Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje OPĚT JE PŘED NÁMI ADVENT Vycházím po brzké ranní mši z kostela při klášteře sester premonstrátek v Doksanech a vítá mě první letošní sníh. Raduji se z té nádhery jako děcko. Po snídani s dalšími hosty odcházím do své cely (rozuměj pokoje pro hosty ) a z okna pozoruji chumelenici. Vše je v mžiku krásně bílé. Vybavuje se mi věta, kterou jeden učitel napsal kamarádce do památníku: Bílá krajina a věci v ní jsou jen nedokonalým odrazem Tvé duše. Ať je to tak stále! Co tady v Doksanech dělám? A co tu dělají ty sestry premonstrátky? Modlí se. Modlí se a pracují. Skryté lidem, viditelné Bohu a občasným návštěvníkům. Taková oáza míru uprostřed světa konzumismu, nespravedlnosti a válek. Je to útěk ze světa? Nebo návrat k Bohu? Každý máme jiné poslání. Být řeholníkem není o nic svatější než být rodičem. Žádná z těchto cest není lehčí, vykonává-li ji člověk pořádně. Jistě, každá z těch cest má svá úskalí, překážky, které někdy člověka ubíjí, protože je ne a ne překonat. Čas adventu je nám tak opět výzvou pozvednout se na té hrbolaté cestě a vyrovnat ji Pánu, který přichází. Buďme připraveni, neznáme přece dne ani hodiny. Požehnaný advent! Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti Vhodný dárek pod stromeček Vzhledem k nadcházejícím přípravám na Vánoce, k nimž patří i vyhlédnutí nějakých vánočních dárků pro přátele, si vám dovoluji představit dvě knížky, kdyby snad někdo nevěděl, čím by druhé podaroval. Jedná se o knihy P. Mgr. Marka Orko Váchy: Šestá cesta a Návrat ke stromu života. Autor, katolický kněz, jenž vystudoval i obor molekulární biologie a genetika, v nich dává do souvislosti evoluci a křesťanský pohled na věc. Šestá cesta vypovídá o tom, co pro muže znamená žena se vším, co k tomuto vztahu patří a že to vlastně odráží lásku Boha Milovat jeden druhého a modlit se co krásnějšího, co vznešenějšího, co lepšího nebo co důstojnějšího můžeme na tomto světě dělat? Jaký důstojnější úděl může člověk na tomto světě mít? Existuje rozdíl mezi milovat a modlit se, je-li v konci obojí vtaženo k Bohu? Návrat ke stromu života je velice kritickým pohledem na to, kdo má pravdu ve věci stvoření světa zda věda či víra. Opravdu tak kritickým, že jsem si myslela, že se snad ze mne stane ateista! Nestalo se, a ve věci toho, zda evolucionismus a víra jdou dohromady, jsem změnila názor. Možná jednou přijde den, kdy se do učebních osnov teologických fakult zakomponuje teorie Velkého třesku nebo teorie strun, spolu se základy molekulární genetiky či evoluční biologie. Tyto vědy mají teologii co říci. Kromě vědomí pokory přináší myšlenka evoluce i další obohacení duchovního života křesťana A pokud nemáte penízky na knížky, nezapomeňte, že máme spoustu knih od beletrie přes historické a fantastické až po duchovní, pro dospělé i dětské čtenáře v naší farní knihovně. Račte si jen vybrat! Marta Höferová

3 3 Rozhovor MUSLIMOVÉ SE S KŘESŤANY NEMAJÍ PŘÍT V říjnovém Natanaelu vyšla reportáž o návštěvě několika našich farníků v Islámském centru na Černém Mostě. Jeho ředitel, pan Sáňka, následně elektronicky odpověděl na dotazy, které mu byly zaslány a v podstatě mapují debatu v přednáškovém sále. Přestože jsou k dispozici různé publikace o islámu a média se muslimskou problematikou zabývají takřka denně, není jistě bez významu slyšet také autentický hlas druhé strany. Kolik žije v Praze, potažmo v Čechách muslimů? Kolik z nich jsou rodilí Češi? V Čechách žije několik tisíc muslimů. Velká většina z nich jsou původem cizinci. Přišli k nám studovat, za prací, malá část z nich jsou uprchlíci, kteří byli nuceni odejít ze své původní vlasti a pokoušejí se usadit v Evropě. Českých muslimů je přibližně pět set. Jak vypadá provoz a jaká je návštěvnost pražské mešity? Mešita v Praze slouží jednak muslimské komunitě, aby se měla kde scházet a účastnit se různých programů. Každý pátek, kdy je sváteční shromáždění s promluvou imáma a společnou páteční modlitbou, se v ní sejde zhruba 250 věřících. Pod hlavičkou mešity probíhá také řada charitativních akcí. Vyvíjí vaše centrum nějakou misijní činnost? Snažíme se v rámci možností odpovídat na různé výzvy, přijímat návštěvy v mešitě, dělat přednášky mimo mešitu, reagovat na potřebu médií, vysvětlovat a uvádět na pravou míru různé dezinformace, které jsou o islámu šířeny. Každý muslim by měl alespoň svým příkladem utvářet správný obraz islámu, ale ve většině případů tomu tak bohužel není. Podobně jako je tomu u jiných náboženství, víru nelze soudit podle lidí, kteří se k ní hlásí, když ji ani dobře neznají. Islám vyžaduje znalost a vede k ní každého muslima a muslimku. Je to způsob života, který je vyvážený a je proti extrémům. Jsou pro vás katoličtí křesťané někým na stejné lodi, nebo spíš názoroví odpůrci, anebo jsou v podstatě nezajímaví, poněvadž splývají se sekularizovaným světem západní civilizace? Křesťané pro nás určitě nejsou názoroví odpůrci, vždyť máme většinu zásad když ne totožných, tak alespoň velmi blízkých. V Koránu jsou křesťané a židé nazýváni Lidmi knihy, to znamená že se jim dostalo poselství od Boha, které se snažili následovat. Jsme si tedy velmi blízcí, muslimové si například mohou vzít křesťanku či židovku za manželku a musejí respektovat její víru a obřady, můžeme také jíst jídla křesťanů a židů. To jen jako příklad. Hlavním rozdílem mezi námi je to, že židé uznávají všechny proroky, ale Ježíše i Muhammada odmítli. Křesťané uznávají všechny proroky kromě Muhammada a muslimové uznávají všechny proroky bez výjimky. Podle Koránu mezi proroky nemáme dělat rozdíly. Všichni při-šli s poselstvím od Boha ke svému národu s výzvou, aby lidé uvěřili a dodržovali určité zásady. Muhammad jako poslední z nich přinesl poselství celému lidstvu. Na jedné lodi tedy nejsme. Považujeme islám za jedi-nou správnou cestu, ale nikomu ji nesmíme vnucovat. Každý sám se musí rozhodnout, jestli jej přijme či ne a je za své rozhodnutí zodpovědný. V Soudný den pak budeme všichni spravedlivě rozsouzeni. Proto podle Koránu se s křesťany nesmíme ani přít o to, kdo má pravdu a máme s nimi mluvit

4 4 Rozhovor slovem nejvhodnějším. Alláh v jiném verši také říká, že On sám nás rozsoudí ohledně toho, v čem jsme se rozcházeli. Domníváte se, že je možná nějaká forma spolupráce? Co si představujete pod pojmem mezináboženský dialog? Spolupráce je možná na nejrůznějších úrovních a myslím, že k ní také občas dochází. V naší společnosti určitě máme co nabídnout té většině, která je ateistická. Před nedávnem jsme se například s Ekumenickou radou církví, kardinálem Vlkem, katolickou fakultou i Židovskou obcí bez nejmenších problémů shodli na textu k problematice eutanázie a prezentovali své společné stanovisko médiím na tiskové konferenci, o kterou byl velký zájem. To je podle mého názoru nejlepší forma dialogu, protože má konkrétní výsledky. Jaký je podle Vašich zkušeností vztah Čechů k muslimům? Většina Čechů má z islámu trochu obavy, což vyplývá jednak z neznalosti a jednak z toho, jak jej prezentují média, s čím jej spojují. Vývoj ve světě je prostě takový, za to islám nemůže. Jsou Češi, kteří jsou otevření a tolerantní, ale jsou také takoví, u kterých se objevuje xenofobie až nenávist. A ti vystupují proti muslimům aktivně a používají nejrůznější nepravdy. Hodně se hovoří o postavení žen v muslimském světě, které se z běžného, evropského, pohledu sotva může jevit jako rovnoprávné. Je v tomto smyslu možný nějaký vývoj? Postavení ženy ve společnosti bývá často diskutovaným tématem. Pokud se týká pohledu západních autorů na postavení ženy v muslimských zemích, je hodnoceno vesměs kriticky. Nebere se v úvahu jiné prostředí, jiné tradice, jiný historický vývoj a jiná historická zkušenost. Druhý fakt, který bývá opomíjen, je to, že se zde často mluví o nějakých místních tradicích a zvyklostech, které se pak chybně zevšeobecňují na celý muslimský svět, a co je mnohem horší, na islám jako náboženství a způsob života. Jistě nepopřeme, že na Západě existuje domácí násilí, žena je mnohem více nucena vydělávat či budovat kariéru, za stejnou práci je odměňována mnohem méně než muž apod. Tyto a další věci by zase muslimky mohly vytýkat evropským společnostem. Ale dělat z toho pravidlo nebo zákon by bylo špatně. Podle islámu musí být žena respektována a chráněna. Její manžel (případně otec, bratr, syn) ji musí hmotně zabezpečit. Pokud si sama vydělává, peníze patří jen jí. Má právo dědit, vlastnit majetek, podnikat, ovlivňovat veřejné dění. Tato a další práva jí dal islám již před 14 stoletími. Postavení muže a ženy je v islámu vyvážené a oba se vzájemně doplňují. Jelikož se nejedná o stvoření totožná, i jejich postavení se v některých věcech liší. Je mnohem více akcentována a oceňována pozice ženy jako matky. Samozřejmě, že špatné příklady se dají najít v každé společnosti, a i ty jsou někdy pravdivé. Jenom nelze stále ukazovat muslimy v situacích, které nejsou v souladu s islámem. Pokud se týká nějakého vývoje, jako žádoucí bych viděl takový vývoj, aby v muslimských společnostech ženy získaly ta práva, jaká jim podle islámu náleží. Jak Vy osobně vnímáte islamizmus a s ním spojený terorizmus? Terorismus jednoznačně odmítám. Je neslučitelný nejen s islámem, ale i s jakýmkoliv jiným náboženstvím. Ve světě je mnoho bezpráví a útlaku, a někteří jednotlivci či skupiny na ně reagují takovýmto extrémním způsobem. Nejhorší ze všeho však je státní terorismus. Kdyby se jej podařilo odstranit, vymizel by i ten skupinový a individuální, protože ten je vesměs až druhotnou reakcí. Ale v tomto nejsem optimista. Co lidstvo existuje, vždy na světě byla nespravedlnost, útlak a svévolné nároky. Podívejte se jen na kolonialismus, který znamenal nejmasovější porušování lidských práv vůbec. A ten zdaleka neskončil, jen nabírá jiných forem.

5 5 Rozhovor Přiznám se, že vůbec nerozumím tomu, proč jsou v Iráku v takovém množství vedeny násilné akce proti civilnímu obyvatelstvu. Útoky na americké vojáky mají svou logiku, ale vraždění lidí vlastní víry, vlastní krve? Čí to může být zájem? Ani já tomu nerozumím. Nevím, kdo tuto nenávist vyvolává, komu to vše slouží. Místní obyvatelstvo je jednoznačně obětí. Myslím si, že kdyby v Iráku nebyla ropa, vůbec by se tam neválčilo. Jak byste vysvětlil, že se na teroristických akcích např. v Londýně podíleli muslimové, kteří se již narodili v Evropě? To je projev extremismu a je to otázka spíš pro psychology. Proč se dlouhá desetiletí zabíjeli katolíci a protestanti v Irsku, proč ortodoxní křesťané vyvraždili Srebrenici? Určitě to nemohli ospravedlnit svou vírou. Tyto činy nemají s vírou nic společného. Británie a Španělsko byly nejbližšími spojenci USA během agrese proti Iráku. Zřejmě proto pak došlo k atentátům právě zde. Existují v islámu mechanizmy, které by napomáhaly k eliminování vlivu radikálů a teroristických skupin? Je nějaká naděje, že by přestali kazit pověst islámu? V islámu je základní věcí znalost. Pokud by všichni muslimové znali svou víru a dokázali se podle ní řídit, nemohli by sahat k extrémním reakcím. Islám je střední cesta. Muslimové musejí vědět, kdy a proti komu lze násilí ospravedlnit. Druhým mechanismem by mělo být zamezit všem nespravedlnostem a útlaku, který tyto extrémní reakce vyvolává. Stále častěji lze zaslechnout názor, že na konci století bude Evropa víceméně muslimská. Myslíte si to také? Tyto prognózy jsou podle mě nepodložené a účelové. Vezme se krátkodobý trend a ještě navíc jen z nějaké části Evropy a dělají se dlouhodobé plošné závěry. Evropské země mají v poslední době promyšlenou imigrační politiku, která takový demografic-ký vývoj nedovolí. A přál byste si to? Ano, přál. Ale museli by to být muslimové, kteří znají svůj způsob života a řídí se jím. Pak bychom se mohli dočkat podobného období rozkvětu islámské civilizace, k jakému došlo mezi 8. a 14. stoletím a který znamenal dlouhodobý přínos nejen pro Evropu. RNDr. Vladimír Sáňka (nar v Brně) vystudoval geochemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a 16 let pracoval v Českém geologickém ústavu. V osmdesátých letech se během pracovního pobytu v Sýrii začal zajímat o islám (původně byl bez vyznání), který přijal před 14 lety. Od roku 1999 je ředitelem Islámského centra v Praze. Je ženatý, otec dvou dětí. Připravil Petr Střešňák

6 6 Stránka pro děti a nejen pro ně SOUTĚŽ: Řešení soutěže z minulého čísla: 1. stavba babylonské věže; 2. kázání na hoře; 3. narození Jana Křtitele; 4. popravení Jana Křtitele; 5. Jidášova zrada; 6. odchod Izraelitů z Egypta; 7. zavržení krále Saula; 8. vzkříšení Lazara; 9. Ježíšův křest; 10. svatba v Káně Galilejské Kdo komu řekl? 1. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe! 2. Polovinu svého jmění dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. 3. Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. 4. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka. 5. udělám tu tři stany. 6. Co jsem napsal, napsal jsem. 7. Neznám toho člověka, o němž mluvíte. 8. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. 9. Co tu stojíte a hledíte k nebi? 10. Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. MIMO SOUTĚŽ 1. Babička měla na stěně zavěšené kyvadlové hodiny, které každou celou hodinu odbily příslušným počtem úderů a každou půlhodinu jedním úderem. Kolik úderů odbijí tyto hodiny za 24 hodin, tedy za jeden den? 2. Nakreslete tento obrázek jedním tahem tak, aby se čáry neprotínaly a abyste tužkou nepřešli po téže čáře dvakrát.

7 7 Stránka pro děti a nejen pro ně 3. Jirka střílel vzduchovkou do terče a pěti zásahy nastřílel 28 bodů. Umíte určit, které kruhy a kolikrát Jirka zasáhl? Odpovědi posílejte ve formě SMS na č nebo em na adresu do dvou týdnů. Vylosovaný výherce obdrží hezkou cenu. Helena Kolomá Řešení nesoutěžních otázek:

8 8 Duchovní stránka Mariánská dogmata Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu. K prohlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Piem IX. došlo 8. prosince roku Novodobá mariánská dogmata (Neposkvrněné početí a Nanebevzetí) se nemohou odvolávat na přímé slovo Písma. Přesto se Církev ve svém učení o Neposkvrněném početí Panny Marie opírá o několik míst v Bibli. Především jsou to tato dvě: 1. Gen 3,15: Nepřátelství položím mezi tebe a ženu... V nejposlednějších důsledcích, má-li toto nepřátelství být úplné a naprosté, nemá-li Maria nikdy být v moci ďáblově, vedou tato slova k jejímu Neposkvrněnému početí bez dědičného hříchu. 2. Lk 1,28: Buď zdráva, milostiplná! Výraz milostiplná zastupuje v andělském oslovení vlastní jméno a musí proto vyjadřovat charakteristickou Mariinu vlastnost. O dogma Neposkvrněného početí se vedly pravděpodobně nejdelší a nejtěžší teologické spory. Nejprve se mluvilo o její bezhříšnosti. Mezi těmi, kdo obhajovali svatost Panny Marie, byli sv. Ambrož a sv. Augustin. Přesto Augustin učil o jejím dědičném hříchu. Jeho autorita pak způsobila ustrnutí na celá staletí. Ve 12. století se teologové shodovali, že Panna Maria byla zbavena dědičného hříchu. Někteří říkali, že se tak stalo při početí Božího Syna z Ducha svatého a jiní se domnívali, že to bylo před jejím narozením, ještě v matčině lůně. Boj se rozpoutal při diskusi o liturgickém svátku, neboť vyvstala otázka, zda slavit její narození, nebo početí. Utkali se hlavně sv. Bernard, který hájil narození, protože popíral bezhříšné početí, a žák sv. Anselma Eadmer, který naopak zastával početí.

9 9 Duchovní stránka V Neposkvrněné početí věřili nejvíce prostí lidé. Řada velkých světců a teologů ho popírala. Hlavním důvodem byla obtíž, jak je spojit se všeobecnou potřebou vykoupení. Mysleli si, že kdyby Panna Maria neměla dědičný hřích, nepotřebovala by být Ježíšem Kristem vykoupena. Písmo a církevní tradice totiž hlásají, že Ježíš zemřel za všechny lidi bez výjimky. Na druhou stranu ale prvotní hřích zbavuje milosti a za následek má poblouznění duše a deformaci jejího vztahu k Bohu. Obrací tedy stvoření k němu samému a vzdaluje je a odlučuje od Boha. Jak je tomu tedy s Marií? Uvedený teologický problém má své řešení. S novou myšlenkou předcházejícího vykoupení přišel františkánský teolog Duns Scotus ( 1308) a jeho spolubratři. O co šlo? Následující přirovnání snad tento výrok ozřejmí. Člověku, který padá do bláta, můžeme pomoci dvojím způsobem: buď ho z něho vytáhneme, nebo jej zadržíme v okamžiku, kdy má upadnout. Druhý způsob je samozřejmě lepší. Jde o preventivní záchranu. Upadli jsme do prvotního hříchu, ale byli jsme vykoupeni naším Pánem. Spasila nás jeho smrt a Zmrtvýchvstání. Tuto spásu dnes znovu prožíváme při křtu. Maria však byla vykoupena v okamžiku, kdy měla upadnout, a to dříve, než se tak stalo. Mohli bychom použít také jiné přirovnání. Podle starobylého zákona se děti otroků rodí podle práva otroky. Mohou být však vysvobozeny dobrodincem, který tak, jak se budou rodit bude za ně skládat výkupné, může rovněž zaplatit za jednoho z nich dokonce dříve, než bude počat, v takovém případě by se dítě muselo podle práva stát otrokem, avšak nikdy by jím fakticky nebylo. Z otroctví ďábla a hříchu jsme vysvobozeni způsobem prvním, a to křtem. Maria však byla z otroctví vyvedena způsobem druhým, tedy svým Neposkvrněným početím. Byla vlastně vykoupena předem a její osvobození od dědičného hříchu bylo nezaslouženým darem Božím. Připravila Blanka Ocovská Použitá literatura: Jean Claude MICHEL, Kdo jsi, Maria?, Kostelní Vydří 1995 P. Metoděj MINAŘÍK, Mariánská dogmata, Kostelní Vydří 1991 H. PETRI, W. BEINERT, Učení o Marii, Olomouc 1996 Dogmatika: De Deo Redemptore, zprac. podle L. Otta, Olomouc 1993

10 10 Okénko do liturgie Složení mše, její prvky a části (obecně) Mše slouží k slavení eucharistie a o tomto místním shromáždění platí Kristův výrok: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20). Mše se skládá z bohoslužby slova a bohoslužby oběti, přičemž mše se stává mší pouze slavením obou částí pospolu. Čtení Božího slova je důležitý liturgický prvek, a proto mu mají všichni uctivě naslouchat. Pro jeho plnější pochopení a účinnost následuje jeho živý výklad, tj. homilie (promluva). Homilie je vyhrazena pouze knězi nebo jáhnovi. Liturgické předpisy rozlišují modlitby a jiné části příslušející knězi a ostatní mešní texty. Mezi částmi určenými knězi patří na prvé místo eucharistická modlitba, která je vrcholem celého slavení a dále vstupní modlitba, modlitba nad dary a modlitba po přijímání, které se též nazývají předsednickými modlitbami. Kněz může rovněž přednášet některé výzvy stanovené v samotném obřadu, předsedajícímu knězi přísluší také hlásat slovo Boží a udělit závěrečné požehnání. Při předsednických částech mše, které jsou pronášeny zřetelně a hlasitě, je nevhodné modlit se něco jiného nebo zpívat. Proto také varhany a jiné hudební nástroje se v té chvíli neužijí. Další mešní texty obsahují dialogy mezi knězem a shromážděnými věřícími, jakož i společná zvolání. Jinými částmi jsou především úkony kajícnosti, vyznání víry, přímluvy a modlitba Páně. Všeobecné pokyny zdůrazňují význam zpěvu, který je znamením plesání srdce (srv. Sk 2,46). Sv. Augustin říká: Kdo miluje, ten zpívá a již ve starověku vzniklo přísloví: Kdo dobře zpívá, dvakrát se modlí. Zpěv přisluhujících a lidu při slavení mše by neměl chybět o nedělích a zasvěcených svátcích. Hlavní místo mezi ostatními zaujímá gregoriánský chorál (a tedy jednohlasý zpěv) jakožto vlastní zpěv římské liturgie. Jiné druhy posvátné hudby, zejména polyfonie (vícehlasý zpěv), nejsou předpisy vyloučeny, pokud odpovídají duchu slavené liturgie a podporují účast všech věřících. V té souvislosti je možno dodat, že liturgické předpisy si všímají též způsobu užití varhan a jiných hudebních nástrojů, když mimo jiné uvádějí, že v době adventní se při hře na varhany a jiné hudební nástroje má zachovat střídmost, jak to odpovídá povaze této doby, totiž aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků. V době postní se hra na varhany a jiné hudební nástroje připouští pouze na podporu zpěvu, výjimku tvoří 4. neděle postní, slavnosti a svátky.

11 11 Okénko do liturgie Pozornost je věnována rovněž úkonům a postojům při bohoslužbě. Ty mají obecně směřovat k tomu, aby celá bohoslužba vynikala důstojností a vznešenou jednoduchostí, aby byl chápán správný a plný význam jejích jednotlivých částí a aby byla podporována účast všech. Rozlišujeme stání, sezení a pokleknutí. Stání symbolizuje připravenost k akci, pozornost. Sezení vyjadřuje naslouchání a klečení je projevem nejvyšší pokory. Všechny tyto postoje během bohoslužby by se však měly vyznačovat bdělostí srdce a ducha. Věřící mají stát od začátku vstupního zpěvu nebo od příchodu kněze k oltáři až ke vstupní modlitbě včetně, dále při zpěvu Aleluja před evangeliem a při četbě evangelia, při vyznání víry a přímluvách, od výzvy před modlitbou nad dary až do konce mše s výjimkou toho, co bude řečeno dále. Věřící sedí při čteních před evangeliem, při responsoriálním žalmu a při promluvě a přípravě darů; podle okolností též při posvátném mlčení po přijímání. Věřící pokleknou k proměňování, není-li to ztíženo nemocí, nedostatkem místa, množstvím přítomných či jinými rozumnými důvody. Ti, kdo při proměňování nepokleknou, se hluboce ukloní, když kněz po proměňování pokleká. Jinak poklekají všichni, kdo přecházejí před Nejsvětější svátostí, pokud nejdou v průvodu. Přisluhující nesoucí kříž a svíce místo pokleknutí dělají úklonu hlavou. Je třeba však doplnit, že biskupská konference může společné úkony a postoje přizpůsobit podle platných předpisů povaze a rozumným zvyklostem národů. Pokyny se rovněž zvlášť zabývají posvátným mlčením, které je součástí bohoslužby, a to např. při úkonu kajícnosti, po výzvě k modlitbě, po čtení nebo homilii a po přijímání. Při úkonu kajícnosti a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v duchu usebírají, po čtení nebo promluvě krátce rozjímají o tom, co slyšeli, po přijímání pak ve svém srdci chválí Boha a modlí se. Možná nevíte, že kdo hodlá přijmout eucharistii, má se zdržet alespoň po dobu jedné hodiny před svatým přijímáním jakéhokoli pokrmu a nápoje, pouze s výjimkou vody a léků; výjimku tvoří pouze staří lidé, nemocní a ti, kdo o ně pečují. Tímto tzv. eucharistickým postem dáváme Bohu najevo, že se dokážeme z lásky k Němu zříci dočasných požitků (a to někdy navzdory kručení žaludku) a připravit se tak duchovně na přijetí Toho, který nás spasil. Připravil Viktor Mach Příště: jednotlivé části mše

12 12 Příběh Dárky v komoře Listonoš zazvonil dvakrát. Do Vánoc scházelo pět dní. Nesl obrovskou krabici zabalenou v drahém papíru a zdobenou zlatými stuhami. Dále, ozvalo se z domu. Listonoš otevřel dveře. Dům byl zanedbaný, všude leželo plno prachu. V křesle seděl starý muž. Podívejte, jak krásný dárek vám nesu! Děkuji, klidně ho postavte na zem, odpověděl muž smutně. Pošťák se zmateně zarazil. Bylo jasné, že krabice obsahuje něco krásného nebo dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik zarmoutil? Pane, vás ten dárek ani trochu netěší? Ani se nepodíváte dovnitř? Nemůžu Opravdu, nemůžu, odpověděl stařík se slzami v očích. A začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se provdala do sousedního města a zbohatla. Každý rok mu k Vánocům posílá dárek s lístkem: Od dcery Lucie a jejího muže. Nikdy žádné osobní přání, jediná návštěva nebo pozvání: Přijeď k nám na Vánoce. Jen se pojďte podívat, dodal muž a unaveně vstal. Listonoš šel za ním. Když došli ke komoře, stařík ji otevřel. Ale, podivil se pošťák. Komora přetékala vánočními dárky. Každý rok přišel jeden. Všechny byly zabalené v krásném papíru a ovázané lesklými stužkami. Vždyť vy jste je vůbec neotevřel! divil se listonoš. Ne, prohlásil zklamaně stařík. Není v nich láska. Z knížky Bruna Ferrera: Vánoční příběhy pro potěchu duše, Portál, Praha 2003 Natanael vychází vždy první neděli v měsíci. Náklad 60ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťuje: p.fiala a p.januš. Další informace o farnosti na

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více