Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, č.j. 67/2007 ze dne Škola: Základní škola a mateřská škola, Ježov Ředitelka školy: Mgr. Marie Pavličíková Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Milena Kuběnová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 3 byl zapsán pod čj. ZŠ a MŠ Ježov 121/2013 V Ježově Mgr. Marie Pavličíková, ředitelka školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy, Ježov od takto: 1) V kapitole 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy se ruší odstavec 6.2 Vlastní hodnocení školy. 2) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, nahrazují, mění nebo doplňují takto:

2 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Ročník: třetí Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Pravopis a výslovnost Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Pozdravy, představování, vyjádření národnosti Přání k Vánocům Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Tematické okruhy domov, rodina, barvy, číslovky 1 12, škola, třída, školní potřeby, sport, hračky, hry, lidské tělo, jídlo, nápoje, ovoce, zelenina, oblékání, dny v týdnu

3 Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě a rodině. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Sloveso to be I am, he/she is Vyjádření vlastnictví I have got Vyjádření dovednosti I can Vyjádření (ne)libosti I (don't) like Vyjádření potřeby I need Rozkazovací věty jednoduché pokyny Otázky typu What? Tvoření jednoduchých vět, otázek, odpovědí Přítomný čas průběhový (lexikálně) Množství How much? Pořádek slov ve větě Anglická abeceda, hláskování Podstatná jména množné číslo koncovka -s, -es Předložky in, on Neurčitý a určitý člen a, an, the Vlastnosti předmětů: big, small, long, short Ročník: čtvrtý Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou

4 na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyplní osobní údaje do formuláře Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. podobou slov Pravopis a výslovnost Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Pozdrav, představování, poděkování Blahopřání k narozeninám Jednoduchý recept příprava špaget Rozhovor Dotazník Tematické okruhy domov, rodina, škola, třída, číslovky , volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Zájmena osobní a ukazovací Přivlastňovací zájmena my, your, his, her, its Časování sloves be, have got - stažené a plné tvary sloves be - zápor sloves be, have got, can Slovosled

5 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Stavba věty jednoduché, oznamovací, tázací, rozkazovací Vyjádření schopnosti, pocitu, obliby a přání - slovesa can, want, like Otázka významových sloves s pomocným slovesem do Kladné a záporné krátké odpovědi Vazba there is / are Přítomný čas průběhový Členy a, an, the Anglická abeceda, hláskování Množné číslo podstatných jmen s koncovkou s, -es Předložky místa on, in, under, next to, between, opposite Rozkaz a zákaz Ročník: pátý Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Pravopis a výslovnost Foneticky správné čtení Práce se slovníkem Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

6 školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, zimní sporty, povolání, lidské tělo, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, hodiny), zvířata, příroda, počasí, jídlo, nákupy Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Dopis Pořádek slov ve větě Gerundium: -ing tvary sloves (hry a sportovní odvětví) Věty vyjadřující stavy okolí: prázdné it Vazby slovesa to have bez got : 3. osoba přít. času prostého Tvorba otázek a záporu v přítomném čase prostém Odpovědi na otázky What time is it?, When...? Předmětový tvar osobních zájmen Výrazy often, always, never Nepravidelné množné číslo podstatných jmen Čas: celé hodiny, čtvrthodiny, půlhodiny, minuty, digitální údaj s am, pm, časové předložky at, in, on - části dne, dny v týdnu,

7 oporu. určování času 2. stupeň příd. jmen, nepravidelné stupňování good, bad Vyjádření množství Řadové číslovky 1st 5th : Stažené tvary slovesa have (got) Ročník: šestý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem měsíce, datum, roční období britská měna Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, sport, péče o zdraví, oblékání, nákupy, příroda, počasí, povolání, zvířata, základní zeměpisné údaje o VB a USA

8 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka osobní zájmena me, you, her, him, us, them stupňování přídavných jmen pomocí koncovek - er, -est časové předložky no ve významu žádný sloveso must v kladné větě budoucí čas s will, won t minulý čas slovesa be, have minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves Ročník: sedmý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, sport, péče o

9 osvojovaných tématech. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. zdraví, nakupování - drogistické zboží, příroda, zvířata, cestování letopočty, data zeměpisné názvy evrop. zemí a národů, měna USA a VB zeměpisné údaje ČR, VB, USA vánoční zvyky v ČR, VB, USA velikonoční svátky v ČR, VB, USA dopis, pohlednice Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vazba to be born přítomný čas prostý a průběhový minulý čas prostý pravidel. a nepravidel. sloves vyjádření nutnosti have to množné číslo podst. jmen zakončených -f,-fe,-o,- y,... nepravidelné tvary množ. čísla stupňování příd. jmen pomocí more, most trpný rod, 3. tvary nepravidel. sloves číslovky once, twice, three times číslovky hundreds of zájmena mine, yours, hers, ours, složeniny everybody, somebody, anybody, nobody vyjádření budoucnosti pomocí vazby be going

10 to předložky časové a předložky místa Ročník: osmý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, kultura, zdravý životní styl, lidské tělo a lidské orgány, stravovací návyky, příroda a město, planety sluneční soustavy, společnost a její problémy, cestování, reálie anglicky mluvících zemí Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři dotazník, formulář Vyhledá požadované informace v Mluvnice rozvíjení používání gramatických

11 jednoduchých každodenních autentických materiálech. Reaguje na jednoduché písemné sdělení Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. jevů k realizaci komunikačního záměru žáka psaní dopisu vyjádření strachu a pochybnosti: I am afraid of.. I am scared of... neurčité číslovky a little / a few číslovky nad 1000 zápor slovesa must vyjádření přednosti I prefer účelové věty I need to... tázací dovětky zájmena others / the others vazba I want you to... too, as well, either neither nor min. čas průběhový I was doing podmětná otázka Who? Ročník: devátý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým

12 témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Reaguje na jednoduché písemné sdělení Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, kultura, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, moderní technologie a média, cestování, reálie anglicky mluvících zemí dotazník, formulář psaní dopisu Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka tvoření otázek trpný rod It's used for ing., It is said to... tvoření příslovcí příponou -ly vyjádření míry vlastnosti as as zlomky nepravidelná slovesa předpřítomný čas I have done nabídka a dotaz na přání Shall I...? vyjádření zdravotních potíží a poskytnutí rady

13 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk* Učební osnovy vyučovacího předmětu německý jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Ročník: sedmý žák co nejpřesněji napodobuje probírané hlásky rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Fonetické dovednosti zavřené e, o přehláska ö, ü, ä dlouhé a redukované samohlásky zadopatrové ng, nk souhlásky p, t, k slovní přízvuk, větná melodie vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Grafická stránka a pravopis hlásky odlišné od češtiny (ß, ei, ie, ö, ü, ä, sch, tsch, st, sp) psaní podstatných jmen s velkým písmenem rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci ovládá základní číslovky Skladba a tvarosloví jednoduchá věta oznamovací, tázací, rozkazovací vyjadřování záporu včetně kein používání členu u podstatných jmen přídavná jména v přísudku zájmena osobní, přivlastňovací, záporná, tázací číslovky základní časování sloves pravidelných, pomocných

14 vazba ich möchte, rámcová konstrukce věty vyjádření budoucnosti tvarem přítomného času příslovce ( wann, wie, wo, wie viel, warum) předložky se 3. a 4. pádem se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Konverzace seznámení s reáliemi zemí, kde se mluví německy pozdravy, představení se jednoduchý rozhovor já a moje rodina části těla časové údaje (dny, měsíce, roční období) škola zvířata nákupy oblečení svátky odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Slovní zásoba význam slov v kontextu slovní zásoba k jednotlivým konverzačním tématům (viz výše) Ročník: osmý rozlišuje a co nejpřesněji interpretuje prvky Fonetické dovednosti procvičování fonetických jevů ze 7. ročníku

15 fonologického systému německého jazyka zvládá větnou melodii, přízvuk a rytmus věty čte plynule a foneticky správně snaží se zdokonalovat čtení textu s porozuměním dokáže z textu vybrat základní informace dokáže napsat ze slyšeného textu zvládá písemné vyjadřování v rozsahu produktivně osvojených jazykových prostředků samostatně nebo za použití slovníku vyjadřuje vlastní myšlenky napíše jednoduchý dopis, přání, vzkaz, pozvánku dokáže ve větě správně užít vazbu es gibt skloňuje podstatná jména v množném čísle umí vyjádřit časové údaje umí vyjádřit nutnost a pravděpodobnost používá minulý čas sloves sein a haben vyjadřuje bližší okolnosti pomocí příslovcí a předložek umí používat slovesa s odlučitelnými předponami ach-laut, ich-laut zeslabená výslovnost zejména v koncové pozici spodoba souhlásek zeslabená znělost čtení neznámých slov na základě znalosti výslovnosti hlásek Grafická stránka a pravopis pravopis osvojených slov základní pravidla interpunkce psaní velkých písmen dělení slov rozdíl v psaní ss a ß jednoduchá formulace vlastních myšlenek Skladba a tvarosloví vazba es gibt množné číslo podstatných jmen přídavná jména v přísudku skloňování zájmen číslovky základní předložky v časových údajích časování modálních sloves minulý čas sloves sein a haben věty s man předložky se 3. a 4. pádem (procvičování) slovesa s odlučitelnými předponami stupňování přídavných jmen spojky, částice a citoslovce používané v učebnici

16 rozumí běžným pokynům učitele rozumí jednoduchým projevům rodilého mluvčího jednoduše konverzuje v rámci daných témat umí nakoupit, požádat o jídlo a pití v restauraci dokáže samostatně stvořit několik vět k obrázku umí odhadnout význam neznámého slova na základě konverzační situace rozumí užívaným slovům a obratům pracuje se slovníkem odhadne význam slova v kontextu ovládá slovní zásobu v rámci daných témat Konverzace seznámení žáků s reáliemi zemí, kde se mluví německy (pokračování) prázdniny, dovolená jednoduchý popis školy obchody, restaurace roční období a volný čas denní a týdenní program další svátky Slovní zásoba význam slov v kontextu slovotvorba synonyma antonyma homonyma slovní zásoba dle probíraných témat Ročník: devátý zvládá fonologický systém německého jazyka ovládá rytmus, větnou melodii a přízvuk čte plynule a foneticky správně při mluvních cvičeních se nedopouští chybné výslovnosti známých slov Fonetické dovednosti docvičování výslovnostních jevů ze 7. a 8. ročníku výslovnost frekventovaných cizích slov, vlastních jmen a zeměpisných názvů nácvik čtení složitějších textů zvládá písemné Grafická stránka a pravopis pravopis produktivně

17 vyjadřování vlastních myšlenek různou formou (životopis, dopis, žádost aj.) zná pravopis produktivně osvojených slov a tvarů a dokáže správně napsat i slova jemu dosud neznámá ví, kde najít potřebné informace umí vyjádřit zápor správně skloňuje podstatná jména, přídavná jména a zájmena vyjadřuje se v čase přítomném, budoucím a minulém komunikativní situace umí řešit za použití složitějších struktur má rozvinutější slovní zásobu zvládá řešení situací souvisejících s návštěvou v rodině, provádění návštěvy ze zahraničí osvojených slov a mluvnických tvarů základní jevy z interpunkce písemné vyjadřování vlastních myšlenek s větším důrazem na pravopis na základě zkušeností začíná zvládat a odhadovat pravopis slov dosud neosvojených Skladba a tvarosloví slovosled jednoduchých vět vyjadřování záporu včetně nicht mehr, kein mehr skloňování vlastních jmen vyjadřování českých pádů skloňováním, předložkami, skládáním, přivlastňovací pád přídavná jména v přísudku a v přívlastku stupňování přídavných jmen skloňování zájmen číslovky základní, řadové desetinná čísla časování sloves, minulé časy, budoucí čas Konverzace hlubší seznámení žáků s reáliemi zemí, ve kterých se mluví německy prázdniny, cestování zájmy, povolání mládež a volný čas plán města, orientace ve městě popis obce překlady složitějších textů pohotovější a bezchybnější reakce

18 rozumí užívaným slovům a obratům pracuje se slovníkem odhadne význam slova z kontextu rozvinuto je čtení s porozuměním Slovní zásoba a tvoření slov význam slov v kontextu slovotvorba (přípony, předpony, kořen, slova složená) synonyma, antonyma, homonyma 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují: Ročník: první Umí sčítat a odčítat v oboru do 20 s přechodem desítky Sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky Ročník: druhý Seznámí se s principem násobení a dělení Chápe vztahy mezi násobením a dělením Zná pojem polopřímka, rovnoběžné a různoběžné přímky Vyznačí polopřímku Rýsuje různoběžné přímky Vyznačí rovnoběžky ve čtvercové síti Násobilka 0, 6 10, dělení v oboru těchto násobilek Geometrie v rovině Polopřímka, různoběžky, rovnoběžky Ročník: čtvrtý Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel Zlomky Umí převádět jednotky Závislosti, vztahy a práce s

19 objemu a času daty Ročník: pátý porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Celá čísla 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: Ročník: první Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům Soužití lidí Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Osobní bezpečí Ročník: druhý Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Osobní bezpečí Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka

20 silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: Ročník: čtvrtý stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. Rizika v přírodě Ročník: pátý Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista rozpozná život ohrožující zranění. Osobní bezpečí průřezová témata, mezipředmětové vztahy Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc. 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: Ročník: čtvrtý rozlišuje základní rozdíly Principy demokracie

21 mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení Ročník: pátý Orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. Vlastnictví 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis V učebních osnovách vyučovacího předmětu dějepis se pojem ČSR nahrazuje pojmem Československo a pojem ČR pojmem Česká republika. 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu občanská výchova se doplňují: Ročník: šestý Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele. Rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu Stát a právo Občanská práva a povinnosti.

22 Ročník: sedmý Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede jejich příklady. Stát a hospodářství Druhy vlastnictví a jeho ochrana. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti. Majetek, vlastnictví, peníze. Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích. Mezinárodní vztahy, globální svět Mezinárodní spolupráce. Ročník: osmý Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi. Vyjádří své možnosti, jak v případě potřeby pomoci lidem v nouzi a v situacích ohrožení a obrany státu. Člověk ve společnosti Pomoc člověku v nouzi. Na příkladech ukáže

23 vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení. Uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. Objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Stát a hospodářství Peníze, směna. Mezinárodní vztahy, globální svět Lidská solidarita, terorismus. Ročník: devátý Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít. Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu. Stát a hospodářství Peníze, směna, nabídka, poptávka, principy tržního hospodářství, podstata fungování trhu. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.

24 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: Ročník: osmý - objasní význam zdravého způsobu života Trávicí soustava Oběhová soustava 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Seminář z přírodopisu Učební osnovy vyučovacího předmětu seminář z přírodopisu se doplňují: Ročník: osmý - uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Globální ekologické problémy 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: Ročník: devátý Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu. Aplikuje v terénu praktické postupy při Terénní geografická výuka, praxe a aplikace. mezipředmětové vztahy

25 pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: Ročník: šestý Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí. Ročník: sedmý Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. Změny v životě člověka jejich reflexe Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními

26 cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování.

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Příloha č. 5 Změny k 1. 9. 2013 Platnost dokumentu: 1. 9. 2013 Matematika 1. stupeň Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Seminář z jazyka anglického. Tématické okruhy

Seminář z jazyka anglického. Tématické okruhy Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 3. Seminář z jazyka anglického Tématické okruhy tematické okruhy rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání, zvířata slovní zásoba

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Dodatek k ŠVP ZV Škola dílna lidskosti č. 1. Škola dílna lidskosti Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV Škola dílna lidskosti č. 1. Škola dílna lidskosti Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Škola dílna lidskosti č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dílna lidskosti Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Blatnice

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Řečové dovednosti: Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Macmillan Next Move Starter

Macmillan Next Move Starter Macmillan Next Move Starter Unit 1 Představování Veřejná svět Osobní já Společenská představování Pracovní cestování Řečové dovednosti (P +R) - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 2 2. stupeň Module One Lidé a místa Veřejná životní styl Osobní moje rodina a místo, kde žiji Společenská preference Pracovní popis člověka Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více