Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov"

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XII 2 velikonoce 2011 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Srv. Ţl 139,18

2 Milí přátelé v Táboře a okolí, poslyšte, co nám k letošnímu roku křtu říká olomoucký arcibiskup Jan Graubner v broţurce Novéna o křtu : Zvlášť pečlivě se chceme připravit na obnovu křestního slibu. Mnoho z nás si okamţik vlastního křtu nemůţe pamatovat a obsah slibu, který za nás sloţili rodiče a kmotři, jsme se dozvídali aţ později. Závaţnost jeho obsahu nám můţe trochu (někdy i více) unikat. I ti, kdo se na křest chystali jako dospělí a slib sami vědomě vyslovovali, mohou mít jeho význam zastřen, nebo přinejmenším se jim neotvírají jeho nové a nové hloubky. V křestním slibu, který je naší osobní smlouvou s Bohem a který je předpokladem naší účasti na ţivotě Krista v jeho církvi, je obsaţeno jádro evangelní zvěsti. Trojí věřím, které vyslovujeme, hovoří o tom, co po celý ţivot vyznáváme a čemu vydáváme svědectví. Zároveň vyslovujeme také trojí rozhodnutí o svém postoji v zápase mezi dobrem a zlem. V prvotním nadšení je snadné slib vyslovit. Obtíţné je mu dostát. Ďábel je silný a lstivý protivník. Mnohotvárnost daru, který nám křest přináší, nelze postihnout v pár dnech novény. Nevadí to, protoţe postačí, kdyţ se nám tyto horizonty otevřou. Máme mnoho dalšího času po Velikonocích aţ do konce církevního roku, který celý je věnován této svátosti. Pojmenujme však alespoň některé z tématických oblastí, které před námi leţí, kdyţ se rozhlédneme z vrcholu slibu, na který vystoupíme. Jedním směrem před námi leţí ohromující zjištění, ţe jsme přešli z omezeného biologického ţivota do ţivota, který není omezen smrtí. Druhým směrem se rozprostírá oblast naší lidské důstojnosti, kterou jsme dostali účastí na trojím úřadu Kristově jsme učiteli, kněţími a králi. Hned dalším směrem ovšem vidíme prostory tohoto světa okupované nepřítelem Boţím, do nichţ jsme posláni. Ve čtvrtém směru leţí nejistá krajina naší právě získané svobody, kterou nesmíme zneuţít, ale naplňovat a uchovat při bezpočtu rozhodnutí, které nás tam čekají. Mohlo by nás to zděsit, a proto pohlédneme vysoko nad sebe, kde stojí nebesa a na nich ten, který nás přijal za své děti. Je tam i ten, který za nás zemřel, jeho matka, která se za nás přimlouvá jako za své, mnoţství andělů, kteří nám přicházejí na pomoc a vyvěrá tam pramen Ducha svatého, Láska, která nás chrání a vede. Mnoho radosti z odkrývání Boţích darů obdrţených prostřednictvím křtu přeje P. Václav Hes Sv. Florián 4. května Augustiniánský klášter s obcí Sankt Florian v Horním Rakousku připomíná mučednickou smrt sv. Floriána, velitele pluku propuštěného z římských legií. Kdo však byl tento lidový světec, kde ţil a trpěl? Mnohé legendy o Floriánově ţivotě mají toto pravdivé jádro: Florián

3 přišel na svět v druhé polovině 3. století v Zieselmaueru u Vídně. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Po několika letech činnosti důstojníka v římském vojsku se stal vedoucím kanceláře císařského místodrţícího v římském Lauriaku, coţ je dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku. Vládnoucí císař Dioklecián (od r. 284 do 305) jmenoval Lauriacum hlavním městem provincie Noricum a přisoudil mu tak velký význam. Kdyţ vypuklo za císaře Diokleciána na počátku 4. století kruté pronásledování křesťanů, bylo i v Noriku zatčeno 40 křesťanů a uvrţeno do ţaláře. Florián, praktický křesťan, chtěl pomoci nešťastným a plánoval jejich tajné osvobození. Při pokusu dostat se do ţaláře byl však rovněţ zatčen a předveden před místodrţícího Akvilina, svého představeného. Kdyţ Florián odmítl obětovat bohům a ani nebyl ochoten odpřísáhnout zapření víry, byl krutě mučen a musel podstoupit nejhroznější muka. Nakonec mu pověsili na krk mlýnský kámen a svrhli ho do řeky Ennsu (poblíţ dnešního města téhoţ názvu) 4. května 304. Legenda k tomu říká, ţe Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vdova jménem Valerie schovala Floriánovo tělo a pochovala ho na svém statku. V 8. století postavili pasovští biskupové nad hrobem mučedníka Floriána kanovnický klášter sv. Floriána u Lince, ještě dnes slavný, a kostel. Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do Krakova (stal se jedním z polských patronů) a z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněţ katedrála v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před poţáry, poněvadţ Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů. Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, na městských branách, kostelních věţích, na zvoničkách, stodolách, štítech vesnických chalup a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. Před a po druhé světové válce byly provedeny v Lorchu podrobné vykopávky, při nichţ se našly i ostatky ostatních 40 mučedníků, za něţ obětoval Florián svůj ţivot. Ostatky byly uloţeny na hlavním oltáři lorchské baziliky. Sv. Florián je patronem Horního Rakouska, Boloně a Krakova; kláštera sv. Floriána u Lince; patronem hasičů, kominíků, sládků, bednářů. Znázorňování: po všechna staletí se zabývali umělci znázorňováním Floriána. Vidíme ho většinou jako římského vojáka, často s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům (hrad) vodou (jeho socha je i před kostelem Proměnění Páně v Táboře). Jen ve zcela raných znázorněních byl někdy znázorňován jako stařec, např. na fresce ze 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13. století je Floriána vidět uţ jen jako mladého muţe. Pouţité materiály: Český kalendář světců Petr Pracný Rok se svatými Schauber-Schindler Petr Svoboda

4 Pivoň klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování Panny Marie Mezi svahy Haltravy a Pivoňských hor nedaleko Poběţovic, v zalesněném údolí potoka Pivoňky se nachází pozoruhodná ves Pivoň s klášterem augustiniánů. Počátky a nejstarší dějiny jednoho z historicky nejzajímavějších míst Českého lesa nejsou přesně známy, klášterní archiv i knihovna zanikly. Podle pověsti byl klášter zaloţen na paměť vítězství českého kníţete Břetislava I. nad německým vojskem v roce Podle dalších zpráv v letech se v lesích v okolí dnešní Pivoně objevili řeholníci náleţející ke komunitě sv. Viléma (Vilhemité). Jejich domovský klášter stál v nedalekém bavorském Schönthalu a řeholníci ţili zde v lese jako poustevníci. Teprve po roce 1220 je v Pivoni zaloţen první augustiniánský klášter na českém území. Po dobu trvání kláštera k němu náleţelo 7-12 vsí roztroušených v okolí Poběţovic. V roce 1421 byl klášter společně s nedalekým hradem St. Herštejnem dobyt a vypálen husity a bylo zde upáleno 17 řeholníků ze zdejšího kláštera. Obnovený klášter vyhořel roku 1573 za převora Augustina Becinauera. V té době shořely i všechny písemnosti týkající se kláštera. Roku 1595 byl klášter znovu vystavěn převorem Kašparem Malesiem, rodákem z Opole a zabrané pozemky byly připojeny zpět ke klášteru. Obyvatelé okolí pracující pro klášter byli většinou protestantského vyznání, nechtěli na klášterním pracovat. Stále více projevovali nepřátelství a roku 1606 byl zastřelen v klášteře sám převor Kašpar Malesius. Ale řeholníci v klášteře vydrţeli. Často zde bývali 2 3 řeholníci. Další útrapy přinesla klášteru třicetiletá válka. Roku 1686 byla nově vystavěna kostelní loď. Za opata Alpia Ernesta byl pořízen chór s monumentálními varhanami a rovněţ velké mnoţství vyřezávaných lavic. V roce 1696 byl zřízen hlavní oltář, pod nímţ je uloţen památný pařez, na kterém seděl podle pověsti kníţe Břetislav v době bitvy. Roku 1733 za převora Cyriaka Votavy byla postavena nová chodba, sakristie, zadní trakt i kanceláře. Roku 1756 byl postaven pivovar. Roku 1783 bylo v klášteře 17 kněţí, 12 studujících a 5 bratrů laiků. Studující dokončovali svá studia na praţské univerzitě. V té době byl klášter na vrcholu rozkvětu. Roku 1787 byl klášter Josefem II. zrušen a prodán roku 1800 právníku L. Stöhrovi. Ten jej upravil na obytný objekt a později byl připojen k poběţovickému panství. Po roce 1945 obsadila klášter pohraniční stráţ. Poté, kdyţ klášter připadl státnímu statku, došlo k tak rozsáhlé devastaci, která předčila husitskou i švédskou. Věţ kostela Zvěstování Panny Marie, pouţívaná pohraničníky jako pozorovatelna, vzplála roku 1953 po odhození nedopalku. Oheň

5 se rozšířil na celý objekt, shořelo vnitřní zařízení kostela a od té doby byl kostel v ruinách. Od roku 1987 je klášter postupně opravován, v současnosti je majetkem občanského sdruţení. Nejcennější stavbou komplexu je kostel Zvěstování Panny Marie s dochovanou ţebrovou klenbou v presbytáři, který je povaţován za nejstarší dochovanou ukázku gotického slohu na území Čech. K rozsáhlé nově zastřešené barokní lodi přiléhá čtyřkřídlý konvent s přilehlým hospodářským křídlem. K presbytáři přiléhá věţ s nově zastřešenou bání. Bohosluţby se pravidelně konají v nedaleké obci Vranov dle duchovní správy v Poběţovicích, kam Pivoň spadá. J. Bartoň Týden od Květné neděle do neděle velikonoční se nazývá Svatým týdnem křesťanstva. Ve Svatém týdnu církev stále znovuproţívá jádro své víry a naděje: totiţ to, ţe Kristus prošel naší cestou utrpení a smrti způsobenou odkloněním od Boha a otevřel nám cestu ke spáse a vzkříšení. Na Zelený čtvrtek odpoledne končí doba postní a večerní mší na Památku Večeře Páně pak začíná velikonoční třídenní (triduum), které vrcholí nedělí zmrtvýchvstání Páně. Květná neděle Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli slavnostním vstupem: svěcení ratolestí a průvodem. Ratolesti se ţehnají s prosbou: poţehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem. Je to symbolické vyjádření toho, ţe následujeme Pána na jeho cestě utrpení a kříţe, abychom měli téţ podíl na jeho vzkříšení a naplněném ţivotě. Ţivot pokřtěného člověka znamená ţivot proţitý ruku v ruce s Jeţíšem Kristem Průvodce Velikonocemi Zelený čtvrtek Obsahem večerní liturgie jsou dvě události: 1) Ježíšova večeře na rozloučenou při níţ ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy. 2) Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu se mohou naposled rozeznít zvony, jeţ utichnou aţ do velikonoční vigilie. Po příjímání se odnáší eucharistie na připravené místo v kostele do Getsemanské zahrady, kde je po obřadech obvykle příleţitost k adoraci. Po eucharistické slavnosti se z oltáře odnášejí plátna a kříţ se zahaluje. Velký pátek Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. Obřady jsou oslavou velikonočních tajemství, skrze které Kristova smrt dochází smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Dnes se neslaví eucharistická oběť. Liturgické

6 obřady, které obvykle začínají kolem třetí hodiny odpolední, kdy byl umučen Kristus, mají tři části: 1) Bohoslužbu slova, zakončenou přímluvami za celý svět. 2) Uctívání kříže. 3) Přijímání eucharistie plodu stromu kříţe. Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Velký pátek je závazným postním dnem postem od masa a postem újmy v jídle. Bílá sobota Na Bílou sobotu církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu a uvaţuje o jeho umučení, smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává jeho vzkříšení. Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti. V případě nutnosti se uděluje pouze svátost smíření a pomazání nemocných. Velikonoční vigilie Oslava velikonoční vigilie, která má začínat po západu slunce v noci ze soboty na neděli, je přehledně členěna: 1) Na počátku se rozţíhá oheň a velikonoční svíce. Plamen symbolizuje pravé světlo světa, které nemůţe přemoci ţádná temnota. 2) Následuje velikonoční chvalozpěv Exultet, oslavující Krista, který pro nás zvítězil nad hříchem a smrtí. 3) Pak přichází bohoslužba slova, která ukazuje Boha v jeho mocných a podivuhodných činech. 4) Obřad pak přechází ke křtu katechumenů a obnově křtu věřících. Křest nás sjednocuje se zmrtvýchvstalým Kristem (srv. Kol 2,12). 5) Eucharistie nás pak dále napojuje na Jeţíšův triumf a je nám pokrmem na cestu. Naše vzkříšení, nebo lépe naše účast na Kristově vzkříšení není jen otázkou budoucnosti. Je to skutečnost, v níţ ţijeme jiţ nyní. Platí od křtu. Náš ţivot uţ nespočívá v ţití jen z pozemských zdrojů, není jen biologický, ale je z Krista a v Něm je skryt v Bohu. Jeho zdroj je tedy nadzemský, zajištěný proti zkáze tím, ţe je skryt v Bohu. Proto náš ţivot můţe a musí čerpat z jiných zdrojů, neţ pouze lidských. Není to ovšem věc pouhé snahy, je třeba vzít na vědomí, co pro nás Kristus udělal, co nám Bůh v něm daroval a z toho ţít. Neděle Zmrtvýchvstání Páně Kristus vstal z mrtvých prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle ţidovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boţí stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Kaţdá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můţeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. SYN ČLOVĚKA NA MNE VLOŽIL SVOU PRAVICI A ŘEKL: NEBOJ SE. JÁ JSEM MRTEV A HLE, ŽIV JSEM NA VĚKY VĚKŮ. MÁM KLÍČE OD SMRTI A HROBU (Zj 1,17-19) Převzato z letáčku Pastoračního střediska Praha

7 Paní, smutných těšitelko, v hořké léky med svůj sladký přidej vlídnou rukou matky, svatá včelko rajských lip! Svaté Panně V měsíci kvetoucích lip František Odvalil Vrací se zas naše víra jako choré dítě domů; pohlédni jen a zas tomu, který zmírá, bude líp. Uzdrav tam, kde unavený člověk smutně hlavu kloní, srdci, z něhoţ krev se roní, zalomený vyjmi šíp! Věsíme se zas kol Tebe, Královnou buď nové pouti, Roj náš s Tebou vylétnouti Touţí v nebe věčných lip. Dvanáctero pro rodiny s dětmi při mši svaté Pokud je farní společenství ţivé, tak je velice rozmanité. Najdeme tam seniory, lidi středního věku, rodiny s mnoha dětmi i ty s jedním dítětem, mladé dospělé, lidi z nejrůznějších profesí a sociálních vrstev, tradiční věřící, občasné návštěvníky mše svaté, aktivní členy farního společenství, lidi velmi duchovně zaměřené a ty, kteří spíše čerpají ze společenství. Kaţdý má jiné očekávání, jiné potřeby, jiný důvod proč se zúčastní nedělní mše svaté. Katolická církev si opatruje svou jednotu v rozmanitosti. Různé skupiny v církvi mají mnoho moţností vyjádřit a praktikovat svou spiritualitu. Nedělní shromáţdění farního společenství má být ale otevřené všem. V různosti tohoto shromáţdění můţeme proţívat bohatství a pestrost církve, byť nám někteří lidé nebo prvky nejsou příliš blízké. Jinakost ostatních farníků nám má připomenout jinakost našeho Boha: Bůh není nikdy takový, jako si ho představujeme, je vţdy jiný. Vyzývá nás k tomu, abychom vytvářeli jedno tělo, Tělo Kristovo, Církev. V takovémto rozmanitém shromáţdění, ve velice strukturované liturgii, není mnohdy jednoduché udrţet pozornost svých dětí při mši sv. Pokud ztrácí pozornost, začínají být neklidné a přivolávají chtě nechtě pozornost okolí. Od farního společenství to chce někdy velkou trpělivost. Pro rodiče můţe vznikat nepříjemná situace a můţe dojít k rozhodnutí, ţe nebudou s dětmi navštěvovat mši svatou, pokud je tato situace ještě doprovázena nepříjemnými poznámkami farníků či kněze. Kde jsou děti, tam je ţivot. Protoţe děti jsou také budoucností naší církve, předkládáme několik tipů 1, jak obohatit účast dětí na mši svaté. Je důleţité na začátku říci, ţe zodpovědnost za přijetí dětí při mši svaté nemají jen rodiče, ale celé společenství. Rodiče z jejich strany se mohou snaţit o to, aby se děti mohli stát plnohodnotnými členy farního společenství. Farníci a kněz jejich shovívavostí, láskou, otevřenou náručí a oceněním rodičovské snahy, mají moţná ještě důleţitější úlohu. 1 Text vznikl mj. na základě materiálu FDLC (federace diecézních liturgických komisí USA), který je veřejně dostupný na

8 1. Sedejte si co nejblíže k oltáři. Děti potřebují vědět co se děje a jak jsou malí, tak je vizuální kontakt velice důleţitý. 2. Nebuďte přísnější než jinde Děti se budou v kostele chovat podle toho, jak se chovají jinde na veřejnosti. Pokud jim jinde umoţňujete volný pohyb, tak jej budou také vyţadovat v kostele. Pak není reálné jim pohyb zakázat. Spíš jim ho různými způsoby můţete omezit. 3. Poodstupte s dítětem, když rozpoznáte u něho nervozitu Kdyţ rozpoznáte, ţe určité části mše svaté, jsou pro děti náročné, tak s nimi můţete na chvilku odejít nebo poodstoupit od dění a zaměřit jejich pozornost na obraz, dětskou Bibli apod. 4. Učte děti šeptat Děti mají tendenci mluvit nahlas. Není asi vhodné jim mluvení zakázat, ale naučit je (i mimo kostel) šeptat, tím ţe je k tomu budete vyzývat. 5. Připravujte se sami a s dětmi na bohoslužbu Protoţe se i sami nebudete moci plně soustředit na bohosluţbu slova, je velice důleţité si čtení s dětmi připravit. To lze slovy, ale i více kreativně, např. ţe vybarví příslušnou omalovánku. Přitom jim můţete připomínat, jak je důleţité při mši svaté poslouchat čtení z Písma svatého. 6. Naučte se doma s dětmi základní mešní modlitby Pokud se dítě s Vámi doma naučí základní modlitby, které se pouţívají při mši svaté, tak se bude schopno více zapojit. Nečekejte s recitací modliteb, aţ dítě bude schopno jim porozumět. Často pomáhá, kdyţ se s dítětem naučíte tyto modlitby zpívat podle nápěvů, které v kostele pouţíváte nečastěji. Je to pro dítě důleţité zpestření jeho účasti na mši svaté. 7. Učte se z otázek dítěte ohledně mše Je moţné, ţe si sami nejste jisti, jak probíhá liturgie. Pak je spolupráce s dítětem ohromnou příleţitostí se něco nového naučit a obohatit celou rodinu. 8. Nebojujte s dítětem v kostele Pokud začne dítě být příliš neklidné, nezačínejte s ním bojovat v kostele; je dobré s ním poodstoupit nebo na chvíli odejít a před kostelem zjistit co se děje a vyříkat si to s ním. Získáte si tím kredit u ostatních farníků. Kdyţ je Vaše dítě od přirozenosti neklidné, tak je dobré si sednout na takové místo, aby Vaše odchody a příchody nebyly tak rušivé. 9. Ignorujte případné nepříjemné poznámky lidí Velice důleţité je ignorovat poznámky, které diskreditují Vaší snahu učinit své děti součástí farního společenství. Pokud se stanou nesnesitelné, zkuste situaci probrat s někým, komu důvěřujete, a předloţte své pochybnosti místnímu knězi. 10. Chvalte dítě za vzorné chování Nebuďte ke svým dětem příliš shovívaví (mše svatá je prostorem neobvyklým a dítě se tam musí naučit chovat jinak), ale zároveň na něj nebuďte příliš přísní. Dopřejte dítěti čas, neţ se vţije do liturgického shromáţdění. Některému dítěti to můţe trvat dlouhou dobu. Dítě kárejte, ale hlavně ho chvalte za ty chvíle, kdy se chovalo vzorně. Po návratu domů mu vţdy dejte odměnu za to pozitivní, i kdyby to byl jen jeden bod

9 11. Buďte svému dítěti vzorem v křesťanském životě Kdyţ se Vám narodí dítě, tak je to pro celou rodinu nová šance prohloubit či obnovit křesťanský ţivot. Rodiče, prarodiče, sourozenci jsou prvotními vzory dítěte. Časem bude zkoumat jejich opravdovost a schopnost odpovídat na svízelné otázky. Vaše vzornost není garancí úspěšné výchovy ve víře. Je to ale Vaše křesťanská povinnost, aby Vaše pokřtěné dítě které je obklopeno mnoha sekulárními vlivy dostalo férovou šanci později se svobodně rozhodnout pro nebo proti aktivní účasti ve farním společenství. 12. Modlete se za Vaše dítě a jeho víru Intenzivně se modlete za harmonický duchovní vývoj Vašeho dítěte, za Boţí vedení při jeho křesťanské výchově. Skutečná hodina náboţenství probíhá právě při mši svaté, kde se setkáváme s Jeţíšem Kristem v Písmu svatém, ve společenství církve a v tajemství Eucharistie. Učiňte z Církve důleţitou část svého ţivota. Prospěje to Vám i Vaší rodině. Nejdůleţitější je, ţe dítě je naší velkou radostí. Jeho místo při mši sv. si bude hledat samo, a někdy to bude trvat pěkně dlouho a bude Vám docházet trpělivost. Přítomnost na mši sv. není samospasitelná. Křesťanský ţivot začíná doma, ţije z Boţího slova a Eucharistie a tamtéţ vrcholí. Děkujeme, ţe přivádíte Vaše děti k Pánu: On je miluje takoví, jací jsou. Jáhen Tomas van Zavrel Paul Türks je autorem knihy Filip Neri aneb Nakažlivá radost. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. V tomto poutavém ţivotopisu, jenţ čerpá z velkého mnoţství pramenů, se dozvídáme o ţivotě vtipného a temperamentního člověka Filipa Neriho. Jeho přátelé ho měli rádi pro jeho veselou, komunikativní a nekonfliktní povahu. Filip však dovedl velmi netradičním a přitaţlivým způsobem přivádět lidi k víře. Ţil v letech a je jedním z nejznámějších světců západní církve. Často ho nazývali Boţím šprýmařem anebo mystikem v šatu blázna. Bůh i svět pro něho byli radostí. Dokonce o něm kolovalo mnoho anekdot a on sám měl rovněţ velký smysl pro humor. Ţil v době nástupu protestantismu, coţ byla doba bouřlivá a přelomová. Uvnitř katolické církve bylo zaznamenáno mnoho reformních proudů. Byl současníkem velkých světců Ignáce z Loyoly, Jana od Kříţe, Terezie z Avily i Karla Boromejského. Nejprve chtěl zůstat Zajímavé knihy laikem a působit zejména mezi římskou mládeţí. Později se však nechal vysvětit na kněze. Stal se knězem, vyhledávaným zpovědníkem a muţem hluboké kontemplativní modlitby. V jeho oratoři se shromaţďovali lidé z nejrůznějších kruhů, od církevních hodnostářů po ševcovské učně a bezdomovce. Uţ ve své době byl Filip pokládán za druhého apoštola Říma. Dnes patří k hlavním patronům Itálie. Paul Türks, autor knihy, byl doktorem teologie, knězem a členem kongregace oratoriánů (duchovních synů Filipa Neriho). V roce 1956 se stal spoluzakladatelem a farářem Oratoře sv. Filipa Neriho v Cáchách.

10 Raniero Cantalamessa napsal knihu Slovo a život. Vyšla v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří v roce Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa. Nedělní liturgie zůstává pro mnoho věřících jedinou příleţitostí, kdy se setkávají s Boţím slovem. Proto se otec Cantalamessa v tříletém cyklu zamýšlí nad nedělními biblickými texty. Kniha je vynikající pomůckou jak pro ty, kdo působí v pastoraci, tak pro nejširší okruh věřících. Jiţ vyšel roční cyklus C, v této knize se pak setkáváme s homiliemi pro cyklus A a celé dílo završí výklady pro cyklus B. Raniero Cantalamessa (narozený v roce 1934) je italským kapucínským knězem. Získal teologické a humanitní vzdělání, byl profesorem patristiky na univerzitě v Miláně a v letech členem papeţské Mezinárodní teologické komise. Od roku 1980 působí i jako papeţský kazatel a o velkých svátcích káţe v bazilice sv. Petra. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšly tyto knihy: Tvé slovo mi dává ţivot (2010), Ţivot pod vládou Kristovou (2008), Tajemství Proměnění Páně (2005), Eucharistie naše posvěcení (2004), Ukřiţovaný Kristus (2002) nebo Zpěv Ducha (2001). Eduard Martin Schody do ráje. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Publikace přináší svědectví řady lidí o tom, ţe andělé tento svět neopustili, jsou mezi námi i v tuto chvíli. Přicházejí, aby nás provázeli na všech našich cestách. Tato nejnovější kníţečka Eduarda Martina spolu s předešlými čtyřmi tvoří pentalogii, v níţ autor předkládá podivuhodné příběhy o andělských dotycích v lidském světě, o velkých chvílích, které změnily lidem jejich pohled na svět a dokázaly ovlivnit také jejich cestu, jako by se přehodila zázračná ţivotní výhybka. K úspěšným titulům této andělské kniţnice patří: Andělské vteřiny, Kniha radostí, Andělé nás neopouštějí a Andělské dopisy. PhDr. Eduard Martin se narodil v Praze v roce Je synem spisovatele Eduarda Petišky. Vystudoval dějiny a teorii divadla na Filosofické fakultě univerzity Karlovy. V jeho tvorbě nalezneme verše (Česká kniha mrtvých), povídky, divadelní hry i eseje. Z knih vybírala M. Skopcová Rozhovor s Janem Rumlem, novinářem, právníkem, bývalým ministrem vnitra, senátorem a aktivistou v oblasti lidských práv. Před nedávnem jsem viděla časosběrné dokumenty z cyklu P. Kouteckého a Jana Šikla Evoluce 4 z revoluce, v nichž režiséři sledovali osud čtyř aktérů listopadové revoluce v roce Jeden z nich byl o Janu Rumlovi. Překvapilo mě a potěšilo, že si člověk, který prošel od roku mnoha významnými funkcemi a byl opravdu ponořen do víru doby, uchoval osobní skromnost, pevnost i střízlivou sebereflexi. Potěšilo mě, že je také jedním ze "sousedů z kostelní lavice": farníkem v borotínské farnosti. To byla dobrá příležitost pro malý rozhovor...

11 Jste konvertita, co vás v životě nasměrovalo k víře? Jak vás v tom ovlivnila vaše rodina? Zdráhám se pouţívat slovo konvertita, vţdyť jsem nepřestoupil z jedné víry ke druhé. Byl jsem vychováván v láskyplném prostředí, od mládí mně byl vštěpován respekt k druhým, byl jsem veden ke slušnému chování. K víře v Jeţíše Krista jsem dospěl racionálním uvaţováním, čerpal jsem z četby, ze studia filozofie a historie, z rozhovorů s lidmi. Usilovně jsem přemýšlel. Křest jsem přijal jako dospělý člověk šlo o projev svobodné vůle. Kde jste vyrůstal? Vyrůstal jsem v Praze v Michli, jeţ byla tehdy zemědělským předměstím s loukami, polnostmi a neregulovaným Botičem. Pak jsme se přestěhovali do Vršovic a na Vinohrady, kde ţiji dodnes. Jak jste trávil všední dětský den ve Vršovicích? Vršovice byly v dobách mého dětství jedním obrovským staveništěm, takţe bylo na co si hrát. Bitky se Strašničáky byly na denním pořádku, ještě nebyly zničeny zahrady, chodili jsme na ovoce, ale nejvíce se hrál fotbal. Kde jsou počátky "člověka politického" ve vás? Moji rodiče byli novináři, o politice se doma hodně mluvilo a to i v době po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tam někde vznikal můj zájem o politiku a věci veřejné vůbec. Které vaše zaměstnání vás nejvíce naplňovalo, kde jste se cítil nejsvobodnější? Maturoval jsem v roce 1972 a na vysokou uţ mě nevzali kvůli rodičům, kteří byli vyloučeni z KSČ. Ţivil jsem se téměř dvacet let manuálně jako topič, strojník, knihkupec, dřevorubec, pastevec dobytka na Slovensku a dojič krav v jiţních Čechách. Pár let před revolucí jsem byl sanitářem na ARO, tam, myslím, jsem dělal asi nejsmysluplnější práci ve svém ţivotě. Avšak svobodu, téměř neuvěřitelnou vzhledem k situaci, jsem intenzivně proţíval právě na Slovensku v horách, kdyţ jsem pásl jalovice. Měl jste nějakého skvělého učitele? Určitě ne ve škole, kromě učitele češtiny. Mými učiteli, kdyţ jsem nesměl studovat vysokou školu, byli z fakult vyhození učitelé, např. Milan Machovec, Radim Palouš, Ladislav Hejdánek. Nechtěl jste někdy z komunismu utéct? V době komunismu nikoliv, měl jsem pocit, ţe moje místo je zde. Kdybych byl dnes mladší, asi bych na delší dobu do ciziny odjel, vadí mně prostředí české přízemnosti, závisti a malichernosti, neustálé vzájemné osobní napadání a populismus politiků. Při ministrování jste vystudoval po večerech práva, působíte jako advokát? Naplňuje vás ta práce? Jak jste přišel na to, že chcete být právníkem? Vystudoval jsem práva a sloţil i advokátní zkoušky, ale čistě právem se neţivím. Nemám dostatek praxe a ani by mne to nebavilo. Na právech mne zajímá jeho úzké sepětí s morálkou, jde v obou případech o normativní systémy, vyţadující úvahu o tom, jak by věci měly být. Právo není ničím jiným, neţ

12 hledáním a nalézáním spravedlnosti, na coţ se bohuţel dnes nehledí. Na dokumentu P. Kouteckého mi připadalo vlastně nejzajímavější, že člověk, který je mnoho let v centru dění v podstatě v plné síle, najednou tak trochu zmizí z veřejného obrazu. Jaké je to najednou takhle odejít? Nechybí vám ten politický adrenalin? Chtěl byste se zase vrátit? Z veřejného prostoru jsem nezmizel a nikdy nezmizím. Nakonec, pracuji dobrovolně pro řadu nevládních organizací v oblasti lidských práv, občas publikuji a přednáším či beseduji. Převáţně se studenty. Faktem je, ţe nereflektovaná moc představuje drogu, jíţ se člověk obtíţně zbavuje. Jsme na konci období dlouhého půstu. Vzpomínáte si na svůj první půst? Co pro vás to slovo půst znamená? Jak se postíte? Nemám rád okázalý půst moţná proto, ţe jej nedodrţuji, jak bych měl. Nicméně hledám chvilky soustředění, prostor k přemýšlení a k modlitbě. Máte nějakého duchovního rádce? Kaţdý sobě sám musí být duchovním rádcem za přispění Ducha svatého. Rád jsem dříve hovořil o věcech víry s dnešním biskupem Václavem Malým, dnes je pro mne autoritou a zároveň druhem v dialogu P. Jan Kuník z borotínské farnosti. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím čím jste? Kde jsou mé chlapecké sny? Tíhnul jsem k literatuře, asi jsem chtěl být spisovatelem, stal jsem se alespoň novinářem. Co mají vaše děti snadnější a co těžší než vy? Nejtěţší prací v ţivotě je práce na sobě samém. V tom to mají dnešní děti stejně těţké jako jsme to měli my. Doporučíte nám nějakou dobrou knihu, kterou jste v poslední době četl? K vánocům jsem dostal pěknou kníţku: Je Bůh matematik? Snaţí se odpovědět na otázku, zda byla matematika objevena nebo vytvořena, coţ souvisí s otázkou o původu Jeţíše Krista, kterého podle verze, v níţ věřím, Bůh seslal proto, aby svět byl jeho prostřednictvím spasen. Máte blízko Tábora chalupu, jaký k tomuto kraji máte vztah slyšela jsem, že pomýšlíte na stěhování, je to pravda? Neustále v myšlenkách se ţenou oscilujeme mezi Prahou a Borotínem. Marie odsud pochází a je nám tady dobře. A cítíme odpovědnost za skrovný majetek, jenţ nám zanechali její předkové. Od slov k činům bývá mnohdy daleko, věřím však, ţe přijde čas, kdy v jiţních Čechách zůstaneme nastálo. Tereza Horváthová S úctou a poděkováním vzpomínáme na člena naší redakční rady a dlouholetého kostelníka v Táboře pana Jaroslava Nolče, který dlouhá léta poctivě pracoval v redakční radě našeho Farního zpravodaje. Za jeho obětavou práci mu patří velký dík. Navždy nás opustil 19. února 2011 v nedožitých 75 letech. Za vše děkují členové redakční rady a ostatní věřící

13 V neděli 1. května se uskuteční sbírka na TV NOE. Vikariátní katechetické středisko pořádá na Zelený čtvrtek 21. dubna od 9.00 hod. do hod. v poutním domě Emauzy na Klokotech velikonoční dílnu, při které je moţné si vyrobit nejrůznější předměty k velikonoční výzdobě. Budeme společně vyrábět ozdoby na velikonoční stůl, malovat kraslice, zdobit svíčky, velikonoční přání, plést pomlázky Po skončení bude uspořádán malý trh výrobků, výtěţek bude pouţit pro farnost P. Günthera Ecklbauera OMI v Pakistánu. Adorační den (osadní svátek) Tyto dny zavedl jiţ otec biskup Jan Valerián Jirsík (českobudějovickým biskupem byl v letech ) proto, aby se sešli farníci, společně se modlili a adorovali za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce Sezimovo Ústí pondělí mše svatá výstav Nejsvětější svátosti svátostné poţehnání Tábor úterý ranní chvály výstav Nejsvětější svátosti mše svatá s poţehnáním Pohnání pátek výstav Nejsvětější svátosti mše svatá Poutě: Ratibořské Hory kostel sv. Vojtěcha Neděle v hod. po mši svaté se uskuteční sbírka na opravu vnitřních omítek v kostele Krátké zprávy Dolní Hrachovice kaple sv. Jana Nep. Sobota v hod. Rodná kaple sv. Jana Nepomuckého Neděle ve hod. V sobotu 30. dubna oslavíme výročí posvěcení kostela Proměnění Páně v Táboře. Slavnostní mše svatá bude v hod. Následující první májový den, který je nedělí Boţího milosrdenství, proţijeme s celou církví blahořečení papeţe Jana Pavla II. Před večerní mší sv. bude v první májová poboţnost. V úterý 3. května na svátek apoštolů Filipa a Jakuba bude v hod. mše svatá v kostele zasvěceném těmto světcům na bývalém hřbitově pod Kotnovem výročí posvěcení kostela Povýšení svatého Kříže v Sezimově Ústí oslavíme mší svatou v pondělí 23. května v hod. Poutní místo Tábor-Klokoty srdečně zve na celostátní Misijní pouť dětí s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem, P. Jiřím Šlégrem, nár. ředitelem PMD, P. Güntherem Eckelbauerem, OMI, misionářem z Pákistánu a dalšími misionáři. Pouť se uskuteční v sobotu 28. května, začíná mší sv. v hod. v děkanském kostele v Táboře.

14 Kněžské svěcení přijme náš jáhen mgr. Tomas van Zavrel se spolubratry Vojtěchem Vagaiem a Janem Mikešem v sobotu 25. června 2011 v hod. v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích z rukou otce biskupa Jiřího Paďoura, OFMCap. Svou první mši svatou primici bude pak slouţit v sobotu odpoledne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově v hod. V neděli pak bude slouţit mši svatou v kostele Proměnění Páně v Táboře v 8.30 hod. a v úterý v Sezimově Ústí od hod. Všichni jste srdečně zváni na tyto slavnosti. Zvláštní zřetele hodné akce ve farnostech spravovaných z Chotovin: Střezimíř: kaple sv. Vojtěcha pouť Ne, :00 /p. Včelák/ Borotín: farní kostel Nanebevstoupení Páně pouť /se sborem Exodus/ Ne, :30 Chotoviny: kaple u Jezera za účasti o. biskupa Pavla Posáda Po, :00 Aktuální zprávy z farností vč. změn programu akcí a proseb o finanční pomoc najdete na webových stránkách chotoviny.farnost.cz

15 Název položky VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ od do podstatná část Název farnosti (údaje v Kč) Chotoviny Miličín Borotín Střezimíř Neustupov Hoštice Nájemné Prodeje, ost. zdaň. příj Sbírky Příjmy za církevní úkony Dary fyz. i právn. osob Úroky z vedení běţ. účtu Příspěvek obecní, státní Příjmy celkem Bohosluţebné potřeby Reţijní výdaje Opravy památek Opravy ostatní 2480 Odeslané sbírky, příspěvky Dary a charitativní výdaje 7363 Daň z příjmů, nemovit., Nákupy dlouhodobého maj Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů odeslané sbírky a příspěvky diecézi: Svatopetrský haléř Potřeby diecéze Charita Bohoslovci Havarijní fond oprav Svépomocný fond Misie Odvody z nájmů Odvody z prodejů a darů TV - Noe Na Haiti Příspěvek na tisk Bible Celkem Stav půjček k přijaté poskytnuté Stav finančních prostředků k

16 Vybrané bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích ve farnostech Chotoviny, Miličín, Borotín, Hoštice, Neustupov a Střezimíř bohoslužby Květné neděle sobota :30 Hoštice mše svatá s průvodem s ratolestmi 19:00 Střezimíř mše svatá s průvodem s ratolestmi neděle :15 Chotoviny mše svatá s průvodem s ratolestmi 10:00 Miličín mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:30 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:30 Neustupov bohosluţba slova Zelený čtvrtek 18:00 Miličín mše svatá na památku Večeře Páně (o. Slávek) 19:00 Chotoviny mše svatá na památku Večeře Páně Velký pátek 15:00 Kalvárie (Miličín) kříţová cesta (o. Slávek) 18:00 Miličín velkopáteční obřady (o. Slávek) 18:30 Chotoviny kříţová cesta 19:00 Chotoviny velkopáteční obřady Bílá sobota bez obřadů (večer) Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Vigilie :30 Chotoviny obřady Velikonoční vigilie 20:30 Miličín obřady Velikonoční vigilie (o. Slávek) Den slavnosti :15 Chotoviny mše svatá 10:00 Miličín mše svatá (o. Slávek) 10:00 Borotín mše svatá 11:30 Neustupov mše svatá (o. Slávek) 12:00 Střezimíř mše svatá 14:00 Hoštice bohosluţba slova Pondělí velikonoční 8:15 Chotoviny mše svatá s dětmi; ţehnání a pomlázka doprovod Chorus Domini 15:00 Kostelec mše svatá s dětmi; ţehnání a pomlázka doprovod Chorus Domini Úterý velikonoční 18:00 Mezno mše svatá

17 Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích dubna 2011 Pátek a sobota Děkanský kostel TA Květná (pašijová) neděle - ranní chvály a svěcení ratolestí: - mše svatá: hod. Svátost smíření ve Svatém týdnu přede mší Klášterní kostel TA Tábor Klokoty Sezimovo Ústí Prachatice: Diecézní setkání mládeže 8.00 Pohnání Ratibořské Hory hod. přede mší Pondělí Svatého týdne - mše svatá hod. přede mší Úterý Svatého týdne - mše svatá Středa Svatého týdne - mše svatá Zelený čtvrtek 9.00 ČB katedrála: mše svatá se svěcením olejů 9.00 Klokoty-Emauzy velikonoční dílna pro děti - mše na památku Večeře Páně Velký pátek - velká kříţová cesta v přírodě - velkopáteční obřady Bílá sobota - modlitby u Boţího hrobu 8.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie sobota obřady velikonoční vigilie den slavnosti neděle mše sv. se žehnáním pokrmů Pondělí velikonoční - mše svatá Ratibořice Pán vstal z mrtvých, jak řekl. Radujme se všichni a jásejme, Neboť on kraluje navěky. Aleluja. Požehnané Velikonoční svátky, živou víru ve Zmrtvýchvstalého Krista a vytrvalost na cestě za Ním přejí všem farníkům: P. Václav Hes, P. Jan Kuník, P. Pawel Dembek OMI, jáhen Mgr. Tomas van Zavrel a redakční rada Farního zpravodaje Tereza Horváthová, Miloslava Skopcová, Jiří Vančata a Petr Svoboda.

18 Z lázní přijela moje kamarádka, a tak jsem se jí ptala, jak se bavila, vytancovala a jaké měla tanečníky. Odvětila: Nic moc. Samí Francouzi a Rakušák! No to přece je výborné! Ale Francouz ten měl dvě francouzské hole a Rakušák, ten pamatoval Rakousko-Uhersko. Jak vidím, povídá dívka sebekriticky, tak se Vám se mnou moc dobře netančí, ţe? Není to nejhorší, povídá leţérně tanečník, ani mi to nepřijde, já v pivovaru válím sudy. Novák je na návštěvě u kamaráda Procházky, který byl převezen záchrankou do nemocnice. To je neuvěřitelné, ještě včera jsem tě viděl tancovat s takovou pěknou blondýnkou. Jak ses dostal tak najednou sem? Moje ţena mě viděla taky. Baví se tři ţeny, co daly manţelům k vánocům. Koupila jsem manţelovi věc, co udělá stovku za 10 sekund je to Honda. Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund je to Porsche! Třetí je triumfuje: Já mu koupila věc, co udělá 200 za sekundu je to osobní váha! Zastaví policista na křiţovatce auto a povídá: Počtvrté jsem vás dnes zastavil a počtvrté vám říkám, ţe vám teče chladič! Řidič se vykloní z okna a odpoví: A já vám počtvrté říkám, ţe jsem kropicí vůz! Joţo nastoupí do autobusu a usedne do sedadla. Za chvíli přijde starší pán a říká: Tady sedím já. Ale já jsem tu byl první. Ale já jsem řidič. Marie, ţe na těch 50 let nevypadám? ptá se muţ své ţeny. Uţ dávno ne., odpoví manţelka. Muţ se ţenou jedou tábořit. Postaví stan a večer se uloţí ke spánku. Po nějaké době se muţ vzbudí, probudí manţelku a říká: Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš? Ţena: Vidím miliony hvězd. Muţ: A co na to říkáš? Ţena chvíli přemýšlí a pak řekne: Viděno z hlediska astronomie, jsou to miliony galaxií a biliony moţných planet. Astrologie mi říká, ţe Saturn leţí v konjunkci se Lvem. Co se času týče, usuzuji, ţe máme 3 hodiny a pár minut. Teologicky, ţe náš Pán je všemohoucí a my všichni jsme jen nicotně malí. Meteorologicky mi to říká, ţe budeme mít zítra krásný den. No a co to říká tobě? zeptá se ona. Muţ: Prakticky viděno, někdo nám ukradl stan. Tohoto zloděje jsme chytli velmi lehce. Vypáčil pokladnu, sebral peníze, vypil dvě láhve vodky a zanechal zřetelné otisky prstů. Na lahvi? Ne, na asfaltu. Matka píše učiteli: Nepřeji si, abyste našeho Jarouška bil, je totiţ velmi citlivý. My ho doma také nebijeme. A kdyţ, pak jen v sebeobraně! Otec si čte v ţákovské kníţce svého syna zápis od učitelky: Váţení rodiče, sděluji vám, ţe mě z vašeho Pepíka asi raní mrtvice. Stane-li se tak, nepřeji si, abyste mi šli na pohřeb! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 550 výtisků. Bezplatné.

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Farní zpravodaj. země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal.

Farní zpravodaj. země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal. byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XI 2 velikonoce 2010 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

prosíme napište se v sakristii na adorační službu

prosíme napište se v sakristii na adorační službu Milí farníci, my katolíci jsme dostali od Boha velký dar modlitbu růžence. V měsíci říjnu jsme Ježíšem a Marií pozváni, abychom tuto modlitbu znovu oprášili. Modlitba je prostor, ve kterém dovolujeme Pánu

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014 Odvaha k lásce "V pohádkách dívky svou láskou vysvobozují prince zakleté do všelijakých zvířat, obludných medvědů a tygrů, aniž vědí, že z nich budou princi. A chlapeček přijme od dědečka kameny a neví,

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1 květen 2010 Zpravodaj farnosti: Říčany A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1 Milí farníci, vstoupili jsme do nového

Více