Lexikologie a sémantika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lexikologie a sémantika"

Transkript

1 Lexikologie a sémantika

2 Pojem a pojmenování Člověk dokáže abstraktně myslet, může mít pojem o určité věci Věc: skutečná věc v daném světě Pojem: myšlenková konstrukce umožňující o něčem myslet Pojmenování: jednotka jazyka, vychází z tohoto pojmu Pojmenování může být slovem či souslovím Pojmenování je znakem Věc: Pojem: Pojmenování: konkrétní hmotný strom naše zkušenost se stromy, to, co o nich víme, jak je známe české slovo strom

3 Znak Znak je něco, co odkazuje k něčemu jinému (reprezentuje něco) Takže když vidíme daný znak, tak nám v mysli vytane jiná věc Musíme ale daný znak znát, tj. musíme být vhodní interpreti (u slov daného jazyka musíme tedy onen jazyk ovládat) Každý znak má určitý význam (denotace; to, k čemu odkazuje) a smysl (konotace; za jakých okolností k tomu odkazuje: např. Venuši na obloze nazýváme jednou jitřenka a jindy večernice) Jsou tři typy znaků: symbol (není podobný tomu, na co odkazuje), index (má s tím, na co odkazuje, nějakou souvislost: kouř na obzoru značí lidské obydlí, vlčí stopy značí vlčí smečku) a ikona (je podobná tomu, na co odkazuje) Více znaků tvoří znakový systém; v případě slov se jedná o jazyk

4 Slova a význam Některá slova odkazují k věcem: obvykle podstatná jména Věci můžeme pak dělit na konkrétní (fyzické, smyslově vnímatelné: slunce, vítr, strom, muž ) a abstraktní (jsou to jen modely v naší mysli: láska, spravedlnost, radost ) Někdy může být těžké konkrétní od abstraktních pojmů odlišit (dostáváme se až na úroveň teorie vědy, např. fyziky, či do oblasti filozofie) Jiná slova odkazují spíše k tomu, co věci dělají, či co se s nimi děje: slovesa Některá slova odkazují k vlastnostem věcí či činností: přídavná jména, příslovce Jsou také slova, která mají význam pouze v rámci logické a formální podoby samotného jazyka: spojky, zájmena, částice atd. Citoslovce jsou znaky typu ikona Některá slova nemají takřka žádný význam, jen vyplňují řeč: ovšem, nicméně, takže, vlastně atd.

5 Význam sémantický a gramatický Sémiotika: věda obecně o znacích Sémantika: věda o významech znaků Slovo má význam sémantický (věcný) a gramatický (mluvnický) Odkazuje tedy k věcem mimo jazyk, ale také na samotná slova a na pravidla a zákonitosti jazyka

6 Vznik nových pojmenování Odvozováním: změna předpon, přípon a koncovek Skládáním: skládání slov a jejich významů do jednoho slova Zkracováním: vznik zkratek a zkratkových slov Změnou významu: staré slovo získá nové významy ( myš ) Než se nové pojmenování v jazyce uchytí, je neologismem

7 Sousloví a slovní spojení Sousloví: slova nabývají nového významu, jiného, než jaký mají zvlášť např.: vysoká škola, oxid dusný Víceslovné pojmenování: všechna slova mají pouze své významy např.: černý svetr, veselá dívka

8 Obrazná pojmenování Některá pojmenování nejsou doslovná, mají přenesený význam Metafora: použití jiného slova pro daný význam na základě podobnosti Např. oči jsou modré a studánka je modrá, tedy místo slova oči použiji v básni výraz studánky ; takže myslím význam oči, ale napíši slovo studánky Metonymie: použití jiného slova pro daný význam na základě souvislosti Např. pivo Pilsner Urquell je z Plzně (souvisí s městem Plzeň), tak v básni místo pivo Pilsner Urquell použiji jen výraz plzeň Metafory a metonymie jsou důležité hlavně pro umělecký jazyk, ale často je najdeme také v próze a dokonce mají velký význam i v běžné mluvené řeči

9 Metafora: zvláštní typy Epiteton: básnický přívlastek Epiteton konstans: ustálený přívlastek bledá luna, zlaté paprsky, pochmurný hřbitov Epiteton ornans: okrasný neobvyklý přívlastek mrtvé svítání, tekoucí myšlenky, křičící smutek Oxymorón: slova v nelogickém spojení černé světlo, mrtvý život, svítání na západě Personifikace: neživé věci či zvířata mají vlastnosti lidí běžící čas, smutný les, naříkající ptactvo Synestézie: záměna různých smyslů viděl jsem tu vůni

10 Metonymie: zvláštní typy Synekdocha: záměna části za celek či celku za část nebyla tam ani noha (myšleni celí lidé) Hyperbola: zveličení, lidově přeháňka tisíc roků jsem v šachtě žil Litotes: vyjádření něčeho dvojím záporem, má funkci zjemnění to nemohu nepochválit Ironie: říkám něco, ale z kontextu vyplývá, že myslím opak vy jste teda dneska ukáznění (myšlen pravý opak) Perifráze: popsání opisem, tedy místo jednoho slova užiji více slov majestátní králové lesa s korunami z větvoví (myšleny stromy)

11 Frazém Frazém (jinak též frazeologismus ) je ustálené pojmenování, obvykle víceslovné, které je celé či z části s obrazným (přeneseným) významem Frazémy jsou tedy metafory a metonymie, které se uchytily v daném jazyce v běžném používání Frazémy se zabývá obor frazeologie Slovo fráze: označení pro jakékoliv ustálené slovní spojení, někdy dokonce pro jakýkoliv jazykový výraz obecně; někdy se s označením fráze váže též pejorativní konotace, když je řeč o frázích ve smyslu vyprázdněných hesel (totalitní fráze, politické fráze, reklamní fráze apod.)

12 Typy frazémů Frazémy nevětné: slova či slovní spojení Jmenné frazémy: vlčí mák, černý pasažér, bílá vrána Ustálená přirovnání: mlčet jako hrob, smát se jako sluníčko Rčení (úsloví): slyšet trávu růst, kupovat zajíce v pytli Okřídlená slova: medvědí služba, Achillova pata Frazémy větné: celé věty Přísloví: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Pranostiky: Martin přijel na bílém koni. Pořekadla: I mistr tesař se někdy utne. Okřídlené věty: Kostky jsou vrženy.

13 Pojmenování spisovná a nespisovná Pojmenování může být adekvátní ve spisovné řeči, nebo může být vžité pouze v hovorové, nespisovné, slangové, nářeční či jiné vrstvě daného jazyka

14 Pojmenování jednoznačná a mnohoznačná Slova jednoznačná: jedním slovem můžeme označovat jen jednu skutečnost, popř. jím v drtivé většině případů označujeme a rozumíme tuto jednu skutečnost Termíny: odborné (vědecké) pojmy; odborný jazyk by měl být co nejjednoznačnější Vlastní jména: opakem jmen obecných; označují konkrétní věc, jev či osobu; často je ovšem třeba také kontextu ( Náměstí republiky je v různých městech, Jana Dvořáková označuje více různých žen) Slova mnohoznačná: většinou obecná slova; mnohoznačnost často vzniká díky obrazným pojmenováním (metaforám, metonymiím)

15 Synonyma, antonyma a homonyma Synonyma: různá slova označují ty stejné významy Synonyma úplná: zaměnitelná za všech okolností ( hezký a pěkný ) Synonyma částečná: mají drobné významové či jazykově-příznakové rozdíly (citová zabarvenost, knižní výraz, drobný významový posun atd.) Antonyma: dvě slova mají opačný význam Antonyma kontradiktorická: úplný opak, neexistuje mezistupeň ( živý a mrtvý ) Antonyma kontrární: opačné konce nějakého spektra ( černý a bílý ) Homonyma: jedno slovo má více možných významů Homonyma úplná: shodují se ve všech tvarech ( zámek, raketa ) Homonyma částečná: shodují se jen v některých tvarech ( tři jako číslo a rozkaz) Homonyma nepravá: v zásadě nejde o homonyma Homografa: stejně se píší, jinak čtou ( panický ) Homofona: stejně se čtou, jinak píší (spisovně jen [i] -> slepíš a slepýš )

16 Další typy pojmenování Archaismy: zastaralá slova ( drahný, regiment ) Historismy: označení už příliš nepoužívaných věcí ( sudlice ) Knižní výrazy: slova jako z klasické literatury (často se prolínají s archaismy) Neologismy: nová slova Zdrobněliny: pejsek, kočička Domácká slova: Pepík, Jeník Eufemismy: místo slov s nepříjemnými konotacemi ( uspat ) Dysfemismy: opak eufemismů ( chcípnout ) Hanlivá slova: opak zdrobnělin ( psisko ) Termíny: pojmenování vlastnímu danému oboru Poetismy: básnivá slova, často neologismy, knižní výrazy či archaismy

17 Slovní zásoba Soubor smysluplných slov a slovních spojení v daném jazyce Podle toho, kde se slovní zásoba nachází, dělíme: Individuální: zásoba slov, které zná konkrétní jedinec, dále dělíme: Aktivní: slova, která užívá v běžném životě (řádově tisíce slov) Pasivní: slova, která zná, ale užívá jen málokdy (řádově desetitisíce slov) Daného jazyka jako celku: všechna užívaná slova v určitém jazyku; nedá se přesně určit, stále se vyvíjí; řádově stotisíce či až miliony

18 Zaznamenávání slovní zásoby V češtině je nejrozsáhlejším běžným slovníkem Příruční slovník jazyka českého, který má okolo hesel a vychází již od roku 1911 S rozvojem moderních technologií se používají i tzv. korpusy, tedy elektronické databáze užívaného jazyka (článků, knih, ale i mluvené řeči); korpusová lingvistika dnes zažívá velký rozkvět

19 Mluvnice a pravopis Gramatika neboli mluvnice: soubor abstraktních pravidel daného jazyka; podle těchto pravidel se vytváří slova a věty; dělí se na: Morfologii (také tvarosloví; vztahy ve slovu) Syntax (také skladba; vztahy ve větě) Ortografie neboli pravopis: vychází do velké míry z gramatiky, ale také ze zvyku; pravopis je souborem pravidel, jak má graficky vypadat psaná podoba daného jazyka Jinak řečeno: Gramatika řeší proč a jak vypadá jazyk tak, jak vypadá Pravopis pouze řeší, jak vypadá a jak by se měl prakticky používat

20 Mluvnice České mluvnice, tedy knihy zabývající se pravidly jazyka, u nás vznikaly již od 19. století: J. Dobrovský: Zevrubná mluvnice jazyka českého Řada významných mluvnic vznikala během 20. století Dnes nejvýznamnější a nejpoužívanější plnohodnotná mluvnice vznikala v 80. letech: jmenuje se Mluvnice češtiny, obvykle se jí ovšem říká Akademická mluvnice češtiny Tato mluvnice má tři díly: pro fonetiku, morfologii a syntax Většina menších mluvnic i pravopisných příruček z 90. let z ní do určité míry vychází Známá menší mluvnice je Přehledná mluvnice češtiny, další je Stručná mluvnice česká

21 Pravopisné příručky a slovníky Pravopisné příručky neřeší gramatiku, tedy se nezabývají, proč se něco píše a tak, ale radí nám většinou pouze, jak to máme napsat Tyto příručky se většinou jmenují Pravidla českého pravopisu, dnes se používají ta, která vyšla v roce 1993 Vycházejí průběžně a existuje jich velké množství Nejnovější příručky vždy zachycují aktuálnější a tedy také správnější podobu jazyka Slovníky spisovné češtiny: obsahují výčet slov a toho, jak se píší Známý je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, obsahuje okolo českých slov

22 Jazyková kultura Stylově nejvyšší a univerzálně používaná forma češtiny je spisovná čeština Spisovna čeština svědčí o kulturnosti projevu a slouží ke srozumitelnější mezilidské komunikaci Spisovná čeština má určitou jednu podobu, kterou je třeba dodržovat, tato podoba se nazývá kodifikovaná podoba spisovné češtiny Kodifikace: vymezení pravidel spisovného jazyka (základní kodifikační příručky: Mluvnice češtiny a Pravidla českého pravopisu) Jazykovědci si ale kodifikaci nevymýšlejí sami, naopak, při její tvorbě musejí vycházet z toho, jak se jazyk skutečně používá: tj. tzv. jazykový úzus Dříve se spisovná čeština odvíjela např. od jazyka dobrého autora, dnes se odvíjí zejména z publicistického a odborného stylu

23 Další zdroje informací o gramatice či pravopisu Obecně se češtinou zabývá Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, zkratkou ÚJČ AV ČR; Ústav má také internetovou poradnu, kde je možné psát své dotazy; ve formátu PDF je z jejich stránek nově ke stažení i Akademická mluvnice češtiny Odborné časopisy: Naše řeč, Český jazyk a literatura Na internetu provozuje ÚJČ AV ČR Internetovou jazykovou příručku:

24 Útvary češtiny Spisovný český jazyk Hovorová čeština Nespisovný český jazyk Obecná čeština Nářečí Slang Argot

25 Spisovné útvary jazyka Spisovná čeština: reprezentativní, jednotná po celém území ČR, nejoficiálnější, nejkultivovanější a obvykle nejsrozumitelnější Hovorová čeština: varianta spisovné češtiny používaná v běžné mluvené řeči Příklady hovorové češtiny: zlatíčko, lajna, no fakt, píšu

26 Nespisovné útvary jazyka Obecná čeština: v Čechách i na Moravě, ve velkých městech, typické koncovky -ej, na začátku některých slov v- Nářečí: slezská, hanácká, slezská atd. Slang: spojen s určitým okruhem lidí, s oborem či okruhem zájmů (slang rybářů, myslivců, hráčů mariáše ) Profesní mluva: slang používaný v určitém vědeckém či technickém oboru či v určité profesi Argot: mluva pokleslých vrstev (kriminálníci), má zamaskovat skutečné významy ( policista -> švestka )

27 Další zdroje informací o jazyku Etymologické slovníky: říkají nám, jak dnešní slova historicky vznikla Frazeologické slovníky: ustálená slovní spojení Frekvenční slovníky: řadí slova podle jejich frekvence používání ve skutečně mluveném či psaném jazyku Slovník cizích slov: méně známá slova a odborné termíny Slovník slangů: slova z různých profesí a sociálních skupin

28 Další zdroje informací o jazyku Slovník synonym: uvádějí ke slovům jiná se stejnými významy Slovník vlastních jmen: česká vlastní jména Slovník neologismů: nová slova Nářeční slovníky: uvádějí slova z různých nářečí (slezské, valašské atd.); k nářečním slovníkům se řadí i rozsáhlý Český jazykový atlas

29 Český jazykový atlas

30 Český jazykový atlas

31 Opakování: typy slovníků Slovník spisovné češtiny Etymologický slovník Frazeologický slovník Frekvenční slovník Slovník cizích slov Slovník slangů Slovník synonym Slovník vlastních jmen Slovník neologismů Nářeční slovník a jazykový atlas

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2010 Iryna Kovalenko Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury...

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury... OBSAH ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE... Literatura... Dělení literatury...3 Význam a funkce umělecké literatury...3 Členění umělecké literatury...3 Téma literárního díla...6 Funkce /význam/ literatury...6 Struktura

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Literární komunikace Ročník: 1. ročník, kvinta, projekty ZÁKLADY LITERÁRÁNÍ VĚDY rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Maturita Český jazyk

Maturita Český jazyk Maturita Český jazyk také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Maturita Literatura e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Maturita Němčina e-kniha Český jazyk

Více

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2008/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ ZEDNÍK 36-67-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 5 2. Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

4.3. Jazyk a jazyková komunikace

4.3. Jazyk a jazyková komunikace 4.3. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více