Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov"

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XII 2 velikonoce 2011 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Srv. Ţl 139,18

2 Milí přátelé v Táboře a okolí, poslyšte, co nám k letošnímu roku křtu říká olomoucký arcibiskup Jan Graubner v broţurce Novéna o křtu : Zvlášť pečlivě se chceme připravit na obnovu křestního slibu. Mnoho z nás si okamţik vlastního křtu nemůţe pamatovat a obsah slibu, který za nás sloţili rodiče a kmotři, jsme se dozvídali aţ později. Závaţnost jeho obsahu nám můţe trochu (někdy i více) unikat. I ti, kdo se na křest chystali jako dospělí a slib sami vědomě vyslovovali, mohou mít jeho význam zastřen, nebo přinejmenším se jim neotvírají jeho nové a nové hloubky. V křestním slibu, který je naší osobní smlouvou s Bohem a který je předpokladem naší účasti na ţivotě Krista v jeho církvi, je obsaţeno jádro evangelní zvěsti. Trojí věřím, které vyslovujeme, hovoří o tom, co po celý ţivot vyznáváme a čemu vydáváme svědectví. Zároveň vyslovujeme také trojí rozhodnutí o svém postoji v zápase mezi dobrem a zlem. V prvotním nadšení je snadné slib vyslovit. Obtíţné je mu dostát. Ďábel je silný a lstivý protivník. Mnohotvárnost daru, který nám křest přináší, nelze postihnout v pár dnech novény. Nevadí to, protoţe postačí, kdyţ se nám tyto horizonty otevřou. Máme mnoho dalšího času po Velikonocích aţ do konce církevního roku, který celý je věnován této svátosti. Pojmenujme však alespoň některé z tématických oblastí, které před námi leţí, kdyţ se rozhlédneme z vrcholu slibu, na který vystoupíme. Jedním směrem před námi leţí ohromující zjištění, ţe jsme přešli z omezeného biologického ţivota do ţivota, který není omezen smrtí. Druhým směrem se rozprostírá oblast naší lidské důstojnosti, kterou jsme dostali účastí na trojím úřadu Kristově jsme učiteli, kněţími a králi. Hned dalším směrem ovšem vidíme prostory tohoto světa okupované nepřítelem Boţím, do nichţ jsme posláni. Ve čtvrtém směru leţí nejistá krajina naší právě získané svobody, kterou nesmíme zneuţít, ale naplňovat a uchovat při bezpočtu rozhodnutí, které nás tam čekají. Mohlo by nás to zděsit, a proto pohlédneme vysoko nad sebe, kde stojí nebesa a na nich ten, který nás přijal za své děti. Je tam i ten, který za nás zemřel, jeho matka, která se za nás přimlouvá jako za své, mnoţství andělů, kteří nám přicházejí na pomoc a vyvěrá tam pramen Ducha svatého, Láska, která nás chrání a vede. Mnoho radosti z odkrývání Boţích darů obdrţených prostřednictvím křtu přeje P. Václav Hes Sv. Florián 4. května Augustiniánský klášter s obcí Sankt Florian v Horním Rakousku připomíná mučednickou smrt sv. Floriána, velitele pluku propuštěného z římských legií. Kdo však byl tento lidový světec, kde ţil a trpěl? Mnohé legendy o Floriánově ţivotě mají toto pravdivé jádro: Florián

3 přišel na svět v druhé polovině 3. století v Zieselmaueru u Vídně. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Po několika letech činnosti důstojníka v římském vojsku se stal vedoucím kanceláře císařského místodrţícího v římském Lauriaku, coţ je dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku. Vládnoucí císař Dioklecián (od r. 284 do 305) jmenoval Lauriacum hlavním městem provincie Noricum a přisoudil mu tak velký význam. Kdyţ vypuklo za císaře Diokleciána na počátku 4. století kruté pronásledování křesťanů, bylo i v Noriku zatčeno 40 křesťanů a uvrţeno do ţaláře. Florián, praktický křesťan, chtěl pomoci nešťastným a plánoval jejich tajné osvobození. Při pokusu dostat se do ţaláře byl však rovněţ zatčen a předveden před místodrţícího Akvilina, svého představeného. Kdyţ Florián odmítl obětovat bohům a ani nebyl ochoten odpřísáhnout zapření víry, byl krutě mučen a musel podstoupit nejhroznější muka. Nakonec mu pověsili na krk mlýnský kámen a svrhli ho do řeky Ennsu (poblíţ dnešního města téhoţ názvu) 4. května 304. Legenda k tomu říká, ţe Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vdova jménem Valerie schovala Floriánovo tělo a pochovala ho na svém statku. V 8. století postavili pasovští biskupové nad hrobem mučedníka Floriána kanovnický klášter sv. Floriána u Lince, ještě dnes slavný, a kostel. Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do Krakova (stal se jedním z polských patronů) a z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněţ katedrála v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před poţáry, poněvadţ Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů. Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, na městských branách, kostelních věţích, na zvoničkách, stodolách, štítech vesnických chalup a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. Před a po druhé světové válce byly provedeny v Lorchu podrobné vykopávky, při nichţ se našly i ostatky ostatních 40 mučedníků, za něţ obětoval Florián svůj ţivot. Ostatky byly uloţeny na hlavním oltáři lorchské baziliky. Sv. Florián je patronem Horního Rakouska, Boloně a Krakova; kláštera sv. Floriána u Lince; patronem hasičů, kominíků, sládků, bednářů. Znázorňování: po všechna staletí se zabývali umělci znázorňováním Floriána. Vidíme ho většinou jako římského vojáka, často s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům (hrad) vodou (jeho socha je i před kostelem Proměnění Páně v Táboře). Jen ve zcela raných znázorněních byl někdy znázorňován jako stařec, např. na fresce ze 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13. století je Floriána vidět uţ jen jako mladého muţe. Pouţité materiály: Český kalendář světců Petr Pracný Rok se svatými Schauber-Schindler Petr Svoboda

4 Pivoň klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování Panny Marie Mezi svahy Haltravy a Pivoňských hor nedaleko Poběţovic, v zalesněném údolí potoka Pivoňky se nachází pozoruhodná ves Pivoň s klášterem augustiniánů. Počátky a nejstarší dějiny jednoho z historicky nejzajímavějších míst Českého lesa nejsou přesně známy, klášterní archiv i knihovna zanikly. Podle pověsti byl klášter zaloţen na paměť vítězství českého kníţete Břetislava I. nad německým vojskem v roce Podle dalších zpráv v letech se v lesích v okolí dnešní Pivoně objevili řeholníci náleţející ke komunitě sv. Viléma (Vilhemité). Jejich domovský klášter stál v nedalekém bavorském Schönthalu a řeholníci ţili zde v lese jako poustevníci. Teprve po roce 1220 je v Pivoni zaloţen první augustiniánský klášter na českém území. Po dobu trvání kláštera k němu náleţelo 7-12 vsí roztroušených v okolí Poběţovic. V roce 1421 byl klášter společně s nedalekým hradem St. Herštejnem dobyt a vypálen husity a bylo zde upáleno 17 řeholníků ze zdejšího kláštera. Obnovený klášter vyhořel roku 1573 za převora Augustina Becinauera. V té době shořely i všechny písemnosti týkající se kláštera. Roku 1595 byl klášter znovu vystavěn převorem Kašparem Malesiem, rodákem z Opole a zabrané pozemky byly připojeny zpět ke klášteru. Obyvatelé okolí pracující pro klášter byli většinou protestantského vyznání, nechtěli na klášterním pracovat. Stále více projevovali nepřátelství a roku 1606 byl zastřelen v klášteře sám převor Kašpar Malesius. Ale řeholníci v klášteře vydrţeli. Často zde bývali 2 3 řeholníci. Další útrapy přinesla klášteru třicetiletá válka. Roku 1686 byla nově vystavěna kostelní loď. Za opata Alpia Ernesta byl pořízen chór s monumentálními varhanami a rovněţ velké mnoţství vyřezávaných lavic. V roce 1696 byl zřízen hlavní oltář, pod nímţ je uloţen památný pařez, na kterém seděl podle pověsti kníţe Břetislav v době bitvy. Roku 1733 za převora Cyriaka Votavy byla postavena nová chodba, sakristie, zadní trakt i kanceláře. Roku 1756 byl postaven pivovar. Roku 1783 bylo v klášteře 17 kněţí, 12 studujících a 5 bratrů laiků. Studující dokončovali svá studia na praţské univerzitě. V té době byl klášter na vrcholu rozkvětu. Roku 1787 byl klášter Josefem II. zrušen a prodán roku 1800 právníku L. Stöhrovi. Ten jej upravil na obytný objekt a později byl připojen k poběţovickému panství. Po roce 1945 obsadila klášter pohraniční stráţ. Poté, kdyţ klášter připadl státnímu statku, došlo k tak rozsáhlé devastaci, která předčila husitskou i švédskou. Věţ kostela Zvěstování Panny Marie, pouţívaná pohraničníky jako pozorovatelna, vzplála roku 1953 po odhození nedopalku. Oheň

5 se rozšířil na celý objekt, shořelo vnitřní zařízení kostela a od té doby byl kostel v ruinách. Od roku 1987 je klášter postupně opravován, v současnosti je majetkem občanského sdruţení. Nejcennější stavbou komplexu je kostel Zvěstování Panny Marie s dochovanou ţebrovou klenbou v presbytáři, který je povaţován za nejstarší dochovanou ukázku gotického slohu na území Čech. K rozsáhlé nově zastřešené barokní lodi přiléhá čtyřkřídlý konvent s přilehlým hospodářským křídlem. K presbytáři přiléhá věţ s nově zastřešenou bání. Bohosluţby se pravidelně konají v nedaleké obci Vranov dle duchovní správy v Poběţovicích, kam Pivoň spadá. J. Bartoň Týden od Květné neděle do neděle velikonoční se nazývá Svatým týdnem křesťanstva. Ve Svatém týdnu církev stále znovuproţívá jádro své víry a naděje: totiţ to, ţe Kristus prošel naší cestou utrpení a smrti způsobenou odkloněním od Boha a otevřel nám cestu ke spáse a vzkříšení. Na Zelený čtvrtek odpoledne končí doba postní a večerní mší na Památku Večeře Páně pak začíná velikonoční třídenní (triduum), které vrcholí nedělí zmrtvýchvstání Páně. Květná neděle Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli slavnostním vstupem: svěcení ratolestí a průvodem. Ratolesti se ţehnají s prosbou: poţehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem. Je to symbolické vyjádření toho, ţe následujeme Pána na jeho cestě utrpení a kříţe, abychom měli téţ podíl na jeho vzkříšení a naplněném ţivotě. Ţivot pokřtěného člověka znamená ţivot proţitý ruku v ruce s Jeţíšem Kristem Průvodce Velikonocemi Zelený čtvrtek Obsahem večerní liturgie jsou dvě události: 1) Ježíšova večeře na rozloučenou při níţ ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy. 2) Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu se mohou naposled rozeznít zvony, jeţ utichnou aţ do velikonoční vigilie. Po příjímání se odnáší eucharistie na připravené místo v kostele do Getsemanské zahrady, kde je po obřadech obvykle příleţitost k adoraci. Po eucharistické slavnosti se z oltáře odnášejí plátna a kříţ se zahaluje. Velký pátek Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. Obřady jsou oslavou velikonočních tajemství, skrze které Kristova smrt dochází smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Dnes se neslaví eucharistická oběť. Liturgické

6 obřady, které obvykle začínají kolem třetí hodiny odpolední, kdy byl umučen Kristus, mají tři části: 1) Bohoslužbu slova, zakončenou přímluvami za celý svět. 2) Uctívání kříže. 3) Přijímání eucharistie plodu stromu kříţe. Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Velký pátek je závazným postním dnem postem od masa a postem újmy v jídle. Bílá sobota Na Bílou sobotu církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu a uvaţuje o jeho umučení, smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává jeho vzkříšení. Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti. V případě nutnosti se uděluje pouze svátost smíření a pomazání nemocných. Velikonoční vigilie Oslava velikonoční vigilie, která má začínat po západu slunce v noci ze soboty na neděli, je přehledně členěna: 1) Na počátku se rozţíhá oheň a velikonoční svíce. Plamen symbolizuje pravé světlo světa, které nemůţe přemoci ţádná temnota. 2) Následuje velikonoční chvalozpěv Exultet, oslavující Krista, který pro nás zvítězil nad hříchem a smrtí. 3) Pak přichází bohoslužba slova, která ukazuje Boha v jeho mocných a podivuhodných činech. 4) Obřad pak přechází ke křtu katechumenů a obnově křtu věřících. Křest nás sjednocuje se zmrtvýchvstalým Kristem (srv. Kol 2,12). 5) Eucharistie nás pak dále napojuje na Jeţíšův triumf a je nám pokrmem na cestu. Naše vzkříšení, nebo lépe naše účast na Kristově vzkříšení není jen otázkou budoucnosti. Je to skutečnost, v níţ ţijeme jiţ nyní. Platí od křtu. Náš ţivot uţ nespočívá v ţití jen z pozemských zdrojů, není jen biologický, ale je z Krista a v Něm je skryt v Bohu. Jeho zdroj je tedy nadzemský, zajištěný proti zkáze tím, ţe je skryt v Bohu. Proto náš ţivot můţe a musí čerpat z jiných zdrojů, neţ pouze lidských. Není to ovšem věc pouhé snahy, je třeba vzít na vědomí, co pro nás Kristus udělal, co nám Bůh v něm daroval a z toho ţít. Neděle Zmrtvýchvstání Páně Kristus vstal z mrtvých prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle ţidovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boţí stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Kaţdá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můţeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. SYN ČLOVĚKA NA MNE VLOŽIL SVOU PRAVICI A ŘEKL: NEBOJ SE. JÁ JSEM MRTEV A HLE, ŽIV JSEM NA VĚKY VĚKŮ. MÁM KLÍČE OD SMRTI A HROBU (Zj 1,17-19) Převzato z letáčku Pastoračního střediska Praha

7 Paní, smutných těšitelko, v hořké léky med svůj sladký přidej vlídnou rukou matky, svatá včelko rajských lip! Svaté Panně V měsíci kvetoucích lip František Odvalil Vrací se zas naše víra jako choré dítě domů; pohlédni jen a zas tomu, který zmírá, bude líp. Uzdrav tam, kde unavený člověk smutně hlavu kloní, srdci, z něhoţ krev se roní, zalomený vyjmi šíp! Věsíme se zas kol Tebe, Královnou buď nové pouti, Roj náš s Tebou vylétnouti Touţí v nebe věčných lip. Dvanáctero pro rodiny s dětmi při mši svaté Pokud je farní společenství ţivé, tak je velice rozmanité. Najdeme tam seniory, lidi středního věku, rodiny s mnoha dětmi i ty s jedním dítětem, mladé dospělé, lidi z nejrůznějších profesí a sociálních vrstev, tradiční věřící, občasné návštěvníky mše svaté, aktivní členy farního společenství, lidi velmi duchovně zaměřené a ty, kteří spíše čerpají ze společenství. Kaţdý má jiné očekávání, jiné potřeby, jiný důvod proč se zúčastní nedělní mše svaté. Katolická církev si opatruje svou jednotu v rozmanitosti. Různé skupiny v církvi mají mnoho moţností vyjádřit a praktikovat svou spiritualitu. Nedělní shromáţdění farního společenství má být ale otevřené všem. V různosti tohoto shromáţdění můţeme proţívat bohatství a pestrost církve, byť nám někteří lidé nebo prvky nejsou příliš blízké. Jinakost ostatních farníků nám má připomenout jinakost našeho Boha: Bůh není nikdy takový, jako si ho představujeme, je vţdy jiný. Vyzývá nás k tomu, abychom vytvářeli jedno tělo, Tělo Kristovo, Církev. V takovémto rozmanitém shromáţdění, ve velice strukturované liturgii, není mnohdy jednoduché udrţet pozornost svých dětí při mši sv. Pokud ztrácí pozornost, začínají být neklidné a přivolávají chtě nechtě pozornost okolí. Od farního společenství to chce někdy velkou trpělivost. Pro rodiče můţe vznikat nepříjemná situace a můţe dojít k rozhodnutí, ţe nebudou s dětmi navštěvovat mši svatou, pokud je tato situace ještě doprovázena nepříjemnými poznámkami farníků či kněze. Kde jsou děti, tam je ţivot. Protoţe děti jsou také budoucností naší církve, předkládáme několik tipů 1, jak obohatit účast dětí na mši svaté. Je důleţité na začátku říci, ţe zodpovědnost za přijetí dětí při mši svaté nemají jen rodiče, ale celé společenství. Rodiče z jejich strany se mohou snaţit o to, aby se děti mohli stát plnohodnotnými členy farního společenství. Farníci a kněz jejich shovívavostí, láskou, otevřenou náručí a oceněním rodičovské snahy, mají moţná ještě důleţitější úlohu. 1 Text vznikl mj. na základě materiálu FDLC (federace diecézních liturgických komisí USA), který je veřejně dostupný na

8 1. Sedejte si co nejblíže k oltáři. Děti potřebují vědět co se děje a jak jsou malí, tak je vizuální kontakt velice důleţitý. 2. Nebuďte přísnější než jinde Děti se budou v kostele chovat podle toho, jak se chovají jinde na veřejnosti. Pokud jim jinde umoţňujete volný pohyb, tak jej budou také vyţadovat v kostele. Pak není reálné jim pohyb zakázat. Spíš jim ho různými způsoby můţete omezit. 3. Poodstupte s dítětem, když rozpoznáte u něho nervozitu Kdyţ rozpoznáte, ţe určité části mše svaté, jsou pro děti náročné, tak s nimi můţete na chvilku odejít nebo poodstoupit od dění a zaměřit jejich pozornost na obraz, dětskou Bibli apod. 4. Učte děti šeptat Děti mají tendenci mluvit nahlas. Není asi vhodné jim mluvení zakázat, ale naučit je (i mimo kostel) šeptat, tím ţe je k tomu budete vyzývat. 5. Připravujte se sami a s dětmi na bohoslužbu Protoţe se i sami nebudete moci plně soustředit na bohosluţbu slova, je velice důleţité si čtení s dětmi připravit. To lze slovy, ale i více kreativně, např. ţe vybarví příslušnou omalovánku. Přitom jim můţete připomínat, jak je důleţité při mši svaté poslouchat čtení z Písma svatého. 6. Naučte se doma s dětmi základní mešní modlitby Pokud se dítě s Vámi doma naučí základní modlitby, které se pouţívají při mši svaté, tak se bude schopno více zapojit. Nečekejte s recitací modliteb, aţ dítě bude schopno jim porozumět. Často pomáhá, kdyţ se s dítětem naučíte tyto modlitby zpívat podle nápěvů, které v kostele pouţíváte nečastěji. Je to pro dítě důleţité zpestření jeho účasti na mši svaté. 7. Učte se z otázek dítěte ohledně mše Je moţné, ţe si sami nejste jisti, jak probíhá liturgie. Pak je spolupráce s dítětem ohromnou příleţitostí se něco nového naučit a obohatit celou rodinu. 8. Nebojujte s dítětem v kostele Pokud začne dítě být příliš neklidné, nezačínejte s ním bojovat v kostele; je dobré s ním poodstoupit nebo na chvíli odejít a před kostelem zjistit co se děje a vyříkat si to s ním. Získáte si tím kredit u ostatních farníků. Kdyţ je Vaše dítě od přirozenosti neklidné, tak je dobré si sednout na takové místo, aby Vaše odchody a příchody nebyly tak rušivé. 9. Ignorujte případné nepříjemné poznámky lidí Velice důleţité je ignorovat poznámky, které diskreditují Vaší snahu učinit své děti součástí farního společenství. Pokud se stanou nesnesitelné, zkuste situaci probrat s někým, komu důvěřujete, a předloţte své pochybnosti místnímu knězi. 10. Chvalte dítě za vzorné chování Nebuďte ke svým dětem příliš shovívaví (mše svatá je prostorem neobvyklým a dítě se tam musí naučit chovat jinak), ale zároveň na něj nebuďte příliš přísní. Dopřejte dítěti čas, neţ se vţije do liturgického shromáţdění. Některému dítěti to můţe trvat dlouhou dobu. Dítě kárejte, ale hlavně ho chvalte za ty chvíle, kdy se chovalo vzorně. Po návratu domů mu vţdy dejte odměnu za to pozitivní, i kdyby to byl jen jeden bod

9 11. Buďte svému dítěti vzorem v křesťanském životě Kdyţ se Vám narodí dítě, tak je to pro celou rodinu nová šance prohloubit či obnovit křesťanský ţivot. Rodiče, prarodiče, sourozenci jsou prvotními vzory dítěte. Časem bude zkoumat jejich opravdovost a schopnost odpovídat na svízelné otázky. Vaše vzornost není garancí úspěšné výchovy ve víře. Je to ale Vaše křesťanská povinnost, aby Vaše pokřtěné dítě které je obklopeno mnoha sekulárními vlivy dostalo férovou šanci později se svobodně rozhodnout pro nebo proti aktivní účasti ve farním společenství. 12. Modlete se za Vaše dítě a jeho víru Intenzivně se modlete za harmonický duchovní vývoj Vašeho dítěte, za Boţí vedení při jeho křesťanské výchově. Skutečná hodina náboţenství probíhá právě při mši svaté, kde se setkáváme s Jeţíšem Kristem v Písmu svatém, ve společenství církve a v tajemství Eucharistie. Učiňte z Církve důleţitou část svého ţivota. Prospěje to Vám i Vaší rodině. Nejdůleţitější je, ţe dítě je naší velkou radostí. Jeho místo při mši sv. si bude hledat samo, a někdy to bude trvat pěkně dlouho a bude Vám docházet trpělivost. Přítomnost na mši sv. není samospasitelná. Křesťanský ţivot začíná doma, ţije z Boţího slova a Eucharistie a tamtéţ vrcholí. Děkujeme, ţe přivádíte Vaše děti k Pánu: On je miluje takoví, jací jsou. Jáhen Tomas van Zavrel Paul Türks je autorem knihy Filip Neri aneb Nakažlivá radost. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. V tomto poutavém ţivotopisu, jenţ čerpá z velkého mnoţství pramenů, se dozvídáme o ţivotě vtipného a temperamentního člověka Filipa Neriho. Jeho přátelé ho měli rádi pro jeho veselou, komunikativní a nekonfliktní povahu. Filip však dovedl velmi netradičním a přitaţlivým způsobem přivádět lidi k víře. Ţil v letech a je jedním z nejznámějších světců západní církve. Často ho nazývali Boţím šprýmařem anebo mystikem v šatu blázna. Bůh i svět pro něho byli radostí. Dokonce o něm kolovalo mnoho anekdot a on sám měl rovněţ velký smysl pro humor. Ţil v době nástupu protestantismu, coţ byla doba bouřlivá a přelomová. Uvnitř katolické církve bylo zaznamenáno mnoho reformních proudů. Byl současníkem velkých světců Ignáce z Loyoly, Jana od Kříţe, Terezie z Avily i Karla Boromejského. Nejprve chtěl zůstat Zajímavé knihy laikem a působit zejména mezi římskou mládeţí. Později se však nechal vysvětit na kněze. Stal se knězem, vyhledávaným zpovědníkem a muţem hluboké kontemplativní modlitby. V jeho oratoři se shromaţďovali lidé z nejrůznějších kruhů, od církevních hodnostářů po ševcovské učně a bezdomovce. Uţ ve své době byl Filip pokládán za druhého apoštola Říma. Dnes patří k hlavním patronům Itálie. Paul Türks, autor knihy, byl doktorem teologie, knězem a členem kongregace oratoriánů (duchovních synů Filipa Neriho). V roce 1956 se stal spoluzakladatelem a farářem Oratoře sv. Filipa Neriho v Cáchách.

10 Raniero Cantalamessa napsal knihu Slovo a život. Vyšla v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří v roce Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa. Nedělní liturgie zůstává pro mnoho věřících jedinou příleţitostí, kdy se setkávají s Boţím slovem. Proto se otec Cantalamessa v tříletém cyklu zamýšlí nad nedělními biblickými texty. Kniha je vynikající pomůckou jak pro ty, kdo působí v pastoraci, tak pro nejširší okruh věřících. Jiţ vyšel roční cyklus C, v této knize se pak setkáváme s homiliemi pro cyklus A a celé dílo završí výklady pro cyklus B. Raniero Cantalamessa (narozený v roce 1934) je italským kapucínským knězem. Získal teologické a humanitní vzdělání, byl profesorem patristiky na univerzitě v Miláně a v letech členem papeţské Mezinárodní teologické komise. Od roku 1980 působí i jako papeţský kazatel a o velkých svátcích káţe v bazilice sv. Petra. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšly tyto knihy: Tvé slovo mi dává ţivot (2010), Ţivot pod vládou Kristovou (2008), Tajemství Proměnění Páně (2005), Eucharistie naše posvěcení (2004), Ukřiţovaný Kristus (2002) nebo Zpěv Ducha (2001). Eduard Martin Schody do ráje. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Publikace přináší svědectví řady lidí o tom, ţe andělé tento svět neopustili, jsou mezi námi i v tuto chvíli. Přicházejí, aby nás provázeli na všech našich cestách. Tato nejnovější kníţečka Eduarda Martina spolu s předešlými čtyřmi tvoří pentalogii, v níţ autor předkládá podivuhodné příběhy o andělských dotycích v lidském světě, o velkých chvílích, které změnily lidem jejich pohled na svět a dokázaly ovlivnit také jejich cestu, jako by se přehodila zázračná ţivotní výhybka. K úspěšným titulům této andělské kniţnice patří: Andělské vteřiny, Kniha radostí, Andělé nás neopouštějí a Andělské dopisy. PhDr. Eduard Martin se narodil v Praze v roce Je synem spisovatele Eduarda Petišky. Vystudoval dějiny a teorii divadla na Filosofické fakultě univerzity Karlovy. V jeho tvorbě nalezneme verše (Česká kniha mrtvých), povídky, divadelní hry i eseje. Z knih vybírala M. Skopcová Rozhovor s Janem Rumlem, novinářem, právníkem, bývalým ministrem vnitra, senátorem a aktivistou v oblasti lidských práv. Před nedávnem jsem viděla časosběrné dokumenty z cyklu P. Kouteckého a Jana Šikla Evoluce 4 z revoluce, v nichž režiséři sledovali osud čtyř aktérů listopadové revoluce v roce Jeden z nich byl o Janu Rumlovi. Překvapilo mě a potěšilo, že si člověk, který prošel od roku mnoha významnými funkcemi a byl opravdu ponořen do víru doby, uchoval osobní skromnost, pevnost i střízlivou sebereflexi. Potěšilo mě, že je také jedním ze "sousedů z kostelní lavice": farníkem v borotínské farnosti. To byla dobrá příležitost pro malý rozhovor...

11 Jste konvertita, co vás v životě nasměrovalo k víře? Jak vás v tom ovlivnila vaše rodina? Zdráhám se pouţívat slovo konvertita, vţdyť jsem nepřestoupil z jedné víry ke druhé. Byl jsem vychováván v láskyplném prostředí, od mládí mně byl vštěpován respekt k druhým, byl jsem veden ke slušnému chování. K víře v Jeţíše Krista jsem dospěl racionálním uvaţováním, čerpal jsem z četby, ze studia filozofie a historie, z rozhovorů s lidmi. Usilovně jsem přemýšlel. Křest jsem přijal jako dospělý člověk šlo o projev svobodné vůle. Kde jste vyrůstal? Vyrůstal jsem v Praze v Michli, jeţ byla tehdy zemědělským předměstím s loukami, polnostmi a neregulovaným Botičem. Pak jsme se přestěhovali do Vršovic a na Vinohrady, kde ţiji dodnes. Jak jste trávil všední dětský den ve Vršovicích? Vršovice byly v dobách mého dětství jedním obrovským staveništěm, takţe bylo na co si hrát. Bitky se Strašničáky byly na denním pořádku, ještě nebyly zničeny zahrady, chodili jsme na ovoce, ale nejvíce se hrál fotbal. Kde jsou počátky "člověka politického" ve vás? Moji rodiče byli novináři, o politice se doma hodně mluvilo a to i v době po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tam někde vznikal můj zájem o politiku a věci veřejné vůbec. Které vaše zaměstnání vás nejvíce naplňovalo, kde jste se cítil nejsvobodnější? Maturoval jsem v roce 1972 a na vysokou uţ mě nevzali kvůli rodičům, kteří byli vyloučeni z KSČ. Ţivil jsem se téměř dvacet let manuálně jako topič, strojník, knihkupec, dřevorubec, pastevec dobytka na Slovensku a dojič krav v jiţních Čechách. Pár let před revolucí jsem byl sanitářem na ARO, tam, myslím, jsem dělal asi nejsmysluplnější práci ve svém ţivotě. Avšak svobodu, téměř neuvěřitelnou vzhledem k situaci, jsem intenzivně proţíval právě na Slovensku v horách, kdyţ jsem pásl jalovice. Měl jste nějakého skvělého učitele? Určitě ne ve škole, kromě učitele češtiny. Mými učiteli, kdyţ jsem nesměl studovat vysokou školu, byli z fakult vyhození učitelé, např. Milan Machovec, Radim Palouš, Ladislav Hejdánek. Nechtěl jste někdy z komunismu utéct? V době komunismu nikoliv, měl jsem pocit, ţe moje místo je zde. Kdybych byl dnes mladší, asi bych na delší dobu do ciziny odjel, vadí mně prostředí české přízemnosti, závisti a malichernosti, neustálé vzájemné osobní napadání a populismus politiků. Při ministrování jste vystudoval po večerech práva, působíte jako advokát? Naplňuje vás ta práce? Jak jste přišel na to, že chcete být právníkem? Vystudoval jsem práva a sloţil i advokátní zkoušky, ale čistě právem se neţivím. Nemám dostatek praxe a ani by mne to nebavilo. Na právech mne zajímá jeho úzké sepětí s morálkou, jde v obou případech o normativní systémy, vyţadující úvahu o tom, jak by věci měly být. Právo není ničím jiným, neţ

12 hledáním a nalézáním spravedlnosti, na coţ se bohuţel dnes nehledí. Na dokumentu P. Kouteckého mi připadalo vlastně nejzajímavější, že člověk, který je mnoho let v centru dění v podstatě v plné síle, najednou tak trochu zmizí z veřejného obrazu. Jaké je to najednou takhle odejít? Nechybí vám ten politický adrenalin? Chtěl byste se zase vrátit? Z veřejného prostoru jsem nezmizel a nikdy nezmizím. Nakonec, pracuji dobrovolně pro řadu nevládních organizací v oblasti lidských práv, občas publikuji a přednáším či beseduji. Převáţně se studenty. Faktem je, ţe nereflektovaná moc představuje drogu, jíţ se člověk obtíţně zbavuje. Jsme na konci období dlouhého půstu. Vzpomínáte si na svůj první půst? Co pro vás to slovo půst znamená? Jak se postíte? Nemám rád okázalý půst moţná proto, ţe jej nedodrţuji, jak bych měl. Nicméně hledám chvilky soustředění, prostor k přemýšlení a k modlitbě. Máte nějakého duchovního rádce? Kaţdý sobě sám musí být duchovním rádcem za přispění Ducha svatého. Rád jsem dříve hovořil o věcech víry s dnešním biskupem Václavem Malým, dnes je pro mne autoritou a zároveň druhem v dialogu P. Jan Kuník z borotínské farnosti. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím čím jste? Kde jsou mé chlapecké sny? Tíhnul jsem k literatuře, asi jsem chtěl být spisovatelem, stal jsem se alespoň novinářem. Co mají vaše děti snadnější a co těžší než vy? Nejtěţší prací v ţivotě je práce na sobě samém. V tom to mají dnešní děti stejně těţké jako jsme to měli my. Doporučíte nám nějakou dobrou knihu, kterou jste v poslední době četl? K vánocům jsem dostal pěknou kníţku: Je Bůh matematik? Snaţí se odpovědět na otázku, zda byla matematika objevena nebo vytvořena, coţ souvisí s otázkou o původu Jeţíše Krista, kterého podle verze, v níţ věřím, Bůh seslal proto, aby svět byl jeho prostřednictvím spasen. Máte blízko Tábora chalupu, jaký k tomuto kraji máte vztah slyšela jsem, že pomýšlíte na stěhování, je to pravda? Neustále v myšlenkách se ţenou oscilujeme mezi Prahou a Borotínem. Marie odsud pochází a je nám tady dobře. A cítíme odpovědnost za skrovný majetek, jenţ nám zanechali její předkové. Od slov k činům bývá mnohdy daleko, věřím však, ţe přijde čas, kdy v jiţních Čechách zůstaneme nastálo. Tereza Horváthová S úctou a poděkováním vzpomínáme na člena naší redakční rady a dlouholetého kostelníka v Táboře pana Jaroslava Nolče, který dlouhá léta poctivě pracoval v redakční radě našeho Farního zpravodaje. Za jeho obětavou práci mu patří velký dík. Navždy nás opustil 19. února 2011 v nedožitých 75 letech. Za vše děkují členové redakční rady a ostatní věřící

13 V neděli 1. května se uskuteční sbírka na TV NOE. Vikariátní katechetické středisko pořádá na Zelený čtvrtek 21. dubna od 9.00 hod. do hod. v poutním domě Emauzy na Klokotech velikonoční dílnu, při které je moţné si vyrobit nejrůznější předměty k velikonoční výzdobě. Budeme společně vyrábět ozdoby na velikonoční stůl, malovat kraslice, zdobit svíčky, velikonoční přání, plést pomlázky Po skončení bude uspořádán malý trh výrobků, výtěţek bude pouţit pro farnost P. Günthera Ecklbauera OMI v Pakistánu. Adorační den (osadní svátek) Tyto dny zavedl jiţ otec biskup Jan Valerián Jirsík (českobudějovickým biskupem byl v letech ) proto, aby se sešli farníci, společně se modlili a adorovali za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce Sezimovo Ústí pondělí mše svatá výstav Nejsvětější svátosti svátostné poţehnání Tábor úterý ranní chvály výstav Nejsvětější svátosti mše svatá s poţehnáním Pohnání pátek výstav Nejsvětější svátosti mše svatá Poutě: Ratibořské Hory kostel sv. Vojtěcha Neděle v hod. po mši svaté se uskuteční sbírka na opravu vnitřních omítek v kostele Krátké zprávy Dolní Hrachovice kaple sv. Jana Nep. Sobota v hod. Rodná kaple sv. Jana Nepomuckého Neděle ve hod. V sobotu 30. dubna oslavíme výročí posvěcení kostela Proměnění Páně v Táboře. Slavnostní mše svatá bude v hod. Následující první májový den, který je nedělí Boţího milosrdenství, proţijeme s celou církví blahořečení papeţe Jana Pavla II. Před večerní mší sv. bude v první májová poboţnost. V úterý 3. května na svátek apoštolů Filipa a Jakuba bude v hod. mše svatá v kostele zasvěceném těmto světcům na bývalém hřbitově pod Kotnovem výročí posvěcení kostela Povýšení svatého Kříže v Sezimově Ústí oslavíme mší svatou v pondělí 23. května v hod. Poutní místo Tábor-Klokoty srdečně zve na celostátní Misijní pouť dětí s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem, P. Jiřím Šlégrem, nár. ředitelem PMD, P. Güntherem Eckelbauerem, OMI, misionářem z Pákistánu a dalšími misionáři. Pouť se uskuteční v sobotu 28. května, začíná mší sv. v hod. v děkanském kostele v Táboře.

14 Kněžské svěcení přijme náš jáhen mgr. Tomas van Zavrel se spolubratry Vojtěchem Vagaiem a Janem Mikešem v sobotu 25. června 2011 v hod. v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích z rukou otce biskupa Jiřího Paďoura, OFMCap. Svou první mši svatou primici bude pak slouţit v sobotu odpoledne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově v hod. V neděli pak bude slouţit mši svatou v kostele Proměnění Páně v Táboře v 8.30 hod. a v úterý v Sezimově Ústí od hod. Všichni jste srdečně zváni na tyto slavnosti. Zvláštní zřetele hodné akce ve farnostech spravovaných z Chotovin: Střezimíř: kaple sv. Vojtěcha pouť Ne, :00 /p. Včelák/ Borotín: farní kostel Nanebevstoupení Páně pouť /se sborem Exodus/ Ne, :30 Chotoviny: kaple u Jezera za účasti o. biskupa Pavla Posáda Po, :00 Aktuální zprávy z farností vč. změn programu akcí a proseb o finanční pomoc najdete na webových stránkách chotoviny.farnost.cz

15 Název položky VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ od do podstatná část Název farnosti (údaje v Kč) Chotoviny Miličín Borotín Střezimíř Neustupov Hoštice Nájemné Prodeje, ost. zdaň. příj Sbírky Příjmy za církevní úkony Dary fyz. i právn. osob Úroky z vedení běţ. účtu Příspěvek obecní, státní Příjmy celkem Bohosluţebné potřeby Reţijní výdaje Opravy památek Opravy ostatní 2480 Odeslané sbírky, příspěvky Dary a charitativní výdaje 7363 Daň z příjmů, nemovit., Nákupy dlouhodobého maj Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů odeslané sbírky a příspěvky diecézi: Svatopetrský haléř Potřeby diecéze Charita Bohoslovci Havarijní fond oprav Svépomocný fond Misie Odvody z nájmů Odvody z prodejů a darů TV - Noe Na Haiti Příspěvek na tisk Bible Celkem Stav půjček k přijaté poskytnuté Stav finančních prostředků k

16 Vybrané bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích ve farnostech Chotoviny, Miličín, Borotín, Hoštice, Neustupov a Střezimíř bohoslužby Květné neděle sobota :30 Hoštice mše svatá s průvodem s ratolestmi 19:00 Střezimíř mše svatá s průvodem s ratolestmi neděle :15 Chotoviny mše svatá s průvodem s ratolestmi 10:00 Miličín mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:30 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:30 Neustupov bohosluţba slova Zelený čtvrtek 18:00 Miličín mše svatá na památku Večeře Páně (o. Slávek) 19:00 Chotoviny mše svatá na památku Večeře Páně Velký pátek 15:00 Kalvárie (Miličín) kříţová cesta (o. Slávek) 18:00 Miličín velkopáteční obřady (o. Slávek) 18:30 Chotoviny kříţová cesta 19:00 Chotoviny velkopáteční obřady Bílá sobota bez obřadů (večer) Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Vigilie :30 Chotoviny obřady Velikonoční vigilie 20:30 Miličín obřady Velikonoční vigilie (o. Slávek) Den slavnosti :15 Chotoviny mše svatá 10:00 Miličín mše svatá (o. Slávek) 10:00 Borotín mše svatá 11:30 Neustupov mše svatá (o. Slávek) 12:00 Střezimíř mše svatá 14:00 Hoštice bohosluţba slova Pondělí velikonoční 8:15 Chotoviny mše svatá s dětmi; ţehnání a pomlázka doprovod Chorus Domini 15:00 Kostelec mše svatá s dětmi; ţehnání a pomlázka doprovod Chorus Domini Úterý velikonoční 18:00 Mezno mše svatá

17 Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích dubna 2011 Pátek a sobota Děkanský kostel TA Květná (pašijová) neděle - ranní chvály a svěcení ratolestí: - mše svatá: hod. Svátost smíření ve Svatém týdnu přede mší Klášterní kostel TA Tábor Klokoty Sezimovo Ústí Prachatice: Diecézní setkání mládeže 8.00 Pohnání Ratibořské Hory hod. přede mší Pondělí Svatého týdne - mše svatá hod. přede mší Úterý Svatého týdne - mše svatá Středa Svatého týdne - mše svatá Zelený čtvrtek 9.00 ČB katedrála: mše svatá se svěcením olejů 9.00 Klokoty-Emauzy velikonoční dílna pro děti - mše na památku Večeře Páně Velký pátek - velká kříţová cesta v přírodě - velkopáteční obřady Bílá sobota - modlitby u Boţího hrobu 8.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie sobota obřady velikonoční vigilie den slavnosti neděle mše sv. se žehnáním pokrmů Pondělí velikonoční - mše svatá Ratibořice Pán vstal z mrtvých, jak řekl. Radujme se všichni a jásejme, Neboť on kraluje navěky. Aleluja. Požehnané Velikonoční svátky, živou víru ve Zmrtvýchvstalého Krista a vytrvalost na cestě za Ním přejí všem farníkům: P. Václav Hes, P. Jan Kuník, P. Pawel Dembek OMI, jáhen Mgr. Tomas van Zavrel a redakční rada Farního zpravodaje Tereza Horváthová, Miloslava Skopcová, Jiří Vančata a Petr Svoboda.

18 Z lázní přijela moje kamarádka, a tak jsem se jí ptala, jak se bavila, vytancovala a jaké měla tanečníky. Odvětila: Nic moc. Samí Francouzi a Rakušák! No to přece je výborné! Ale Francouz ten měl dvě francouzské hole a Rakušák, ten pamatoval Rakousko-Uhersko. Jak vidím, povídá dívka sebekriticky, tak se Vám se mnou moc dobře netančí, ţe? Není to nejhorší, povídá leţérně tanečník, ani mi to nepřijde, já v pivovaru válím sudy. Novák je na návštěvě u kamaráda Procházky, který byl převezen záchrankou do nemocnice. To je neuvěřitelné, ještě včera jsem tě viděl tancovat s takovou pěknou blondýnkou. Jak ses dostal tak najednou sem? Moje ţena mě viděla taky. Baví se tři ţeny, co daly manţelům k vánocům. Koupila jsem manţelovi věc, co udělá stovku za 10 sekund je to Honda. Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund je to Porsche! Třetí je triumfuje: Já mu koupila věc, co udělá 200 za sekundu je to osobní váha! Zastaví policista na křiţovatce auto a povídá: Počtvrté jsem vás dnes zastavil a počtvrté vám říkám, ţe vám teče chladič! Řidič se vykloní z okna a odpoví: A já vám počtvrté říkám, ţe jsem kropicí vůz! Joţo nastoupí do autobusu a usedne do sedadla. Za chvíli přijde starší pán a říká: Tady sedím já. Ale já jsem tu byl první. Ale já jsem řidič. Marie, ţe na těch 50 let nevypadám? ptá se muţ své ţeny. Uţ dávno ne., odpoví manţelka. Muţ se ţenou jedou tábořit. Postaví stan a večer se uloţí ke spánku. Po nějaké době se muţ vzbudí, probudí manţelku a říká: Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš? Ţena: Vidím miliony hvězd. Muţ: A co na to říkáš? Ţena chvíli přemýšlí a pak řekne: Viděno z hlediska astronomie, jsou to miliony galaxií a biliony moţných planet. Astrologie mi říká, ţe Saturn leţí v konjunkci se Lvem. Co se času týče, usuzuji, ţe máme 3 hodiny a pár minut. Teologicky, ţe náš Pán je všemohoucí a my všichni jsme jen nicotně malí. Meteorologicky mi to říká, ţe budeme mít zítra krásný den. No a co to říká tobě? zeptá se ona. Muţ: Prakticky viděno, někdo nám ukradl stan. Tohoto zloděje jsme chytli velmi lehce. Vypáčil pokladnu, sebral peníze, vypil dvě láhve vodky a zanechal zřetelné otisky prstů. Na lahvi? Ne, na asfaltu. Matka píše učiteli: Nepřeji si, abyste našeho Jarouška bil, je totiţ velmi citlivý. My ho doma také nebijeme. A kdyţ, pak jen v sebeobraně! Otec si čte v ţákovské kníţce svého syna zápis od učitelky: Váţení rodiče, sděluji vám, ţe mě z vašeho Pepíka asi raní mrtvice. Stane-li se tak, nepřeji si, abyste mi šli na pohřeb! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 550 výtisků. Bezplatné.

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

březen 2016

březen 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz březen 2016 Březen v naší farnosti V letošním březnu budeme prožívat dvě liturgické doby. Je to pokračující doba postní, do které jsme vstoupili na Popeleční středu.

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více