Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV Učíme se pro život č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, č.j. 67/2007 ze dne Škola: Základní škola a mateřská škola, Ježov Ředitelka školy: Mgr. Marie Pavličíková Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Milena Kuběnová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 3 byl zapsán pod čj. ZŠ a MŠ Ježov 121/2013 V Ježově Mgr. Marie Pavličíková, ředitelka školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy, Ježov od takto: 1) V kapitole 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy se ruší odstavec 6.2 Vlastní hodnocení školy. 2) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, nahrazují, mění nebo doplňují takto:

2 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Ročník: třetí Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Pravopis a výslovnost Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Pozdravy, představování, vyjádření národnosti Přání k Vánocům Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Tematické okruhy domov, rodina, barvy, číslovky 1 12, škola, třída, školní potřeby, sport, hračky, hry, lidské tělo, jídlo, nápoje, ovoce, zelenina, oblékání, dny v týdnu

3 Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě a rodině. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Sloveso to be I am, he/she is Vyjádření vlastnictví I have got Vyjádření dovednosti I can Vyjádření (ne)libosti I (don't) like Vyjádření potřeby I need Rozkazovací věty jednoduché pokyny Otázky typu What? Tvoření jednoduchých vět, otázek, odpovědí Přítomný čas průběhový (lexikálně) Množství How much? Pořádek slov ve větě Anglická abeceda, hláskování Podstatná jména množné číslo koncovka -s, -es Předložky in, on Neurčitý a určitý člen a, an, the Vlastnosti předmětů: big, small, long, short Ročník: čtvrtý Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou

4 na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyplní osobní údaje do formuláře Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. podobou slov Pravopis a výslovnost Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích Pozdrav, představování, poděkování Blahopřání k narozeninám Jednoduchý recept příprava špaget Rozhovor Dotazník Tematické okruhy domov, rodina, škola, třída, číslovky , volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Zájmena osobní a ukazovací Přivlastňovací zájmena my, your, his, her, its Časování sloves be, have got - stažené a plné tvary sloves be - zápor sloves be, have got, can Slovosled

5 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Stavba věty jednoduché, oznamovací, tázací, rozkazovací Vyjádření schopnosti, pocitu, obliby a přání - slovesa can, want, like Otázka významových sloves s pomocným slovesem do Kladné a záporné krátké odpovědi Vazba there is / are Přítomný čas průběhový Členy a, an, the Anglická abeceda, hláskování Množné číslo podstatných jmen s koncovkou s, -es Předložky místa on, in, under, next to, between, opposite Rozkaz a zákaz Ročník: pátý Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Pravopis a výslovnost Foneticky správné čtení Práce se slovníkem Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, Slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích

6 školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, zimní sporty, povolání, lidské tělo, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, hodiny), zvířata, příroda, počasí, jídlo, nákupy Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Dopis Pořádek slov ve větě Gerundium: -ing tvary sloves (hry a sportovní odvětví) Věty vyjadřující stavy okolí: prázdné it Vazby slovesa to have bez got : 3. osoba přít. času prostého Tvorba otázek a záporu v přítomném čase prostém Odpovědi na otázky What time is it?, When...? Předmětový tvar osobních zájmen Výrazy often, always, never Nepravidelné množné číslo podstatných jmen Čas: celé hodiny, čtvrthodiny, půlhodiny, minuty, digitální údaj s am, pm, časové předložky at, in, on - části dne, dny v týdnu,

7 oporu. určování času 2. stupeň příd. jmen, nepravidelné stupňování good, bad Vyjádření množství Řadové číslovky 1st 5th : Stažené tvary slovesa have (got) Ročník: šestý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem měsíce, datum, roční období britská měna Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, sport, péče o zdraví, oblékání, nákupy, příroda, počasí, povolání, zvířata, základní zeměpisné údaje o VB a USA

8 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka osobní zájmena me, you, her, him, us, them stupňování přídavných jmen pomocí koncovek - er, -est časové předložky no ve významu žádný sloveso must v kladné větě budoucí čas s will, won t minulý čas slovesa be, have minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves Ročník: sedmý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, sport, péče o

9 osvojovaných tématech. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. zdraví, nakupování - drogistické zboží, příroda, zvířata, cestování letopočty, data zeměpisné názvy evrop. zemí a národů, měna USA a VB zeměpisné údaje ČR, VB, USA vánoční zvyky v ČR, VB, USA velikonoční svátky v ČR, VB, USA dopis, pohlednice Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života vazba to be born přítomný čas prostý a průběhový minulý čas prostý pravidel. a nepravidel. sloves vyjádření nutnosti have to množné číslo podst. jmen zakončených -f,-fe,-o,- y,... nepravidelné tvary množ. čísla stupňování příd. jmen pomocí more, most trpný rod, 3. tvary nepravidel. sloves číslovky once, twice, three times číslovky hundreds of zájmena mine, yours, hers, ours, složeniny everybody, somebody, anybody, nobody vyjádření budoucnosti pomocí vazby be going

10 to předložky časové a předložky místa Ročník: osmý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, kultura, zdravý životní styl, lidské tělo a lidské orgány, stravovací návyky, příroda a město, planety sluneční soustavy, společnost a její problémy, cestování, reálie anglicky mluvících zemí Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři dotazník, formulář Vyhledá požadované informace v Mluvnice rozvíjení používání gramatických

11 jednoduchých každodenních autentických materiálech. Reaguje na jednoduché písemné sdělení Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. jevů k realizaci komunikačního záměru žáka psaní dopisu vyjádření strachu a pochybnosti: I am afraid of.. I am scared of... neurčité číslovky a little / a few číslovky nad 1000 zápor slovesa must vyjádření přednosti I prefer účelové věty I need to... tázací dovětky zájmena others / the others vazba I want you to... too, as well, either neither nor min. čas průběhový I was doing podmětná otázka Who? Ročník: devátý Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým

12 témat. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Reaguje na jednoduché písemné sdělení Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, kultura, péče o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, moderní technologie a média, cestování, reálie anglicky mluvících zemí dotazník, formulář psaní dopisu Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka tvoření otázek trpný rod It's used for ing., It is said to... tvoření příslovcí příponou -ly vyjádření míry vlastnosti as as zlomky nepravidelná slovesa předpřítomný čas I have done nabídka a dotaz na přání Shall I...? vyjádření zdravotních potíží a poskytnutí rady

13 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Německý jazyk* Učební osnovy vyučovacího předmětu německý jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Ročník: sedmý žák co nejpřesněji napodobuje probírané hlásky rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Fonetické dovednosti zavřené e, o přehláska ö, ü, ä dlouhé a redukované samohlásky zadopatrové ng, nk souhlásky p, t, k slovní přízvuk, větná melodie vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Grafická stránka a pravopis hlásky odlišné od češtiny (ß, ei, ie, ö, ü, ä, sch, tsch, st, sp) psaní podstatných jmen s velkým písmenem rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci ovládá základní číslovky Skladba a tvarosloví jednoduchá věta oznamovací, tázací, rozkazovací vyjadřování záporu včetně kein používání členu u podstatných jmen přídavná jména v přísudku zájmena osobní, přivlastňovací, záporná, tázací číslovky základní časování sloves pravidelných, pomocných

14 vazba ich möchte, rámcová konstrukce věty vyjádření budoucnosti tvarem přítomného času příslovce ( wann, wie, wo, wie viel, warum) předložky se 3. a 4. pádem se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Konverzace seznámení s reáliemi zemí, kde se mluví německy pozdravy, představení se jednoduchý rozhovor já a moje rodina části těla časové údaje (dny, měsíce, roční období) škola zvířata nákupy oblečení svátky odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Slovní zásoba význam slov v kontextu slovní zásoba k jednotlivým konverzačním tématům (viz výše) Ročník: osmý rozlišuje a co nejpřesněji interpretuje prvky Fonetické dovednosti procvičování fonetických jevů ze 7. ročníku

15 fonologického systému německého jazyka zvládá větnou melodii, přízvuk a rytmus věty čte plynule a foneticky správně snaží se zdokonalovat čtení textu s porozuměním dokáže z textu vybrat základní informace dokáže napsat ze slyšeného textu zvládá písemné vyjadřování v rozsahu produktivně osvojených jazykových prostředků samostatně nebo za použití slovníku vyjadřuje vlastní myšlenky napíše jednoduchý dopis, přání, vzkaz, pozvánku dokáže ve větě správně užít vazbu es gibt skloňuje podstatná jména v množném čísle umí vyjádřit časové údaje umí vyjádřit nutnost a pravděpodobnost používá minulý čas sloves sein a haben vyjadřuje bližší okolnosti pomocí příslovcí a předložek umí používat slovesa s odlučitelnými předponami ach-laut, ich-laut zeslabená výslovnost zejména v koncové pozici spodoba souhlásek zeslabená znělost čtení neznámých slov na základě znalosti výslovnosti hlásek Grafická stránka a pravopis pravopis osvojených slov základní pravidla interpunkce psaní velkých písmen dělení slov rozdíl v psaní ss a ß jednoduchá formulace vlastních myšlenek Skladba a tvarosloví vazba es gibt množné číslo podstatných jmen přídavná jména v přísudku skloňování zájmen číslovky základní předložky v časových údajích časování modálních sloves minulý čas sloves sein a haben věty s man předložky se 3. a 4. pádem (procvičování) slovesa s odlučitelnými předponami stupňování přídavných jmen spojky, částice a citoslovce používané v učebnici

16 rozumí běžným pokynům učitele rozumí jednoduchým projevům rodilého mluvčího jednoduše konverzuje v rámci daných témat umí nakoupit, požádat o jídlo a pití v restauraci dokáže samostatně stvořit několik vět k obrázku umí odhadnout význam neznámého slova na základě konverzační situace rozumí užívaným slovům a obratům pracuje se slovníkem odhadne význam slova v kontextu ovládá slovní zásobu v rámci daných témat Konverzace seznámení žáků s reáliemi zemí, kde se mluví německy (pokračování) prázdniny, dovolená jednoduchý popis školy obchody, restaurace roční období a volný čas denní a týdenní program další svátky Slovní zásoba význam slov v kontextu slovotvorba synonyma antonyma homonyma slovní zásoba dle probíraných témat Ročník: devátý zvládá fonologický systém německého jazyka ovládá rytmus, větnou melodii a přízvuk čte plynule a foneticky správně při mluvních cvičeních se nedopouští chybné výslovnosti známých slov Fonetické dovednosti docvičování výslovnostních jevů ze 7. a 8. ročníku výslovnost frekventovaných cizích slov, vlastních jmen a zeměpisných názvů nácvik čtení složitějších textů zvládá písemné Grafická stránka a pravopis pravopis produktivně

17 vyjadřování vlastních myšlenek různou formou (životopis, dopis, žádost aj.) zná pravopis produktivně osvojených slov a tvarů a dokáže správně napsat i slova jemu dosud neznámá ví, kde najít potřebné informace umí vyjádřit zápor správně skloňuje podstatná jména, přídavná jména a zájmena vyjadřuje se v čase přítomném, budoucím a minulém komunikativní situace umí řešit za použití složitějších struktur má rozvinutější slovní zásobu zvládá řešení situací souvisejících s návštěvou v rodině, provádění návštěvy ze zahraničí osvojených slov a mluvnických tvarů základní jevy z interpunkce písemné vyjadřování vlastních myšlenek s větším důrazem na pravopis na základě zkušeností začíná zvládat a odhadovat pravopis slov dosud neosvojených Skladba a tvarosloví slovosled jednoduchých vět vyjadřování záporu včetně nicht mehr, kein mehr skloňování vlastních jmen vyjadřování českých pádů skloňováním, předložkami, skládáním, přivlastňovací pád přídavná jména v přísudku a v přívlastku stupňování přídavných jmen skloňování zájmen číslovky základní, řadové desetinná čísla časování sloves, minulé časy, budoucí čas Konverzace hlubší seznámení žáků s reáliemi zemí, ve kterých se mluví německy prázdniny, cestování zájmy, povolání mládež a volný čas plán města, orientace ve městě popis obce překlady složitějších textů pohotovější a bezchybnější reakce

18 rozumí užívaným slovům a obratům pracuje se slovníkem odhadne význam slova z kontextu rozvinuto je čtení s porozuměním Slovní zásoba a tvoření slov význam slov v kontextu slovotvorba (přípony, předpony, kořen, slova složená) synonyma, antonyma, homonyma 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují: Ročník: první Umí sčítat a odčítat v oboru do 20 s přechodem desítky Sčítání, odčítání do 20 s přechodem desítky Ročník: druhý Seznámí se s principem násobení a dělení Chápe vztahy mezi násobením a dělením Zná pojem polopřímka, rovnoběžné a různoběžné přímky Vyznačí polopřímku Rýsuje různoběžné přímky Vyznačí rovnoběžky ve čtvercové síti Násobilka 0, 6 10, dělení v oboru těchto násobilek Geometrie v rovině Polopřímka, různoběžky, rovnoběžky Ročník: čtvrtý Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel Zlomky Umí převádět jednotky Závislosti, vztahy a práce s

19 objemu a času daty Ročník: pátý porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Celá čísla 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: Ročník: první Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům Soužití lidí Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Osobní bezpečí Ročník: druhý Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Osobní bezpečí Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka

20 silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: Ročník: čtvrtý stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. Rizika v přírodě Ročník: pátý Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista rozpozná život ohrožující zranění. Osobní bezpečí průřezová témata, mezipředmětové vztahy Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc. 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: Ročník: čtvrtý rozlišuje základní rozdíly Principy demokracie

21 mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení Ročník: pátý Orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. Vlastnictví 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis V učebních osnovách vyučovacího předmětu dějepis se pojem ČSR nahrazuje pojmem Československo a pojem ČR pojmem Česká republika. 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu občanská výchova se doplňují: Ročník: šestý Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele. Rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu Stát a právo Občanská práva a povinnosti.

22 Ročník: sedmý Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede jejich příklady. Stát a hospodářství Druhy vlastnictví a jeho ochrana. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti. Majetek, vlastnictví, peníze. Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích. Mezinárodní vztahy, globální svět Mezinárodní spolupráce. Ročník: osmý Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi. Vyjádří své možnosti, jak v případě potřeby pomoci lidem v nouzi a v situacích ohrožení a obrany státu. Člověk ve společnosti Pomoc člověku v nouzi. Na příkladech ukáže

23 vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení. Uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. Objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Stát a hospodářství Peníze, směna. Mezinárodní vztahy, globální svět Lidská solidarita, terorismus. Ročník: devátý Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít. Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu. Stát a hospodářství Peníze, směna, nabídka, poptávka, principy tržního hospodářství, podstata fungování trhu. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.

24 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: Ročník: osmý - objasní význam zdravého způsobu života Trávicí soustava Oběhová soustava 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Seminář z přírodopisu Učební osnovy vyučovacího předmětu seminář z přírodopisu se doplňují: Ročník: osmý - uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Globální ekologické problémy 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: Ročník: devátý Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu. Aplikuje v terénu praktické postupy při Terénní geografická výuka, praxe a aplikace. mezipředmětové vztahy

25 pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: Ročník: šestý Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí. Ročník: sedmý Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. Změny v životě člověka jejich reflexe Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními

26 cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování.

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Škola: Základní škola a Mateřská škola Habry Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV 11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 Ředitel školy: Mgr. Petr Kapounek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Ředitel školy: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Tento dodatek je zpracován na základě vydání Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací

Více

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8.1 Etická výchova (od 1.9. 2010)... 354 8.2 Volba povolání (od 1.9. 2010)... 357 8.3 Anglický jazyk (od 1.9. 2010)... 357 8.4 Matematika

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Brána jazyků otevřená Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více