duben 2015 K zamyšlení Čím je ti Bible? Žalm 1; Iz 40,1-8; 1Pt 1,22-2,3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben 2015 K zamyšlení Čím je ti Bible? Žalm 1; Iz 40,1-8; 1Pt 1,22-2,3"

Transkript

1 K zamyšlení Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Iz 29,15 sboru Církve bratrské v Hradci Králové Čím je ti Bible? Žalm 1; Iz 40,1-8; 1Pt 1,22-2,3 O Bibli Už dávno znám brožurku Dopis Tobě. Bible, ačkoliv obsahuje 66 knih Starého a Nového zákona, může být skutečně přirovnána Božímu dopisu pro člověka, poněvadž přináší jedinečné poselství o Boží lásce. Existuje nějaký důkaz, že Bible je Božím slovem? Uvedu příklad ze zmíněné brožurky. -Poblíž jednoho mostu seděla u svého stánku prodavačka ovoce. Když nepřicházeli žádní kupci, měla na klíně otevřenou Bibli a četla si v té knize, které si tolik vážila. Co to máte za knihu, že ji pořád čtete?, zeptal se jí kdosi, jenž u ní už vícekrát nakupoval. To je Bible, pane, - Boží slovo! Táák? Ale odkud to víte, že Bible je Boží slovo? Kdopak vám to povídal? ON sám! Cožpak Bůh s vámi mluvil? Prodavačka byla trochu na rozpacích, když měla dokázat, že Bible je Boží slovo. Potom však pohlédla k nebi, ukázala na svítící slunce a řekla: Můžete mi, pane, dokázat, že tohle je slunce? - Dokázat vám, že to je slunce? odpověděl tázaný, to je přece jednoduché. Nejlepším důkazem je, že mi dává světlo a teplo. Vidíte, zvolala prodavačka, to je právě ono! Důkazem, že to je Boží slovo, je, že mi dává vnitřní světlo a teplo. - Pro Bibli bychom mohli najít výrazy, obrazy, které nám mohou přiblížit význam Bible pro člověka. Boží slovo je např. přirovnáváno světlu, které osvěcuje naši pozemskou cestu (srov. Ž 119,105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku). Hospodinovo slovo je také pokrmem pro naši duši (je chlebem s nebe sestupujícím J 6,50: - tímto chlebem se stal především Pán Ježíš). V Ž 19,2 je uloženo slovo o Hospodinových řádech, které jsou nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Ef 5,11.13 Před lidmi se stydíme, před Bohem ne, lidí se bojíme, z Pána Boha strach nemáme. Děsíme se ztráty kreditu ve společnosti, ale hanbu před Bohem nepociťujeme. Ztratili jsme základ moudrosti, totiž bázeň před Hospodinem. Je to ale svým způsobem pochopitelné: lidi vidíme, Boha nikoli. Nicméně jsou ještě horší věci než pokrytecká víra, která se bojí více lidí než Boha. Opravdu zlé je, když člověk o Bohu ví a snaží se o nemožné ukrýt před ním své hříchy. Nepochybuje o jeho existenci, ale žije, jako by Boha nebylo.možná ale Pán Bůh hodnotí naše ukrývání hříchů před lidmi stejně, jako bychom je ukrývali před ním, a dává nám zakusit společenskou hanbu, abychom se konečně začali stydět i před ním.bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj:

2 O Hospodinovu slovu či řeči se vyjadřují starozákonní pisatelé mnohými obraty. Zvlášť v tom vyniká Žalm 119, který v každém ze 176 veršů nějakým způsobem zmiňuje Boží slovo, zákon, přikázání, naučení atd. Odtud je zřetelné, jak žalmistovi ležela na srdci Hospodinova přikázání - a naplňování jich bylo v životě žalmistově opravdu potěšením a radostí! Vždyť Žalm první, který jsme četli na začátku, oslavuje, chválí muže, který za všech okolností přemýšlí o Hospodinově zákonu. Ježíš Kristus centrum Bible Centrum Bible či Písma svatého je Ježíš Kristus. Bible a Kristus, Kristus a Bible patří vskutku dohromady. Uvedu jednu ilustraci: -Našeho tříletého chlapce jsme se zeptali: Kde bydlí dědeček a babička? V Plzni! Později jsme se ho zeptali: Kde bydlí tatínek a maminka? V Praze! A jednoho dne jsme mu položili otázku: Kde bydlí Pán Ježíš? Domnívali jsme se, že ukáže prstem nahoru a odpoví: V nebi! Ale ne, jeho odpověď byla: V Bibli! Nejprve jsme se usmívali, ale pak jsme se zamysleli.- Písma. (Lk 24,26-27). Ježíš Kristus je naplněním Písem, při čtení Bible se můžeme setkat s živým Kristem! Jak je to s naším čtením Bible? Kdosi vyslovil větu: Jak milujete Boha, Pána Ježíše, se pozná i podle toho, jak milujete Boží slovo, Bibli. V tom je mnoho pravdy. Víra v Pána Ježíše a milování Ježíše nás vždycky vede k Bibli! Co Boží slovo vypůsobuje? Vedle obrazů pro Boží slovo jako je světlo, chléb, med o tom jsme mluvili - jsou i jiné obrazy: např. Slovo jako kladivo,rozrážející skálu;slovo jako oheň (obojí u Jer. 23,29) či meč (Ef 6,17; Žd 4,12). Připomenu tu velmi důležitou věc: Boží slovo vypůsobuje znouzrození. Jedná se o nepomíjitelné semeno Božího slova. O něm jsme četli ve 3.čtení 1Pt 1,22-2,3. Přečteme ještě jednou z 1Pt 1,23-25: -Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása a květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky Pán Ježíš je vskutku vyústěním, naplněním toho, co bylo na stránkách SZ napsáno: jak v Tóře (5 knihách Mojžíšových) tak v Prorocích a Žalmech. Nakonec tuto skutečnost známe z příběhu o dvou Ježíšových učednících, kteří po Velikonocích jdou do Emaus, vzkříšený Ježíš se k nim přidá, ale oni ho nepoznávají. Až potom v Emauz, při lámání chleba, vlastně VP, prohlédnou a Ježíše poznávají a tu jim on mizí z očí L 24,32: Řekli si spolu: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? O jaké otevření, tedy výklad Písma šlo? Ježíš na cestě emauzským učedníkům říká toto: Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim, co se na něho vztahovalo ve všech částech s t r a n a 2 Znovuzrození -Vždyť jste se znovu narodili To je slovo o znovuzrození! Jak se toto stalo? Uvěřením v Ježíše Krista, přijetím evangelia. V předcházejícím verši (1Pt 1,22a) stojí: Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce Prof. J.B. Souček k tomu píše: Toto rozhodnutí, které bylo závazně zpečetěno ve křtu pamatujme ovšem stále, že v prvokřesťanství šlo vesměs o křest lidí schopných uvědomělého a odpovědného rozhodování! Přijetí pravdy, tj. Kristova evangelia znamená zásadní očištění!, v jehož důsledku se rodí nový člověk (Souček). Očištění vede k posvěcenému životu, k životu, který je odevzdán Bohu.

3 Působení nepomíjitelného semene Božího slova -Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. (v.23) Co je pomíjitelné a co je nepomíjitelné? Pomíjitelný je člověk! Člověk, lidé jako tráva a květ trávy. Toto jsme také četli na začátku u Iz 40! Nepomíjitelné je semeno, tj. slovo Hospodinovo, které zůstává na věky. Ilustrace: Slyšel jsem, že při otvírání jedné staré hrobky v Egyptě (nějakého pohlavára) byla v ní nalezena semena zřejmě jako pokrm na dlouhou cestu Semeno bylo staré několik tisíc let. Když toto semeno zasadili (dali mu vláhu), ono vzešlo po několika tisících letech vyrostla rostlina! Taková síla semene Oč větší sílu, moc, má semeno Božího slova! Je nepomíjitelné. Nepomíjitelné je Hospodinovo slovo, Boží slovo, slovo evangelia! Vypůsobuje při člověku znovuzrození skrze Ducha svatého. Boží slovo jako duchovní mléko k růstu 1Pt 2,2: a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení. Kdo je tím novorozeným dítětem? Je to ten, kdo uvěřil v Krista, přijal Ježíše za svého Spasitele a Pána. Je roztomilé, když vidíme narozené dítě, jak se pak začíná smát, tleskat ručičkami, začíná mluvit máma, táta, bába, děda Všichni domácí jsou z toho pryč Avšak bylo by divné, kdyby i po dvou či třech letech zachoval stejný slovník Děťátko roste, vyvíjí se, leze, chodí, mluví, mudruje Podobně u znovuzrozených křesťanů se předpokládá vývoj ten duchovní. Jak roste, jak se vyvíjí? Má touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku Boží slovo jako duchovní mléko k růstu ke spasení. Závěr Bible má moc přemáhat lidská srdce. Božím slovem můžeme duchovně růst. Jestliže žijeme v bázni Božího slova a v oddanosti Kristu, potom se stáváme Kristovými svědky, kteří svými životy přinášejí evangelium. Apoštol Pavel píše v druhém listu do Korinta: Vy jste listem Kristovým, napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. (2K 3,3) Ať i naše životy jsou takovým listem, z něhož mohou lidé kolem nás se dozvědět, tedy číst o Pánu Ježíši, a tak docházet ke znovuzrození. Proto milujme Pána Ježíše a čtěme Bibli! Z kázání Š. Paluchníka v HK Křesťanská poezie Mnozí z nás už v životě zažili chvíle, kdy se cítili na na pokraji svých sil. Už prostě nemohli dál, spadli, jak se říká, na úplné dno. I král David si to prožil a v Žalmu 38 vyznává: Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá. Selhává mi srdce, opouští mne síla a mým očím hasne světlo. I já jsem si ve svém životě prožila několikrát, že jsem byla úplně na dně. Bůh mne tam ale nikdy nenechal, vždy mne zvedl znova na skálu a dal sílu jít dál. V jedné takové situaci jsem napsala báseň, o kterou se chci s vámi podělit. Jmenuje se Ťuky, ťuk a je z ŤUKY, ŤUK SRDCE MOJE, TLUČE, BIJE PLÁČE, VOLÁ, KDE JSI PANE, JÁ UŽ ZASE PANE MŮJ, ZTRATILA JSEM CÍL TEN SVŮJ. ZASE PANE PADÁM KE DNU, PLÁČU, VOLÁM, UŽ NEMOHU, PROČ JE TO ZAS TAK TĚŽKÉ, PROČ ZAS MUSÍ, BÝT TAK ZLE? s t r a n a 3

4 VÍM, ŽE PANE TADY JSI, SLYŠÍŠ, VIDÍŠ, CO JÁ CHCI. TVOJE VŮLE JE SVATÁ, TRNÍM, KŘÍŽEM PROŤATÁ. ŤUKY, ŤUKY, ŤUKY, ŤUK, JÁ JSEM TADY, ŤUKY, ŤUK. TAK UŽ PŘECE OTEVŘI, JSEM TO JÁ, TAK UŽ VĚŘ MI. TAM TO BYLY SAMÉ LŽI, PRAVDOU CHCI TĚ NASYTIT. MUSÍŠ ALE VĚŘIT MI, JEN JÁ TĚ MŮŽU ZACHRÁNIT. JÁ JSEM TVOJE NADĚJE, MOCNÁ SÍLA VE MNE JE, SAMA TO UŽ NEZVLÁDNEŠ, TAK POJĎ KE MNĚ, VYHRAJEŠ. ODPUSŤ PROSÍM PANE MŮJ, ŽE ZAS REPTÁM NA OSUD SVŮJ. TY VÍŠ PŘECE NEJLÉPE, PROČ TO VŠECHNO PANE JE. TAK JÁ PROSÍM PANE MŮJ, O SÍLU A POKOJ TVŮJ, JENOM S TEBOU TO ZVLÁDNU A TUTO BITVU VYHRAJU. ŤUKY, ŤUKY, ŤUKY, ŤUK, STÁLE KLEPU, ŤUKY, ŤUK. NIKDY TĚ NEOPUSTÍM, JÁ TĚ VŽDYCKY PODRŽÍM. TAK POJĎ KE MNĚ, DCERO MÁ, LÁSKA MÁ JE OBROVSKÁ, DO NÁRUČE SEVŘU TĚ, POŠEPTÁM TI: JSI MOJE! OLGA KOLOVÁ s t r a n a 4 Konference Přihořívá Ve dnech 14. a proběhla v Kutné Hoře Konference Přihořívá. Je to konference pro všechny generace a letošním tématem bylo: MOC A NEMOC RODINY. Semináře zahrnovaly široké spektrum problémů a životních situací týkajících se: - člověka, který nežije v manželství - těch, kteří chtějí budovat svoje manželství a rodinu, - výchovy dětí - jakou hrozbu představuje internet (nejen) pro naše děti - když je puberťák v rodině - rozvodu - sebepřijetí - odvahy - rodina-služba-zaměstnání - Evropa a islám - jak mají reagovat křesťané Z bohaté nabídky seminářů bylo možné si vybrat 3 (to byl pro některé problém, čemu dát přednost a co oželet). Na večerním společném programu a v nedělním dopoledni sloužil slovem br.kaz. Mirek Kulec (jediný kazatel CB, který neumí česky). Večerní slovo bylo na téma: Šest otázek, které klade Bůh člověku a tématem nedělního dopoledne pak slova Pána Ježíše: Pokoj svůj vám dávám. Bratr slovo doplňoval svými zkušenostmi, včetně některých velmi úsměvných momentů. V sobotu také proběhla panelová diskuse, slyšeli jsme svědectví o životě s Bohem. Obě společná shromáždění provázela chválami hudební skupina ASAF z místního sboru CB. Konferenci zaznamenávala křesťanská televize. V sobotu večer a v neděli dopoledne probíhal přímý internetový přenos. Na webových stránkách ale také na stránkách je možné

5 si některé semináře poslechnout. Kutnohorským patří naše poděkování za výbornou organizaci konference, milé přijetí, vstřícnost. Pro mně osobně byla konference časem, kdy jsem mohla načerpat povzbuzení, prožít Boží oslovení a také milá setkání se známými lidmi a seznámit se s lidmi novými. Proto můžu Přihořívá jenom doporučit, stojí to za to. Lydie Legátová Modlitební chvíle - změna Od dubna se čas ranní modlitební chvíle před shromážděním posouvá na 9,30. Zveme všechny, aby se připojili k přímluvám, stejně jako ty, kteří prožívají situace, kdy modlitební podporu potřebují. Setkání povede br. kazatel a bratři starší. Informace ze staršovstva Staršovstvo na své schůzi dne vyslechlo informaci br. J. Potočka o průběžných výsledcích hospodaření sboru. Starší pokračovali v rozhovoru o finanční strategii sboru na léta V další části schůze se staršovstvo zabývalo podněty, které Sbor Církve bratrské v Hradci Králové V Kopečku 89, , Hradec Králové číslo účtu: /0800 vzešly z výročního členského shromáždění. Staršovstvo se rozhodlo zavést službu, která by v místnosti pro matky s dětmi dohlížela na to, aby hlučnost v sále během shromáždění nepřesáhla únosnou míru. Návrh na osazení oken v místnosti pro matky s dětmi dvojitým nebo trojitým sklem starší zamítli. Další návrh, který na členské schůzi zazněl, byl návrh vyřešit s opravou střechy i větrání v sále. Starší se rozhodli nechat vyhotovit studii návrhu na vzduchotechniku v sále. Podnět na pokrytí budovy včetně prostoru sálu wi-fi sítí vyhodnotili starší jako návrh, který není nutné realizovat. Kaz. Legát informoval staršovstvo o tom, že díky iniciativě ses. M. Šnoblové a mládeže se sbor letos zapojí do akce Noc kostelů, která by měla proběhnout v pátek Starší na podnět kaz. Legáta se rozhodli změnit časový rámec a částečně i obsah nedělních ranních modlitebních chvil. Od budou nedělní modlitební chvíle začínat v 9.30 hod. a povede je kazatel sboru nebo někdo ze starších sboru. Čas bude věnovaný modlitbám za konkrétní situace a potřeby sboru a jeho jednotlivých členů. Cílem změn je oživit tuto oblast života sboru, která již delší dobu stagnuje. Schůze staršovstva byla ukončena modlitbou. Martin Legát Kazatel sboru: Martin Legát tel Starší sboru: Jan Verner tel Jakub Škrobák tel Martin Polívka tel Josef Potoček tel Oldřich Rec tel Petra Stránská tel Do tohoto čísla přispěli: Š. Paluchník, L. Legátová, O. Kolová, M. Legát, L. Hušková a Š. Potočková- Grafické zpracování, tisk: M. Čáslavský Jazyková korekce SL: L. Geldnerová POZOR: uzávěrka dalšího čísla Příspěvky posílejte na adresu: Prosíme o dodání příspěvků včas kvůli jazykové korekci a grafickému zpracování. Děkujeme. s t r a n a 5

6 Program sboru duben 2015 Datum Den Místo Čas Slovo Poznámka Narozeniny 1 St Klubíčko 2 Čt Šnoblová Marie, Vernerová Marie 3 Pá Nechanice M.Legát. Kučera Jiří Velikonoční shromáždění M.Legát. Pištorová Marie 4 So Koubová Veronika 5 Ne HK - VP M.Legát.. 6 Po Ščyhol Svatoslav 7 Út Bachmannová Veronika, Ducháčová Radka 8 St Patchwork; Klubíčko 9 Čt 10 Pá Všestary Nebuď OUT; mládež 11 So 12 Ne HK M.Legát.. 13 Po Staršovstvo Vlková Michaela 14 Út Nechanice M.Legát Bodlinka 15 St Klubíčko 16 Čt 17 Pá Buď IN; mládež Rec Kryštof 18 So Boudyš Petr 19 Ne HK M.Polívka.... Hořice J.Skrobák.. 20 Po 21 Út 22 St Klubíčko 23 Čt Boudyšová Marie, Vernerová Lydie 24 Pá Všestary mládež 25 So 26 Ne Program pěveckého sboru CB Náchod Hořice M.Legát.. 27 Po 28 Út Nechanice M.Legát Bodlinka 29 St Opatovice M.Legát Klubíčko 30 Čt Hrouda Zdeněk s t r a n a 6

květen 2 0 1 2 Manželství ano či ne? Sborový víkend

květen 2 0 1 2 Manželství ano či ne? Sborový víkend www.cb.cz/hradec.kralove Sborový víkend sboru Církve bratrské v Hradci Králové Manželství ano či ne? Pokud se podíváme na současnou situaci v dnešní české společnosti, zní odpověď na úvodní otázku jasně

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více