Katastr nemovitostí úvod Historický vývoj KN. Historický vývoj KN. Ing. Hana Staňkov. Motto: ejnou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katastr nemovitostí úvod Historický vývoj KN. Historický vývoj KN. Ing. Hana Staňkov. Motto: ejnou"

Transkript

1 Katastr nemovitostí úvod Historický vývoj KN Ing. Hana Staňkov ková,, Ph.D. Motto: Země tvoří základ pro většinu v aktivit člověka. Je proto zřejmé, že e systematicky vedené záznamy znamy o pozemcích ch a právn vních vztazích k nim mají velký význam pro veřejnou ejnou správu, územní plánov nování a rozvoj území i soukromé transakce s pozemky. Přesto je potřeba přesných p údajů o nemovitostech politickými činiteli často ignorována, na, a následkem n toho jsou katastráln systémy mnoha zemí vysoce defektní. (Expertní skupina OSN, 1977) doba PřemyslovcP emyslovců Historický vývoj KN první daň zavádí kníže e Oldřich 1022, daň z lánů l (18 ha) systém m je nepřesný esný První soupisy půdyp První berní rula (Catastrum rollare) důležitý historický mezník První rustikáln katastr celkový soupis pozemků rustikáln půdy zapsaná půda byla trvale nesvobodná a zdanitelná (1654) 1571, 1573 Česká komora podává návrh na zaměř ěření Čech návrh zamítnut, obava z pravidelného vybírání daní dělení půdy na rustikáln a dominikáln (až do konce 18. století) v Čechách osedlostní systém na Moravě systém m daně dle počtu poddaných (zbrojní kůň) Druhá berní rula Kinského reformy zpřesn esnění první berní ruly příčinou zániku z jsou názory n Marie Terezie Druhý rustikáln katastr (1684) Třetí berní rula První tereziánský katastr rustikáln (1748) vizitace pozemků nejen verbáln popisy pozemků částečné měření pozemků pokus o vytvořen ení katastru dominikáln půdy odpor šlechty Čtvrtá berní rula náprava chyb třett etí berní ruly, vytvořen částečný katastr dominikáln půdy Druhý tereziánský katastr rustikáln stanovení rozhraní mezi rustikáln a dominikáln půdou Exaequatorium dominicale (vyrovnání panské) (1757) Plán n pozemkové držby města m Fulnek (1778) 1

2 Josefský katastr (1785) 1785 vydán n patent o reformě daně pozemkové a vyměř ěření půdy stanovil rovnost v právn vním m postavení půdy nebere ohled na dominikál, rustikál za základ z daně je stanovena plocha obce (ne panství) jako základ z daně slouží vyměř ěření půdy měření pozemků probíhá metodou měřm ěřického stolu pozemky menší šího rozsahu měřm ěřeny řetězcem, kalibrovaným provazem v katastru zjištěno o 60% více v berní půdy než v kat. tereziánsk nském 6 a 7, který jedná o "K" Wyměř ěřovánj potřebn ebném m Náčiny", N kde se praví, že e "Dřew" ewěná rakouzská Sáha - Měřicý Ržetěz, neb Prowaz,, neb Oprátka - Dwa Kolky k Natahowánj Prowaze,, neb Prowazokoly - Ssest,, aneb osm přjmých Tyček, neb Bydel - Dest dřevěných Hřebjků - Papjr, Ingaust, Plagsstift,, a Linyal.. Ta dřewěná Sáha musý cymentowaná,, a w Střewjce ewjce,, a Cole, gakš Obyčeg gest, rozdělena býti". Patent a měřm ěřická instrukce Josefa II. ( ) počátek 1810, legislativní činnost 1817 Stabi katastr (1817) František I vydává patent o pozemkové dani (23.prosince 1817) "Pozemková daň rozdělena a vyměř ěřena mám býti podle plochy a čistého výnosu." patent obsahuje následujn sledující doporučen ení: katastr bude obsahovat všechny v pozemky hospodářsky sky obdělávan vané i neobdělávan vané,, bez ohledu na panskou nebo poddanskou půdu, p pozemky budou geometricky zaměř ěřeny, zobrazeny, sepsány a popsány, pozemky budou rozlišeny podle druhu a užívání, u plodné pozemky budou utříděny do jakostních tříd t d (bonity), stanoví se čistý výnos z pozemku jako základ z pro stanovení výše e daně.. To vše v bez ohledu na to, zda se jedná o půdu p dominikáln či i rustikáln. Další charakteristiky: Stabi katastr zobrazené pozemky byly nazvány ny parcelami, označeny parcem č. pozemkové a stavební pozemky byly vedeny ve dvou číselných řadách Podrobené pozemky: plodná půda parifikáty zahrady vinice role louky pastviny zastavěné plochy staveb stavební místa plochy lopmů soukromé cesty kanály, dráhy Osvobozené pozemky: neplodná půda rybníky bez užitkuu řečiště řek a potoků veřejn ejné kanály náměstí,, návsn vsí,, veřejn ejné cesty státn tní dráhy, kostely, hřbitovyh státn tní budovy, vzdělávac vací ústavy Stabi katastr Výsledkem katastráln ho mapování - katastráln mapy (1:2880) vydání měřických instrukcí Nedostatky stabiho katastru: Stabi katastr nebyl doplňov ován n změnami (katastráln mapa) neshoda skutečného stavu se zobrazeným nestejnoměrný a nízký n odhad čistého výnosu Zavádění promyšlených měřických a kontroch postupů v průběhu celého procesu měřm ěření vycházel z úrovně cen zplodin z roku 1824 neodpovídal dal novému způsobu hospodařen ení výpočty výměr Podkladem katastráln mapy, odsunutí délek 2

3 Reambulace stabi stabiho katastru (1869( ) jednorá ého a pí jednorázové zové doplně doplnění měřick ěřické písemné semného operá operátu vš všemi změ změnami dani podlé podléhají hají všechny pozemky země zemědělsky a lesnicky už užívané vané Základ daně daně: Čistý výnos v zá závislosti na: druhu obdě obdělávání bonitě bonitě pozemků pozemků (6(6-8 tř tříd) Důsledky reambulace: krá krátká tká doba, rozsá rozsáhlé hlé dílo, vysoký tlak na rychlé rychlé dokonč dokončení ení zamě zaměstná stnání neodborných a nezkuš nezkušených pracovní pracovníků prá práce prová prováděny ve spě spěchu, povrchně povrchně Původní vodní mapa stabi stabiho katastru královských Vinohrad (1838) Znehodnocená Znehodnocená katastrá katastrá mapa Reambulovaná Reambulovaná mapa stabi stabiho katastru Mapa stabi stabiho katastru královských Vinohrad (1886) královských Vinohrad (1911) Evidence reambulované reambulovaného katastru (1883) 1883 vydá vydán zá zákon č.83 ř.z..z. o udrž ování evidence katastru daně daně pozemkové pozemkové stanovil udrž ování zápisů pisů pozemkové pozemkového katastru v souhlasu se skuteč skutečným stavem v př přírodě rodě udrž ování souhlasu zá zápisů pisů veř veřejných knih se zá zápisy pozemkové pozemkového katastru evidenč evidenční geometř geometři, evidenč evidenční inspektoř inspektoři povinnost ohlaš ohlašovat změ obce byly pověř eny vyš pověřeny vyšetř etřová ováním změ změn stanovení stanovení provedení provedení úplné plné revize katastru kaž každé 3 roky Zjiš Zjištění změ Uká Ukázka ruč ručně kolorované kolorovaného otisku originá originá mapy z roku 1843 Zaměř eníí změ Zaměřen Podklad k upř upřesně esnění daně daně Vyhotovení Vyhotovení GP Výkazy změ změn 3

4 Pozemkový katastr (1927) definován n jako geometrické zobrazení,, soupis a popis veškerých pozemků 1927 nabývá účinnosti Katastráln zákon č.177/1927 Sb. Pozemkový katastr uvádí v platnost novou souřadnicovou soustavu (S-JTSK) Katastr mám sloužit jako: Definuje pojmy pozemek, parcela podklad pro vyměř ěřování daní pro zakládání,, obnovu a doplnění veřejných ejných knih pro zajištění držby pro převody p nemovitostí vedení katastru jsou pověř ěřeny katastráln měřické úřady vydány nové předpisy pro jednotlivé úseky katastráln služby Instrukce A (1932) Návod N jak vykonávati vati katastráln měřické práce pro založen ení nového katastru původnp vodním m katastráln m řízením Instrukce B (1933) Návod N jak vykonávati vati katastráln měřické práce pro vedení pozemkového katastru Pozemkový katastr Obsahuje části: podstatné vedlejší pomocné Měřický operát Písemný operát Sbírka listin Úhrnné výkazy Rokem 1938 končí v důsledku d vzniku Protektorátu tu vedení pozemkového katastru. Stagnace trvala aža do roku Mapa pozemkového katastru (úlovských Vinohrad, 1946) Pozemkový katastr Po roce května 1947 vydán n zákon z č.. 90/1947 Sb. O O provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného majetku a úpravě některých právn vních poměrů vztahujících ch se na přidp idělený majetek 1951 Závodové listy.. Vyhotovovaly se pro každý zemědělský závod z v katastráln m území.. V těchto t listech bylo uvedeno dobrovolné přiznání držitel itelů pozemků patřících ch k závodu. z Výměry byly odhadovány. Vše V e bylo organizováno no pod záštitou tehdejší ších MNV (Místn stní národní výbor) Proběhla blesková štítková akce,, jejímž úkolem bylo spolehlivě určit výměru orné a jiné zemědělsk lské půdy. Organizace se ujmul ONV (Okresní národní výbor). Výsledek akce byl zapisován n do Evidenčního lístkul stku srpna 1954 byl vládn dním m nařízen zením m zrušen Pozemkový katastr a zárovez roveň nařízeno zpřesn esnění štítkové akce. Vládn dní nařízen zení přikazovalo: a) revizi všech v kultur, b) globáln vyčíslen slení půdy podle kultur a sektorů, c) zpřesn esnění údajů v Evidenčních listech údaji z pozemnostních archů. Do této t to doby se téžt datuje vznik zeměměř ěřických družstev. Jednotná evidence půdy p (JEP) (1954) 1955 jednorázový soupis vešker keré půdy a její výměry dle druhů kultur a skutečného užíváníu bez ohledu na právn vní vztahy 1956 vznik Ústřední správa geodézie a kartografie (ÚSGK)( 1956 založen ení JEP - pravidelné vedení a udržov ování katastru Údržba a obnova operátu probíhala dvěma metodami: a) přesnoup (cca 25% území) - na podkladě měření a šetření, přičemž průměrn rná odchylka činila 60 cm na 100 m. b) zjednodušenou enou (ca 70% území) - částečně byly převzaty p údaje z předchozp edchozích akcí,, jež byly doplněny ny o údaje zjištěné krokováním m a odhadem. 4

5 Výsledek: Jednotná evidence půdy p (JEP) (1954) práce s otisky katastráln ch map max. zjednodušen ení měření zákresy do map prováděny netechnickými, přiblip ibližnými postupy povoleny trojnásobn sobné a více v násobnn sobné odchylky úlevy při p i výpočtu výměr, nebyla stanovena žádná přesnost využit ití neodborných pracovních ch sil nebyly dodrženy kritéria ria přesnosti, p vznik spousty hrubých chyb mapy JEP slouží jako podklad pro navazující evidence nemovitostí Evidence nemovitostí (1964) občanský zákonz koník č.. 40/1964 Sb. upravuje pojem nemovitost upravuje nabývání osobního vlastnictví pozemky a stavby pevně spojené se zemí EN zajištění skutečných užívacu vacích ch a vlastnických vztahů k půděp legislativně upravena zákonem č.. 22/1964 Sb. o EN prováděcí vyhláš áškou č.. 23/1964 Sb. vychází z JEP evidence právn vních vztahů na základz kladě ověř ěřených kopií nebo originálů listin na LV (list vlastnictví) doplnění nevedených údajů o vlastnictví místní šetření Evidence nemovitostí nové pozemkové mapy náhrada map PK k obnově použito kresby s neudržovaných kat. map kresba, která nebyla zobrazena, doplněna na z map JEP směrnice pro obnovu map JEP reprodukcí v souvislém m zobrazení do r snaha došet etřit poslední známý právn vní vztah a doplnit sbírku listin o všechny v dostupné právn vní listiny v originálech nebo ověř ěřených kopiích 5

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2

VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY. Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 VYUŽITÍ STARÝCH MAP PRO VÝZKUM KRAJINY Jiří Cajthaml 1, Jiří Krejčí 2 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, ČR jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz 2 Katedra

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více