovým operním jevištím. Cílem je představit a vyzdvihnout tohoto výjimečného operního pěvce, který dokázal v průběhu své kariéry zvládnout téměř všechny basové komické role na nejvyšší mistrovské úrovni. Nemalou měrou tak přispěl k obohacení hudební kultury, která si zasluhuje podrobnější prezentaci v českém hudebním prostředí. V nejlepších letech svého života, zužitkoval své životní zkušenosti v pozici režiséra a pedagoga. Annotation This Master's Thesis, with the subject "Enzo Dara- the legend of comical opera", deals about Italian singer Enzo Dara. In the master's thesis it is described his rich singing career, which was, inevitable, since the beginning of seventies of last century, heading to the worlds opera stages. The aim of the master's thesis is to introduce as well as to emphasize this extraordinary opera singer who managed during his career to deal with all his bass comical roles at the most possible highest masterly level. Hi thus considerably contributed to enrich music culture that is worthy in-depth presentation in Czech musical environment. In his best years of his life he applied his life experience in the role of director and pedagogue. Klíčová slova - Opera, Enzo Dara, komická opera, bas Keywords - Opera, Enzo Dara, comic opera, bas,

3 Prohlášení Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Brno, dne 1. března Podpis

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Mgr. MgA. Monice Holé Ph.D. a prof. PhDr. Jindřišce Bártové za odborné vedení, za jejich cenné rady a připomínky v době zrodu této práce. Také bych rád poděkoval své tetě PhDr. Janě Szendiuchové-Ghidini, která zprostředkovala setkání s osobností Enza Dary, ale především mi zásadním způsobem pomohla vypořádat se s problematikou italského jazyka.

5 Obsah Poděkování... 4 Úvod Operní dráha Enza Dary Vývoj Darovi operní kariéry Významná období pěvecké kariéry Enza Dary Ocenění Enza Dary Vlastnosti komických postav a pohled Enza Dary O komičnosti Podmínky fungování humoru Dara o humoru v opeře a v životě Enzo Dara pedagogem a režisérem Interview s Enzo Darem Závěr Literatura Přílohy... 1

6 Úvod Není na světě mnoho známých pěveckých osobností, které se dokázaly prosadit ve stylu komických operních rolí. Když jsem já sám v průběhu několika posledních let studoval role komického charakteru, jako jsou například role Dulcamary v Donizettiho Nápoji lásky, role Kecala ve Smetanově Prodané nevěstě, role Pappagena v Kouzelné flétně W. A. Mozarta, role Leporella v opeře Don Giovanni od W. A. Mozarta, nebo role Basilia v opeře Lazebník sevillský od G. Rossiniho, uvědomil jsem si, že komické role mají v opeře jisté zvláštnosti, které je nutné vložit do celkového projevu. Proto jsem se zaměřil na operní pěvce, kteří se dokázali v tomto oboru prosadit na světové úrovni. Mezi nejznámější představitele tohoto repertoáru patřili například Sesto Bruscantini, Fernando Corena, Evgeny Nesterenko, Samuel Ramey, Ruggero Raimondi a v neposlední řadě Enzo Dara a mnozí další. Přemýšlel jsem, který ze zmíněných pěvců se jeví v tomto komickém oboru jako nejvýraznější. Samuel Ramey je pro mě dlouhodobě velkým pěveckým vzorem, ale komický repertoár je pro něj přece jen okrajovou záležitostí, neboť těžiště jeho nejvýraznějších rolí přece jen tkví v postavách vážnějšího charakteru. V mnoha operách Giuseppe Verdiho, Wolfganga Amadea Mozarta, George Bizeta, Arriga Boita, či Gioacchina Rossiniho a jiných, totiž ztvárnil především hlavní postavy, které nemají s komickou stránkou nic společného. Při výběru osobnosti mi nakonec pomohla souhra několika náhod a okolností. Má teta, žijící v Itálii, mimochodem také členka operetního souboru, bydlí v blízkosti Mantovy, kde žije také již zmíněný italský operní pěvec Enzo Dara. Protože mi bylo umožněno setkat se s ním osobně, rozhodl jsem se zaměřit tuto práci na jeho osobnost ve spojení s komickými operními rolemi. Cílem této práce je podrobně zaznamenat pěveckou kariéru Enza Dary, včetně vymezení důležitých milníků, které ho přivedly až na světová operní jeviště. Vyšší míra pozornosti je pak věnována rolím, které se staly jeho doménou a zapříčinily jeho současné uplatnění v oblasti operní režie a pedagogiky. Konečně Enzo Dara si bezpochyby zaslouží být poněkud blíže představen českému opernímu prostředí, kde mu doposud nebyla věnována odpovídající míra pozornosti. 6

7 Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž první podává stručný přehled vývoje operní dráhy Enza Dary s důrazem na důležité milníky v jeho kariéře. Jsou zde zmíněna také setkání s významnými osobnostmi operního světa a také zisk čestných i uměleckých ocenění. Kapitola druhá je věnována humoru v opeře. Je zde stručně pojednáno o základních definicích humoru, což je nezbytné pro pochopení jeho transformace do operního projevu. Kromě těchto obecných úvah je zde především kladen důraz na hlavní myšlenky a vlastní pohled Enza Dary. Neboť Dara nebyl jen úspěšným operním pěvcem, ale vždy byl i zvídavým a vtipným pozorovatelem všeho, co se týká bohatství lidských charakterů a operního světa jako takového. Ve třetí kapitole jsou zmíněny posloupně navazující doplňující pedagogické a režijní aktivity, v nichž dokázal zúročit své dlouholeté zkušenosti. Osobní kontakt s Enzo Darem se přímo podbízel ke vzniku interview, jehož záznam je v kapitole 4., kde jsou zachyceny některé jeho myšlenky ve vztahu ke komické opeře i osobnímu životu. 7

8 1. Operní dráha Enza Dary Enzo Dara je italský basista, který se narodil v italské Mantově 13. října Díky své mistrovské interpretaci komických rolí, jako například Don Pasquale ve stejnojmenné Donizettiho opeře, Don Bartolo v Rossiniho Lazebníku sevillském nebo Don Magnifico v Rossiniho Popelce, tak od počátku 70. let minulého století představoval naprostý vrchol v interpretaci basových operních rolí komického charakteru nejen v Itálii, ale i ve světě Vývoj Darovi operní kariéry V minulém století v Itálii běžně probíhalo hudební vzdělávání tak, že mnoho slavných italských, ale i světových pěvců nenavštěvovalo hudební konzervatoře a akademie, ale studovalo soukromě u významných učitelů, kteří se proslavili ve světě. To je případ také Enza Dary, který začal své studium zpěvu soukromě u maestra Bruna Suttiho na podzim roku 1956, tedy ve svých osmnácti letech. Díky svému výjimečnému talentu již o rok později, uskutečnil svůj první koncert (20. dubna 1957), v sále Corale L.Campiani v Mantově. V témže roce se také zúčastnil národního pěveckého konkurzu v Bologni, kde dosáhl významného úspěchu a díky tomu získal stipendium. V dalších třech letech zpíval postupně na padesáti koncertech v Mantově a okolí, v Reggio Emilia, Cremoně a Bresci. V červenci 1960 vyhrál ve své kategorii Festival Lirico di Fano ve městě Fano, na základě kterého mu byly nabídnuty jeho první role v opeře. Ještě téhož roku tak debutoval ve svých prvních dvou rolích a to 14. září v roli Rouchera v opeře Andrea Chénier v divadle Rossi di Fano (ve městě Fano) a hned o dva dny později tedy 16. září ztvárnil roli Collina v Pucciniho Bohémě tamtéž. Poté, co po několik dalších let Dara v mnoha operách interpretoval menší role, v roce 1967 konečně debutoval v Reggio Emilia jako basso-buffo v roli Dulcamary v Nápoji lásky od Gaetana Donizettiho. Teprve tato role vyjevila naplno jeho talent pro komické role a odstartovala naplno jeho světovou kariéru komického basisty. Od 8

9 té doby nesčetněkrát, až do dnů nedávno minulých, Dara interpretoval hlavní komické role, jako jsou Don Bartolo v Lazebníku sevillském, Don Magnifico a Dandini v Rossiniho Popelce nebo Dona Pasquala ve stejnojmenné Donizettiho opeře a již zmíněného Dulcamaru v Donizettiho Nápoji lásky. Stal se ale také představitelem mnoha rolí D. Cimarosy, G. Paisiella, W. A. Mozarta a jiných významných operních skladatelů. Další významnou premiérou byla pro Daru v roce 1969 Rossiniho opera Italka v Alžíru, ve které ztvárnil postavu Mustafy na Festivalu dei Due Mondi ve Spoletu. A o necelé dva roky později, tedy v roce 1971 již přišla nabídka z milánské La Scaly, kde debutoval hned ve dvou stěžejních basových komických rolích. První byla již pro něj dobře známá role Dulcamary z Donizettiho Nápoji lásky pod vedením dirigenta Giuseppa Patanè 1. S druhou rolí se v minulosti také již několikrát setkal a byla jí role Dona Bartola v Rossiniho Lazebníku sevillském pod vedením Claudia Abbada. 2 V následujících letech se účastnil několika turné s milánskou La Scalou do Anglie, kde v roce 1976 v londýnské Covent Garden zpíval roli Dandiniho v Rossiniho Popelce, a také do Spojených států Amerických, kde zpíval stejnou roli v brazilském San Paolu v Teatro Municipal, a poté ve Washingtonu v Kennedyho Centru. Po zhruba pětiletém období, kdy Dara působil především na domácích scénách a příležitostně v několika operních domech evropských, se v roce 1981 objevil v Buenos Aires, kde zpíval roli Taddea v Rossiniho Italce v Alžíru. V témže roce se také zúčastnil turné do Japonska, kde pod vedením maestra Claudia Abbada ztvárnil roli Dona Bartola v Rossiniho Lazebníku sevillském. Roku 1982 následoval další významný operní debut a to v newyorské Metropolitní opeře, kde ztvárnil postavu Dona Bartola. Později se sem s touto rolí vrátil ještě několikrát. V roce 1984 přišla další nabídka na hostování ze zahraničí, 1 Giuseppe Patanè (1932 Neapol 1989 Mnichov), italský světoznámý dirigent, který působil mnoho let v italské La Scale a na všech významných italských a světových operních scénách. 2 Claudio Abbado (1933 Milano 2014 Bologna), italský světoznámý dirigent, který byl od roku 1968 uměleckým ředitelem La Scaly, ale také od roku 1971 hlavním dirigentem Vídeňské filharmonie a orchestru Vídeňské státní opery. Od roku 1989 byl šéfdirigentem Berlínské filharmonie. V roce 2013 byl jmenován italským prezidentem Giorgiem Napolitanem doživotním senátorem. 9

10 konkrétně ze Santiaga de Chile, kde se Dara představil v roli Mustafy. Mimo jiné se stal prvním Baronem z Trombonoku v moderní historii Rossiniho Cesty do Remeše. Následně působil především v Itálii, ale vracel se jak do New Yorku, tak do Japonska a opakovaně se prezentoval vídeňskému publiku. Následně se poprvé představil také mnichovskému publiku. Mezi ostatní významné operní domy, ve kterých Enzo Dara zpíval, patří například l Opera national de Paris, il Liceu di Barcellona, l Opera di Monte Carlo, l Opera di Houston, ale také Bolšoj Těatr v Moskvě. Bez zbytečného zveličování tedy můžeme říct, že Enzo Dara přes čtyřicet let zpíval s nejslavnějšími zpěváky a dirigenty v nejznámějších divadlech po celém světě a všude byl oceňován jak kritikou, tak publikem. Jeho pěvecká kariéra byla na ústupu od roku 2000, poslední představení Dara odezpíval počátkem roku V osobnosti Enza Dary se postupně začaly slučovat role pěvce s rolí režiséra. Od 90. let minulého století se tedy věnuje také operní režii, s přáním zužitkovat co nejlépe své obrovské zkušenosti, které nabyl během své dlouhé kariéry. Jeho režijní debut se uskutečnil ve Filarmonico di Verona, kde režíroval jemu dobře známého Rossiniho Lazebníka sevillského. Dara je také spisovatelem a novinářem. V roce 1994 vyšla jeho první kniha I komický hlas má co říci. Postavy mezi řádky 3, která je vtipnou a mnohdy ironickou sbírkou vzpomínek, vtipů a příhod z operního prostředí, které sám zažil, napřed jako jak sám v knize řekl zapálený student, a později jako zpěvák v různých etapách své pěvecké kariéry. Poté v roce 2004 byla vydána jeho druhá kniha Osobnosti v houslovém klíči 4. V této knize Dara vypráví o svých setkáních, během své dlouhé kariéry, se čtrnácti velkými osobnostmi hudebního a divadelního světa. Jak je jeho stylu vlastní, nesnaží se jednoduše vyprávět o vývoji jejich kariéry, ale snaží se zdařile vystihnout jejich lidské vlastnosti, které jak sám píše, obohatili jeho vlastní život. V pořadí třetí kniha vyšla v roce 2013 pod názvem Ztracené role. 5 V této knize rozebírá a komentuje třináct hlavních divadelních postav, jejichž byl interpretem. Třináct rolí, vybraných z padesáti komických rolí, které sám ztělesnil. Dara v této 3 DARA, E.: Anche il buffo nel suo piccolo. Personaggi tra il rigo. Mantova: Gioiosa, DARA, E.: I personaggi in chiave. Parma: Azzali Editori s. n. c., DARA, E.: I personaggi perduti. Parma: Azzali Editori s. n. c.,

11 knize nevytvořil vědeckou ani filologickou studii těchto postav, ale nabízí čtenáři zajímavé a kompetentní postřehy a úvahy, často doprovázené vtipným vyprávěním vlastních zážitků. Také se v této knize můžeme dozvědět zajímavosti o slavných historických interpretacích těchto rolí, k nimž Dara zaujímá jak kritický postoj, tak také obdiv. Kniha je čtivá, záměrně bez literárních odkazů. Díky těmto skutečnostem se kniha setkala s velkým zájmem a také ohlasem veřejnosti a oceněním kritiky. Například prestižní italský divadelní časopis Il Palcoscenico v recenzi Roberta Chittoliniho o knize napsal: Enzo Dara musí byt považován za výjimečnou postavu v italském divadelním světě po druhé světové válce. V rámci takzvané Rossiniho renesance 6 přispěl k dodání váhy a úcty ke komickému basu a získal si tak místo, které přes snahu mnohých, zůstává bez dědiců, a to díky šířce a hloubce Darova pojetí těchto postav 7 Všemi kritiky je oceňováno nejen Darovo pěvecké a herecké umění, ale i jeho aktivita vášnivého publicisty. Giancarlo Landini v divadelním časopise L' Opera, v recenzi knihy z května roku 2014, napsal: Žertem bych mohl říct, že Dara je grafoman. Ve skutečnosti Dara je schopen kritického pohledu, aniž by upadl do hagiografie (písemnictví s náměty životních osudů a činů světců), apologie a to i když analyzuje vlastní činnost. Inteligence neroste na stromech. Toto dokázal také na divadelních prknech: knihy to jen potvrzují. Jedna lepší než druhá. 8 Podle mého mínění, by byl zajímavý i její překlad do češtiny. Byl by to zajisté přínos nejen pro milovníky opery a všechny, kdo žijí operním uměním, ale i pro mladé začínající zpěváky a případné adepty na tyto komické role. V roce 2014 Enzo Dara oslavil 54 let strávených na jevištích italských i světových operních domů. Za tuto dobu se setkal s mnoha významnými zpěváky, dirigenty, režiséry a osobnostmi z hudebního světa. Ještě dnes je stále aktivním 6 Termín blíže osvětluje samotný Enzo Dara v rozhovoru z CHITTOLINI, R.: Dara non molla ricomincia da tre ("I personaggi perduti"e la loro presenza scenica). Il Palcoscenico, 7/2013, s. 17. Enzo Dara deve essere considerato una figura eccezionale nel panorama del teatro lirico del dopoguerra. Ha contribuito a ridare peso e dignità al tipo del buffo e all interno della Rossini Renaissance (ma non solo di quella), ha occupato un posto che, nonostante gli sforzi di molti, rimane senza eredi per la completezza del disegno dei personaggi affrontati 8 LANDINI, G.: Enzo Dara I personaggi perduti. L'Opera, mensile per il mondo del melodramma, 5/2014. Scherzando, potrei dire che è un grafomane. In realtà Dara è capace di esercitare l arte di giudizio, senza cadere nell agiografia, nell apologia neppure quando procede all analisi del proprio operato. L intelligenza non è acqua. L ha mostrato sul palcoscenico: i libri la confermano. Uno più bello dell altro. 11

12 režisérem a pedagogem. Enzo Dara je pevnou součástí slavné mantovské pěvecké školy, která ve dvou posledních stoletích na sebe upoutala světovou pozornost díky svým interpretům, kteří byli součástí tisíce divadelních nastudování oper v Itálii a ve světě. Mezi nejslavnější pedagogy této školy patří Ettore Campogalliani, který byl také hudebním skladatelem a vychoval mnoho operních hvězd. Mezi nejznámější patří například Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Aldo Proti, Renata Scotto, Flaviano Labo, Mirella Freni, Luciano Pavarotti či Ruggero Raimondi. Podařilo se mu vychovat také své následovníky, vynikající učitele zpěvu a studia operních rolí, z nichž nejslavnější je modenský Leone Magiera či mantovský Dino Gatti, kteří se proslavili v celém světě Významná období pěvecké kariéry Enza Dary Za první opravdu důležitý moment Darovi kariéry lze považovat rok 1967, kdy po několika letech zpěvu menších rolí, přišly nabídky na stěžejní role basového komického repertoáru. První byla role Dulcamary z Donizettiho Nápoje lásky pod vedením italského dirigenta Gianfranca Masiniho, v režii italského režiséra Beppeho Menegattiho. Zde se také setkal s mladým italským tenoristou Lucianem Pavarottim, se kterým studoval v Mantově. Představení mělo premiéru 1. února v Reggio Emilia v Teatro Valli. V tomtéž měsíci byly ještě další tři reprízy, a to 7. února ve Ferraře v Teatro Comunale, 14. února v Guastalle v Teatro Ruggeri 9 a 16. února v Modeně v Teatro Comunale. S Lucianem Pavarottim Dara zpíval za svou dlouhou kariéru na různých místech ještě nesčetněkrát a postupem času se stali velkými přáteli, kteří se pravidelně navštěvovali. V dubnu 1991 Dara zpíval jako host na koncertě, kde Luciano Pavarotti slavil třicet let své kariéry. Objevil se tam po boku hvězd, jmenovitě Piero Cappuccilli, Shirley Verrett, Marian Anderson, Raina Kabaivanska a dalších. O jejich vzájemné úctě svědčí i jejich vzájemné konfrontace. Pavarotti například mluvil o Darovi 9 Guastallské divadlo Ruggero Ruggeri, bylo vyprojektované architektem Antoniem Vasconim u příležitosti sňatku Ferdinanda Carla s Annou Isabellou, dcerou guastallského Vévody. Práce začaly v roce 1671 na Vévodův podnět. Vzhledem k mnoha obtížím, bylo divadlo plně funkční až v roce Italská provincie je plná překrásných malých divadel z 18. a 19. století, které během 70. a 80. let 20. století (tedy těsně po období kdy Dara v těchto divadlech zažil několik svých premiér) upadly a teprve v posledních letech dochází k jejich renovaci a k jejich zprovoznění. 12

13 v jednom interview v rámci programu La Barcaccia, dne 20. září 2000 takto: Zdravím Enza s velkou radostí. Zpívali jsme spolu v Nápoji lásky, zpívali jsme spolu na koncertech, když jsme byli mladí. Oba dva jsme studovali v Mantově, já s jedním učitelem, on s druhým. Čtyřicet let kariéry je úctyhodné období, mohlo by to být upozornění pro ty, kteří by tě chtěli vidět u konce. Když pracuješ s Enzem na jevišti, přihodí se ti plno veselých příhod, někdy také spontánních, které ti mohou i zabránit zpívat. Vskutku obveselující. Dara má mou veškerou úctu. Je to zpěvák, který bude součástí historie, který do ní již vstoupil a zůstane v ní. Mezi všemi Dulcamary, se kterými jsem zpíval, bych řekl, že on je nejlepším! Ano, ano, ano, určitě je tomu tak. 10 Naopak Dara dokázal nejednou vzdát úctu Pavarottimu, například když o Lucianovi v knize Vladimira Bertazzoniho Enzo Dara: Štěstí v hudbě: čtyřicet let na jevišti řekl: Pavarotti je jeden z pěti největších tenorů 20. století (kromě Carusa), spolu s Beniaminem Giglim, Titem Schipem, Lauri Volpim a Mario Del Monacem. 11 Přestože Dara byl basistou, dokázal ocenit i jiný hlasový obor, což ukazuje jeho další výrok ve stejné knize: Hlas, který tě nutí snít, je hlas divadelních postav, které vždy prohrají, které se obětují pro lásku, pro čest, pro hrdost Tenor je hrdina, hlas atletický, okouzlující. Když Pavarotti drží dlouhé H na konci árie Calafa, v árii Nessun dorma, je jako Maradona, který dá gól v kopané, Pantani, který se utrhl ve stoupání v cyklistickém pelotonu, je to Schumacher, který zvítězil s Ferrari. A potom, koncerty při kterých sbírají peněžní prostředky pro dobročinnost, to dokáží jen tenoristé, kteří zaplní stadióny BERTAZZONI, V.: Enzo Dara: La Felicità Musicale: quarant'anni di palcoscenico. Milano: Federico Motta Editore S. p. A., 2001, s. 84. Saluto Enzo con grande piacere. Con Enzo abbiamo cantato Elisir d'amore, abbiamo fatto concerti anche quando eravamo ragazzi.studiavamo tutti e due a Mantova, io con un maestro, lui con un altro. Quarant'anni di carriera sono una gloria, possono essere solo una minaccia per quelli che ti vogliono vedere finire prima. Con Enzo in palcoscenico avvengono tanti episodi divertenti, anche improvvisati, che ti possono far smettere di cantare. Veramente esilarante. Ha tutto il mio rispetto. Un cantante ché farà storia, l'ha già fatta e rimarrà nella storia. Tra il Dulcamara che ho avuto accanto direi che è il migliore! Sì, sì, sì, senza tema di smentita. 11 BERTAZZONI, V.: Enzo Dara: La Felicità Musicale: quarant'anni di palcoscenico. Milano: Federico Motta Editore S. p. A., 2001, s. 75. Pavarotti è uno dei cinque grandi tenori del 20. secolo, (Caruso a parte) insieme con Gigli, Schipa, Lauri Volpi e Del Monaco. 12 BERTAZZONI, V.: Enzo Dara: La Felicità Musicale: quarant'anni di palcoscenico. Milano: Federico Motta Editore S. p. A., 2001, s. 75,76. Voce che ti fa sognare, è la voce dei personaggi che perdono sempre, che si sacrificano per amore, per onore, per orgoglio..il tenore è l'eroe..la voce atleticamente più affascinante. Quando Pavarotti emette il sì naturale così lungo dopo l'aria di Calaf, Nessun dorma, è Maradona che segna. Pantani che stacca tutti in salita, è Schumacher che vince con la Ferrari. E poi, i concerti per raccogliere fondi per fare beneficenza, solo i tenori riescono a riempire gli stadi. 13

14 Za jeden z významných momentů v kariéře Enza Dary lze považovat roli Dona Bartola v Rossiniho opeře Lazebník sevillský. Poprvé se v této roli představil v Padově v Teatro Verdi, a to 12. dubna 1967 pod taktovkou L. Berenga, v režii F. Carrery. O rok později, tedy v roce 1968, se Dara představil v této roli na mimořádně náročném turné, a to 18. února v Modeně, 21. února ve Ferraře, 27. února v Guastalle, 28. února v Carpi, 1. března v Mirandole a 2. března v Sassuolu. V průběhu těchto představení uskutečněných v krátkém časovém intervalu měl možnost si nejen roli dobře osvojit, nazpívat, ale také si ověřit svoji hlasovou vytrvalost. Role Bartola společně s rolí Dulcamary, později Enza Daru proslavila nejen v Itálii, ale také po celém světě. V roce 1969 absolvoval předzpívání na roli Mustafy v Rossiniho opeře Italka v Alžíru pro Festival dei Due Mondi ve Spoletu, na základě kterého byl do této role obsazen dirigentem Thommasem Schippersem. 13 Toto představení se vepsalo do historie především z důvodu nekonvenční a velmi diskutované režie, jejíž autorem byl Patrice Chèreau. 14 Pro Daru byl tento festival velmi důležitý z hlediska jeho uměleckého růstu, neboť měl možnost prožít nezapomenutelné okamžiky v tomto výjimečném prostředí, kde od rána do večera probíhaly různé hudební produkce. Vystupovalo zde totiž mnoho slavných umělců z celého světa, a tudíž Dara, který si nenechal žádný z těchto zážitků ujít, zůstal tímto navždy hluboce pozitivně ovlivněn. Pravděpodobně nejzásadnějším milníkem Darovi kariéry byl okamžik, kdy se setkal s dirigentem a tehdejším ředitelem La Scaly v Miláně, Claudiem Abbadem. Bylo to roku 1971, kdy mu zazvonil telefon a Dara na tento zásadní okamžik vzpomíná v knize Enzo Dara: Štěstí v hudbě: čtyřicet let na jevišti. Šel jsem na předzpívání s velkými obavami odzpíval jsem celou árii jakoby v transu. Když jsem skončil, Abbado mě požádal, abych zopakoval určitou část árie, a poté mě pozval do své kanceláře a řekl mi: Poslyš Enzo, tak příští sezónu budeš zde v La Scale zpívat 13 Thommas Shippers ( ), úspěšný americký dirigent, velmi populární v italském Spoletu, kde na jeho přání je také pohřben, neboť zemřel relativně mlád, v pouhých 47 letech. 14 Patrice Chèreau ( ), od konce šedesátých let jedna z ústředních postav evropské divadelní a operní tvořivosti a filmový režisér. Proslavil se pro svůj neobvyklý pohled na svět a pro svoji schopnost číst v nitru člověka. 14

15 Bartola. Potom zahájíme sezónu s touto rolí v římské opeře, a poté natočíme desku a film! Poté si Dara řekl: No to je tedy něco vyhrál jsem! 15 Když se ho Vladimiro Bertazzoni v knize Enzo Dara: Štěstí v hudbě: čtyřicet let na jevišti zeptal, jaký byl Abbado během představení, Dara odpověděl: Fantastický.měl obrovskou schopnost vše řídit, hlídal všechny během celého představení a mnohdy předvídal chybu, kterou by zpěvák mohl udělat, a tudíž jí včas předešel. Navíc pozorně sledoval celou operu i během recitativů, a tak jsme často viděli, že se baví a směje s námi. Stejně skvělý v tomto smyslu byl i dirigent Bruno Campanella. 16 Na dotaz Vladimira Bertazzoniho, zda se Abbado také někdy zlobil, Dara odpověděl: Má obrovskou schopnost sebeovládání. Viděl jsem ho dávat najevo nějakou nelibost jen velmi zřídka. 17 Na Claudiovi Abbadovi oceňuje mimo jeho kvality umělecké, také jeho přístup ke zpěvákům, se kterými spolupracoval. Uměl jim totiž dodat patřičnou odvahu a klid. Ihned vyžadoval, aby mu tykali a zakázal jim, aby ho oslovovali Maestro. Když se s Abbadem zkoušelo, vládla přátelská a klidná atmosféra, smálo se a žertovalo, a tak šestihodinová zkouška utekla jako nic. Celé načasování vstupu Enza Dary na jeviště milánské La Scaly proběhlo v režii Claudia Abbada. Ještě dříve než Daru oficiálně obsadil do role Bartola, společně s patřičnou propagací, nechal ho odzpívat poslední dvě představení Nápoje lásky. Role Dulcamary byla dostatečnou prověrkou, nakolik se Darovi podaří vstoupit na takto významné světové jeviště. Tak 18. března 1971 došlo k opravdovému debutu na jevišti La Scaly. Claudio Abbado dirigoval představení Lazebníka sevillského v režijním pojetí J-P. Ponnelleho. 18 Kolegové Enza Dary na jevišti byli 15 BERTAZZONI, V.: Enzo Dara: La Felicità Musicale: quarant'anni di palcoscenico. Milano: Federico Motta Editore S. p. A., 2001, s. 40. Mi presentai all'audizione con una gran fifa...canto tutta l'aria come in trance. Quando ho finito, dopo aver ripetuto un passo, Abbado mi invita nel suo camerino e mi dice: Senti Enzo...Allora canterai Bartolo il prossimo anno. Poi inaugureremo l'opera di Roma, faremo il disco e pure il film!. Tac! Un colpo secco! 16 BERTAZZONI, V.: Enzo Dara: La Felicità Musicale: quarant'anni di palcoscenico. Milano: Federico Motta Editore S. p. A., 2001, s. 43. Stupendo...aveva una grande tecnica, ti correggeva per tutta l'opera, il più delle volte capiva in anticipo l'errore del cantante e in anticipo correva ai ripari. E poi seguiva l'opera che si svolge sul palcoscenico anche durante i recitativi e vedevi che si divertiva, rideva con noi. Un altro direttore così era Bruno Campanella. 17 BERTAZZONI, V.: Enzo Dara: La Felicità Musicale: quarant'anni di palcoscenico. Milano: Federico Motta Editore S. p. A., 2001, s. 43. Ha un autocontrollo perfetto. L' ho visto sbuffare pochissime volte. 18 Jean-Pierre Ponnelle ( ) působil v Bayreuthu, v Metropolitní Opeře a v Salzburgu. V milánské La Scale vstoupily do historie jeho režie komických oper ve spolupráci s Claudiem Abbadem, 15

16 Sesto Bruscantini, Luigi Alva a Paolo Montarsolo. Byl to obrovský úspěch plný dlouhých potlesků. Když dostal angažmá v La Scale, bylo pro něj nemyslitelné takřka denní dojíždění z Mantovy, kde bydlel. Proto museli společně manželkou Ivanou Cavallini učinit zásadní rozhodnutí a přestěhovat se do Milána. Samozřejmě se při pobytu v Miláně otevřel prostor, mimo studium operních rolí, pro posílení jeho hereckého projevu. Dara říká: Díky mým dlouhým pobytům v Miláně, když jsem pracoval v La Scale, účastnil jsem se všech představení v Piccolo Teatro 19 a i v jiných milánských divadlech. Sledovat práci velkých herců na jevišti znamená vždy se něčemu přiučit. Zpěvák, zejména ten, co zpívá komické role, v commedia dell'arte, se musí rozhlížet kolem sebe, nasávat vše, ale bez toho aniž by kopíroval. 20 V době, kdy Dara působil v La Scale, byla jeho vytíženost značná. Postupně vstupoval do několika v La Scale již zaběhlých inscenací. Počet představení Lazebníka sevillského, Italky v Alžíru, Popelky, Lindy di Chamounix, společně se všemi výjezdy do zahraničí jako například Moskvy, Washingtonu, Tokia, Londýna, Vídně a dalších významných měst, se šplhají do řádově desítek repríz. Bohužel když Abbado opustil La Scalu kvůli nedorozuměním s novým uměleckým vedením, byla ukončena spolupráce i s několika umělci, mezi nimiž se objevilo i jméno Enza Dary. Výjimečná spolupráce s dirigentem Abbadem tím ale zdaleka neskončila, neboť ještě po mnoho dalších let následoval Abbada v různých nových nastudováních ve Vídni, Berlíně, Pesaru, Ferraře, Reggio Emilia a v Parmě. Také české publikum mělo možnost ocenit výjimečnou intepretaci Dary v roli Dulcamary, a to hned dvakrát. Poprvé 16. prosince 1970 v Tylově divadle v Praze, pod vedením dirigenta Masiniho a v režii Menegattiho. Zajímavostí je, že v roli Adiny se představila sopranistka Ivana Cavallini, která se o rok později stala Darovou režie, které byly obnovovány po několik let. Tento francouzský režisér byl často kritizován pro netradiční režijní přístup ke klasickým operám. 19 Proslulé milánské dramatické divadlo, kde tehdy režíroval světově proslulý režisér Giorgio Strehler. 20 BERTAZZONI, V.: Enzo Dara: La Felicità Musicale: quarant'anni di palcoscenico. Milano: Federico Motta Editore S. p. A., 2001, s. 52. Grazie alle mie lunghe permanenze a Milano, perché impegnato alla Scala, andavo a vedere tutti gli spettacoli del Piccolo Teatro e di altri teatri. Assistere alle recite dei grandi attori voleva dire sempre imparare molto. Un cantante, specialmente se impegnato nel repertorio buffo, nella commedia d'arte, deve guardarsi attorno, recepire, anche se senza copiare. 16

17 manželkou a zřekla se vlastní pěvecké kariéry, aby mohla Daru doprovázet po světě. Podruhé zpíval Dara v Praze 27. června 1973 ve Smetanově divadle. Toto představení dirigoval Alberto Zedda a režíroval Pietro Formentini. 21 Hlavními spolu představiteli tohoto představení byli Wilma Vernocchi, Agostino Trota a Claudio Desderi. Mezi další země východního bloku, které měly možnost Daru slyšet, byl tehdejší Sovětský Svaz. Byla to konkrétně Moskva, kde v Bolšom Těátre 6. června 1974 vystoupil v roli Dandiniho v Rossiniho opeře Popelka. Také tato inscenace byla jedním z autorských představení La Scaly pod vedením Claudia Abbada a v režii Jeana-Pierra Ponnelleho. Spoluúčinkujícími byli Lucia Valentini-Terrani, Luigi Alva, Paolo Montarsolo, Alfredo Giacomotti. Ještě ve stejném měsíci, a to 24. června, se Dara do Moskvy vrátil s operou Domenica Cimarosy Il maestro di capella, kde zpíval roli Maestra di capella. Vzhledem ke komornímu charakteru díla se představení nekonalo v Bolšom Těátre, ale v Koncertním Paláci v Kremlu. Opera byla provedena za klavírního doprovodu Aristida Baracchiho. Další Darou často navštěvovaná země byla tehdejší Jugoslávie, kde se tamějšímu publiku představil na různých místech hned několikrát. Poprvé to bylo s modenskou produkcí Lazebníka sevillského, a to 5. října roku 1967, kde zpíval v Sarajevu v Teatro Nazionale roli Bartola. V roce 1968 hostoval s úspěšnou produkcí Donizettiho Nápoje lásky v Lublani v Teatro Nazionale, kde ztvárnil roli Dulcamary. V následujícím roce se vrátil 4. června do Sarajeva a potom ještě 26. června do Zenice, kde s modenskou produkcí Cimarosova Tajného manželství Dara zpíval roli Geronima. V roce 1970 se představil opět v Lublani, kde 14. července během letního divadelního festivalu ztvárnil roli Bartola pod taktovkou italského dirigenta Alberta Zeddy, v produkci Terstského divadla Verdi a v režii italského režiséra a scénografa Carla Piccinata. Naposledy se jugoslávskému publiku představil o tři roky později v Záhřebu, a to v roli Fra Melitona ve Verdiho Síle osudu. Další význačné operní divadlo, kde Dara několikrát vystoupil, byla Staatsoper ve Vídni. Poprvé zde Dara zpíval 22. října 1981 pod taktovkou Claudia Abbada roli 21 Pietro Formentini se narodil v Bagnolu in Piano (Reggio Emilia) v roce Byl básníkem, napsal však také několik povídek pro děti. Byl ale také úspěšným a aktivním divadelním a rozhlasovým režisérem. 17

18 Dandiniho v Rossiniho Popelce. Po boku Dary vystoupili Agnes Baltsa, Francisco Araiza, Giuseppe Taddei. Režie se ujal Ital Giancarlo Menotti 22. Ve stejné roli a ve stejném obsazení se do Vídně Dara vrátil ještě dvakrát. Poprvé v roce 1982 a podruhé o rok později, v roce Po čtyřech letech, přesně 4. května 1987 se ve Vídni představil také ve své nejfrekventovanější roli, tedy v roli Bartola opět pod vedením Claudia Abbada. Režie byla svěřena ruskému režisérovi Georgijovi Asagarovi. Kolegy tentokrát byli italský barytonista Leo Nucci, americká mezzosopranistka Frederica von Stade, italský tenorista William Matteuzzi a italský basista Ferruccio Furlanetto. Rok poté, 20. ledna 1988 ve Vídni zpíval také roli Barona Tronbonoka v Rossiniho Cestě do Remeše. Dirigoval Claudio Abbado a režisérem byl Ital Luca Ronconi. Toto představení bylo doslova nabyto hvězdami operního světa. Byli jimi italská mezzosopranistka Cecilia Gasdia, španělská sopranistka Monserat Caballé, italský tenor William Matteuzzi a italští basisté Ferruccio Furlanetto a Ruggero Raimondi. Ve stejném roce zde zpíval ještě Taddea v Italce v Alžíru s již osvědčenou dvojicí inscenátorů Claudio Abbado a Jean-Pierre Ponnelle. Spoluúčinkujícími sólisty byli Agnes Baltsa, Frank Lopardo, Ferrucio Furlanetto, Lella Cuberli. O rok později 31. března se ve Vídni představil opět v roli Bartola, ale tentokrát s americkým dirigentem Alsopem Marinem, stále v režii Georgije Asagarova. Zajímavostí je, že se zde poprvé setkává s neméně slavným bulharským basistou žijícím v Itálii Nicolaiem Ghiaurovem, který zpíval roli Basilia. 13. března 1990 se do Vídně opět vrátil v roli Taddea, po boku Agnes Baltsy, Ruggera Raimondiho a amerického tenoristy Franka Loparda. Představení dirigoval Alsop Marin a režisérem představení byl Jean-Pierre Ponelle. V roce 1982 se Darovi splnil další velký sen, o kterém sní snad každý velký operní zpěvák. Byl jím debut v newyorské Metropolitní opeře. Došlo k němu Gian Carlo Menotti ( ), byl významný italský skladatel a libretista 20. Století. Během svého dlouhého života složil celkem 26 oper, ke kterým si sám psal libreta a většinu z nich také sám dirigoval. Mimo to byl také úspěšným režisérem. V roce 1958 založil Festival dei Due Mondi v italském Spoletu a v dalších letech také festivaly stejného charakteru v americkém Charlestonu a v australském Melbourne. Zároveň byl také jejich ředitelem až do své smrti. 18

19 února. Dara vystoupil v roli Bartola, tentokrát pod vedením dirigenta Colina Davise 23 a v režii režiséra Johna Coxe. Do New Yorku se Dara vrátil hned po dvou letech, kdy 2. listopadu 1984 pod vedením dirigenta Edoarda Müllera, stále v režii Johna Coxe vystoupil v Metropolitní opeře opět v roli Bartola vedle operních velikánů, jako byli Leo Nucci, Julia Hamari, Daniel Gonzales a Feruccio Furlanetto. S rolí Bartola se do New Yorku Dara vrátil ještě 28. října 1988, opět v režii Johna Coxe, ale tentokráte pod vedením Ralfa Weikerta, znovu se zde setkal s Leo Nuccim a také s novou vycházející hvězdou, sopranistkou Kathleen Battle. V roce 1991 se Dara v Metropolitní opeře setkává současně také se dvěma velmi slavnými tenoristy Luccianem Pavarottim a Alfredem Krausem, kteří se alternovali v roli Nemorina. Bylo to v říjnu 1991 v představení Donizettiho Nápoje lásky, které řídili proslulí dirigenti James Levine a Marcello Panni. Vedle Dary se v roli Adiny přestavila Kathleen Battle a v roli Belcoreho barytonista Juan A. Pons. Z tohoto představení vznikla audio nahrávka. Vzhledem k obrovskému úspěchu, které toto představení mělo, a to jak po stránce hudební tak režijní, vznikl o rok později televizní záznam, kde vedle Dary zpívali Kathleen Battle, Juan A. Pons a Luciano Pavarotti. Za dirigentský pult se postavil James Levine. 22. prosince roku 1993 mohlo newyorské publikum opět ocenit Darovu interpretaci Bartola v přestavení řízeném italským dirigentem Carlem Rizzim a v režii amerického režiséra Jamese Coxe. Totéž obsazení se do New Yorku vrátilo o rok později a to 5. ledna a 15. března. Vedle Dary stejně jako před rokem, zpívali americká vycházející barytonová hvězda Thomas Hampson, americký tenor Frank Lopardo a opět bulharský basista Nikolai Ghiaurov. Naposledy Enzo Dara v Metropolitní opeře zpíval 6. února 1995 a to opět ve své nejfrekventovanější roli Bartola. Toto představení dirigoval Michael Etherton, v nesmrtelné režii Jamese Coxe. Spoluúčinkovali americký barytonista Thomas Allen, americká mezzosopranistka Jennifer Larmore a australský tenorista Dennis Olsen. 23 Sir Colin Rex Davis ( ) anglický dirigent, který dirigoval nejslavnější světové orchestry v nejproslulejších světových divadlech. V roce 1980 byl obdařen titulem Sir. Celkově nahrál zhruba 320 operních alb. Pro Philips Classics realizoval důležité nahrávky s Bostonským Symfonickým Orchestrem. 19

20 Ve Spojených Státech se však Dara objevil ještě v témže roce, a to 27. října v Grand Opera v Houstonu v roli Dona Magnifica v Rossiniho Popelce. Dirigoval italský dirigent Bruno Campanella a režisérem byl italský režisér Roberto De Simone. V následujícím roce se Dara vrátil do Severní Ameriky, konkrétně do Kanady, kde se v Torontské opeře 11. dubna představil v téže roli, ale s jinými inscenátory. Představení bylo pod taktovkou amerického dirigenta Jana Behra a v režii Alberta Takazauckase. Také publikum jihoamerického kontinentu mělo možnost několikrát ocenit umění Enza Dary, a to poprvé v roce 1976 v Brazílii. V Teatro Municipal v Sao Paolu, Dara 25. srpna ztělesnil Dona Magnifica v Rossiniho Popelce, spolu s mezzosopranistkou Lucii Valentini-Terrani, tenoristou Luigi Alvou a barytonistou Marcem Trimarchim. Režisérem představení byl Renzo Frusca a dirigoval Franco Mannino. S rolí Dona Magnifica se do Ameriky Dara vrátil po pouhých dvou týdnech, a to do Kennedyho centra ve Washingtonu, kde 9. září tuto roli ztvárnil pod vedením Claudia Abbada, v režii Jeana-Pierra Ponelleho. Jednalo se o představení La Scaly a v pěveckém obsazení nechyběli mezzosopranistka Lucia Valentini-Terrani, tenorista Luigi Alva, basista Paolo Montarsolo a tenorista Alfredo Giacomotti. Do Jižní Ameriky, ale tentokrát do Buenos Aires se Dara vrátil v roce 1979, kde 23. listopadu v Teatro Colon, ztělesnil postavu Geronia v Rossiniho opeře Turek v Itálii". Představení dirigoval Jüan Emilio Martini, režisérem byl Renato Cesari a spolu s Darou zpívali Sesto Bruscantini, RuthWelting a Massimo Ranieri. V roce 1981 v témže divadle, 5. července Dara pod taktovkou Steuarta Bedforda, v režii Renata Cesariho, zpíval Taddea v Rossiniho Italce v Alžíru", společně s mezzosopranistkou Lucii Valentini-Terrani, tenoristou Davidem Rendallem a basistou Paolem Montarsolem. 1. července roku 1983 v Caracasu (Venezuela) v Teatro Carreno pod taktovkou Gustava Fulleborna Dara zpíval znovu v Rossiniho Italce v Alžíru" roli Mustafy. Režie se ujal Renato Cesari. Společně s Darou zpívali Jorge C. Gonzales, Ernesto Palacio a Luciana Serra. Enzo Dara se představil také publiku v Chile, a to 13. září Opět zpíval roli Mustafy v Rossiniho "Italce v Alžíru" v Teatro Municipal v Santiagu de Chile. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů Italia Arte Fest 2013 Wagner Verdi Dvousté výročí dvou evropských géniů 1813-2013 Třetí ročník Italia Arte Fest si tentokrát dává za cíl vzdát hold dvěma evropským hudebním géniům, Richardu Wagnerovi a

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT ROKU ČESKÉ HUDBY 2014

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 MÍSTO KONÁNÍ: O2 ARENA, PRAHA DATUM KONÁNÍ: 17. 12. 2014, 19:00 SÓLISTÉ: ANA MARÍA MARTÍNEZ, EVA URBANOVÁ, RAMÓN VARGAS, ADAM PLACHETKA DIRIGENT: JAKUB HRŮŠA

Více

Informační centrum pro mládež Prachatice

Informační centrum pro mládež Prachatice Na tvorbě se podílejí praktikanti, dobrovolníci a další pracovníci našeho íčka. Pokaždé zde naleznete koutek tvoření nebo nápadů, něco o akcích v našem městě, pozvánky na kulturu a třeba nás pak navštívíte

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 MÍSTO KONÁNÍ: O2 ARENA, PRAHA DATUM KONÁNÍ: 17.12.2014, 19:00 SÓLISTÉ: DIRIGENT: ANA MARÍA MARTÍNEZ, EVA URBANOVÁ, RAMÓN VARGAS, ADAM PLACHETKA JAKUB HRŮŠA

Více

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 7. 9. prosince 2007 st navská barb rka p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 P o ř a d a t e l O b e c S t o n a v a i. r o č n í k Pat r o n i s o u t ě ž e P h D r. L e o n J u ř i c a /

Více

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 MÍSTO KONÁNÍ: O2 ARENA, PRAHA DATUM KONÁNÍ: 17.12.2014, 19:00 SÓLISTÉ: DIRIGENT: ANA MARÍA MARTÍNEZ, EVA URBANOVÁ, RAMÓN VARGAS, ADAM PLACHETKA JAKUB HRŮŠA

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným

DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným Vzdělávací Další cizí jazyk obor Ročník 9. Tematický 3. Čtení s porozuměním okruh Očekávaný výstup RVP ZV tématům Indikátor Ilustrativní úlohy Minimální úroveň: DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 Materiál DUM (digitální

Více

Tisková zpráva k 25. ročníku MHF Český Krumlov z 3. prosince 2015. Vážení přátelé,

Tisková zpráva k 25. ročníku MHF Český Krumlov z 3. prosince 2015. Vážení přátelé, Tisková zpráva k 25. ročníku MHF Český Krumlov z 3. prosince 2015 Vážení přátelé, s potěšením Vám oznamujeme, že jsme na našem webu www.festivalkrumlov.cz již zveřejnili stěžejní body programu příštího

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ITALY TOUR 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ITALY TOUR 2005 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ITALY TOUR 2005 Ve dnech 29.3.2005 až 2.4.2005 se uskutečnila pod názvem Italy Tour 2005 prezenta lázeňských produktů v Itálii. Prezentace se konala ve dvou italských městech, a to 30.3.2005

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

VY_32_INOVACE_19 Giuseppe Verdi_39

VY_32_INOVACE_19 Giuseppe Verdi_39 VY_32_INOVACE_19 Giuseppe Verdi_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 V Zahradě Kooperativy se tančilo argentinské tango Závěrečný festivalový týden byl ve znamení vskutku letního počasí. První ze tří doslova žhavých

Více

Tosca. 20 21 Aprile 2012

Tosca. 20 21 Aprile 2012 Tosca 20 21 Aprile 2012 Festival v České republice Festival v České republice Druhý ročník Italia Arte Fest ve spolupráci s Umbria Music Fest v Praze a ve Zlíně, vidí letos jako hlavní událost celého programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum. Průvodka Číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 12 Číslo a název šablony klíčové aktivity 10 Název DUMu Offenbach J. Pořadí DUMu v sadě 6 8 Vedoucí skupiny/sady

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Jsem trenér. Dnes pořádám volejbalový zápas. Na léto chystám dětský tábor. //

Jsem trenér. Dnes pořádám volejbalový zápas. Na léto chystám dětský tábor. // Jsem rád, že nemusím žít daleko od města. // Sono lieto di non dover vivere lontano dalla città. Jsem trenér. Dnes pořádám volejbalový zápas. Na léto chystám dětský tábor. // Sono allenatore. / Faccio

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová Výroční zpráva 2013 1. O nás Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Volitelný italský jazyk

Volitelný italský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný italský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj

Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj Vypracovala : 1. ročník VV1O ZS 2011/2012 PF UJEP Ústí nad Labem KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY / PF UJEP V ÚSTÍ

Více

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 Workshopová dopoledne, která jsme umístili do dnů, kdy se konají přijímací

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Tisková zpráva. Celkové hodnocení dle indexu Anholt-GfK CBI SM

Tisková zpráva. Celkové hodnocení dle indexu Anholt-GfK CBI SM Tisková zpráva Paříž přebírá od Londýna titul nejobdivovanějšího města na světě 3. února 2016 Andrea Winklerová Marketing&Communication +420 296 555 422 andrea.winklerova@gfk.com Mezi tři nejpozitivněji

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013

V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013 V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013 Praha, Konírna Toskánského paláce, MZV ČR 5. 8. 2013 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně občanského sdružení ČŠBH

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více