Diplomová práce BcA. Filip Daneš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce 2010. BcA. Filip Daneš"

Transkript

1 Diplomová práce 2010 BcA. Filip Daneš

2

3

4 ABSTRAKT Tématem této teoretické diplomové práce je analýza termínů semiotika, definice znaku, znakových systémů, exkurz do historie, analýzy a hledání kontextů v současnosti. Klíčová slova: semiotika, symbol, znak, subkultura, graffiti, ikon, index, pismo ABSTRACT The theme of my theoretical thesis is the semiotik therms interpretation, analysis of a sing, sings systems, exkursion to the history, analytics and finding out of contexts in the present. Keywords: semiotik, symbol, sign, subculture, graffiti, icon, index, font

5 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Celé univerzum je protkáno znaky, pokud je dokonce netvoří pouze znaky. Charles S. Pierce

6 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací OBSAH ÚVOD I. TEORETICKÁ ČÁST 1 SEMIOTIKA, ZNAK, SYMBOL 1.1 Smyslové vnímání Zpracovávání vjemů Interpretace významů 1.2 Sémiotika Teoretická sémiotika, principy komunikace Definice pojmu znak Dyadická definice Triadická definice Přiřazování významu znakům a vazby mezi nimi Definice pojmu symbol Symbol v odborných disciplínách Symbolika lidských činností 2 ZNAK A SYMBOL V MINULOSTI A SOUČASNOSTI 2.1 Komunikace za pomoci znaků a symbolů Verbální forma komunikace Jazyk, řeč, symbol a znak v lingvistice Znaková řeč, znakový jazyk neslyšících Znakové řeči Na pomezí nonverbální a verbální komunikace Specifické znakové systémy na bázi gestikulace

7 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Specifické znakové řeči současnosti Nonverbální komunikace Mimika a emotikony Kinezika, proxemika, postulorogie a haptika Gesta v politice, symbol vítězství Specifická písma a jejich znaky Ideogram, piktogram, logogram, hieroglyf 3 SUBKULTURNÍ SYMBOLIKA 3.1. Symboly nejen v ulicích Graffiti Legenda o Kilroyovi a ikonizace znaku Taki 183, zrod prvních tagů Číselné symboly v městských aglomeracích Skrytá symbolika Hobos a symboly předměstí Symboly a znaky na pokraji zákona 3.2. Síla znaku Logo jako znak Růst Raiffeisen Bank symbol Záhadné GSG SS symboly v AČR II. TEORETICKÁ ČÁST

8 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ÚVOD Jako téma mé diplomové práce sem si zvolil exkurz do světa znaků, symbolů a s ním i samozřejmě související úvod do sémiotiky. Vědy, která se znaky a symboly přímo zabývá. Současně je mou snahou celou svou diplomovou práci koncipovat tak, aby se nejednalo pouze o strohý exkurz a reinterpretaci již daných definic. Současně bych se rád vyhnul hlubší analýze či definici a zkoumání sémiotiky jako takové, protože sémiotika je již samostatnou vědeckou disciplínou a její záběr je tak neuvěřitelně široký, že není jednoduše v mých silách toto celé téma obsáhnout. Myslím, že bude pro čtenáře naprosto dostačující se seznámit se základní definicí této vědy, obory a tématikou, kterou obsahuje, tak aby nebylo obtížné pochopit další kapitoly. Další z podstatných věcí, na kterou bych chtěl poukázat, že členění na kapitoly je více orientační. Ve skutečnosti se daná témata natolik prolínají, že nelze psát o jednom tématickém okruhu, aniž bych nezmínil druhý. Konkrétně to v rámci této diplomové práce znamená, že nelze psát například o subkutlurních symbolech, aniž bych se nedotkl či nevrátil zpět ke kapitole zabývající se historií apod. Koncepce mé diplomové práce je spíše syntézou semiotiky jako takové. Snaha Celá práce je koncipována do tří kapitol. První kapitola je stručným úvodem do sémiotiky, světa znaků a symbolů. A protože znaky nejsou limitovány pouze časovou hranicí, či místní definicí, tudiž se jednotlivé kapitoly navzájem prolínají. Z tohoto důvodu se budu snažit i na počátku jendnotlivých kapitol kapitol, podkapitol, statí či zmíněných případů na toto odbočení pokaždé poukázat a připomenout ho.

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací I. TEORETICKÁ ČÁST

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací SEMIOTIKA, ZNAK, SYMBOL Jak sem již zmínil v úvodu své diplomové práce, tato kapitola má spíše kompilační charakter a slouží především k všeobecnému se seznámení se sémiotikou, znaky a symboly. V první části se zaměřím na definici semiotiky, vědy, která se právě znaky a symbolikou zabývá. Konkrétně jde o jakýsi souhrn teorie komunikace, symbolů a znaků a samozřejmě související teoretické sémiotiky. V druhé části první a začátku druhé kapitoly chci čtenáře seznámit s vybranými částmi semiotiky a především symboly, které jsou pro následující kapitoly a jejich jejich snažší pochopení přínosné. Jedná se o krátký exkurz do symboliky barev, z něj vyplývající symbolika vlajek a symbolů státních útvarů. Na tuto část pak navazuje související exkurz do symbolů v politice, ekonomii a i okrajově související symbolika náboženství. 1.1 Smyslové vnímání Aby bylo vůbec možné se zabývat a psát o semiotice a rozlišování jednotlivých znaků či symbolů, je třeba si uvědomit, jak jsou pro toto vnímání důležité naše smyslové orgány. Jedná se zejména o pět tradičních základních smyslů. Jimi jsou: chuť, čich, sluch, hmat a zrak. Všech pět základních smyslů má své receptory, díky nimž sme schopni vnímat naše okolí. Proto se nazývají exteroreceptory. Sluch a hmat jsou mechanoreceptorové, chuť a čich jsou chemoreceptorové smysly a zrak je fotoreceptorový smysl. Zároveň je dobré zmínit, že těchto pět smyslů lze rozšířit i o další smysly. Jedná se o vnímání teploty, gravitačního pole a vnímání času. Pro naše potřeby je ovšem nejpřínosnější se zaměřit na zrak. A je to právě naše schopnost prostorového vidění, která pomáhala našim předkům v korunách stromů přežívat. Již při pohybu mezi větvemi stromů museli rozpoznat větve, kterých je možné se zachytit a tím bezpečně utéct svému pronásledovateli. Všem receptorům je společné, že postupují selektivně: Ucho nevidí, oko neslyší. Společné je jim také to, že podněty proměňují v elektrické vzruchy. Přitom se i velmi slabé podněty zesilují do podoby zřetelných signálů. V tomto procesu, při němž dochází k zadání (přenosu) informace do mozku, jejímu zpracování a následnému výstupu (reakci), se uskutečňuje znaková semióza a individuální tvorba symbolů. [1] Zpracovávání vjemů Ještě předtím, než se konkrétně zaměříme na samotnou interpretaci a získávání znaků, pokusím se přiblížit samotný proces, který předchází interpretaci znaku.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 11 Komplexní procesy při zpracovávání informací můžeme rozdělit na procesy zadávání, zpracování a výdej. Tyto procesy jsou rozdílně komplexní: U jednoduchých reflexů (např. rychlé cuknutí rukou před náhlým zdrojem žáru) je senzorický neuron spojen přímo s motorickým neuronem. [1] Toto reflexní chování je ovšem pro celou řadu reakcí na podněty naprosto neflexibilní. V současné době je nemyslitelné, že bychom si například v restauraci při pouhém pocitu hladu, vzali jídlo vedle sedícího, nám neznámého člověka. Díky tomuto faktu dochází během naší evoluce k neustálému vývoji neuronálního systému. Takovýto vývoj umožňuje díky brzdícím, či povzbuzujícím vlivům adekvátní chování k dané situaci. Tím pádem se vyhýbáme podnětným konfliktním situacím. Znaky a symboly jsou součástí tohoto jednání, protože vnímání a poznání nejsou bez nich představitelné. Tak např. číselný znak oznamující omezení rychlosti na dálnici je nezbytný k tomu, abychom jej vnímali a přeměnili vjem v jednání, tedy v brždění. V opačném případě dojde k negativní zkušenosti s kontrolními instancemi. To působí při následujícím dopravním značení jako dráždící vliv, který vybízí, abychom v této situaci skutečně přibrzdili. [1] V případě symbolů hrají kultura a zkušenost větší roli než v případě samotných znaků. Jejich konotace je abstraktnější a mnohoznačnější. Hvězda jako znak vozu Mercedes může představovat symbol společenského postavení, pěticípá hvězda je ale symbolem socialismu nebo hvězda šesticípá symbolem židovství. Žlutá hvězda zase symbolem holokaustu. [1] Interpretace významů V předcházející podkapitole sme se seznámili s principem zpracovávání vjemů, jejich podmíněnými reakcemi a průběžném uzpůsobování během evolučního vývoje. Zajisté je dobré zmínit i správnou funkci vnímání. Slovo vnímání vnucuje představu pasivního přijímání v poměru 1:1. Tak tomu však není. Vnímání je klamné kvůli hraničnímu rozšíření. Naše oči mění při sledování scény ohnisko zaostření třikrát až čtyřikrát za sekundu. Mozek si musí vzpomenout na to, co ukazoval dřívější dílčí obraz, aby zkonstruoval celek. Takovým způsobem dochází při vidění k interpretaci a doplňování. [1] Jinými slovy jde o kompenzace zpoždění, které vzniká při přenosu vizuálního obrazu ze

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 sítnice do odpovídající části mozku. Pro názorné pochopení je dobré vzpomenout optické klamy. V následujících případech nejde primárně o zrakový klam jako takový (ten je způsoben spíše procesy na sítnici), ale právě o jeho interpretaci mozkem. Tak například Heringova iluze, při ní vertikální přímky překrývají svazek paprsků. Iluzorní zakřivení centrálních linií vzniká proto, že náš mozek je schopen předpovědět, jak bude vypadat zobrazení v následujícím momentu, - podle toho, jak se budeme k centru nákresu Obr. 1. Heringův optický klam přibližovat. Efekt přibližování se následně vytváří geometrickými parametry samotného bodu konvergence radiálních úseček. Ale protože se ve skutečnosti nepohybujeme, vzniká iluze vnímání rovných linií jako linie zakřivené. [2] Taková kouzla nás obklopují v běžném životě neustále. Například, vedlejší účinky binokulárního zraku: jestliže budeme střídavě zavírat oči, pak budeme mít pocit, že se pozorova-

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 ný předmět mírně pohybuje. Nebo si vzpomeňte na schopnost chápat smysl vět i v takovém případě, kdy jsou správně umístěny pouze první a poslední písmena v každém slově a uvnitř je jejich pořadí zpřeházeno. [2] I další optická iluze, nazvaná Kanizsův trojúhelník, výborně poukazuje na tuto kognitivní funkci mozku. V tomto případě totiž okamžitě vnímáme bílý rovnostranný trojúhelník, ač na obrázku není přímo narýsován. Je pouze naznačen přerušením tmavých ploch a čar. Obr. 2. Kanizsův trojúhelník 1.2. Sémiotika V následující kapitole se zabývám, pro snažší pochopení významu znaku a symbolu, sémiotikou. Sémiotikou, jejíchž náplní jako samostatné vědy konkrétně znaky a symboly jsou. Ta je ale natolik obsáhlá a mnohdy i nesnadno definovatelná, že není v možnostech této kapitoly vše obsáhnout. Konkrétně chci uvést pouze pár nezbytných faktů, pro snazší dekódování

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 a určování komunikace v rámci semiotiky, jakožto úvod k definování znaku a symbolu. Jsou to právě symbol a znak, které jsou pro tuto práci stěžejní Teoretická semiotika, principy komunikace Sémiotika (z řec. sémeion, což je znak, označení) je nauka o znakových systémech a znacích. Po dlouhou dobu nebyla uznávána vůbec jako věda. Teprve od 16. století začíná být sémiotika lékařskou metodou, díky níž se rozeznávaly symptomy nemocí. Přesto v historii jejího vzniku existoval značný pluralismus teorií a nikdy ji nebylo možné definovat jako vědu, jež má jednu kompaktní cestu vývoje. Tvůrci těchto teorií navíc používali vlastní exaktní definice, díky nimž bylo nesnadné zachytit celkový náhled na problematiku. Každopádně lze říci, že do oblastí jejího zájmu patří nejen jazykové znaky, ale zabývá se všeobecně veškerými znakovými systémy. Do této skupiny pak patří například dopravní značky, piktogramy, ideogramy, morseova abeceda, počítačové ikony, faciální gesta apod. Následně pak vlastní znakové systémy s pravidly gramatickými i sémantickými mají mj. umělecké obory, náboženství, hry nebo rituály. Charles W. Morris ( ) určil tři poddisciplíny sémiotiky. Těmi jsou: 1. sémantika, která zkoumá vztah mezi označujícím a označovaným, respektive jejich významem. 2. pragmatika, ta se zabývá vztahy mezi znaky a uživately a 3. syntatika, která zkoumá vztahy mezi znaky navzájem. označované znak označující Obr. 3. grafické schéma vztahů v sémiotice

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 Jeden z další nových pohledů na sémiotiku, jako strukturní nebo vůdčí vědu definoval nejvýznamější sémiotik současnosti, Winfried Nöth (*1944). Ten ji také rozdělil na 10 dimenzí: 1. semióza (tvorba znaků) 2. kognice (rozeznávání znaků) 3. komunikace (zprostředkovávání znaků) 4. fyzikosémiotika (materiální svět) 5. ekosémiotika (znaky v okolním prostředí) 6. biosémiotika (znaky živých bytostí) 7. zoosémiotika (zvířata a znaky) 8. evoluce semiózy 9. prostor 10. čas Toto členění můžeme vlastně následně použít v následujících kapitlách, v nichž se budeme podrobněji zabývat například kognitivním vztahem v ekosémiotice a biosémotice a jejich průběžné evoluci semiózy. Jinými slovy rozeznáváním určitých lidských symbolů a znaků v jejich nativním prostředí při jejich průběžném vývoji. Konkrétně jde třeba o druhou kapitolu zabývající se vývojem vězeňských tetování Definice pojmu znaku A přestože sme v předcházejících řádcích již zmínili výrazy znak a symbol, v následujících dvou podkapitolách je ještě podrobněji definujeme. V této podkapitole se zaměříme na hlavní stavební článek sémiotiky a tím je znak. Všeobecně se dá říci, že znak je něco, co něco jiného zastupuje. Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem. Existuje mnoho definic pojmu znak. Liší se i různé klasifikace: v běžném hovoru používáme jiné dělení než ve vědě. V současnosti se v sémiotice ustálily dvě dominující skupiny, které definují pojem znaku buď dyadicky, nebo triadicky Dyadická definice Dyadická definice znamená, že definice znaku vychází z duality: a to aliquid stat pro aliquo, něco zastupuje něco jiného, jak to vyjádřil Albert Veliký. Řečový znak je tudíž dyádou slova a věci. Synonymicky použité pojmy zvuk / výraz / jméno / slovo / obraz

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 jsou jako nositelé znaku v protikladu k referenčnímu objektu v podobě idea / význam nebo také samotné věci. [1] Triadická definice Triadická definice se skládá z trojnosti nositele znaku, referenčního objektu a významu. Přitom nositelem znaku je např. pojem dopravní značení, referenčním objektem kovová dopravní značka a významem to, co tato značka stanovuje. Tato triády se často zobrazuje jako trojúhelník. Vlastní klíč k pochopení triády je dán mezi oběma koreláty zprostředkováním znaku třetím partnerem mediace. [1] Přiřazování významu znakům a vazby mezi nimi Jsou to právě znaky a znakové systémy, co nás dennodenně a všude obklopují. Svět je plný znaků. Není to jen lidský svět, v němž sme všudypřítomně obklopeni znaky (dopravní značky při pohybu na silnicích, semafory a navigační systémy orientují náš pohyb ve městech, turistické značky v krajině apod.), ale i například zvířecí říše. Své teritorium si například ptáci vymezují zpěvem, šelmy zase pachovými značkami. Tímto znaky nabývají i svého významu. Určité dělění znaků i na základě intenzity, respektive charakteru vazeb mezi znakem a zastupovanou věcí vytvořil americký filosof Charles Peirce ( ), kdy definoval tři části. První je ikon, dalším index a posledním symbol. O ikoně lze říci, že je druhem znaku, kde vztah mezi znakem a zastupovanou skutečností je dán vnější podobností, objektivní shodou. Může jím být např. piktogram, značka, zvukomalba, nápěv mluvy. Ikon se často prolíná se symbolem (např. bílá holubice na obraze - ikon konkrétního ptáka, ale též symbol Ducha svatého, míru, čistoty). Samotné ikony lze ještě následně dělit na obrazy a diagramy. [3] Index je se zastupujícím předmětem svázán zákonem kauzality. Např. kouř na obzoru je znakem (indexem) ohně, protože mezi kouřem a ohněm existuje kauzální souvislost - kde je kouř, musí být i oheň. [4] Souvislost mezi symbolem a zastupovanou skutečností je dána konvencí, zvykem, dohodou; je to ustálený kód, na němž jsme se v rámci nějaké kultury dohodli. Např. v naší kultuře je symbolickou barvou smrti černá, v Indii bílá. Svastika je symbolem nacismu; v jiné kultuře byla však dříve symbolem života. Srp a kladivo jsou dnes symbolem komunismu, ale

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 17 pár století zpátky taková souvislost ještě neexistovala. Kříž může podle způsobu provedení symbolizovat křesťanství, ale i nemocnici. [4] Pro názornější pochopení lze tyto vztahy definovat například na zobrazeném stromu - cedru, na libanonské vlajce. V prvním případě je cedr v libanonské vlajce symbolem, neboť tento znak byl vybrán náhodně - místo něj mohlo být ve vlajce něco jiného. Ovšem ten stejný cedr je i indexem, neboť značí, že v Libanonu rostou cedry. A nakonec je i ikonem, protože se jednoduše podobá skutečnému cedru. Obr. 4. vlajka Libanonu Definice pojmu symbol S definicí symbolu je to všeobecně obtížné. O samotný pojem symbol panuje v různých odborných disciplínách ohromný zájem. Ve stejné míře existují i obdobné pokusy tento pojem definovat. Podle četnosti použití máme co do činění s mnohoznačným pojmem, který se vzpírá jednoznačné definici a není jednoduché ho jakkoliv zařadit. Četnost použití současně poukazuje na to, že jakmile se tento pojem objeví v médiích nebo na veřejnosti, každý k němu zaujímá svůj osobní postoj. Zatímco definice znaku jsou určitým způsobem jasně klasifikovatelné, s rozdělením symbolů je to podstatně složitější.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Symbol v odborných disciplínách Pro představu uvádím odborné disciplíny, které používají či jakkoliv pracují s pojmem symbol a strohý výběr nejznámějších představitelů s jejich vlastní definicí pro tento pojem. Na prvním místě se objevuje symbol, jak již bylo uvedeno, v sémiotice. Charles W. Morris ( ), jako jeden z předních sémiotiků definující i tři hlavní poddisciplíny semiotiky, zdůrazňuje smysl slova nebo substitutů, jako prvky jimiž rozumíme. Například signály pulsu jakožto znaky vypovídající o stavu srdce. Další sémiotik, lingvista Louis Hjelmslev ( ) nahlíží na symbol jako na elementární arbitrární znak, který už není dál rozložitelný. Dle jeho názoru jsou kupříkladu symboly jednomístná čísla nebo světelné signály na semaforu. Britský antropolog Raymond W. Firth ( ) určuje symbol jako znak s komplexní asociační následností, která je často emocionální povahy. Významný představitel filosofie, Immanuel Kant ( ) definuje symboly jako nepřímé zobrazení pojmu pomocí analogie. Jeho následovník, filosof Georg F. W. Hegel ( ), který v myšlení právě navazoval na Kanta, chápe znak jako symbol, který ve své vnější podobě i v sobě samém zároveň zahrnuje obsah představy. Současně předpokládá všeobecný významový obsah. Významný současný filosof, sémiolog a estetik, Umberto Eco (*1932) oproti tomu odděluje symbol od metafory. Zatímco pro metaforu dle Eca platí pouze přenesený význam, symbol si uchovává svůj význam primární. Achilles je sice jako lev, ale není lvem. Naproti tomu je židovská hvězda stále hvězdou. Obr. 5. abstraktní znak pro konvenční symbol bioohrožení Obr. 6. konvenční zákazový symbol s ikonou cigarety

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 Předchozí řádky jsou pouhým zlomkem z velkého množství odborných disciplín (psychoanalýza, teologie, poetika, sociologie, estetika, hermeneutika atd.) a jejích představitelů, kde se pojem symbolu objevuje. I přes značné množství různých definic, lze zjednodušeně definovat symbol jako druh znamení, které se samo definuje. Z řeckého symbolon, což je de facto poznávací znamení Symbolika lidských činností Symbol se objevuje rovněž v široké škále všemožných lidských činností, zájmů a ideových proudů. Zde alespoň velmi stručně pár zásadních. V dalších kapitolách se určitým symbolům budeme věnovat podrobněji. Symbol v náboženství. Všechna náboženství vyjadřují své ústřední koncepty pomocí symbolů: např. kolo (symbol věčného návratu), prázdný hrob (symbol vzkříšení), cesta (symbol životního putování či směřování). Sportovní zápolení má svou vlastní symboliku (např. zlatá medaile pro vítězství, stříbrná, bronzová, bramborová medaile, ). Světoznámým sportovním symbolem je také symbol pěti spojených barevných kružnic, tzv. Olympijské kruhy, symbol Olympijských her. Obr.7. Symbol olympijských her

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 V politice se často užívá symbolů, symbolem je např. státní vlajka, státní znak ale též třeba bílý prapor (symbol příměří). Svůj symbol mají i rozličné ideologie (nacismus hákový kříž, komunismus srp a kladivo, zelená barva pro islámské skupiny a ekologické aktivisty. V některých zemích (Francie) je viditelné nošení politických a náboženských symbolů zakázáno. Matematika používá stovky vlastních symbolů. Jedná se například o aritmetická znaménka, kvalifikátory či symboly integrálu a sumy [5] Tímto stručným přehledem užívánní znaků bych tuto kapitolu uzavřel. V další kapitole se podíváme na tento stejný přehled, ale již volnější optikou pozorovatele.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ZNAK A SYMBOL V MINULOSTI A SOUČASNOSTI Pro snažší propojení předchozí části zabývající se všeobecnou teorií sémiotiky, znaku a symbolu s příští kapitolou, jejíž obsahem jsou již konkrétní subkulturní symboliky a sémioza, slouží právě tato druhá kapitola. Je mou snahou překlenout a poukázat na stavební článek znaku po symbol v určitých odvětvích během vlastního procesu evoluce. V této kapitole se zaměříme na znaky a prvotní symboly ve specifických oblastech abychom postupně přešli do další kapitoly, kde už se budeme zabývat především specifickou symbolikou vycházející z této kapitoly. Protože všeobecná oblast užití sémiozy a symboliky je rovněž obsáhlá, budu se snažit zabývat konkrétně, to zn. časově a místně, oblastmi které jsou nám z historického a kulturního hlediska nejbližší a které jsou z mého pohledu i nejdůležitější. 2.1 Komunikace za pomoci znaků a symbolů Téma komunikace sem zařadil úmyslně na první místo. Je to totiž právě komunikace, která nejen že je základním předpokladem pro jakékoliv fungování a existence sémiotiky jako takové, ale je to i oblast, kde se můžeme s naším tématem denodenně setkávat. V jednotlivých podkapitolách se zaměřím na vývoj řeči až po současné prvky a elementy v novodobé komunikaci. S tím související všeobecné specifikace a samozřejmě se i stručně zmíním o písmu. Písmo je ovšem oblastí, která svým bohatým obsahem může vydat na samostatnou publikaci, proto zmíním pouze několik faktů, pro tuto práci nezbytných a nejzajímavějších Verbální forma komunikace Do verbální množiny komunikace řadíme veškeré formy komunikace, které probíhají prostřednictvím hlasu a řeči. Je to tudíž forma komunikace, která předpokládá u člověka nejen fyziologické vybavenosti, konkrétně umístění a utváření hlasivek, schopnost ovládat a manipulovat jazykem a rty apod., ale i dispozice se daný jazyk za pomoci řeči učit. Verbální komunikace poté probíhá artikulovanou řečí, tvořenou hláskami, slovy a větami Jazyk, řeč, symbol a znak v lingvistice V této podkapitole si přiblížíme nejen rozdíl mezi řečí a jazykem, ale především i definujeme souvztažnost ke znaku a symbolu. Jak již bylo naznačeno, řeč i jazyk jsou podmínky verbální komunikace. Funkce řeči je fyziologická schopnost zvukové artikulace sloužící komunikaci. Jazyk je pak základnou lexikálního systému - slovníku, ze kterého tento jazyk vychází.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 Množinou tohoto systému jsou pak slova, která jsou tvořeny hláskami a díky nimž vzniká fonémický systém jazyka. Takto tvořená slova nejsou jen signály, jejichž význam by byl odvozován pouze ze situace, nýbrž jsou to svébytné symboly s kulturně daným významem. Tento význam poté slovo nese v nejrůznějších situacích. Rovněž ani spojování slov není libovolné a je určováno gramatikou onoho daného jazyka. Na základě toho lze vyjádřit i obsah doby minulé, budoucí či abstraktní témata. V tomto odstavci sme si definovali základní vlastnosti řeči a jazyka a jejich vztah k symbolům. Symboly v jazyce ještě definuje lingvistika jako druh znaku, kde je vztah mezi znakem a zastupovaným objektem určen náhodně. Mezi takové symboly patří velká část slov. Kupříkladu kočka je nazývána kočkou náhodně - konvenčně, v jiných jazycích je totiž nazývána jinak. Určitá skupina lidí se totiž dohodla, že čtyřnohou entitu, která mňouká, budou nazývat právě touto konfigurací hlásek. Na tomto příkladu vidíme, že se jazyk tím pádem stává znakovým systémem Znaková řeč, znakový jazyk neslyšících Vedle klasické komunikace existují ještě jiné množiny způsobu verbální komunikace. Jednou z nich, o které bych se rád zmínil, je znaková řeč a jazyk. Některé publikace znakovou řeč díky užívání mimiky a gestikulace řadí do nonverbální komunikace, jiné ji klasifikují jako znakový jazyk, který tím pádem spadá naopak do komunikace verbální. Dle mého názoru je definice opodstatněná z obou názorových rovin, jak z principielního hlediska, tak z hlediska nezbytnosti užívání mimiky a gest. Tudíž je na základě mého mínění její místo někde uprostřed a není jednoznačné určit zařazení tohoto způsobu komunikce. Je ovšem dobré rozlišovat mezi znakovou řečí neslyšících a jinými způsoby komunikace na základě gest a posunků, které jsou mnohdy rozšířeny právě mezi slyšícími. U druhé množiny způsobu komunikace lze již onu hranici definovat snadněji a té se budu věnovat později. A jak jsou například diferencovány pojmy znaková řeč, znakovaná čeština a znakový jazyk v České republice? Znaková řeč je dle Zákona o znakové řeči, 155/1998 Sb., nadřazená znakovému jazyku a znakované češtině. Ovšem ani v tomto případě není jasně definovatelné, pokud někdo tvrdí, že ovládá znakovou řeč, zda má na mysli český znakový jazyk, či znakovanou češtinu. Český znakový jazyk je plnohodnotný a přirozeně vzniknuvší jazyk komunity Neslyšících

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 23 v České republice. Disponuje vlastní strukturou a gramatikou a nemá tudiž nic společného s češtinou jako takovou. Tento jazyk je užíván především prelingválně neslyšícími lidmi (tzn. těmi, kteří se již narodili jako neslyšící či ztratili sluch v počátku období vývoje, to zn. cca. 3. roku). Oproti tomu je znakovaná čeština umělým komunikačním systémem, který byl vytvořen slyšícími lidmi, za účelem dorozumění se s neslyšícími. Gramatika znakované češtiny kopíruje tudíž i gramatiku českého jazyka a jedná se tím pádem o vizuální formu českého jazyka. Znakovaná čeština je používána především lidmi nedoslýchavými či ohluchlými, kteří se naučili mluvenou češtinu přirozeným způsobem a díky nastálé situaci potřebují mluvenou češtinu nějakým způsobem zviditelnit. Znakovanou češtinu tudíž neslyšící lidé nepoužívají a paradoxně je pro ně i čeština cizím jazykem. A pro názorné a snažší pochopení připojuji ukázku rozdílu mezi znakovanou češtinou a českým znakovým jazykem. Tak například jednoduchá otázka: Jak se jmenujete?, lze ve znakované češtině vyjádřit stejně: JAK + SE + JMENUJETE? naproti tomu v českém znakovém jazyce zní takto: JMÉNO + VAŠE + CO? Znakové řeči A protože v titulu nadřazené kapitoly používám termín historie, zabrouzdám stručně do dějin tvorby znakových systémů - znakových řečí, abych postupně přešel ke specifickým znakovým systémům a nonverbální komunikaci. Tímto přechodem bych i rád účelově symbolizoval na nejednoznačnou definici, kam takové znakové systémy vlastně patří. Jak bylo naznačeno již v předchozí části, znakové řeči jsou komunikační metody využívající mimiku s gestikulací, které současně disponují vlastní gramatikou. Každá znaková řeč má specifickou a rozdílně velkou slovní zásobu. Například nově objevená metoda znakové řeči pro slyšící nemluvňata, disponuje řádově desítkami znaků. V průměru 500 znaků obsahuje znaková řeč cisterciáců, prérijní indiáni disponovali zhruba 3000 znaky a současná nejrozšířenější znaková řeč ASL, disponuje 4000 znaky. A kdy a za jakých příčin se taková řeč vůbec vyvinula? Lze říci, že znakové systémy ve své primitivní formě už existovaly v počátcích komunikace jako takové. Z našeho hlediska nás nejvíce zajímají doložené znakové řeči v evropských kulturách. Již v 8. století se pomocí jednoduchých posunků udávaly početní symboly. V raném

24 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 24 středověku zavádí Řád svatého Benedikta příkaz zachovávání mlčení. Tento příkaz od nich přebírá, na benediktýnský řád navazující, řád cisterciácký a mnoho dalších. Protože v komunikaci byly gesta a posunky povoleny, samovolně dochází ke vzniku klášterní znakové řeči. Ta se do dnešní doby udržela pouze v cisterciáckém, clunyjském a trapistickém řádu. První odborná znaková řeč se vyvíjí ve vrcholném středověku a jde o gestikulaci pro právní účely. Konkrétně se jedná se o gesta provázející právní zasedání, jako je například gesto přísahy, zahajení a ukončení zasedání apod. První podobu a usměrněný vývoj všeobecné znakové řeči pro neslyšící vyvíjí až v 18. st., francouzský opat Charles Michel de L epée ( ), později nazývaný Otec neslyšících. Z Francie se poté šíří do celého světa, kde se postupem času dle lokace vyvíjí do konkrétních národních znakových řečí. Naproti tomu prstová abeceda, která napodobuje znaky latinky, se objevila již dříve. První podobu ji dal Španěl Juan P. Bonet ( ) a jedná se o americkou prstovou abecedu. Ta se omezuje pouze na zobrazování znaků pouze jednou rukou a spolu s britskou prstovou abecedou patří po dílčích modifikacích stále mezi nejpoužívanější. Obr. 8. vybrané ukázky prstové abecedy Juana P. Boneta

25 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Na pomezí nonverbální a verbální formy komunikace V této kapitole chci zahrnout jakýsi pro mě nesnadno určitelný a definovatelný mezičlánek mezi verbální a nonverbální komunikací. Jde o speciální znakové systémy, které ze své podstaty, to znamená užíváním gest a absenci řeči, mohou už spadat pod nonverbální komunikaci. Zároveň jsou svým charakterem stále příbuzné znakové řeči - to zn. verbální komunikaci. Nakonec i v této druhé kapitole, stejně jako v první není jednoduché přesně definovat či alespoň uspokojivě vymezit přesné zařazení Specifické znakové systémy na bázi gestikulace v minulosti Na konci předchozí podkapitoly sem zmiňoval o vzniku americké prstové abecedy. Na severoamerickém americkém kontinentě bych ještě rád zůstal a zmínil jeho původní obyvatele - prérijní indiány, respektive jejich systém gest. Všeobecně lze říci, že jsou to právě příslušníci přírodních národů, mezi nimiž je používání znakových řečí velmi rozšířeno. Je prokázané, že v různých oblastech Ameriky, Austrálie či Afriky se vzájemně nesrozumitelnými dialekty byly postupně vyvinuty obsáhlé systémy gestikulací, díky nimž mohli tito příslušníci vyjádřit i opravdu složitá a dlouhá sdělení. Nejpropracovanější systém takovéto komunikace vyvinuli právě zmíněné kmeny prérijních indiánů, jejichž znaková řeč byla užívána napříč celou severní Amerikou. Příčiny vzniku tak rozsáhlé a vyvinuté metody komunikace vděčí prérijní indiáni ideálním geografickým podmínkám pro lov a sní související migraci. Druhou nezbytnou veličinou je počet výskytu nepřeberného množství různých kmenů v celé oblasti. Obr. 9a. ukázky gestikulace prérijních indiánů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 8 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI (NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI Mgr. Petr Vysuček prezident ASNEP Speciální pedagog Speciálněpedagogické centrum Duháček v Hradci Králové TKOSP 25. 9. 2014 Co to znamená být "sluchově postižený"? Být "sluchově

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Komunikace vzájemné porozumění

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Komunikace vzájemné porozumění FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Komunikace vzájemné porozumění Olomouc, červen 2010 Barbora BITTNEROVÁ Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 Vývoj komunikace...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla OBSAH ÚVOD 11 Kapitola 1 KOMUNIKACE 13 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 13 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 13 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 14 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 15 TEST: KOMUNIKUJETE JASNĚ?

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Český jazyk a literatura Neverbální komunikace

Český jazyk a literatura Neverbální komunikace Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Vnímání Metodický list

Vnímání Metodický list Vnímání Metodický list společná práce s interaktivní tabulí a sešitem - smysly, vjem společná práce s interaktivní tabulí - optický klam samostatná práce do sešitů - zapojíme všechny smysly Obecné informace

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů Úvod do praxe stínového řečníka Titulkování TV pořadů Sluchově postižení EN: deafness and hard of hearing (hearing impairment) neslyšící osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Jak psát správné znaky

Jak psát správné znaky Jak psát správné znaky I. им ε ρѕά? Naučit se správně číst a psát je nutnost. Často však neumíme ani jedno. Typografie je vždy spojována s vizuální podobou sdělení, kdy znakům přisuzujeme význam podle

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval Datum zpracování Karviná

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A 1 Obsah 1. Úvod Teoretická část 2. Co je to komunikace? 3. Rozdíly Praktická

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 8.3 GRAFY Užití: Grafy vkládáme do textu (slovního popisu) vždy, je-li to vhodné. Grafy zvýší přehlednost sdělovaných informací. Výhoda grafu vůči tabulce či

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více