Dodatek k ŠVP ZV pro školní rok 2013/2014 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj273/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV pro školní rok 2013/2014 byl projednán školskou radou dne 20. 6. 2013 a zapsán pod čj273/2013"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č.j. 273/2013 Název školního vzdělávacího programu: Ámos ve škole Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Ředitelka školy: Mgr. Milan Schlögl Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Milan Schlögl Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV pro školní rok 2013/2014 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj273/2013 V Nové Pace Mgr. Milan Schlögl, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Nová Paka, Komenského 555 ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují vyučovací povinné předměty, německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 2) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: Další cizí jazyk si mohou zvolit žáci 7. ročníků. 3) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 4) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: 1

2 Školní rok 2013/14 Učební plán školy. I. stupeň: ŠVP ročník počet tříd v ročníku 2 (ŠVP) 2 (ŠVP) 2 (ŠVP 2 /ŠVP/ 2/ŠVP/ český jazyk a literatura anglický jazyk prvouka vlastivěda přírodověda matematika tělesná výchova hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti informatika týdenní dotace UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, ročník II. stupeň: ŠVP VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD ) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK

3 MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA RODINNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI CELKEM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ámos ve škole byl zkontrolován a doplněn podle platného RVP ZV od o tyto další údaje: -Identifikační údaje se vypouští slovo předkladatel, ponechávají se údaje o škole. 3

4 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - se vypouští část autoevaluace školy, protože podle školského zákona se již samostatně neprovádí, ale je součástí výroční zprávy. Dále byly učební osnovy doplněny nebo byla pouze zdůrazněna již zastoupená aktuální a důležitá témata jako je obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, sexuální a rodinná výchova, zlomky a desetinná čísla v matematice I. stupně. Upravené učební osnovy doplněných nebo přepracovaných vyučovacích předmětů jsou přílohou tohoto dodatku. - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 3. ročník - Anglický jazyk Pokyny MV - multikulturalita - význam, užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého, krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Rodina OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice anglicky mluvících národů - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 4

5 - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Oslava narozenin - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - vyplní osobní údaje do formuláře - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 4. a 5. ročník - Anglický jazyk Škola Volný čas OSV - rozvoj schopností poznávání MV - užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění, lidské vztahy M - vztahy OSV - poznávání lidí, komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, - zvyky a tradice anglicky mluvících zemí, práce s mapou 5

6 EV - základní podmínky života, ovzduší, ekosystémy Z učebních osnov bylo vyjmuto: - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu VDO - občanská společnost a škola ČJ, M, Vl, VV, HV - vztahy Den jazyků - projekt - používá dvojjazyčný slovník - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení a odpověď na sdělení - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace - obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu a vyplní své základní údaje do formulářů 1. ročník - Matematika 6

7 - chápe roli peněz, umí manipulovat s papírovými penězi Finanční gramotnost - zná základní produkty a základní operace s penězi - umí zaplatit zboží a spočítá sumu, kterou mu obchodník vrátí - uvědomuje si, že půjčenou částku je třeba včas a v plné výši vrátit Hra na obchod, početní operace v oboru do 20 OSV - rozvoj schopností poznávání - zná měnu, kterou se platí v ČR - zná i možnost platby v - rozumí termínům plat, příjem, výdaj, dluh 2. ročník - Matematika Finanční gramotnost OSV - poznávání lidí, komunikace - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Násobení, dělení 7

8 - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose VDO - občanská společnost a škola - umí spořit, plánovat výdaje, určit priority i při omezeném rozpočtu (hospodaření s kapesným) - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - posoudí náklady na vzdělávání, kroužky, trávení volného času - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 3. ročník - Matematika Finanční gramotnost Numerace do 1000 Dělení (přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky) EV - základní podmínky života 4. ročník - Matematika 8

9 - chápe širší finanční souvislosti Finanční gramotnost - umí nakládat s vlastním kapesným, spočítat příjmy a výdaje - chápe záporná čísla, ví, co je dluh Porovnávání čísel v souborech, zápis vztahů pomocí symbolů OSV - rozvoj schopností poznávání - dokáže přečíst na teploměru záporné hodnoty Orientace na číselné ose - dokáže matematicky zpracovat hospodaření společnosti 5. ročník - Matematika Finanční gramotnost OSV - poznávání lidí, komunikace 9

10 - umí zapsat výsledky do tabulek (zisk, ztráta, splácení půjček) - orientuje se v diagramech, tabulkách, dokáže přečíst a zapsat správné hodnoty - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel, přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) VDO - občanská společnost a škola - porozumí významu znaku pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose EV - základní podmínky života - využívá teoretických znalostí a poznatků k zdravému způsobu života - ovládá a používá zásady správné zubní hygieny - rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny - uplatňuje správné stravovací návyky v praxi - dodržuje pitný režim 1. ročník - Prvouka Výchova ke zdraví Zdravý životní styl EV - základní podmínky života Projekt Zdravé zuby - chápe význam značení a únikových cest ve Boj proti obezitě 10

11 škole - dokáže reagovat na zvukové signály - zvládá drobné nákupy, dramatizace formou her - chová se nezištně vůči kamarádům - dokáže poskytnout pomoc bez očekávané protislužby ve škole i doma Mimořádné situace Finanční gramotnost Korupce Nácvik opuštění třídy, cvičná evakuace VDO - občanská společnost a škola - aktivně se zapojí do celoškolního projektu Den srdce 2. ročník - Prvouka Výchova ke zdraví Projekt Zdravé zuby (pokračování) - umí se rozhodnout na základě situace podpora charitativních projektů a sbírek na ochranu zdraví - zná, co patří do evakuačního zavazadla - dodržuje stanovená pravidla při mimořádných situacích (např. evakuace při požáru) - ovládá telefonní čísla tísňového volání (112) Mimořádné situace Dopravní výchova MV - lidské vztahy - lidská solidarita, základní morální normy Nácvik opuštění třídy, cvičná evakuace EV - základní podmínky života 11

12 - dokáže popsat povolání rodičů (plat, nakládání s penězi) - umí hospodařit s kapesným, - ví, co je účelné utrácení - chová se nezištně vůči kamarádům - dokáže poskytnout pomoc bez očekávané protislužby ve škole i doma Finanční gramotnost Korupce OSV - OR - cvičení smyslů, vnímání pozornosti, seberegulace - dokáže teoreticky řešit situace v silničním provozu - získává teoretické poznatky týkající se dopravních situací - dokáže hospodařit s kapesným uspořit menší obnos 3. ročník - Prvouka Dopravní výchova Finanční gramotnost EV - lidské aktivity - ochrana životního prostředí MV - uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci - ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Výchova ke zdraví OSV - OR - seberegulace 4. ročník - Vlastivěda 12

13 - dokáže rozlišit účelnost plateb (co koupit musím, co koupit chci) Finanční gramotnost - chápe slovo úplatek - zná význam slova odpustek (husitství) Korupce VDO - občanská společnost a škola - spolupráce školy s obcí, práva a povinnosti občana - uvědomuje si důležitost armády pro obranu státu, pomoc armády v krizových situacích (mezinárodní mise) - upevňuje etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům Obrana státu - význam armády ČR OSV - SR kooperace - seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 5. ročník - Vlastivěda 13

14 - chápe nutnost ochrany před nebezpečím a dokáže je praktikovat - chápe problémy a následky zneužití tísňových linek - chápe nezákonnost úplatků - chápe pojmy právo a spravedlnost základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot - umí vysvětlit důležitost účasti ČR v zahraničních misích Mimořádné situace - chování obyvatel při mimořádných situacích - zneužívání tísňových linek Korupce - dramatizace modelových situací týkajících se korupce Obrana státu - válečné konflikty současnosti MV - kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuálních zvláštnosti (odstraňování diskriminace a předsudků) EGS - jsme Evropané - co Evropu spojuje Život Evropanů a styl života v evropských rodinách - zná principy demokracie - zná základní i rozšiřující informace o zubní 4. ročník - Přírodověda 14

15 hygieně, dutině ústní, využívá je v praxi - rozlišuje různé druhy materiálů, dokáže je třídit - aktivně se zapojuje do ochrany životního prostředí - uvědomuje si důležitost čistého ovzduší a vody - umí správně analyzovat situaci, přivolat pomoc - zvládá první pomoc - umí reagovat na různé varovné signály - ovládá teoretické i praktické dovednosti z dopravní tématiky - prakticky zvládá situaci v dopravě, získání průkazu cyklisty Výchova ke zdraví Recyklace odpadů Mimořádné situace - ochrana před živelnými pohromami Nácvik opuštění třídy, cvičná evakuace - havárie, únik nebezpečných látek Dopravní výchova - praktická výuka na dopravním hřišti Projekt Zdravé zuby - pokračování projektu EV - základní podmínky života - ohrožování ovzduší MdV - Interpretace vztahu mediálních sdělení - zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Výchova ke zdraví 5. ročník - Přírodověda 15

16 - prakticky rozezná druhy zubů, provádí správnou ústní hygienu - rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc - vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista - aplikuje pravidla silničního provozu při jízdě na kole i jako chodec - dokáže posoudit hospodaření s rodinným rozpočtem - chápe význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, Zdraví Dopravní výchova - opakování pravidel silničního provozu (žáci cyklisti při cestě do školy) Finanční gramotnost - pravidelné rodinné výdaje, hospodaření s rodinným rozpočtem (formou hry) EV - vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví - projekt Zdravé zuby MV - uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 16

17 význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka - vnímá mimořádné události způsobené přírodními vlivy příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi - stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit Člověk a jeho zdraví Mimořádné situace EV - lidské aktivity - ochrana životního prostředí - ochrana kulturních památek VDO - občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu, výchova k samostatnosti, sebekritice, odpovědnosti 6. ročník - Anglický jazyk 17

18 - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - rozumí jednoduchým textům - vyhledá v textu požadované informace - rozumí obsahu jednoduché promluvy - mluví jednoduše o osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Příroda Móda Počasí VDO - občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu, výchova k samostatnosti, sebekritice, odpovědnosti OSV - SR komunikace, komunikační podstata jazyka, rozšíření specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti 7. ročník - Anglický jazyk 18

19 - rozumí obsahu jednoduchých poslechových textů - vyhledá základní informace a hlavní myšlenky v textu i autentických materiálech - rozumí obsahu jednoduché promluvy i konverzace, který se týká osvojovaných témat - mluví jednoduše o osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - vypráví jednoduchý příběh, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - napíše jednoduché texty týkající se probíraných témat Volba povolání Péče o zdraví EGS - objevujeme Evropu a svět: mezinárodní setkávání, život v evropských rodinách - Evropa a svět nás zajímá: tradice OSV rozvoj schopností poznávání - komunikace, kooperace 8. ročník - Anglický jazyk 19

20 - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech - rozumí krátkým jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - rozumí obsahu jednoduché promluvy i konverzace, který se týká osvojovaných témat - mluví jednoduše o osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - vypráví jednoduchý příběh, událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - napíše jednoduché texty týkající se probíraných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Příroda Práce se slovníkem Volba povolání Stravovací návyky Péče o zdraví Pocity, nálady MV- multikulturalita jazyk jako nástroj dorozumění, prostředek vzájemného obohacování - lidské vztahy EV- vztah člověka k životnímu prostředí 9. ročník - Anglický jazyk 20

21 - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech - rozumí krátkým jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí obsahu jednoduché promluvy i konverzace, který se týká osvojovaných témat - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích Práce se slovníkem Volba povolání Společnost a její problémy Pocity, nálady VDO - občanská společnost a škola, demokratické vztahy ve škole - vypráví jednoduchý příběh, událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - napíše jednoduché texty týkající se probíraných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - vyplní formulář, dotazník - rozumí jednoduchým větám a pokynům při práci ve třídě, reaguje na ně, reaguje na otázky v běžných situacích 7. ročník - Německý jazyk - další cizí jazyk Poslech s porozuměním Vstupní audio orální kurz abeceda, internacionalismy, číslovky 1-20, dny v týdnu, pozdravy v německy mluvících zemích český jazyk - odpovídající učivo gramatiky, srovnání, odlišnosti - pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace, reaguje na položené otázky, Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, 21

22 rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně - rozumí základnímu obsahu krátkých poslechových textů týkajících se každodenních témat poděkování, představení, politování zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), nácvik a osvojování správné výslovnosti německých hlásek, slovní přízvuk a větná melodie, nácvik správného pravopisu nové slovní zásoby - vyslovuje a čte foneticky správně a v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, imituje intonaci a výslovnost učitele, dokáže navázat kontakt, pozdravit, zapojit se do dialogu, rozloučit se s kamarádem či dospělou osobou, poskytne základní údaje o sobě, své rodině a dalších osvojovaných tématech Mluvení Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, dopis, , omluva zeměpis - reálie německy mluvících zemí v přiměřeném rozsahu - klade a zodpovídá jednoduché otázky Čtení s porozuměním - rozumí čtenému i slyšenému textu, rozumí některým známým názvům, slovům, jednoduchým větám, např. na plakátech - rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat požadovanou informaci odpovědi na otázky, přiřazování obrázků k textu, richtig x falsch OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice Psaní - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, zvládá základy písemného projevu, vyplní své základní údaje do formuláře, 22

23 sestaví jednoduché písemné sdělení související se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat požadovanou informaci odpovědi na otázky, přiřazování obrázků k textu, richtig x falsch OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice Psaní - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, zvládá základy písemného projevu, vyplní své základní údaje do formuláře, sestaví jednoduché písemné sdělení související se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - umí napsat krátké jednoduché vzkazy, - SMS, Skladba: Základní gramatické struktury a typy vět - jednoduchá věta oznamovací, tázací, rámcová konstrukce, slovosled v těchto větách a vyjadřování záporu včetně kein Tvarosloví: podstatná jména - člen určitý a neurčitý, 1.a 4. pád čísla jednotného a množného, zpočátku převážně lexikálně, množné číslo - systematizace přídavná jména v přísudku, stupňování pouze lexikálně podle komunikativních potřeb, zájmena - EGS - jsme Evropané MV - mezilidské vztahy 23

24 osobní, záporná, tázací W - např. wer, was, wohin, číslovky základní do tisíce, slovesa- časování: pravidelná, pomocná slovesa a slovesa s odlučitelnými předponami, oznamovací způsob. přítomný čas, rozkazovací způsob, vyjádření budoucnosti tvarem přítomného času, příslovce - podobně jako u přídavných jmen, tázací w - např. wo, wann, wie, warum, předložky - nejfrekventovanější se 4. pádem, spojky - frekventované souřadící spojky, citoslovce lexikálně - na ja, o je, wau, miau ta: Meine Familie und ich, Meine Schule, Mein Freund, Freizeit 8. ročník - Německý jazyk - další cizí jazyk 24

25 Poslech s porozuměním - rozumí základním pokynům a otázkám učitele při práci ve třídě, dokáže na ně přiměřeně reagovat - rozumí základním slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a blízkého okolí, mluví-li lidé zřetelně a pomalu - rozumí základnímu obsahu poslechových textů týkajících se každodenních témat Mluvení - dokáže navázat kontakt, pozdravit, zapojit se do dialogu, rozloučit se s kamarádem i dospělou osobou - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí základní informace o sobě, rodině, okolí - klade a odpovídá na jednoduché otázky - vede jednodušší konverzaci na dané téma, dokáže o něco požádat, reaguje na žádost, zeptá se na cestu - jednoduchým způsobem se domluví v běžných situacích Čtení s porozuměním - rozumí slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí některým známým názvům, slovům a jednoduchým větám, např. na plakátech nebo oznámeních - rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat požadovanou informaci odpovědi na otázky, hodnocení richtig x falsch, přiřazování textu k obrázkům Jednoduchá sdělení: omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost, přání - zvuková a grafická podoba jazyka - upevňování správné výslovnosti, procvičování fonetických jevů, procvičování psaní a postupné zdokonalování psaného projevu Tvarosloví: podstatná jména - množné číslo, 4. pád podstatných jmen se členem určitým i neurčitým, zájmena další přivlastňovací (unser, euer), slovesa - slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, časování slovesa haben, časování nepravidelných sloves se změnou kmenové souhlásky, vazba ich möchte, předložky se 3. a 4. pádem, časové údaje a předložky (um, am, im) slovosled ve větě oznamovací, tvoření otázek, nepřímý pořádek slov ve větě Tematické okruhy: Hobby, Ferien, Reisen, Essen, Trinken, Tiere, Freizeit, Jahreszeit, Wetter, Reisen, Zuhause český jazyk - odpovídající učivo gramatiky, srovnání a odlišnosti zeměpis - reálie německy mluvících zemí OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice EGS - jsme Evropané MV - lidské vztahy Psaní - písemně, gramaticky správně tvoří a 25

26 obměňuje jednoduché věty a texty, vyplní své základní údaje do formuláře - sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací, které souvisejí se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - umí napsat krátké vzkazy, např. SMS, 9. ročník - Německý jazyk - další cizí jazyk 26

27 Poslech s porozuměním - rozumí základním pokynům a adekvátně na ně reaguje - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům a s využitím vizuální podpory - rozumí základnímu obsahu poslechových textů týkajících se každodenních témat Mluvení - formuluje otázky, odpovědi, zapojí se do dialogu prostřednictvím běžných výrazů, postupně se zapojí do konverzace dalších osob, vyjádří vlastní názor Čtení s porozuměním - rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům, rozumí slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovanému tématu - dokáže se orientovat v textu a získat potřebnou informaci Psaní - písemně, gramaticky správně, tvoří a obměňuje jednoduché věty a texty - vyplní své základní údaje do formuláře - zformuluje dopis, odpověď na dopis, pozvánku, článek do školního časopisu - umí napsat jednoduché vzkazy, např. SMS, , inzerát Jednoduchá sdělení: omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost, přání, dopis, zvuková a grafická stránka jazyka - cílené zdokonalování výslovnosti, správná intonace, přízvuk, rozvíjení jazykové paměti, různé typy poslechových cvičení, odhad pravopisu nových slov, pravopis obtížnějších slov nové slovní zásoby Skladba: věty s neurčitým zájmenem man Tvarosloví: podstatná jména množné číslo, 1., 3. a 4. pád, zájmena - skloňování osobních, přivlastňovacích a záporných, slovesa - préteritum sein, haben - perfektum pravidelných a vybraných nepravidelných sloves, slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, - způsobová slovesa - časování, rámcová konstrukce - časování dalších nepravidelných sloves v přítomném čase - sloveso tun ve spojení weh tun - rozkazovací způsob číslovky - základní číslovky nad tisíc, řadové, lexikálně podle komunikativních potřeb, předložky - časové údaje a předložky český jazyk - odpovídající učivo gramatiky, srovnání a odlišnosti zeměpis - reálie německy mluvících zemí OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice EGS - Jsme Evropané MV - Lidské vztahy 27

28 (um, am, im), předložky se 3. a 4. pádem Tematické okruhy: Hobby, Schule, Gesundheit, Körperteile, Tagesprogramm, Reisen, Essen, Trinken, Verkehrsmittel, Wetter, Ferien, Einkäufe 28

29 RUSKÝ JAZYK (další cizí jazyk) 7. ročník Žák podle svých schopností: Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy Poznámky 29

30 POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ zapojí se do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ zapojí se do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Tematický okruh úvodní fonetický kurz předazbukové období, hlásky, říkadla, jazykolamy, pravidla výslovnosti téma: pozdravy, rodina, domácí zvířata, škola, jídlo- ovoce a zelenina, základní potraviny, azbukové období: postupně se žák učí písmena číst i psát, témata shodná s předazbukovým obdobím s rozšířením slovní zásoby AJ;ČJ; OSV 1 AJ Z; OSV 2,GV 1 AJ, ČJ; OSV 8 ČJ; OSV 2, 3 učebnice Pojechali 1.díl lekce 30

31 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 31

32 8. ročník Žák podle svých schopností: Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy Poznámky POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Tematický okruh Fonetika-pravidla výslovnosti téma: rodina, barvy, slovesa-časování, sloveso mít a je, čas přítomný a minulý, číslovky do sta, letopočet,rusko-reálie, slavnostní příležitosti (narozeniny ), názvy dnů, měsíců, co kdo dělá nebo nedělá rád azbukové období: postupně se žák učí písmena (všechna kromě šč, ju, f, tvrdý znak) číst i psát, AJ;ČJ; OSV 1 AJ Z; OSV 2,GV 1 AJ, ČJ; OSV 8 ČJ; OSV 2, 3 učebnice Pojechali 1. a 2. díl (do 4.lekce) 32

33 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 33

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Štítary Ředitelka školy: Mgr. Lubomír Novák Platnost

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Další cizí jazyk Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět)

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) 5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Předmět Německý jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 1/2013. Název školního vzdělávacího programu: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 1/2013. Název školního vzdělávacího programu: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 1/2013 Název školního vzdělávacího programu: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Škola: Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Ředitel

Více