CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk má komplexní charakter. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy, a Literární výchovy. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Český jazyk se stává nejen nástrojem získávání informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. - V rámci tohoto předmětu žáci plní klíčové kompetence dle přiložené tabulky, dle svých osobních možností a schopností využívají moderní technologie. Hodinová dotace : 1. a 2. ročník 9 hodin týdně, 3. ročník 8 hodin týdně, 4. a 5. ročník 7 hodin týdně. Při výuce se klade důraz na metody a formy práce založené na spolupráci žáků, na naplňování klíčových kompetencí žáka. Kompetence k učení: dokáže si naplánovat plnění úkolů tak, aby dosáhl vytčeného cíle, ovládá různé strategie učení, chápe význam celoživotního vzdělávání, kriticky hodnotí výsledky svého snažení. Kompetence komunikativní: snaží se o výstižné vyjadřování, svůj mluvený i písemný projev stále vylepšuje dle svých možností a schopností, dokáže vhodně reagovat na promluvy druhých lidí, dokáže se zapojit do diskuse, své názory se snaží obhájit, rozumí různým druhům textů a záznamů, díky moderním technologiím komunikuje účinně s okolním světem, své komunikativní dovednosti využívá k navázání plnohodnotných vztahů se svým okolím. Kompetence sociální a personální: chápe význam práce ve skupině, dokáže přijmout svou roli, respektuje zásady spolupráce,

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská svým chováním se podílí na dobré atmosféře ve skupině, váží si výsledků své práce a práce ostatních, dokáže pomoc poskytnout i o ni požádat, ovládá a řídí své chování tak, aby dosáhl úcty ostatních i úcty k sobě samému. Kompetence občanské: je si vědom svých práv a povinností, respektuje práva druhých. Hodnocení žáka je založeno na jeho individuálním pokroku, na jeho snaze a schopnosti reagovat na pokyny, vést dialog a hovořit o praktických problémech. Hodnocení přihlíží i k písemnému projevu. Výchovně vzdělávací strategie: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,16,18

3 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. Mgr. Fujavová, Krausová JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Sluchové rozlišení hlásek Výslovnost samohlásek OSV - Rozvoj schopností poznávání např. slovní kopaná, hrajeme si s písmeny, hláskami, slabikami, slovy OSV Sebepoznání a sebepojetí např. hrajeme si s intonací, hlasem, gesty a mimikou KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. Věcné naslouchání, pozorné, soustředěné OSV - Psychohygiena; např. pocitová kresba Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Praktické naslouchání zdvořilé Vyjádření kontaktu s partnerem Komunikační žánry pozdrav, oslovení, omluva, prosba MKV Lidské vztahy např. dokáže naslouchat druhým VDO Občanská společnost a škola např.projektové dny, hodnocení práce své i druhých, úcta k vytvořeným hodnotám

4 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. Mgr. Fujavová, Krausová Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. Základní techniky mluveného projevu (výslovnost) V krátkých mluvených projev správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Základní techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu) OSV - Komunikace např. dokáže pracovat se svým hlasem Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. Základní hygienické návyky správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem. Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev. Technika psaní (úhledný, čitelný) Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Technika čtení

5 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. Mgr. Fujavová, Krausová LITERÁRNÍ VÝCHOVA Čte a přednáší z paměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Přednes a četba vhodných literárních textů MKV Multikulturalita; např. návštěva školní knihovny. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Poslech literárních textů

6 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. Mgr. Fujavová, Krausová JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Výslovnost souhlásek a souhláskových skupin Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. Význam slov; slova souřadná, nadřazená a podřazená; slova jednoznačná a mnohovýznamová; seznámení - antonyma, synonyma Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Druhy vět Modulace souvislé řeči ( tempo, intonace, přízvuk) Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Seznámení podstatná jména, přídavná jména, spojky, předložky

7 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. Mgr. Fujavová, Krausová Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú, ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenování. Tvrdé a měkké souhlásky Dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě; ú,ů Vlastní jména KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čtení pozorné, plynulé Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. Věcné naslouchání, pozorné, soustředěné OSV - Komunikace např. dokáže naslouchat druhému Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. Vyjadřování závislé na komunikační situaci Kontroluje vlastní písemný projev. Technika psaní (úhledný, čitelný)

8 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. Mgr. Fujavová, Krausová Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Vypravování LITERÁRNÍ VÝCHOVA Čte a přednáší z paměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Přednes a četba vhodných literárních textů MKV - Kulturní diference; např. popíše různé způsoby slavení svátků v jednotlivých zemích. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Poslech literárních textů Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Literární druhy a žánry: rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka Verš, rým MV Vnímání autora mediálních sdělení např. poslech rozhlasové pohádky

9 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. Mgr. Fujavová, Krausová

10 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. Mgr. Fujavová, Krausová JAZYKOVÁ VÝCHOVA Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. Význam slov; slova souřadná, nadřazená, podřazená; slova jednoznačná a mnohovýznamová; antonyma, synonyma Porovnává a třídí slova podle obecného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. Slova a pojmy Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Slovní druhy a tvary slov Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

11 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. Mgr. Fujavová, Krausová Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Věta jednoduchá a souvětí Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech. Vyjmenovaná slova KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čtení pozorné, plynulé Znalost orientačních prvků v textu Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. Věcné naslouchání, pozorné, soustředěné OSV - Komunikace např. stručně popíše zásady komunikace

12 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. Mgr. Fujavová, Krausová Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. Kontroluje vlastní písemný projev. Komunikační žánry pozdrav, oslovení, prosba, vzkaz, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu. Mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) Přehledný písemný projev OSV Hodnoty, postoje, praktická etika např. volí vhodná gesta při komunikaci ve škole MKV kulturní diference např. porovná způsob chování doma a ve škole Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Žánry písemného projevu adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, pozvánka, vzkaz LITERÁRNÍ VÝCHOVA MV - Tvorba mediálního sdělení např. vytvoří pozvánku do divadla Čte a přednáší z paměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Přednes a četba vhodných literárních textů OSV Řešení problému a rozhodovací dovednosti např. vybere si přiměřený text k přednesu

13 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. Mgr. Fujavová, Krausová Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Poslech literárních textů Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Zážitkové čtení a naslouchání Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Spisovatel, básník, kniha, čtenář Přirovnání

14 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. Mgr. D. Javorská JAZYKOVÁ VÝCHOVA Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Slovní zásoba a tvoření slov - význam slov, slova a pojmy, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená Stavba slova - kořen, část předponová a příponová, koncovka slova příbuzná, předpony a tvarově stejné předložky Tvarosloví - slovní druhy, ohebné a neohebné slovní druhy, tvary slov Pravopis morfologický slovesa mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas), neurčitek, slovesné tvary, sloveso zvratné, jednoduchý a složený tvar slovesný, podstatná jména mluvnické kategorie (rod, číslo, pád), vzory podstatných jmen (rodu středního, ženského a mužského), Pravopis lexikální vyjmenovaná slova KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

15 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. Mgr. D. Javorská Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu a nahlas. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku. Praktické čtení: plynulé čtení, znalost orientačních prvků v textu Věcné čtení: čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova, členění textu (seznámení s osnovou, úvod, závěr) Popis věci, popis děje, popis činnosti Vypravování, vypravování podle obrázkové osnovy, reprodukce textu Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta Telefonický rozhovor, vzkaz na záznamník MV - Tvorba mediálního sdělení např. stručně převypráví obsah knihy OSV Komunikace např. žáci předvedou telefonický rozhovor Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Oznámení, zpráva blahopřání inzerát, SMS LITERÁRNÍ VÝCHOVA MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení např. sestaví vlastní oznámení o akci školy

16 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. Mgr. D. Javorská Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy. Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů, vlastní výtvarný doprovod, čtenářský deník - seznámení Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce (přečtený, slyšený text), dramatizace Základní literární pojmy: Literární druhy a žánry - próza a poezie (rozdělení), pohádky a bajky (znaky), pojmy (spisovatel, básník), (kniha,čtenář), (divadelní představení, herec, režisér), (film, scénář), verš, rým, přirovnání

17 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 5. Mgr. D. Javorská JAZYKOVÁ VÝCHOVA Odlišuje větu jednoduchou od souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku. Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. Skladba - věta jednoduchá, souvětí Větné vzorce Základní skladební dvojice shoda přísudku s podmětem Přísudek (seznámení s druhy), podmět (seznámení s druhy) Předpony, přípony, kořen, odvozování, skládání slov, pravopis předpon a předložek, přípony, koncovky Slova jednoznačná a mnohoznačná, homonyma, antonyma, synonyma, citově zabarvená, slova nadřazená, podřazená, slova spisovná a nespisovná Slovesa mluvnické významy, slovesný způsob Podstatná jména mluvnické významy Přídavná jména mluvnické významy, druhy, skloňování MKV Multikulturalita; např. umí použít vybraná cizí slova ve větě

18 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 5. Mgr. D. Javorská Zájmena seznámení s druhy Číslovky druhy, skloňování, psaní číslovek Příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. Blahopřání (psaní zájmen v písemném oslovování), oznámení, zpráva, omluvenka Vyprávění (osnova), líčení zážitků (mluvený projev), popis, pozorování, popis pracovního postupu Píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché komunikační žánry. Dopis formální úprava textu Jednoduché tiskopisy: přihláška, dotazník, Poštovní poukázka, podací lístek Rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě. Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru Reklama (televize, rozhlas, internet) Dialog na základě obrazového materiálu (v obchodě, u lékaře), dramatizace komunikačních situací

19 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 5. Mgr. D. Javorská Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. Aktivní naslouchání zaznamenat slyšené, reagovat otázkami LITERÁRNÍ VÝCHOVA Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy. Tvoří vlastní literární text na dané téma. Volně reprodukuje text podle svých schopností. Umělecká literatura (česká a světová) dětská, dobrodružná, humoristická, detektivní, fantastická odborný text, naučný text Čtenářský deník, poslech literárních textů Próza a poezie, verš, rým, sloka, rytmus, základní znaky (bajka, pohádka, pověst, povídka) Vlastní literární text, dramatizace Volná reprodukce - televizní pořad, divadelní představení VMEGS - Objevujeme Evropu a svět např. projektový den v knihovně MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality např. u vybraných pořadů uvede jejich funkci

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více