VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE"

Transkript

1 VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

2 PODMÍNKY ZAŘAZENÍ KOLEKTIVU DO VÝZKUMNÉHO PODSOUBORU 1) Šikana oběti probíhala i v době administrace dotazníku (ţáci neměli dŧvod být spokojeni z dŧvodu jejího zamezení) 2) Byla identifikována konkrétní oběť (je známo, o kterého ţáka se jedná) 3) K šikaně oběti docházelo skoro kaţdý den nebo týden (byla tedy intenzivní) 4) K šikaně oběti docházelo přímo ve třídě (tedy za přítomnosti většiny ostatních ţákŧ)

3 PODMÍNKY ZAŘAZENÍ KOLEKTIVU DO VÝZKUMNÉHO PODSOUBORU POKRAČOVÁNÍ 5) Součástí šikany byly fyzické útoky vŧči oběti (v kombinaci s bodem 4) museli ostatní ţáci o jednání agresorŧ pravděpodobně vědět) 6) Oběť byla aktivně šikanována skupinou agresorŧ - minimálně třemi (je známo, o které ţáky se jedná) 7) Šikanování oběti potvrdili při vyšetřování svědci (není to jen verze oběti) Minimálně třetí vývojové stádium šikanování (Kolář) podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování

4 TŘÍDY S PROKÁZANOU, AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ, FYZICKOU ŠIKANOU (N = 33 KOLEKTIVŦ, 744 ŢÁKŦ) 8. 16,7 83, ,6 71,4 ročník 5. 28,6 71, ,6 71,4 % 2% 4% 6% 8% 1% % tříd Třídy s prokázanou aktuálně probíhající fyzickou šikanou Ostatní třídy

5 Podle výzkumného souboru vyrŧstá minimálně 1/4 ţákŧ na základních školách v prostředí, kde aktuálně dochází k veřejnému fyzickému šikanování odpovídajícímu 3. vývojovému stádiu Touto situací jsou ve třídě poškozováni všichni ţáci: oběti primární viktimizace svědci sekundární viktimizace agresoři návyk dosahovat uspokojení prostřednictvím násilí

6 ZKUŠENOST OBĚTÍ ŠIKANY S POMOCÍ ,6 21,4 ročník 5. 89,5 1, % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků Oběti kterým někdo pomohl Oběti kterým nikdo nepomohl

7 Od 5. ročníku přibývá obětí, kterým nikdo nepomohl (Celý výzkumný soubor: statisticky významný rozdíl již od 3. třídy, stoupá i počet oběti šikanovaných skoro každý den nebo týden, kterým nikdo nepomohl, vzhledem k celkovému počtu žáků v ročníku: 3.tř.: 1,4% 5.tř.: 2,3% 6.tř.: 4% 8.tř.: 3,9%) Jak jsou ostatní ţáci ve třídě spokojeni se vztahy ve svém třídním kolektivu?

8 SPOKOJENOST SVĚDKŦ ŠIKANY, KTEŘÍ NA SOBĚ NEZAŢILI PRVKY ŠIKANOVÁNÍ, SE VZTAHY VE TŘÍDĚ ,2 45,4 18,2 18,2 ročník % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků spokojený/á spíše spokojený/á ani nevím spíše nespokojený/á nespokojený/á

9 Ve všech ročnících většina ţákŧ nevidí v intenzivním šikanování spoluţáka pro hodnocení kvality vztahŧ kolektivu, jako takových se kterými jsou spokojeni nebo spíše spokojeni váţný problém (Celý výzkumný soubor: při srovnání se spokojeností žáků, kteří neznají oběť šikanování, jsou data prakticky shodná a mezi soubory nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl) Situace oběti na jejich hodnocení vztahŧ ve třídě (přinejmenším na námi pouţité škále) pravděpodobně nemá ţádný vliv!

10 SPOKOJENOST SVĚDKŦ FYZICKÉ ŠIKANY, KTEŘÍ NA SOBĚ NĚKDY ZAŢILI PRVKY ŠIKANOVÁNÍ, SE VZTAHY VE TŘÍDĚ , ,5 25 ročník 5. 5,6 11,1 44,4 38, % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků spokojený/á spíše spokojený/á ani nevím spíše nespokojený/á nespokojený/á

11 OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ Souvisí nárŧst jejich spokojenosti (celý výzkumný soubor: statisticky významný rozdíl) se vztahy ve třídě primárně - s šikanovanou obětí o které vypovídají? - se zaţívanými prvky šikany na sobě? Pro své hodnocení vztahŧ ve třídě věnují probíhající šikaně stále menší pozornost (habituace = přivykají probíhajícímu násilí) Nebo se situace obětí mezi jednotlivými ročníky přece jen v nějakém ohledu zlepšuje? - ubývá postupně ve třídách obětí? - nebo ubývá postupně ve třídách agresorŧ?

12 SVĚDCI, KTEŘÍ NA SOBĚ NEZAŢILI PRVKY ŠIKANOVÁNÍ POČET UVÁDĚNÝCH OBĚTÍ 8. 69,6 17, ,8 11,1 11,1 ročník 5. 62,5 37, ,8 11,1 11,1 % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků > 5

13 SVĚDCI, KTEŘÍ NA SOBĚ NEZAŢILI PRVKY ŠIKANOVÁNÍ POČET UVÁDĚNÝCH AGRESORŦ , , ,7 45,6 4,5 9,1 4,5 9,1 4,5 ročník 5. 31,2 56,2 6,3 6, % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků > 5 většina

14 Situace obětí se i v tomto ohledu pravděpodobně zhoršuje: Svědci, kteří na sobě nezaţili prvky šikanování (většina), v jednotlivých ročnících uvádějí - stejný počet obětí (nejčastěji jednu) - zvyšující se počet agresorŧ, kteří ji šikanují Zlepšují se vztahy tím, ţe by obětem více pomáhali její spoluţáci a uţ nebyla zapotřebí pomoc učitele?

15 KDO OBĚTEM POMOHL NAPOŘÁD (DATA Z CELÉHO VÝZKUMNÉHO SOUBORU) % , ,5 12, ročník třídní učitel jiný učitel někdo z žáků někdo jiný

16 Celý výzkumný soubor: mezi 1. a 2. stupněm základní školy statisticky významně klesá pomoc poskytnutá někým z žáků, která obětem pomohla napořád Ve vztahu k šikanování se vztahy ve třídě pravděpodobně zhoršují Jaká je ochota ţákŧ na šikanu alespoň anonymně upozornit a tím ji zabránit?

17 POČET ŢÁKŦ, KTEŘÍ UVÁDĚJÍ, ŢE VE TŘÍDĚ ZNAJÍ OBĚŤ ŠIKANOVÁNÍ ,1 % žáků ,1 32,4 73,9 54,8 33,3 61,4 4,9 Počet žáků kteří uvádějí, že znají oběť psychické šikany Počet žáků kteří uvádějí, že znají oběť fyzické šikany ročník

18 OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ V těchto třídních kolektivech bylo prokázáno, ţe k fyzické šikaně aktuálně docházelo přímo ve třídě, tedy zcela veřejně Dá se proto předpokládat, ţe ostatní ţáci o ní museli vědět! Proč o ni většina ani anonymně nevypovídá? - sympatizují s agresory více neţ s oběťmi? - má pro ně utrpení oběti menší význam, neţ moţný trest pro útočníky? - učí se svým jednáním netečnosti vŧči násilí a krytí pachatelŧ násilných činŧ?

19 ZÁVĚRY Většina ţákŧ na 2. stupni ZŠ ani anonymně neuvádí, ţe zná oběť fyzické šikany, ačkoli k ní aktuálně docházelo zcela veřejně Podle svědkŧ, kteří na sobě nezaţili prvky šikanování (většina), mezi jednotlivými ročníky ve třídě přibývá agresorŧ, počet jejich obětí je stejný Od 5. ročníku klesá počet obětí, kterým bylo pomoţeno (v 8. ročníku jiţ nebylo pomoţeno ţádné z nich) SITUACE ŠIKANOVÁNÝCH OBĚTÍ SE V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZHORŠUJE

20 ZÁVĚRY - POKRAČOVÁNÍ Přes zhoršující se situaci obětí je většina svědkŧ šikanování se vztahy ve třídě spokojena, nebo spíše spokojena pro toto své hodnocení v probíhající šikaně nevidí váţný problém Ti ze svědkŧ, kteří na sobě zaţili prvky šikanování a uvádějí, ţe znají oběť fyzické šikany, jsou se vztahy ve třídě stále spokojenější Přivykají intenzivnímu šikanování a stále více jej povaţují za přirozenou součást normálních mezilidských vztahŧ?

21 ZÁVĚRY POKRAČOVÁNÍ V 1/4 kolektivŧ ZŠ aktuálně dochází k veřejnému fyzickému šikanování spoluţáka 1/4 ţákŧ tak získává zkušenost, ţe společnost není ochotna či schopna zamezit násilí vŧči druhému člověku Poznámky: - nejednalo se o reprezentativní vzorek škol, výsledky proto nelze prokazatelně zobecnit - ve všech třídních kolektivech následovaly terapeutické intervence s cílem pokračování šikany zabránit (etika výzkumu)

22 Děkuji za pozornost Kontakt: PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín Ţiţkova 3, Nový Jičín tel.:

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Představení školského subjektu Vzhledem k tomu, že již jedenáctým rokem učím na základní škole Brno, Hudcova 35, rozhodla jsem se uskutečnit empirickou část mé diplomové práce na

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO v rámci akce Zpracování analýz pro potřeby KPSS Znojemska pro projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku, registrační

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice,

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Strakonice, Školní řád Základní umělecké školy, Strakonice, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 30 odst.1, ředitel školy. Školní řád je závazný

Více

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE PaedDr. Pavlína Baslerová, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová, e-mail: reditelka@specmt.com, www.specmt.com

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PhDr. Jitka Hloušková ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA Disertační práce Školitelka: Doc.

Více

Školní výkonové potřeby

Školní výkonové potřeby Školní výkonové potřeby Isabella Pavelková, Alena Škaloudová Pedagogická fakulta UK v Praze JFPavelka@volny.cz; Alena.Skaloudova@pedf.cuni.cz V médiích, ale i v odborných diskusích se někdy setkáváme s

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více