Diplomová práce BcA. Filip Daneš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce 2010. BcA. Filip Daneš"

Transkript

1 Diplomová práce 2010 BcA. Filip Daneš

2

3

4 ABSTRAKT Tématem této teoretické diplomové práce je analýza termínů semiotika, definice znaku, znakových systémů, exkurz do historie, analýzy a hledání kontextů v současnosti. Klíčová slova: semiotika, symbol, znak, subkultura, graffiti, ikon, index, pismo ABSTRACT The theme of my theoretical thesis is the semiotik therms interpretation, analysis of a sing, sings systems, exkursion to the history, analytics and finding out of contexts in the present. Keywords: semiotik, symbol, sign, subculture, graffiti, icon, index, font

5 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Celé univerzum je protkáno znaky, pokud je dokonce netvoří pouze znaky. Charles S. Pierce

6 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací OBSAH ÚVOD I. TEORETICKÁ ČÁST 1 SEMIOTIKA, ZNAK, SYMBOL 1.1 Smyslové vnímání Zpracovávání vjemů Interpretace významů 1.2 Sémiotika Teoretická sémiotika, principy komunikace Definice pojmu znak Dyadická definice Triadická definice Přiřazování významu znakům a vazby mezi nimi Definice pojmu symbol Symbol v odborných disciplínách Symbolika lidských činností 2 ZNAK A SYMBOL V MINULOSTI A SOUČASNOSTI 2.1 Komunikace za pomoci znaků a symbolů Verbální forma komunikace Jazyk, řeč, symbol a znak v lingvistice Znaková řeč, znakový jazyk neslyšících Znakové řeči Na pomezí nonverbální a verbální komunikace Specifické znakové systémy na bázi gestikulace

7 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Specifické znakové řeči současnosti Nonverbální komunikace Mimika a emotikony Kinezika, proxemika, postulorogie a haptika Gesta v politice, symbol vítězství Specifická písma a jejich znaky Ideogram, piktogram, logogram, hieroglyf 3 SUBKULTURNÍ SYMBOLIKA 3.1. Symboly nejen v ulicích Graffiti Legenda o Kilroyovi a ikonizace znaku Taki 183, zrod prvních tagů Číselné symboly v městských aglomeracích Skrytá symbolika Hobos a symboly předměstí Symboly a znaky na pokraji zákona 3.2. Síla znaku Logo jako znak Růst Raiffeisen Bank symbol Záhadné GSG SS symboly v AČR II. TEORETICKÁ ČÁST

8 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ÚVOD Jako téma mé diplomové práce sem si zvolil exkurz do světa znaků, symbolů a s ním i samozřejmě související úvod do sémiotiky. Vědy, která se znaky a symboly přímo zabývá. Současně je mou snahou celou svou diplomovou práci koncipovat tak, aby se nejednalo pouze o strohý exkurz a reinterpretaci již daných definic. Současně bych se rád vyhnul hlubší analýze či definici a zkoumání sémiotiky jako takové, protože sémiotika je již samostatnou vědeckou disciplínou a její záběr je tak neuvěřitelně široký, že není jednoduše v mých silách toto celé téma obsáhnout. Myslím, že bude pro čtenáře naprosto dostačující se seznámit se základní definicí této vědy, obory a tématikou, kterou obsahuje, tak aby nebylo obtížné pochopit další kapitoly. Další z podstatných věcí, na kterou bych chtěl poukázat, že členění na kapitoly je více orientační. Ve skutečnosti se daná témata natolik prolínají, že nelze psát o jednom tématickém okruhu, aniž bych nezmínil druhý. Konkrétně to v rámci této diplomové práce znamená, že nelze psát například o subkutlurních symbolech, aniž bych se nedotkl či nevrátil zpět ke kapitole zabývající se historií apod. Koncepce mé diplomové práce je spíše syntézou semiotiky jako takové. Snaha Celá práce je koncipována do tří kapitol. První kapitola je stručným úvodem do sémiotiky, světa znaků a symbolů. A protože znaky nejsou limitovány pouze časovou hranicí, či místní definicí, tudiž se jednotlivé kapitoly navzájem prolínají. Z tohoto důvodu se budu snažit i na počátku jendnotlivých kapitol kapitol, podkapitol, statí či zmíněných případů na toto odbočení pokaždé poukázat a připomenout ho.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací SEMIOTIKA, ZNAK, SYMBOL Jak sem již zmínil v úvodu své diplomové práce, tato kapitola má spíše kompilační charakter a slouží především k všeobecnému se seznámení se sémiotikou, znaky a symboly. V první části se zaměřím na definici semiotiky, vědy, která se právě znaky a symbolikou zabývá. Konkrétně jde o jakýsi souhrn teorie komunikace, symbolů a znaků a samozřejmě související teoretické sémiotiky. V druhé části první a začátku druhé kapitoly chci čtenáře seznámit s vybranými částmi semiotiky a především symboly, které jsou pro následující kapitoly a jejich jejich snažší pochopení přínosné. Jedná se o krátký exkurz do symboliky barev, z něj vyplývající symbolika vlajek a symbolů státních útvarů. Na tuto část pak navazuje související exkurz do symbolů v politice, ekonomii a i okrajově související symbolika náboženství. 1.1 Smyslové vnímání Aby bylo vůbec možné se zabývat a psát o semiotice a rozlišování jednotlivých znaků či symbolů, je třeba si uvědomit, jak jsou pro toto vnímání důležité naše smyslové orgány. Jedná se zejména o pět tradičních základních smyslů. Jimi jsou: chuť, čich, sluch, hmat a zrak. Všech pět základních smyslů má své receptory, díky nimž sme schopni vnímat naše okolí. Proto se nazývají exteroreceptory. Sluch a hmat jsou mechanoreceptorové, chuť a čich jsou chemoreceptorové smysly a zrak je fotoreceptorový smysl. Zároveň je dobré zmínit, že těchto pět smyslů lze rozšířit i o další smysly. Jedná se o vnímání teploty, gravitačního pole a vnímání času. Pro naše potřeby je ovšem nejpřínosnější se zaměřit na zrak. A je to právě naše schopnost prostorového vidění, která pomáhala našim předkům v korunách stromů přežívat. Již při pohybu mezi větvemi stromů museli rozpoznat větve, kterých je možné se zachytit a tím bezpečně utéct svému pronásledovateli. Všem receptorům je společné, že postupují selektivně: Ucho nevidí, oko neslyší. Společné je jim také to, že podněty proměňují v elektrické vzruchy. Přitom se i velmi slabé podněty zesilují do podoby zřetelných signálů. V tomto procesu, při němž dochází k zadání (přenosu) informace do mozku, jejímu zpracování a následnému výstupu (reakci), se uskutečňuje znaková semióza a individuální tvorba symbolů. [1] Zpracovávání vjemů Ještě předtím, než se konkrétně zaměříme na samotnou interpretaci a získávání znaků, pokusím se přiblížit samotný proces, který předchází interpretaci znaku.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 11 Komplexní procesy při zpracovávání informací můžeme rozdělit na procesy zadávání, zpracování a výdej. Tyto procesy jsou rozdílně komplexní: U jednoduchých reflexů (např. rychlé cuknutí rukou před náhlým zdrojem žáru) je senzorický neuron spojen přímo s motorickým neuronem. [1] Toto reflexní chování je ovšem pro celou řadu reakcí na podněty naprosto neflexibilní. V současné době je nemyslitelné, že bychom si například v restauraci při pouhém pocitu hladu, vzali jídlo vedle sedícího, nám neznámého člověka. Díky tomuto faktu dochází během naší evoluce k neustálému vývoji neuronálního systému. Takovýto vývoj umožňuje díky brzdícím, či povzbuzujícím vlivům adekvátní chování k dané situaci. Tím pádem se vyhýbáme podnětným konfliktním situacím. Znaky a symboly jsou součástí tohoto jednání, protože vnímání a poznání nejsou bez nich představitelné. Tak např. číselný znak oznamující omezení rychlosti na dálnici je nezbytný k tomu, abychom jej vnímali a přeměnili vjem v jednání, tedy v brždění. V opačném případě dojde k negativní zkušenosti s kontrolními instancemi. To působí při následujícím dopravním značení jako dráždící vliv, který vybízí, abychom v této situaci skutečně přibrzdili. [1] V případě symbolů hrají kultura a zkušenost větší roli než v případě samotných znaků. Jejich konotace je abstraktnější a mnohoznačnější. Hvězda jako znak vozu Mercedes může představovat symbol společenského postavení, pěticípá hvězda je ale symbolem socialismu nebo hvězda šesticípá symbolem židovství. Žlutá hvězda zase symbolem holokaustu. [1] Interpretace významů V předcházející podkapitole sme se seznámili s principem zpracovávání vjemů, jejich podmíněnými reakcemi a průběžném uzpůsobování během evolučního vývoje. Zajisté je dobré zmínit i správnou funkci vnímání. Slovo vnímání vnucuje představu pasivního přijímání v poměru 1:1. Tak tomu však není. Vnímání je klamné kvůli hraničnímu rozšíření. Naše oči mění při sledování scény ohnisko zaostření třikrát až čtyřikrát za sekundu. Mozek si musí vzpomenout na to, co ukazoval dřívější dílčí obraz, aby zkonstruoval celek. Takovým způsobem dochází při vidění k interpretaci a doplňování. [1] Jinými slovy jde o kompenzace zpoždění, které vzniká při přenosu vizuálního obrazu ze

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 sítnice do odpovídající části mozku. Pro názorné pochopení je dobré vzpomenout optické klamy. V následujících případech nejde primárně o zrakový klam jako takový (ten je způsoben spíše procesy na sítnici), ale právě o jeho interpretaci mozkem. Tak například Heringova iluze, při ní vertikální přímky překrývají svazek paprsků. Iluzorní zakřivení centrálních linií vzniká proto, že náš mozek je schopen předpovědět, jak bude vypadat zobrazení v následujícím momentu, - podle toho, jak se budeme k centru nákresu Obr. 1. Heringův optický klam přibližovat. Efekt přibližování se následně vytváří geometrickými parametry samotného bodu konvergence radiálních úseček. Ale protože se ve skutečnosti nepohybujeme, vzniká iluze vnímání rovných linií jako linie zakřivené. [2] Taková kouzla nás obklopují v běžném životě neustále. Například, vedlejší účinky binokulárního zraku: jestliže budeme střídavě zavírat oči, pak budeme mít pocit, že se pozorova-

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 ný předmět mírně pohybuje. Nebo si vzpomeňte na schopnost chápat smysl vět i v takovém případě, kdy jsou správně umístěny pouze první a poslední písmena v každém slově a uvnitř je jejich pořadí zpřeházeno. [2] I další optická iluze, nazvaná Kanizsův trojúhelník, výborně poukazuje na tuto kognitivní funkci mozku. V tomto případě totiž okamžitě vnímáme bílý rovnostranný trojúhelník, ač na obrázku není přímo narýsován. Je pouze naznačen přerušením tmavých ploch a čar. Obr. 2. Kanizsův trojúhelník 1.2. Sémiotika V následující kapitole se zabývám, pro snažší pochopení významu znaku a symbolu, sémiotikou. Sémiotikou, jejíchž náplní jako samostatné vědy konkrétně znaky a symboly jsou. Ta je ale natolik obsáhlá a mnohdy i nesnadno definovatelná, že není v možnostech této kapitoly vše obsáhnout. Konkrétně chci uvést pouze pár nezbytných faktů, pro snazší dekódování

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 a určování komunikace v rámci semiotiky, jakožto úvod k definování znaku a symbolu. Jsou to právě symbol a znak, které jsou pro tuto práci stěžejní Teoretická semiotika, principy komunikace Sémiotika (z řec. sémeion, což je znak, označení) je nauka o znakových systémech a znacích. Po dlouhou dobu nebyla uznávána vůbec jako věda. Teprve od 16. století začíná být sémiotika lékařskou metodou, díky níž se rozeznávaly symptomy nemocí. Přesto v historii jejího vzniku existoval značný pluralismus teorií a nikdy ji nebylo možné definovat jako vědu, jež má jednu kompaktní cestu vývoje. Tvůrci těchto teorií navíc používali vlastní exaktní definice, díky nimž bylo nesnadné zachytit celkový náhled na problematiku. Každopádně lze říci, že do oblastí jejího zájmu patří nejen jazykové znaky, ale zabývá se všeobecně veškerými znakovými systémy. Do této skupiny pak patří například dopravní značky, piktogramy, ideogramy, morseova abeceda, počítačové ikony, faciální gesta apod. Následně pak vlastní znakové systémy s pravidly gramatickými i sémantickými mají mj. umělecké obory, náboženství, hry nebo rituály. Charles W. Morris ( ) určil tři poddisciplíny sémiotiky. Těmi jsou: 1. sémantika, která zkoumá vztah mezi označujícím a označovaným, respektive jejich významem. 2. pragmatika, ta se zabývá vztahy mezi znaky a uživately a 3. syntatika, která zkoumá vztahy mezi znaky navzájem. označované znak označující Obr. 3. grafické schéma vztahů v sémiotice

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 Jeden z další nových pohledů na sémiotiku, jako strukturní nebo vůdčí vědu definoval nejvýznamější sémiotik současnosti, Winfried Nöth (*1944). Ten ji také rozdělil na 10 dimenzí: 1. semióza (tvorba znaků) 2. kognice (rozeznávání znaků) 3. komunikace (zprostředkovávání znaků) 4. fyzikosémiotika (materiální svět) 5. ekosémiotika (znaky v okolním prostředí) 6. biosémiotika (znaky živých bytostí) 7. zoosémiotika (zvířata a znaky) 8. evoluce semiózy 9. prostor 10. čas Toto členění můžeme vlastně následně použít v následujících kapitlách, v nichž se budeme podrobněji zabývat například kognitivním vztahem v ekosémiotice a biosémotice a jejich průběžné evoluci semiózy. Jinými slovy rozeznáváním určitých lidských symbolů a znaků v jejich nativním prostředí při jejich průběžném vývoji. Konkrétně jde třeba o druhou kapitolu zabývající se vývojem vězeňských tetování Definice pojmu znaku A přestože sme v předcházejících řádcích již zmínili výrazy znak a symbol, v následujících dvou podkapitolách je ještě podrobněji definujeme. V této podkapitole se zaměříme na hlavní stavební článek sémiotiky a tím je znak. Všeobecně se dá říci, že znak je něco, co něco jiného zastupuje. Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem. Existuje mnoho definic pojmu znak. Liší se i různé klasifikace: v běžném hovoru používáme jiné dělení než ve vědě. V současnosti se v sémiotice ustálily dvě dominující skupiny, které definují pojem znaku buď dyadicky, nebo triadicky Dyadická definice Dyadická definice znamená, že definice znaku vychází z duality: a to aliquid stat pro aliquo, něco zastupuje něco jiného, jak to vyjádřil Albert Veliký. Řečový znak je tudíž dyádou slova a věci. Synonymicky použité pojmy zvuk / výraz / jméno / slovo / obraz

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 jsou jako nositelé znaku v protikladu k referenčnímu objektu v podobě idea / význam nebo také samotné věci. [1] Triadická definice Triadická definice se skládá z trojnosti nositele znaku, referenčního objektu a významu. Přitom nositelem znaku je např. pojem dopravní značení, referenčním objektem kovová dopravní značka a významem to, co tato značka stanovuje. Tato triády se často zobrazuje jako trojúhelník. Vlastní klíč k pochopení triády je dán mezi oběma koreláty zprostředkováním znaku třetím partnerem mediace. [1] Přiřazování významu znakům a vazby mezi nimi Jsou to právě znaky a znakové systémy, co nás dennodenně a všude obklopují. Svět je plný znaků. Není to jen lidský svět, v němž sme všudypřítomně obklopeni znaky (dopravní značky při pohybu na silnicích, semafory a navigační systémy orientují náš pohyb ve městech, turistické značky v krajině apod.), ale i například zvířecí říše. Své teritorium si například ptáci vymezují zpěvem, šelmy zase pachovými značkami. Tímto znaky nabývají i svého významu. Určité dělění znaků i na základě intenzity, respektive charakteru vazeb mezi znakem a zastupovanou věcí vytvořil americký filosof Charles Peirce ( ), kdy definoval tři části. První je ikon, dalším index a posledním symbol. O ikoně lze říci, že je druhem znaku, kde vztah mezi znakem a zastupovanou skutečností je dán vnější podobností, objektivní shodou. Může jím být např. piktogram, značka, zvukomalba, nápěv mluvy. Ikon se často prolíná se symbolem (např. bílá holubice na obraze - ikon konkrétního ptáka, ale též symbol Ducha svatého, míru, čistoty). Samotné ikony lze ještě následně dělit na obrazy a diagramy. [3] Index je se zastupujícím předmětem svázán zákonem kauzality. Např. kouř na obzoru je znakem (indexem) ohně, protože mezi kouřem a ohněm existuje kauzální souvislost - kde je kouř, musí být i oheň. [4] Souvislost mezi symbolem a zastupovanou skutečností je dána konvencí, zvykem, dohodou; je to ustálený kód, na němž jsme se v rámci nějaké kultury dohodli. Např. v naší kultuře je symbolickou barvou smrti černá, v Indii bílá. Svastika je symbolem nacismu; v jiné kultuře byla však dříve symbolem života. Srp a kladivo jsou dnes symbolem komunismu, ale

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 17 pár století zpátky taková souvislost ještě neexistovala. Kříž může podle způsobu provedení symbolizovat křesťanství, ale i nemocnici. [4] Pro názornější pochopení lze tyto vztahy definovat například na zobrazeném stromu - cedru, na libanonské vlajce. V prvním případě je cedr v libanonské vlajce symbolem, neboť tento znak byl vybrán náhodně - místo něj mohlo být ve vlajce něco jiného. Ovšem ten stejný cedr je i indexem, neboť značí, že v Libanonu rostou cedry. A nakonec je i ikonem, protože se jednoduše podobá skutečnému cedru. Obr. 4. vlajka Libanonu Definice pojmu symbol S definicí symbolu je to všeobecně obtížné. O samotný pojem symbol panuje v různých odborných disciplínách ohromný zájem. Ve stejné míře existují i obdobné pokusy tento pojem definovat. Podle četnosti použití máme co do činění s mnohoznačným pojmem, který se vzpírá jednoznačné definici a není jednoduché ho jakkoliv zařadit. Četnost použití současně poukazuje na to, že jakmile se tento pojem objeví v médiích nebo na veřejnosti, každý k němu zaujímá svůj osobní postoj. Zatímco definice znaku jsou určitým způsobem jasně klasifikovatelné, s rozdělením symbolů je to podstatně složitější.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Symbol v odborných disciplínách Pro představu uvádím odborné disciplíny, které používají či jakkoliv pracují s pojmem symbol a strohý výběr nejznámějších představitelů s jejich vlastní definicí pro tento pojem. Na prvním místě se objevuje symbol, jak již bylo uvedeno, v sémiotice. Charles W. Morris ( ), jako jeden z předních sémiotiků definující i tři hlavní poddisciplíny semiotiky, zdůrazňuje smysl slova nebo substitutů, jako prvky jimiž rozumíme. Například signály pulsu jakožto znaky vypovídající o stavu srdce. Další sémiotik, lingvista Louis Hjelmslev ( ) nahlíží na symbol jako na elementární arbitrární znak, který už není dál rozložitelný. Dle jeho názoru jsou kupříkladu symboly jednomístná čísla nebo světelné signály na semaforu. Britský antropolog Raymond W. Firth ( ) určuje symbol jako znak s komplexní asociační následností, která je často emocionální povahy. Významný představitel filosofie, Immanuel Kant ( ) definuje symboly jako nepřímé zobrazení pojmu pomocí analogie. Jeho následovník, filosof Georg F. W. Hegel ( ), který v myšlení právě navazoval na Kanta, chápe znak jako symbol, který ve své vnější podobě i v sobě samém zároveň zahrnuje obsah představy. Současně předpokládá všeobecný významový obsah. Významný současný filosof, sémiolog a estetik, Umberto Eco (*1932) oproti tomu odděluje symbol od metafory. Zatímco pro metaforu dle Eca platí pouze přenesený význam, symbol si uchovává svůj význam primární. Achilles je sice jako lev, ale není lvem. Naproti tomu je židovská hvězda stále hvězdou. Obr. 5. abstraktní znak pro konvenční symbol bioohrožení Obr. 6. konvenční zákazový symbol s ikonou cigarety

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 Předchozí řádky jsou pouhým zlomkem z velkého množství odborných disciplín (psychoanalýza, teologie, poetika, sociologie, estetika, hermeneutika atd.) a jejích představitelů, kde se pojem symbolu objevuje. I přes značné množství různých definic, lze zjednodušeně definovat symbol jako druh znamení, které se samo definuje. Z řeckého symbolon, což je de facto poznávací znamení Symbolika lidských činností Symbol se objevuje rovněž v široké škále všemožných lidských činností, zájmů a ideových proudů. Zde alespoň velmi stručně pár zásadních. V dalších kapitolách se určitým symbolům budeme věnovat podrobněji. Symbol v náboženství. Všechna náboženství vyjadřují své ústřední koncepty pomocí symbolů: např. kolo (symbol věčného návratu), prázdný hrob (symbol vzkříšení), cesta (symbol životního putování či směřování). Sportovní zápolení má svou vlastní symboliku (např. zlatá medaile pro vítězství, stříbrná, bronzová, bramborová medaile, ). Světoznámým sportovním symbolem je také symbol pěti spojených barevných kružnic, tzv. Olympijské kruhy, symbol Olympijských her. Obr.7. Symbol olympijských her

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 V politice se často užívá symbolů, symbolem je např. státní vlajka, státní znak ale též třeba bílý prapor (symbol příměří). Svůj symbol mají i rozličné ideologie (nacismus hákový kříž, komunismus srp a kladivo, zelená barva pro islámské skupiny a ekologické aktivisty. V některých zemích (Francie) je viditelné nošení politických a náboženských symbolů zakázáno. Matematika používá stovky vlastních symbolů. Jedná se například o aritmetická znaménka, kvalifikátory či symboly integrálu a sumy [5] Tímto stručným přehledem užívánní znaků bych tuto kapitolu uzavřel. V další kapitole se podíváme na tento stejný přehled, ale již volnější optikou pozorovatele.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ZNAK A SYMBOL V MINULOSTI A SOUČASNOSTI Pro snažší propojení předchozí části zabývající se všeobecnou teorií sémiotiky, znaku a symbolu s příští kapitolou, jejíž obsahem jsou již konkrétní subkulturní symboliky a sémioza, slouží právě tato druhá kapitola. Je mou snahou překlenout a poukázat na stavební článek znaku po symbol v určitých odvětvích během vlastního procesu evoluce. V této kapitole se zaměříme na znaky a prvotní symboly ve specifických oblastech abychom postupně přešli do další kapitoly, kde už se budeme zabývat především specifickou symbolikou vycházející z této kapitoly. Protože všeobecná oblast užití sémiozy a symboliky je rovněž obsáhlá, budu se snažit zabývat konkrétně, to zn. časově a místně, oblastmi které jsou nám z historického a kulturního hlediska nejbližší a které jsou z mého pohledu i nejdůležitější. 2.1 Komunikace za pomoci znaků a symbolů Téma komunikace sem zařadil úmyslně na první místo. Je to totiž právě komunikace, která nejen že je základním předpokladem pro jakékoliv fungování a existence sémiotiky jako takové, ale je to i oblast, kde se můžeme s naším tématem denodenně setkávat. V jednotlivých podkapitolách se zaměřím na vývoj řeči až po současné prvky a elementy v novodobé komunikaci. S tím související všeobecné specifikace a samozřejmě se i stručně zmíním o písmu. Písmo je ovšem oblastí, která svým bohatým obsahem může vydat na samostatnou publikaci, proto zmíním pouze několik faktů, pro tuto práci nezbytných a nejzajímavějších Verbální forma komunikace Do verbální množiny komunikace řadíme veškeré formy komunikace, které probíhají prostřednictvím hlasu a řeči. Je to tudíž forma komunikace, která předpokládá u člověka nejen fyziologické vybavenosti, konkrétně umístění a utváření hlasivek, schopnost ovládat a manipulovat jazykem a rty apod., ale i dispozice se daný jazyk za pomoci řeči učit. Verbální komunikace poté probíhá artikulovanou řečí, tvořenou hláskami, slovy a větami Jazyk, řeč, symbol a znak v lingvistice V této podkapitole si přiblížíme nejen rozdíl mezi řečí a jazykem, ale především i definujeme souvztažnost ke znaku a symbolu. Jak již bylo naznačeno, řeč i jazyk jsou podmínky verbální komunikace. Funkce řeči je fyziologická schopnost zvukové artikulace sloužící komunikaci. Jazyk je pak základnou lexikálního systému - slovníku, ze kterého tento jazyk vychází.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 Množinou tohoto systému jsou pak slova, která jsou tvořeny hláskami a díky nimž vzniká fonémický systém jazyka. Takto tvořená slova nejsou jen signály, jejichž význam by byl odvozován pouze ze situace, nýbrž jsou to svébytné symboly s kulturně daným významem. Tento význam poté slovo nese v nejrůznějších situacích. Rovněž ani spojování slov není libovolné a je určováno gramatikou onoho daného jazyka. Na základě toho lze vyjádřit i obsah doby minulé, budoucí či abstraktní témata. V tomto odstavci sme si definovali základní vlastnosti řeči a jazyka a jejich vztah k symbolům. Symboly v jazyce ještě definuje lingvistika jako druh znaku, kde je vztah mezi znakem a zastupovaným objektem určen náhodně. Mezi takové symboly patří velká část slov. Kupříkladu kočka je nazývána kočkou náhodně - konvenčně, v jiných jazycích je totiž nazývána jinak. Určitá skupina lidí se totiž dohodla, že čtyřnohou entitu, která mňouká, budou nazývat právě touto konfigurací hlásek. Na tomto příkladu vidíme, že se jazyk tím pádem stává znakovým systémem Znaková řeč, znakový jazyk neslyšících Vedle klasické komunikace existují ještě jiné množiny způsobu verbální komunikace. Jednou z nich, o které bych se rád zmínil, je znaková řeč a jazyk. Některé publikace znakovou řeč díky užívání mimiky a gestikulace řadí do nonverbální komunikace, jiné ji klasifikují jako znakový jazyk, který tím pádem spadá naopak do komunikace verbální. Dle mého názoru je definice opodstatněná z obou názorových rovin, jak z principielního hlediska, tak z hlediska nezbytnosti užívání mimiky a gest. Tudíž je na základě mého mínění její místo někde uprostřed a není jednoznačné určit zařazení tohoto způsobu komunikce. Je ovšem dobré rozlišovat mezi znakovou řečí neslyšících a jinými způsoby komunikace na základě gest a posunků, které jsou mnohdy rozšířeny právě mezi slyšícími. U druhé množiny způsobu komunikace lze již onu hranici definovat snadněji a té se budu věnovat později. A jak jsou například diferencovány pojmy znaková řeč, znakovaná čeština a znakový jazyk v České republice? Znaková řeč je dle Zákona o znakové řeči, 155/1998 Sb., nadřazená znakovému jazyku a znakované češtině. Ovšem ani v tomto případě není jasně definovatelné, pokud někdo tvrdí, že ovládá znakovou řeč, zda má na mysli český znakový jazyk, či znakovanou češtinu. Český znakový jazyk je plnohodnotný a přirozeně vzniknuvší jazyk komunity Neslyšících

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 23 v České republice. Disponuje vlastní strukturou a gramatikou a nemá tudiž nic společného s češtinou jako takovou. Tento jazyk je užíván především prelingválně neslyšícími lidmi (tzn. těmi, kteří se již narodili jako neslyšící či ztratili sluch v počátku období vývoje, to zn. cca. 3. roku). Oproti tomu je znakovaná čeština umělým komunikačním systémem, který byl vytvořen slyšícími lidmi, za účelem dorozumění se s neslyšícími. Gramatika znakované češtiny kopíruje tudíž i gramatiku českého jazyka a jedná se tím pádem o vizuální formu českého jazyka. Znakovaná čeština je používána především lidmi nedoslýchavými či ohluchlými, kteří se naučili mluvenou češtinu přirozeným způsobem a díky nastálé situaci potřebují mluvenou češtinu nějakým způsobem zviditelnit. Znakovanou češtinu tudíž neslyšící lidé nepoužívají a paradoxně je pro ně i čeština cizím jazykem. A pro názorné a snažší pochopení připojuji ukázku rozdílu mezi znakovanou češtinou a českým znakovým jazykem. Tak například jednoduchá otázka: Jak se jmenujete?, lze ve znakované češtině vyjádřit stejně: JAK + SE + JMENUJETE? naproti tomu v českém znakovém jazyce zní takto: JMÉNO + VAŠE + CO? Znakové řeči A protože v titulu nadřazené kapitoly používám termín historie, zabrouzdám stručně do dějin tvorby znakových systémů - znakových řečí, abych postupně přešel ke specifickým znakovým systémům a nonverbální komunikaci. Tímto přechodem bych i rád účelově symbolizoval na nejednoznačnou definici, kam takové znakové systémy vlastně patří. Jak bylo naznačeno již v předchozí části, znakové řeči jsou komunikační metody využívající mimiku s gestikulací, které současně disponují vlastní gramatikou. Každá znaková řeč má specifickou a rozdílně velkou slovní zásobu. Například nově objevená metoda znakové řeči pro slyšící nemluvňata, disponuje řádově desítkami znaků. V průměru 500 znaků obsahuje znaková řeč cisterciáců, prérijní indiáni disponovali zhruba 3000 znaky a současná nejrozšířenější znaková řeč ASL, disponuje 4000 znaky. A kdy a za jakých příčin se taková řeč vůbec vyvinula? Lze říci, že znakové systémy ve své primitivní formě už existovaly v počátcích komunikace jako takové. Z našeho hlediska nás nejvíce zajímají doložené znakové řeči v evropských kulturách. Již v 8. století se pomocí jednoduchých posunků udávaly početní symboly. V raném

24 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 24 středověku zavádí Řád svatého Benedikta příkaz zachovávání mlčení. Tento příkaz od nich přebírá, na benediktýnský řád navazující, řád cisterciácký a mnoho dalších. Protože v komunikaci byly gesta a posunky povoleny, samovolně dochází ke vzniku klášterní znakové řeči. Ta se do dnešní doby udržela pouze v cisterciáckém, clunyjském a trapistickém řádu. První odborná znaková řeč se vyvíjí ve vrcholném středověku a jde o gestikulaci pro právní účely. Konkrétně se jedná se o gesta provázející právní zasedání, jako je například gesto přísahy, zahajení a ukončení zasedání apod. První podobu a usměrněný vývoj všeobecné znakové řeči pro neslyšící vyvíjí až v 18. st., francouzský opat Charles Michel de L epée ( ), později nazývaný Otec neslyšících. Z Francie se poté šíří do celého světa, kde se postupem času dle lokace vyvíjí do konkrétních národních znakových řečí. Naproti tomu prstová abeceda, která napodobuje znaky latinky, se objevila již dříve. První podobu ji dal Španěl Juan P. Bonet ( ) a jedná se o americkou prstovou abecedu. Ta se omezuje pouze na zobrazování znaků pouze jednou rukou a spolu s britskou prstovou abecedou patří po dílčích modifikacích stále mezi nejpoužívanější. Obr. 8. vybrané ukázky prstové abecedy Juana P. Boneta

25 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Na pomezí nonverbální a verbální formy komunikace V této kapitole chci zahrnout jakýsi pro mě nesnadno určitelný a definovatelný mezičlánek mezi verbální a nonverbální komunikací. Jde o speciální znakové systémy, které ze své podstaty, to znamená užíváním gest a absenci řeči, mohou už spadat pod nonverbální komunikaci. Zároveň jsou svým charakterem stále příbuzné znakové řeči - to zn. verbální komunikaci. Nakonec i v této druhé kapitole, stejně jako v první není jednoduché přesně definovat či alespoň uspokojivě vymezit přesné zařazení Specifické znakové systémy na bázi gestikulace v minulosti Na konci předchozí podkapitoly sem zmiňoval o vzniku americké prstové abecedy. Na severoamerickém americkém kontinentě bych ještě rád zůstal a zmínil jeho původní obyvatele - prérijní indiány, respektive jejich systém gest. Všeobecně lze říci, že jsou to právě příslušníci přírodních národů, mezi nimiž je používání znakových řečí velmi rozšířeno. Je prokázané, že v různých oblastech Ameriky, Austrálie či Afriky se vzájemně nesrozumitelnými dialekty byly postupně vyvinuty obsáhlé systémy gestikulací, díky nimž mohli tito příslušníci vyjádřit i opravdu složitá a dlouhá sdělení. Nejpropracovanější systém takovéto komunikace vyvinuli právě zmíněné kmeny prérijních indiánů, jejichž znaková řeč byla užívána napříč celou severní Amerikou. Příčiny vzniku tak rozsáhlé a vyvinuté metody komunikace vděčí prérijní indiáni ideálním geografickým podmínkám pro lov a sní související migraci. Druhou nezbytnou veličinou je počet výskytu nepřeberného množství různých kmenů v celé oblasti. Obr. 9a. ukázky gestikulace prérijních indiánů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury The image in the public space, as a part of the urban visual

Více

Vizuální komunikace Dopravního podniku města Brna

Vizuální komunikace Dopravního podniku města Brna MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vizuální komunikace Dopravního podniku města Brna DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jan Junek Brno, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

CJA001: Úvod do studia českého jazyka

CJA001: Úvod do studia českého jazyka Masarykova univerzita Fakulta filozofická CJA001: Úvod do studia českého jazyka (poznámky z přednášek) Brno 2007 Přednášky c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., 2006 Zpracování c Jaromír Hradílek, 2007 Sazba

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

Metodika filmové a multimediální výuky na MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Ing. Vlastimil Palouš

Metodika filmové a multimediální výuky na MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Ing. Vlastimil Palouš Metodika filmové a multimediální výuky na MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí Ing. Vlastimil Palouš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na popis metodiky

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracovala: Barbora Jůdová Vedoucí práce: Prof.PhDr.

Více

Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu. Bc. Zuzana Ondrůšková

Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu. Bc. Zuzana Ondrůšková Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu Bc. Zuzana Ondrůšková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část diplomové práce pojednává o sociální komunikaci, vývoji komunikace v prostředí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

Základy vizuálního designu webových stránek

Základy vizuálního designu webových stránek MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Základy vizuálního designu webových stránek Diplomová práce Autor: Markéta Havlásková

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více