Teorie reality a divadelní znak1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie reality a divadelní znak1"

Transkript

1 Připomenutí dvou polských teatrologů Letošní zima byla podivná. Odešlo poměrně dost osob z okruhu mé rodiny a přátel, mezi než patřili i dva významní polští teatrologové, prof. Irena Sławińska ( ) a prof. Jerzy Got-Spiegel ( ). Patřím ke generaci jejich žáků, s nimiž se poměrně dost stýkám, a proto vím, co znamenali pro rozvoj polské teatrologie, pro její teorii i historii. Pro teatrologii, kterou už pěstují žáci jejich žáků a která se dnes rozvíjí dynamicky ve všech oborech, přináší nové originální přístupy a získala si velkou autoritu u nás i ve světě. I pro nás znamenali oba profesoři hodně - přímo i nepřímo. Irenu Sławińskou z katolické univerzity v Lublině známe jako autorku u nás přeložené knihy Divadlo v současném myšlení, kde najdeme okamžitě doklad jejího vztahu k nám; už od šedesátých let propagovala v teatrologickém světě českou strukturalistickou či sémiologickou školu, a to vlastně přes ni vedou neviditelné nitky k mnoha zahraničním teoretikům, kteří se k nám dnes hlásí a učí se dokonce i česky. K těmto kořenům se hlásí např. ve svém slovníku i P. Pavis, který byl nedávno v Praze. Jerzyho Gota, zakladatele teatrologie na Jagellonské univerzitě v Krakově, znají především všichni naši historici. Hezky na něj zavzpomínal F. Černý ve Tvaru (2004, č. 7) a já osobně mohu jen dodat, že při každém setkání s tímto sympatickým a důstojným pánem jsem měl pocit, že se čas zastavil a že pořád ještě patříme do starého Rakouska-Uherska, kde v noci jezdil přímý vagon Praha-Krakov nebo opačně a díky němu se pak mohl F. A. Šubert procházet po krakovském rynku s T. Pawlikowským, ředitelem krakowského divadla, stejně jako J. Osterwa, zakladatel slavné Reduty, s K. H. Hilarem po Karlově mostě. Připomeňme si oba polské teatrology studiemi, které v jistém smyslu dosti názorně reprezentují oblast jejich zájmů. Studie I. Sławińské Teorie reality a divadelní znak totiž nepíše pouze teoretička, jak ji známe, ale i katolická myslitelka, která dokázala i kriticky soudit vývoj současného divadla a byla by ráda, aby se divadlo opět stalo i výzvou k naději (termín jejího nástupce v Lublině W. Kaczmarka). Také studie J. Gota o virtuózním herectví a hereckém kultu může být pro nás podnětná, a to nejen z hlediska zvolené metody, nýbrž i svým rozšířením horizontu na mimoumělecké stránky divadla. Cítím v tom jakousi pobídku, abychom se i my u nás na české divadlo v 19. století podívali ze stejného úhlu a zjistili, že vedle akademických dějin mohou ještě existovat i pohledy jiné. Možná pak za našími umělci a vlastenci objevíme lidi - v tom dobrém i špatném. Jan Hyvnar Irena Sławińska Teorie reality a divadelní znak1 Obě části titulu bude nutné objasnit a upřesnit, i když se použité termíny mohou zdát - a prima vista - dostatečně jasné. Ve skutečnosti je tomu ale jinak: každý z těchto termínů (teorie reality a divadelní znak) už obrostl konotacemi, které vedou k asociacím, od sebe dosti vzdáleným. Proto musíme - alespoň pro potřebu tohoto referátu - nejdříve upřesnit tyto termíny. Teorie reality pro nás bude obsahovat soubor primárních předpokladů, čili premis, které se vztahují k porozumění struktury světa a koncepce člověka. A protože nebudeme mluvit o filozofech, kteří upřesňují své názory a formulují je v kategoriích ontologických a teoretických, ale o kriticích, můžeme tyto termíny používat v méně rigorózním pojetí. Primární předpoklady autorů nebo tvůrců představení se od sebe liší navzájem viděním uspořádanosti světa, čili principů neboli hybných příčin, které jej ovládají. A jak víme, koncepce těchto hybných příčin můžeme situovat mezi krajní materialismus a spiritualismus i s přijetím jeho Transcendence. Ale toto určení není stále ještě přesné: jde prostě o odkaz na celkovou oblast pojmů, vztahující se k teorii reality, a rovněž i o směr řešení. Jde tu rovněž o koncepci člověka, deterministickou nebo indeterministickou, člověka vůči Bohu svobodného, nebo naopak zcela v moci biologických, ekonomických či jiných sil. Koncepce člověka má pro divadelní dílo samozřejmě zásadní důsledky, o nichž bude za okamžik řeč. Tato koncepce do značné míry vyznačuje divadelní žánry a eliminuje možnost vytvoření jiných; podle toho, zda vidíme v člověku především animal biologicum, animal sociale, nebo se nám jeví jako homo ludens či homo religiosus - pak vzniká drama sociální, tragédie nebo mysterium. V současném dramatu jsou přirozeně tyto koncepce člověka mnohem členitější a složitější. Projevuje se tu zřetelný vliv psychologických nebo behavioristických nauk, zvláště zdůraznění problému odcizení a osamění i téměř všeobecná devalvace pozitivního hrdiny, kterého nahradil bezradný, ztracený a slabý člověk. Primární předpoklady obsahují rovněž i koncepci času a prostoru, čili vztah k historii, k minulosti a současnosti. Logicky pak i problém slova a gesta, jejich výrazových a komunikačních možností; dnes např. sledujeme stav výrazného napětí mezi těmito schopnostmi.

2 Divadelní znak představuje termín ještě méně jasný a ačkoliv se nepoužívá dlouho, byl velice různě interpretován. Už před 2. světovou válkou se mnozí pokoušeli v Praze definovat jeho podstatu a zákonitosti, které jsou pro něj určující (Mukařovský, Honzl, Bogatyrev, Brušák, Veltruský) a po roce zvláště pak po roce o divadelním znaku psali sémiotici francouzští (Barthes, Mounin) a italští (Eco, Ruffini). Rozsáhlý pokus o popis a klasifikaci divadelních znaků najdeme v první knize o sémiologii divadla od T. Kowzana (Varšava, 1970). Tito sémiotici používají velmi různou terminologii k označení podvojné či dichotomické struktury znaku: hovoří o signálech a odkazech (L. Prieto), o sémantickém nebo noetickém znakovém poli, o jeho signifiant a signifié. V Itálii rozlišili také znak globální a parciální (segno globale e segno parziale). Byly navrženy různorodé klasifikace divadelních znaků s přihlédnutím na různá kritéria (např. znaky vizuální, sluchové, hmatové; znaky trvalé - povahy scénografické - a znaky pomíjívé - gestické, pohybové). Systémy různorodých znaků byly pojmenovány jako subkódy, jež jsou podřízené celostnému divadelnímu kódu. Kowzan např. rozlišuje v představení 13 takových subkódů. A divadelní kód jako globální systém, závazný pro určitou dobu, odpovídá zhruba pojmu divadelní konvence, která principiálně sjednocuje dílčí subkódy. Možná, že bychom měli připomenout ještě něco: že divadelní znaky jsou vysílané různými lidmi, kteří tvoří soubor odesilatelů, tj. autorem, inscenátorem, herci, scénografem, elektrikářem. Musíme na to pamatovat, až si položíme otázku o vztahu mezi divadelním znakem a teorií reality. Ambice tohoto referátu, omezeného jen na krátký náčrt, jsou velice skromné: není-li tedy možná podrobná analýza tak rozlehlé a obtížné problematiky, pokusí se ji autorka pouze naznačit. Musíme se proto spokojit jen se shrnutím v základních bodech, aniž se budeme pokoušet rozvíjet jednotlivá témata. Zdá se, že toto rozvinutí by mohlo jít dvěma směry: 1) Za prvé by bylo dobré si uvědomit, pomocí metody více deduktivně zaměřené, jaké jsou důsledky dané teorie reality při odkazu na konkrétní historické příklady. 2) Druhou možností je indukce, která vede od divadelních projevů dané doby, od repertoáru divadelních znaků vlastních té době, ke koncepci nebo koncepcím, které můžeme z těchto projevů odečíst. V obou badatelských přístupech je přirozeně nutné, abychom přihlédli k širším kontextům, zvláště k těm, které tvoří épistémé doby. Shrneme postupně určité problémy z hlediska první i druhé metody (deduktivní a induktivní) a jak se zdá, zvláštní pozornost si zaslouží záležitost motivace a postavy, která je nedělitelně spojená s volbou divadelní formy, čili žánru. V tomto smyslu se už po mnoho let diskutuje o tragédii. Po mnoho let, přesněji - století, se ve velkém sporu o povaze tragédie střetávají protikladné teorie. Některé z nich vidí v tragédii konvenční literární nebo divadelní formu s pevnou strukturou a skladbou, jiné poukazují na filozofickou podmíněnost tragédie. Podle této koncepce pak může tragédie vzniknout jen na základě tragického světonázoru, i když pojatého různě. Jde ale o to, zda se tragický světonázor kryje s náboženským, nebo se opírá o fatalismus a je pak s náboženským předpokladem v protikladu. Dnes asi převládá názor, jehož proponentem se stal H. Gouhier, autor Filosofie divadla, a sice že základní podmínkou tragédie je přítomnost Transcendence a nikoliv přítomnost smrti. Tato teze je různě formulovaná: někteří kritici zde hovoří o tajemství zla a očistného utrpení, o nezbytném elementu poznání, nečekaného odhalení, o bázni a rozumění (Awe and Understanding). H. D. F. Kitto, autor tohoto posledního názoru, kritizuje Aristotela za sekularizaci tragédie a kritiky Aristotela se ostatně budou opakovat. Úvahy nad krizí tragédie či přímo smrtí tragédie (formulace G. Steinera) vedou k závěru, že tato krize byla způsobena zánikem tragického světonázoru (v 18. století). Poté pak byla možná už jen infra-tragédie, vize světa zakřivená ironickou grimasou a za první infra či sub-tragédii se považuje Büchnerův Vojcek nebo Jarryho Král Ubu. Už nejednou se poukazovalo na příkladu řecké tragédie (Antigona), jak zásadní roli hraje ve světě tragédie náboženské přesvědčení o závislosti záhrobních osudů mrtvého na vlastním a podle rituálních předpisů vykonaném pohřbu. Neboť proč by se jinak Antigona vystavovala jisté smrti, kdyby tu nešlo o klid duše bratra? Základní otázka badatele ovšem zní jinak: jak to, že motivace Antigony si uchovává tragickou sílu i u těch, kterým je cizí myšlenka o působení a účinku náboženského obřadu? Znamená to, že k plné účasti na divadelním prožitku není nutná úplná akceptace primárních předpokladů tragédie? Jak víme, většina současných teoretiků a sociologů divadla zastává takto liberálně pojatou participaci, u které stačí uznat motivaci postavy za lidskou a pravomocnou v rámci stvořeného světa. Pouze divadlo doslova obřadní předpokládá jiný druh účasti, tj. vlastní komunitu, která sjednocuje všechny přítomně jednající. Problematika komunity a participace byla předmětem úvah na mnoha zahraničních sympoziích a nezdá se, že by ztratila na aktuálnosti. Ne bezdůvodně zde posloužilo většinou kvůli exemplifikacím náboženské divadlo, zvláště pak obřady a mysteria. Jsou to vlastně divadelní formy, ideově a filozoficky značně podmíněné, formy, které vyžadují a priori postoj člověka vůči Transcendenci a Tajemství. Tato konfrontace totiž určuje podstatu náboženského divadla, jakkoliv se k jeho definicím používají různé formulace ( působení Boha na lidský život a odpověď člověka na toto působení - podle Browna; celé lidstvo jako hrdina; lidská existence na více úrovních; pole vztahu k Bohu - podle Kitta).

3 Může vzniknout skutečné náboženské drama, pokud odmítne tyto předpoklady? Může vzniknout liturgické divadlo, v němž je obřad traktován, jako by to byla pestrá zajímavost, jako sice důstojný, ale mrtvý relikt, jako naivní výraz naivních pověr? Dějiny divadla znají parodie, persifláže, grotesky, offenbachiády, mysterium-buffo Majakovského. Znají také inscenace proti textu nebo proti autorovi, které se snaží odebrat mysteriím jejich mysterijní a náboženský charakter. A právě tyto snahy potvrzují tezi, že určité formy divadla mohou vzniknout pouze v rámci určitých vizí světa; snahy odtrhnout se od těchto zákonitostí, které jsou závazné pro tento řád světa, končí vědomou či nevědomou parodií. Náboženské divadlo totiž (a tedy i tragédie) vyrůstá z přijetí stálé přítomnosti Boha ve světě a historii, z uznávání nadpřirozené motivace v událostech a lidských osudech. Vidí v člověku nepoznatelné tajemství, vždy hodné úcty, tragické, neboť spojené s tajemstvím zla, a tedy s prvotním hříchem. Odtud pak i černo-bílá technika u prezentace postav, takže náboženské divadlo, to je vlastně inkompatibilita. Zábavné scény s Herodesem ve vánočních hrách byly vždy jen vsunutými intermédii a nepatřily přímo do vlastních mysterií. Tímto způsobem jsme se dostali k základní problematice, tj. ke koncepci postavy v divadle. Záležitost už byla naznačena ex re tragédie a mysteria: právě tyto formy požadují odhalování tajemství a tragičnosti v lidských osudech, tragičnosti, která vede skrze utrpení k očistě. A právě tato cesta k purifikaci se musí jevit v divadle jako tragický nadindividuální zákon, kterému podléhá každý člověk bez ohledu na individuální rozdíly charakteru, společenskou pozici a historickou situaci. Jen takové zobecnění (univerzalizace) může zplodit tragické divadlo a mysterium. S divadlem, o němž tu hovoříme, je spojen ještě jeden problém: poetická spravedlnost. U tragédie se tím rozumělo, že každá postava má vlastní pravdu: má ji Kreon, Agamemnon, Klytaimnestra... Všichni tito antagonisté hlavních postav mají rovněž - díky velikým řeckým tragikům - vlastní prožitky a utrpení. Pouze v auře této poetické spravedlnosti mohla vzniknout tragédie, která se soucitem (bez výsměchu!) kontempluje utrpení nepřítele. Jde samozřejmě o Peršany. V dosavadních úvahách jakobychom zapomněli na souvislost s divadelním znakem. Proto tu musí padnout otázka, jaké jsou divadelní důsledky vize světa, která je vlastní tragédii. Jaký registr divadelních znaků vyjádří koncepci tragického řádu a univerzalistickou koncepci člověka. V řeckém divadle, jak víme, se tragédie odehrávala na prázdném jevišti, na pozadí monumentalizujících částí architektury a - přírody, velkých vzdušných prostorů. Tímto způsobem se dosahovalo univerzalizace událostí a lidí a signalizoval se jejich rozměr mytický a archetypální. K podobnému způsobu zobecnění se tragédie uchylovala i v následujících stoletích. Teprve od konce 19. století, v každém případě po romantismu, se objevují pokusy spojit tragickou vizi světa s veristickou konvencí a s tlakem každodennosti; pokusili se o to Tolstoj, Hauptmann, Wyspiański. Veristická koncepce (naturalistický čili realistický globální znak) totiž obvykle vyjadřuje ideu člověka determinovaného, nebo alespoň určeného historicky a sociálně. Ještě jinak tuto konvenci používá Witkacy, aby dosáhl ostřejšího efektu podivnosti existence: nutí postavy her vyslovovat ty nejneočekávanější věci mezi plyšovými křesly, neboť právě v této scenerii se pohybují po jevišti mrtví a dějí se tu věci, odporující zákonům logiky nebo empirie. Surrealismus, to je typický příklad adekvátnosti znaků a vize reality. A divadelní poetika deformace je pochopitelně odvozena z této vize. Podobně je tomu s expresionismem: často tu již sám dramatik vyznačuje loutkové chování postavy ( jako figury z karet, jako manekýni ) a projekci těchto režijních poznámek realizují herci a celá inscenace. Expresionistické divadlo, jak víme, je plné manekýnů, šašků, klaunů nebo loutek a všechny ty maškarády, harlekynády, kabarety nebo cirkusy zde přirozeně fungují jako metafory lidského života. Vyjadřují ty formy vizí světa a člověka, ovládaného iracionálními a zlomyslnými silami, které mu odebraly svobodu a zredukovaly jej do role manekýna. Byly tu naznačeny pouze některé problémy spojené s tvarováním forem a divadelních znaků určitou vizí reality. Podobných problémů - velmi obecné povahy - je daleko více a týkají se času, prostoru a slova. První záležitost (čas v divadelním díle) se ukazuje zvláště zajímavá a důležitá, neboť divadlo je uměním časovým (nebo podle Ingardena pseudočasovým). Jinak je čas konstruován, je-li výrazem nelítostného a slepého nástroje osudu - smrti; jinak, stáváli se beznadějným a pasivním čekáním na něco, co se neuskuteční; a jinak, je-li realizací nudy. V náboženském divadle získává čas zcela odlišný charakter, sobě vlastní tíhu, takřka barvu a substanci; byl nám propůjčen Vládcem času a může se v rukou člověka stát hustým, dynamickým, plným napětí - a to na pozadí věčnosti. Souvislost časové struktury dramatu s určitou koncepcí času jsem se pokusila ukázat na příkladu Norwida, Turgeněva a Brechta a mohu čtenáře odkázat k těmto studiím.2 Pokusme se nakonec změnit úhel pohledu a předmětem naší úvahy učinit současné divadlo a právě jeho znaky. Z nich se přece dají odečíst koncepce, o nichž jsme hovořili před chvíli. Přirozeně, že se tu zastavíme pouze u některých jevů, přesto dosti významných. Jsou to: a) fascinace prostorem, b) dominace gesta, baletu a pantomimy, c)

4 zánik slova v divadle. Přitom tyto jevy jsou tak těsně na sobě závislé, že vyžadují společnou interpretaci. A dodejme, že oblast našeho pozorování bude omezena na kulturní okruh, k němuž patříme. Dnešní divadelní kritika neustále definuje divadlo jako umění prostorové nebo jako zápasy s prostorem. Tento názor se odráží v obrovské snaze o zformování prostoru v divadle, v útěku od kukátkového jeviště, od hotového pódia, od rampy a od všech forem bariér mezi jevištěm a hledištěm. Charakteristický návrat k prázdné scéně může mít různé konotace - v současném mladém divadle vyjadřuje především obnažení člověka, který musí zápasit v prázdnotě. Chaotická obranná gesta, která provádí na jevišti, mají samozřejmě symbolický význam, zvláště pak pád na zem, plazení a lezení. Je to tak utkvělý obraz, mnoha mladými soubory stále opakovaný, že jej nemůžeme opominout. Snadno se interpretuje, zvláště když nám v tom pomáhají i tituly her a inscenací: Po pádu, Ti, kteří padají, Úpadek. Úpadek člověka, záměrně a ostře kontrastovaný s hrdým, neoblomným postojem dávného hrdiny mnoha tragédií, dnes vzrušuje hlediště více než smrt jako oběť pro velkou věc. Obraz lezení po zemi, animální nebo dětský, nabývá hodnoty archetypu. Přičemž z Beckettova dramatu pochází ještě jedna situace: zapadání, jakoby vsakování do země - situace rovněž rychle přijatá mladými herci. Lezení patří k pohybům nebo gestům primárním, které zvláště silně apelují na vnímavost amatérských souborů. Seznam podobných gest, prováděných obvykle v mlčení nebo za doprovodu bigbeatové hudby, je dosti chudý: klekání, putování (na kolenou), chození (pouť?), objetí a sevření (milostné, nebo nepřátelské), rozdávání (chleba?). Tato gesta se polarizují sexuálním zaměřením (sadistickým, masochistickým) nebo - a to je zajímavé - směrem k obřadní a sakrální gestice. Společným jmenovatelem obou skupin by pak byla redukce na několik archetypů, vyjadřující jakoby hledání společných antropologických kořenů a stesk po pramenech. Není těžké vyčíst koncepci člověka, která nachází výraz v těchto jevištních situacích. Stejně významným jevem, který je přirozeně těsně spojen s tímto repertoárem gest, je zmlknutí slova v mladém divadle. Inscenace dramatického textu je nahrazena pantomimou a v každém případě vlastním scénářem, kde se operuje slovem jen k potřebě inscenátora, slovem, které má být přetransformováno na ikonické znaky. Zní-li na jevišti lidský hlas, je to převážně asemantická řeč, šepot, mručení, blábolení, popěvek - inkantace s hodnotami spíše hudebními než sémantickými. Tuto módu podepírají občas stereotypy, fráze, skladby cizích výrazů nebo také citáty z velké poezie - z Bible, knih Védy, Koránu. Téměř úplně tu chybí osobní výpověď, která by charakterizovala bezprostředně mluvící subjekt. V podstatě tu chybí tyto mluvící subjekty: slovo se ozývá z pásků, z desky a je odtrženo od postavy na jevišti. Je to jakýsi hlas neosobní moudrosti nebo nějaké věčné a nadnáboženské liturgie. Tento hlas necharakterizuje postavu, neurčuje ji, neindividualizuje kostým a nečlení gestikulaci. K divadelním znakům, kterými operují mladé soubory, patří ještě hudba (bigbeatová) a světlo, obvykle nevýrazné s převahou temnoty, méně pak určité rekvizity a věci. Situaci člověka, na kterého útočí předměty, vyjádřil pronikavě už Beckett v pantomimě Acte sans paroles. Exemplifikace těchto reflexí pochází ze studentských souborů, které od San Francisca po Varšavu vědomě či nevědomě opakují tentýž model pohybového představení beze slov a textu, představení, v němž stále ještě doznívají vzdálené inspirace Grotowského, Living Theatre nebo Bread and Puppet Theatre. Přirozeně, že profesionální divadla, tradiční nebo bulvární, uvádí zcela jiný repertoár s ustáleným textem. Ale pokusy mladých, kteří hledají vlastní výraz, jsou pro dobu symptomatičtější. Jejich vize reality je v podstatě katastrofická: labyrint jako model prostoru nejasného a nepřátelského člověku; temnota; prchavý okamžik jako výměr času; odtrženost od historie; agrese předmětů (Theater der Gegenstaende); chaos, a nikoliv kosmos. V tomto chaosu ztracený člověk reflexivně hledá kontakt (dotek!) s druhým člověkem. Je to setkání na dně bídy a ponížení, v prázdnotě a pod podlahou světa. Protože se civilizace projevila jako ničivá a nepřátelská, člověk se vrací do prvotních situací, předcivilizačních a archetypálních. Jedinou úlevu, i když přechodnou, přinášejí sexuální gesta jako formy mezilidských kontaktů. Odtud ony doteky a objetí na jevištích mladých souborů. Nahota (doufejme, že pomíjející) a mutizmus člověka na jevišti patří samozřejmě k tomuto syndromu, o kterém je řeč. Nahota má určitě hluboké a různorodé symbolické vrstvy: vyčetl je velice zajímavě Goldmann v Gombrowiczově Operetce, když ve své interpretaci odhaluje programovou souvislost nahoty Albertinky s kontestací mládeže v roce Nebereme-li v úvahu pornografická shows, můžeme konstatovat, že nahota v divadle je znakem obnažení člověka nebo protestem a odmítáním konvenčních obleků a masek. Ještě složitějším divadelním znakem je zmíněný mutizmus. Vyjadřuje buď slabost člověka před vlastními prožitky a neschopností je artikulovat, čili zracionalizovat, nebo pohrdání či přemíru úcty. V každém případě souvisí s obrovskou krizí jazyka, dnes tak diskutovanou. Mlčení v divadle (a vůbec v umění) má nejrůznější významy. Je obranou proti zneužití slova, proti žvanění s pomocí sloganů u propagandy, proti přesycení přítomností. Ticho ustavuje prostor pro něčí všudypřítomnou nepřítomnost, přivolává ji. Tato nepřítomnost - ve svých nejrůznějších projevech jako je nepřítomnost hrdiny,

5 slova, dialogu, akce a děje - se jeví tak mocnou divadelní silou, že se stává výzvou k vytváření odlišné poetiky de l Absent, du Non-dit. A právě tato poetika Nepřítomnosti, kterou předpovídají znaky mladého divadla, nám možná dovolí snadněji porozumět tomu, že Homo ludens je divadelní maskou, pod níž se ukrývá Homo absconditus. Přeložil Jan Hyvnar POZNÁMKY 1) Text referátu, který autorka přednesla na sympoziu estetiky v Krakově a který vyšel v časopise Književna kritika v roce 1978 v Bělehradě. Překlad podle sborníku I. Sławińské Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988, kde jej autorka učinila populárnějším a vynechala poznámky. 2) Jde o sborník studií autorky s názvem Odczytywanie dramatu, Warszawa Studie mají následující tituly: Kapka času v divadle Norwida, Dvě koncepce času v dramatických strukturách: Turgeněv a Norwid, Časová struktura Brechtovy hry Život Galilea.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

/ c a, /!У /! «, и а, с -, Jazyk a národní identita

/ c a, /!У /! «, и а, с -, Jazyk a národní identita к.ч.ч ИГЧ / c a, /!У /! «, и а, с -, &-á&ó(!?h(b / / 'Wl. v Jazyk a národní identita Uplynulo již půl roku od okamžiku, kdy se oba naše státy ocitly, spolu s mnoha dalšími, v Evropské unii. Z mnoha

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_227 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

Jan Hojda MUŽ A ŽENA. v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko-antropologickeho smyslu

Jan Hojda MUŽ A ŽENA. v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko-antropologickeho smyslu Jan Hojda MUŽ A ŽENA v próze Jaroslava Durycha Hledání teologicko-antropologickeho smyslu OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 19 Úkol práce a její záměr 20 Teologicko-antropologický charakter práce a její neukončenost

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Kombinatorický předpis

Kombinatorický předpis Gravitace : Kombinatorický předpis Petr Neudek 1 Kombinatorický předpis Kombinatorický předpis je rozšířením Teorie pravděpodobnosti kapitola Kombinatorický strom. Její praktický význam je zřejmý právě

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 Přehledné dějiny české literatury Na základě Dějin české literatury, sv. I-IV, zpracovali Pavel Janoušek (hlavní redaktor), Veronika Košnarová, Kateřina Piorecká, Karel Piorecký a Milena Vojtková ACADEM

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 1. - 15. 8. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: český jazyk literární výchova Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Absurdní literatura

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Absurdní literatura SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Absurdní literatura Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Kaskádový výklad trojcestného modelu, teorie larpové situace a kognitivní optimum Soví příslib

Kaskádový výklad trojcestného modelu, teorie larpové situace a kognitivní optimum Soví příslib Kaskádový výklad trojcestného modelu, teorie larpové situace a kognitivní optimum Soví příslib Kaskádový výklad trojcestného modelu, sopví teorie mysli larpové situace a kognitivní optimum kulturní krajiny

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více