Rodinná výchova v podmínkách DD eladná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinná výchova v podmínkách DD eladná"

Transkript

1 Rodinná výchova v podmínkách DD eladná Metodický servis pro výchovnou práci v roce 2005 a dále Autoi: Mgr. Miroslava ervenková Mgr. Milan Zeák Mgr. Tomáš Kanálik (pro rok 2006)

2 Rodinná výchova v podmínkách DD eladná Metodický servis pro výchovnou práci v roce 2005 a dále Obsah: 1. Úvodem 2. Základní principy rodinné výchovy: a) výchozí charakteristika b) dít musí vyrstat v prostedí citov velém c) musíme vytváet prostedí, kde se dti cítí v bezpeí a kde je jim dobe d) draz na soužití e) spolená budoucnost f) nezbytnost ádu g) systematicky, jasn a zeteln smovat k formování samostatné a odpovdné osobnosti h) usilujeme o harmonickou osobnost 3. Nkteré výchovné prostedky a) komunikace b) odmny a tresty c) škola d) televize 4. Závr 2

3 1) Úvodem Fungování dtských domov rodinného typu se stalo spoleenskou nezbytností. Naše zaízení k tomu vytvoilo výchozí technické a organizaní pedpoklady. Vzniklo šest samostatných bytových jednotek se základním funkním vybavením a základní organizaní strukturou. Relativn nejpíznivjší podmínky jsou v tomto smru dány pro innost 6. skupiny. Pokraujícím trendem v ešení technických a organizaních opatení bude snaha o relativní osamostatnní zbývajících pti byt. Z technického hlediska to bude v prvé etap výmna stávajících vstupních dveí za dvee bytového typu a tím vytvoení vizuální bariéry, která by regulovala nekontrolované a spontánní prolínání dtí mezi skupinami. Rozhodující význam však budou mít taková organizaní opatení v rámci každé skupiny, která tento pohyb dostanou pod kontrolu. Bez tchto zásah a pedpokládaných zmn bude do fungování domova stále prosakovat internátní charakter, což je pro další trend naší práce naprosto nežádoucí, nebo nesplníme jeden ze základních pedpoklad rodinné výchovy. V dalších etapách musí pak jít o zásadní projektové zmny a úpravy dispozice objektu, jinak nemže domov s tímto provizorním ešením naplnit spoleenskou objednávku a v tvrdé konkurenci funkn dobe vybavených a upravených domov neobstojí. Z technicko-organizaního hlediska nám musí jít o vtší podíl funkního využití kuchynk s vymezením uritého podílu na píprav jídla a vytváení podmínek pro vtší míru sebeobslužných inností /drobné pepírání, žehlení/. Stžejní roli však musí sehrát zmna kvality naší výchovné práce, která bude zeteln a systematicky smovat k realizaci takové výchovné práce, která bude svým charakterem akceptovat principy rodinné výchovy. Zatímco 1. pololetí mlo dominantu ve vytváení technických a organizaních pedpoklad, druhé pololetí musí primárn vidt takový zpsob výchovné práce, která bude faktickým stvrzením pemny na domov rodinného typu. Nkolik následujících metodických poznámek má v tomto smru poskytnout návod v orientaci takových výchovných princip a prostedk, které jsou pro rodinnou výchovu zásadní. 3

4 2) Základní principy rodinné výchovy a/ výchozí charakteristika PhDr. Zdenk Matjek uvádí, že forma základní rodinné pée rodinného typu sice svými nkterými vnjšími znaky hodn pipomíná rodinu /stálá osoba, heterogenní skupina, spolená stecha/, ale ve skutenosti mže být od faktické rodiny na hony vzdálena. Tvrdí, že existuje nco hlubšího a podstatnjšího, co navenek není tak zjevné, ale co je nemén dležité pro charakter rodinné výchovy. Povzme si nyní, které jsou to znaky a hledejme zpsoby, jak se k nim v našich výchovných podmínkách dobrat a piblížit. b/ dít musí vyrstat v prostedí citov velém Svené dti musíme mít opravdu rádi i s jejich deformacemi, defekty a nejrznjšími problémy, které nám denn komplikují život. Musíme mít vdomí, že starat se o svené dti a žít s nimi pináší pro každého z nás nco radostného a dává nám pocit životního uspokojení. Vysílejme jasné signály o svém zájmu a láskyplném vztahu. Základní motto naší práce lze vyjádit slovy: Snaž se, abys byl milován. Naplnní této myšlenky je vlastn základní šancí pro dosažení výchovného efektu. Slova, která by z našich úst mly dti asto slyšet: Mám t rád/a/, jsi šikovný/á/, jsem rád/a/, že jsi v mé skupin a že se o tebe mohu starat. Spolehni se na mne. Rád ti budu naslouchat, když mi budeš chtít nco sdlit. Dvuji ti. Je nám spolu dobe. c/ musíme vytváet prostedí, kde se dti cítí v bezpeí a kde je jim dobe Dít musí vyrstat v prostedí alespo relativn stálém. Domov, který nevytvoí pro dti podmínky, aby se v nm cítily voln, bez strachu a naptí, nemá právo na existenci. Pocit bezpeí a stability, vdomí citového zázemí a odezvy patí k základním lidským potebám. Dít musí mít hluboký pocit, že k nkomu patí, že se na nkoho mže spolehnout. Naše dít by si tento pocit mlo naplovat a uvdomovat ve vztahu ke svému vychovateli. Pokud z prostedí svené skupiny nevytvoíme místo, kde se dti cítí v bezpeí a kde je dtem dobe, nesplnili jsme základní výchovný pedpoklad. Každé 4

5 dít zde musí mít své místo, myslíme to nejen prostorov, ale též z pohledu sociálního a spoleenského. Proto musíme usilovat o stálost prostedí a vytváení citového vztahu k nmu. Bytové prostedí skupiny se postupn stává místem intimity a jakousi oázou klidu. Zde se musí dti uit, jak se uplatují vztahy mezi lidmi, jak se eší problémy, jak se lovk stává odpovdným. Je to místo, kde lze nalézt povzbuzení, je pdou, v níž se mže utváet identita dítte. Aby si dít naplnilo svou identitu se skupinou a bytem, musí dojít k faktickému naplnní pojmu náš byt, náš obývák K prohloubení angažovaného vztahu by možná také prospla náhrada neosobního íselného oznaení bytu za citliv volený název. Pro formování osobní vazby a simulování pedstavy domova má rozhodující význam rozsah a výet pedmt a míst, o nichž dít mže íkat mj pokoj, moje postel, mé kvítko Bytové prostedí skupiny musí být funkní, pohodlné, píjemné a stimulující. Spolu s kvalitou vzájemných vztah a vazeb vytvoí jedinenou atmosféru života skupiny, která mže sehrát kladnou roli v rodinné výchov. Dítti bychom mli dopát prostedí, kde by mohlo nejen pracovat, rozvíjet své zájmy, ale i odpoívat, když cítí únavu nebo snít a jaksi se ztratit, když potebuje být chvíli samo. Zkusme se podívat na prostedí skupiny oima jednotlivých dtí tak, abychom si mohli kladn odpovdt na otázku, zda má každé dít njaký svj vlastní kout, jakési vlastní kotvišt, které patí jenom jemu. Pi vytváení prostedí musíme ponechat uritou iniciativu samotným dtem. Pro dti platí v každém vku trochu jiná pravidla estetiky a poádku. Podstatné je, aby urité prostory a vci pojímaly dti svým zpsobem jako vlastní. Mlo by nám jít o takový zpsob chápání prostedí, kde dominantn zní poteba evokovat citovou složku dtí pi vnímání vcí, kde si dít své prostedí uvdomuje a zaujímá k nmu osobní vztah a postoj. Zasame se silnji o to, abychom dtem umožnili pobývat v prostedí, kde se budou cítit dobe. d/ draz na soužití Zvláštním rysem rodinné výchovy je draz na soužití a vztah dvry mezi vychovatelem a díttem. Pi nerespektování tchto princip nemá vychovatel šanci uspt. Musíme se snažit o to, aby dti 5

6 byly našimi spojenci. Výchova musí byt výsledkem vzájemného psobení mezi dvma póly - dtmi a vychovatelem. Vzájemn si pomáháme, spolen ešíme problémy. S tím souvisí i spolupráce mezi vychovateli skupiny. Stjme za sebou, dti musí vdt, že nám jde o spolenou vc. Podporujme se i tím, že se budeme navzájem chválit a tím vykazovat, že k sob chováme úctu. Spolen pekonávejme obtíže a neúspchy a ume dti vzájemné podpoe a pomoci jednoho k druhému. Bume s dtmi po veškerý možný as. Osobní a duševní blízkost je pro systém rodinné výchovy nezbytná. Vlastn celý systém rodinné výchovy je založen na spolužití a v uvdomní si toho, že musíme k dítti pistupovat individuáln a to za souasného respektování jeho osobnostních specifik. Dlejme vci spolen. Od inností v kuchyce pes práci v areálu až po sledování nkterých televizních poad. Komentujme je. Hledejme spolené chvíle klidu. Využijme hlavn veerních hodin, kdy dti odkládají svá obranná chování a kdy lépe vnímají naši snahu o vytvoení atmosféry pohody, tepla a vzájemné sounáležitosti. Draz na soužití musí vést vychovatele k tomu, aby v každodenním režimu života skupiny vytvoil jakési privilegované výchovné momenty, které fyzicky svedou dti dohromady. K takovým momentm, patí pedevším spolené jídlo. Proto se snažíme odpolední svainy, víkendové snídan a studené veee situovat do prostedí bytové kuchyky. Každá skupina musí mít své malé i velké rituály. K tm malým patí pedevším neformální komunity, které budou mít spíše podobu erné hodinky nebo posezení u aje. K tm vtším se bude nap. adit rituál pi pijetí nebo odchodu dtí, slavení svátk nebo njaká další významná událost v život nkterého z dtí. Draz na soužití bude vbec hodn spoívat na vytváení a dodržování systému tradic skupiny /nkteré z dtí mže poizovat a vést fotodokumentaci/, ve vtší míe je teba realizovat samostatné akce skupiny s úastí všech dtí, z nichž nkteré se mohou stát souástí tradic skupiny. Mžeme se teba stát organizátory každoron se opakující akce pro ostatní skupiny. Všemožn posilujeme aktivní spoluúast dtí na život skupiny. Aspekt soužití nás logicky povede k harmonizaci sociálních vztah a vazeb. Snažíme se, aby starší pomáhali mladším a byli pro n vzorem a autoritou. Eliminujeme všechny projevy šikany. 6

7 e/ spolená budoucnost Za jednu z klíových charakteristik rodinné výchovy považuje Dr. Matjek spolenou budoucnost. V rodin jsou rodie pln angažováni na osudu dítte. Dokonce na vlastní budoucnost myslí ve vztahu k dítti. V našich podmínkách nic podobného není možné. Ale nco pece jen musíme pro tento rys, který by nás o kousek pistril k rodinné výchov, udlat. Navozujme takové situace, kdy se neustále s dtmi na nco tšíme nebo když si všichni z neho dláme starosti. To nás siln vnitn propojí citov i psychicky. Plánujme spolu reálnou budoucnost, promýšlejme spolené akce, vymýšlejme spolen výlety a vycházky, rozhodnme, které z nich by mohly být souástí tradic skupiny. Poítejme, také s dtskou spoluúastí pi koncipování týdenních plán. f/ nezbytnost ádu Specifickou podmínkou rodinné výchovy v kontextu innosti dtského domova je nezbytnost ádu. Ten je zpoátku vnjší, postupn se stává vnitním a vytvoí jakési základní pedpoklady pro formativní psobení. Aby naše výchovné psobení mohlo pinést efekt, jsou nutná pravidla, systém stžejních výchozích bod, které se stanou oprnými sloupy života skupiny. Má-li tento systém fungovat, musí mít urité rysy. Vychovatel si pedevším ujasní pedstavu hodnotového systému, který chce v život skupiny prosazovat. Jasn a konkrétn pak formulujeme preferované hodnoty a snažíme se je vyjádit v podob jednoduchých pravidel, tím posílíme pozitivní morální, volní a charakterové vlastnosti dítte. Použijeme co nejmén slov, aby jejich poselství bylo jasné a jednoznané. Jejich dsledkem musí být každodenní konkrétní postoje dtí. Mly by být njakým zpsobem mitelné. Musíme jasn íci, co za kterých okolností od dtí oekáváme. To bude vyžadovat vysokou míru profesionality nás vychovatel ve výchovnvzdlávacích postupech, metodách a formách našeho poslání. Stanoveným hodnotám je teba uritým zpsobem i vyuovat. Zárove si uvdomujeme, že všechny hodnoty se rodí z kontaktu, z interakce mezi vychovatelem a díttem. Ke stávající praxi vtšiny skupin patí formulace jakéhosi Zákoníku nebo Desatera skupiny. 7

8 V této souvislosti je teba dosáhnout toho, aby dti svj ád chápaly, respektovaly a aby zárove vdly, že to nese s sebou konkrétní odpovdnost. Pravidla musíme stále ovovat a posuzovat jejich životaschopnost a aktuálnost. ád nemže být dogmatický, ale musí se dynamicky pizpsobovat zmnám v život skupiny, mnícím se podmínkám a osobním zmnám dtí. Vyvarujme se rozporu mezi slovy a iny. Zachovávání pravidel nezajišujeme pomocí sankcí, nýbrž kvalitou vztahu mezi díttem a vychovatelem. Pijetí ádu by mlo patit k významným rituálm skupiny, kontrola jeho plnní pak každodenní souástí komunit. V souvislosti s dodržováním ádu je teba podotknout, že vychovatel musí znát a vnímat osobnost každého jednotlivého dítte, rytmus jeho zrání a rstu a podle toho volit vhodnou strategii a taktiku. Velmi individuáln je teba vysvtlit a nauit pravidla hry. Jasn vysvtlujeme své myšlenky, volíme správná slova a iny, vhodn komunikujeme. Oceujeme dobré postoje, všímáme si i malikostí. Povzbuzujeme. Napomínáme tak, abychom nenarušili srdený vztah mezi vychovatelem a díttem. g/systematicky, jasn a zeteln smovat k formování samostatné a odpovdné osobnosti. Rodinná výchova musí systematicky, jasn a zeteln smovat k cíli výchovy, kterým je v našich podmínkách vybudování samostatné a odpovdné osobnosti. Rozhodn musíme nauit dti fungovat samostatnji v asovém režimu dne. Omezíme povelové ízení, pesn vymezíme pozici a roli každého jednotlivého dítte, konkrétn stanovíme obsah a rozsah svených úkol, fixujeme osobní odpovdnost. Vtší míru samostatnosti a zodpovdnosti musíme prosadit do školní pípravy. Stávající praxe je neúnosná. Snažme se také o to, abychom v daleko vtší míe samostatnosti a odpovdnosti zaangažovali dti do chodu života skupiny a to nejen v každodenních situacích, ale též pi spolených akcích. Ume dti co nejvíce jednání a formám styku s okolní veejností a institucemi, povujme je v této souvislosti pimenými konkrétními úkoly. Podle možností a individuálních pedpoklad zajišujme jejich úast v zájmových útvarech nebo akcích poádaných jinými 8

9 organizacemi, kde je pedpoklad jejich samostatného vystupování. Neizolujme dít v našem omezen formativním prostedí. Povzbuzujme je k pebírání odpovdnosti, k rozhodování. Ume je, aby si samy vytvoily pracovní plán, kterou práci je teba udlat a dokdy, urit, co je pednostní a naléhavé. Zvyšme jejich podíl samostatnosti a odpovdnosti pi zajišování provozu kuchyky, gradujme jejich podíl na pkném vzhledu a poádku svených bytových prostor, zvláštní pozornost vnujme odpovdnosti za svený majetek. Zdrazujme dtem jejich vlastní odpovdnost za vztah k životnímu stylu, vlastnímu zdraví, které v mnohém smru ovlivní kvalitu jejich píštího života. Daleko vtší míru samostatnosti a odpovdnosti vyžadujme smrem k hygienickým návykm, péi o svj zevnjšek a všem sebeobslužným innostem. h/ usilujme o harmonickou osobnost Smyslem rodinné výchovy je samozejm celkové formování harmonické osobnosti, a tedy zetel k dalším dležitým osobnostním stránkám. Jejich výbr a stanovení preferencí bude odviset od faktické poteby výchovné orientace skupiny a specifického pístupu vychovatele. Pesto vidíme nutnost na tomto míst zdraznit nkteré vlastnosti, které v kontextu naší práce zvláš naléhav vystupují do popedí. Pomozme dtem nabýt sebedvry. Naume je, aby si ekly: Já to dokážu. Povzbuzujme je. Nechejme asto zaznít vtu: Jsem na tebe hrdý. Veme je k úct a poctivosti, ume je mluvit pravdu, respektovat pravidla a práva jiných, cizí osobní majetek, naume je dodržovat sliby. Ukazujme dtem cestu k citlivosti a soucitu. Dodávejme jim nadšení, rozvíjejme tvoivost, probouzejme zájem o nové vci. Vlévejme nadji, chu do práce, studia, jednání. Snažme se, aby dít stále nco dlalo, aby se nepropásla ani minuta. Svou práci musí vychovatel dlat tak, aby ml neustále v zásob arzenál nabídek a píležitostí k innosti. Mjme na pamti, že nejvtším nepítelem vychovatele je zahálka, nuda, strnulá netenost, odevzdanost, lhostejnost. 9

10 Ume dti, že souástí života jsou námaha, trplivost vytrvalost a pemáhání bolesti, fyzické i duševní. Reagujme tak na trend dnešní doby mít všechno a hned. Zdrazujme potebu pracovitosti a vynaloženého úsilí, bez nichž nebudeme mít nic. Trénujme je také pro prohru. Reagujme na pílišnou erotizaci dtství a elme nesnesitelné vulgarizaci. Ume dti odvaze a síle jednat podle vlastního svdomí. Znamením odvahy v naší komformistické dob je schopnost odolávat a pevn si udržovat vlastní identitu, hájit vlastní myšlenky a postoje. Zdrazujme stídmost, istotu, laskavost, toleranci a pokoru. Veme dti k šetrnosti a ume je poznávat a vnímat hodnotu vcí. Mluvme o prmrném platu a porovnávejme s hodnotami vcí, které vytváejí servis sloužící dítti. Vysvtlujme jim, jak jsou na tom dobe v porovnání s mnoha vrstevníky. Umožujme jim praktickou zkušenost s penzi. Naume je neplýtvat penzi, veme je k tomu, aby dokázaly plánovit a s aspektem šetení pistupovat ke svému kapesnému. Pomáhejme jim, aby nespadly do pasti nadmrného konzumu. Ume je kultue dávání. Zkusme dosáhnout finanní spoluúasti na život a potebách skupiny. Podílejme se pimeným zpsobem nap. na nákupu aje a cukru nebo sirupu, uvažujme o symbolické spoluúasti pi poizování dárk pi oslavách svátku ostatních dtí, ume je vyjádit i formou jednoduchého dáreku svou vdnost vychovatelm. Ovlivujme u dtí schopnost empatie, umní vcítit se do myšlení a jednání druhého. Ume dti vidt sebe a dní kolem oima druhého, snažme se toho druhého pochopit a porozumt mu. S tím do znané míry souvisí ešení konflikt, které vznikají zákonit, ale kde práv úrove vztah ovlivní zpsob jejich ešení. Stimulujme je k nejvhodnjšímu ešení situace. Naume je vyhýbat se zbyteným konfliktm. Vybavme je poznáním, že nkdy budou muset i ustoupit a pípadn odpustit. Naume též dti pistupovat k problémm a ešit je, vytváejme u nich schopnost problém pojmenovat, oznait a popsat. Pomáhejme s vyhledáváním možných ešení, porame s výbrem nejvhodnjšího. Reagujme na narstající agresivitu. Ta je sice formou energie dítte, bez našeho zásahu se však mže stát destruktivní. Jist si uvdomujeme, že u našich dtí je silná poptávka po podívané plné násilností. asto jde o útk pe nudou a touhou po silnjších 10

11 prožitcích. Musíme ji tedy usmrovat pozitivním zpsobem, pedevším sportem. Dopejme jim píležitost k úspchu. Zprostedkujme dtem ve vtší míe spojení s pírodou. Abychom nalezli pírodu, musíme ven a uvdomit si námahu z chze. Abychom ji objevili musíme se ztišit, mlet, ekat. Pro naše dti picházející z hluného svta je to velmi nároné. Pro naši práci je kontakt s pírodou nezbytný, navíc k tomu máme optimální podmínky. Provozujme trekking, turistiku, výlety, vycházky, zprostedkujme dtem úžas z krajiny a elme tak novému druhu negramotnosti, kdy lovk už není schopen žasnout a cítit potšení z pozorování krajiny, vn istého vzduchu a zpvu vody. Píroda je školou pokory, ukazuje cestu od ekologie ke svdomí. A nakonec ješt zmínka o humoru. Smjme se asto s dtmi. Humor je rozpouštdlem mnohého naptí. 3) Nkteré výchovné prostedky a/ komunikace Požadavek rodinné výchovy nov vymezuje pozici dítte. Z objektu výchovné manipulace musíme uinit dít aktivním subjektem. V této souvislosti se stává komunikace mezi vychovatelem a díttem velmi zásadním výchovným prostedkem. Mžeme tvrdit, že míra soužití, kterou jsme zdrazovali v pedchozí kapitole, je do znané míry dána kvantitativním rozsahem a charakterem a pedevším kvalitou komunikace. Mlo by nás ustavin trápit vdomí nedostatku asu pro komunikaci. Nkdy musíme pekonávat vlastní nechu ke komunikaci, zvlášt tehdy, kdy podvdom nechceme o problémech slyšet. Nkdy musíme pekonávat bariéru odporu ze strany dítte. To vše nás nesmí odradit. Najdme si as, abychom mohli mluvit každý den se všemi dtmi mezi tyma oima. Dti musí mít jistotu, že jejich slova jsou slyšena. Proto jim naslouchejme s plnou pozorností. Dávejme drobné podnty, respektujme mlení, zdržujme se unáhleným úsudkm, vyhýbejme se okamžitým ešením. Nebojme se také, jakožto vychovatelé chválit sami sebe navzájem. Dobe odvedená práce, nesmí zstat nepovšimnutá. Tím snáze umocníme klima vzájemného porozumní, upímnosti, jistoty, dvry, 11

12 spravedlnosti a do znané míry eliminujeme komunikaní bariéry. Dtí siln vnímají naši vzájemnou komunikaci a tím pejímají náš vzor chování. b/ odmny a tresty Zvláštním rysem rodinného života je draz na soužití namísto promyšlených výchovných technik a praktik. Výchovnou technikou máme na mysli pedevším odborné zacházení s odmnami a tresty. V rodinné výchov je nad tuto technologii povýšena rovina osobního vztahu. Rozhodující musí být vztah mezi díttem a tím, kdo odmuje nebo trestá. Úinnost odmn a trest totiž stojí a padá s dvrou a celkovým vzájemným vztahem. Jestliže se dítti za každý drobný úspch dostane kladné stimulace, je velká pravdpodobnost vstícného jednání. Pedpokladem úinku trestu musí být pocit viny u dítte. Dít musí vdt, že narušilo svj vztah k vychovateli. Bez tchto podmínek se trest stává aktem prostého násilí. Jestliže za každou chybou dítte pijde trest a nic víc, dít se správnému jednání nenauí. Cílem rodinné výchovy je nastolení takového systému, který funguje tak, že se dti bez jakéhokoliv vnjšího násilí podizují naší vli. Tresty a autoritáské myšlení a jednání je teba nahradit vzájemnou spoluprací. Donucovací prostedky nahrazujeme pesvdováním. Vychovatel, který vstoupí s díttem do konfliktu, je nucen použít jeden trest za druhým. Výsledkem je stále problémovjší dít. Mjme na pamti, že pochvala je vždycky úinnjší než trest. Nikdy netrestejme, dokud jsme nevyerpali všechny prostedky. Nejednejme v daném okamžiku pod vlivem afektu, se zlobou v oích a s urážkou na rtech, nýbrž se soucitem a nadjí do budoucnosti. Každodenn ped nás vstoupí poteba vyhubovat nkterým dtem. Odlišme dobré a potebné vyhubování od neúinného mentorování, které nepináší žádný efekt a deklasuje nás v oích dítte. Vyhubovat dtem tak, že dosáhneme pozitivního a teba i trvalého výsledku, je umní. Musí být disciplinované, okamžité, správné a jasné, úinné a musí mít správnou intenzitu. Musí být z nho jasn patrné, že nesmuje proti dítti, ale jeho chování. Pak je pozitivní. V souvislosti s problematikou odmování a trestání úime na závr zmínku, že se musíme nauit i umní odpouštt. Odpuštní totiž zabrauje zhoršování vztah. Má úžasnou schopnost zmnit druhého. 12

13 Jist si uvdomujeme, že odpouštt neznamená omlouvat. Chyba zstane vždy chybou. Odpuštní není projevem slabosti, je pedevším výrazem lásky k dítti a dkazem mravní síly a vysplé autority. Pro život skupiny je zárove jakousi injekcí nadje. c/ škola Reakce dtí na školu je uritým zpsobem generální zkouškou, ve které jsou zhuštny všechny problémy, které se u našich dtí objeví pozdji v samostatném život. Vyhlídka tedy pro nás nijak píznivá. V drtivé vtšin zvládají naše dti školní úkoly a povinnosti s obtížemi. Ne vždy jde o absenci intelektuálních pedpoklad. Tém stoprocentn však skoro vždycky chybí motivace. Vdomí odpovdnosti, prestižní motivy, ale i strach z kritiky nadízených vedou vychovatele k tomu, že vnuje píprav na vyuování neúmrný asový prostor. Výsledkem je, že život skupiny je pes školní týden doslova paralyzován a v podstat se redukuje na školní pípravu a odkládání dtí ped televizní obrazovku, poíta nebo v lepším pípad jejich uvolnní ke spontánním zájmovým, pedevším pohybovým aktivitám. Prostor pro formativní psobení jsme museli vyklidit, nebo pojetí pípravy v naší režii je extenzivní a takka výhradn založené na pímém dohledu vychovatele, s malou aktivní spoluúastí dítte a pedevším s nedostateným podílem samostatného a odpovdného pístupu k plnní daných úkol. Vytváí se tak situace, která je málo únosná jak pro vychovatele, tak i pro samotné dít, nebo nepináší ani jednomu ani druhému oekávaný a pedpokládaný efekt. Podstata ešení problému musí spoívat v hledání cesty, vedoucí od extenzity k intenzit. Jde tedy nejen o splnní urité sumy požadavk školy, ale také o to, jak ovlivujeme postoje a návyky dtí, jak je vedeme k logickému myšlení, jak je uíme uit se, pracovat s informacemi, zda si osvojují metody sebevzdlávání a pedevšímjestli si odnášejí schopnost samostatn pracovat jako významný postulát celého dalšího života. Pípravu musíme chápat jako významný prostedek pro rozvoj vle, cílevdomosti, pomru k práci, vytrvalosti a pelivosti, odpovdnosti, smyslu pro poádek a pravidelnost práce. Dít by mlo vidt v píprav na vyuování základní metodu píští spoleensky užitené práce. 13

14 Efektivnost pípravy bude v mnohém záviset na formách. Jeden z nejvtších nedostatk naší praxe vyplývá ze snahy provádt pípravu v podstat vyuovacími metodami. Proto dejme uplatnní nejenom form individuální, ale zaame pípravu ve dvojicích, ve skupinách, uplatnme metodu konzultací, organizujme stálé patronáty, prokládejme pípravu zábavnými formami, kvízy, hrami. Využívejme studijních poítaových program, pracujme s encyklopedickou a populárn naunou literaturou. Naší povinností je zajistit dítti nezbytné podmínky pro pípravu, vhodné studijní a pracovní prostedí, jeho funkní uspoádání, soubory pomcek, potebnou literaturu. Berme na zetel požadavky duševní hygieny. Když pak pikroíme k píprav, doceme organizaní stránku. Na skupin musí existovat jasné urení pravidel pro uení. Navome správnou pracovní pohodu, doceme psychologickou pípravu. Dti se svují s tím, co se událo ve škole, prohlížíme ŽK, sešity, chválíme, povzbuzujeme. Dít musí nabýt pesvdení, že nám na jeho výkonu mimoádn záleží. Dejme rovnž v této fázi dtem píležitost sdlovat své školní zážitky. Nekritizujme uitele ped dtmi. Úpln na zaátku vlastní pípravy by si mly dti nejdíve zopakovat /peuit/ prbh uplynulého vyuovacího dne. To v naší praxi chybí a pitom jde o rozhodující moment trvalejšího osvojení poznatk a vykroení ke školní úspšnosti. Vychovatel se pesvduje, co si dít zapamatovalo. Pak teprve pikroíme k psaní úkol a píprav na píští den. Zaínáme nejnáronjšími úkoly, stídáme pedmty, vytváíme podmínky pro koncentraci. Snažíme se o samostatný pístup dítte, radíme, podncujeme, zdrazujeme vlastní sebekontrolu. Uíme úelným zpsobm zapamatování, neustále navazujeme na poznatky díve osvojené, sousteujeme jejich pozornost k hlavním bodm. Doceujeme dovednost správného tení s porozumním, schopnost ešit samostatn úkoly, zamujeme se na znalost zdroj informací a práci s nimi. Celkov zdrazujeme pracovní strategii než dílí vdomosti. Rozhodujícím faktorem pro nás musí být motivace ve všech aspektech. asto nechejme znít vtu: Ty to dokážeš, já jsem s tebou a vím Ti. Šanci na úspch má v podstat pouze vychovatel, který dovede motivovat dti, kde existuje citové propojení mezi 14

15 vychovatelem a díttem a kde výkon dítte mže být mimo jiné stimulován také snahou nezklamat svou tetu nebo strejdu. d/ televize Výchovné výsledky svené skupiny budou v mnohém odviset od toho, jak se vychovatel vypoádá s existencí televize. Mže totiž výrazn oslabit naši výchovnou roli. Nedostaneme li ji pod úinnou kontrolu, bude požírat as na úkor osobního kontaktu s dtmi, ovlivovat jejich zpsob myšlení, ád a životní styl. Je nutné nauit dti sledovat program a ne dívat se na televizi. Zpravidla hltají televizi jenom proto, že nemají na práci nic lepšího. Hledí, aniž by vidly. Dti potebují vodítko, jinak vidí všechno a bez ohledu na stupe zralosti. Musíme je uit udržovat kontakt s realitou, obnovit kontakt se skuteným životem. Televize je filtr, který jim brání v normálním styku se skuteností. Dti navyklé na virtuální realitu mohou žít v nebezpeném zmatku, kde jsou setené hranice mezi skuteností a fikcí. Televize prokazateln vytváí u dtí fiktivní skutenost, která jim mže zmnit vdomí do té míry, že jim nedovolí rozvinout vlastní schopnosti. Chrame je také ped pílišnou agresí, nadmrným písunem erné kroniky, násilí a sexu. Naume je odolávat vlivu reklamy, ukazujme jim, že ji musí brát s rezervou. Musíme umt využívat televizi: tídit získané vdomosti, zaleovat je do souvislého celku, uit dti výbrovému pístupu k televizním programm, regulovat as trávený ped televizní obrazovkou. Spolen sledujme vybrané programy, diskutujme o nich, komentujeme je. Ale pedevším pedkládejme dtem alternativu, která bude spoívat v tom, že nauí dti nacházet potšení z innosti a tvoivosti. 4) Závrem Naše smování k rodinné výchov by mlo naznait mimo jiné jeden nový rys: mlo by vtisknout každé skupin specifickou tvá, v níž se zobrazí nejen kvalita práce výchovného týmu, ale též jejich životní postoje, temperament a zájmové spektrum. Tak se fakticky pozná, kde psobí vychovatelé, kteí jsou schopni nesmazateln vstoupit do života dítte a sehrát v nm neopakovatelnou roli. 15

16 A práv o takové vychovatele nám na naší cest kvalitativních zmn v rodinné výchov jde. Takoví vychovatelé jsou si vdomi toho, že lidová tvoivost jejich práce mže být sice obohacující, ale pouze v propojení s erudovaným pístupem dozná svých vysokých kvalit. Kéž se nám tento text stane výzvou k dalšímu sebevzdlávání, k získávání nových metod práce, návyk, dovedností, abychom kvalitativn rozvíjeli osobnost našich dtí a zasloužili se o jejich úspšnou integraci do spolenosti. V eladné / Autoi: Mgr. Miroslava ervenková Mgr. Milan Zeák Mgr. Tomáš Kanálik Dodatek: V metodickém materiálu bylo použito vedle poznatk a zkušeností autor z praxe myšlenkového odkazu PhDr. Zd. Matjka, Dona Bosca a Bruno Ferrera. 16

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdlání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: tíleté

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE Beru na vdomí, že: odevzdáním bakaláské práce souhlasím se zveejnním své práce podle zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více