Vládní návrh. kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní návrh. kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci"

Transkript

1 FELERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY v. o. 47 Vládní návrh Z á k o n ze dne 1970, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Článek I Zákon Č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, se mění a doplňuje takto: 1. 2 včetně nadpisu zní: " 2 Rozsah přezkoumávaných věcí Podle tohoto oddílu se přezkoumávají odsuzující rozsudky v trestních věcech, v nichž v původním řízení o trestných Činech podle hlavy prvé zvláštní části trestního zákona, popřípsde o obdobných trestných činech podle zákonů dříve platných, rozhodoval v prvním stupni

2 a/ Nejvyšší soud, b/ bývalý státní soud zřízený zákonem č. 232/1948 Sb., c/ krajský soud nebo vyšší vojenský soud podle 13 odst. l a 20 trestního řádu (zákon č. 87/1950 Sb. ve znění zákona č. 67/1952 Sb. ) v době od do 31. l " 2. 4 se zrušuje. 3. V 5 odst. 3 se vypouští poslední věta se zrušuje včetně nadpisu zní: " 13 Došetření potřebných skutečností Je-li pro rozhodnutí třeba některé skutečnosti předem objasnit, požádá předseda senátu o potřebné šetření vyšetřovatele- prokuratury nebo vyšetřovatele Sboru národní bezpečnosti, a jde-li o jednotlivé úkony menší závažnosti, i jiné orgány; může však šetření provést sám nebo jím pověřit též člena senátu. " se zrušuje včetně nadpisu zní: " 15 Rozhodnutí senátu A/ Shledá-li senát v přezkumném řízení, že a/ v řízení, jež rozhodnutí předcházelo, byly hrubě porušeny procesní předpisy a tato vada mé za následek věcnou nesprávnost rozhodnutí,

3 - 3 - b/ rozhodnutí bylo učiněno na podkladě nesprávných zjištění a v důsledku toho je věcně nesprávné, c/ skutek byl posouzen v rozporu se zákonem, d/ byl uložen takový druh trestu nebo trest v takové výměře, který nebylo možno podle zákona uložit, zruší rozhodnutí zcela nebo v části, v níž je vadné, a rozhodne sám ve věci rozsudkem. /2/ Shledá-li senát, že přezkoumávané rozhodnutí je vadné, že však byl spáchán čin tresty podle zákona dříve platného a odsouzení pro tento čin brání ustanovení 16 odst. l nebo 65 trestního zákona č. 140/1961 Sb., řízení zastaví. Takové zastavení má pro posuzování nároku na odškodnění stejné účinky jako zastavení podle 11 odst. l písm. a/ trestního řádu č. 141/1961 Sb. /3/ Nedůvodný návrh zamítne usnesením. " 8. V 17 se zrušuje odstavec 2 a vypouští se označení odstavce V 19 odst. 2 se citace 15 odst. 2 nahrazuje citací 15 odst. 2, se zrušuje a vklade se nové ustanovení, které včet ně nadpisu zní: " 20 Povinnost k náhradě nákladů přezkumného řízení /1/ Byl-li návrh na zahájení přezkumného řízení zamítnut, je navrhovatel povinen státu nahradit náklady řízení o tomto návrhu, a to paušální částkou.

4 - 4 - /2/ Byl-li návrh na zahájení průzkumného řízení vzat zpět, rozhodne předseda senátu, zda navrhovatel je povinen státu nahradit náklady řízení o tomto návrhu. /3/ Povinnost k náhradě nákladů podle předchozích odstavců nepostihuje prokurátora. " 11. Oddíl třetí se zrušuje se zrušuje odst. 2 zní: * "/2/ Návrh je třeba podat do jednoho roku od účinnosti zákona. " x/ 14. V 25 odst. l se vypouští věta za středníkem se zrušuje zní: "Jestliže poškozený zemřel, přechází na jeho dědice, pokud jim poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživné v době, kdy byl ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v táboře nucené práce nebo, v přechodném ústavu, nárok -na odškodnění, a to v rozsahu toho, co jim na výživném ušlo. " se zrušuje. 18. V 33 odst. se vypouštějí slova "a 29 a nárok na náhradu nákladů na výživu podle 32" odst. l zní: "/1/ Pokud tento zákon nemá zvláštních ustanovení, použije se přiměreně ustanovení trestního řádu. " x/ Zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1968.

5 - 5 - Článek II Pokud se v ustanoveních zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, mluví o zvláštních senátech, rozumí se tím senáty krajských soudů, vyšších vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSR, Nejvyššího soudu SSR a Nejvyššího soudu ČSSR, složené ze tří soudců z povolání, ustavené podle zákona č. 36/196 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb. Článek III /1/ Jestliže přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo rozhodnuto o návrhu podaném na podkladě 2 zákona č. 82/1968 Sb. a nynější znění na tento návrh nedopadá, soud návrh zamítne. Jestliže v něm byly uplatněny nové skutečnosti nebo důkazy, naloží s ním jako a návrhem na obnovu řízení. Jestliže v něm bylo tvrzeno toliko porubení zákona, předá věc orgánu oprávněnému podat stížnost pro porušení zákona. /2/ Soud zamítne v neveřejném zasedání návrh podaný osobou, která se zdržuje bez povolení v cizině, nebo návrh podaný ve prospěch takové osoby. Ustanovení 16 odst. 2 zákona o soudní rehabilitaci se ve prospěch takové osoby nepoužije. Článek IV Nároky na náhradu škody, která byly uplatněny podle dosavadních ustanovení zákona o soudní rehabilitaci a o nichž nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto nebo o nichž nebyla uzavřena dohoda, nutno posuzovat podle ustanovení tohoto zákona. k

6 - 6 - Článek V U rozhodnutí vydaných zvláštními senáty podle oddílu druhého zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jež se stala pravomocnými přede dnem účinnosti tohoto zákona, běží lhůta uvedená v 272 tr. ř. ode dne, kdy tento zákon nabyl účinnosti. Pro postup podle 269 odst. 2 až 271 trestního řádu stačí, rozhodne-li Nejvyšší soud o stížnosti pro porušení zákona do šesti měsíců od jejího podání. Článek VI Tento zákon nabývá účinnosti

7 -7- Důvodová zpráva K přijetí zákona o scudní rehabilitaci č. 82/1968 Sb., bylo přikročeno z podnětu vedoucí síly ve společnosti - Komunistické strany Československa. Politické cíle zákona byly vyjádřeny v preambuli, na jejíž platnosti není třeba ani dnes nic měnit. Zásady obsažené v preambuli však nebyly správně promítnuty do jednotlivých ustanovení zákona, což mělo nepříznivý vliv na jeho realizaci. Poznatky, shromážděné Generální prokuraturou ČSSR a Nejvyšším soudem ČSSR o aplikaci zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, signalizovaly řadu závažných nedostatků. Některé z nich, například nedostatečnou aktivitu prokurátorů v řízení před zvláštními senáty nebo neúplné či jednostranné zjišťování skutečného stavu věci soudem, bylo možno odstranit organizačními opatřeními. Rozbor rozhodovací činnosti soudů v rehabilitačních věcech ve vztahu ke znění jednotlivých ustanovení zákona ukázal, že principiální, objektivní a spravedlivé rozhodování o návrzích na provedení rehabilitačního řízení lze zabezpečit jedině novelizací zákona. Touto otázkou se zabývaly vedoucí orgány KSČ a rozhodly, aby bylo přikročeno k odpovídající legislativní úpravě. Tato úprava se především vztahuje na vymezení soudních rozhodnutí podléhajících přezkoumání a na stanovení přesných důvodů, z nichž jedině možno přezkoumávané soudní rozhodnutí zrušit. K novému stanovení časového období dochází z toho důvodu, že - jak už bylo správně konstatováno i v důvodové zprávě, k původnímu zákonu - porušování zákonnosti se nejčastěji vyskytovalo v tzv. politických procesech, konaných v letech 1949 až 1956, a že v dalším období tento jev přestal být typický. Předělem v uplatňování trestní politiky se stala celostátní konference KSČ v červnu Na základě usnesení této konference byla přijata řada opatření k nápravě; zejména byl přijat nový trestní řád, do něhož byly promítnuty socialistické principy směřující ke zvýšení záruk zákonnosti v trestním procesu; Nová úprava důvodů, pro které lze užít přezkoumávaná

8 - 8 - rozhodnutí, byla vyvolána skutečností, že zejména dosavadní nepřesné znění ustanovení 15 umožňovalo rušit i soudní rozhodnutí, která byla věcně správná, odpovídala skutečnému stavu věci a byla v souladu s tehdy platnými právními předpisy. Vedle změn závažného dosahu se novelizace využívá i k úpravě dalších otázek, které v původním znění byly řešeny buď nesprávně nebo nedůsledně, avšak samy o sobě nutnost novelizace nevyvolávaly. Novela rovněž přihlíží k některým problémům, které vyvstaly teprve při aplikaci zákona. K článku I: K bodu 1 ( 2 ) Navrhované znění jednak z přezkoumávání podle zákona o soudní rehabilitaci vylučuje věci kriminální povahy, které Nejvyšší soud projednával jako soud prvního stupně v důsledku atrahování, jednak zužuje okruh těchto věcí stanovením nové časové hranice. Termín byl zvolen z toho důvodu, že v roce 1956 došlo ke kvalitativní změně v postihu protistátních trestných činů. Z praktických důvodů se konečný termín stanoví shodně s datem, kdy skončila účinnost trestního řádu z roku 1950 a kdy byl přijat nový trestní řád s účinností od 1. ledna Odstranění nedostatků, k nimž eventuálně došlo po tomto datu, lze zabezpečit podle obecných předpisů. K bodu 2 ( 4 ) Navrhovaná úprava souvisí se zrušením zvláštních senátů zakotveným v článku II. K bodu 3 ( 5 ) Navrhovaná změna (vypustění poslední věty odstavce 3) se promítá v novém znění 20, který celkově má upravit otázku úhrady nákladů řízení.

9 K bodu 4 ( ll) 9 Instituce společenského obhájce podle trestního řádu sleduje především zvýšení společenského působení na převýchovu obviněného. V rehabilitačním řízení však takový úkol plnit nemůže. Společenská obhajoba se tu dostávala spíše do pozice kontroly řízení. O tom svědčí i poměrně široké oprávnění k účasti na úkonech řízení. V tomto pojetí mohlo docházet k zneužití společenské obhajoby. Proto se navrhuje toto ustanoví ní zrušit. K bodu 5 ( 13) Navrhované znění přizpůsobuje došetření 276 tr. ř. Dosavadní úprava prakticky vylučovala z účasti na došetření vyšetřovatele SNB, kterým takový úkol logicky náleží, a zatěžovala soud úkony, které s jeho vlastní prací přímo nesouvisely. Fakticky šlo o výraz nedůvěry k vyšetřovatelům SNB. Dosavadní odstavec 2 se navrhuje zrušit a zavésti v rehabilitačním řízení režim podle 8 odst. 2 tr. ř., pokud jde o ochranu státního tajemství. V praxi nastaly případy, že v soudním řízení byly projednávány závažné utajované skutečnosti, které nebyly pro objasnění věci nezbytné. K bodu 6 ( 14) Zrušení tohoto ustanovení, které zbavovalo svědky práva odmítnout výpověď s poukazem na povinnost zachovávat státní, služební a hospodářské tajemství, se navrhuje rovněž z důvodů ochrany státního tajemství. I v přezkumném řízení má nadále platit v plném rozsahu ustanovení 99 tr. ř., které umožňuje přihlédnout jak k zájmu na zjištění objektivní pravdy, tak k ochraně důležitých státních zájmů. K bodu 7 ( 15 ) Nové znění 15 odstraňuje nedostatky v původní formulaci

10 -10 - které byly jedním z hlavních důvodů novelizace. Novou úpravou se má především vyloučit možnost zrušit původní rozsudek jen na základě zjištění procesních závad bez ohledu na jeho věcnou správnost. Vypouští se také ustanovení o zrušení původního rozsudku v případě zjištění, že trestná činnost byla vyprovokována. Takové případy lze posoudit podle navrhovaného ustanovení pod písmenem b). Pokud se v novém znění (písmena c/ a d/) používá termínu "zákon", rozumí se tím zákon, který platil v době vydání původního rozhodnutí. V s 15 se doplňuje nový odstavec 2. Tím se má vyloučit vydání zprošťujícího rozsudku u osob, u nichž bylo zjištěno, že se podle dříve platného zákona trestné činnosti dopustily, avšak současný trestní zákon v důsledku změn skutkových podstat jejich odsouzení nepřipouštěl. Takový postup, který dosavadní úprava umožňovala, byl v rozporu s účelem rehabilitačního zákona. V důsledku toho nebude těmto osobám poskytnuto plné, popřípadě ani částečné odškodnění za vazbu a výkon trestu. K bodu 8 ( 17) Navrhované vypuštění odstavce 2 je zdůvodněno tím, že pro zproštění obviněného není třeba v zákoně žádné zvláštní ustanovení (první věta). Pokud jde o právo obviněného v případě zastavení stíhání pro promlčení nebo amnestii žádat, aby se v řízení pokračovalo, není důvodu, aby platil jiný režim, než jak je stanoveno podle 11 odst. 2 tr. ř. K bodu 9 ( 19) Změny jsou důsledkem nové úpravy & 15. K bodu 10 ( 20) Dosavadní znění se navrhuje zrušit. I v tomto případě budou napříště platit ustanovení trestního řádu, které uveřejňování zpráv o výsledku řízení nevylučují. Navrhované znění upravuje náhradu nákladů řízení v případě

11 zamítnutí bezdůvodného návrhu, na kterou v původním zákoně pamatováno nebylo. Navrhovaná úprava v podstatě zakotvuje vžitou judikaturu. Při rozhodování podle odstavce 2 bude přihlédnuto ke všem okolnostem případu, zejména ke stadiu řízení, v némž došlo k zpětvzetí návrhu. K bodu 11_( _21) Zrušením tohoto ustanovení bude pro podávání všech stížností pro porušení zákona obnoven jednotný režim, odpovídající ustanovením trestního řádu, K bodu 12 ( 23 ) Nelze považovat za správné stanovisko vyjádřené v dosavadní znění 23, že trestné činy tam uvedené jsou jednoznačně důsledkem výkonu trestu nezákonně uloženého. Případy, na něž se toto ustanovení vztahovalo, nutno posoudit individuálně. I po zrušení tohoto ustanovení zůstává možnost nápravy nezákonných rozhodnutí podáním stížnosti pro porušení zákona nebo obnovou trestního řízení. K 23. bodu_13_( _24) Navrhované změny jsou důsledkem navrhovaného zrušení K bodu_l4_( _25 ) Změna v odstavci l je odůvodněna zrušením 23. K bodu_15_( 29 ) Po zrušení tohoto ustanovení bude platit i pro tyto případy obecná úprava. Dosavadní znění fakticky označovalo orgány státní bezpečnosti za nositele nezákonností.

12 - 12- K bodu 16 ( 30 ) Navrhované nové znění zužuje okruh oprávněných osob a přizpůsobuje úpravu obecné úpravě. Odstraňuje se jím neodůvodněné zvýhodnění pozůstalých po osobách rehabilitovaných podle tohoto zákona ve srovnání s pozůstalými po neprávem odsouzených, kteří byli rehabilitování podle obecně platných předpisů. K bodu 17 ( 32) Zrušení tohoto ustanovení vyplývá ze změny znění 30. K bodu 18 ( 33 ) Navrhované změny souvisí 33 zrušením ustanovení 29 a * 32. k bodu 19 ( 46 ) Nové znění je výrazem přizpůsobení řízení podle zákona o soudní rehabilitaci trestnímu řádu. K článku II: Zvláštní senáty se zrušují, protože není důvodů, aby přezkumné řízení nekonaly senáty ustavené podle obecně platných předpisů o organizaci soudů a volbách soudců. K článku III: Ustanovení odstavce l je přechodného rázu a instruuje soudy, jak mají naložit s návrhy, na které se zákon o soudní rehabilitaci po novelizaci nebude vztahovat.

13 -13- Ustanovení odstavce 2 má obecnou platnost. Vylučují se jím z rehabilitace osoby, které se nezákonně zdržují v cizině. Není důvodu, aby ze zákona hynuly výhody pro osoby, které v současné době nerespektují zákony republiky a poškozují její zájmy. K článku IV: Jde o přechodné ustanovení. Rozhodnutí o náhradě, pokud již byla učiněna podle dosavadních předpisů a nabyla právní moci, zůstávají v platnosti. Ustanovení novely se budou vztahovat pouze na případy, kde byl sice již nárok uplatněn, ale nedošlo ještě ke konečnému rozhodnutí. K článku V: Úprava umožňuje odstranit nezákonnosti v rozhodování zvláštních senátů v předchozím období podáním stížnosti pro porušení zákona v neprospěch obviněných. Lhůta šesti měsíců pro podání stížnosti pro porušení zákona a dalších šesti měsíců pro rozhodnutí Nejvyšším soudem je dostatečná. Stanovení delších lhůt by vážně narušovalo zásadu právní jistoty. Provádění tohoto zákona si nevyžádá zvýšení finančních nákladů. Naopak v důsledku snížení rozsahu věcí podléhajících přezkumnému řízení a omezení rozsahu nároku na odškodnění lze počítat s tím, že výrazně poklesnou náklady předpokládané při přijetí zákona o soudní rehabilitaci. V Praze dne 18. června 1970 Předseda vlády ČSSR: dr. Štrougal v. r.

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Východiska a principy nového trestního řádu

Východiska a principy nového trestního řádu Východiska a principy nového trestního řádu II. I. Přehled, stav a zhodnocení platné právní úpravy Trestní právo procesní, jehož základním pramenem je trestní řád, je odvětvím práva, které upravuje trestní

Více

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád)

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb.

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 54/2012-236 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 416. Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 417. Zákon, kterým se mění zákon č.

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází 1 Správní právo a správní řízení Autor e-learningové opory, anotace a testové báze : c Ing. Jitka Pěkná Autor učebního textu a cvičných testů : c doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Učební text je určen pro studenty

Více

TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI

TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI TEORETICKÉ A TRESTNĚPOLITICKÉ ASPEKTY REFORMY TRESTNÍHO PRÁVA V OBLASTI TRESTNÍCH SANKCÍ I. TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI

Více

Transparency International Česká republika (TIC)

Transparency International Česká republika (TIC) Transparency International Česká republika (TIC) ZAVEDENÍ ČERNÝCH LISTIN JAKO PROTIKORUPČNÍHO NÁSTROJE DO SYTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. ÚVOD Je nepochybné, že zadávání veřejných zakázek je a vždy

Více

SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY VERONIKA KUDROVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek shrnuje judikaturu Ústavního soudu

Více

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 216/94 Sb. ČÁST PRVNÍ 1 (1) Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů. (2) Tohoto

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ EVA ŽATECKÁ - KATEŘINA PŘEPECHALOVÁ Masarykova Univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Autorky se ve svém příspěvku zabývají

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 79/2011-120 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Věcný záměr trestního řádu hlavní principy navrhované rekodifikace trestního práva procesního

Věcný záměr trestního řádu hlavní principy navrhované rekodifikace trestního práva procesního Věcný záměr trestního řádu hlavní principy navrhované rekodifikace trestního práva procesního Požadavky na změny, které se na základě vyhodnocení účinnosti stávající právní úpravy navrhují, lze charakterizovat

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony VI. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

319/1948 ZÁKON ze dne 22. prosince 1948. o zlidovění soudnictví. ČÁST PRVNÍ Soudní organisace. Okresní soudy

319/1948 ZÁKON ze dne 22. prosince 1948. o zlidovění soudnictví. ČÁST PRVNÍ Soudní organisace. Okresní soudy 319/1948 ZÁKON ze dne 22. prosince 1948 o zlidovění soudnictví Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Soudní organisace Okresní soudy 1 (1) Okresní soud se

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj),

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Radka Pavlišová Martin Novák 1. Úvod... 3 2. Změny hmotněprávní a procesní úpravy úplatkářských trestných

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Radovana Suchánka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Vojtěcha Šimíčka v řízení

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 A 13/2001 Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1).

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1). IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Rozhodčí řízení v praxi

Rozhodčí řízení v praxi Rozhodčí řízení v praxi Vypracoval: Vladimír Syruček Duben 2006 OBSAH 1) Úvod 6 2) Historie 7 3) Právní úprava mezinárodní arbitráže 8 4) Tuzemské rozhodčí řízení po roce 1948 16 5) Současná právní úprava

Více