V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ"

Transkript

1 V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli být nasyceni dobrotou Boží, až si to slovo doposlechneme. Dkujeme Ti, Ote, za dnešní den a prosíme T, abys nám lámal chléb života. Sedíme u Tvého stolu a oekáváme, že pro nás dnes z nebe sestoupí úžasné vci. Díky, Ježíši. Bratí, hodn jsem se v poslední dob zamýšlel nad prvním žalmem, z njž mi Bh vypíchl slovo pemýšlí, rozjímá. Vnímám v tomto slovu nco hlubšího, než jak jsme ho dosud chápali. Žalm 1:1: Blahoslavený ten muž (platí i pro ženy, lidské bytosti obecn), kterýž nechodí po rad bezbožných, a na cest híšník nestojí, a na stolici posmva nesedá. V tomto prvním verši se píše, co byste nemli dlat je psán v záporu. Nemli byste chodit po rad bezbožných jinými slovy, neradit se s bezbožnými lidmi. Nestojí na cest híšník ani nesedá na stolici posmva. Nejsem v niem kamenem úrazu híšníkm ani neopovrhuji Božím lidem. Halelujah. Žalm 1:2: Ale, toto ale nám íká, co máme dlat: v zákon Hospodinov jest líbost jeho, a v zákon jeho pemýšlí dnem i nocí. Jinými slovy, když napluji první verš, když nedlám vci zmínné v prvním verši, ješt se nedje nic pozitivního. Vykupující je, když iním, co íká tento druhý verš. Mluvíme o tom, že jednou hešíme tím, že nco nedláme, a jindy zase hešíme tím, že nco dláme. Co bychom mli dlat? Mít zalíbení, milovat Hospodinv zákon a o zákon Hospodinov pemýšlet, rozjímat dnem i nocí. O slovu pemýšlet, rozjímat budu dnes mluvit, protože má zvláštní význam. Pemýšlet dnem i nocí. Najdte si knihu Jozue 1:8. etli jsme žalmistu Davida a te tu máme Jozua, každý žil v jiné dob. Jozue 1:8: Neodejde kniha zákona tohoto od úst tvých, ale pemyšlovati budeš o nm dnem i nocí, abys 1

2 ostíhal a inil všecko podlé toho, což psáno jest v nm; nebo tehdáž šastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš. Pro se v tch verších tolik zdrazuje pemýšlení dnem i nocí? Jinými slovy, mluvíme o zacílení se na Boha. Jde o to, abychom se nauili zamit, soustedit na Boží slovo. Nehled na okolnosti kolem nás, Bh nám íká: Pemýšlejte nad Božím slovem ve dne v noci. Ale pro? Je v tom pemýšlení nco zázraného? Njaké kouzlo? Halelujah. eknu vám, co mi Pán ukázal. V jedné písni zpíváme: Když chválíme a uctíváme, budujeme Tvj trn. To pesn vystihuje tu myšlenku. Když pemýšlím, rozjímám nad Slovem, zaínám vidt duchovní vci jako reálné, a ty vci, které m obklopují, zaínají být mén reálné. Už nejsou tak reálné jako bývaly. Kdysi pro m slovo realita znamenalo vci, které vidím, na které si mohu sáhnout, které mohu slyšet, cítit. Ale obraz, který mi te Bh dává, je ten, že realita je v duchu. A tato duchovní realita je v procesu, kdy On tvoí nového lovka a nový ád, nový Jeruzalém. Halelujah. Pokud tedy rozumíme, že za dvemi stojí tvrce, který chce vstoupit, aby mohl dokonit dílo, totiž zdokonalení lidské bytosti neboli lidské duše, pak pochopíme, pro Bh všemohoucí íká, že chce, abychom rozjímali, chce abychom se zacílili, soustedili. Pro na nás Bh vložil takovou odpovdnost, abychom pemýšleli? Je to proto, že Bh na vás nemže pracovat, dokud vy neotevete dvee. Ve Zjevení 3:20 Bh íká: Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj a otevel dvee, vejdu k nmu, a budu s ním vee- eti, a on se mnou. Bh mluví k církvi. Mjte na pamti, že vycházíme ze Starého zákona. Vždycky vám íkám, že Starý zákon je základem Nového zákona. Vidíte-li nco v Novém zákon, mžete se ptát, kde to má koen ve Starém, a vždy to tam nkde mžete najít. Ježíš mluví k Janovi: Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj a otevel dvee, vejdu k nmu, a budu s ním veeeti, a on se mnou. Chvála Bohu. To znamená, že se musíte nauit, jak otvírat dvee. Když nebudete mít klí k otevení dveí, budete stát uvnit, budete chtít Pánu otevít, a nebudete toho schopni. Bh vám te íká, že klí k otevení dveí vašeho srdce je zacílení, soustední, usilovné pemýšlení. Pemýšlejte. Nkteí mi eknete: Ale jak mohu pemýšlet dnem i nocí? Copak nepotebuji spát, copak nemusím pracovat? Amen. Mohu vám íct jednu vc: Všechno, co se dje na zemi, je stínem, pedlohou nebeských vcí. Všechno, co na svt vidíme, má spojení s duchovním svtem. Mžete pracovat a vaše mysl pitom mže být v Duchu. Mžete 2

3 konat výbornou práci a pitom nepestat pemýšlet o Božích vcech. Halelujah. Nikdy nezapomenu na dobu, kdy muži rádi dávali k lepšímu sprosté vtipy. Sedíme v kancelái, samí chlapi, a nkdo u protjšího stolu nco ekne, další k tomu nco pidá a pak se zanou tm vtipm chechtat. Já jsem se nemohl udržet a vždycky, když zaali s tmi hrubými vtipy, jsem ekl: Ano, pesn tak je to psáno v Bibli: to a to a to a to Jednou jeden z nich povídá: Víte co, tenaten bžel nahý pes námstí. ekl jsem: Víte, Bh ekl proroku Izaiášovi, aby šel z uritého dvodu nkam nahý. (Iz 20:2-3) A oni ekli: Ohó, ty musíš znát celou Bibli! A tak pestali ty vtipy v mé pítomnosti íkat. Snažím se vám ukázat, že mžete natolik pemýšlet nad Božím slovem, že všechno, co bhem dne dláte, se vztahuje njakým zpsobem na Boha, zbožnost a na Boží slovo. Bh vám íká, že chcete-li budovat svou sílu v Duchu, musíte tyto dvee nechat otevené. Amen. V Žalmu 24 nám íká: Zvednte hlavy, brány! Žalm 24:7: Pozdvihntež, ó brány, svrchk svých, pozdvihntež se vrata vná, aby vjíti mohl král slávy. Znamená to, že ta brána má být stále otevená, vn zvednutá. Máte být brána, která se nezavírá. Vrata vná. A král slávy vejde. Král obyejn vcházel východní bránou. Když ve mst oekávali píchod krále východní bránou, všechno pichystali, ozdobili bránu, estná stráž nastoupila, všichni v pozoru, ekají, až král vejde. To je obraz, který nám Bh dal. Je brána, kterou vchází král, nepoužije ostatní brány. Te poslouchejte, o em Bh mluví: íká, že naše tla jsou chrámem živého Boha 1 a také že nevsta Kristova je nový Jeruzalém. Cituji ze Zjevení, když andl ekl Janovi: Poj, ukážu ti msto Jeruzalém, a ekl, že msto Jeruzalém je nevsta Kristova. 2 Zkusíme to propojit. Vy jste chrám, halelujah, ale jste také souástí msta. Mnoho chrám tvoí chrámové msto. A tak Bh íká, že chce mít msto, chrámové msto s otevenými, zdviženými branami a vraty, aby On mohl vejít. Požehnání je v tom, že Duch Pán pichází, vstupuje dovnit skrze mysl vícího. Nkdo by chtl otevít bránu cit, emocí. Emoce jsou další bránou, protože máme tyi brány. Východní brána to je mysl, pak jsou emoce, vle a touhy. Pedstavme si, že bych ekl: Cítím po tle chvní, 1 1. Korintským 6:19 Zdaliž nevíte, že tlo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž pebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji? 2 Zjevení 21:2 A já Jan vidl jsem msto svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, pipravený jako nevstu okrášlenou muži svému. 3

4 cítím chvní, proto je to z Boha. Pravda je taková, že Bh mže zpsobit chvní vašeho tla, ale nepichází k vám skrze emoce. On pichází skrze mysl. Bh mluví o mysli Kristov, a z toho dvodu i o tom, jak otevít své mysli. Te mluvíme o tom, jak zaít, jak oteveme svou mysl? Pemýšlej nad Jeho slovem dnem i nocí! A dále ve 3. verši žalmu íká: Když to budeš init, budeš,jako strom štípený pi tekutých vodách. Halelujah. Budeš stromem, který nepostrádá vodu, je zasazen u eky. Bh k nám mluví o tom posledním hnutí, protože Bh musí vstoupit a zaujmout své místo. Ale nepijde do napl hotového domu! Chce, aby stánek byl dokonen, chce vejít dovnit, aby mohl vládnout vašim emocím, vládnout vaší vli i vašim touhám, ale nechce je použít k tomu, aby do vás vstoupil. On pichází skrze východní bránu mysl. Co myslí Bh tím pemýšlením? Myslí tím, že musíme mít zacílení, zamení,. Vím, že tohle vrtá hlavou mnohým kesanm, protože se neumjí soustedit, nedokážou udržet zacílení na Boha, na Boží vci. A nco vám prozradím nepítel to ví taky. A tak nepítel pichází s hromadou rzných rozptýlení. Se všemi možnými vyrušeními, vcmi, které vám berou as, berou vám energii, vyžadují vaše úsilí. Na konci dne, když chcete pokleknout a ztišit se ped Bohem, pemýšlet nad Božím slovem, se vám to nedaí, protože jste úpln vyízení. Jestli máte práci, která vás unaví tak, že se nemžete na Boha nebo na Boží vci soustedit, prost to znamená, že je nco špatn bu s vámi, nebo s tou prací. Ale Bh všemohoucí nám íká, že v tomto ase, v této konkrétní dob, chce mít lid, který je pipravený pemýšlet nad Božím slovem, pemýšlet o Božích vcech den za dnem, noc po noci. Nevíte, jak pemýšlet nad Božím slovem a zárove dlat další vci Chtl bych vám íct jednu klíovou vc: Když se ráno probudíte, pijmte myšlenku z Boha, vezmte si verš z Písma a poádn si ho vryjte do pamti. Víte, že svt ví, že dostaten asto opakovaná lež se vám dostane pod kži a nakonec jí uvíte, i když je absurdní? Uvíte tomu, tak to je. A tak svt bombarduje vaši mysl, bombarduje vaše myšlenky. Zaíná to už ráno. Ráno, když se vzbudíte, nedopuste, nedovolte, aby njaká myšlenka, njaká vc vás zaujala dív, než dostanete slovo od Boha na ten den. Bh chce, abyste se nauili pemýšlet dnem i nocí. ekl, že budete jako strom štípený pi tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává asem svým. Bh všemohoucí chce, abychom se toto nauili. Uvdomte si, že to není dar; soustedné pemýšlení nedostanete darem, musíte se v nm cviit. Je to jako když chodíte do školy a nco se tam uíte, uíte se 4

5 njaké emeslo, profesi a najednou vás lidé zanou oslovovat jménem vaší profese. Zanou íkat: pane doktore, sestiko, protože jste jim pomohli, prošli jste potebnými zkouškami a dláte tu profesi. Bh všemohoucí se vám pokouší sdlit: Když takto mžete fungovat v pirozeném, jak je to v duchovním? Lidé vás za chvíli zanou nazývat pravým kesanem. Protože jsou lidé, kteí vyznávají, že jsou kesané, ale nejsou schopní manifestovat, zjevovat Krista. Nemžete zjevovat Krista sami ze sebe, ale když otevete ty dvee, Ježíš Kristus vstoupí. A když je ve vašich emocích nco špatn a On vejde, vezme své kladivo a zane to napravovat. Halelujah. A vy pokraujete v rozjímání, protože to neznamená: Dnes ráno jsem pemýšlel, už mám pro dnešek splnno. Ne, ne, ne! Proto ekl dnem i nocí. Je to nepetržitá vc, která stále pokra- uje dál a dál. Když jdete spát, pracuje to na vás bhem spánku, Bh všemohoucí pracuje tím kladivem na vaší duši, na rzných myšlenkách, aby svj chrám pipravil pro sebe sama. Halejujah. Když nad tím uvažujeme, zjišujeme, že Bh má svj zpsob práce a Duch Boží je emeslník, který pracuje v duši. Jinými slovy, Bh íká, že musíte pijmout Ježíše jako svého spasitele, a jakmile pijmete Ježíše za svého spasitele, zane vás Ježíš pedstavovat Duchu svatému. Je mi jedno, k jakému patíte vyznání, když pijmete Ježíše Krista jako svého spasitele, zanete rst, protože Bh vás povede uritou cestou, bude vám íkat urité vci, abyste rostli. Ani nemusíte vdt, že rostete. Víte, ani nevím, jak jsem dorostl do této velikosti. Amen. Ale stalo se to. Stalo se to, zatímco jsem jedl, cviil a dlal všechno možné. Rostl jsem. Bh je emeslník. A chce pracovat v chrámu našeho srdce a duše. Pokud Mu neoteveme, nevstoupí dovnit. Existuje zvláštní problém lidé mohou být spasení, a pitom mají po pedcích problémy, které se v nich zdají být velice hluboko schované, a nkdy ty vci vyplavou na povrch. Leží to tam a eká na píležitost, kdy vás to bude moci rozložit, pivést do stavu frustrace, naprosto otrávit a zniit. A Bh všemohoucí íká, že když budete setrvávat v pemýšlení nad Jeho slovem, Duch Boží vás pivede na urité myšlenky, do uritých oblastí, a povede vás do všeliké pravdy. Amen. Je to v Janovi 16:13: Ale když pijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, to mluviti bude; ano i budoucí vci zvstovati bude vám. Nkdo ekne: Ale jak poznám, že je to Duch svatý, kdo ke mn mluví? Když pijmu njaké slovo, jak to poznám? Duch svatý vám nikdy neekne nic, co odporuje Božímu slovu. Už rozumíte? Duch Boží vám 5

6 neekne nic takového, povede vás do všeliké pravdy. Neekne vám nic, co je proti, co nesouhlasí s Božím slovem. Psaným Božím slovem, vyjádeným Božím slovem. Halelujah. Potkal jsem rzné lidi, kteí íkali, že slyšeli hlasy. Slyšeli, že Pán ekl to a to Je ješt jedna zvláštní vc Bh mi o vás neekne nic, pokud ví, že se zanu na vás dívat spatra. A chtl bych, abyste vy, bratí, kteí posloucháte, dávali dobrý pozor, protože je to mezi námi bžná vc, že máme sny a vize a stane se, že to jde proti bratru nebo proti seste, a pesto víme, že je to z Boha. Amen. Protože si z njakého dvodu myslíme, že zrovna my jsme Boží mazlíci a že nám Bh bude íkat vci o všech ostatních lidech. Chtl bych, abyste si na to dávali dobrý pozor. Víte, že mám vždycky spoustu píbh, a urit jsem vám už nkolikrát vyprávl, co se stalo na Florid v Miami. Byla tam jedna sestra, která vedla skupinku, a to byla první chyba, kterou ta skupina udlala, že dovolili, aby je vedla sestra. Protože Bh nepomazal žádnou ženu k tomu, aby byla hlavou shromáždní. Žena má být matkou, má být manželkou, má být vším a mže být vším, ím ji Bh chce mít mže prorokovat, mže pinést slovo od Boha, ale nemže být hlavou, vedoucím shromáždní. Dobe tedy, ta sestra šla spát a mla sen. Zdálo se jí, že v pední ad zstala ti volná sedadla práv v rohu, kudy se picházelo. Ona tam kázala a pišli ti démoni a sedli si na ty ti židle. Nechci po vás, abyste mi ekli, odkud ten sen pišel. Do této chvíle ani ona nevdla, odkud to pišlo. Mohlo to znamenat, že Bh íká, že bude teba démony napomenout, až zjistíme, že pišli. Jenže potom, když pišla na shromáždní a zaala kázat slovo, všichni si ve shromáždní rzn posedali, jen ty ti židle zstaly volné A když pokraovala, pišly ti sestry a sedly si na ty židle. Ve chvíli, kdy si všimla, že sedí na tch židlích, zavela Bibli a rozpustila shromáždní ty ti sestry, to jsou ti ti démoni. ekl by mi Bh, že moje sestra, mj bratr, kteí mají dobré porozumní Božího spasení a mají svdectví, že to jsou démoni? Problém je, že ona se pes to nemohla dostat. Znám pípady, kdy lidé vyznávali urité vci a jistí bratí se pes to nedokázali penést, to znamená, že nestáli na správném míst. Chvála Pánu, proto po nás Bh chce, abychom se všech tchto vcí zbavili, protože o nkterých vcech, které v nás jsou, nevíme, nejsme si jisti, nesetkali jsme se s nimi. ábel je tam má schované pro zvláštní píležitost. A tak Bh íká, že bychom mli pemýšlet a rozjímat nad Božím 6

7 slovem. V srdci svém skládám e tvou, abych nehešil proti tob. (Ž 119:11) Pemýšlení nad Božím slovem tvoí. Uvdomte si, že ješt nejsme dokonení, jsme napl hotoví, ješt jsme nebyli uinni dokonalými. Bh tu dokonalost nechal na našem pijímání Ježíše Krista, pijetí Krve, to zaprvé. Pak pijetí Ducha svatého, potom kest Duchem svatým a kest do Krista. Bh nám íká, že to je Jeho zpsob tvoení, že ten proces stvoení v nás ješt probíhá. Žalmista íká v 51. žalmu, 12. verši: Srdce isté stvo mi, ó Bože, a ducha pímého obnov u vnitnostech mých. Poslouchejte: Srdce isté stvo mi, ó, Bože, a ducha pímého obnov u vnitnostech mých. To znamená, že dílo stvoení pokrauje a bude pokraovat, dokud se nesebhneme v jednotu víry. To je z Efezským ve 4. kapitole. Halelujah. Srdce isté stvo mi, ó, Bože, dokud se nesebhneme. Bh ustanovil v Tle Kristov pt služebností. Pt služebností v Tle Kristov. A a už si to uvdomujete nebo ne, následujete njaké apoštolské zjevení. Protože apoštolé nám dali na poátku slovo, a slyším, jak mnoho lidí mluví proti bratru Pavlovi to a to a to. Já bych se bál. Duch Boží dal apoštolskou služebnost, aby dávala Jeho lidu pravdu. A dal proroky, aby mohli prorokovat pravdu. Haleluja. A dal petme si to v Efezským 4:11: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe a uitele. Pro je tam to nkteré, jiné? Nkteré proroky, jiné evangelisty to znamená, že skupiny lidí mly apoštoly. V urité oblasti byl apoštol, jiný apoštol pokrýval další oblast. Takže následujete urité apoštolské uení. Když napíklad víte njakému falešnému uení teba kdybyste vili, že odsud odletíme pi vytržení, je to v rozporu s Písmem, následujete apoštolské vedení, které pochází z Anglie od Darbyho a dalších, Scofielda, tch, kteí toto uení zbudovali. Následujete to, a ani to nevíte. Následujete urité apoštolské uení. On dal nkteré apoštoly, nkteré proroky. Prorocká služebnost je velmi unavující služba. Když si prorok nedá pozor, bude znien, protože nkdy slyší Boha a ani tomu nerozumí a musí to poselství pedat. Bh neekl, že posel musí poselství rozumt. Dá vám poselství, a máte ho pedat pesn tak, jak vám bylo poselství dáno. A tak proroci mají velmi tžkou práci. Musí ukižovat sami sebe. Když prorok povstane, aby mluvil, aby prorokoval, aby pedával Boží slovo, to slovo nesmí být kontaminováno jeho vlastními myšlenkami. Už díve jsem vám ekl, jak jsem pijal Boží slovo a pedával jsem Boží slovo, ale ml jsem k tomu vlastní porozumní. Ohledn asu, kdy se to slovo mlo naplnit. Slyšeli jste m? Byl jsem zahanben, ponížen 7

8 ped celým shromáždním. Ped celými Spojenými státy a zbytkem svta. Ješt nedávno jsem slyšel, jak nkdo íká, že jsem falešný prorok, protože jsem ekl, že se stane tehdy a tehdy to a to, a ono se to nestalo. Myslel jsem si, když Bh ekl, že se stane to a to v listopadu (následující msíc byl listopad) že se stane to a to na zaátku roku, když nebudete init pokání Pedal jsem poselství, ale jak jsem ho pedával, ekl jsem v lednu ekl jsem v lednu. A to jediné slovíko kontaminovalo celé poselství, takže jsem vypadal jako hlupák, když leden minul, a nic se nestalo. Nestalo se nic ani v únoru. Ani v beznu. A tehdy už celý svt vdl, že jsem falešný prorok. Ale nikdo si nevšiml, že se to naplnilo v dubnu. A shodou okolností duben byl zaátkem židovského roku. Halelujah. A Bh to vdl. Proto íkám prorokm: potebujeme isté, neposkvrnné Boží slovo. Proto íkám, že by proroci nemli kázat. Proroci nesmjí být kazateli. Když jste proroci, jste ve svrací kazajce. Bh vás dal do svrací kazajky, tam na vás sestoupí Boží sláva. Halelujah. Vzpomínám na doby minulé, na slávu prorocké služebnosti v našem stedu, kdy jeden lovk povstal, ukázal na nkoho prstem, a ten byl zasažen a hned padl na kolena a dkoval Bohu za slovo, které pijal. Halelujah. Chci vidt proroky prorokovat. Amen. Evangelisty evangelizovat. Kde jsou? Není jich mnoho. Pastýe, aby pásli. Pásli s láskou a s milostí, s laskavostí a se srdcem plným soucitu k malým Božím dtem. I když jsou velcí a urostlí, v Božích oích jsou malicí. Klopýtají, chodí blátem, zapatlají podlahu. V takovém jsou stavu, a proto pemýšlení o Bohu oteve služebnost ve vaší duši. Je ve vás uzavená oblast, kterou Bh chce otevít, ale dokud neotevete dvee Proto mají nkteí lidé dlouhá shromáždní chval a proto si myslím, že nkdy by se mli nkde sejít a zpívat celou noc. Vzpomínám, když jsme byli mladí a plní života, mívali jsme modlitební shromáždní celou noc a vyzpívali jsme obsah svých srdcí, dokud se Boží duch neuvolnil. Byly dv ti hodiny ráno a Boží duch zaplavil celé to místo. Halelujah. Víte, neíkám, že by mladí lidé v dnešní dob nemli takovou sílu. Ale íkám, bratí, že pastýi musí být laskaví a jemní a milující. Pastý musí pást. A uitelé musí uit. Amen, uitelé musí uit. Mezi námi jsou hladové dti, duchovn hladové, protože naši uitelé, naše sestry, které dostaly povení uit tyto dti, dlají jiné vci. A když zanete dlat jiné vci, jiné než Bh chce, abyste dlali, obvykle se dostanete do potíží.. Když pemýšlíte nad Božím slovem ve dne v noci, dáváte Božímu duchu píležitost dokonit práci ve vaší duši. Nesnažte se dokonit sami 8

9 sebe. Vy se nemžete sami dokonit. I kdybyste znali celou Bibli nazpam, nepomže vám to, pokud nebude ve vašem srdci pracovat Boží duch a nepoužije Boží slovo, aby vás uzdravil. Jsem velmi smuten a znepokojen nad tmi, kteí studují Boží slovo, aby byli zdatní v odpovdích na uritá témata, ale nestudují Boží slovo proto, aby se rozpustilo a nasáklo do jejich srdcí. Bratí, vím, že mnozí z nás jsou experti na urité oddíly z Bible, ale když dojde na pravdu v jiných pasážích, vypustíme je. Když dojde na vás nejste schopni Boha vidt. Nkteí brati, nkteré sestry, když dojde na jejich rodinu, jsou tak pohotoví plakat nad svými vlastními dtmi Kdy naposled jste plakali nad díttem nkoho jiného? Když si uvdomíte, v jakém stavu jsou dti v naší dob, je to k plái. A íkám vám, všemohoucí Bh vám ukáže jak, jakým zpsobem tmto lidem sloužit. Mluvíme o Božím slov, o zákon Hospodinov. O rozjímání v Jeho slov, pemýšlení Pemýšlet neznamená, že vám hlavou proletí jedna myšlenka a eknete: Ó, dnes ráno jsem pemýšlel nad Božím slovem. Neuložili jste to ve své mysli. A bhem dne vás Boží slovo opakovan bombarduje, zasahuje oblasti vašeho srdce, které se protiví, a, požehnán bu všemohoucí Bh, najednou zjistíte, že aniž byste vdom cokoli dlali, to slovo, které jste pijali, se dostalo do vašeho srdce, do vaší mysli, máte ho v kapsách své duše. Víte, že vaše duše má tajné kapsy, o kterých nic nevíte? Amen. Vaše duše má tajné kapsy, o nichž nic nevíte, ale Bh všemohoucí do nich vypustí svoje Slovo. A zachrání vás a vysvobodí a vytrhne z híchu, který mly stvoit. Tak to ml satan v plánu. Víte, satan mže nkoho použít, ale mže použít jen tu vaši ást, která mu patí. Chci, abyste to slyšeli. Ježíš ekl: Jde Kníže tohoto svta, ale nemá nic na mn. (Jan 14:30) Poslouchejte to: Pichází kníže tohoto svta, ale nemá nic na mn. A když byl Ježíš na poušti, hladový, Bible íká, že po tyiceti dnech zlanl. Amen. Po tyiceti dnech vyhladovl. Ml hlad. A ábel ekal, až bude mít Ježíš opravdu hlad, pišel k Nmu a ekl: Podívej, máš moc promnit kamení v chleba. Máš moc rozmnožit chléb a dát lidem najíst. Pro nepoužiješ svoji moc? Použij svou moc a udlej si chleba. Copak nevidíš, že umíráš? Halelujah. Ale Ježíš už ml pro nj pipravený verš: Psáno jest: Ne samým chlebem živ bude lovk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. (Mat 4:4) Je to slovo, které neustále vychází z Božích úst. Vyšlo z úst Božích a nadále z nich vychází. A tak byl satan na míst uzemnn, neml, co na to odpovdt, protože vdl, že je to pravda. 9

10 A co my, co nám dnes tímto slovem Bh íká? íká nám, že jsme v klíovém bod v historii lidstva. Jsme požehnaní, že jsme na konci as, pestože mnozí z nás to považují za prokletí, když na nás pijdou tžké asy. Ale jsme požehnaní, že nám byla svena bitva na konci války. Blížíme se poslední bitv a Bh nám íká, že musíme urité vci napravit. Jednou z nich je oprava našich dveí. Slyšíte m? Opravte si dvee, aby Král slávy mohl vejít! Co to mže být, co by mohlo blokovat mé dvee? Co by mohlo blokovat mé dvee a bránit Králi slávy, aby mohl vejít? Teba rozptýlení, nesoustednost. Dal jsem ten nejjednodušší píklad. íkáte, že to není hích? Nesoustednost. Nejste zacílení. Slyšeli jste m? Bh chce, aby lidé byli zacílení, stejn jako jste se museli soustedit, abyste napsali test, udlali zkoušku. Závrená zkouška se blíží, a já vím, že když se blíží termíny, lidé to zanou brát vážn. Amen. V 2.Timoteovi Pavel íká Timoteovi, svému synovi v Pánu: Piln se snažuj vydati sebe Bohu milého dlníka, za njž by se nebylo pro stydti, a kterýž by práv slovo pravdy rozdloval. (2Tim 2:15) Bh nám íká, že nelze spravedliv rozdlovat Slovo pravdy, dokud nepijde Mistr a nenapraví vaši neobjektivní ást. Máte v sob pedpojatost. A jedním z problém naší pedpojatosti je, že jsme neobjektivní sami k sob, jsme neobjektivní vi svým dtem. Jsme neobjektivní ke svým manželkám, jsme neobjektivní ke svým manželm, ke svým otcm a matkám. Ke všem tm svým svým jsme pedpojatí. A neumíme si pomoct. A vlastn ani nevidíme, že jsme pedpojatí. Ale Bh íká, že Boží slovo ve vás tu vychýlenost napraví a zpsobí, že budete tak vyvážení v Bohu, že budete i sami sebe schopni vidt reáln Ale zatím nepemýšlíme jako Boží syn, jako úd Tla Kristova. Když se zamyslíte nad slovy, která Bh použil ekl tlo už jste nad tím nkdy pemýšleli? Tlo, každý vlas na mé hlav, moje nehty, každá ásteka mého tla má uritou funkci, úkol, který má dlat, aby celé tlo mohlo dokonale fungovat. Tak to je. Jsme duchovn propojeni jeden s druhým, Bible íká píslušn spojené a svázané, halelujah. To jsou slova picházející pímo od Božího ducha. Efezským 4:16: Z kteréhožto všecko tlo píslušn spojené prst vedle prstu, ruka k paži, paže k rameni, víte, co myslím. Všemohoucí Bh se nám snaží ukázat, že stvo- il Tlo, které je chrámem živého Boha. A fyzické tlo je obrazem toho, co je v Duchu. Chcete-li se tedy nco dozvdt o svém duchovním koleni, mžete zakusit, jak funguje vaše vlastní koleno, halelujah, a hned vdt, že Bh použil pirozené vci života, aby nás vyuoval vcem duchovním, jak se píše v 2. Korintským 6:16: A jaké spolení chrámu Božího 10

11 s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož povdl Bh: Že pebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. Jinými slovy, bratí, jsme Boží lid, ale tak i onak nejsme ješt dokonení. Vírou, ano, halelujah, jsme dokonení v Nm. A v Nm záleží všechna plnost. Ale ješt jsme nebyli zdokonaleni neboli dokoneni, nejsme hotové dílo. A Bh všemohoucí nám íká: Abys byl dokonen, brate, dávám ti jednu radu. ekl: Chci, abys zaal dávat pozor, aby ses soustedil, bu zamený, zani být zacílený, protože tvoje zamení nebo tvé pemýšlení nad Jeho slovem dnem i nocí zlomí jamo ve tvém život, zlomí jho v životech lidí, za které se modlíš, vysvobodí ty, kteí jsou zranní. A budeš jako strom štípený pi tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává asem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli initi budeš, šastn se ti povede. Halelujah. A dále je psáno: Ne tak budou bezbožní A tak vám íkáme Boží slovo, které nám Bh pro dnešní den dal. Bh nám ekl, že a už je špatn co chce, my to nemžeme napravit, lidskost to nespraví. Vidli jsme vci, které byly s lidmi roky v nepoádku, a doufali jste, že se to zmní, ale nezmnilo se to. A ti lidé zemeli a vdli jste, že Bh je napravil. Možná v posledních minutách svého života získali nápravu. Pane Ježíši, já nechci ekat až do té doby, abych byl napraven! Chci na to místo dojít! Až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova. (Ef 4:13) To znamená, že se tam blížíme. A nejde o to, kolik nebo jak velké chyby vidíte na druhých, ale On pichází. Halelujah. Ten snadno nás obkliující hích možná u sebe ani nejste schopni vidt. Až se všichni sbhneme v jednotu víry a poznání Syna Božího, v dokonalého lovka, do míry postavy plnosti Krista. Mj Ježíši! Tam nás Bh vede. Pjdeme s Ním? Amen. Dosáhneme toho jediným zpsobem, je jen jedna cesta když Mu dovolíme, aby to udlal. Když se napravím sám, jsem to poád já. Když m napraví Bh, budu jako Kristus. Proto vás prosím, bratí, hle te na Boží slovo a uvdomte si, že to je pravá realita. To, co vidíme, slyšíme, co fyzicky používáme, to není realita, do které nyní vstupujeme. Vstupujeme do reality, kdy uvidíme Boží slovo chodit a mluvit a pozvedat nás z našich problém. Ó, Pane, prosím T o to! Už nebu te dti. Amen. Víte, Bh nám dal dti z uritého dvodu. Bh nás uinil jako dti jinými slovy, každý z nás byl jednou díttem. Efezským 4:14-16: Abychom již více nebyli dti, zmítající se a toící každým vtrem uení 11

12 v neustavinosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; ale pravdu iníce v lásce, rosme v nj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus, z kteréhožto všecko tlo píslušn spojené a svázané po všech kloubích (každý kloub jsi kloub, máš uritou práci) pisluhování, podle vnitní moci v míru jednoho každého údu, zrst tla iní, k vzdlání svému v lásce. Kdybychom tomu rozumli, vidli bychom, že je to jako dlník, který pracuje, pracuje a pracuje. Ale Ježíš nemže pracovat, dokud Mu neotevete dvee. Amen. A dje se to skrze pemýšlení nad Jeho slovem, tím se ty dvee otevírají. ekl: Máslo a med jísti bude, co to znamená? Máslo a med jísti bude o em to mluví? Rozumíte, brati a sestry, že Boží slovo bez Ducha vám k niemu nebude? lovk napíklad káže dlouhé kázání, neekne jediné slovo v rozporu s Biblí, ale jeho motiv není zbožný. Jeho cílem je mít velké poetné shromáždní, sebrat co nejvíc lidí a získat co nejvíc desátk. Nekáže Boží slovo. Potebuje máslo, což je smetana z mléka Božího slova. Halelujah, mléko Božího slova, máslo. A potebuje med, to je sms s Duchem svatým, halelujah. Máslo a med jísti bude, až by uml zavrci zlé, a vyvoliti dobré. (Iz 7:15) Kdybychom tak porozumli této vt, než se dostaneme k otázkám nebo nemu dalšímu. Bh všemohoucí íká: Když kážete nebo mluvíte Boží slovo s jiným motivem, než do Božího slova vložil Ježíš Kristus zachránit duše a požehnat Jeho lidu, sytit Jeho církev tak vlastn vbec nekážete Boží slovo, protože jste Boží slovo zmnili v nástroj k naplnní svých vlastních sobeckých motiv. Nejlepší biblický píbh na toto téma, který znám, je ten o Pavlovi a Sílasovi, jak kázali a jedna dveka mla všteckého ducha. Duch vštní má projevem nejblíže duchu proroctví, Bh dal do církve proroky, satan do církve vložil vštce. A tak mezi námi jsou tací, kteí budou mluvit v duchu vštní spíše než z Božího ducha. Petu vám ten píbh, protože chci, abyste si ho opravdu pamatovali. Je ve Skutcích 16, od 16. verše: I stalo se, když jsme šli k modlitb, že dveka njaká, mající ducha vštího, potkala se s námi, kteráž veliký užitek pinášela pánm svým budoucích vcí pedpovídáním. Ta dívka za nimi zaala chodit a volala: Tito muži jsou od pravého živého Boha! ekli byste: Hm, tahle osoba je jednou z nás. Vždy nám vlastn dlá reklamu, že picházíme od pravého a živého Boha. Ale jejím zámrem a zámrem tch, kteí ji poslali, bylo nco jiného. Využívali ji, aby se dostali do jejich skupiny, do církve. A pak by celou tu vc mohla kontaminovat eí satanovou. Jedno slvko tady, jedno tam, a zniila by celé Pavlovo kázání. Myslím, že 12

13 nemohu dostaten zdraznit, abyste si dali dobrý pozor, až pojedete nkam kázat, koho vezmete s sebou, kdo je s vámi v kázání toho Slova. Protože Bh všemohoucí nám ukázal, že nkdy jsme s sebou nevzali správné lidi. Bylo však poteba Božího ducha, aby Pavlovi zjevil, že ta dívka nebyla z Boha. Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, kuci: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteížto zvstují nám cestu spasení. (Sk 6:17) Bratí, tady máte typický píklad toho, kdy slova, která íkala, jsou pravdivá, ale nejsou pravda. Ježíš je pravda. Nepítel mže použít pravdivé vci. Ona to íkala se špatným motivem. A já vám íkám, že vidím, že velká ást našich kazatel nemá správný motiv, ekají, že budou povýšeni do pozice pastor, biskup nebo njaké jiné skrze Boží slovo. A používají Boží slovo, aby naplnili své vlastní ambice. Pavla se dotkl Boží duch, verš 18: A to inívala za mnoho dní. Pavlovi chvíli trvalo, než tomu opravdu porozuml. íkám vám, že už jen ten její hlas by vás duchovn zranil. Už jen zvuk jejího hlasu. Pavel pak tžce to nesa, Byl z toho zarmoucen. To je klí když k vám promlouvá ábel, nesmíte se cítit dobe, jste zarmouceni. a obrátiv se, ekl duchu tomu: Pikazuji tob ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel od ní. I vyšel hned té chvíle. Bu Bohu chvála! Chtl bych, abyste si dnes opravdu vzali k srdci, bratí, že Pán Bh íká: musíme zaít víc a víc rozjímat nad Slovem, tak aby v nás byl zformován Kristus. Budeme Jeho lidem a On bude naším Bohem. Halelujah. Bh vám požehnej ve jménu Pána Ježíše. Dkuji, že jste poslouchali. Amen. 13

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více