SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas."

Transkript

1 Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls / NÁZEV PŘÍPRAVKU Rizatriptan Mylan 5mg Rizatriptan Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech rizatriptani benzoas SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas. Pomocné látky: Rizatriptan Mylan 5mg: Jedna tableta obsahuje 5 mg aspartamu (E951). Rizatriptan Mylan 10 mg : Jedna tableta obsahuje 10 mg aspartamu (E951). Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Tableta dispergovatelná v ústech Rizatriptan Mylan 5mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, označené z jedné strany "M" a z druhé strany "RN1". Rizatriptan Mylan 10 mg : Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, označené z jedné strany "M" a z druhé strany "RN2". 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Akutní léčba bolesti hlavy při záchvatu migrény, s aurou nebo bez ní. Rizatriptan Mylan by neměl být používán profylakticky. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí ve věku 18 let a více Doporučená dávka je 10 mg. K dispozici je i síla 5 mg pro použití u pacientů, vyžadujících nižší dávku. Opakované podávání: Mezi dvěma dávkami musí uplynout alespoň dvě hodiny. Lze užít maximálně 2 dávky v průběhu 24 hodin. bolesti hlavy opakující se v průběhu 24 hodin: pokud se bolest hlavy po počáteční úlevě při prvním záchvatu vrátí, může být užita jedna další dávka. Výše uvedené dávkovací limity by měly být dodrženy. 1

2 pokud nedojde k úlevě bolesti: účinnost druhé dávky pro léčbu stejné epizody v případě, kdy je počáteční dávka neúčinná, nebyla v kontrolovaných studiích zkoumána. Proto, jestliže pacient nereaguje na první dávku, neměla by se v rámci léčby této epizody užívat druhá dávka. Klinické studie prokázaly, že pacienti, kteří nereagují na léčbu jedné epizody, stále mohou velmi pravděpodobně reagovat na léčbu následných epizod. Někteří pacienti by měli dostávat nižší (5 mg) dávku tablet Rizatriptan Mylan. Zejména jde o následující skupiny pacientů: - pacienti užívající propranolol. K podání rizatriptanu by mělo dojít alespoň 2 hodiny před nebo po podání propanololu (viz bod 4.5). - pacienti s mírnou až středně těžkou nedostatečností ledvin. - pacienti s mírnou až středně těžkou jaterní nedostatečností. Mezi jednotlivými dávkami musí uplynout nejméně dvě hodiny. Lze užít maximálně 2 dávky v průběhu 24 hodin. Pacienti starší než 65 let Bezpečnost a účinnost rizatriptanu nebyla u pacientů starších než 65 let systematicky hodnocena. Děti a dospívající Děti (mladší než 12 let) Použití rizatriptanu u pacientů mladších 12 let se nedoporučuje. Nejsou k dispozici údaje o použití rizatriptanu u dětí do 12 let. Dospívajících (12-17 let) Použití rizatriptanu u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje, protože účinnost rizatriptanu u pacientů mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání. Užívání s jídlem: Nástup účinku může být opožděný, pokud je rizatriptan podáván po jídle (viz také 5.2 Absorpce). Rizatriptan není nutné zapíjet vodou. V ústech rozpustné tablety jsou baleny v blistru s vnějším hliníkovým obalem. Pacienti by měli být poučeni, aby odlupovali blistr suchýma rukama a aby tabletu vložili na jazyk, kde se rozpadne působením slin a lze ji následně spolknout. V ústech rozpustné tablety mohou být použity v situacích, kdy nejsou k dispozici tekutiny na zapití, nebo aby se zabránilo nevolnosti a zvracení, které mohou doprovázet požití tablet spolu s různými tekutinami. 2

3 4.3 Kontraindikace Přecitlivělost na rizatriptan nebo na kteroukoli pomocnou látku. Současné podávání inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) nebo podání dříve než dva týdny od ukončení léčby inhibitory MAO. (viz bod 4.5) Rizatriptan je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin. Rizatriptan je kontraindikován u pacientů s předchozí cévní mozkovou příhodou (CMP) nebo tranzitorní ischemickou atakou (TIA). Středně těžká nebo těžká hypertenze, nebo neléčená mírná hypertenze. Diagnostikované onemocnění koronárních cév, včetně ischemické choroby srdeční (angina pectoris, anamnéza infarktu myokardu nebo dokumentovaná němá ischémie), příznaky a projevy ischemické choroby srdeční, nebo Prinzmetalova angina pectoris. Periferní cévní onemocnění. Současné užívání rizatriptan a ergotaminu, námelového derivátu (včetně methysergidu),nebo jiných agonistů 5-HT1B/1D receptorů. (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Rizatriptan by měl být podáván pouze pacientům, u nichž byla jasně diagnostikována migréna. Rizatriptan by neměl být podáván pacientům s bazilární nebo hemiplegickou migrénou. Rizatriptan by neměl být používán k léčbě 'atypické' bolesti hlavy, tj. takové, která může být spojena s potenciálně závažnými zdravotními stavy, (např. cévní mozková příhoda, prasklé aneurysma), ve kterém by cerebrovaskulární vazokonstrikce mohla být škodlivá. Léčba rizatriptanem může být spojena s přechodným projevem symptomů zahrnujících bolest a svírání na hrudi, které mohou být intenzivní a zasahovat i hrdlo (viz bod 4.8). Pokud existuje domněnka, že by tyto příznaky mohly být spojeny s ischemickou chorobou srdeční, nesmí být užita další dávka a je nutné provést vhodná vyšetření. Stejně jako u jiných agonistů receptorů 5-HT1B/1D, by neměl být rizatriptan podáván bez předchozího vyšetření pacientům, u nichž existuje možnost nediagnostikovaného srdečního onemocnění, nebo pacientům s rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS) [např. pacienti s hypertenzí, diabetici, kuřáci či uživatelé nikotinové substituční terapie, muži nad 40 let, postmenopauzální ženy, pacienti s blokem raménka, a pacienti s rodinou anamnézou ICHS]. Při vyšetření srdce se nemusí nutně zjistit, že pacient trpí srdeční chorobou a ve velmi vzácných případech se u pacientů po podání 5-HT1 agonistů vyskytly závažné srdeční příhody bez základního kardiovaskulárního onemocnění, kdy mají podány. Pacienti s diagnózou ICHS by neměli rizatriptan užívat. (viz bod 4.3) Působení agonistů 5-HT1B/1D receptorů je spojeno s vazospasmem koronárních cév. Ve vzácných případech, byly po podání agonistů receptorů 5-HT1B/1D včetně rizatriptanu hlášeny případy ischemie myokardu nebo infarktu myokardu. (viz bod 4.8) 3

4 Ostatní 5-HT1B/1D agonisté (např. sumatriptan), by neměli být používáni současně s rizatriptanem (viz bod 4.5). Po užití rizatriptanu se doporučuje počkat alespoň šest hodin, než jsou podány léky na bázi ergotaminu (např. ergotamin, dihydroergotamin nebo methysergidu). Po podání ergotamin obsahujícího přípravku by mělo uplynout alespoň 24 hodin než je podán rizatriptan. Přestože v klinické farmakologické studii, ve které byl 16 zdravým mužům podáván perorální rizatriptan a parenterální ergotamin, nebyly pozorovány aditivní vazospastické účinky, je takový aditivní účinek teoreticky možný (viz bod 4.3). Serotoninový syndrom (včetně změněného psychického stavu, autonomní nestability a neuromuskulárních poruch) byl hlášen po současné léčbě triptany a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI). Tyto reakce mohou být závažné. Pokud je současná léčba rizatriptanem a SSRI nebo SNRI z klinického pohledu nezbytná, doporučuje se pacienta vhodným způsobem sledovat, zvláště při zahájení léčby, zvýšení dávky, nebo při přidání další serotonergní léčby (viz bod 4.5). Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat častěji během současné léčby triptany (agonisté 5-HT1B/1D) a rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Angioedém (např. otok obličeje, jazyka a hltanu) se může vyskytnout u pacientů léčených triptany, včetně rizatriptanu. Pokud k angioedému jazyka nebo hltanu dojde, pacient by měl být pod lékařským dohledem, dokud příznaky neustoupí. Léčba by měla okamžitě vysazen a nahrazena přípravkem z jiné třídy léčiv. Rizatriptan Mylan obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. Je nutné zvážit potenciální interakce v případě, že je rizatriptan podáván pacientům užívajícím CYP2D6 substráty (viz bod 4.5) Bolesti hlavy z nadužívání léků Dlouhodobé užívání jakéhokoliv léku proti bolesti hlavy může stav naopak ještě zhoršit. Pokud tato situace nastane, nebo je podezření že by k ní mohlo docházet, je nutné vyhledat lékařskou pomoc a léčba by měla být přerušena. Tuto diagnózu je nutno vzít v úvahu pokud pacient/ka trpí častými nebo každodenními bolestmi hlavy i přes (nebo právě díky) pravidelné užívání léků proti bolestem hlavy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Ergotamin, námelové deriváty (včetně methysergidu), další agonisté 5-HT 1B/1D receptorů: Vzhledem k aditivnímu účinku zvyšuje současné užívání rizatriptanu a ergotaminu, námelových derivátů (včetně methysergidu), nebo dalších agonistů 5 HT 1B/1D receptorů (např. sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan) riziko vazokonstrikce koronárních tepen a antihypertenzivní účinky. Tato kombinace je kontraindikována (viz bod 4.3). Inhibitory monoaminoxidázy: Rizatriptan je metabolizován především pomocí monoaminooxidázy podtypu 'A' (MAO-A). Plazmatické koncentrace rizatriptanu a jeho aktivního metabolitu N- monodesmethyldiltiazemu byly zvýšeny při současném podávání selektivních reverzibilních inhibitorů MAO-A. Podobné nebo větší účinky se očekávají u non-selektivních, reverzibilních (např. linezolid) a 4

5 ireverzibilních MAO inhibitorů. Vzhledem k riziku vazokonstrikce koronárních tepen a hypertenzní epizody, je podávání rizatriptanu pacientům užívajícím inhibitory MAO kontraindikováno. (Viz bod 4.3) Beta-blokátory: Plazmatická koncentrace rizatriptanu může být zvýšena při současném podávání propranololu. Tento nárůst je pravděpodobně způsoben interakcemi s procesy metabolismu prvního průchodu obou aktivních látek, neboť MAO-A hraje roli v metabolismu jak rizatriptanu tak propranololu. Tato interakce vede k průměrnému zvýšení AUC a Cmax o 70-80%. U pacientů užívajících propranolol, by se měl podávat rizatriptan v dávce 5 mg. (Viz bod 4.2) Ve studii lékových interakcí neměnil nadolol a metoprolol plazmatické koncentrace rizatriptanu. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)/inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI) a serotoninový syndrom: Existují zprávy popisující pacienty s příznaky podobnými serotoninovému syndromu (včetně změněného psychického stavu, autonomní nestability a neuromuskulárních poruch) po použití selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI) a triptanů (viz bod 4.4). In vitro studie ukazují, že rizatriptan inhibuje cytochrom P450 2D6 (CYP2D6). Údaje o klinických interakcích nejsou k dispozici. Pokud je rizatriptan podáván pacientům užívajícím substráty CYP2D6, je nutné vzít v úvahu možný výskyt interakcí. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Použití během těhotenství Bezpečnost rizatriptanu pro použití v těhotenství nebyla stanovena. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na vývoj embrya či plodu, nebo průběh těhotenství, porod a postnatální vývoj v dávkách, které překračují terapeutické dávky. Vzhledem k tomu, že na základě zvířecích reprodukčních a vývojových studií nelze vždy předvídat odpověď u lidí, by měl být rizatriptan používán během těhotenství pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Použití při kojení Studie na potkanech ukázaly, že je rizatriptan ve značné míře vylučován do mléka. Byl pozorován přechodný a velmi mírný pokles váhy mláďat před odstavením a to pouze tehdy, když byla systémová expozice matky nad maximální úrovní expozice u člověka. Data pro lidské pacienty nejsou k dispozici. Proto je třeba opatrnosti při podávání rizatriptanu ženám, které kojí. Expozice dítěte by měla být minimalizována tím, že matka nebude kojit 24 hodin po skončení léčby. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Migréna nebo léčba rizatriptanem může způsobit u některých pacientů ospalost. U některých pacientů užívajících rizatriptan byly také hlášeny závratě. Pacienti by proto měli posoudit své schopnosti provádět složité úkoly během záchvatu migrény a po podání rizatriptanu. 4.8 Nežádoucí účinky Rizatriptan byl hodnocen v kontrolovaných klinických studiích u více než 3600 pacientů po dobu až jednoho roku. Mezi nejčastější nežádoucí účinky v klinických studiích patřily závratě, ospalost a astenie/únava. Následující nežádoucí účinky se vyskytly v klinických studiích a/nebo byly hlášeny v post-marketingových sledováních: 5

6 (Velmi časté [ 1/10]; Časté [ 1/100, <1/10]; Méně časté: [ 1/1000, <1/100]; Vzácné [ 1/10000 <1/1000]; Velmi vzácné [<1/10000]; Není známo [nelze odhadnout z dostupných údajů]). Třída orgánového systému Četnost Nežádoucí účinek Poruchy imunitního systému Není známo Hypersensitivní reakce, anafylaktické/anafylaktoidní reakce Psychiatrické poruchy Méně časté dezorientace, nespavost, nervozita Poruchy nervového systému Časté závratě, ospalost, parestezie, bolest hlavy, hypestézie, snížení duševní aktivity, třes Méně časté ataxie, motání hlavy Vzácné synkopa, poruchy vnímání chuti, serotoninový syndrom. Není známo záchvaty Poruchy oka Méně časté rozmazané vidění Srdeční poruchy Časté palpitace, tachykardie Vzácné Ischemie myokardu nebo infarktu myokardu, cévní mozková příhoda. Většina těchto nežádoucích účinků byly hlášeny u pacientů s rizikovými faktory pro vznik ischemické choroby srdeční. Cévní poruchy Časté návaly horka/návaly Méně časté hypertenze Není známo periferní cévní ischemie Respirační, hrudní a Časté Nepříjemný pocit v hltanu, dušnost mediastinální poruchy Vzácné sípání Gastrointestinální poruchy Časté nevolnost, sucho v ústech, zvracení, průjem Méně časté žízeň, dyspepsie Poruchy kůže a podkožní Časté zrudnutí, pocení tkáně Méně časté svědění, kopřivka Vzácné angioedém (např. otok obličeje, jazyka, edém hltanu), vyrážka, toxická epidermální nekrolýza (angioedém viz také bod 4.4) Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté pocit těžkosti Méně časté bolesti krční páteře, regionální napětí, ztuhlost, svalová slabost Vzácné obličejová bolest Časté astenie/únava, bolesti v břiše nebo na hrudi 6

7 4.9 Předávkování Rizatriptan v dávce 40 mg (buď v jedné dávce nebo ve dvou dávkách s dvouhodinovým odstupem) podávaný více než 300 pacientů byl obecně dobře snášen. nejčastější nežádoucí účinky zahrnovaly závratě a spavost. V klinické farmakologické studii, ve které 12 osob dostalo rizatriptan, se u dvou pacientů projevila synkopa a / nebo bradykardie při celkové kumulativní dávce 80 mg (podané v rámci čtyř hodin). U první pacientky, ženy ve věku 29 let, došlo k rozvoji zvracení, bradykardie, závratí po 3 hodinách od obdržení celkem 80 mg rizatriptanu (dávka podána během dvou hodin). AV blok 3. stupně, reagující na atropin, byl pozorován hodinu po začátku předchozích příznaků. U druhého pacienta ve věku 25 let došlo k rozvoji přechodných závratí, mdloby, inkontinence, a 5 sekund trvající systolické pauze (dle EKG monitor) bezprostředně po bolestivém vpichu do žíly. K napíchnutí žíly došlo dvě hodiny po tom co bylo pacientovi podáno celkem 80 mg rizatriptanu (dávka podána během čtyř hodiny). Na základě farmakologie rizatriptanu, by po předávkování mohlo dojít k rozvoji hypertenze nebo jiných závažných kardiovaskulárních příznaků předávkování. U pacientů s podezřením na předávkování rozatriptanem je třeba zvážit gastrointestinální dekontaminaci (např. výplach žaludku a následné podání aktivního uhlí). Klinické a elektrokardiografické monitorování by mělo pokračovat po dobu nejméně 12 hodin, i když nejsou pozorovány klinické příznaky. Účinky hemo- nebo peritoneální dialýzy na sérové koncentrace rizatriptanu nejsou známé. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: analgetika, přípravky proti migréně, selektivní agonisté serotoninu (5HT 1) ATC-kód: N02C C04 Rizatriptan se váže selektivně s vysokou afinitou na lidské 5-HT1B a 5-HT1D receptory a nemá žádný nebo malý účinek a farmakologický účinek na 5-HT2, 5-HT3, adrenergní alfa1, alfa2 a beta, D1, D2, dopaminergní, histaminové H1; muskarinové nebo benzodiazepinové receptory. Terapeutickou účinnost rizatriptanu při léčbě migrény lze přičítat jeho agonistickému vlivu na 5-HT1B a 5-HT1D receptory v extracerebrálních nitrolebních krevních cévách, které se zřejmě během ataku migrény rozšiřují a na trigeminální senzorická zakončení, která je inervují. Aktivace těchto 5-HT1B a 5-HT1D receptorů může mít za následek zúžení bolest působících intrakraniálních cév a inhibici uvolňování neuropeptidů, které vede ke snížení zánětu v citlivých tkáních a snížení centrálního přenosu trigeminální bolesti. Farmakodynamické účinky Tablety Účinnost tablet rizatriptanu v akutní léčbě záchvatů migrény byla potvrzena ve čtyřech multicentrických, placebem kontrolovaných studiích, které zahrnovaly více než 2000 pacientů, kteří dostávali rizatriptan v dávce 5 nebo 10 mg po dobu až jednoho roku. Úleva od bolesti hlavy nastávala už 30 minut po podání, a míra odpovědi (tj. zmírnění středně těžké až těžké bolesti hlavy na stav bez bolesti nebo jen s mírnou bolestí) dvě hodiny po podání byla 67-77% v případě dávky 10 mg, 60-63% v případě dávky 5 mg, a 23-40% u placeba. I když u pacientů, kteří nereagovali na počáteční léčbu rizatriptanem nebyla podána další dávka, stále existovala pravděpodobnost odpovědi v případě následujícího ataku migrény. Rizatriptan snižoval funkční postižení a zmírňoval nevolnost, fotofobii a fonofobii, které byly spojené se záchvatem migrény. Rizatriptan je účinný při léčbě menstruační migrény, tedy migrény, ke které dochází během 3 dnů před nebo po nástupu menstruace. 7

8 Tablety rozpustné v ústech Účinnost rizatriptanu ve formě v ústech rozpustných tablet v akutní léčbě záchvatů migrény byla potvrzena ve dvou multicentrických, randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích, které byly podobné studiím prováděným u tabletové formy. V jedné studii (n = 311) došlo dvě hodiny po podání rizatriptanu ve formě v ústech rozpustných tablet k úlevě u přibližně 66% pacientů léčených rizatriptanem v dávce 5 mg nebo 10 mg, oproti 47% ve skupině s placebem. Ve větší studii (n = 547) došlo dvě hodiny po podání rizatriptanu ve formě v ústech rozpustných tablet k úlevě u 59% pacientů léčených rizatriptanem v dávce 5 mg, 74% pacientů léčených rizatriptanem v dávce 10 mg a 24% ve skupině s placebem. Rizatriptan ve formě v ústech rozpustných tablet také vedl ke zmírnění funkčního postižení a zmírnění nevolnosti, fotofobie a fonofobie, které byly spojené se záchvatem migrény. Významný vliv na zmírnění bolesti byl pozorován již 30 minut po podání dávky 10 mg v jedné ze dvou klinických studií (viz bod 5.2 Absorpce). Na základě studií s perorálními tabletami je rizatriptan účinný při léčbě menstruační migrény, tedy migrény, ke které dochází během 3 dnů před nebo po nástupu menstruace. Rizatriptan ve formě v ústech rozpustných tablet umožňuje pacientům léčit migrénu aniž by museli polykat tekutiny. To může umožnit pacientům dřívější podání léku pokud například nejsou tekutiny k dispozici. Zároveň se tak předejde možnému zhoršení gastrointestinálních projevů z důvodu nutnosti přípravek zapíjet. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Rizatriptan je po perorálním podání rychle a kompletně absorbován. Tablety: Průměrná perorální biologická dostupnost tablet je přibližně 40-45%, a střední hodnoty maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo přibližně za 1 1,5 hodiny (Tmax). Perorálním podáním tablet spolu s potravou s vysokým obsahem tuku nemělo žádný vliv na rozsah absorpce rizatriptanu, ale došlo ke zpomalení absorpce o přibližně jednu hodinu. Tablety dispergovatelné v ústech: Průměrná perorální biologická dostupnost v ústech rozpustných tablet je přibližně 40-45%, a střední hodnoty maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo přibližně za 1,6-2,5 hodiny (Tmax). Čas k dosažení maximální plazmatické koncentrace po podání rizatriptanu ve forme v ústech rozpustných tablet je zpožděn o minuty v porovnání s tabletovou formou. Vliv jídla: Vliv potravy na absorpci rizatriptanu ve forme v ústech rozpustných tablet nebyl studován. Pro rizatriptan tablety, je Tmax zpožděn o přibližně 1 hodinu, pokud jsou podávány tablety po jídle. Další zpoždění v absorpci rizatriptanu může nastat, když jsou v ústech rozpustné tablety podány po jídle. (viz bod 4.2). Distribuce Rizatriptan je minimálně vázán (14%) na plazmatické bílkoviny. Distribuční objem je přibližně 140 litrů u mužů a 110 litrů u žen. Biotransformace Primární cestou metabolismu rizatriptanu je pomocí oxidativní deaminace monoaminooxidázou-a (MAO-A), na indol kyselinu octovou, metabolit, který není farmakologicky aktivní. N monodesmethyl-rizatriptan, metabolit s aktivitou na receptory 5-HT1B/1D podobnou jakou u mateřské látky, je tvořen jen v malé míře, ale nepřispívá výrazně k farmakodynamické aktivitě rizatriptanu. Plazmatické koncentrace N-monodesmethyl-rizatriptanu jsou přibližně 14% koncentrace mateřské látky a míra eliminace je podobná. Jiné méně významné metabolity zahrnují N-oxid, 6-hydroxy sloučeninu, a síranový konjugát 6-hydroxy metabolitu. Žádný z těchto málo významných metabolitů 8

9 není farmakologicky aktivní. Po perorálním podání 14C-značeného rizatriptanu odpovídá rizatriptan za přibližně 17% cirkulující plazmatické radioaktivity. Eliminace Po intravenózním podání se AUC u mužů úměrně zvyšuje a u žen téměř úměrně zvyšuje s dávkou v rozmezí mg/kg. Po perorálním podání se AUC téměř úměrně zvyšuje s dávkou v rozmezí dávek 2,5-10 mg. Plazmatický poločas rizatriptanu u mužů a žen je v průměru 2-3 hodiny. Plazmatická clearance rizatriptanu je v průměru asi ml/min u mužů a asi ml/min u žen, zhruba 20-30% z tohoto je renální clearance. Po perorální dávce 14C-značeného rizatriptanu, je asi 80% radioaktivity vyloučeno močí a asi 10% dávky je vyloučeno ve stolici. To ukazuje, že metabolity jsou vylučovány primárně ledvinami. V důsledku metabolismu prvního průchodu játry, je přibližně 14% perorální dávky vyloučeno močí v nezměněné podobě jako rizatriptan, zatímco 51% se vylučuje jako kyselina indol octová. Ne více než 1% je vyloučeno v moči jako aktivní N-monodesmethyl metabolit. Pokud je rizatriptan podáván v souladu s maximálními režimem dávkování, nedochází mezi jednotlivými dny k akumulaci léku v plazmě. Charakteristiky u pacientů Následující údaje vycházejí ze studií s perorální tabletovou formou. Pacienti se záchvatem migrény: Záchvat migrény neovlivňuje farmakokinetiku rizatriptanu. Pohlaví: AUC rizatriptanu (10 mg perorálně) bylo o 25% nižší u mužů ve srovnání s ženami, Cmax byla o 11% nižší, a Tmax byl přibližně shodný. Tento zjevný rozdíl ve farmakokinetice nemá žádný klinický význam. Starší pacienti: Plazmatické koncentrace rizatriptanu pozorované u starších pacientů (věkové rozmezí 65 až 77 let) byly po podání tablety podobné těm, které jsou pozorovány u mladých dospělých. Poškození jater (Child-Pugh skóre 5-6): Po perorálním podání tablet u pacientů s poruchou funkce jater způsobené mírnou alkoholickou jaterní cirhózou byly plazmatické koncentrace rizatriptanu podobné koncentracím u mladých mužů a žen. Výrazné zvýšení AUC (50%) a Cmax (25%) bylo pozorováno u pacientů se středně závažným poškozením jater (Child-Pugh skóre 7). Farmakokinetika nebyla studována u pacientů s Child-Pugh skóre > 7 (těžkou poruchou funkce jater). Porucha funkce ledvin: U pacientů s poškozením ledvin (clearance kreatininu 10 až 60 ml/min/1,73 m 2 ), nebylo AUC rizatriptanu po podání tablety významně odlišné od toho u zdravých jedinců. U pacientů na hemodialýze (clearance kreatininu <10 ml/min/1,73 m 2 ), bylo AUC rizatriptanu přibližně o 44% vyšší než u pacientů s normální funkcí ledvin. Maximální plazmatická koncentrace rizatriptanu u pacientů s různými stupni poškození ledvin byla podobná jako u zdravých jedinců. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje neodhalily na základě konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, toxicity opakované dávky, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity žádné zvláštní riziko pro člověka, reprodukci a vývoj a farmakokinetiku a metabolismus. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Koloidní bezvodý oxid křemičitý, Krospovidon (typ B) Krospovidon (typ A) Mannitol Mikrokrystalická celulóza 9

10 Guar galaktomanan Magnesium-stearát Aspartam (E951) Aroma máty peprné (obsahuje přírodní aroma, kukuřičný maltodextrin, modifikovaný kukuřičný škrob) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 6.5 Druh obalu a velikost balení Rizatriptan Mylan, tablety dispergovatelné v ústech je balený v OPA / Al / PVC blistrech po 2, 3, 6, 12 nebo 18 tabletách umístěných v třívrstvém HDPE sáčku s vysoušedlem (silikagel). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Rizatriptan Mylan 5mg Rizatriptan Mylan 10 mg 33/174/11-C 33/175/11-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls100918/2010 a sukls100919/2010 a příloha k rozhodnutí sp. zn. sukls180216/2009 a sukls180217/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-SERTRAL

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně.

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sycrest 10 mg sublingvální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna sublingvální tableta obsahuje asenapinum 10 mg (ve formě maleátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum 5,2 mg, odpovídající 5 mg montelukastum.

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum 5,2 mg, odpovídající 5 mg montelukastum. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls82102/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montelukast Orion 5 mg žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg desloratadinum a 120 mg pseudoefedrinum (ve formě sulfátu).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg desloratadinum a 120 mg pseudoefedrinum (ve formě sulfátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg desloratadinum a 120 mg pseudoefedrinum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRENEA 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Letrozolum 2,5 mg v jedné tabletě Pomocné látky: oranžová žluť Úplný seznam pomocných

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více