nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky"."

Transkript

1 d6stka 180 Sbirka z6konri / 2ol3 Strana VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d, Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi ve znini pozdej5ich piedpisri, pro rieetni iednotky, u kterfch hlavnim piedmetem iinnosti neni podnik6n( pokud riltuji v soustave podvojn6ho feetnictvi, ve zneni pozdeisich piedpisri elr VyhliSka E. 504/2002 Sb., krerou se prov6deji nekter6 ustanoveni zilkona E. 563/1991Sb., o ridetnicwi ve zneni pozdejsich piedpisri, pro rieetni jednotky, u kter-.ich hlavnim piedmetem dinnosti neni podniksni, pokud ridtuji v soustavd podvojn6ho riietnicwi ve zn6nf vyhlisky E. 476/2003 Sb., vyhlisky E. 548/2004 Sb., vyhlisky t.400/2005 Sb. a vyhliiky E.47r/2OOg Sb., se menf takto: 1. V S 2 odst. 1 pismeno b) zni:,,b) spolky podle oblansk6ho zikoniku,". Poznimka pod 6arou d. 2 se zru5uje, a to vderne odkazu 2. V S 2 odst. 1 se pismeno f) vietne poznfimky pod darou d. 6 zru5uje. Dosavay'ni pismena g) ai) j) se oznadujf jako pismena f) fi. i). 3. V S 2 odst. 1 se slovo,,a* nahrazuje d6rkou a na konci textu pismene f) se dopliujf slova,,a ristavy podle obdansk6ho zikoniku". Poznimka pod darou i. 7 se zrusuje, a to veerne odkazu na pozn6mku pod Earou. 4. V S 2 odst. 1 se na konci texru pismene d dopliuji slova.podle obdansk6ho zilkoniku". Ministerswo financi stanovi podle $ 37b odst V S 4 odst. 4 se slova,,, kter6 zah6ji svoji Einnost," nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- zilkona a. 563/1991 Sb., o ridetnicwi, ve zneni zilkona 8.437/2003 Sb. a z6kona E.304/2008 Sb., k provedeni zenin. $ 4 odst. 2, S 14 odst. 1, g 18 odst. 4: 7, V S 7 odst. 2 se slova,,od ddstky stanovenl, z6- konem o danich z piijm:io (dile jen,,technick6 zhodnoceni"), a to pii splneni povinnosti uvedenfch v odstavci 1" nahrazuji slovy., a to od vyle oceneni stanoven6ho pro vykazovini jednotliv6ho dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku v polozce,,a.i. Dlouhodoby nehmotnf majetek celkem" podle odstavce 1". 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky". 9. V S 8 odst. 1 se slovo,,zbolim* nahrazuje slovem,,zisobami" a na konci odstavce se dopliuje veta,,tato polozka neobsahuje soud6sti pozemku, kter6 jsou odpisoviny a vykazuji se jako majetek nebo jeho disti v polozk6ch,,a.ii.3. Sravby",,,A.II.5. PEstitelsk6 celky rvalfch porostri",,,a.ii.8, Ostatni dlouhodobf hmotnf majetek" podle odstavce 10 pfsmen a) a d).". 10. V S 8 odst. 2 se za slova,,a obdobnf" vklddd slovo,,hmotnf". 11. V S 8 odst.4 se za pismeno a) vkl6di nov6 pismeno b), kter6 zni:,,b) prdvo stavby, pokud neni zilmerem ridetni jednotky realizovat stavbu vyhovujici prdvu stavby a proto neni vykazovdno jako souddst oceneni stavby podle pismene a) nebo jako soui6st oceneni v rimci polozky,8.i. Zisoby'.". Dosavadni pismena b) ai: g) se oznaiuji jako pismena c) PoznSmka pod darou d. 8 se zrusuje, a to vietne odkazfi ai. h). 12. V S 8 odst. 4 pism. e) se slova,podle zvl63tniho privniho piedpisu" nahrazu)i slovy, ; v piipade 5. V S 2 odst. 1 pism. i) se slovo,,spoleenosti" nahr azuje slovem,,korporacf ". spoleinfch d6sti nemovit6 veci, vdetne spoluvlastnic-

2 Strana7842 Sbirka zdkonri / iistka 180 k6ho podilu na pozemku, se pouiije odstavec 1 obdobne". 13. V S 8 odst. 5 rivodni d6sti ustanoveni se za slova,,a.ii.4. Samostatnl* vkl6d6 slovo,,hmotn6" a za slova,,veci a soubory" se vk16d6 slovo,,hmotn'ich". 14. V S 8 odst. 5 pism. a) se za slovo,,samostarn6" vilddl, slovo,,hmotn6o, za slovo,,samostatn6" se vklidri slovo,hmotn6' a za slova,,veci a soubory" se vklid6 slovo,hmotnich'. 15. V S 8 odst. 6 rivodni idsti ustanoveni se za slova,,a.ii.4. Samostatn6" vklildi slovo,,hmotn6u, za slova,,veci a soubory" se vklidi slovo,,hmotnfch", slova,,a to od ESstky stanoven6 zikonemo danich z piiy'mri, pokud ridetnf jednotka mi privo o nem ridtovat a odpisovat jej" se nahrazuji slovy,a to od rnise oceneni stanoven6ho pro vykazovf"n jednotliv6ho dlouhodob6ho hmotn6ho majetku v polozk6ch,,a.ii.3. Stavby" a,a.ii.4. Samostatn6 hmotn6 movit6 veci a soubory hmomfch movit'-ich veci**, Pozndmka pod Earou I. 15 se zrusuje. 16. V S 8 odst. 6 pismeno a) zni,,a) majetku uveden6ho v $ 28 odst. 5 zikona,". 17. V S 8 odst. 9 se za slovo,,obsahuje" vklidi slovo,,hmotni'n a za slova,,popiipade soubory" se vklidi slovo,,hmotnfch'. 18. V S 8 odst. 10 pfsm. c) se za slova,,a.il4. Samostatn6" vklldl, slovo,,hmotn6* a za slova,,veci a soubory" se vklddri slovo,,hmotnfch'. 19. V S 8 se na konci odstavce 10 teeka nahrazuje dirkou a doplnuje se pismeno d), kter6 zni:,,d) vecni biemena k pozemku a stavbe s rfjimkou ilivaciho priva, pokud nejsou vykazoviia jako soudist ocenenf polozky,,a.ii.3. Stavby" nebo jako soudist oceneni v rimci polozky,,8.i. 26- soby".". 20. V S 8 odst. 12 se za slova,,dlouhodobl z6- lohy" vklidaji slov4 -a zivdavl<y". 21. V S 9 odst. 1 pism. a) se slovo,,spolednostio nahr azaje slovem,,korporaci". 22. V S 9 odst. 2 se slova,,zvl65tniho pr6vniho piedpisul6)," naltrazuli slovy,,z6kona o obihodnich korporacich". Pozndmka pod darou d. 16 se zru5uje. 23. V S 9 odst. 5 se slovo,,pfrjdky" nahrazuje slovem,,zipijlky" a slovo,prijiky" se nahrazuje slovy.zejm1na zipillky". 24. V S 9 odst. 6 se slovo,,prijiky" nahrazuje slovem,,zipijeky" a za slovo,,obsahuje" se vklidd slovo,zejm6,na", 25. V S 9 odst. 7 se za slovo,pronijmf v[6'di slovo,,hmotnfch". 26. V S l0 se za slova,,opr6vky k samostatnfm" vklddi slovo,,hmotnym' a za slova ovecem a soubonim" se vklddd slovo,,hmotnfch". 27. V S 11 odst. 1 pism. f) se za slovo,,dal5i' vk16d5, slovo,,hmorn6". 28. V S 11 odst. 7 se za slova,,obsahtje zejm6na" vklddd slovo.hmotn6" a slovo,,nemovitosti" se nahrazuje slovy,,nemovit6 veci". 29. V S 11 odst. 8 se za slova,obsahuje zejm6na" vklddi slovo,,hmotn6*. 30. V S 11 odst. 9 se za slova,,dlouhodobl z6- lohy" vklddaji slova,,a zivdavky*. 31. V S 12 odst. 4 se za slova,,kr6rkodob6 zllohy" vklidaji slova,,a zdvdavky" a za slova.neuvideji zdlohy" se vklidaji slova,,a zivdavky", 32. V S 14 odst. 4 se slova,,pievodu nemovirostf" naluazuji slovy,,nabyti nemoviqfch veci". 33.VS15odstavec1zni,,(1) Poloika,,B.II.14. Pohledivky za spoledniky sdruzen;imi ve spolednosti" obsahuje kr6tkodob6 i dlouhodob6 pohiedrivky vzrl,l<16 z Einnosti ridetnf jednotky ve spolelnosti, kter6 nemi privnt osobnosg na zl[ade smlouvy o spolednostitzavienl, podle obdansk6ho z6koniku za osutnimi spolednfky sdruzenfmi v t6to spolednosti.". Pozndmka pod iarou d. 19 se zrusuje, a to vdetne odkazri 34. V S 15 odst. 4 se za slovo,z6lohy" vklsdaji slova,,a zivdavky". 35. V S 16 odst.3 se za slova,,na rietech v bank6ch" vkl6dajf slova,nebo u spoiitelnich a rivernich druistev" a za slova,,pokud banka" se vklsdajf slova,,nebo spoiitelni a rivernf druzstvo". 35. V S 16 odsl 7 se slova,,bankovnimi ridry" nahrazuji slovy,,ridty v bankdch nebo u spofitelnich a rivernich druzstev". 37. V S 20 odst. 1 se slovo,,bankovnf" zru5uje

3 edstka 180 Sbirka zikonri / 2013 Strana7843 a slova,,poskytnut6 bankou pii eskontu smenek" se zruiuji. 38. V S 20 odst. 3 se za slova,,o prondjmu" vkldd6, slovo,,hmotnj,ch". 39. V S 20 odst. 4 se za slova,,piijaty'ch zdloh" vklidaji slova,a zfvdavki'. 40. V S 20 odst. 7 se slovo,,prijiky* nalvazuje slovem,ziptleky". 41. V S 21 odst. 1 se ve vdte prvni a druh6 slovo.ziv azky* naltr aziu4 e slovem 42. V S 21 odst.2 se slovo nz6vazky" nahrazuje slovem 43. V S 21 odst. 3 se za slova,,piijarych ziloh" vklddaji slova,,a zdvdavkti"., 44. V S 21 odst. 4 se slova.zivazky k nahrazuji 45. V S 22 odst. L se slova,,zdvazky k" nahrazuji slovem,,dluhy* a veta druhd se zruiuje. 46. V S 22 od,st,2 se slovo -z6vazky" naltrazuje slovem,,dluhy'. 47. V S 22 odst.3 se slova.zdvazky k" nahrazuji slovem,,dluhy'. 48. V S 23 odst. 1 se slovo,z6vazky" nahrazuie 49. V S 23 odst. 2 se slovo,zivazkyn nalvazuje 50. V S 23 odst.3 se slovo,zivazky" nahrazuje 51, V S 23 odst.4 se slovo,zivazky" nahrazuje slovem,,dluhy', slova,,pievodu nemovitosti" se nahrazuji slovy,,nabyti nemovit'_ich vdcf" a slova.z6vazky k" se nahrazuli 52. V S 23 odsr. 5 se slovo.zivazkyn nahrazuje slovem,,dluhy'. 53. V S 24 odst. 1 se slovo,zivazkyn nahrazuje slovem,,dluhy* a slovo',,spoleinosti" se nahrazuje slovem,,korporaci". 54. V S 24 od,stavec 2 zni:,,(2) PoloZka,,B.III.15. Zdvazky ke spolednikrim sdruzenfm ve spolednosti" obsahuje kr6tkodob6 a dlouhodob6 dluhy vznikl6 z dinnosti ridetni jednotky ve spolednosti, kterd nem6 privnf osobnost, na zi,hade smlouvy o spolednosti uzavien6 podle obdanskdho z6- koniku k ostarnim spolednikrim sdruzenfm v t6ro spolednosti.". 55. V S 24 odst. 4 se slovo,zivazky* nalvazuje slovem,,dluhy" a slova,,zdvazky k" se nahrazuji slovem 55. V S 24 odst. 5 se slova,,poskymut6 bankou.. zru5uji. 57. V S 24 odst. 6 se slova,,poskytnut6 bankou pii eskontu smenek" zru5ujf. _ 58. V S 24 odst. 10 se slovo,z6vazky" nalvaztje slovem 59. V S 26 odst. 3 pfsm. c) se slova,,z6,vazkykpiislusn;im institucim" nalvazuli slovem -,,ndklady;,. 60. V S 26 odst. 5 pism. h) se slova,,bankovni poplatky" nahrazuji slovy,,poplatky souvisejici s vedenim ridtri u bank nebo spoiitelnich a rivernich druzstev". 61. V S 26 odst. 10 se slovo,,subjektiviry., nahrazuje slovem,,osobnosti" a slova,a ndjemn6' se nahrazuji slovy,,, ndjemn6 a pachtovn6". 62. V S 27 odst.4 pism. g) se slovo,,z6vazk&* nahr azuj e slovem,,dluhri ". 63. V S 27 odst.5 pism. d) se slovo,,dividendy" nahrazuje slovy,,podily na zisku". 64. V S 27 odst.s pism. f) se slovo,,dividend.. nahrazuje slovy,,podihi na zisku". 65. V S 27 odst.7 se slovo.zivazek- nahrazuje slovem,,dluh" a slova -z6vazky k" se nahrazuji slovem 66. V S 30 odst. 1 pism. a) se slovo,,subjektivitou" nahrazuje slovem,,osobnosti". 67. V S 30 odst. 1 pism. g) se slovo,,zivazkin nalvazuje slovem,,dluhi". 68. V S 30 odst. 1 pism. k) se slovo,,zivazki nalv azuj e slovem,, dluhri ". 69. V S 30 odst. 1 pism. n) se slovo,,zivazki" nahraztje slovem,,dluhri". 70. V S 30 odst. 1 pism. p) se za slova,,v,y'ii zdl.oh,, vklidi slovo,,, zivdavkif a slovo.zdvazcich' se nahr azuj e slovem,,dluzich". 71. V S 30 odst. 1 pism. t) se slovo,,bankovnich'. zru5uje. 72. V S 32 odst. 1 rivodni desd ustanoveni se za

4 Strana 7844 Sbirka zilkoni E. 471 / 201,3 edstka 180 slova,,hmotn6ho majetku" vklddaji slova,,nebo jeho ddsti". 73. V S 32 odst. 1 pism. g) se slova,,nebo n6jemci nemovitosti' nabrazuji slovy,, ndjemci nebo pacht'.iii nemovit6 veci". 74. V S 32 se na konci odstavce 1 tedka nahrazuje dirkou a dopliuje se pismeno l), kter6 znit,,1) privo stavby, pokud je zimerem ridetni jednotky reahzovat stavbu vyhovujicf pr6vu stavby, a proto nenf privo stavby vykazovsno podle $ 8 odst.4 pism. b) nebo neni souddstf oceneni v r6mci polozky,,b.i. Zisoby".". 75. V S 32 odst. 2 pism. b) se za slovo,n6jemce" v$idaji slova,,nebo pachriie" a za slovo,,najat6ho" se vhidaji slova,,nebo propachtovan6ho". 76. V S 32 se za odstavec 2 vkl6d6, nov'y' odstavec3,ktery zni V pffpade pozemku vykazovan6ho v polozce,,a.ii.1. Pozemky" ndklady spojen6 s poiizenim "(3) dlouhodob6ho hmotn6ho majetku podle odstavce 1 vykazovan6ho v polozkich,,a.ii.3. Stavby",,,A.II.5. PEstitelskd celky trvalych porosttr" a,,a.ii.8. Ostatni dlouhodobf hmotn;f majetek" podle g 8 odst. 10 pism. d).". Dosavadni odstavce 3 ai. 6 se oznaeuji jako odstavce 4 ai V S 32 odst. 4 se za slova,,prfibehu nijmu" vklildaji slova,,nebo pachtu". 78. V S 32 se za odstavec 4 vklidi novy odstavec 5, ktety znt:,,(5) Technickfm zhodnocenim se roztmi zilsahy do dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku nebo dlouhodob6ho hmotn6ho majetku, kter6 maji za nisledek zmenu jeho 6ielu nebo technickfch parametr&, nebo rozliieni jeho vybavenosti nebo pouzitelnosti, vdetne ndstaveb, pffstaveb a stavebnich fprav, pokud vynalo- Len6 niklady dosihnou oceneni stanoven6ho pro vykazovini jednotliv6ho dlouhodob6ho majetku podle $ 7 odst. 1 nebo $ 8 odst. 6. Ndklady vynalozenfmi na technick6 zhodnoceni se rozumi souhrn ndkladri na dokondenl zisahy do jednotliv6ho dlouhodob6ho majetku za fieetni obdobi.". Dosavadni odstavce 5 ai.7 se oznaduji jako odstavce 6 tz V S 32 se dopliujf odstavce 9 ai. 12, kteft zneji:,,(9) Souvisf-li prdvo stavby s vice stavbami, vsrupuje do ndkladri souvisejicich s poiizenim stavby pomerni Edst hodnoty priva stavby. (10) V piipade poiizeni prriva stavby ke stavbe po okamziku jejiho uvedeni do ulivini podle $ 8 odst. 13 jsou ndklady souvisejici s poiizenim prdva stavby sou- Eisti ocenenf technick6ho zhodnoceni t6to stavby podle odstavce 5. (11) V piipade ziniku stavby vyhovujici privu stavby se privo stavby, kter6 je souddsti oceneni t6to stavby, nevyiantle; ustanoveni o naplneni ridetnich metod v souvislosti s naplnenim $ 26 odst. 3 zdkona timto nejsou dotdena. (12) ZanrkneJi privo stavby pied dobou, na kterou je prdvo stavby ziizeno, a soudasne 1e z{tzeno nov6 prdvo stavby ve prospech stejn6 ridetni jednotky, nedochini k vyiazeni zanikl6ho prdva stavbn piipadne stavby vyhovujici prdvu stavby a odstavec 1 pismeno f) se pouzije obdobne.". 80. V S 38 odst. I se za slova,hmotn'y' majetek odpisovanf" vklldaji slova,,nebo jejich ddsti". 81. V S 38 se za odstavec 3 vklddd nov'y' odstavec 4,kteri zni:,,(4) Pokud je piedpoklddanri doba uliv6ni stavby vyhovujici pr6vu stavby krat5i nez sjednani doba" na kterou je privo stavby ziizeno, riiemf jednotka v odpisov6m pl6nu zohledni pffpadnou hodnoru priva stavby pii vyiazeni stavby. Pokud je sjednan6 doba, na kterou je privo stavby ziizeno, krat5i nez piedpoklidani d,oba tlivs,ni stavby vyhovujici privu stavby, ridetni jednotka v odpisov6m pl6nu tuto skutednost zohledni piipadnou hodnotu stavby pii jejim vyiazeni.". Dosavadni odstavce 4 ai,70 se oznaeujijako odstavce 5 ai V S 38 odst. 6 se za slovo,,n6jemce" vkl6daji slova,,nebo pacht'y'i". 83. V S 38 odst. 8 se slovo,,nemovitostem" nahrazuje slovy,,nemovitfm vecem" a slovo,,nemovitost" se nahrazuje slovy,,nemovitd vec", 84. V S 39 se vklfdd nov6 pismeno a), kter6 zni,,a) pozemky,". Dosavadni pismena a) ai.h) se oznaeuji jako pismena b) ai. i).

5 idstka 180 Sbirka z1,,koni E. 471 / 2013 Strana V S 39 pism. b) se za slovo,,obdobn6" vklidi slovo,,hmotn6". 86. V S 41 odst.2 se slovo,z6vazki" nahraztje slovem,,dluhri" a slovo,zivazl<y" se nahrazuje slovem 87. V S 42 odst.2 se slovo,zdvazki" nahraztje slovem,,dluhri'. 88. VS 42apism. b)seslovo,,zdvazky" nahrazuje 89. V S 42b odst. 7 se za slova,,spoleine s veci" vklidd slovo,hmotnou". 90. V pifloze d. 1 disti AKTIVA se v polozce A.II.4. za slovo,,samostatn6" vkl6di slovo,,hmotn6" a za slovo,,soubory" se vklidi slovo,,hmotnfch". 91. Y plfloze d. 1 disti AKTIVA se v polozce A.III.4. slovo,,prijdky* naltrazuje slovem,,zdprijdky". 92. Y piiloze d. 1 d6sti AKTIVA se v polozce A.III.5. slovo,,prijdky" nahrazuje slovem,,ziprijdky'. 93. Y piil,oze E. 1 d6sti AKTIVA se v polozce A.IV.7. za slovo,,samostatnim" vkl6d6 slovo,,hmotnfm" a za slovo,,souborrim" se vklidi slovo,,hmotnfch". 94. Y piiloze d. 1 d6sti AKTIVA se v polozce B.IL14. slova,,ridastnfky sdruzeni" nahrazuji slovy,,spoleiniky sdruzenymi ve spolednosti". 95. Y piiloze d. 1 d6sti PASIVA se v polozce B.III.15. slova,,k feastniktm sdruzeni" nahrazuji slovy,,ke spolednikrim sdruzenfm ve spolednosti". 96. Y piiloze d. 3 6dtov6 tiide 3 rietov6 skupine 35 se slovo,,sdruzenim" nahrazuje slovem,,spolednosti". 97. Y piiloze d. 3 riitov6 dfde 3 riitov6 skupine 36 se slovo,,sdruzenim" nahranle slovem,,spolednosti". 98. V pifloze E. 3 v ndzvu ridtovl tiidy 9 se slovo,ptjeky" nahrazuje slovem "zdpillky". it. n Piechodn6 ustanoveni Ustanoveni vyhlisky E. 504/2002 Sb., ve zneni ridinn6m ode dne nabyti fdinnosti t6to vyhl65ky, se pouliji poprv6 v ridetnim obdobi zapoeatlm 1. ledna 2014 a pozdeji. ct. tu Ijiinnost Tato vyhldika nabj"ri ridinnosti dnem 1. ledna Ministr: Ing. Fischer, CSc., v. r.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 467. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ROZVAHA. 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn AKTIVA CELKEM. 5 Drobny dlouhodobi nehmotny majetek

ROZVAHA. 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn AKTIVA CELKEM. 5 Drobny dlouhodobi nehmotny majetek ROZVAHA 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn Obec Slavde: le)ooz+stzg; Slavde 52, 374 01 Slav6e Obec nebo m6stsk6 d5st hlavniho mesta Prahy Piedmdt dinnosti:

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H : 473. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt AKTIVA CELKEM Ndzev polozky Obec LuZn6; teo OOSO+OZZ; Luind 230, 756 11 LuZn6 Zatim neurdeno PiedmEt Einnosti:

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 2012

PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 2012 PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 1 drulstvo Ohndn{ - N{zw fletnfjednotlqy: B5rtov6 Prtvnlfome: dnbtvo Sldlo: Ohndnf 1335 Pnhe 4 l,lll 5ttffi3 rco: 7, drulstvo obecnf uoa"ln l.l Charakteristikaspolednosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : 403. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27 I vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn 0039 86 a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3..05 9:3'.7 UCETNI OBDOBI poloikyr - eezr,le rvrrnufe BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PRiLOHA pnispevxove oncnrur,ace

PRiLOHA pnispevxove oncnrur,ace A.1. Informace podle g 7 odst. 3 z6kona PRiLOHA pnispevxove oncnrur,ace MateiskS Skola; leo 75000881; 373 21 Slavie 55 PledSkolni zalizeni Ptedm t einnosti: sestavena k31.12.2013 (v Kd, s plesnosti na

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

{* rcovts CTSXN TELEVIZE

{* rcovts CTSXN TELEVIZE {* rcovts CTSXN TELEVIZE Zprdva auditora o ovdieni utetni zdv rky k 31. nrosinci 2011 Jt av rcovls. ZprSva nezsvisl6ho auditora pro Radu desk6 televize Ndzev spolednosti: Ceskd televize Identifikadnidislo:

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den 31.12.2013 Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE i. 3/2015 o syst6mu shromazd'ov6ni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivhni a odstrafiovini komunilnich odpadfi a syst6mu nakl6ddni se stavebnim odpadem Zastupitelstvo

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona K 31.8.2011 změna postupu účtování ONM a OHM. V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. pořízení

Více

Rozvaha PRISPEVKOVE ORGANIZACE. sestavend k 31.12.2013 BEZNE OBDOBI BRUTTO. 1 07q aq7 qo. 282 111,00 282 r3,00 282 113,00 282 113,00

Rozvaha PRISPEVKOVE ORGANIZACE. sestavend k 31.12.2013 BEZNE OBDOBI BRUTTO. 1 07q aq7 qo. 282 111,00 282 r3,00 282 113,00 282 113,00 ICO: 70 i95393 Ndzev: Knkono5sk6 Sidlo: Vitkovice dp. Rozvaha PRISPEVKOVE ORGANIZACE (v Kc, s rriesnostina dv6 desetinnd mista) sestavend k 31.12.2013 26kladni Skola a Mateisk6 ikota Vitkovice 28, 5I2

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253618 Název: Informace podle ő 7 odst. 3 zakona Obec Mrakov Ucetni

Více

Rozvaha ozemni samospravne celky, svazky obci, REGtoNALN RADY REGToNU soudrznosrl 0Cetn i.iedn otka:

Rozvaha ozemni samospravne celky, svazky obci, REGtoNALN RADY REGToNU soudrznosrl 0Cetn i.iedn otka: Rozvaha ozemni samospravne ceky, svazky obci, REGtoNAN RADY REGToNU soudrznosrl 0Cetn i.iedn otka: r: 00499 Niizev: Obec Dolany Pravni forma: Obec/obecniifad Piedmat dinnosti: veiejne sprava Sestaveno

Více

Čl. I. 2. V 5 odst. 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 6, číslo 7 se nahrazuje číslem 8 a číslo 4 se nahrazuje číslem 5.

Čl. I. 2. V 5 odst. 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 6, číslo 7 se nahrazuje číslem 8 a číslo 4 se nahrazuje číslem 5. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 303/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 :

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 : Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013 sidlo spolecnosti: reo: Liliovd 9, LLO 00 Praha L 2736s409 V 6vodu roku 2013 doslo k v'im6nd ve vedeni spoleinosti. Byla obm6ndna jak sprdvni,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

4a ) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/ (ES) č. 1083/2006.

4a ) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/ (ES) č. 1083/2006. Strana 407 25 ZÁKON ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Strana 1 / 94. 410/2009 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST ČÁST DRUHÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Strana 1 / 94. 410/2009 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST ČÁST DRUHÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 410/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějích předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Změna: 435/2010

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 259/2008 Sb. ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov A.1. Informace podle ő 7 odst. 3 zakona A.2.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více