Miloš Brom. Eko konzult

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miloš Brom. Eko konzult"

Transkript

1 Miloš Brom Eko konzult

2 Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka se stále projevují rùzné nezdravé vášnì, napøíklad pýcha, lakomství, závist a podobnì. V tomto smìru lidstvo nepokroèilo, protože lidé jsou slabí, svedení a zavedení. Nechápou podstatu všech tìchto rùzných filozofií, s nimiž pøicházeli velcí myslitelé, jejichž cíl byl nejušlechtilejší: lidstvo duchovnì povznést. Pøi vtìlení se zpravidla nejprve projevují ochranní duchové, dávající rùzné rady a pouèení o záhadách života a smrti. Naši zemøelí pøátelé s námi mluví ze záhrobí o zážitcích ze svého života, o životì v prostoru. ISBN Miloš Brom, 2001 Eko-konzult, 2001 Tato kniha byla sepsána z podnìtu ochranných duchù, pravidelnì navštìvujících po desítky let naše seance. Od zaèátku spiritistického experimentování se pøi našich seancích vystøídalo velké množství duchù. Duchové stejnì jako lidé zde na zemi jsou buï dobøí, nebo zlí. Dobøí duchové nás pobízejí k dobru, zlí svádìjí ke zlu. Komunikace duchù s lidmi mohou být buï skryté (ponoukání k dobru nebo ke zlu), èi zjevné (øeè nebo psaní médií). Duchy je možné v kroužku vyvolávat buï jmenovitì, nebo jen trpìlivì èekat, kdo pøijde. Zvolili jsme tento druhý zpùsob a pøi seancích se postupnì støídali naši zemøelí pøíbuzní, pøátelé i neznámí, kteøí mohli nebo kterým bylo dovoleno pøijít. Hovory s nimi byly vždy zajímavé, pouèné, z našeho souèasného i posmrtného duchovního života. V samých poèátcích k nám pøicházeli triviální, èasto klamaví a vulgární duchové, obèas i cizinci. Po delší dobì nás pravidelnì navštìvovali dobøí, ochranní duchové, cílevìdomì vedoucí náš kroužek. Díky vytrvalosti a hluboké mlèenlivosti èlenù kroužku jsme postupnì získávali cenná sdìlení, týkající se života zde na zemi i v duchovním svìtì, mravních a filozofických otázek, vztahù mezi lidmi i našich minulých životù. Mnohdy jsme dostávali sdìlení v cizích øeèech, které z pøítomných nikdo neznal, což vyluèuje sugesci nìkterého z úèastníkù, jak èasto namítají odpùrci spiritismu. Naším vedoucím ochranným duchem byl bývalý cizí diplomat, pùsobící v Èeskoslovensku pøed druhou svìtovou válkou. Z jeho zpùsobu vyjadøování a všestranného, velice širokého rozhledu bylo zøejmé, že se jedná o bytost nadprùmìrnì inteligentní, s velkými všeobecnými znalostmi i souvztažnostmi tohoto i duchovního svìta. Doplòovali ho i další ochranní duchové, jejichž snahou bylo vychovávat nás ve vìdì duchovna, vést nás ke konání dobra a pozitivnímu

3 4 Spiritizmus a minulé životy 5 pùsobení na okolí. Nauèili nás poznávat zákonitosti duchovního svìta, orientovat se v otázkách života a smrti a poodhrnuli nám roušku tajemství našich minulých životù. Provázeli nás jako vìrní pøátelé, kteøí nikdy nezklamou a snaží se pomáhat. Nyní by u nìkoho ze ètenáøù v dnešním pøematerializovaném svìtì mohl vzniknout falešný dojem, že nám snad duchové sloužili jako dobøí džinové. Tak tomu není, protože jsme od nich nikdy nepožadovali nic, co by nám dopomohlo k materiálním ziskùm. Neptali jsme se jich, jaká èísla vsadit ve Sportce, abychom vyhráli, nebo jak získat v životì jiné materiální výhody. Akcent ochranných duchù byl vždy silnì morální, oèistný, vznešený, pomáhající a prosazující dobro. Myslím, že v tom je skryt podstatný dùvod toho, proè má spiritismus ve svìtì stále dost stoupencù. Protože v uplynulých desetiletích byla literatura pojednávající o spiritismu pro vìtšinu ètenáøù nedosažitelná, je kniha rozdìlena do tìchto hlavních èástí: O podstatì spiritismu, channelingu, elektronických hlasech, o nìkterých pouèných sdìleních duchù, o spiritismu a minulých životech. Sdìlení duchù jsou vždy uvádìna odlišným písmem, nebyla nijak mìnìna ani doplòována. Koneènou redakci rukopisu celé knihy si vyhradil vedoucí ochranný duch. Proto se mùžeme jen domnívat, že úèelem vydání této knihy bylo dále poodhalit lidem roušku tajemství mezi tímto a duchovním svìtem a napomáhat k tomu, aby se èlovìk zde na zemi snažil být lepší, prosazoval dobro, nezištnì pomáhal potøebným a splnil na zemi úkoly, jimiž byl pøed pøíchodem na svìt povìøen. I. Spiritismus latinsky duch je filozofický idealistický názor na svìt a vesmír, spoèívající na principech køes anství, doplnìný minulými životy, znovuzrozením, zákonem karmy a komunikací s duchy. Bùh jako nejvyšší bytost stvoøil Vesmír, je pøíèinou všech bytostí a vìcí, je vìèný, spravedlivý a dobrý. Božská síla je nesmírným zdrojem tepla, svìtla, univerzálního fluida. Duchové obývají nejen Zemi, ale celý Vesmír. Za urèitých podmínek je možné navázat spojení mezi naším hmotným svìtem a bytostmi neviditelného svìta. Každý èlovìk se skládá ze 3 èástí: 1. Tìlo hmotná schránka oživená duchem. 2. Duše vtìlený duch, usídlený v tìle. 3. Perisprit hmotná substance mezi duší a tìlem. Duch po smrti je obalen touto jemnou látkou, která se nazývá tìlem fluidickým nebo astrálním, po smrti je schránkou ducha a duchùm umožòuje pøekonávat neprùhledná tìlesa, hmotné pøekážky i vzdálenosti rychlostí myšlenky. Èím je perisprit jemnìjší a svìtlejší, tím jsou morální vlastnosti ducha vyšší a tím hodnotnìjší sdìlení získáme pøi komunikaci. Toto fluidické tìlo je starší než jeho nynìjší život, nezaniká, pøetrvává smrt a pøechází do dalšího života. Je výsledkem dlouhé minulosti duše a v nìm se hromadí získané zkušenosti našich minulých životù. Smrtí èlovìka konèí jen jeho fyzická schránka a zaèíná jeho nový život v duchovním svìtì. Když èlovìk umírá, dojde k odvtìlení duše. Ta se oddìlí od tìlesné hmoty, ale zùstane obalena svým fluidickým tìlem èili perispritem. V tomto stavu mùže pùsobit fluidicky na bytosti a vìci

4 6 Spiritizmus a minulé životy 7 hmotné a projevovat se pøi spiritistických seancích prostøednictvím média až do dne, kdy se znovu vtìlí. Astrální tìlo, které si po smrti duch ponechává, je pro nás neviditelné, ale duch je mùže uèinit viditelným, dokonce zhmotnit, jak k tomu dochází pøi zjeveních. Duch je tedy bytost nehmotná, ale v urèitých pøípadech ji lze zjistit zrakem, sluchem i hmatem. Pøi pøíchodu do duchovního svìta bude u každého èlovìka zhodnoceno, jak splnil svùj úkol na zemi z pohledu mravního principu spravedlnosti, dobrých i zlých skutkù. Potom bude duchu dopøán odpoèinek, respektive posmrtný spánek. Ten mùže trvat od nìkolika mìsícù až po nìkolik rokù. Teprve po tomto spánku se mùže duch projevit. Každý duch, podle svého morálního stavu a podle božských zákonù, bude uveden do pøíslušné sféry: V té nejnižší jsou nedokonalí duchové, u nichž pøevažuje hmota nad duchem. Ovládá je zlo a pøekážkami jejich polepšení jsou napøíklad nenávist, pýcha, závist, sobectví a podobnì. Tito duchové mají jen omezené znalosti duchovního svìta. Když navštíví seance, pak mohou o duchovním svìtì sdìlovat jen neúplné nebo nesprávné poznatky. Vyšší sféru obývají sice ještì nedokonalí duchové, ale dobøí, pro nìž je pøíznaèná pøevaha ducha nad hmotou a touha po dobru. Nejvyšší sféra náleží èistým duchùm vyššího øádu, kteøí již dosáhli nejvyššího stupnì dokonalosti. Tìmito sférami duchové postupnì procházejí podle toho, jak se oèiš ují. V duchovním svìtì se duch pøipravuje na další cestu do našeho materiálního svìta. Pøed znovuzrozením si duše v hrubých rysech sama urèuje svùj osud a v pozemských podmínkách si jej upravuje k dobrému nebo zlému podle své svobodné vùle. Zvolí si i své pøíští rodièe a tím i prostøedí, kde bude vyrùstat. Každé nové vtìlení znamená pro duši znovuzrození v tìle. Na Zemi má èlovìk splnit své poslání a tím i napravovat špatné skutky a provinìní z minulých životù. Takové porušení mravních zákonù postihuje k a r m a (karmický zákon), která byla lidstvu známa již let pø. Kristem. Podle ní je osud každého èlovìka závislý na dobrých a zlých èinech minulých životù i souèasného života. Pøitom je èlovìk vystaven rùzným zkouškám (neštìstí, katastrofy apod.) s cílem dosažení dalšího duchovního pokroku. Každý zlý skutek lze odèinit, možná ne v tomto, ale v dalších životech na Zemi. Když èlovìk splní své životní poslání a dosáhne dokonalosti, nepodrobuje se již životním zkouškám a již se nevtìluje. Svìt duchù a mravní zákony svìta podrobnì popsal na základì sdìlení vyšších duchù v Knize duchù (Zprávy ze záhrobí) Allan K a r d e c vlastním jménem H. L. Rivail, * 1804 v Lyonu, Studoval pøírodní vìdy a filozofii, byl mu udìlen titul doktora a profesora medicíny. V knize uvedl poznatky, které byly získány od duchù pøi spiritistických seancích, jako svìt a život duchù, úvahy o pøevtìlování, èinnost a poslání duchù, navrácení do tìlesného života a další. Je autorem i dalších knih Kniha médií, Kniha prostøedníkù, Nebe a peklo, Genesis a jiných. Právem je proto považován za zákonodárce spiritismu.

5 8 Spiritizmus a minulé životy 9 Zpùsoby spojení mezi svìtem živých lidí a svìtem duchù Spojení mezi naším a duchovním svìtem zprostøedkovávají média. Jsou to lidé s citlivìjším vnímáním, sdìlující pøi seanci myšlenky a názory duchù. Pøedpokladem èinnosti médií je bezúhonnost života a vzdìlávání se ve vìdì duchovna. m Lidé s mediálními schopnostmi se zpravidla projeví pøi prvních seancích. m Spiritistické seance má kroužek poøádat vždy na stejném místì, v urèitý den a pravidelnì zaèínat vždy ve stejnou hodinu. m Seance ovlivòuje i poèasí. Nejlepší pøístup do kroužku mají duchové pøi jasné veèerní obloze. Je však nutné se vyvarovat poøádání seancí pøi bouølivém poèasí, kdy mohou být pøitahovány síly zla. m Osvìtlení místnosti má být jen slabé, nejvhodnìjší je svíce nebo slabý elektrický zdroj. Ostré, silné elektrické svìtlo je naprosto nevhodné, ruší setkání, zhmotnìní a podstatnì ztìžuje duchùm pøístup do kroužku. Stejnì tak i kovové pøedmìty na stole. m Dosažení dobrých výsledkù oddalují také personální zmìny v kroužku, které vyžadují stálé pøizpùsobování se. m Seance má zaèít a konèit meditací nebo modlitbou, ètením z Bible nebo duchovní literatury. m Úèastníci seance mají zcela vylouèit touhu po zábavì, hmotné zájmy a roztøíštìnost myšlenek. Èistými úmysly a city by se mìli snažit uvést své myšlení do souladu s vyššími duchy. m Velmi zavádìjící by byly snahy pokoušet se využívat seancí ke svému materiálnímu prospìchu. Takový postup by vedl jen k hlubokému zklamání, protože tím pøivábíme duchy lehkomyslné, klamavé, nižšího øádu, kteøí se kolem nás rojí a pak nás oklamou a zavedou. Do takových seancí se vetøou opoždìní a vulgární duchové, zavdáme jim pøíèinu k posmìchu a upadneme do jejich obvyklých léèek. m Prostì, mìli bychom být velice opatrní, aby kroužek èi jednotlivec nepodlehl vlivu èerných stínù, jak bývají nazývány tyto bytosti v duchovním svìtì, jejichž symbolem je vše negativní a zlo. Èerný stín nás mùže zcela nenápadnì svést ke konání zlých skutkù nebo nás rùzným zpùsobem pronásledovat. Proto je na místì dùrazné varování: Nenavazovat lehkovážné kontakty s oním svìtem jen za úèelem zábavy! m Také nelze oèekávat od nìkolika seancí ohromné, pøesvìdèující výsledky. Ty pøijdou jedinì tenkrát, když se budeme seancí úèastnit delší dobu. m Spojení mezi svìtem živých lidí a svìtem duchù bylo známé již v nejdávnìjších dobách. S duchovnem je lze navázat nìkolikerým zpùsobem. Pohyby stolku Patøí mezi poèáteèní a nejznámìjší formu spiritistických seancí. Úèastníci seance usednou u lehèího stolku. Své ruce položí na kraj stolu tak, aby ruce byly spojeny malíèky. Po nìjaké dobì zapoène ve stolku praskání a chvìní, stolek se zaène hýbat a zvedat. Stolek mùže odpovídat na otázky, které jsou mu kladené, když napøíklad ano bude jeden úder nohou a ne dva údery nohou do podlahy. Tyto úkazy jsou pøipisovány tomu, že duchové èást svého univerzálního fluida mísí s fluidem vyzaøovaným médiem sedícím u stolku. Médium bývá mnohdy objeveno až u stolku, na základì vylíèených úkazù. Jiné, dokonalejší formy spojení se svìtem duchù vyplývají ze zpùsobu projevu média. Média se rozlišují na píšící, mluvící, kreslící a jasnovidná. V historii spiritismu náleží dominantní postavení v úlo-

6 10 Spiritizmus a minulé životy 11 ze médií ženám. Pøedevším je to dáno tím, že ženy jsou citlivìjší, a proto ideálními prostøednicemi mezi naším a duchovním svìtem. Píšící média vývojovì u mediumity zpravidla psaní pøedchází mluvení. Psaní je nejpohodlnìjší ze všech prostøedkù sdìlení. Médium pøi seanci drží v ruce tužku, jejíž špièka spoèívá na papíru, a èeká. Po urèité dobì pocítí v rameni a ruce chvìní a pudivá síla je náhle nutí k tomu, že kreslí na papír rùzné èáry a obrazce. Znaèky jsou nesouvislé, až v dalších sezeních se objeví jednotlivá slova a posléze celé vìty. Zpoèátku budou sdìlení krátká, pozdìji se objeví obsáhlé vzkazy a pouèení. Projevujícím se duchùm mùžeme klást rùzné otázky a vést diskuse o životì na zemi i v záhrobí. Píšící média se rozdìlují na: 1. Automatická myšlenky a vùle média jsou nezávislé na pohybu ruky. Médium je v transu a neví o tom, co píše. 2. Poloautomatická vìdí o tom, co píší, a slova jim pøicházejí na mysl ve stejném okamžiku, kdy se tvoøí na papíøe. Mluvící média jsou v kroužcích velmi rozšíøená. Pøi vyjadøování se èasto vyprávìjí vìci, které daleko pøesahují jejich znalosti a inteligenci. Duch zde pùsobí na ústroj øeèi a médium po skonèení projevu o nièem neví. Médium buï mluví, nebo píše, nìkdy i cizím jazykem, aèkoliv zná jen svùj mateøský jazyk. Také z úèastníkù seance nikdo ten cizí jazyk nezná. Proto je zcela vylouèena možnost sugesce. Kreslící média Jsou známé tzv. mediální kresby, provedené zpravidla tužkou nebo perem. Médium, které v normálním životì neumí kreslit, kreslí rùzné kvìty, ornamenty, listy, bizardní postavy, fantastické výtvory. Pøi spiritistickém kongresu, konaném v roku 1900 v Paøíži, byla vystavena nìkterá tato díla a vzbuzovala všeobecnou pozornost. Jasnovidná média objevují se již od starovìku (Pýthie v Delfách, Sibyla a další) odhalují minulost i budoucnost našeho života na základì vyšší duchovní síly. Existují i jiné zpùsoby spojení mezi naším a duchovním svìtem. Pøíklad jednoho z èasto používaných druhù spojení: Na papír do pùlkruhu napíšeme písmena abecedy. Vlevo pod písmeny vyznaèíme vìtší teèkou pøicházím, vpravo na druhém konci odcházím. Malá porcelánová mistièka (obrácená) se na okraji oznaèí ryskou, dá se na vyznaèený bod dole uprostøed a každý z úèastníkù seance položí na misku prst. Když pøijde do kroužku duch, miska se dá do pohybu a posune se na znaèku pøicházím nebo zaène pøímo oznaèovat jednotlivá písmena abecedy, z nichž se budou skládat celá slova. I když jde o zpùsob èasovì zdlouhavý, bylo takto získáno mnoho cenných sdìlení. Hlavním pøedpokladem úspìchu každé seance je, aby se jí neúèastnily osoby, které se tìmto vìcem posmívají, nevìøí jim nebo se jich bojí. Rovnìž ani ti, jimž jde jen o lehkovážnou zábavu. Vtìlení U média dochází ve stavu transu k tomu, že duše se jen na urèitou dobu vybaví ze své tìlesné schránky a v tìle média mùže nastat zámìna ducha. To je zjev vtìlení duchù. Duše zemøelého nebo spícího živého èlovìka mùže zaujmout místo ducha média a použít jeho hmotného organismu, aby se dorozumìla s pøítomnými osobami. Pøi vtìlení se zpravidla nejprve projevují ochranní duchové, dávající rùzné rady a pouèení o záhadách života a smrti. Naši zemøelí pøátelé s námi mluví ze záhrobí o zážitcích ze svého života, o životì v prostoru. Médium se probouzívá zmatenì a zvolna se rozptyluje. luidický vliv nižších duchù ale obtìžuje média, zpùsobuje jim nevolnost po dobu transu i bolesti hlavy.

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Komandor Edgar Armond

Komandor Edgar Armond Komandor Edgar Armond Tato knížeèka je výsledkem snahy o historicko-spirituální obnovu svìta, podloženou inspirací, tedy z duchovního svìta telepaticky získanou myšlenkou. A lidstvo chce nebo ne, svìtlo

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Poznáváme naše okolí a naše mìsto

Poznáváme naše okolí a naše mìsto 6. roè. ÈJ VV IC OSV VDO EGS MKV ENV MED Poznáváme naše okolí a naše mìsto Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Hlavním zámìrem bylo vytvoøit uèební pomùcku s øadou námìtù pro geografické poznání

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin 1 Všeobecn k ochran proti korozi Antikorozní prostøedky mají pøechodnì chránit kovové povrchy proti korozi a korozí se rozumí snížení kvality kovového materiálu, k nìmuž došlo chemickým nebo elektrochemickým

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI KTGORI - MLŠÍ STUNTI PNTOMINO - body o obrazce vlož všech dílù pentomina, a to tak, že vyznaèíš jejich obrys. Nìkteré hrany jsou už naznaèené. TRÈ - body o terèe vepiš èísla od po tak, aby na obou kružnicích

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek...

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek... Obsah Pár slov úvodem... 7 1. Charakteristika trvalek... 8 1.1 Všeobecné rozdìlení trvalek... 8 1.2 Zásady výbìru druhù pro naše podmínky... 8 1.3 Použití trvalek... 10 2. Pìstování trvalek... 12 3. Rozmnožování

Více

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy Jiøí Peèek, OK2QX Radioamatérský provoz a pøedpisy 2001 Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde Urèeno rádiovým posluchaèùm

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více