Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, č.j. 67/2007 ze dne Škola: Základní škola a mateřská škola, Ježov Ředitelka školy: Mgr. Marie Pavličíková Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Milena Kuběnová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 3 byl zapsán pod čj. ZŠ a MŠ Ježov 121/2013 V Ježově Mgr. Marie Pavličíková, ředitelka školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy, Ježov od takto: 1) V kapitole 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy se ruší odstavec 6.2 Vlastní hodnocení školy. 2) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, nahrazují, mění nebo doplňují takto:

2 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Ročník: třetí Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Pravopis a výslovnost Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Pozdravy, představování, vyjádření národnosti Přání k Vánocům Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Tematické okruhy domov, rodina, barvy, číslovky 1 12, škola, třída, školní potřeby, sport, hračky, hry, lidské tělo, jídlo, nápoje, ovoce, zelenina, oblékání, dny v týdnu

3 Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě a rodině. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Sloveso to be I am, he/she is Vyjádření vlastnictví I have got Vyjádření dovednosti I can Vyjádření (ne)libosti I (don't) like Vyjádření potřeby I need Rozkazovací věty jednoduché pokyny Otázky typu What? Tvoření jednoduchých vět, otázek, odpovědí Přítomný čas průběhový (lexikálně) Množství How much? Pořádek slov ve větě Anglická abeceda, hláskování Podstatná jména množné číslo koncovka -s, -es Předložky in, on Neurčitý a určitý člen a, an, the Vlastnosti předmětů: big, small, long, short Ročník: čtvrtý Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou

4 na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyplní osobní údaje do formuláře Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. podobou slov Pravopis a výslovnost Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Pozdrav, představování, poděkování Blahopřání k narozeninám Jednoduchý recept příprava špaget Rozhovor Dotazník Tematické okruhy domov, rodina, škola, třída, číslovky , volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Zájmena osobní a ukazovací Přivlastňovací zájmena my, your, his, her, its Časování sloves be, have got - stažené a plné tvary sloves be - zápor sloves be, have got, can Slovosled

5 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Stavba věty jednoduché, oznamovací, tázací, rozkazovací Vyjádření schopnosti, pocitu, obliby a přání - slovesa can, want, like Otázka významových sloves s pomocným slovesem do Kladné a záporné krátké odpovědi Vazba there is / are Přítomný čas průběhový Členy a, an, the Anglická abeceda, hláskování Množné číslo podstatných jmen s koncovkou s, -es Předložky místa on, in, under, next to, between, opposite Rozkaz a zákaz Ročník: pátý Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Pravopis a výslovnost Foneticky správné čtení Práce se slovníkem Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

6 školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, zimní sporty, povolání, lidské tělo, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, hodiny), zvířata, příroda, počasí, jídlo, nákupy Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Dopis Pořádek slov ve větě Gerundium: -ing tvary sloves (hry a sportovní odvětví) Věty vyjadřující stavy okolí: prázdné it Vazby slovesa to have bez got : 3. osoba přít. času prostého Tvorba otázek a záporu v přítomném čase prostém Odpovědi na otázky What time is it?, When...? Předmětový tvar osobních zájmen Výrazy often, always, never Nepravidelné množné číslo podstatných jmen Čas: celé hodiny, čtvrthodiny, půlhodiny, minuty, digitální údaj s am, pm, časové předložky at, in, on - části dne, dny v týdnu,

7 oporu. určování času 2. stupeň příd. jmen, nepravidelné stupňování good, bad Vyjádření množství Řadové číslovky 1st 5th : Stažené tvary slovesa have (got) Ročník: šestý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem měsíce, datum, roční období britská měna Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, sport, péče o zdraví, oblékání, nákupy, příroda, počasí, povolání, zvířata, základní zeměpisné údaje o VB a USA

8 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka osobní zájmena me, you, her, him, us, them stupňování přídavných jmen pomocí koncovek - er, -est časové předložky no ve významu žádný sloveso must v kladné větě budoucí čas s will, won t minulý čas slovesa be, have minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves Ročník: sedmý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, sport, péče o

9 osvojovaných tématech. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. zdraví, nakupování - drogistické zboží, příroda, zvířata, cestování letopočty, data zeměpisné názvy evrop. zemí a národů, měna USA a VB zeměpisné údaje ČR, VB, USA vánoční zvyky v ČR, VB, USA velikonoční svátky v ČR, VB, USA dopis, pohlednice Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vazba to be born přítomný čas prostý a průběhový minulý čas prostý pravidel. a nepravidel. sloves vyjádření nutnosti have to množné číslo podst. jmen zakončených -f,-fe,-o,- y,... nepravidelné tvary množ. čísla stupňování příd. jmen pomocí more, most trpný rod, 3. tvary nepravidel. sloves číslovky once, twice, three times číslovky hundreds of zájmena mine, yours, hers, ours, složeniny everybody, somebody, anybody, nobody vyjádření budoucnosti pomocí vazby be going

10 to předložky časové a předložky místa Ročník: osmý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, kultura, zdravý životní styl, lidské tělo a lidské orgány, stravovací návyky, příroda a město, planety sluneční soustavy, společnost a její problémy, cestování, reálie anglicky mluvících zemí Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři dotazník, formulář Vyhledá požadované informace v Mluvnice rozvíjení používání gramatických

11 jednoduchých každodenních autentických materiálech. Reaguje na jednoduché písemné sdělení Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. jevů k realizaci komunikačního záměru žáka psaní dopisu vyjádření strachu a pochybnosti: I am afraid of.. I am scared of... neurčité číslovky a little / a few číslovky nad 1000 zápor slovesa must vyjádření přednosti I prefer účelové věty I need to... tázací dovětky zájmena others / the others vazba I want you to... too, as well, either neither nor min. čas průběhový I was doing podmětná otázka Who? Ročník: devátý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým

12 témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Reaguje na jednoduché písemné sdělení Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, kultura, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, moderní technologie a média, cestování, reálie anglicky mluvících zemí dotazník, formulář psaní dopisu Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka tvoření otázek trpný rod It's used for ing., It is said to... tvoření příslovcí příponou -ly vyjádření míry vlastnosti as as zlomky nepravidelná slovesa předpřítomný čas I have done nabídka a dotaz na přání Shall I...? vyjádření zdravotních potíží a poskytnutí rady

13 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk* Učební osnovy vyučovacího předmětu německý jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Ročník: sedmý žák co nejpřesněji napodobuje probírané hlásky rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Fonetické dovednosti zavřené e, o přehláska ö, ü, ä dlouhé a redukované samohlásky zadopatrové ng, nk souhlásky p, t, k slovní přízvuk, větná melodie vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Grafická stránka a pravopis hlásky odlišné od češtiny (ß, ei, ie, ö, ü, ä, sch, tsch, st, sp) psaní podstatných jmen s velkým písmenem rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci ovládá základní číslovky Skladba a tvarosloví jednoduchá věta oznamovací, tázací, rozkazovací vyjadřování záporu včetně kein používání členu u podstatných jmen přídavná jména v přísudku zájmena osobní, přivlastňovací, záporná, tázací číslovky základní časování sloves pravidelných, pomocných

14 vazba ich möchte, rámcová konstrukce věty vyjádření budoucnosti tvarem přítomného času příslovce ( wann, wie, wo, wie viel, warum) předložky se 3. a 4. pádem se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Konverzace seznámení s reáliemi zemí, kde se mluví německy pozdravy, představení se jednoduchý rozhovor já a moje rodina části těla časové údaje (dny, měsíce, roční období) škola zvířata nákupy oblečení svátky odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Slovní zásoba význam slov v kontextu slovní zásoba k jednotlivým konverzačním tématům (viz výše) Ročník: osmý rozlišuje a co nejpřesněji interpretuje prvky Fonetické dovednosti procvičování fonetických jevů ze 7. ročníku

15 fonologického systému německého jazyka zvládá větnou melodii, přízvuk a rytmus věty čte plynule a foneticky správně snaží se zdokonalovat čtení textu s porozuměním dokáže z textu vybrat základní informace dokáže napsat ze slyšeného textu zvládá písemné vyjadřování v rozsahu produktivně osvojených jazykových prostředků samostatně nebo za použití slovníku vyjadřuje vlastní myšlenky napíše jednoduchý dopis, přání, vzkaz, pozvánku dokáže ve větě správně užít vazbu es gibt skloňuje podstatná jména v množném čísle umí vyjádřit časové údaje umí vyjádřit nutnost a pravděpodobnost používá minulý čas sloves sein a haben vyjadřuje bližší okolnosti pomocí příslovcí a předložek umí používat slovesa s odlučitelnými předponami ach-laut, ich-laut zeslabená výslovnost zejména v koncové pozici spodoba souhlásek zeslabená znělost čtení neznámých slov na základě znalosti výslovnosti hlásek Grafická stránka a pravopis pravopis osvojených slov základní pravidla interpunkce psaní velkých písmen dělení slov rozdíl v psaní ss a ß jednoduchá formulace vlastních myšlenek Skladba a tvarosloví vazba es gibt množné číslo podstatných jmen přídavná jména v přísudku skloňování zájmen číslovky základní předložky v časových údajích časování modálních sloves minulý čas sloves sein a haben věty s man předložky se 3. a 4. pádem (procvičování) slovesa s odlučitelnými předponami stupňování přídavných jmen spojky, částice a citoslovce používané v učebnici

16 rozumí běžným pokynům učitele rozumí jednoduchým projevům rodilého mluvčího jednoduše konverzuje v rámci daných témat umí nakoupit, požádat o jídlo a pití v restauraci dokáže samostatně stvořit několik vět k obrázku umí odhadnout význam neznámého slova na základě konverzační situace rozumí užívaným slovům a obratům pracuje se slovníkem odhadne význam slova v kontextu ovládá slovní zásobu v rámci daných témat Konverzace seznámení žáků s reáliemi zemí, kde se mluví německy (pokračování) prázdniny, dovolená jednoduchý popis školy obchody, restaurace roční období a volný čas denní a týdenní program další svátky Slovní zásoba význam slov v kontextu slovotvorba synonyma antonyma homonyma slovní zásoba dle probíraných témat Ročník: devátý zvládá fonologický systém německého jazyka ovládá rytmus, větnou melodii a přízvuk čte plynule a foneticky správně při mluvních cvičeních se nedopouští chybné výslovnosti známých slov Fonetické dovednosti docvičování výslovnostních jevů ze 7. a 8. ročníku výslovnost frekventovaných cizích slov, vlastních jmen a zeměpisných názvů nácvik čtení složitějších textů zvládá písemné Grafická stránka a pravopis pravopis produktivně

17 vyjadřování vlastních myšlenek různou formou (životopis, dopis, žádost aj.) zná pravopis produktivně osvojených slov a tvarů a dokáže správně napsat i slova jemu dosud neznámá ví, kde najít potřebné informace umí vyjádřit zápor správně skloňuje podstatná jména, přídavná jména a zájmena vyjadřuje se v čase přítomném, budoucím a minulém komunikativní situace umí řešit za použití složitějších struktur má rozvinutější slovní zásobu zvládá řešení situací souvisejících s návštěvou v rodině, provádění návštěvy ze zahraničí osvojených slov a mluvnických tvarů základní jevy z interpunkce písemné vyjadřování vlastních myšlenek s větším důrazem na pravopis na základě zkušeností začíná zvládat a odhadovat pravopis slov dosud neosvojených Skladba a tvarosloví slovosled jednoduchých vět vyjadřování záporu včetně nicht mehr, kein mehr skloňování vlastních jmen vyjadřování českých pádů skloňováním, předložkami, skládáním, přivlastňovací pád přídavná jména v přísudku a v přívlastku stupňování přídavných jmen skloňování zájmen číslovky základní, řadové desetinná čísla časování sloves, minulé časy, budoucí čas Konverzace hlubší seznámení žáků s reáliemi zemí, ve kterých se mluví německy prázdniny, cestování zájmy, povolání mládež a volný čas plán města, orientace ve městě popis obce překlady složitějších textů pohotovější a bezchybnější reakce

18 rozumí užívaným slovům a obratům pracuje se slovníkem odhadne význam slova z kontextu rozvinuto je čtení s porozuměním Slovní zásoba a tvoření slov význam slov v kontextu slovotvorba (přípony, předpony, kořen, slova složená) synonyma, antonyma, homonyma 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují: Ročník: první Umí sčítat a odčítat v oboru do 20 s přechodem desítky Sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky Ročník: druhý Seznámí se s principem násobení a dělení Chápe vztahy mezi násobením a dělením Zná pojem polopřímka, rovnoběžné a různoběžné přímky Vyznačí polopřímku Rýsuje různoběžné přímky Vyznačí rovnoběžky ve čtvercové síti Násobilka 0, 6 10, dělení v oboru těchto násobilek Geometrie v rovině Polopřímka, různoběžky, rovnoběžky Ročník: čtvrtý Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel Zlomky Umí převádět jednotky Závislosti, vztahy a práce s

19 objemu a času daty Ročník: pátý porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Celá čísla 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: Ročník: první Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům Soužití lidí Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Osobní bezpečí Ročník: druhý Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Osobní bezpečí Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka

20 silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: Ročník: čtvrtý stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. Rizika v přírodě Ročník: pátý Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista rozpozná život ohrožující zranění. Osobní bezpečí průřezová témata, mezipředmětové vztahy Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc. 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: Ročník: čtvrtý rozlišuje základní rozdíly Principy demokracie

21 mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení Ročník: pátý Orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. Vlastnictví 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis V učebních osnovách vyučovacího předmětu dějepis se pojem ČSR nahrazuje pojmem Československo a pojem ČR pojmem Česká republika. 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu občanská výchova se doplňují: Ročník: šestý Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele. Rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu Stát a právo Občanská práva a povinnosti.

22 Ročník: sedmý Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede jejich příklady. Stát a hospodářství Druhy vlastnictví a jeho ochrana. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti. Majetek, vlastnictví, peníze. Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích. Mezinárodní vztahy, globální svět Mezinárodní spolupráce. Ročník: osmý Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi. Vyjádří své možnosti, jak v případě potřeby pomoci lidem v nouzi a v situacích ohrožení a obrany státu. Člověk ve společnosti Pomoc člověku v nouzi. Na příkladech ukáže

23 vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení. Uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. Objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Stát a hospodářství Peníze, směna. Mezinárodní vztahy, globální svět Lidská solidarita, terorismus. Ročník: devátý Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít. Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu. Stát a hospodářství Peníze, směna, nabídka, poptávka, principy tržního hospodářství, podstata fungování trhu. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.

24 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: Ročník: osmý - objasní význam zdravého způsobu života Trávicí soustava Oběhová soustava 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Seminář z přírodopisu Učební osnovy vyučovacího předmětu seminář z přírodopisu se doplňují: Ročník: osmý - uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Globální ekologické problémy 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: Ročník: devátý Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu. Aplikuje v terénu praktické postupy při Terénní geografická výuka, praxe a aplikace. mezipředmětové vztahy

25 pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: Ročník: šestý Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí. Ročník: sedmý Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. Změny v životě člověka jejich reflexe Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními

26 cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV 11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 Ředitel školy: Mgr. Petr Kapounek

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Očekávané ročníkové výstupy: 1) Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 2) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více