nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky"."

Transkript

1 d6stka 180 Sbirka z6konri / 2ol3 Strana VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d, Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi ve znini pozdej5ich piedpisri, pro rieetni iednotky, u kterfch hlavnim piedmetem iinnosti neni podnik6n( pokud riltuji v soustave podvojn6ho feetnictvi, ve zneni pozdeisich piedpisri elr VyhliSka E. 504/2002 Sb., krerou se prov6deji nekter6 ustanoveni zilkona E. 563/1991Sb., o ridetnicwi ve zneni pozdejsich piedpisri, pro rieetni jednotky, u kter-.ich hlavnim piedmetem dinnosti neni podniksni, pokud ridtuji v soustavd podvojn6ho riietnicwi ve zn6nf vyhlisky E. 476/2003 Sb., vyhlisky E. 548/2004 Sb., vyhlisky t.400/2005 Sb. a vyhliiky E.47r/2OOg Sb., se menf takto: 1. V S 2 odst. 1 pismeno b) zni:,,b) spolky podle oblansk6ho zikoniku,". Poznimka pod 6arou d. 2 se zru5uje, a to vderne odkazu 2. V S 2 odst. 1 se pismeno f) vietne poznfimky pod darou d. 6 zru5uje. Dosavay'ni pismena g) ai) j) se oznadujf jako pismena f) fi. i). 3. V S 2 odst. 1 se slovo,,a* nahrazuje d6rkou a na konci textu pismene f) se dopliujf slova,,a ristavy podle obdansk6ho zikoniku". Poznimka pod darou i. 7 se zrusuje, a to veerne odkazu na pozn6mku pod Earou. 4. V S 2 odst. 1 se na konci texru pismene d dopliuji slova.podle obdansk6ho zilkoniku". Ministerswo financi stanovi podle $ 37b odst V S 4 odst. 4 se slova,,, kter6 zah6ji svoji Einnost," nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- zilkona a. 563/1991 Sb., o ridetnicwi, ve zneni zilkona 8.437/2003 Sb. a z6kona E.304/2008 Sb., k provedeni zenin. $ 4 odst. 2, S 14 odst. 1, g 18 odst. 4: 7, V S 7 odst. 2 se slova,,od ddstky stanovenl, z6- konem o danich z piijm:io (dile jen,,technick6 zhodnoceni"), a to pii splneni povinnosti uvedenfch v odstavci 1" nahrazuji slovy., a to od vyle oceneni stanoven6ho pro vykazovini jednotliv6ho dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku v polozce,,a.i. Dlouhodoby nehmotnf majetek celkem" podle odstavce 1". 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky". 9. V S 8 odst. 1 se slovo,,zbolim* nahrazuje slovem,,zisobami" a na konci odstavce se dopliuje veta,,tato polozka neobsahuje soud6sti pozemku, kter6 jsou odpisoviny a vykazuji se jako majetek nebo jeho disti v polozk6ch,,a.ii.3. Sravby",,,A.II.5. PEstitelsk6 celky rvalfch porostri",,,a.ii.8, Ostatni dlouhodobf hmotnf majetek" podle odstavce 10 pfsmen a) a d).". 10. V S 8 odst. 2 se za slova,,a obdobnf" vklddd slovo,,hmotnf". 11. V S 8 odst.4 se za pismeno a) vkl6di nov6 pismeno b), kter6 zni:,,b) prdvo stavby, pokud neni zilmerem ridetni jednotky realizovat stavbu vyhovujici prdvu stavby a proto neni vykazovdno jako souddst oceneni stavby podle pismene a) nebo jako soui6st oceneni v rimci polozky,8.i. Zisoby'.". Dosavadni pismena b) ai: g) se oznaiuji jako pismena c) PoznSmka pod darou d. 8 se zrusuje, a to vietne odkazfi ai. h). 12. V S 8 odst. 4 pism. e) se slova,podle zvl63tniho privniho piedpisu" nahrazu)i slovy, ; v piipade 5. V S 2 odst. 1 pism. i) se slovo,,spoleenosti" nahr azuje slovem,,korporacf ". spoleinfch d6sti nemovit6 veci, vdetne spoluvlastnic-

2 Strana7842 Sbirka zdkonri / iistka 180 k6ho podilu na pozemku, se pouiije odstavec 1 obdobne". 13. V S 8 odst. 5 rivodni d6sti ustanoveni se za slova,,a.ii.4. Samostatnl* vkl6d6 slovo,,hmotn6" a za slova,,veci a soubory" se vk16d6 slovo,,hmotn'ich". 14. V S 8 odst. 5 pism. a) se za slovo,,samostarn6" vilddl, slovo,,hmotn6o, za slovo,,samostatn6" se vklidri slovo,hmotn6' a za slova,,veci a soubory" se vklid6 slovo,hmotnich'. 15. V S 8 odst. 6 rivodni idsti ustanoveni se za slova,,a.ii.4. Samostatn6" vklildi slovo,,hmotn6u, za slova,,veci a soubory" se vklidi slovo,,hmotnfch", slova,,a to od ESstky stanoven6 zikonemo danich z piiy'mri, pokud ridetnf jednotka mi privo o nem ridtovat a odpisovat jej" se nahrazuji slovy,a to od rnise oceneni stanoven6ho pro vykazovf"n jednotliv6ho dlouhodob6ho hmotn6ho majetku v polozk6ch,,a.ii.3. Stavby" a,a.ii.4. Samostatn6 hmotn6 movit6 veci a soubory hmomfch movit'-ich veci**, Pozndmka pod Earou I. 15 se zrusuje. 16. V S 8 odst. 6 pismeno a) zni,,a) majetku uveden6ho v $ 28 odst. 5 zikona,". 17. V S 8 odst. 9 se za slovo,,obsahuje" vklidi slovo,,hmotni'n a za slova,,popiipade soubory" se vklidi slovo,,hmotnfch'. 18. V S 8 odst. 10 pfsm. c) se za slova,,a.il4. Samostatn6" vklldl, slovo,,hmotn6* a za slova,,veci a soubory" se vklddri slovo,,hmotnfch'. 19. V S 8 se na konci odstavce 10 teeka nahrazuje dirkou a doplnuje se pismeno d), kter6 zni:,,d) vecni biemena k pozemku a stavbe s rfjimkou ilivaciho priva, pokud nejsou vykazoviia jako soudist ocenenf polozky,,a.ii.3. Stavby" nebo jako soudist oceneni v rimci polozky,,8.i. 26- soby".". 20. V S 8 odst. 12 se za slova,,dlouhodobl z6- lohy" vklidaji slov4 -a zivdavl<y". 21. V S 9 odst. 1 pism. a) se slovo,,spolednostio nahr azaje slovem,,korporaci". 22. V S 9 odst. 2 se slova,,zvl65tniho pr6vniho piedpisul6)," naltrazuli slovy,,z6kona o obihodnich korporacich". Pozndmka pod darou d. 16 se zru5uje. 23. V S 9 odst. 5 se slovo,,pfrjdky" nahrazuje slovem,,zipijlky" a slovo,prijiky" se nahrazuje slovy.zejm1na zipillky". 24. V S 9 odst. 6 se slovo,,prijiky" nahrazuje slovem,,zipijeky" a za slovo,,obsahuje" se vklidd slovo,zejm6,na", 25. V S 9 odst. 7 se za slovo,pronijmf v[6'di slovo,,hmotnfch". 26. V S l0 se za slova,,opr6vky k samostatnfm" vklddi slovo,,hmotnym' a za slova ovecem a soubonim" se vklddd slovo,,hmotnfch". 27. V S 11 odst. 1 pism. f) se za slovo,,dal5i' vk16d5, slovo,,hmorn6". 28. V S 11 odst. 7 se za slova,,obsahtje zejm6na" vklddd slovo.hmotn6" a slovo,,nemovitosti" se nahrazuje slovy,,nemovit6 veci". 29. V S 11 odst. 8 se za slova,obsahuje zejm6na" vklddi slovo,,hmotn6*. 30. V S 11 odst. 9 se za slova,,dlouhodobl z6- lohy" vklddaji slova,,a zivdavky*. 31. V S 12 odst. 4 se za slova,,kr6rkodob6 zllohy" vklidaji slova,,a zdvdavky" a za slova.neuvideji zdlohy" se vklidaji slova,,a zivdavky", 32. V S 14 odst. 4 se slova,,pievodu nemovirostf" naluazuji slovy,,nabyti nemoviqfch veci". 33.VS15odstavec1zni,,(1) Poloika,,B.II.14. Pohledivky za spoledniky sdruzen;imi ve spolednosti" obsahuje kr6tkodob6 i dlouhodob6 pohiedrivky vzrl,l<16 z Einnosti ridetnf jednotky ve spolelnosti, kter6 nemi privnt osobnosg na zl[ade smlouvy o spolednostitzavienl, podle obdansk6ho z6koniku za osutnimi spolednfky sdruzenfmi v t6to spolednosti.". Pozndmka pod iarou d. 19 se zrusuje, a to vdetne odkazri 34. V S 15 odst. 4 se za slovo,z6lohy" vklsdaji slova,,a zivdavky". 35. V S 16 odst.3 se za slova,,na rietech v bank6ch" vkl6dajf slova,nebo u spoiitelnich a rivernich druistev" a za slova,,pokud banka" se vklsdajf slova,,nebo spoiitelni a rivernf druzstvo". 35. V S 16 odsl 7 se slova,,bankovnimi ridry" nahrazuji slovy,,ridty v bankdch nebo u spofitelnich a rivernich druzstev". 37. V S 20 odst. 1 se slovo,,bankovnf" zru5uje

3 edstka 180 Sbirka zikonri / 2013 Strana7843 a slova,,poskytnut6 bankou pii eskontu smenek" se zruiuji. 38. V S 20 odst. 3 se za slova,,o prondjmu" vkldd6, slovo,,hmotnj,ch". 39. V S 20 odst. 4 se za slova,,piijaty'ch zdloh" vklidaji slova,a zfvdavki'. 40. V S 20 odst. 7 se slovo,,prijiky* nalvazuje slovem,ziptleky". 41. V S 21 odst. 1 se ve vdte prvni a druh6 slovo.ziv azky* naltr aziu4 e slovem 42. V S 21 odst.2 se slovo nz6vazky" nahrazuje slovem 43. V S 21 odst. 3 se za slova,,piijarych ziloh" vklddaji slova,,a zdvdavkti"., 44. V S 21 odst. 4 se slova.zivazky k nahrazuji 45. V S 22 odst. L se slova,,zdvazky k" nahrazuji slovem,,dluhy* a veta druhd se zruiuje. 46. V S 22 od,st,2 se slovo -z6vazky" naltrazuje slovem,,dluhy'. 47. V S 22 odst.3 se slova.zdvazky k" nahrazuji slovem,,dluhy'. 48. V S 23 odst. 1 se slovo,z6vazky" nahrazuie 49. V S 23 odst. 2 se slovo,zivazkyn nalvazuje 50. V S 23 odst.3 se slovo,zivazky" nahrazuje 51, V S 23 odst.4 se slovo,zivazky" nahrazuje slovem,,dluhy', slova,,pievodu nemovitosti" se nahrazuji slovy,,nabyti nemovit'_ich vdcf" a slova.z6vazky k" se nahrazuli 52. V S 23 odsr. 5 se slovo.zivazkyn nahrazuje slovem,,dluhy'. 53. V S 24 odst. 1 se slovo,zivazkyn nahrazuje slovem,,dluhy* a slovo',,spoleinosti" se nahrazuje slovem,,korporaci". 54. V S 24 od,stavec 2 zni:,,(2) PoloZka,,B.III.15. Zdvazky ke spolednikrim sdruzenfm ve spolednosti" obsahuje kr6tkodob6 a dlouhodob6 dluhy vznikl6 z dinnosti ridetni jednotky ve spolednosti, kterd nem6 privnf osobnost, na zi,hade smlouvy o spolednosti uzavien6 podle obdanskdho z6- koniku k ostarnim spolednikrim sdruzenfm v t6ro spolednosti.". 55. V S 24 odst. 4 se slovo,zivazky* nalvazuje slovem,,dluhy" a slova,,zdvazky k" se nahrazuji slovem 55. V S 24 odst. 5 se slova,,poskymut6 bankou.. zru5uji. 57. V S 24 odst. 6 se slova,,poskytnut6 bankou pii eskontu smenek" zru5ujf. _ 58. V S 24 odst. 10 se slovo,z6vazky" nalvaztje slovem 59. V S 26 odst. 3 pfsm. c) se slova,,z6,vazkykpiislusn;im institucim" nalvazuli slovem -,,ndklady;,. 60. V S 26 odst. 5 pism. h) se slova,,bankovni poplatky" nahrazuji slovy,,poplatky souvisejici s vedenim ridtri u bank nebo spoiitelnich a rivernich druzstev". 61. V S 26 odst. 10 se slovo,,subjektiviry., nahrazuje slovem,,osobnosti" a slova,a ndjemn6' se nahrazuji slovy,,, ndjemn6 a pachtovn6". 62. V S 27 odst.4 pism. g) se slovo,,z6vazk&* nahr azuj e slovem,,dluhri ". 63. V S 27 odst.5 pism. d) se slovo,,dividendy" nahrazuje slovy,,podily na zisku". 64. V S 27 odst.s pism. f) se slovo,,dividend.. nahrazuje slovy,,podihi na zisku". 65. V S 27 odst.7 se slovo.zivazek- nahrazuje slovem,,dluh" a slova -z6vazky k" se nahrazuji slovem 66. V S 30 odst. 1 pism. a) se slovo,,subjektivitou" nahrazuje slovem,,osobnosti". 67. V S 30 odst. 1 pism. g) se slovo,,zivazkin nalvazuje slovem,,dluhi". 68. V S 30 odst. 1 pism. k) se slovo,,zivazki nalv azuj e slovem,, dluhri ". 69. V S 30 odst. 1 pism. n) se slovo,,zivazki" nahraztje slovem,,dluhri". 70. V S 30 odst. 1 pism. p) se za slova,,v,y'ii zdl.oh,, vklidi slovo,,, zivdavkif a slovo.zdvazcich' se nahr azuj e slovem,,dluzich". 71. V S 30 odst. 1 pism. t) se slovo,,bankovnich'. zru5uje. 72. V S 32 odst. 1 rivodni desd ustanoveni se za

4 Strana 7844 Sbirka zilkoni E. 471 / 201,3 edstka 180 slova,,hmotn6ho majetku" vklddaji slova,,nebo jeho ddsti". 73. V S 32 odst. 1 pism. g) se slova,,nebo n6jemci nemovitosti' nabrazuji slovy,, ndjemci nebo pacht'.iii nemovit6 veci". 74. V S 32 se na konci odstavce 1 tedka nahrazuje dirkou a dopliuje se pismeno l), kter6 znit,,1) privo stavby, pokud je zimerem ridetni jednotky reahzovat stavbu vyhovujicf pr6vu stavby, a proto nenf privo stavby vykazovsno podle $ 8 odst.4 pism. b) nebo neni souddstf oceneni v r6mci polozky,,b.i. Zisoby".". 75. V S 32 odst. 2 pism. b) se za slovo,n6jemce" v$idaji slova,,nebo pachriie" a za slovo,,najat6ho" se vhidaji slova,,nebo propachtovan6ho". 76. V S 32 se za odstavec 2 vkl6d6, nov'y' odstavec3,ktery zni V pffpade pozemku vykazovan6ho v polozce,,a.ii.1. Pozemky" ndklady spojen6 s poiizenim "(3) dlouhodob6ho hmotn6ho majetku podle odstavce 1 vykazovan6ho v polozkich,,a.ii.3. Stavby",,,A.II.5. PEstitelskd celky trvalych porosttr" a,,a.ii.8. Ostatni dlouhodobf hmotn;f majetek" podle g 8 odst. 10 pism. d).". Dosavadni odstavce 3 ai. 6 se oznaeuji jako odstavce 4 ai V S 32 odst. 4 se za slova,,prfibehu nijmu" vklildaji slova,,nebo pachtu". 78. V S 32 se za odstavec 4 vklidi novy odstavec 5, ktety znt:,,(5) Technickfm zhodnocenim se roztmi zilsahy do dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku nebo dlouhodob6ho hmotn6ho majetku, kter6 maji za nisledek zmenu jeho 6ielu nebo technickfch parametr&, nebo rozliieni jeho vybavenosti nebo pouzitelnosti, vdetne ndstaveb, pffstaveb a stavebnich fprav, pokud vynalo- Len6 niklady dosihnou oceneni stanoven6ho pro vykazovini jednotliv6ho dlouhodob6ho majetku podle $ 7 odst. 1 nebo $ 8 odst. 6. Ndklady vynalozenfmi na technick6 zhodnoceni se rozumi souhrn ndkladri na dokondenl zisahy do jednotliv6ho dlouhodob6ho majetku za fieetni obdobi.". Dosavadni odstavce 5 ai.7 se oznaduji jako odstavce 6 tz V S 32 se dopliujf odstavce 9 ai. 12, kteft zneji:,,(9) Souvisf-li prdvo stavby s vice stavbami, vsrupuje do ndkladri souvisejicich s poiizenim stavby pomerni Edst hodnoty priva stavby. (10) V piipade poiizeni prriva stavby ke stavbe po okamziku jejiho uvedeni do ulivini podle $ 8 odst. 13 jsou ndklady souvisejici s poiizenim prdva stavby sou- Eisti ocenenf technick6ho zhodnoceni t6to stavby podle odstavce 5. (11) V piipade ziniku stavby vyhovujici privu stavby se privo stavby, kter6 je souddsti oceneni t6to stavby, nevyiantle; ustanoveni o naplneni ridetnich metod v souvislosti s naplnenim $ 26 odst. 3 zdkona timto nejsou dotdena. (12) ZanrkneJi privo stavby pied dobou, na kterou je prdvo stavby ziizeno, a soudasne 1e z{tzeno nov6 prdvo stavby ve prospech stejn6 ridetni jednotky, nedochini k vyiazeni zanikl6ho prdva stavbn piipadne stavby vyhovujici prdvu stavby a odstavec 1 pismeno f) se pouzije obdobne.". 80. V S 38 odst. I se za slova,hmotn'y' majetek odpisovanf" vklldaji slova,,nebo jejich ddsti". 81. V S 38 se za odstavec 3 vklddd nov'y' odstavec 4,kteri zni:,,(4) Pokud je piedpoklddanri doba uliv6ni stavby vyhovujici pr6vu stavby krat5i nez sjednani doba" na kterou je privo stavby ziizeno, riiemf jednotka v odpisov6m pl6nu zohledni pffpadnou hodnoru priva stavby pii vyiazeni stavby. Pokud je sjednan6 doba, na kterou je privo stavby ziizeno, krat5i nez piedpoklidani d,oba tlivs,ni stavby vyhovujici privu stavby, ridetni jednotka v odpisov6m pl6nu tuto skutednost zohledni piipadnou hodnotu stavby pii jejim vyiazeni.". Dosavadni odstavce 4 ai,70 se oznaeujijako odstavce 5 ai V S 38 odst. 6 se za slovo,,n6jemce" vkl6daji slova,,nebo pacht'y'i". 83. V S 38 odst. 8 se slovo,,nemovitostem" nahrazuje slovy,,nemovitfm vecem" a slovo,,nemovitost" se nahrazuje slovy,,nemovitd vec", 84. V S 39 se vklfdd nov6 pismeno a), kter6 zni,,a) pozemky,". Dosavadni pismena a) ai.h) se oznaeuji jako pismena b) ai. i).

5 idstka 180 Sbirka z1,,koni E. 471 / 2013 Strana V S 39 pism. b) se za slovo,,obdobn6" vklidi slovo,,hmotn6". 86. V S 41 odst.2 se slovo,z6vazki" nahraztje slovem,,dluhri" a slovo,zivazl<y" se nahrazuje slovem 87. V S 42 odst.2 se slovo,zdvazki" nahraztje slovem,,dluhri'. 88. VS 42apism. b)seslovo,,zdvazky" nahrazuje 89. V S 42b odst. 7 se za slova,,spoleine s veci" vklidd slovo,hmotnou". 90. V pifloze d. 1 disti AKTIVA se v polozce A.II.4. za slovo,,samostatn6" vkl6di slovo,,hmotn6" a za slovo,,soubory" se vklidi slovo,,hmotnfch". 91. Y plfloze d. 1 disti AKTIVA se v polozce A.III.4. slovo,,prijdky* naltrazuje slovem,,zdprijdky". 92. Y piiloze d. 1 d6sti AKTIVA se v polozce A.III.5. slovo,,prijdky" nahrazuje slovem,,ziprijdky'. 93. Y piil,oze E. 1 d6sti AKTIVA se v polozce A.IV.7. za slovo,,samostatnim" vkl6d6 slovo,,hmotnfm" a za slovo,,souborrim" se vklidi slovo,,hmotnfch". 94. Y piiloze d. 1 d6sti AKTIVA se v polozce B.IL14. slova,,ridastnfky sdruzeni" nahrazuji slovy,,spoleiniky sdruzenymi ve spolednosti". 95. Y piiloze d. 1 d6sti PASIVA se v polozce B.III.15. slova,,k feastniktm sdruzeni" nahrazuji slovy,,ke spolednikrim sdruzenfm ve spolednosti". 96. Y piiloze d. 3 6dtov6 tiide 3 rietov6 skupine 35 se slovo,,sdruzenim" nahrazuje slovem,,spolednosti". 97. Y piiloze d. 3 riitov6 dfde 3 riitov6 skupine 36 se slovo,,sdruzenim" nahranle slovem,,spolednosti". 98. V pifloze E. 3 v ndzvu ridtovl tiidy 9 se slovo,ptjeky" nahrazuje slovem "zdpillky". it. n Piechodn6 ustanoveni Ustanoveni vyhlisky E. 504/2002 Sb., ve zneni ridinn6m ode dne nabyti fdinnosti t6to vyhl65ky, se pouliji poprv6 v ridetnim obdobi zapoeatlm 1. ledna 2014 a pozdeji. ct. tu Ijiinnost Tato vyhldika nabj"ri ridinnosti dnem 1. ledna Ministr: Ing. Fischer, CSc., v. r.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

{* rcovts CTSXN TELEVIZE

{* rcovts CTSXN TELEVIZE {* rcovts CTSXN TELEVIZE Zprdva auditora o ovdieni utetni zdv rky k 31. nrosinci 2011 Jt av rcovls. ZprSva nezsvisl6ho auditora pro Radu desk6 televize Ndzev spolednosti: Ceskd televize Identifikadnidislo:

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Ttrt.tl: "."*ii'i: *"a. !1,"" "-.."':: zavirka. ',d* x n-motad-a. Pr6qi fofra. - vedlej!1 einnosri

Ttrt.tl: .*ii'i: *a. !1, -..':: zavirka. ',d* x n-motad-a. Pr6qi fofra. - vedlej!1 einnosri zavirka ',d* x n-motad-a "-.."'::!1,"" uae?nl,rednorky eegtavena k rozvahov mu ddi 31. ploeinci 2o1a Pr6qi fofra Pledn t podnllanr - htavnt Cinnost - vedlej!1 einnosri r ':-"lg l 00240516 n.u"ceno (ztizovatel)

Více

OHL Central Europe. a.s. OHL. Central Europe

OHL Central Europe. a.s. OHL. Central Europe OHL Central Europe. a.s. OHL Central Europe vynocrui zpnava 2013 OBSAH I l. Z6kladni idaie Obchodnijm6no : OHL Central Europe, a.s. lc : 2642034'l Datum zalozeni : 20. prosince 2000 Sidlo : Praha 3, Olsanska

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

Kopie z www.dschuchlik.cz

Kopie z www.dschuchlik.cz zavazni Waet informaci!iad v 5em il c h ROA/AHA v pln6m rozsahu ke dni 31.1011 Ob tedni firma nebo.iin, a misto podnikani, list-lis od mlsta znaae I al. 3 4 6 7 8 I.1. 3. Pot.t li!trl /,. 0?0 AKTIVA b

Více

Vyrocn i zpr6va za rok 20 1

Vyrocn i zpr6va za rok 20 1 ::^r,d]:t.9:i 9111g"13344, 15800 praha s kancetai Jiraskova.t5te, 25t 01 Rraany ICO:49241184, DIC. C249241184, OR tvs praha, oddit B, vtozka 209b Vyrocn i zpr6va za rok 20 1 1. Zaloieni spoletnosti 3V

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

SENIORSKE DOMY ALPHA BETA A.S. V\irodni zprava 201"4. 31. biezna 2015

SENIORSKE DOMY ALPHA BETA A.S. V\irodni zprava 2014. 31. biezna 2015 SENIORSKE DOMY ALPHA BETA A.S. V\irodni zprava 01"4 1. biezna 01 Obsah A ldentifikadni fdaje spolednosti B Zprdva piedstavenstva o hospodaieni spolecnosti v roce 014 C D E Udaje o uddlostech mezi datem

Více

Niijem nebytor4ich prostor novd

Niijem nebytor4ich prostor novd Niijem nebytor4ich prostor novd JUDr. Jiif Vlastnfk, Ph.D,, advokst Legi ativni Proces schoaloodnl noaiho obtanskibo zciaony' kr byl zaorien. Z ndorbu se nal?latni zriaon, publikaoaryl oe Sblrte ztikon:d

Více

Rozvaha PRISPEVKOVE ORGANIZACE. sestavend k 31.12.2013 BEZNE OBDOBI BRUTTO. 1 07q aq7 qo. 282 111,00 282 r3,00 282 113,00 282 113,00

Rozvaha PRISPEVKOVE ORGANIZACE. sestavend k 31.12.2013 BEZNE OBDOBI BRUTTO. 1 07q aq7 qo. 282 111,00 282 r3,00 282 113,00 282 113,00 ICO: 70 i95393 Ndzev: Knkono5sk6 Sidlo: Vitkovice dp. Rozvaha PRISPEVKOVE ORGANIZACE (v Kc, s rriesnostina dv6 desetinnd mista) sestavend k 31.12.2013 26kladni Skola a Mateisk6 ikota Vitkovice 28, 5I2

Více

Kopie z www.dslogistic.cz

Kopie z www.dslogistic.cz ROZVAHA v pln6m rozsahu ke dni 31 12 2011 Obchodni firma nebo.iiny n6zev 0aetni B. B. t. Bt. znaae, AKTIVA I Cisto B. I. 't. BI 1 4 5. 6 pini dlouhodobi nehmolny majetek 7 i dlouhodobi nehrnotni maletek

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

Pojistnf smlouva. i. 8053284914. GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa

Pojistnf smlouva. i. 8053284914. GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa -!} 12a GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa Pojistnf smlouva i. 8053284914 Smluvni strany: dsob Poiisfovna, r. s., Elen boldingu esob Sidlo: Zelend ptedmesl Masarykovo n6mdsti tp.

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : 312. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více