V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ"

Transkript

1 V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli být nasyceni dobrotou Boží, až si to slovo doposlechneme. Dkujeme Ti, Ote, za dnešní den a prosíme T, abys nám lámal chléb života. Sedíme u Tvého stolu a oekáváme, že pro nás dnes z nebe sestoupí úžasné vci. Díky, Ježíši. Bratí, hodn jsem se v poslední dob zamýšlel nad prvním žalmem, z njž mi Bh vypíchl slovo pemýšlí, rozjímá. Vnímám v tomto slovu nco hlubšího, než jak jsme ho dosud chápali. Žalm 1:1: Blahoslavený ten muž (platí i pro ženy, lidské bytosti obecn), kterýž nechodí po rad bezbožných, a na cest híšník nestojí, a na stolici posmva nesedá. V tomto prvním verši se píše, co byste nemli dlat je psán v záporu. Nemli byste chodit po rad bezbožných jinými slovy, neradit se s bezbožnými lidmi. Nestojí na cest híšník ani nesedá na stolici posmva. Nejsem v niem kamenem úrazu híšníkm ani neopovrhuji Božím lidem. Halelujah. Žalm 1:2: Ale, toto ale nám íká, co máme dlat: v zákon Hospodinov jest líbost jeho, a v zákon jeho pemýšlí dnem i nocí. Jinými slovy, když napluji první verš, když nedlám vci zmínné v prvním verši, ješt se nedje nic pozitivního. Vykupující je, když iním, co íká tento druhý verš. Mluvíme o tom, že jednou hešíme tím, že nco nedláme, a jindy zase hešíme tím, že nco dláme. Co bychom mli dlat? Mít zalíbení, milovat Hospodinv zákon a o zákon Hospodinov pemýšlet, rozjímat dnem i nocí. O slovu pemýšlet, rozjímat budu dnes mluvit, protože má zvláštní význam. Pemýšlet dnem i nocí. Najdte si knihu Jozue 1:8. etli jsme žalmistu Davida a te tu máme Jozua, každý žil v jiné dob. Jozue 1:8: Neodejde kniha zákona tohoto od úst tvých, ale pemyšlovati budeš o nm dnem i nocí, abys 1

2 ostíhal a inil všecko podlé toho, což psáno jest v nm; nebo tehdáž šastný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš. Pro se v tch verších tolik zdrazuje pemýšlení dnem i nocí? Jinými slovy, mluvíme o zacílení se na Boha. Jde o to, abychom se nauili zamit, soustedit na Boží slovo. Nehled na okolnosti kolem nás, Bh nám íká: Pemýšlejte nad Božím slovem ve dne v noci. Ale pro? Je v tom pemýšlení nco zázraného? Njaké kouzlo? Halelujah. eknu vám, co mi Pán ukázal. V jedné písni zpíváme: Když chválíme a uctíváme, budujeme Tvj trn. To pesn vystihuje tu myšlenku. Když pemýšlím, rozjímám nad Slovem, zaínám vidt duchovní vci jako reálné, a ty vci, které m obklopují, zaínají být mén reálné. Už nejsou tak reálné jako bývaly. Kdysi pro m slovo realita znamenalo vci, které vidím, na které si mohu sáhnout, které mohu slyšet, cítit. Ale obraz, který mi te Bh dává, je ten, že realita je v duchu. A tato duchovní realita je v procesu, kdy On tvoí nového lovka a nový ád, nový Jeruzalém. Halelujah. Pokud tedy rozumíme, že za dvemi stojí tvrce, který chce vstoupit, aby mohl dokonit dílo, totiž zdokonalení lidské bytosti neboli lidské duše, pak pochopíme, pro Bh všemohoucí íká, že chce, abychom rozjímali, chce abychom se zacílili, soustedili. Pro na nás Bh vložil takovou odpovdnost, abychom pemýšleli? Je to proto, že Bh na vás nemže pracovat, dokud vy neotevete dvee. Ve Zjevení 3:20 Bh íká: Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj a otevel dvee, vejdu k nmu, a budu s ním vee- eti, a on se mnou. Bh mluví k církvi. Mjte na pamti, že vycházíme ze Starého zákona. Vždycky vám íkám, že Starý zákon je základem Nového zákona. Vidíte-li nco v Novém zákon, mžete se ptát, kde to má koen ve Starém, a vždy to tam nkde mžete najít. Ježíš mluví k Janovi: Aj, stojím u dveí, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas mj a otevel dvee, vejdu k nmu, a budu s ním veeeti, a on se mnou. Chvála Bohu. To znamená, že se musíte nauit, jak otvírat dvee. Když nebudete mít klí k otevení dveí, budete stát uvnit, budete chtít Pánu otevít, a nebudete toho schopni. Bh vám te íká, že klí k otevení dveí vašeho srdce je zacílení, soustední, usilovné pemýšlení. Pemýšlejte. Nkteí mi eknete: Ale jak mohu pemýšlet dnem i nocí? Copak nepotebuji spát, copak nemusím pracovat? Amen. Mohu vám íct jednu vc: Všechno, co se dje na zemi, je stínem, pedlohou nebeských vcí. Všechno, co na svt vidíme, má spojení s duchovním svtem. Mžete pracovat a vaše mysl pitom mže být v Duchu. Mžete 2

3 konat výbornou práci a pitom nepestat pemýšlet o Božích vcech. Halelujah. Nikdy nezapomenu na dobu, kdy muži rádi dávali k lepšímu sprosté vtipy. Sedíme v kancelái, samí chlapi, a nkdo u protjšího stolu nco ekne, další k tomu nco pidá a pak se zanou tm vtipm chechtat. Já jsem se nemohl udržet a vždycky, když zaali s tmi hrubými vtipy, jsem ekl: Ano, pesn tak je to psáno v Bibli: to a to a to a to Jednou jeden z nich povídá: Víte co, tenaten bžel nahý pes námstí. ekl jsem: Víte, Bh ekl proroku Izaiášovi, aby šel z uritého dvodu nkam nahý. (Iz 20:2-3) A oni ekli: Ohó, ty musíš znát celou Bibli! A tak pestali ty vtipy v mé pítomnosti íkat. Snažím se vám ukázat, že mžete natolik pemýšlet nad Božím slovem, že všechno, co bhem dne dláte, se vztahuje njakým zpsobem na Boha, zbožnost a na Boží slovo. Bh vám íká, že chcete-li budovat svou sílu v Duchu, musíte tyto dvee nechat otevené. Amen. V Žalmu 24 nám íká: Zvednte hlavy, brány! Žalm 24:7: Pozdvihntež, ó brány, svrchk svých, pozdvihntež se vrata vná, aby vjíti mohl král slávy. Znamená to, že ta brána má být stále otevená, vn zvednutá. Máte být brána, která se nezavírá. Vrata vná. A král slávy vejde. Král obyejn vcházel východní bránou. Když ve mst oekávali píchod krále východní bránou, všechno pichystali, ozdobili bránu, estná stráž nastoupila, všichni v pozoru, ekají, až král vejde. To je obraz, který nám Bh dal. Je brána, kterou vchází král, nepoužije ostatní brány. Te poslouchejte, o em Bh mluví: íká, že naše tla jsou chrámem živého Boha 1 a také že nevsta Kristova je nový Jeruzalém. Cituji ze Zjevení, když andl ekl Janovi: Poj, ukážu ti msto Jeruzalém, a ekl, že msto Jeruzalém je nevsta Kristova. 2 Zkusíme to propojit. Vy jste chrám, halelujah, ale jste také souástí msta. Mnoho chrám tvoí chrámové msto. A tak Bh íká, že chce mít msto, chrámové msto s otevenými, zdviženými branami a vraty, aby On mohl vejít. Požehnání je v tom, že Duch Pán pichází, vstupuje dovnit skrze mysl vícího. Nkdo by chtl otevít bránu cit, emocí. Emoce jsou další bránou, protože máme tyi brány. Východní brána to je mysl, pak jsou emoce, vle a touhy. Pedstavme si, že bych ekl: Cítím po tle chvní, 1 1. Korintským 6:19 Zdaliž nevíte, že tlo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž pebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji? 2 Zjevení 21:2 A já Jan vidl jsem msto svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, pipravený jako nevstu okrášlenou muži svému. 3

4 cítím chvní, proto je to z Boha. Pravda je taková, že Bh mže zpsobit chvní vašeho tla, ale nepichází k vám skrze emoce. On pichází skrze mysl. Bh mluví o mysli Kristov, a z toho dvodu i o tom, jak otevít své mysli. Te mluvíme o tom, jak zaít, jak oteveme svou mysl? Pemýšlej nad Jeho slovem dnem i nocí! A dále ve 3. verši žalmu íká: Když to budeš init, budeš,jako strom štípený pi tekutých vodách. Halelujah. Budeš stromem, který nepostrádá vodu, je zasazen u eky. Bh k nám mluví o tom posledním hnutí, protože Bh musí vstoupit a zaujmout své místo. Ale nepijde do napl hotového domu! Chce, aby stánek byl dokonen, chce vejít dovnit, aby mohl vládnout vašim emocím, vládnout vaší vli i vašim touhám, ale nechce je použít k tomu, aby do vás vstoupil. On pichází skrze východní bránu mysl. Co myslí Bh tím pemýšlením? Myslí tím, že musíme mít zacílení, zamení,. Vím, že tohle vrtá hlavou mnohým kesanm, protože se neumjí soustedit, nedokážou udržet zacílení na Boha, na Boží vci. A nco vám prozradím nepítel to ví taky. A tak nepítel pichází s hromadou rzných rozptýlení. Se všemi možnými vyrušeními, vcmi, které vám berou as, berou vám energii, vyžadují vaše úsilí. Na konci dne, když chcete pokleknout a ztišit se ped Bohem, pemýšlet nad Božím slovem, se vám to nedaí, protože jste úpln vyízení. Jestli máte práci, která vás unaví tak, že se nemžete na Boha nebo na Boží vci soustedit, prost to znamená, že je nco špatn bu s vámi, nebo s tou prací. Ale Bh všemohoucí nám íká, že v tomto ase, v této konkrétní dob, chce mít lid, který je pipravený pemýšlet nad Božím slovem, pemýšlet o Božích vcech den za dnem, noc po noci. Nevíte, jak pemýšlet nad Božím slovem a zárove dlat další vci Chtl bych vám íct jednu klíovou vc: Když se ráno probudíte, pijmte myšlenku z Boha, vezmte si verš z Písma a poádn si ho vryjte do pamti. Víte, že svt ví, že dostaten asto opakovaná lež se vám dostane pod kži a nakonec jí uvíte, i když je absurdní? Uvíte tomu, tak to je. A tak svt bombarduje vaši mysl, bombarduje vaše myšlenky. Zaíná to už ráno. Ráno, když se vzbudíte, nedopuste, nedovolte, aby njaká myšlenka, njaká vc vás zaujala dív, než dostanete slovo od Boha na ten den. Bh chce, abyste se nauili pemýšlet dnem i nocí. ekl, že budete jako strom štípený pi tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává asem svým. Bh všemohoucí chce, abychom se toto nauili. Uvdomte si, že to není dar; soustedné pemýšlení nedostanete darem, musíte se v nm cviit. Je to jako když chodíte do školy a nco se tam uíte, uíte se 4

5 njaké emeslo, profesi a najednou vás lidé zanou oslovovat jménem vaší profese. Zanou íkat: pane doktore, sestiko, protože jste jim pomohli, prošli jste potebnými zkouškami a dláte tu profesi. Bh všemohoucí se vám pokouší sdlit: Když takto mžete fungovat v pirozeném, jak je to v duchovním? Lidé vás za chvíli zanou nazývat pravým kesanem. Protože jsou lidé, kteí vyznávají, že jsou kesané, ale nejsou schopní manifestovat, zjevovat Krista. Nemžete zjevovat Krista sami ze sebe, ale když otevete ty dvee, Ježíš Kristus vstoupí. A když je ve vašich emocích nco špatn a On vejde, vezme své kladivo a zane to napravovat. Halelujah. A vy pokraujete v rozjímání, protože to neznamená: Dnes ráno jsem pemýšlel, už mám pro dnešek splnno. Ne, ne, ne! Proto ekl dnem i nocí. Je to nepetržitá vc, která stále pokra- uje dál a dál. Když jdete spát, pracuje to na vás bhem spánku, Bh všemohoucí pracuje tím kladivem na vaší duši, na rzných myšlenkách, aby svj chrám pipravil pro sebe sama. Halejujah. Když nad tím uvažujeme, zjišujeme, že Bh má svj zpsob práce a Duch Boží je emeslník, který pracuje v duši. Jinými slovy, Bh íká, že musíte pijmout Ježíše jako svého spasitele, a jakmile pijmete Ježíše za svého spasitele, zane vás Ježíš pedstavovat Duchu svatému. Je mi jedno, k jakému patíte vyznání, když pijmete Ježíše Krista jako svého spasitele, zanete rst, protože Bh vás povede uritou cestou, bude vám íkat urité vci, abyste rostli. Ani nemusíte vdt, že rostete. Víte, ani nevím, jak jsem dorostl do této velikosti. Amen. Ale stalo se to. Stalo se to, zatímco jsem jedl, cviil a dlal všechno možné. Rostl jsem. Bh je emeslník. A chce pracovat v chrámu našeho srdce a duše. Pokud Mu neoteveme, nevstoupí dovnit. Existuje zvláštní problém lidé mohou být spasení, a pitom mají po pedcích problémy, které se v nich zdají být velice hluboko schované, a nkdy ty vci vyplavou na povrch. Leží to tam a eká na píležitost, kdy vás to bude moci rozložit, pivést do stavu frustrace, naprosto otrávit a zniit. A Bh všemohoucí íká, že když budete setrvávat v pemýšlení nad Jeho slovem, Duch Boží vás pivede na urité myšlenky, do uritých oblastí, a povede vás do všeliké pravdy. Amen. Je to v Janovi 16:13: Ale když pijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, to mluviti bude; ano i budoucí vci zvstovati bude vám. Nkdo ekne: Ale jak poznám, že je to Duch svatý, kdo ke mn mluví? Když pijmu njaké slovo, jak to poznám? Duch svatý vám nikdy neekne nic, co odporuje Božímu slovu. Už rozumíte? Duch Boží vám 5

6 neekne nic takového, povede vás do všeliké pravdy. Neekne vám nic, co je proti, co nesouhlasí s Božím slovem. Psaným Božím slovem, vyjádeným Božím slovem. Halelujah. Potkal jsem rzné lidi, kteí íkali, že slyšeli hlasy. Slyšeli, že Pán ekl to a to Je ješt jedna zvláštní vc Bh mi o vás neekne nic, pokud ví, že se zanu na vás dívat spatra. A chtl bych, abyste vy, bratí, kteí posloucháte, dávali dobrý pozor, protože je to mezi námi bžná vc, že máme sny a vize a stane se, že to jde proti bratru nebo proti seste, a pesto víme, že je to z Boha. Amen. Protože si z njakého dvodu myslíme, že zrovna my jsme Boží mazlíci a že nám Bh bude íkat vci o všech ostatních lidech. Chtl bych, abyste si na to dávali dobrý pozor. Víte, že mám vždycky spoustu píbh, a urit jsem vám už nkolikrát vyprávl, co se stalo na Florid v Miami. Byla tam jedna sestra, která vedla skupinku, a to byla první chyba, kterou ta skupina udlala, že dovolili, aby je vedla sestra. Protože Bh nepomazal žádnou ženu k tomu, aby byla hlavou shromáždní. Žena má být matkou, má být manželkou, má být vším a mže být vším, ím ji Bh chce mít mže prorokovat, mže pinést slovo od Boha, ale nemže být hlavou, vedoucím shromáždní. Dobe tedy, ta sestra šla spát a mla sen. Zdálo se jí, že v pední ad zstala ti volná sedadla práv v rohu, kudy se picházelo. Ona tam kázala a pišli ti démoni a sedli si na ty ti židle. Nechci po vás, abyste mi ekli, odkud ten sen pišel. Do této chvíle ani ona nevdla, odkud to pišlo. Mohlo to znamenat, že Bh íká, že bude teba démony napomenout, až zjistíme, že pišli. Jenže potom, když pišla na shromáždní a zaala kázat slovo, všichni si ve shromáždní rzn posedali, jen ty ti židle zstaly volné A když pokraovala, pišly ti sestry a sedly si na ty židle. Ve chvíli, kdy si všimla, že sedí na tch židlích, zavela Bibli a rozpustila shromáždní ty ti sestry, to jsou ti ti démoni. ekl by mi Bh, že moje sestra, mj bratr, kteí mají dobré porozumní Božího spasení a mají svdectví, že to jsou démoni? Problém je, že ona se pes to nemohla dostat. Znám pípady, kdy lidé vyznávali urité vci a jistí bratí se pes to nedokázali penést, to znamená, že nestáli na správném míst. Chvála Pánu, proto po nás Bh chce, abychom se všech tchto vcí zbavili, protože o nkterých vcech, které v nás jsou, nevíme, nejsme si jisti, nesetkali jsme se s nimi. ábel je tam má schované pro zvláštní píležitost. A tak Bh íká, že bychom mli pemýšlet a rozjímat nad Božím 6

7 slovem. V srdci svém skládám e tvou, abych nehešil proti tob. (Ž 119:11) Pemýšlení nad Božím slovem tvoí. Uvdomte si, že ješt nejsme dokonení, jsme napl hotoví, ješt jsme nebyli uinni dokonalými. Bh tu dokonalost nechal na našem pijímání Ježíše Krista, pijetí Krve, to zaprvé. Pak pijetí Ducha svatého, potom kest Duchem svatým a kest do Krista. Bh nám íká, že to je Jeho zpsob tvoení, že ten proces stvoení v nás ješt probíhá. Žalmista íká v 51. žalmu, 12. verši: Srdce isté stvo mi, ó Bože, a ducha pímého obnov u vnitnostech mých. Poslouchejte: Srdce isté stvo mi, ó, Bože, a ducha pímého obnov u vnitnostech mých. To znamená, že dílo stvoení pokrauje a bude pokraovat, dokud se nesebhneme v jednotu víry. To je z Efezským ve 4. kapitole. Halelujah. Srdce isté stvo mi, ó, Bože, dokud se nesebhneme. Bh ustanovil v Tle Kristov pt služebností. Pt služebností v Tle Kristov. A a už si to uvdomujete nebo ne, následujete njaké apoštolské zjevení. Protože apoštolé nám dali na poátku slovo, a slyším, jak mnoho lidí mluví proti bratru Pavlovi to a to a to. Já bych se bál. Duch Boží dal apoštolskou služebnost, aby dávala Jeho lidu pravdu. A dal proroky, aby mohli prorokovat pravdu. Haleluja. A dal petme si to v Efezským 4:11: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe a uitele. Pro je tam to nkteré, jiné? Nkteré proroky, jiné evangelisty to znamená, že skupiny lidí mly apoštoly. V urité oblasti byl apoštol, jiný apoštol pokrýval další oblast. Takže následujete urité apoštolské uení. Když napíklad víte njakému falešnému uení teba kdybyste vili, že odsud odletíme pi vytržení, je to v rozporu s Písmem, následujete apoštolské vedení, které pochází z Anglie od Darbyho a dalších, Scofielda, tch, kteí toto uení zbudovali. Následujete to, a ani to nevíte. Následujete urité apoštolské uení. On dal nkteré apoštoly, nkteré proroky. Prorocká služebnost je velmi unavující služba. Když si prorok nedá pozor, bude znien, protože nkdy slyší Boha a ani tomu nerozumí a musí to poselství pedat. Bh neekl, že posel musí poselství rozumt. Dá vám poselství, a máte ho pedat pesn tak, jak vám bylo poselství dáno. A tak proroci mají velmi tžkou práci. Musí ukižovat sami sebe. Když prorok povstane, aby mluvil, aby prorokoval, aby pedával Boží slovo, to slovo nesmí být kontaminováno jeho vlastními myšlenkami. Už díve jsem vám ekl, jak jsem pijal Boží slovo a pedával jsem Boží slovo, ale ml jsem k tomu vlastní porozumní. Ohledn asu, kdy se to slovo mlo naplnit. Slyšeli jste m? Byl jsem zahanben, ponížen 7

8 ped celým shromáždním. Ped celými Spojenými státy a zbytkem svta. Ješt nedávno jsem slyšel, jak nkdo íká, že jsem falešný prorok, protože jsem ekl, že se stane tehdy a tehdy to a to, a ono se to nestalo. Myslel jsem si, když Bh ekl, že se stane to a to v listopadu (následující msíc byl listopad) že se stane to a to na zaátku roku, když nebudete init pokání Pedal jsem poselství, ale jak jsem ho pedával, ekl jsem v lednu ekl jsem v lednu. A to jediné slovíko kontaminovalo celé poselství, takže jsem vypadal jako hlupák, když leden minul, a nic se nestalo. Nestalo se nic ani v únoru. Ani v beznu. A tehdy už celý svt vdl, že jsem falešný prorok. Ale nikdo si nevšiml, že se to naplnilo v dubnu. A shodou okolností duben byl zaátkem židovského roku. Halelujah. A Bh to vdl. Proto íkám prorokm: potebujeme isté, neposkvrnné Boží slovo. Proto íkám, že by proroci nemli kázat. Proroci nesmjí být kazateli. Když jste proroci, jste ve svrací kazajce. Bh vás dal do svrací kazajky, tam na vás sestoupí Boží sláva. Halelujah. Vzpomínám na doby minulé, na slávu prorocké služebnosti v našem stedu, kdy jeden lovk povstal, ukázal na nkoho prstem, a ten byl zasažen a hned padl na kolena a dkoval Bohu za slovo, které pijal. Halelujah. Chci vidt proroky prorokovat. Amen. Evangelisty evangelizovat. Kde jsou? Není jich mnoho. Pastýe, aby pásli. Pásli s láskou a s milostí, s laskavostí a se srdcem plným soucitu k malým Božím dtem. I když jsou velcí a urostlí, v Božích oích jsou malicí. Klopýtají, chodí blátem, zapatlají podlahu. V takovém jsou stavu, a proto pemýšlení o Bohu oteve služebnost ve vaší duši. Je ve vás uzavená oblast, kterou Bh chce otevít, ale dokud neotevete dvee Proto mají nkteí lidé dlouhá shromáždní chval a proto si myslím, že nkdy by se mli nkde sejít a zpívat celou noc. Vzpomínám, když jsme byli mladí a plní života, mívali jsme modlitební shromáždní celou noc a vyzpívali jsme obsah svých srdcí, dokud se Boží duch neuvolnil. Byly dv ti hodiny ráno a Boží duch zaplavil celé to místo. Halelujah. Víte, neíkám, že by mladí lidé v dnešní dob nemli takovou sílu. Ale íkám, bratí, že pastýi musí být laskaví a jemní a milující. Pastý musí pást. A uitelé musí uit. Amen, uitelé musí uit. Mezi námi jsou hladové dti, duchovn hladové, protože naši uitelé, naše sestry, které dostaly povení uit tyto dti, dlají jiné vci. A když zanete dlat jiné vci, jiné než Bh chce, abyste dlali, obvykle se dostanete do potíží.. Když pemýšlíte nad Božím slovem ve dne v noci, dáváte Božímu duchu píležitost dokonit práci ve vaší duši. Nesnažte se dokonit sami 8

9 sebe. Vy se nemžete sami dokonit. I kdybyste znali celou Bibli nazpam, nepomže vám to, pokud nebude ve vašem srdci pracovat Boží duch a nepoužije Boží slovo, aby vás uzdravil. Jsem velmi smuten a znepokojen nad tmi, kteí studují Boží slovo, aby byli zdatní v odpovdích na uritá témata, ale nestudují Boží slovo proto, aby se rozpustilo a nasáklo do jejich srdcí. Bratí, vím, že mnozí z nás jsou experti na urité oddíly z Bible, ale když dojde na pravdu v jiných pasážích, vypustíme je. Když dojde na vás nejste schopni Boha vidt. Nkteí brati, nkteré sestry, když dojde na jejich rodinu, jsou tak pohotoví plakat nad svými vlastními dtmi Kdy naposled jste plakali nad díttem nkoho jiného? Když si uvdomíte, v jakém stavu jsou dti v naší dob, je to k plái. A íkám vám, všemohoucí Bh vám ukáže jak, jakým zpsobem tmto lidem sloužit. Mluvíme o Božím slov, o zákon Hospodinov. O rozjímání v Jeho slov, pemýšlení Pemýšlet neznamená, že vám hlavou proletí jedna myšlenka a eknete: Ó, dnes ráno jsem pemýšlel nad Božím slovem. Neuložili jste to ve své mysli. A bhem dne vás Boží slovo opakovan bombarduje, zasahuje oblasti vašeho srdce, které se protiví, a, požehnán bu všemohoucí Bh, najednou zjistíte, že aniž byste vdom cokoli dlali, to slovo, které jste pijali, se dostalo do vašeho srdce, do vaší mysli, máte ho v kapsách své duše. Víte, že vaše duše má tajné kapsy, o kterých nic nevíte? Amen. Vaše duše má tajné kapsy, o nichž nic nevíte, ale Bh všemohoucí do nich vypustí svoje Slovo. A zachrání vás a vysvobodí a vytrhne z híchu, který mly stvoit. Tak to ml satan v plánu. Víte, satan mže nkoho použít, ale mže použít jen tu vaši ást, která mu patí. Chci, abyste to slyšeli. Ježíš ekl: Jde Kníže tohoto svta, ale nemá nic na mn. (Jan 14:30) Poslouchejte to: Pichází kníže tohoto svta, ale nemá nic na mn. A když byl Ježíš na poušti, hladový, Bible íká, že po tyiceti dnech zlanl. Amen. Po tyiceti dnech vyhladovl. Ml hlad. A ábel ekal, až bude mít Ježíš opravdu hlad, pišel k Nmu a ekl: Podívej, máš moc promnit kamení v chleba. Máš moc rozmnožit chléb a dát lidem najíst. Pro nepoužiješ svoji moc? Použij svou moc a udlej si chleba. Copak nevidíš, že umíráš? Halelujah. Ale Ježíš už ml pro nj pipravený verš: Psáno jest: Ne samým chlebem živ bude lovk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. (Mat 4:4) Je to slovo, které neustále vychází z Božích úst. Vyšlo z úst Božích a nadále z nich vychází. A tak byl satan na míst uzemnn, neml, co na to odpovdt, protože vdl, že je to pravda. 9

10 A co my, co nám dnes tímto slovem Bh íká? íká nám, že jsme v klíovém bod v historii lidstva. Jsme požehnaní, že jsme na konci as, pestože mnozí z nás to považují za prokletí, když na nás pijdou tžké asy. Ale jsme požehnaní, že nám byla svena bitva na konci války. Blížíme se poslední bitv a Bh nám íká, že musíme urité vci napravit. Jednou z nich je oprava našich dveí. Slyšíte m? Opravte si dvee, aby Král slávy mohl vejít! Co to mže být, co by mohlo blokovat mé dvee? Co by mohlo blokovat mé dvee a bránit Králi slávy, aby mohl vejít? Teba rozptýlení, nesoustednost. Dal jsem ten nejjednodušší píklad. íkáte, že to není hích? Nesoustednost. Nejste zacílení. Slyšeli jste m? Bh chce, aby lidé byli zacílení, stejn jako jste se museli soustedit, abyste napsali test, udlali zkoušku. Závrená zkouška se blíží, a já vím, že když se blíží termíny, lidé to zanou brát vážn. Amen. V 2.Timoteovi Pavel íká Timoteovi, svému synovi v Pánu: Piln se snažuj vydati sebe Bohu milého dlníka, za njž by se nebylo pro stydti, a kterýž by práv slovo pravdy rozdloval. (2Tim 2:15) Bh nám íká, že nelze spravedliv rozdlovat Slovo pravdy, dokud nepijde Mistr a nenapraví vaši neobjektivní ást. Máte v sob pedpojatost. A jedním z problém naší pedpojatosti je, že jsme neobjektivní sami k sob, jsme neobjektivní vi svým dtem. Jsme neobjektivní ke svým manželkám, jsme neobjektivní ke svým manželm, ke svým otcm a matkám. Ke všem tm svým svým jsme pedpojatí. A neumíme si pomoct. A vlastn ani nevidíme, že jsme pedpojatí. Ale Bh íká, že Boží slovo ve vás tu vychýlenost napraví a zpsobí, že budete tak vyvážení v Bohu, že budete i sami sebe schopni vidt reáln Ale zatím nepemýšlíme jako Boží syn, jako úd Tla Kristova. Když se zamyslíte nad slovy, která Bh použil ekl tlo už jste nad tím nkdy pemýšleli? Tlo, každý vlas na mé hlav, moje nehty, každá ásteka mého tla má uritou funkci, úkol, který má dlat, aby celé tlo mohlo dokonale fungovat. Tak to je. Jsme duchovn propojeni jeden s druhým, Bible íká píslušn spojené a svázané, halelujah. To jsou slova picházející pímo od Božího ducha. Efezským 4:16: Z kteréhožto všecko tlo píslušn spojené prst vedle prstu, ruka k paži, paže k rameni, víte, co myslím. Všemohoucí Bh se nám snaží ukázat, že stvo- il Tlo, které je chrámem živého Boha. A fyzické tlo je obrazem toho, co je v Duchu. Chcete-li se tedy nco dozvdt o svém duchovním koleni, mžete zakusit, jak funguje vaše vlastní koleno, halelujah, a hned vdt, že Bh použil pirozené vci života, aby nás vyuoval vcem duchovním, jak se píše v 2. Korintským 6:16: A jaké spolení chrámu Božího 10

11 s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož povdl Bh: Že pebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. Jinými slovy, bratí, jsme Boží lid, ale tak i onak nejsme ješt dokonení. Vírou, ano, halelujah, jsme dokonení v Nm. A v Nm záleží všechna plnost. Ale ješt jsme nebyli zdokonaleni neboli dokoneni, nejsme hotové dílo. A Bh všemohoucí nám íká: Abys byl dokonen, brate, dávám ti jednu radu. ekl: Chci, abys zaal dávat pozor, aby ses soustedil, bu zamený, zani být zacílený, protože tvoje zamení nebo tvé pemýšlení nad Jeho slovem dnem i nocí zlomí jamo ve tvém život, zlomí jho v životech lidí, za které se modlíš, vysvobodí ty, kteí jsou zranní. A budeš jako strom štípený pi tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává asem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli initi budeš, šastn se ti povede. Halelujah. A dále je psáno: Ne tak budou bezbožní A tak vám íkáme Boží slovo, které nám Bh pro dnešní den dal. Bh nám ekl, že a už je špatn co chce, my to nemžeme napravit, lidskost to nespraví. Vidli jsme vci, které byly s lidmi roky v nepoádku, a doufali jste, že se to zmní, ale nezmnilo se to. A ti lidé zemeli a vdli jste, že Bh je napravil. Možná v posledních minutách svého života získali nápravu. Pane Ježíši, já nechci ekat až do té doby, abych byl napraven! Chci na to místo dojít! Až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova. (Ef 4:13) To znamená, že se tam blížíme. A nejde o to, kolik nebo jak velké chyby vidíte na druhých, ale On pichází. Halelujah. Ten snadno nás obkliující hích možná u sebe ani nejste schopni vidt. Až se všichni sbhneme v jednotu víry a poznání Syna Božího, v dokonalého lovka, do míry postavy plnosti Krista. Mj Ježíši! Tam nás Bh vede. Pjdeme s Ním? Amen. Dosáhneme toho jediným zpsobem, je jen jedna cesta když Mu dovolíme, aby to udlal. Když se napravím sám, jsem to poád já. Když m napraví Bh, budu jako Kristus. Proto vás prosím, bratí, hle te na Boží slovo a uvdomte si, že to je pravá realita. To, co vidíme, slyšíme, co fyzicky používáme, to není realita, do které nyní vstupujeme. Vstupujeme do reality, kdy uvidíme Boží slovo chodit a mluvit a pozvedat nás z našich problém. Ó, Pane, prosím T o to! Už nebu te dti. Amen. Víte, Bh nám dal dti z uritého dvodu. Bh nás uinil jako dti jinými slovy, každý z nás byl jednou díttem. Efezským 4:14-16: Abychom již více nebyli dti, zmítající se a toící každým vtrem uení 11

12 v neustavinosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; ale pravdu iníce v lásce, rosme v nj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus, z kteréhožto všecko tlo píslušn spojené a svázané po všech kloubích (každý kloub jsi kloub, máš uritou práci) pisluhování, podle vnitní moci v míru jednoho každého údu, zrst tla iní, k vzdlání svému v lásce. Kdybychom tomu rozumli, vidli bychom, že je to jako dlník, který pracuje, pracuje a pracuje. Ale Ježíš nemže pracovat, dokud Mu neotevete dvee. Amen. A dje se to skrze pemýšlení nad Jeho slovem, tím se ty dvee otevírají. ekl: Máslo a med jísti bude, co to znamená? Máslo a med jísti bude o em to mluví? Rozumíte, brati a sestry, že Boží slovo bez Ducha vám k niemu nebude? lovk napíklad káže dlouhé kázání, neekne jediné slovo v rozporu s Biblí, ale jeho motiv není zbožný. Jeho cílem je mít velké poetné shromáždní, sebrat co nejvíc lidí a získat co nejvíc desátk. Nekáže Boží slovo. Potebuje máslo, což je smetana z mléka Božího slova. Halelujah, mléko Božího slova, máslo. A potebuje med, to je sms s Duchem svatým, halelujah. Máslo a med jísti bude, až by uml zavrci zlé, a vyvoliti dobré. (Iz 7:15) Kdybychom tak porozumli této vt, než se dostaneme k otázkám nebo nemu dalšímu. Bh všemohoucí íká: Když kážete nebo mluvíte Boží slovo s jiným motivem, než do Božího slova vložil Ježíš Kristus zachránit duše a požehnat Jeho lidu, sytit Jeho církev tak vlastn vbec nekážete Boží slovo, protože jste Boží slovo zmnili v nástroj k naplnní svých vlastních sobeckých motiv. Nejlepší biblický píbh na toto téma, který znám, je ten o Pavlovi a Sílasovi, jak kázali a jedna dveka mla všteckého ducha. Duch vštní má projevem nejblíže duchu proroctví, Bh dal do církve proroky, satan do církve vložil vštce. A tak mezi námi jsou tací, kteí budou mluvit v duchu vštní spíše než z Božího ducha. Petu vám ten píbh, protože chci, abyste si ho opravdu pamatovali. Je ve Skutcích 16, od 16. verše: I stalo se, když jsme šli k modlitb, že dveka njaká, mající ducha vštího, potkala se s námi, kteráž veliký užitek pinášela pánm svým budoucích vcí pedpovídáním. Ta dívka za nimi zaala chodit a volala: Tito muži jsou od pravého živého Boha! ekli byste: Hm, tahle osoba je jednou z nás. Vždy nám vlastn dlá reklamu, že picházíme od pravého a živého Boha. Ale jejím zámrem a zámrem tch, kteí ji poslali, bylo nco jiného. Využívali ji, aby se dostali do jejich skupiny, do církve. A pak by celou tu vc mohla kontaminovat eí satanovou. Jedno slvko tady, jedno tam, a zniila by celé Pavlovo kázání. Myslím, že 12

13 nemohu dostaten zdraznit, abyste si dali dobrý pozor, až pojedete nkam kázat, koho vezmete s sebou, kdo je s vámi v kázání toho Slova. Protože Bh všemohoucí nám ukázal, že nkdy jsme s sebou nevzali správné lidi. Bylo však poteba Božího ducha, aby Pavlovi zjevil, že ta dívka nebyla z Boha. Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, kuci: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteížto zvstují nám cestu spasení. (Sk 6:17) Bratí, tady máte typický píklad toho, kdy slova, která íkala, jsou pravdivá, ale nejsou pravda. Ježíš je pravda. Nepítel mže použít pravdivé vci. Ona to íkala se špatným motivem. A já vám íkám, že vidím, že velká ást našich kazatel nemá správný motiv, ekají, že budou povýšeni do pozice pastor, biskup nebo njaké jiné skrze Boží slovo. A používají Boží slovo, aby naplnili své vlastní ambice. Pavla se dotkl Boží duch, verš 18: A to inívala za mnoho dní. Pavlovi chvíli trvalo, než tomu opravdu porozuml. íkám vám, že už jen ten její hlas by vás duchovn zranil. Už jen zvuk jejího hlasu. Pavel pak tžce to nesa, Byl z toho zarmoucen. To je klí když k vám promlouvá ábel, nesmíte se cítit dobe, jste zarmouceni. a obrátiv se, ekl duchu tomu: Pikazuji tob ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel od ní. I vyšel hned té chvíle. Bu Bohu chvála! Chtl bych, abyste si dnes opravdu vzali k srdci, bratí, že Pán Bh íká: musíme zaít víc a víc rozjímat nad Slovem, tak aby v nás byl zformován Kristus. Budeme Jeho lidem a On bude naším Bohem. Halelujah. Bh vám požehnej ve jménu Pána Ježíše. Dkuji, že jste poslouchali. Amen. 13

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI. (Praha, erven 2007)

PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI. (Praha, erven 2007) PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI (Praha, erven 2007) Je velmi dobré, že jsme se tady dnešního rána znovu sešli. Toto je naše poslední shromáždní. Je dobré vidt lidi, kteí hladoví po Božím slov. Jestli máte

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více