SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas."

Transkript

1 Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls / NÁZEV PŘÍPRAVKU Rizatriptan Mylan 5mg Rizatriptan Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech rizatriptani benzoas SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas. Pomocné látky: Rizatriptan Mylan 5mg: Jedna tableta obsahuje 5 mg aspartamu (E951). Rizatriptan Mylan 10 mg : Jedna tableta obsahuje 10 mg aspartamu (E951). Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Tableta dispergovatelná v ústech Rizatriptan Mylan 5mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, označené z jedné strany "M" a z druhé strany "RN1". Rizatriptan Mylan 10 mg : Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, označené z jedné strany "M" a z druhé strany "RN2". 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Akutní léčba bolesti hlavy při záchvatu migrény, s aurou nebo bez ní. Rizatriptan Mylan by neměl být používán profylakticky. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí ve věku 18 let a více Doporučená dávka je 10 mg. K dispozici je i síla 5 mg pro použití u pacientů, vyžadujících nižší dávku. Opakované podávání: Mezi dvěma dávkami musí uplynout alespoň dvě hodiny. Lze užít maximálně 2 dávky v průběhu 24 hodin. bolesti hlavy opakující se v průběhu 24 hodin: pokud se bolest hlavy po počáteční úlevě při prvním záchvatu vrátí, může být užita jedna další dávka. Výše uvedené dávkovací limity by měly být dodrženy. 1

2 pokud nedojde k úlevě bolesti: účinnost druhé dávky pro léčbu stejné epizody v případě, kdy je počáteční dávka neúčinná, nebyla v kontrolovaných studiích zkoumána. Proto, jestliže pacient nereaguje na první dávku, neměla by se v rámci léčby této epizody užívat druhá dávka. Klinické studie prokázaly, že pacienti, kteří nereagují na léčbu jedné epizody, stále mohou velmi pravděpodobně reagovat na léčbu následných epizod. Někteří pacienti by měli dostávat nižší (5 mg) dávku tablet Rizatriptan Mylan. Zejména jde o následující skupiny pacientů: - pacienti užívající propranolol. K podání rizatriptanu by mělo dojít alespoň 2 hodiny před nebo po podání propanololu (viz bod 4.5). - pacienti s mírnou až středně těžkou nedostatečností ledvin. - pacienti s mírnou až středně těžkou jaterní nedostatečností. Mezi jednotlivými dávkami musí uplynout nejméně dvě hodiny. Lze užít maximálně 2 dávky v průběhu 24 hodin. Pacienti starší než 65 let Bezpečnost a účinnost rizatriptanu nebyla u pacientů starších než 65 let systematicky hodnocena. Děti a dospívající Děti (mladší než 12 let) Použití rizatriptanu u pacientů mladších 12 let se nedoporučuje. Nejsou k dispozici údaje o použití rizatriptanu u dětí do 12 let. Dospívajících (12-17 let) Použití rizatriptanu u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje, protože účinnost rizatriptanu u pacientů mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání. Užívání s jídlem: Nástup účinku může být opožděný, pokud je rizatriptan podáván po jídle (viz také 5.2 Absorpce). Rizatriptan není nutné zapíjet vodou. V ústech rozpustné tablety jsou baleny v blistru s vnějším hliníkovým obalem. Pacienti by měli být poučeni, aby odlupovali blistr suchýma rukama a aby tabletu vložili na jazyk, kde se rozpadne působením slin a lze ji následně spolknout. V ústech rozpustné tablety mohou být použity v situacích, kdy nejsou k dispozici tekutiny na zapití, nebo aby se zabránilo nevolnosti a zvracení, které mohou doprovázet požití tablet spolu s různými tekutinami. 2

3 4.3 Kontraindikace Přecitlivělost na rizatriptan nebo na kteroukoli pomocnou látku. Současné podávání inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) nebo podání dříve než dva týdny od ukončení léčby inhibitory MAO. (viz bod 4.5) Rizatriptan je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin. Rizatriptan je kontraindikován u pacientů s předchozí cévní mozkovou příhodou (CMP) nebo tranzitorní ischemickou atakou (TIA). Středně těžká nebo těžká hypertenze, nebo neléčená mírná hypertenze. Diagnostikované onemocnění koronárních cév, včetně ischemické choroby srdeční (angina pectoris, anamnéza infarktu myokardu nebo dokumentovaná němá ischémie), příznaky a projevy ischemické choroby srdeční, nebo Prinzmetalova angina pectoris. Periferní cévní onemocnění. Současné užívání rizatriptan a ergotaminu, námelového derivátu (včetně methysergidu),nebo jiných agonistů 5-HT1B/1D receptorů. (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Rizatriptan by měl být podáván pouze pacientům, u nichž byla jasně diagnostikována migréna. Rizatriptan by neměl být podáván pacientům s bazilární nebo hemiplegickou migrénou. Rizatriptan by neměl být používán k léčbě 'atypické' bolesti hlavy, tj. takové, která může být spojena s potenciálně závažnými zdravotními stavy, (např. cévní mozková příhoda, prasklé aneurysma), ve kterém by cerebrovaskulární vazokonstrikce mohla být škodlivá. Léčba rizatriptanem může být spojena s přechodným projevem symptomů zahrnujících bolest a svírání na hrudi, které mohou být intenzivní a zasahovat i hrdlo (viz bod 4.8). Pokud existuje domněnka, že by tyto příznaky mohly být spojeny s ischemickou chorobou srdeční, nesmí být užita další dávka a je nutné provést vhodná vyšetření. Stejně jako u jiných agonistů receptorů 5-HT1B/1D, by neměl být rizatriptan podáván bez předchozího vyšetření pacientům, u nichž existuje možnost nediagnostikovaného srdečního onemocnění, nebo pacientům s rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS) [např. pacienti s hypertenzí, diabetici, kuřáci či uživatelé nikotinové substituční terapie, muži nad 40 let, postmenopauzální ženy, pacienti s blokem raménka, a pacienti s rodinou anamnézou ICHS]. Při vyšetření srdce se nemusí nutně zjistit, že pacient trpí srdeční chorobou a ve velmi vzácných případech se u pacientů po podání 5-HT1 agonistů vyskytly závažné srdeční příhody bez základního kardiovaskulárního onemocnění, kdy mají podány. Pacienti s diagnózou ICHS by neměli rizatriptan užívat. (viz bod 4.3) Působení agonistů 5-HT1B/1D receptorů je spojeno s vazospasmem koronárních cév. Ve vzácných případech, byly po podání agonistů receptorů 5-HT1B/1D včetně rizatriptanu hlášeny případy ischemie myokardu nebo infarktu myokardu. (viz bod 4.8) 3

4 Ostatní 5-HT1B/1D agonisté (např. sumatriptan), by neměli být používáni současně s rizatriptanem (viz bod 4.5). Po užití rizatriptanu se doporučuje počkat alespoň šest hodin, než jsou podány léky na bázi ergotaminu (např. ergotamin, dihydroergotamin nebo methysergidu). Po podání ergotamin obsahujícího přípravku by mělo uplynout alespoň 24 hodin než je podán rizatriptan. Přestože v klinické farmakologické studii, ve které byl 16 zdravým mužům podáván perorální rizatriptan a parenterální ergotamin, nebyly pozorovány aditivní vazospastické účinky, je takový aditivní účinek teoreticky možný (viz bod 4.3). Serotoninový syndrom (včetně změněného psychického stavu, autonomní nestability a neuromuskulárních poruch) byl hlášen po současné léčbě triptany a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI). Tyto reakce mohou být závažné. Pokud je současná léčba rizatriptanem a SSRI nebo SNRI z klinického pohledu nezbytná, doporučuje se pacienta vhodným způsobem sledovat, zvláště při zahájení léčby, zvýšení dávky, nebo při přidání další serotonergní léčby (viz bod 4.5). Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat častěji během současné léčby triptany (agonisté 5-HT1B/1D) a rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Angioedém (např. otok obličeje, jazyka a hltanu) se může vyskytnout u pacientů léčených triptany, včetně rizatriptanu. Pokud k angioedému jazyka nebo hltanu dojde, pacient by měl být pod lékařským dohledem, dokud příznaky neustoupí. Léčba by měla okamžitě vysazen a nahrazena přípravkem z jiné třídy léčiv. Rizatriptan Mylan obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. Je nutné zvážit potenciální interakce v případě, že je rizatriptan podáván pacientům užívajícím CYP2D6 substráty (viz bod 4.5) Bolesti hlavy z nadužívání léků Dlouhodobé užívání jakéhokoliv léku proti bolesti hlavy může stav naopak ještě zhoršit. Pokud tato situace nastane, nebo je podezření že by k ní mohlo docházet, je nutné vyhledat lékařskou pomoc a léčba by měla být přerušena. Tuto diagnózu je nutno vzít v úvahu pokud pacient/ka trpí častými nebo každodenními bolestmi hlavy i přes (nebo právě díky) pravidelné užívání léků proti bolestem hlavy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Ergotamin, námelové deriváty (včetně methysergidu), další agonisté 5-HT 1B/1D receptorů: Vzhledem k aditivnímu účinku zvyšuje současné užívání rizatriptanu a ergotaminu, námelových derivátů (včetně methysergidu), nebo dalších agonistů 5 HT 1B/1D receptorů (např. sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan) riziko vazokonstrikce koronárních tepen a antihypertenzivní účinky. Tato kombinace je kontraindikována (viz bod 4.3). Inhibitory monoaminoxidázy: Rizatriptan je metabolizován především pomocí monoaminooxidázy podtypu 'A' (MAO-A). Plazmatické koncentrace rizatriptanu a jeho aktivního metabolitu N- monodesmethyldiltiazemu byly zvýšeny při současném podávání selektivních reverzibilních inhibitorů MAO-A. Podobné nebo větší účinky se očekávají u non-selektivních, reverzibilních (např. linezolid) a 4

5 ireverzibilních MAO inhibitorů. Vzhledem k riziku vazokonstrikce koronárních tepen a hypertenzní epizody, je podávání rizatriptanu pacientům užívajícím inhibitory MAO kontraindikováno. (Viz bod 4.3) Beta-blokátory: Plazmatická koncentrace rizatriptanu může být zvýšena při současném podávání propranololu. Tento nárůst je pravděpodobně způsoben interakcemi s procesy metabolismu prvního průchodu obou aktivních látek, neboť MAO-A hraje roli v metabolismu jak rizatriptanu tak propranololu. Tato interakce vede k průměrnému zvýšení AUC a Cmax o 70-80%. U pacientů užívajících propranolol, by se měl podávat rizatriptan v dávce 5 mg. (Viz bod 4.2) Ve studii lékových interakcí neměnil nadolol a metoprolol plazmatické koncentrace rizatriptanu. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)/inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI) a serotoninový syndrom: Existují zprávy popisující pacienty s příznaky podobnými serotoninovému syndromu (včetně změněného psychického stavu, autonomní nestability a neuromuskulárních poruch) po použití selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI) a triptanů (viz bod 4.4). In vitro studie ukazují, že rizatriptan inhibuje cytochrom P450 2D6 (CYP2D6). Údaje o klinických interakcích nejsou k dispozici. Pokud je rizatriptan podáván pacientům užívajícím substráty CYP2D6, je nutné vzít v úvahu možný výskyt interakcí. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Použití během těhotenství Bezpečnost rizatriptanu pro použití v těhotenství nebyla stanovena. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na vývoj embrya či plodu, nebo průběh těhotenství, porod a postnatální vývoj v dávkách, které překračují terapeutické dávky. Vzhledem k tomu, že na základě zvířecích reprodukčních a vývojových studií nelze vždy předvídat odpověď u lidí, by měl být rizatriptan používán během těhotenství pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Použití při kojení Studie na potkanech ukázaly, že je rizatriptan ve značné míře vylučován do mléka. Byl pozorován přechodný a velmi mírný pokles váhy mláďat před odstavením a to pouze tehdy, když byla systémová expozice matky nad maximální úrovní expozice u člověka. Data pro lidské pacienty nejsou k dispozici. Proto je třeba opatrnosti při podávání rizatriptanu ženám, které kojí. Expozice dítěte by měla být minimalizována tím, že matka nebude kojit 24 hodin po skončení léčby. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Migréna nebo léčba rizatriptanem může způsobit u některých pacientů ospalost. U některých pacientů užívajících rizatriptan byly také hlášeny závratě. Pacienti by proto měli posoudit své schopnosti provádět složité úkoly během záchvatu migrény a po podání rizatriptanu. 4.8 Nežádoucí účinky Rizatriptan byl hodnocen v kontrolovaných klinických studiích u více než 3600 pacientů po dobu až jednoho roku. Mezi nejčastější nežádoucí účinky v klinických studiích patřily závratě, ospalost a astenie/únava. Následující nežádoucí účinky se vyskytly v klinických studiích a/nebo byly hlášeny v post-marketingových sledováních: 5

6 (Velmi časté [ 1/10]; Časté [ 1/100, <1/10]; Méně časté: [ 1/1000, <1/100]; Vzácné [ 1/10000 <1/1000]; Velmi vzácné [<1/10000]; Není známo [nelze odhadnout z dostupných údajů]). Třída orgánového systému Četnost Nežádoucí účinek Poruchy imunitního systému Není známo Hypersensitivní reakce, anafylaktické/anafylaktoidní reakce Psychiatrické poruchy Méně časté dezorientace, nespavost, nervozita Poruchy nervového systému Časté závratě, ospalost, parestezie, bolest hlavy, hypestézie, snížení duševní aktivity, třes Méně časté ataxie, motání hlavy Vzácné synkopa, poruchy vnímání chuti, serotoninový syndrom. Není známo záchvaty Poruchy oka Méně časté rozmazané vidění Srdeční poruchy Časté palpitace, tachykardie Vzácné Ischemie myokardu nebo infarktu myokardu, cévní mozková příhoda. Většina těchto nežádoucích účinků byly hlášeny u pacientů s rizikovými faktory pro vznik ischemické choroby srdeční. Cévní poruchy Časté návaly horka/návaly Méně časté hypertenze Není známo periferní cévní ischemie Respirační, hrudní a Časté Nepříjemný pocit v hltanu, dušnost mediastinální poruchy Vzácné sípání Gastrointestinální poruchy Časté nevolnost, sucho v ústech, zvracení, průjem Méně časté žízeň, dyspepsie Poruchy kůže a podkožní Časté zrudnutí, pocení tkáně Méně časté svědění, kopřivka Vzácné angioedém (např. otok obličeje, jazyka, edém hltanu), vyrážka, toxická epidermální nekrolýza (angioedém viz také bod 4.4) Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté pocit těžkosti Méně časté bolesti krční páteře, regionální napětí, ztuhlost, svalová slabost Vzácné obličejová bolest Časté astenie/únava, bolesti v břiše nebo na hrudi 6

7 4.9 Předávkování Rizatriptan v dávce 40 mg (buď v jedné dávce nebo ve dvou dávkách s dvouhodinovým odstupem) podávaný více než 300 pacientů byl obecně dobře snášen. nejčastější nežádoucí účinky zahrnovaly závratě a spavost. V klinické farmakologické studii, ve které 12 osob dostalo rizatriptan, se u dvou pacientů projevila synkopa a / nebo bradykardie při celkové kumulativní dávce 80 mg (podané v rámci čtyř hodin). U první pacientky, ženy ve věku 29 let, došlo k rozvoji zvracení, bradykardie, závratí po 3 hodinách od obdržení celkem 80 mg rizatriptanu (dávka podána během dvou hodin). AV blok 3. stupně, reagující na atropin, byl pozorován hodinu po začátku předchozích příznaků. U druhého pacienta ve věku 25 let došlo k rozvoji přechodných závratí, mdloby, inkontinence, a 5 sekund trvající systolické pauze (dle EKG monitor) bezprostředně po bolestivém vpichu do žíly. K napíchnutí žíly došlo dvě hodiny po tom co bylo pacientovi podáno celkem 80 mg rizatriptanu (dávka podána během čtyř hodiny). Na základě farmakologie rizatriptanu, by po předávkování mohlo dojít k rozvoji hypertenze nebo jiných závažných kardiovaskulárních příznaků předávkování. U pacientů s podezřením na předávkování rozatriptanem je třeba zvážit gastrointestinální dekontaminaci (např. výplach žaludku a následné podání aktivního uhlí). Klinické a elektrokardiografické monitorování by mělo pokračovat po dobu nejméně 12 hodin, i když nejsou pozorovány klinické příznaky. Účinky hemo- nebo peritoneální dialýzy na sérové koncentrace rizatriptanu nejsou známé. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: analgetika, přípravky proti migréně, selektivní agonisté serotoninu (5HT 1) ATC-kód: N02C C04 Rizatriptan se váže selektivně s vysokou afinitou na lidské 5-HT1B a 5-HT1D receptory a nemá žádný nebo malý účinek a farmakologický účinek na 5-HT2, 5-HT3, adrenergní alfa1, alfa2 a beta, D1, D2, dopaminergní, histaminové H1; muskarinové nebo benzodiazepinové receptory. Terapeutickou účinnost rizatriptanu při léčbě migrény lze přičítat jeho agonistickému vlivu na 5-HT1B a 5-HT1D receptory v extracerebrálních nitrolebních krevních cévách, které se zřejmě během ataku migrény rozšiřují a na trigeminální senzorická zakončení, která je inervují. Aktivace těchto 5-HT1B a 5-HT1D receptorů může mít za následek zúžení bolest působících intrakraniálních cév a inhibici uvolňování neuropeptidů, které vede ke snížení zánětu v citlivých tkáních a snížení centrálního přenosu trigeminální bolesti. Farmakodynamické účinky Tablety Účinnost tablet rizatriptanu v akutní léčbě záchvatů migrény byla potvrzena ve čtyřech multicentrických, placebem kontrolovaných studiích, které zahrnovaly více než 2000 pacientů, kteří dostávali rizatriptan v dávce 5 nebo 10 mg po dobu až jednoho roku. Úleva od bolesti hlavy nastávala už 30 minut po podání, a míra odpovědi (tj. zmírnění středně těžké až těžké bolesti hlavy na stav bez bolesti nebo jen s mírnou bolestí) dvě hodiny po podání byla 67-77% v případě dávky 10 mg, 60-63% v případě dávky 5 mg, a 23-40% u placeba. I když u pacientů, kteří nereagovali na počáteční léčbu rizatriptanem nebyla podána další dávka, stále existovala pravděpodobnost odpovědi v případě následujícího ataku migrény. Rizatriptan snižoval funkční postižení a zmírňoval nevolnost, fotofobii a fonofobii, které byly spojené se záchvatem migrény. Rizatriptan je účinný při léčbě menstruační migrény, tedy migrény, ke které dochází během 3 dnů před nebo po nástupu menstruace. 7

8 Tablety rozpustné v ústech Účinnost rizatriptanu ve formě v ústech rozpustných tablet v akutní léčbě záchvatů migrény byla potvrzena ve dvou multicentrických, randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích, které byly podobné studiím prováděným u tabletové formy. V jedné studii (n = 311) došlo dvě hodiny po podání rizatriptanu ve formě v ústech rozpustných tablet k úlevě u přibližně 66% pacientů léčených rizatriptanem v dávce 5 mg nebo 10 mg, oproti 47% ve skupině s placebem. Ve větší studii (n = 547) došlo dvě hodiny po podání rizatriptanu ve formě v ústech rozpustných tablet k úlevě u 59% pacientů léčených rizatriptanem v dávce 5 mg, 74% pacientů léčených rizatriptanem v dávce 10 mg a 24% ve skupině s placebem. Rizatriptan ve formě v ústech rozpustných tablet také vedl ke zmírnění funkčního postižení a zmírnění nevolnosti, fotofobie a fonofobie, které byly spojené se záchvatem migrény. Významný vliv na zmírnění bolesti byl pozorován již 30 minut po podání dávky 10 mg v jedné ze dvou klinických studií (viz bod 5.2 Absorpce). Na základě studií s perorálními tabletami je rizatriptan účinný při léčbě menstruační migrény, tedy migrény, ke které dochází během 3 dnů před nebo po nástupu menstruace. Rizatriptan ve formě v ústech rozpustných tablet umožňuje pacientům léčit migrénu aniž by museli polykat tekutiny. To může umožnit pacientům dřívější podání léku pokud například nejsou tekutiny k dispozici. Zároveň se tak předejde možnému zhoršení gastrointestinálních projevů z důvodu nutnosti přípravek zapíjet. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Rizatriptan je po perorálním podání rychle a kompletně absorbován. Tablety: Průměrná perorální biologická dostupnost tablet je přibližně 40-45%, a střední hodnoty maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo přibližně za 1 1,5 hodiny (Tmax). Perorálním podáním tablet spolu s potravou s vysokým obsahem tuku nemělo žádný vliv na rozsah absorpce rizatriptanu, ale došlo ke zpomalení absorpce o přibližně jednu hodinu. Tablety dispergovatelné v ústech: Průměrná perorální biologická dostupnost v ústech rozpustných tablet je přibližně 40-45%, a střední hodnoty maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo přibližně za 1,6-2,5 hodiny (Tmax). Čas k dosažení maximální plazmatické koncentrace po podání rizatriptanu ve forme v ústech rozpustných tablet je zpožděn o minuty v porovnání s tabletovou formou. Vliv jídla: Vliv potravy na absorpci rizatriptanu ve forme v ústech rozpustných tablet nebyl studován. Pro rizatriptan tablety, je Tmax zpožděn o přibližně 1 hodinu, pokud jsou podávány tablety po jídle. Další zpoždění v absorpci rizatriptanu může nastat, když jsou v ústech rozpustné tablety podány po jídle. (viz bod 4.2). Distribuce Rizatriptan je minimálně vázán (14%) na plazmatické bílkoviny. Distribuční objem je přibližně 140 litrů u mužů a 110 litrů u žen. Biotransformace Primární cestou metabolismu rizatriptanu je pomocí oxidativní deaminace monoaminooxidázou-a (MAO-A), na indol kyselinu octovou, metabolit, který není farmakologicky aktivní. N monodesmethyl-rizatriptan, metabolit s aktivitou na receptory 5-HT1B/1D podobnou jakou u mateřské látky, je tvořen jen v malé míře, ale nepřispívá výrazně k farmakodynamické aktivitě rizatriptanu. Plazmatické koncentrace N-monodesmethyl-rizatriptanu jsou přibližně 14% koncentrace mateřské látky a míra eliminace je podobná. Jiné méně významné metabolity zahrnují N-oxid, 6-hydroxy sloučeninu, a síranový konjugát 6-hydroxy metabolitu. Žádný z těchto málo významných metabolitů 8

9 není farmakologicky aktivní. Po perorálním podání 14C-značeného rizatriptanu odpovídá rizatriptan za přibližně 17% cirkulující plazmatické radioaktivity. Eliminace Po intravenózním podání se AUC u mužů úměrně zvyšuje a u žen téměř úměrně zvyšuje s dávkou v rozmezí mg/kg. Po perorálním podání se AUC téměř úměrně zvyšuje s dávkou v rozmezí dávek 2,5-10 mg. Plazmatický poločas rizatriptanu u mužů a žen je v průměru 2-3 hodiny. Plazmatická clearance rizatriptanu je v průměru asi ml/min u mužů a asi ml/min u žen, zhruba 20-30% z tohoto je renální clearance. Po perorální dávce 14C-značeného rizatriptanu, je asi 80% radioaktivity vyloučeno močí a asi 10% dávky je vyloučeno ve stolici. To ukazuje, že metabolity jsou vylučovány primárně ledvinami. V důsledku metabolismu prvního průchodu játry, je přibližně 14% perorální dávky vyloučeno močí v nezměněné podobě jako rizatriptan, zatímco 51% se vylučuje jako kyselina indol octová. Ne více než 1% je vyloučeno v moči jako aktivní N-monodesmethyl metabolit. Pokud je rizatriptan podáván v souladu s maximálními režimem dávkování, nedochází mezi jednotlivými dny k akumulaci léku v plazmě. Charakteristiky u pacientů Následující údaje vycházejí ze studií s perorální tabletovou formou. Pacienti se záchvatem migrény: Záchvat migrény neovlivňuje farmakokinetiku rizatriptanu. Pohlaví: AUC rizatriptanu (10 mg perorálně) bylo o 25% nižší u mužů ve srovnání s ženami, Cmax byla o 11% nižší, a Tmax byl přibližně shodný. Tento zjevný rozdíl ve farmakokinetice nemá žádný klinický význam. Starší pacienti: Plazmatické koncentrace rizatriptanu pozorované u starších pacientů (věkové rozmezí 65 až 77 let) byly po podání tablety podobné těm, které jsou pozorovány u mladých dospělých. Poškození jater (Child-Pugh skóre 5-6): Po perorálním podání tablet u pacientů s poruchou funkce jater způsobené mírnou alkoholickou jaterní cirhózou byly plazmatické koncentrace rizatriptanu podobné koncentracím u mladých mužů a žen. Výrazné zvýšení AUC (50%) a Cmax (25%) bylo pozorováno u pacientů se středně závažným poškozením jater (Child-Pugh skóre 7). Farmakokinetika nebyla studována u pacientů s Child-Pugh skóre > 7 (těžkou poruchou funkce jater). Porucha funkce ledvin: U pacientů s poškozením ledvin (clearance kreatininu 10 až 60 ml/min/1,73 m 2 ), nebylo AUC rizatriptanu po podání tablety významně odlišné od toho u zdravých jedinců. U pacientů na hemodialýze (clearance kreatininu <10 ml/min/1,73 m 2 ), bylo AUC rizatriptanu přibližně o 44% vyšší než u pacientů s normální funkcí ledvin. Maximální plazmatická koncentrace rizatriptanu u pacientů s různými stupni poškození ledvin byla podobná jako u zdravých jedinců. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje neodhalily na základě konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, toxicity opakované dávky, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity žádné zvláštní riziko pro člověka, reprodukci a vývoj a farmakokinetiku a metabolismus. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Koloidní bezvodý oxid křemičitý, Krospovidon (typ B) Krospovidon (typ A) Mannitol Mikrokrystalická celulóza 9

10 Guar galaktomanan Magnesium-stearát Aspartam (E951) Aroma máty peprné (obsahuje přírodní aroma, kukuřičný maltodextrin, modifikovaný kukuřičný škrob) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 6.5 Druh obalu a velikost balení Rizatriptan Mylan, tablety dispergovatelné v ústech je balený v OPA / Al / PVC blistrech po 2, 3, 6, 12 nebo 18 tabletách umístěných v třívrstvém HDPE sáčku s vysoušedlem (silikagel). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Rizatriptan Mylan 5mg Rizatriptan Mylan 10 mg 33/174/11-C 33/175/11-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU

MAXALT 5 mg tablety Jedna tableta obsahuje rizatriptani benzoas 7,265 mg (odpovídá rizatriptanum 5 mg).

MAXALT 5 mg tablety Jedna tableta obsahuje rizatriptani benzoas 7,265 mg (odpovídá rizatriptanum 5 mg). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAXALT 5 mg tablety MAXALT 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MAXALT 5 mg tablety Jedna tableta obsahuje rizatriptani benzoas 7,265 mg (odpovídá

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imigran Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls110717/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolmitriptan Actavis 2,5 mg Zolmitriptan Actavis 5 mg tablety dispergovatelné v ústech SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAXALT 5 mg perorální lyofilizát MAXALT 10 mg perorální lyofilizát 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MAXALT 5 mg perorální lyofilizát Jeden perorální lyofilizát

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zomig 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: zolmitriptanum 5 mg v 1 potahované tabletě. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RELPAX 40 mg RELPAX 80 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje eletriptani hydrobromidum 48,485 mg nebo

Více

Jedna tableta obsahuje sumatriptanum 100 mg (jako sumatriptani succinas) Pomocné látky: 167,40 mg monohydrátu laktosy

Jedna tableta obsahuje sumatriptanum 100 mg (jako sumatriptani succinas) Pomocné látky: 167,40 mg monohydrátu laktosy Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls95777/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU Sumatriptan Arrow 100 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls40560/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 1mg/ml sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml sirupu obsahuje loratadinum 1 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MAXALT 5 mg perorální lyofilizát MAXALT 10 mg perorální lyofilizát (rizatriptanum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. MAXALT 5 mg perorální lyofilizát MAXALT 10 mg perorální lyofilizát (rizatriptanum) Příbalová informace: informace pro uživatele MAXALT 5 mg perorální lyofilizát MAXALT 10 mg perorální lyofilizát (rizatriptanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012 a sukls212739/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cynt 0,2, potahované tablety Cynt 0,3, potahované tablety Cynt 0,4, potahované

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LEVOPRONT sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levodropropizinum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ewofex 120 mg potahované tablety SOUHRN

Více

Zolmitriptan Actavis 2,5 mg Zolmitriptan Actavis 5 mg tablety dispergovatelné v ústech. zolmitriptanum

Zolmitriptan Actavis 2,5 mg Zolmitriptan Actavis 5 mg tablety dispergovatelné v ústech. zolmitriptanum sp.zn. sukls110717/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Zolmitriptan Actavis 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech zolmitriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule.

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151812/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXIUM 500 500 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6046/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan long effect Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls86344/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VENORUTON FORTE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta Venorutonu Forte obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyethyl-rutosid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6044/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan pro dospělé sirup SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 10 mg. Pomocné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XATRAL UNO tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Alfuzosini hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě. Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls12103/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Jovesto 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MAXALT 5 mg tablety MAXALT 10 mg tablety (rizatriptanum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. MAXALT 5 mg tablety MAXALT 10 mg tablety (rizatriptanum) Příbalová informace: informace pro uživatele MAXALT 5 mg tablety MAXALT 10 mg tablety (rizatriptanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg potahované tablety sumatriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg potahované tablety sumatriptanum Sp. zn. sukls111740/2010, sukls111741/2010 a sp. zn. sukls25752/2013, sukls147536/2012 Příbalová informace: Informace pro uživatele Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg potahované tablety sumatriptanum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls239605/2009 a příloha k sp. zn. sukls137296/2009, sukls161897/2009, sukls161901/2009, sukls137266/2009, sukls33946/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bayflex

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp zn. sukls24114/2006 a příloha k sp. zn. sukls62485/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin 4 mg pastilky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

sp.zn. sukls6561/2015, sukls6721/2015, sukls6759/2015

sp.zn. sukls6561/2015, sukls6721/2015, sukls6759/2015 sp.zn. sukls6561/2015, sukls6721/2015, sukls6759/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Moxonidin Actavis 0,2 mg Moxonidin Actavis 0,3 mg Moxonidin Actavis 0,4 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Sp.zn. sukls120575/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Rosemig Sprintab 50 mg Rosemig Sprintab 100 mg dispergovatelné tablety sumatriptani succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele Rosemig Sprintab 50 mg Rosemig Sprintab 100 mg dispergovatelné tablety sumatriptani succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Rosemig Sprintab 50 mg Rosemig Sprintab 100 mg dispergovatelné tablety sumatriptani succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ZOMIG 5 mg potahované tablety zolmitriptanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ZOMIG 5 mg potahované tablety zolmitriptanum Příbalová informace: informace pro uživatele ZOMIG 5 mg potahované tablety zolmitriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls4008/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIVOSTIN nosní sprej, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 2.1. Obecný popis sterilní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls17275/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DELESIT 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum5 mg. Pomocná

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls195317/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin-POS 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini

Více

Příbalová informace. Sumatriptan Actavis 50 mg Sumatriptan Actavis 100 mg Potahované tablety Sumatriptanum

Příbalová informace. Sumatriptan Actavis 50 mg Sumatriptan Actavis 100 mg Potahované tablety Sumatriptanum Příloha k sp.zn. sukls22864-5/2007 Příbalová informace Sumatriptan Actavis 50 mg Sumatriptan Actavis 100 mg Potahované tablety Sumatriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

sp.zn. sukls64913/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls64913/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls64913/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COAXIL 12,5 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tianeptinum natricum (sodná sůl tianeptinu) 12,5 mg v jedné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls22014/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls22014/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls22014/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Alfuzosin Mylan 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls80444/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls80444/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls80444/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rilmenidinum 1 mg ve formě

Více

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1.

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1. sp.zn.: sukls50035/2010, sukls106419/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 g Selachiorum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Belsanor 5 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje

Více

5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 3,75 mg.

5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 3,75 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ROBITUSSIN JUNIOR na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/ 5 ml, sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls77078/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls193313/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMALIS 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu) Pomocné látky

Více

Imigran 50 mg Imigran 100 mg potahované tablety sumatriptani succinas

Imigran 50 mg Imigran 100 mg potahované tablety sumatriptani succinas Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197734/2009, sukls197735/2009. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Imigran 50 mg Imigran 100 mg potahované tablety sumatriptani

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. SUMIGRA 50 mg SUMIGRA 100 mg potahované tablety (sumatriptanum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. SUMIGRA 50 mg SUMIGRA 100 mg potahované tablety (sumatriptanum) Sp.zn.sukls18985/2011 Sp.zn.sukls27452/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele SUMIGRA 50 mg SUMIGRA 100 mg potahované tablety (sumatriptanum) Přečtěte si prosím pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls69093/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibalgin gel 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ibuprofenum 2,5 g v 50 g gelu nebo 5 g ve 100 g gelu. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Vesicare 5 mg potahované tablety

Vesicare 5 mg potahované tablety Sp. zn. sukls74933/2013 SOUHR ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vesicare 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vesicare 5 mg, potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 5 mg

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg. sp.zn.sukls41147/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LUXFEN, 2mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Sumatriptan Actavis 50 mg Obalené tablety Sumatriptanum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Sumatriptan Actavis 50 mg Obalené tablety Sumatriptanum Sp.zn. sukl26818/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Sumatriptan Actavis 50 mg Obalené tablety Sumatriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77901/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77901/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77901/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCAPELLE 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti.

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls41675/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rectogesic 4 mg/g rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glyceroli trinitras:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls103914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neuromultivit injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ampule obsahuje: Thiamini hydrochloridum (vitamín B 1 ) Pyridoxini

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls28926/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cetirizin-ratiopharm 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

4.1 Terapeutické indikace

4.1 Terapeutické indikace sp.zn. sukls215323/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin Mini s příchutí citrusů 1,5 mg lisované pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje nicotinum 1,5

Více