JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3"

Transkript

1 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing. Jiří Mužík, tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík, tajemník ÚMO Plzeň 3 ZMO usnesení č. 1A ze dne /7

2 Obsah: 1 ZMĚNOVÝ / REVIZNÍ LIST ÚČEL PŮSOBNOST ZKRATKY / DEFINICE PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI POPIS ČINNOSTÍ SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NÁVRH USNESENÍ OBSAHUJE: INFORMATIVNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLASOVÁNÍ ZÁPIS ZASTUPITELSTVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A KONTROLA JEJICH PLNĚNÍ FORMULÁŘE / PŘÍLOHY ODKAZ NA DOKUMENTY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ /7

3 1 ZMĚNOVÝ / REVIZNÍ LIST Vydání / revize č. Strana Popis změny / revize 01 Nové vydání 02 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 - nová šablona 3/7

4 2 ÚČEL Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (dále jen jednací řád ) se vydává v souladu s 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen zákon o obcích ) Tento jednací řád výboru upravuje podrobnosti přípravy, svolání, jednání a rozhodování Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (dále jen zastupitelstva ). 3 PŮSOBNOST 4 ZKRATKY / DEFINICE Jednací řád Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zastupitelstvo Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3 Rada Rada městského obvodu Plzeň 3 5 PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti v souladu a rozsahu stanoveném zákonem o obcích a Statutem města Plzně. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje zastupitelstvo podle zvláštních zákonů a Statutu města Plzně. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti s výjimkou pravomocí zákonem vyhrazených Radě městského obvodu Plzeň 3 (dále jen rada ). 6 POPIS ČINNOSTÍ 6.1 Obecně Zastupitelstvo je složeno z členů zastupitelstva. Zastupitelstvo má 33 členů. 6.2 Svolání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva svolává starosta obvodu. Úřad městského obvodu Plzeň 3 (dále jen úřad ) informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Do dvou dnů se informace zveřejní na webových stránkách obvodu a zašle se písemné pozvání včetně programu všem členům zastupitelstva. Zastupitelstvo je zpravidla svoláváno v termínech stanovených na posledním jednání zastupitelstva v předchozím kalendářním roce, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zastupitelstvo může být svolán i mimo tyto termíny, pokud to situace vyžaduje. Starosta obvodu je povinen svolat zastupitelstvo, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo primátor města. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději 21 dní po doručení žádosti úřadu. Nesvolá-li starosta zastupitelstvo podle odstavce 5, učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva. 6.3 Příprava zasedání zastupitelstva Přípravu zasedání zastupitelstva koordinuje starosta, místostarosta, tajemník úřadu a vedoucí jednotlivých odborů úřadu. Program zasedání zastupitelstva se skládá z návrhů usnesení, informativních zpráv a dalších materiálů, které překládá rada obce, členové zastupitelstva, tajemník úřadu, vedoucí jednotlivých odborů úřadu a předsedové výborů zastupitelstva. 4/7

5 6.4 Návrh usnesení obsahuje: označení předkladatele, název návrhu, termín předložení, text usnesení, důvodovou zprávu a zpravidla termín plnění a osobu za plnění odpovědnou. 6.5 Informativní zpráva obsahuje: označení předkladatele, název návrhu, termín předložení a text zprávy. 6.6 Předkladatel návrhu usnesení nebo informativní zprávy zodpovídá za jejich přípravu, správnost, úplnost a řádné předložení k administrativnímu zpracování příslušnému odboru úřadu. V odůvodněných případech lze zastupitelstvu předložit návrh usnesení nebo informativní zprávu mimo předem stanovený program v den konání zastupitelstva. Takové materiály jsou označeny souslovím na stůl. 6.7 Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Není-li zastupitelstvo schopno se usnášet, ukončí předsedají neprodleně jeho zasedání a starosta svolá do 15 dnů náhradní zasedání. Čl. IV odst. 5 a 6 jednacího řádu se užijí obdobně. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zasedání zastupitelstva se s hlasem poradním účastní tajemník úřadu, vedoucí jednotlivých odborů úřadu nebo jimi určení zástupci. Neúčast na zasedání zastupitelstva omlouvají členové zastupitelstva zpravidla u starosty nebo příslušného zástupce úřadu. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, jím určený místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva (dále jen předsedající ). Po zahájení zasedání zastupitelstva nechá předsedající schválit pořadí projednávaných bodů zastupitelstva a určí ověřovatele zápisu. Dále nechá zvolit návrhovou, případně volební komisi. Předsedající vždy upozorní členy zastupitelstva na povinnost ohlásit střet zájmů. Předsedající řídí zasedání zastupitelstva tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Ke každému z bodů zasedání zastupitelstva se zpravidla vede rozprava, kterou zahajuje předkladatel návrhu. Předsedající udělí slovo členům zastupitelstva, požádají-li o něj, zpravidla v pořadí, v jakém se přihlásili a prostřednictvím elektronického hlasovacího systému. Přiměřeně se postupuje v případě tajemníka úřadu nebo vedoucích jednotlivých odborů úřadu. 5/7

6 Předsedající musí udělit slovo členovi vlády, jím určenému zástupci, senátorovi, poslanci, zástupci orgánů kraje nebo členovi Zastupitelstva města Plzně s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3, pokud o něj požádají. Požádá-li o slovo občan, bude mu uděleno slovo, a to jedenkrát na dobu nepřesahující 3minuty. Zastupitelstvo rozhodne, zda umožní případně další vystoupení. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného, komu bylo uděleno slovo, při jeho projevu. Ten, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout. V případě, že se ten, komu slovo bylo uděleno, odchýlil od tématu, může mu předsedající slovo odejmout. S výjimkou předkladatele návrhu se nikdo nemůže ujmout slova v téže věci více než dvakrát na dobu nepřesahující 3 minuty, pokud předsedající nebo zastupitelstvo nerozhodne jinak. Rozprava se končí po vyčerpání všech připomínek přihlášených přítomných. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na předčasné ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje neprodleně a bez rozpravy. Předseda zastupitelského klubu může předsedajícího požádat o přerušení jednání pro řešení sporných otázek. Předsedají pak neprodleně vyhlásí časově omezenou přestávku v průběhu jednání zasedání zastupitelstva. Předsedající nebo jiný člen zastupitelstva může požádat o vyhlášení časově omezené přestávky. tomto návrhu se hlasuje neprodleně a bez rozpravy. 6.8 Hlasování K přijetí usnesení zastupitelstva, jeho rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. O návrzích usnesení, rozhodnutích zastupitelstva a volbě se rozhoduje hlasováním. Hlasování probíhá zvednutím ruky nebo prostřednictvím elektronického hlasovacího systému a současně zvednutím ruky. Tajné hlasování proběhne u personální volby, pokud o to některý z členů zastupitelstva požádá. Pokud povaha návrhu nebo jiná skutečnost vyžaduje hlasování o jejich jednotlivých bodech, rozhodne předsedající o jejich pořadí pro postupné hlasování. Pokud byly k bodu navrženy pozměňující návrhy, nechá o nich předsedající hlasovat v opačném pořadí, než byly předneseny. Nakonec nechá hlasovat o původním znění návrhu. Personální volby upravuje samostatný Volební řád pro volby konané Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň Zápis zastupitelstva O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis. V zápise se vždy uveden: o počet přítomných členů zastupitelstva, o schválený program zasedání, o průběh zasedání zastupitelstva a o výsledky jednotlivých hlasování. Zápis podepisuje starosta, předsedající zasedání zastupitelstva, byla-li určena jiná osoba než starosta a určení ověřovatelé. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodu nejbližší zasedání zastupitelstva. Zápis musí být pořízen do 10 kalendářních dnů od skončení zasedání zastupitelstva. 6/7

7 Zápis zastupitelstva musí být pro občany připraven k nahlédnutí a pořizování výpisů na příslušném odboru úřadu Usnesení zastupitelstva a kontrola jejich plnění Usnesení zastupitelstva se vyhotovují písemně, a to nejpozději 5 pracovních dní po skončení zasedání zastupitelstva. Podepisují je starosta a místostarosta. Kopie usnesení obdrží zejména: a) členové zastupitelstva, b) tajemník úřadu, c) odbory úřadu, k jejichž činnosti se vztahuje a d) příslušný odbor Magistrátu města Plzně. Kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor a tajemník úřadu. Přijatá usnesení eviduje příslušný odbor úřadu Dotazy členů zastupitelstva Každý člen zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu, její jednotlivé členy, tajemníka úřadu, jednotlivé vedoucí odborů úřadu, jejich prostřednictvím i vůči jednotlivým pracovníkům úřadu a předsedy výborů. Odpověď na ně musí být dána neprodleně ústně, nebo písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů. Dotazy přednesené na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápisu. 7 FORMULÁŘE / PŘÍLOHY JI28.F1* Volební řád pro volby konané Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 3 8 ODKAZ NA DOKUMENTY Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Statut města Plzně Usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 č. 80 ze dne Usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 č. 1A ze dne novelizace 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veškeré změny a dodatky tohoto jednacího řádu musí být schváleny usnesením zastupitelstva. Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem usnesením č. 80 ze dne 22. září 2009 a novelizován usnesením ustavujícího ZMO Plzeň 3 č. 1A ze dne , kdy novelizace se dotýkala čl. II, odst. 2 a částečně čl. X, odst. 2. Změny byly zapracovány do příslušných částí textového znění tohoto jednacího řádu. Tento dokument včetně příloh je duševním vlastnictvím ÚMO PLZEŇ 3 a je určen výhradně pro vnitřní potřebu. Jakékoliv šíření a postupování tohoto dokumentu pro jiné účely lze provádět pouze se souhlasem tajemníka ÚMO Plzeň 3. V případě individuálního pořízení kopie dokumentu na počítači je dokument označen při tisku podtitulem JEN PRO INFORMACI, v případě kopírování dokumentu je úvodní strana označena nápisem s tímtéž textem. Uživatel si musí být vědom, že aktuálnost takovéto kopie je pouze v okamžiku jejího pořízení 7/7

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Návrhový výbor ZMČ Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Důvod předložení:

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Část II. DAŇOVÝ PORADCE

Část II. DAŇOVÝ PORADCE STANOVY Komory daňových poradců České republiky Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne 7. 11. 2008 podle 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem,

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem, ZÁKON 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více