Dodatek k ŠVP ZV pro školní rok 2013/2014 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj273/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV pro školní rok 2013/2014 byl projednán školskou radou dne 20. 6. 2013 a zapsán pod čj273/2013"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č.j. 273/2013 Název školního vzdělávacího programu: Ámos ve škole Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Ředitelka školy: Mgr. Milan Schlögl Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Milan Schlögl Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV pro školní rok 2013/2014 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj273/2013 V Nové Pace Mgr. Milan Schlögl, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Nová Paka, Komenského 555 ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují vyučovací povinné předměty, německý a ruský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 2) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: Další cizí jazyk si mohou zvolit žáci 7. ročníků. 3) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 4) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: 1

2 Školní rok 2013/14 Učební plán školy. I. stupeň: ŠVP ročník počet tříd v ročníku 2 (ŠVP) 2 (ŠVP) 2 (ŠVP 2 /ŠVP/ 2/ŠVP/ český jazyk a literatura anglický jazyk prvouka vlastivěda přírodověda matematika tělesná výchova hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti informatika týdenní dotace UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, ročník II. stupeň: ŠVP VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD ) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK

3 MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA RODINNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI CELKEM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ámos ve škole byl zkontrolován a doplněn podle platného RVP ZV od o tyto další údaje: -Identifikační údaje se vypouští slovo předkladatel, ponechávají se údaje o škole. 3

4 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - se vypouští část autoevaluace školy, protože podle školského zákona se již samostatně neprovádí, ale je součástí výroční zprávy. Dále byly učební osnovy doplněny nebo byla pouze zdůrazněna již zastoupená aktuální a důležitá témata jako je obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, sexuální a rodinná výchova, zlomky a desetinná čísla v matematice I. stupně. Upravené učební osnovy doplněných nebo přepracovaných vyučovacích předmětů jsou přílohou tohoto dodatku. - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 3. ročník - Anglický jazyk Pokyny MV - multikulturalita - význam, užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého, krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Rodina OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice anglicky mluvících národů - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 4

5 - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Oslava narozenin - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - vyplní osobní údaje do formuláře - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 4. a 5. ročník - Anglický jazyk Škola Volný čas OSV - rozvoj schopností poznávání MV - užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění, lidské vztahy M - vztahy OSV - poznávání lidí, komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, - zvyky a tradice anglicky mluvících zemí, práce s mapou 5

6 EV - základní podmínky života, ovzduší, ekosystémy Z učebních osnov bylo vyjmuto: - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu VDO - občanská společnost a škola ČJ, M, Vl, VV, HV - vztahy Den jazyků - projekt - používá dvojjazyčný slovník - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení a odpověď na sdělení - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace - obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu a vyplní své základní údaje do formulářů 1. ročník - Matematika 6

7 - chápe roli peněz, umí manipulovat s papírovými penězi Finanční gramotnost - zná základní produkty a základní operace s penězi - umí zaplatit zboží a spočítá sumu, kterou mu obchodník vrátí - uvědomuje si, že půjčenou částku je třeba včas a v plné výši vrátit Hra na obchod, početní operace v oboru do 20 OSV - rozvoj schopností poznávání - zná měnu, kterou se platí v ČR - zná i možnost platby v - rozumí termínům plat, příjem, výdaj, dluh 2. ročník - Matematika Finanční gramotnost OSV - poznávání lidí, komunikace - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Násobení, dělení 7

8 - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose VDO - občanská společnost a škola - umí spořit, plánovat výdaje, určit priority i při omezeném rozpočtu (hospodaření s kapesným) - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - posoudí náklady na vzdělávání, kroužky, trávení volného času - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 3. ročník - Matematika Finanční gramotnost Numerace do 1000 Dělení (přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky) EV - základní podmínky života 4. ročník - Matematika 8

9 - chápe širší finanční souvislosti Finanční gramotnost - umí nakládat s vlastním kapesným, spočítat příjmy a výdaje - chápe záporná čísla, ví, co je dluh Porovnávání čísel v souborech, zápis vztahů pomocí symbolů OSV - rozvoj schopností poznávání - dokáže přečíst na teploměru záporné hodnoty Orientace na číselné ose - dokáže matematicky zpracovat hospodaření společnosti 5. ročník - Matematika Finanční gramotnost OSV - poznávání lidí, komunikace 9

10 - umí zapsat výsledky do tabulek (zisk, ztráta, splácení půjček) - orientuje se v diagramech, tabulkách, dokáže přečíst a zapsat správné hodnoty - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel, přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) VDO - občanská společnost a škola - porozumí významu znaku pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose EV - základní podmínky života - využívá teoretických znalostí a poznatků k zdravému způsobu života - ovládá a používá zásady správné zubní hygieny - rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny - uplatňuje správné stravovací návyky v praxi - dodržuje pitný režim 1. ročník - Prvouka Výchova ke zdraví Zdravý životní styl EV - základní podmínky života Projekt Zdravé zuby - chápe význam značení a únikových cest ve Boj proti obezitě 10

11 škole - dokáže reagovat na zvukové signály - zvládá drobné nákupy, dramatizace formou her - chová se nezištně vůči kamarádům - dokáže poskytnout pomoc bez očekávané protislužby ve škole i doma Mimořádné situace Finanční gramotnost Korupce Nácvik opuštění třídy, cvičná evakuace VDO - občanská společnost a škola - aktivně se zapojí do celoškolního projektu Den srdce 2. ročník - Prvouka Výchova ke zdraví Projekt Zdravé zuby (pokračování) - umí se rozhodnout na základě situace podpora charitativních projektů a sbírek na ochranu zdraví - zná, co patří do evakuačního zavazadla - dodržuje stanovená pravidla při mimořádných situacích (např. evakuace při požáru) - ovládá telefonní čísla tísňového volání (112) Mimořádné situace Dopravní výchova MV - lidské vztahy - lidská solidarita, základní morální normy Nácvik opuštění třídy, cvičná evakuace EV - základní podmínky života 11

12 - dokáže popsat povolání rodičů (plat, nakládání s penězi) - umí hospodařit s kapesným, - ví, co je účelné utrácení - chová se nezištně vůči kamarádům - dokáže poskytnout pomoc bez očekávané protislužby ve škole i doma Finanční gramotnost Korupce OSV - OR - cvičení smyslů, vnímání pozornosti, seberegulace - dokáže teoreticky řešit situace v silničním provozu - získává teoretické poznatky týkající se dopravních situací - dokáže hospodařit s kapesným uspořit menší obnos 3. ročník - Prvouka Dopravní výchova Finanční gramotnost EV - lidské aktivity - ochrana životního prostředí MV - uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci - ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Výchova ke zdraví OSV - OR - seberegulace 4. ročník - Vlastivěda 12

13 - dokáže rozlišit účelnost plateb (co koupit musím, co koupit chci) Finanční gramotnost - chápe slovo úplatek - zná význam slova odpustek (husitství) Korupce VDO - občanská společnost a škola - spolupráce školy s obcí, práva a povinnosti občana - uvědomuje si důležitost armády pro obranu státu, pomoc armády v krizových situacích (mezinárodní mise) - upevňuje etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům Obrana státu - význam armády ČR OSV - SR kooperace - seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu MR - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 5. ročník - Vlastivěda 13

14 - chápe nutnost ochrany před nebezpečím a dokáže je praktikovat - chápe problémy a následky zneužití tísňových linek - chápe nezákonnost úplatků - chápe pojmy právo a spravedlnost základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot - umí vysvětlit důležitost účasti ČR v zahraničních misích Mimořádné situace - chování obyvatel při mimořádných situacích - zneužívání tísňových linek Korupce - dramatizace modelových situací týkajících se korupce Obrana státu - válečné konflikty současnosti MV - kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuálních zvláštnosti (odstraňování diskriminace a předsudků) EGS - jsme Evropané - co Evropu spojuje Život Evropanů a styl života v evropských rodinách - zná principy demokracie - zná základní i rozšiřující informace o zubní 4. ročník - Přírodověda 14

15 hygieně, dutině ústní, využívá je v praxi - rozlišuje různé druhy materiálů, dokáže je třídit - aktivně se zapojuje do ochrany životního prostředí - uvědomuje si důležitost čistého ovzduší a vody - umí správně analyzovat situaci, přivolat pomoc - zvládá první pomoc - umí reagovat na různé varovné signály - ovládá teoretické i praktické dovednosti z dopravní tématiky - prakticky zvládá situaci v dopravě, získání průkazu cyklisty Výchova ke zdraví Recyklace odpadů Mimořádné situace - ochrana před živelnými pohromami Nácvik opuštění třídy, cvičná evakuace - havárie, únik nebezpečných látek Dopravní výchova - praktická výuka na dopravním hřišti Projekt Zdravé zuby - pokračování projektu EV - základní podmínky života - ohrožování ovzduší MdV - Interpretace vztahu mediálních sdělení - zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Výchova ke zdraví 5. ročník - Přírodověda 15

16 - prakticky rozezná druhy zubů, provádí správnou ústní hygienu - rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc - vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista - aplikuje pravidla silničního provozu při jízdě na kole i jako chodec - dokáže posoudit hospodaření s rodinným rozpočtem - chápe význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, Zdraví Dopravní výchova - opakování pravidel silničního provozu (žáci cyklisti při cestě do školy) Finanční gramotnost - pravidelné rodinné výdaje, hospodaření s rodinným rozpočtem (formou hry) EV - vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví - projekt Zdravé zuby MV - uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 16

17 význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka - vnímá mimořádné události způsobené přírodními vlivy příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi - stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit Člověk a jeho zdraví Mimořádné situace EV - lidské aktivity - ochrana životního prostředí - ochrana kulturních památek VDO - občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu, výchova k samostatnosti, sebekritice, odpovědnosti 6. ročník - Anglický jazyk 17

18 - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - rozumí jednoduchým textům - vyhledá v textu požadované informace - rozumí obsahu jednoduché promluvy - mluví jednoduše o osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Příroda Móda Počasí VDO - občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu, výchova k samostatnosti, sebekritice, odpovědnosti OSV - SR komunikace, komunikační podstata jazyka, rozšíření specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti 7. ročník - Anglický jazyk 18

19 - rozumí obsahu jednoduchých poslechových textů - vyhledá základní informace a hlavní myšlenky v textu i autentických materiálech - rozumí obsahu jednoduché promluvy i konverzace, který se týká osvojovaných témat - mluví jednoduše o osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - vypráví jednoduchý příběh, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - napíše jednoduché texty týkající se probíraných témat Volba povolání Péče o zdraví EGS - objevujeme Evropu a svět: mezinárodní setkávání, život v evropských rodinách - Evropa a svět nás zajímá: tradice OSV rozvoj schopností poznávání - komunikace, kooperace 8. ročník - Anglický jazyk 19

20 - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech - rozumí krátkým jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - rozumí obsahu jednoduché promluvy i konverzace, který se týká osvojovaných témat - mluví jednoduše o osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - vypráví jednoduchý příběh, událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - napíše jednoduché texty týkající se probíraných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Příroda Práce se slovníkem Volba povolání Stravovací návyky Péče o zdraví Pocity, nálady MV- multikulturalita jazyk jako nástroj dorozumění, prostředek vzájemného obohacování - lidské vztahy EV- vztah člověka k životnímu prostředí 9. ročník - Anglický jazyk 20

21 - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech - rozumí krátkým jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí obsahu jednoduché promluvy i konverzace, který se týká osvojovaných témat - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích Práce se slovníkem Volba povolání Společnost a její problémy Pocity, nálady VDO - občanská společnost a škola, demokratické vztahy ve škole - vypráví jednoduchý příběh, událost, popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - napíše jednoduché texty týkající se probíraných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - vyplní formulář, dotazník - rozumí jednoduchým větám a pokynům při práci ve třídě, reaguje na ně, reaguje na otázky v běžných situacích 7. ročník - Německý jazyk - další cizí jazyk Poslech s porozuměním Vstupní audio orální kurz abeceda, internacionalismy, číslovky 1-20, dny v týdnu, pozdravy v německy mluvících zemích český jazyk - odpovídající učivo gramatiky, srovnání, odlišnosti - pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace, reaguje na položené otázky, Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, 21

22 rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně - rozumí základnímu obsahu krátkých poslechových textů týkajících se každodenních témat poděkování, představení, politování zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), nácvik a osvojování správné výslovnosti německých hlásek, slovní přízvuk a větná melodie, nácvik správného pravopisu nové slovní zásoby - vyslovuje a čte foneticky správně a v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, imituje intonaci a výslovnost učitele, dokáže navázat kontakt, pozdravit, zapojit se do dialogu, rozloučit se s kamarádem či dospělou osobou, poskytne základní údaje o sobě, své rodině a dalších osvojovaných tématech Mluvení Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, dopis, , omluva zeměpis - reálie německy mluvících zemí v přiměřeném rozsahu - klade a zodpovídá jednoduché otázky Čtení s porozuměním - rozumí čtenému i slyšenému textu, rozumí některým známým názvům, slovům, jednoduchým větám, např. na plakátech - rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat požadovanou informaci odpovědi na otázky, přiřazování obrázků k textu, richtig x falsch OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice Psaní - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, zvládá základy písemného projevu, vyplní své základní údaje do formuláře, 22

23 sestaví jednoduché písemné sdělení související se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat požadovanou informaci odpovědi na otázky, přiřazování obrázků k textu, richtig x falsch OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice Psaní - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, zvládá základy písemného projevu, vyplní své základní údaje do formuláře, sestaví jednoduché písemné sdělení související se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - umí napsat krátké jednoduché vzkazy, - SMS, Skladba: Základní gramatické struktury a typy vět - jednoduchá věta oznamovací, tázací, rámcová konstrukce, slovosled v těchto větách a vyjadřování záporu včetně kein Tvarosloví: podstatná jména - člen určitý a neurčitý, 1.a 4. pád čísla jednotného a množného, zpočátku převážně lexikálně, množné číslo - systematizace přídavná jména v přísudku, stupňování pouze lexikálně podle komunikativních potřeb, zájmena - EGS - jsme Evropané MV - mezilidské vztahy 23

24 osobní, záporná, tázací W - např. wer, was, wohin, číslovky základní do tisíce, slovesa- časování: pravidelná, pomocná slovesa a slovesa s odlučitelnými předponami, oznamovací způsob. přítomný čas, rozkazovací způsob, vyjádření budoucnosti tvarem přítomného času, příslovce - podobně jako u přídavných jmen, tázací w - např. wo, wann, wie, warum, předložky - nejfrekventovanější se 4. pádem, spojky - frekventované souřadící spojky, citoslovce lexikálně - na ja, o je, wau, miau ta: Meine Familie und ich, Meine Schule, Mein Freund, Freizeit 8. ročník - Německý jazyk - další cizí jazyk 24

25 Poslech s porozuměním - rozumí základním pokynům a otázkám učitele při práci ve třídě, dokáže na ně přiměřeně reagovat - rozumí základním slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a blízkého okolí, mluví-li lidé zřetelně a pomalu - rozumí základnímu obsahu poslechových textů týkajících se každodenních témat Mluvení - dokáže navázat kontakt, pozdravit, zapojit se do dialogu, rozloučit se s kamarádem i dospělou osobou - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí základní informace o sobě, rodině, okolí - klade a odpovídá na jednoduché otázky - vede jednodušší konverzaci na dané téma, dokáže o něco požádat, reaguje na žádost, zeptá se na cestu - jednoduchým způsobem se domluví v běžných situacích Čtení s porozuměním - rozumí slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí některým známým názvům, slovům a jednoduchým větám, např. na plakátech nebo oznámeních - rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat požadovanou informaci odpovědi na otázky, hodnocení richtig x falsch, přiřazování textu k obrázkům Jednoduchá sdělení: omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost, přání - zvuková a grafická podoba jazyka - upevňování správné výslovnosti, procvičování fonetických jevů, procvičování psaní a postupné zdokonalování psaného projevu Tvarosloví: podstatná jména - množné číslo, 4. pád podstatných jmen se členem určitým i neurčitým, zájmena další přivlastňovací (unser, euer), slovesa - slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, časování slovesa haben, časování nepravidelných sloves se změnou kmenové souhlásky, vazba ich möchte, předložky se 3. a 4. pádem, časové údaje a předložky (um, am, im) slovosled ve větě oznamovací, tvoření otázek, nepřímý pořádek slov ve větě Tematické okruhy: Hobby, Ferien, Reisen, Essen, Trinken, Tiere, Freizeit, Jahreszeit, Wetter, Reisen, Zuhause český jazyk - odpovídající učivo gramatiky, srovnání a odlišnosti zeměpis - reálie německy mluvících zemí OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice EGS - jsme Evropané MV - lidské vztahy Psaní - písemně, gramaticky správně tvoří a 25

26 obměňuje jednoduché věty a texty, vyplní své základní údaje do formuláře - sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací, které souvisejí se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - umí napsat krátké vzkazy, např. SMS, 9. ročník - Německý jazyk - další cizí jazyk 26

27 Poslech s porozuměním - rozumí základním pokynům a adekvátně na ně reaguje - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům a s využitím vizuální podpory - rozumí základnímu obsahu poslechových textů týkajících se každodenních témat Mluvení - formuluje otázky, odpovědi, zapojí se do dialogu prostřednictvím běžných výrazů, postupně se zapojí do konverzace dalších osob, vyjádří vlastní názor Čtení s porozuměním - rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům, rozumí slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovanému tématu - dokáže se orientovat v textu a získat potřebnou informaci Psaní - písemně, gramaticky správně, tvoří a obměňuje jednoduché věty a texty - vyplní své základní údaje do formuláře - zformuluje dopis, odpověď na dopis, pozvánku, článek do školního časopisu - umí napsat jednoduché vzkazy, např. SMS, , inzerát Jednoduchá sdělení: omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost, přání, dopis, zvuková a grafická stránka jazyka - cílené zdokonalování výslovnosti, správná intonace, přízvuk, rozvíjení jazykové paměti, různé typy poslechových cvičení, odhad pravopisu nových slov, pravopis obtížnějších slov nové slovní zásoby Skladba: věty s neurčitým zájmenem man Tvarosloví: podstatná jména množné číslo, 1., 3. a 4. pád, zájmena - skloňování osobních, přivlastňovacích a záporných, slovesa - préteritum sein, haben - perfektum pravidelných a vybraných nepravidelných sloves, slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, - způsobová slovesa - časování, rámcová konstrukce - časování dalších nepravidelných sloves v přítomném čase - sloveso tun ve spojení weh tun - rozkazovací způsob číslovky - základní číslovky nad tisíc, řadové, lexikálně podle komunikativních potřeb, předložky - časové údaje a předložky český jazyk - odpovídající učivo gramatiky, srovnání a odlišnosti zeměpis - reálie německy mluvících zemí OSV - rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace, kompetice EGS - Jsme Evropané MV - Lidské vztahy 27

28 (um, am, im), předložky se 3. a 4. pádem Tematické okruhy: Hobby, Schule, Gesundheit, Körperteile, Tagesprogramm, Reisen, Essen, Trinken, Verkehrsmittel, Wetter, Ferien, Einkäufe 28

29 RUSKÝ JAZYK (další cizí jazyk) 7. ročník Žák podle svých schopností: Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy Poznámky 29

30 POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ zapojí se do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ zapojí se do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Tematický okruh úvodní fonetický kurz předazbukové období, hlásky, říkadla, jazykolamy, pravidla výslovnosti téma: pozdravy, rodina, domácí zvířata, škola, jídlo- ovoce a zelenina, základní potraviny, azbukové období: postupně se žák učí písmena číst i psát, témata shodná s předazbukovým obdobím s rozšířením slovní zásoby AJ;ČJ; OSV 1 AJ Z; OSV 2,GV 1 AJ, ČJ; OSV 8 ČJ; OSV 2, 3 učebnice Pojechali 1.díl lekce 30

31 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 31

32 8. ročník Žák podle svých schopností: Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy Poznámky POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Tematický okruh Fonetika-pravidla výslovnosti téma: rodina, barvy, slovesa-časování, sloveso mít a je, čas přítomný a minulý, číslovky do sta, letopočet,rusko-reálie, slavnostní příležitosti (narozeniny ), názvy dnů, měsíců, co kdo dělá nebo nedělá rád azbukové období: postupně se žák učí písmena (všechna kromě šč, ju, f, tvrdý znak) číst i psát, AJ;ČJ; OSV 1 AJ Z; OSV 2,GV 1 AJ, ČJ; OSV 8 ČJ; OSV 2, 3 učebnice Pojechali 1. a 2. díl (do 4.lekce) 32

33 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení ČTENÍ S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 33

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Škola: Základní škola a Mateřská škola Habry Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV 11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 Ředitel školy: Mgr. Petr Kapounek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Tento dodatek je zpracován na základě vydání Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Ředitel školy: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8.1 Etická výchova (od 1.9. 2010)... 354 8.2 Volba povolání (od 1.9. 2010)... 357 8.3 Anglický jazyk (od 1.9. 2010)... 357 8.4 Matematika

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup - zná písmena tiskací a psací, malá a velká

Více

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 Základní škola a mateřská škola Holetín Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 od 1. 9. 2013 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POZNÁVÁM

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více