Miloš Brom. Eko konzult

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miloš Brom. Eko konzult"

Transkript

1 Miloš Brom Eko konzult

2 Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka se stále projevují rùzné nezdravé vášnì, napøíklad pýcha, lakomství, závist a podobnì. V tomto smìru lidstvo nepokroèilo, protože lidé jsou slabí, svedení a zavedení. Nechápou podstatu všech tìchto rùzných filozofií, s nimiž pøicházeli velcí myslitelé, jejichž cíl byl nejušlechtilejší: lidstvo duchovnì povznést. Pøi vtìlení se zpravidla nejprve projevují ochranní duchové, dávající rùzné rady a pouèení o záhadách života a smrti. Naši zemøelí pøátelé s námi mluví ze záhrobí o zážitcích ze svého života, o životì v prostoru. ISBN Miloš Brom, 2001 Eko-konzult, 2001 Tato kniha byla sepsána z podnìtu ochranných duchù, pravidelnì navštìvujících po desítky let naše seance. Od zaèátku spiritistického experimentování se pøi našich seancích vystøídalo velké množství duchù. Duchové stejnì jako lidé zde na zemi jsou buï dobøí, nebo zlí. Dobøí duchové nás pobízejí k dobru, zlí svádìjí ke zlu. Komunikace duchù s lidmi mohou být buï skryté (ponoukání k dobru nebo ke zlu), èi zjevné (øeè nebo psaní médií). Duchy je možné v kroužku vyvolávat buï jmenovitì, nebo jen trpìlivì èekat, kdo pøijde. Zvolili jsme tento druhý zpùsob a pøi seancích se postupnì støídali naši zemøelí pøíbuzní, pøátelé i neznámí, kteøí mohli nebo kterým bylo dovoleno pøijít. Hovory s nimi byly vždy zajímavé, pouèné, z našeho souèasného i posmrtného duchovního života. V samých poèátcích k nám pøicházeli triviální, èasto klamaví a vulgární duchové, obèas i cizinci. Po delší dobì nás pravidelnì navštìvovali dobøí, ochranní duchové, cílevìdomì vedoucí náš kroužek. Díky vytrvalosti a hluboké mlèenlivosti èlenù kroužku jsme postupnì získávali cenná sdìlení, týkající se života zde na zemi i v duchovním svìtì, mravních a filozofických otázek, vztahù mezi lidmi i našich minulých životù. Mnohdy jsme dostávali sdìlení v cizích øeèech, které z pøítomných nikdo neznal, což vyluèuje sugesci nìkterého z úèastníkù, jak èasto namítají odpùrci spiritismu. Naším vedoucím ochranným duchem byl bývalý cizí diplomat, pùsobící v Èeskoslovensku pøed druhou svìtovou válkou. Z jeho zpùsobu vyjadøování a všestranného, velice širokého rozhledu bylo zøejmé, že se jedná o bytost nadprùmìrnì inteligentní, s velkými všeobecnými znalostmi i souvztažnostmi tohoto i duchovního svìta. Doplòovali ho i další ochranní duchové, jejichž snahou bylo vychovávat nás ve vìdì duchovna, vést nás ke konání dobra a pozitivnímu

3 4 Spiritizmus a minulé životy 5 pùsobení na okolí. Nauèili nás poznávat zákonitosti duchovního svìta, orientovat se v otázkách života a smrti a poodhrnuli nám roušku tajemství našich minulých životù. Provázeli nás jako vìrní pøátelé, kteøí nikdy nezklamou a snaží se pomáhat. Nyní by u nìkoho ze ètenáøù v dnešním pøematerializovaném svìtì mohl vzniknout falešný dojem, že nám snad duchové sloužili jako dobøí džinové. Tak tomu není, protože jsme od nich nikdy nepožadovali nic, co by nám dopomohlo k materiálním ziskùm. Neptali jsme se jich, jaká èísla vsadit ve Sportce, abychom vyhráli, nebo jak získat v životì jiné materiální výhody. Akcent ochranných duchù byl vždy silnì morální, oèistný, vznešený, pomáhající a prosazující dobro. Myslím, že v tom je skryt podstatný dùvod toho, proè má spiritismus ve svìtì stále dost stoupencù. Protože v uplynulých desetiletích byla literatura pojednávající o spiritismu pro vìtšinu ètenáøù nedosažitelná, je kniha rozdìlena do tìchto hlavních èástí: O podstatì spiritismu, channelingu, elektronických hlasech, o nìkterých pouèných sdìleních duchù, o spiritismu a minulých životech. Sdìlení duchù jsou vždy uvádìna odlišným písmem, nebyla nijak mìnìna ani doplòována. Koneènou redakci rukopisu celé knihy si vyhradil vedoucí ochranný duch. Proto se mùžeme jen domnívat, že úèelem vydání této knihy bylo dále poodhalit lidem roušku tajemství mezi tímto a duchovním svìtem a napomáhat k tomu, aby se èlovìk zde na zemi snažil být lepší, prosazoval dobro, nezištnì pomáhal potøebným a splnil na zemi úkoly, jimiž byl pøed pøíchodem na svìt povìøen. I. Spiritismus latinsky duch je filozofický idealistický názor na svìt a vesmír, spoèívající na principech køes anství, doplnìný minulými životy, znovuzrozením, zákonem karmy a komunikací s duchy. Bùh jako nejvyšší bytost stvoøil Vesmír, je pøíèinou všech bytostí a vìcí, je vìèný, spravedlivý a dobrý. Božská síla je nesmírným zdrojem tepla, svìtla, univerzálního fluida. Duchové obývají nejen Zemi, ale celý Vesmír. Za urèitých podmínek je možné navázat spojení mezi naším hmotným svìtem a bytostmi neviditelného svìta. Každý èlovìk se skládá ze 3 èástí: 1. Tìlo hmotná schránka oživená duchem. 2. Duše vtìlený duch, usídlený v tìle. 3. Perisprit hmotná substance mezi duší a tìlem. Duch po smrti je obalen touto jemnou látkou, která se nazývá tìlem fluidickým nebo astrálním, po smrti je schránkou ducha a duchùm umožòuje pøekonávat neprùhledná tìlesa, hmotné pøekážky i vzdálenosti rychlostí myšlenky. Èím je perisprit jemnìjší a svìtlejší, tím jsou morální vlastnosti ducha vyšší a tím hodnotnìjší sdìlení získáme pøi komunikaci. Toto fluidické tìlo je starší než jeho nynìjší život, nezaniká, pøetrvává smrt a pøechází do dalšího života. Je výsledkem dlouhé minulosti duše a v nìm se hromadí získané zkušenosti našich minulých životù. Smrtí èlovìka konèí jen jeho fyzická schránka a zaèíná jeho nový život v duchovním svìtì. Když èlovìk umírá, dojde k odvtìlení duše. Ta se oddìlí od tìlesné hmoty, ale zùstane obalena svým fluidickým tìlem èili perispritem. V tomto stavu mùže pùsobit fluidicky na bytosti a vìci

4 6 Spiritizmus a minulé životy 7 hmotné a projevovat se pøi spiritistických seancích prostøednictvím média až do dne, kdy se znovu vtìlí. Astrální tìlo, které si po smrti duch ponechává, je pro nás neviditelné, ale duch je mùže uèinit viditelným, dokonce zhmotnit, jak k tomu dochází pøi zjeveních. Duch je tedy bytost nehmotná, ale v urèitých pøípadech ji lze zjistit zrakem, sluchem i hmatem. Pøi pøíchodu do duchovního svìta bude u každého èlovìka zhodnoceno, jak splnil svùj úkol na zemi z pohledu mravního principu spravedlnosti, dobrých i zlých skutkù. Potom bude duchu dopøán odpoèinek, respektive posmrtný spánek. Ten mùže trvat od nìkolika mìsícù až po nìkolik rokù. Teprve po tomto spánku se mùže duch projevit. Každý duch, podle svého morálního stavu a podle božských zákonù, bude uveden do pøíslušné sféry: V té nejnižší jsou nedokonalí duchové, u nichž pøevažuje hmota nad duchem. Ovládá je zlo a pøekážkami jejich polepšení jsou napøíklad nenávist, pýcha, závist, sobectví a podobnì. Tito duchové mají jen omezené znalosti duchovního svìta. Když navštíví seance, pak mohou o duchovním svìtì sdìlovat jen neúplné nebo nesprávné poznatky. Vyšší sféru obývají sice ještì nedokonalí duchové, ale dobøí, pro nìž je pøíznaèná pøevaha ducha nad hmotou a touha po dobru. Nejvyšší sféra náleží èistým duchùm vyššího øádu, kteøí již dosáhli nejvyššího stupnì dokonalosti. Tìmito sférami duchové postupnì procházejí podle toho, jak se oèiš ují. V duchovním svìtì se duch pøipravuje na další cestu do našeho materiálního svìta. Pøed znovuzrozením si duše v hrubých rysech sama urèuje svùj osud a v pozemských podmínkách si jej upravuje k dobrému nebo zlému podle své svobodné vùle. Zvolí si i své pøíští rodièe a tím i prostøedí, kde bude vyrùstat. Každé nové vtìlení znamená pro duši znovuzrození v tìle. Na Zemi má èlovìk splnit své poslání a tím i napravovat špatné skutky a provinìní z minulých životù. Takové porušení mravních zákonù postihuje k a r m a (karmický zákon), která byla lidstvu známa již let pø. Kristem. Podle ní je osud každého èlovìka závislý na dobrých a zlých èinech minulých životù i souèasného života. Pøitom je èlovìk vystaven rùzným zkouškám (neštìstí, katastrofy apod.) s cílem dosažení dalšího duchovního pokroku. Každý zlý skutek lze odèinit, možná ne v tomto, ale v dalších životech na Zemi. Když èlovìk splní své životní poslání a dosáhne dokonalosti, nepodrobuje se již životním zkouškám a již se nevtìluje. Svìt duchù a mravní zákony svìta podrobnì popsal na základì sdìlení vyšších duchù v Knize duchù (Zprávy ze záhrobí) Allan K a r d e c vlastním jménem H. L. Rivail, * 1804 v Lyonu, Studoval pøírodní vìdy a filozofii, byl mu udìlen titul doktora a profesora medicíny. V knize uvedl poznatky, které byly získány od duchù pøi spiritistických seancích, jako svìt a život duchù, úvahy o pøevtìlování, èinnost a poslání duchù, navrácení do tìlesného života a další. Je autorem i dalších knih Kniha médií, Kniha prostøedníkù, Nebe a peklo, Genesis a jiných. Právem je proto považován za zákonodárce spiritismu.

5 8 Spiritizmus a minulé životy 9 Zpùsoby spojení mezi svìtem živých lidí a svìtem duchù Spojení mezi naším a duchovním svìtem zprostøedkovávají média. Jsou to lidé s citlivìjším vnímáním, sdìlující pøi seanci myšlenky a názory duchù. Pøedpokladem èinnosti médií je bezúhonnost života a vzdìlávání se ve vìdì duchovna. m Lidé s mediálními schopnostmi se zpravidla projeví pøi prvních seancích. m Spiritistické seance má kroužek poøádat vždy na stejném místì, v urèitý den a pravidelnì zaèínat vždy ve stejnou hodinu. m Seance ovlivòuje i poèasí. Nejlepší pøístup do kroužku mají duchové pøi jasné veèerní obloze. Je však nutné se vyvarovat poøádání seancí pøi bouølivém poèasí, kdy mohou být pøitahovány síly zla. m Osvìtlení místnosti má být jen slabé, nejvhodnìjší je svíce nebo slabý elektrický zdroj. Ostré, silné elektrické svìtlo je naprosto nevhodné, ruší setkání, zhmotnìní a podstatnì ztìžuje duchùm pøístup do kroužku. Stejnì tak i kovové pøedmìty na stole. m Dosažení dobrých výsledkù oddalují také personální zmìny v kroužku, které vyžadují stálé pøizpùsobování se. m Seance má zaèít a konèit meditací nebo modlitbou, ètením z Bible nebo duchovní literatury. m Úèastníci seance mají zcela vylouèit touhu po zábavì, hmotné zájmy a roztøíštìnost myšlenek. Èistými úmysly a city by se mìli snažit uvést své myšlení do souladu s vyššími duchy. m Velmi zavádìjící by byly snahy pokoušet se využívat seancí ke svému materiálnímu prospìchu. Takový postup by vedl jen k hlubokému zklamání, protože tím pøivábíme duchy lehkomyslné, klamavé, nižšího øádu, kteøí se kolem nás rojí a pak nás oklamou a zavedou. Do takových seancí se vetøou opoždìní a vulgární duchové, zavdáme jim pøíèinu k posmìchu a upadneme do jejich obvyklých léèek. m Prostì, mìli bychom být velice opatrní, aby kroužek èi jednotlivec nepodlehl vlivu èerných stínù, jak bývají nazývány tyto bytosti v duchovním svìtì, jejichž symbolem je vše negativní a zlo. Èerný stín nás mùže zcela nenápadnì svést ke konání zlých skutkù nebo nás rùzným zpùsobem pronásledovat. Proto je na místì dùrazné varování: Nenavazovat lehkovážné kontakty s oním svìtem jen za úèelem zábavy! m Také nelze oèekávat od nìkolika seancí ohromné, pøesvìdèující výsledky. Ty pøijdou jedinì tenkrát, když se budeme seancí úèastnit delší dobu. m Spojení mezi svìtem živých lidí a svìtem duchù bylo známé již v nejdávnìjších dobách. S duchovnem je lze navázat nìkolikerým zpùsobem. Pohyby stolku Patøí mezi poèáteèní a nejznámìjší formu spiritistických seancí. Úèastníci seance usednou u lehèího stolku. Své ruce položí na kraj stolu tak, aby ruce byly spojeny malíèky. Po nìjaké dobì zapoène ve stolku praskání a chvìní, stolek se zaène hýbat a zvedat. Stolek mùže odpovídat na otázky, které jsou mu kladené, když napøíklad ano bude jeden úder nohou a ne dva údery nohou do podlahy. Tyto úkazy jsou pøipisovány tomu, že duchové èást svého univerzálního fluida mísí s fluidem vyzaøovaným médiem sedícím u stolku. Médium bývá mnohdy objeveno až u stolku, na základì vylíèených úkazù. Jiné, dokonalejší formy spojení se svìtem duchù vyplývají ze zpùsobu projevu média. Média se rozlišují na píšící, mluvící, kreslící a jasnovidná. V historii spiritismu náleží dominantní postavení v úlo-

6 10 Spiritizmus a minulé životy 11 ze médií ženám. Pøedevším je to dáno tím, že ženy jsou citlivìjší, a proto ideálními prostøednicemi mezi naším a duchovním svìtem. Píšící média vývojovì u mediumity zpravidla psaní pøedchází mluvení. Psaní je nejpohodlnìjší ze všech prostøedkù sdìlení. Médium pøi seanci drží v ruce tužku, jejíž špièka spoèívá na papíru, a èeká. Po urèité dobì pocítí v rameni a ruce chvìní a pudivá síla je náhle nutí k tomu, že kreslí na papír rùzné èáry a obrazce. Znaèky jsou nesouvislé, až v dalších sezeních se objeví jednotlivá slova a posléze celé vìty. Zpoèátku budou sdìlení krátká, pozdìji se objeví obsáhlé vzkazy a pouèení. Projevujícím se duchùm mùžeme klást rùzné otázky a vést diskuse o životì na zemi i v záhrobí. Píšící média se rozdìlují na: 1. Automatická myšlenky a vùle média jsou nezávislé na pohybu ruky. Médium je v transu a neví o tom, co píše. 2. Poloautomatická vìdí o tom, co píší, a slova jim pøicházejí na mysl ve stejném okamžiku, kdy se tvoøí na papíøe. Mluvící média jsou v kroužcích velmi rozšíøená. Pøi vyjadøování se èasto vyprávìjí vìci, které daleko pøesahují jejich znalosti a inteligenci. Duch zde pùsobí na ústroj øeèi a médium po skonèení projevu o nièem neví. Médium buï mluví, nebo píše, nìkdy i cizím jazykem, aèkoliv zná jen svùj mateøský jazyk. Také z úèastníkù seance nikdo ten cizí jazyk nezná. Proto je zcela vylouèena možnost sugesce. Kreslící média Jsou známé tzv. mediální kresby, provedené zpravidla tužkou nebo perem. Médium, které v normálním životì neumí kreslit, kreslí rùzné kvìty, ornamenty, listy, bizardní postavy, fantastické výtvory. Pøi spiritistickém kongresu, konaném v roku 1900 v Paøíži, byla vystavena nìkterá tato díla a vzbuzovala všeobecnou pozornost. Jasnovidná média objevují se již od starovìku (Pýthie v Delfách, Sibyla a další) odhalují minulost i budoucnost našeho života na základì vyšší duchovní síly. Existují i jiné zpùsoby spojení mezi naším a duchovním svìtem. Pøíklad jednoho z èasto používaných druhù spojení: Na papír do pùlkruhu napíšeme písmena abecedy. Vlevo pod písmeny vyznaèíme vìtší teèkou pøicházím, vpravo na druhém konci odcházím. Malá porcelánová mistièka (obrácená) se na okraji oznaèí ryskou, dá se na vyznaèený bod dole uprostøed a každý z úèastníkù seance položí na misku prst. Když pøijde do kroužku duch, miska se dá do pohybu a posune se na znaèku pøicházím nebo zaène pøímo oznaèovat jednotlivá písmena abecedy, z nichž se budou skládat celá slova. I když jde o zpùsob èasovì zdlouhavý, bylo takto získáno mnoho cenných sdìlení. Hlavním pøedpokladem úspìchu každé seance je, aby se jí neúèastnily osoby, které se tìmto vìcem posmívají, nevìøí jim nebo se jich bojí. Rovnìž ani ti, jimž jde jen o lehkovážnou zábavu. Vtìlení U média dochází ve stavu transu k tomu, že duše se jen na urèitou dobu vybaví ze své tìlesné schránky a v tìle média mùže nastat zámìna ducha. To je zjev vtìlení duchù. Duše zemøelého nebo spícího živého èlovìka mùže zaujmout místo ducha média a použít jeho hmotného organismu, aby se dorozumìla s pøítomnými osobami. Pøi vtìlení se zpravidla nejprve projevují ochranní duchové, dávající rùzné rady a pouèení o záhadách života a smrti. Naši zemøelí pøátelé s námi mluví ze záhrobí o zážitcích ze svého života, o životì v prostoru. Médium se probouzívá zmatenì a zvolna se rozptyluje. luidický vliv nižších duchù ale obtìžuje média, zpùsobuje jim nevolnost po dobu transu i bolesti hlavy.

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin 1 Všeobecn k ochran proti korozi Antikorozní prostøedky mají pøechodnì chránit kovové povrchy proti korozi a korozí se rozumí snížení kvality kovového materiálu, k nìmuž došlo chemickým nebo elektrochemickým

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI KTGORI - MLŠÍ STUNTI PNTOMINO - body o obrazce vlož všech dílù pentomina, a to tak, že vyznaèíš jejich obrys. Nìkteré hrany jsou už naznaèené. TRÈ - body o terèe vepiš èísla od po tak, aby na obou kružnicích

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH

DESIGN manual 01 ZNAÈKA BAREVNOST TISKOVINY OBSAH OBSAH 01 ZNAÈKA 01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 02 JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ 03 ÈERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 04 PROVEDENÍ V MATERIÁLU 05 NA PODKLADOVÉ PLOŠE 06 ROZKRES 07 OCHRANNÁ ZÓNA 08 ZAKÁZANÉ VARIANTY 02 PÍSMO 01 ZÁKLADNÍ

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více