Miloš Brom. Eko konzult

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miloš Brom. Eko konzult"

Transkript

1 Miloš Brom Eko konzult

2 Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka se stále projevují rùzné nezdravé vášnì, napøíklad pýcha, lakomství, závist a podobnì. V tomto smìru lidstvo nepokroèilo, protože lidé jsou slabí, svedení a zavedení. Nechápou podstatu všech tìchto rùzných filozofií, s nimiž pøicházeli velcí myslitelé, jejichž cíl byl nejušlechtilejší: lidstvo duchovnì povznést. Pøi vtìlení se zpravidla nejprve projevují ochranní duchové, dávající rùzné rady a pouèení o záhadách života a smrti. Naši zemøelí pøátelé s námi mluví ze záhrobí o zážitcích ze svého života, o životì v prostoru. ISBN Miloš Brom, 2001 Eko-konzult, 2001 Tato kniha byla sepsána z podnìtu ochranných duchù, pravidelnì navštìvujících po desítky let naše seance. Od zaèátku spiritistického experimentování se pøi našich seancích vystøídalo velké množství duchù. Duchové stejnì jako lidé zde na zemi jsou buï dobøí, nebo zlí. Dobøí duchové nás pobízejí k dobru, zlí svádìjí ke zlu. Komunikace duchù s lidmi mohou být buï skryté (ponoukání k dobru nebo ke zlu), èi zjevné (øeè nebo psaní médií). Duchy je možné v kroužku vyvolávat buï jmenovitì, nebo jen trpìlivì èekat, kdo pøijde. Zvolili jsme tento druhý zpùsob a pøi seancích se postupnì støídali naši zemøelí pøíbuzní, pøátelé i neznámí, kteøí mohli nebo kterým bylo dovoleno pøijít. Hovory s nimi byly vždy zajímavé, pouèné, z našeho souèasného i posmrtného duchovního života. V samých poèátcích k nám pøicházeli triviální, èasto klamaví a vulgární duchové, obèas i cizinci. Po delší dobì nás pravidelnì navštìvovali dobøí, ochranní duchové, cílevìdomì vedoucí náš kroužek. Díky vytrvalosti a hluboké mlèenlivosti èlenù kroužku jsme postupnì získávali cenná sdìlení, týkající se života zde na zemi i v duchovním svìtì, mravních a filozofických otázek, vztahù mezi lidmi i našich minulých životù. Mnohdy jsme dostávali sdìlení v cizích øeèech, které z pøítomných nikdo neznal, což vyluèuje sugesci nìkterého z úèastníkù, jak èasto namítají odpùrci spiritismu. Naším vedoucím ochranným duchem byl bývalý cizí diplomat, pùsobící v Èeskoslovensku pøed druhou svìtovou válkou. Z jeho zpùsobu vyjadøování a všestranného, velice širokého rozhledu bylo zøejmé, že se jedná o bytost nadprùmìrnì inteligentní, s velkými všeobecnými znalostmi i souvztažnostmi tohoto i duchovního svìta. Doplòovali ho i další ochranní duchové, jejichž snahou bylo vychovávat nás ve vìdì duchovna, vést nás ke konání dobra a pozitivnímu

3 4 Spiritizmus a minulé životy 5 pùsobení na okolí. Nauèili nás poznávat zákonitosti duchovního svìta, orientovat se v otázkách života a smrti a poodhrnuli nám roušku tajemství našich minulých životù. Provázeli nás jako vìrní pøátelé, kteøí nikdy nezklamou a snaží se pomáhat. Nyní by u nìkoho ze ètenáøù v dnešním pøematerializovaném svìtì mohl vzniknout falešný dojem, že nám snad duchové sloužili jako dobøí džinové. Tak tomu není, protože jsme od nich nikdy nepožadovali nic, co by nám dopomohlo k materiálním ziskùm. Neptali jsme se jich, jaká èísla vsadit ve Sportce, abychom vyhráli, nebo jak získat v životì jiné materiální výhody. Akcent ochranných duchù byl vždy silnì morální, oèistný, vznešený, pomáhající a prosazující dobro. Myslím, že v tom je skryt podstatný dùvod toho, proè má spiritismus ve svìtì stále dost stoupencù. Protože v uplynulých desetiletích byla literatura pojednávající o spiritismu pro vìtšinu ètenáøù nedosažitelná, je kniha rozdìlena do tìchto hlavních èástí: O podstatì spiritismu, channelingu, elektronických hlasech, o nìkterých pouèných sdìleních duchù, o spiritismu a minulých životech. Sdìlení duchù jsou vždy uvádìna odlišným písmem, nebyla nijak mìnìna ani doplòována. Koneènou redakci rukopisu celé knihy si vyhradil vedoucí ochranný duch. Proto se mùžeme jen domnívat, že úèelem vydání této knihy bylo dále poodhalit lidem roušku tajemství mezi tímto a duchovním svìtem a napomáhat k tomu, aby se èlovìk zde na zemi snažil být lepší, prosazoval dobro, nezištnì pomáhal potøebným a splnil na zemi úkoly, jimiž byl pøed pøíchodem na svìt povìøen. I. Spiritismus latinsky duch je filozofický idealistický názor na svìt a vesmír, spoèívající na principech køes anství, doplnìný minulými životy, znovuzrozením, zákonem karmy a komunikací s duchy. Bùh jako nejvyšší bytost stvoøil Vesmír, je pøíèinou všech bytostí a vìcí, je vìèný, spravedlivý a dobrý. Božská síla je nesmírným zdrojem tepla, svìtla, univerzálního fluida. Duchové obývají nejen Zemi, ale celý Vesmír. Za urèitých podmínek je možné navázat spojení mezi naším hmotným svìtem a bytostmi neviditelného svìta. Každý èlovìk se skládá ze 3 èástí: 1. Tìlo hmotná schránka oživená duchem. 2. Duše vtìlený duch, usídlený v tìle. 3. Perisprit hmotná substance mezi duší a tìlem. Duch po smrti je obalen touto jemnou látkou, která se nazývá tìlem fluidickým nebo astrálním, po smrti je schránkou ducha a duchùm umožòuje pøekonávat neprùhledná tìlesa, hmotné pøekážky i vzdálenosti rychlostí myšlenky. Èím je perisprit jemnìjší a svìtlejší, tím jsou morální vlastnosti ducha vyšší a tím hodnotnìjší sdìlení získáme pøi komunikaci. Toto fluidické tìlo je starší než jeho nynìjší život, nezaniká, pøetrvává smrt a pøechází do dalšího života. Je výsledkem dlouhé minulosti duše a v nìm se hromadí získané zkušenosti našich minulých životù. Smrtí èlovìka konèí jen jeho fyzická schránka a zaèíná jeho nový život v duchovním svìtì. Když èlovìk umírá, dojde k odvtìlení duše. Ta se oddìlí od tìlesné hmoty, ale zùstane obalena svým fluidickým tìlem èili perispritem. V tomto stavu mùže pùsobit fluidicky na bytosti a vìci

4 6 Spiritizmus a minulé životy 7 hmotné a projevovat se pøi spiritistických seancích prostøednictvím média až do dne, kdy se znovu vtìlí. Astrální tìlo, které si po smrti duch ponechává, je pro nás neviditelné, ale duch je mùže uèinit viditelným, dokonce zhmotnit, jak k tomu dochází pøi zjeveních. Duch je tedy bytost nehmotná, ale v urèitých pøípadech ji lze zjistit zrakem, sluchem i hmatem. Pøi pøíchodu do duchovního svìta bude u každého èlovìka zhodnoceno, jak splnil svùj úkol na zemi z pohledu mravního principu spravedlnosti, dobrých i zlých skutkù. Potom bude duchu dopøán odpoèinek, respektive posmrtný spánek. Ten mùže trvat od nìkolika mìsícù až po nìkolik rokù. Teprve po tomto spánku se mùže duch projevit. Každý duch, podle svého morálního stavu a podle božských zákonù, bude uveden do pøíslušné sféry: V té nejnižší jsou nedokonalí duchové, u nichž pøevažuje hmota nad duchem. Ovládá je zlo a pøekážkami jejich polepšení jsou napøíklad nenávist, pýcha, závist, sobectví a podobnì. Tito duchové mají jen omezené znalosti duchovního svìta. Když navštíví seance, pak mohou o duchovním svìtì sdìlovat jen neúplné nebo nesprávné poznatky. Vyšší sféru obývají sice ještì nedokonalí duchové, ale dobøí, pro nìž je pøíznaèná pøevaha ducha nad hmotou a touha po dobru. Nejvyšší sféra náleží èistým duchùm vyššího øádu, kteøí již dosáhli nejvyššího stupnì dokonalosti. Tìmito sférami duchové postupnì procházejí podle toho, jak se oèiš ují. V duchovním svìtì se duch pøipravuje na další cestu do našeho materiálního svìta. Pøed znovuzrozením si duše v hrubých rysech sama urèuje svùj osud a v pozemských podmínkách si jej upravuje k dobrému nebo zlému podle své svobodné vùle. Zvolí si i své pøíští rodièe a tím i prostøedí, kde bude vyrùstat. Každé nové vtìlení znamená pro duši znovuzrození v tìle. Na Zemi má èlovìk splnit své poslání a tím i napravovat špatné skutky a provinìní z minulých životù. Takové porušení mravních zákonù postihuje k a r m a (karmický zákon), která byla lidstvu známa již let pø. Kristem. Podle ní je osud každého èlovìka závislý na dobrých a zlých èinech minulých životù i souèasného života. Pøitom je èlovìk vystaven rùzným zkouškám (neštìstí, katastrofy apod.) s cílem dosažení dalšího duchovního pokroku. Každý zlý skutek lze odèinit, možná ne v tomto, ale v dalších životech na Zemi. Když èlovìk splní své životní poslání a dosáhne dokonalosti, nepodrobuje se již životním zkouškám a již se nevtìluje. Svìt duchù a mravní zákony svìta podrobnì popsal na základì sdìlení vyšších duchù v Knize duchù (Zprávy ze záhrobí) Allan K a r d e c vlastním jménem H. L. Rivail, * 1804 v Lyonu, Studoval pøírodní vìdy a filozofii, byl mu udìlen titul doktora a profesora medicíny. V knize uvedl poznatky, které byly získány od duchù pøi spiritistických seancích, jako svìt a život duchù, úvahy o pøevtìlování, èinnost a poslání duchù, navrácení do tìlesného života a další. Je autorem i dalších knih Kniha médií, Kniha prostøedníkù, Nebe a peklo, Genesis a jiných. Právem je proto považován za zákonodárce spiritismu.

5 8 Spiritizmus a minulé životy 9 Zpùsoby spojení mezi svìtem živých lidí a svìtem duchù Spojení mezi naším a duchovním svìtem zprostøedkovávají média. Jsou to lidé s citlivìjším vnímáním, sdìlující pøi seanci myšlenky a názory duchù. Pøedpokladem èinnosti médií je bezúhonnost života a vzdìlávání se ve vìdì duchovna. m Lidé s mediálními schopnostmi se zpravidla projeví pøi prvních seancích. m Spiritistické seance má kroužek poøádat vždy na stejném místì, v urèitý den a pravidelnì zaèínat vždy ve stejnou hodinu. m Seance ovlivòuje i poèasí. Nejlepší pøístup do kroužku mají duchové pøi jasné veèerní obloze. Je však nutné se vyvarovat poøádání seancí pøi bouølivém poèasí, kdy mohou být pøitahovány síly zla. m Osvìtlení místnosti má být jen slabé, nejvhodnìjší je svíce nebo slabý elektrický zdroj. Ostré, silné elektrické svìtlo je naprosto nevhodné, ruší setkání, zhmotnìní a podstatnì ztìžuje duchùm pøístup do kroužku. Stejnì tak i kovové pøedmìty na stole. m Dosažení dobrých výsledkù oddalují také personální zmìny v kroužku, které vyžadují stálé pøizpùsobování se. m Seance má zaèít a konèit meditací nebo modlitbou, ètením z Bible nebo duchovní literatury. m Úèastníci seance mají zcela vylouèit touhu po zábavì, hmotné zájmy a roztøíštìnost myšlenek. Èistými úmysly a city by se mìli snažit uvést své myšlení do souladu s vyššími duchy. m Velmi zavádìjící by byly snahy pokoušet se využívat seancí ke svému materiálnímu prospìchu. Takový postup by vedl jen k hlubokému zklamání, protože tím pøivábíme duchy lehkomyslné, klamavé, nižšího øádu, kteøí se kolem nás rojí a pak nás oklamou a zavedou. Do takových seancí se vetøou opoždìní a vulgární duchové, zavdáme jim pøíèinu k posmìchu a upadneme do jejich obvyklých léèek. m Prostì, mìli bychom být velice opatrní, aby kroužek èi jednotlivec nepodlehl vlivu èerných stínù, jak bývají nazývány tyto bytosti v duchovním svìtì, jejichž symbolem je vše negativní a zlo. Èerný stín nás mùže zcela nenápadnì svést ke konání zlých skutkù nebo nás rùzným zpùsobem pronásledovat. Proto je na místì dùrazné varování: Nenavazovat lehkovážné kontakty s oním svìtem jen za úèelem zábavy! m Také nelze oèekávat od nìkolika seancí ohromné, pøesvìdèující výsledky. Ty pøijdou jedinì tenkrát, když se budeme seancí úèastnit delší dobu. m Spojení mezi svìtem živých lidí a svìtem duchù bylo známé již v nejdávnìjších dobách. S duchovnem je lze navázat nìkolikerým zpùsobem. Pohyby stolku Patøí mezi poèáteèní a nejznámìjší formu spiritistických seancí. Úèastníci seance usednou u lehèího stolku. Své ruce položí na kraj stolu tak, aby ruce byly spojeny malíèky. Po nìjaké dobì zapoène ve stolku praskání a chvìní, stolek se zaène hýbat a zvedat. Stolek mùže odpovídat na otázky, které jsou mu kladené, když napøíklad ano bude jeden úder nohou a ne dva údery nohou do podlahy. Tyto úkazy jsou pøipisovány tomu, že duchové èást svého univerzálního fluida mísí s fluidem vyzaøovaným médiem sedícím u stolku. Médium bývá mnohdy objeveno až u stolku, na základì vylíèených úkazù. Jiné, dokonalejší formy spojení se svìtem duchù vyplývají ze zpùsobu projevu média. Média se rozlišují na píšící, mluvící, kreslící a jasnovidná. V historii spiritismu náleží dominantní postavení v úlo-

6 10 Spiritizmus a minulé životy 11 ze médií ženám. Pøedevším je to dáno tím, že ženy jsou citlivìjší, a proto ideálními prostøednicemi mezi naším a duchovním svìtem. Píšící média vývojovì u mediumity zpravidla psaní pøedchází mluvení. Psaní je nejpohodlnìjší ze všech prostøedkù sdìlení. Médium pøi seanci drží v ruce tužku, jejíž špièka spoèívá na papíru, a èeká. Po urèité dobì pocítí v rameni a ruce chvìní a pudivá síla je náhle nutí k tomu, že kreslí na papír rùzné èáry a obrazce. Znaèky jsou nesouvislé, až v dalších sezeních se objeví jednotlivá slova a posléze celé vìty. Zpoèátku budou sdìlení krátká, pozdìji se objeví obsáhlé vzkazy a pouèení. Projevujícím se duchùm mùžeme klást rùzné otázky a vést diskuse o životì na zemi i v záhrobí. Píšící média se rozdìlují na: 1. Automatická myšlenky a vùle média jsou nezávislé na pohybu ruky. Médium je v transu a neví o tom, co píše. 2. Poloautomatická vìdí o tom, co píší, a slova jim pøicházejí na mysl ve stejném okamžiku, kdy se tvoøí na papíøe. Mluvící média jsou v kroužcích velmi rozšíøená. Pøi vyjadøování se èasto vyprávìjí vìci, které daleko pøesahují jejich znalosti a inteligenci. Duch zde pùsobí na ústroj øeèi a médium po skonèení projevu o nièem neví. Médium buï mluví, nebo píše, nìkdy i cizím jazykem, aèkoliv zná jen svùj mateøský jazyk. Také z úèastníkù seance nikdo ten cizí jazyk nezná. Proto je zcela vylouèena možnost sugesce. Kreslící média Jsou známé tzv. mediální kresby, provedené zpravidla tužkou nebo perem. Médium, které v normálním životì neumí kreslit, kreslí rùzné kvìty, ornamenty, listy, bizardní postavy, fantastické výtvory. Pøi spiritistickém kongresu, konaném v roku 1900 v Paøíži, byla vystavena nìkterá tato díla a vzbuzovala všeobecnou pozornost. Jasnovidná média objevují se již od starovìku (Pýthie v Delfách, Sibyla a další) odhalují minulost i budoucnost našeho života na základì vyšší duchovní síly. Existují i jiné zpùsoby spojení mezi naším a duchovním svìtem. Pøíklad jednoho z èasto používaných druhù spojení: Na papír do pùlkruhu napíšeme písmena abecedy. Vlevo pod písmeny vyznaèíme vìtší teèkou pøicházím, vpravo na druhém konci odcházím. Malá porcelánová mistièka (obrácená) se na okraji oznaèí ryskou, dá se na vyznaèený bod dole uprostøed a každý z úèastníkù seance položí na misku prst. Když pøijde do kroužku duch, miska se dá do pohybu a posune se na znaèku pøicházím nebo zaène pøímo oznaèovat jednotlivá písmena abecedy, z nichž se budou skládat celá slova. I když jde o zpùsob èasovì zdlouhavý, bylo takto získáno mnoho cenných sdìlení. Hlavním pøedpokladem úspìchu každé seance je, aby se jí neúèastnily osoby, které se tìmto vìcem posmívají, nevìøí jim nebo se jich bojí. Rovnìž ani ti, jimž jde jen o lehkovážnou zábavu. Vtìlení U média dochází ve stavu transu k tomu, že duše se jen na urèitou dobu vybaví ze své tìlesné schránky a v tìle média mùže nastat zámìna ducha. To je zjev vtìlení duchù. Duše zemøelého nebo spícího živého èlovìka mùže zaujmout místo ducha média a použít jeho hmotného organismu, aby se dorozumìla s pøítomnými osobami. Pøi vtìlení se zpravidla nejprve projevují ochranní duchové, dávající rùzné rady a pouèení o záhadách života a smrti. Naši zemøelí pøátelé s námi mluví ze záhrobí o zážitcích ze svého života, o životì v prostoru. Médium se probouzívá zmatenì a zvolna se rozptyluje. luidický vliv nižších duchù ale obtìžuje média, zpùsobuje jim nevolnost po dobu transu i bolesti hlavy.

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET 2 3 ÚVOD Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo urèené pøedevším rodièùm a vychovatelùm. Velmi konkrétním zpùsobem objasòuje pedagogické a psychologické

Více

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr.

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr. Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly Autorka doplòku Dr. Evženie Klouèková Èást první ŽENA PØÍRODNÍ ÚVOD O ŽENÌ VŠEOBECNÌ Ve svìtle antropologicko-etnologického,

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

Dìti modrého boha. Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna. Miloš Mrázek DINGIR

Dìti modrého boha. Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna. Miloš Mrázek DINGIR Dìti modrého boha Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna Miloš Mrázek DINGIR Podìkování Dìkuji všem, kteøí mi pomohli vytvoøit tento text. Zvláštì Martinu Fárkovi, Tomáši Kobesovi a Antonínu Valerovi za

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE OLOMOUC 1999 Vychází se souhlasem vyšších øeholních pøedstavených MATICE CYRILOMETODÌJSKÁ s. r. o. ISBN 80-7266-005-5 2 Mé sestøe 4 Janì

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR.

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR. stlist.qxd 23.1.2001 08:20 StrÆnka 1 JV: Vážený pane rektore, poèátkem bøezna pøedáte rektorské žezlo svému nástupci doc. Ing. Pánkovi, CSc. Která z vašich pùvodních pøedsevzetí se za období šestiletého

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3417.

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více