BETANIE Kázání NE Praktická příprava na službu NEHEMJÁŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BETANIE Kázání NE 22. 3. 2009 Praktická příprava na službu NEHEMJÁŠ"

Transkript

1 BETANIE Kázání NE Praktická příprava na službu NEHEMJÁŠ První čtení: 1K 3:9-13 Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. Když dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Druhé čtení: Nehemjáš 2:1-10 V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova kralování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval ztrápený. Tu mi král řekl: Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi nemocný! Bezpochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi. Ať žije král na věky! Jak bych neměl vypadat ztrápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm! Král mi na to řekl: Co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi: Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal: Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Řekl jsem králi: Jestliže to král uzná za vhodné, nechť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě Božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Když jsem přišel k místodržitelům v Zaeufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sanbalat Chorónský a Tobijáš, ten amónský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele.

2 - 2 - Podruhé se dostáváme ke knize Nehemjáš. Možná si ještě vzpomenete, že minulý měsíc jsme se při zkoumání první kapitoly zaměřili na vnitřní, duchovní přípravu do služby. A řekli jsme si, že podstatu této vnitřní připravenosti tvoří čtyři věci. 1. Zájem o Kristovu církev, o sbor. 2. Láska jako hlavní motivace a důvod služby. 3. Modlitby. 4. Poslušnost Božího slova a Ducha svatého. Někdo zůstane jenom u modliteb. Dál už nejde. Jiný, poslušný Božího slova a ochotný nechat se vést Duchem svatým jde a slouží. Protože si uvědomuje, že služba je součást jeho svědectví o Pánu Ježíši Kristu, který ukazoval, nejen jak se máme modlit, ale také jak máme pracovat, jak máme sloužit. Ani Nehemjáš nezůstal jenom při půstu a modlitbách. Věděl, že Duch Boží ho vede k rozhodnutí něco udělat. Pochopil úkol, který pro něj Bůh měl, poslušně ho přijal, a nyní přichází doba jeho naplňování. A jak uvidíme, je to vlastně doba praktických příprav. A všimněme si, bratři a sestry, jak i v té praktické přípravě je Nehemjáš důsledný a odpovědný. Jak se snaží nic nezanedbat. A víte co je přitom zajímavé? Že Nehemjáš vůbec nevolá po nějakém odborném vyučování, kde by mohl získat více vědomostí a znalostí o své budoucí službě. Kde by se mohl naučit něco o stavbách a také něco vedení druhých. Nic takového jsme v textu nečetli. A já to chci zdůraznit právě proto, že mezi dnešními křesťany je tento druh přípravy velice rozšířený a populární. Mnozí tak milují nejrůznější školení a semináře, např. na téma Jak evangelizovat, Jak vést druhé, Jak budovat společenství, Jak organizovat sborové skupinky, až jim na vlastní službu, třeba právě na to evangelizování, na vedení druhých nebo na budování společenství včetně organizování sborových skupinek vůbec nezbývá čas. Pak mám ovšem u takové přípravy na službu docela velký otazník. Podívejme se teď na Nehemjáše, jak on tu svoji přípravu pojal. Od událostí popsaných v první kapitole uteklo čtvrt roku. Je totiž měsíc nísan, což odpovídá zhruba našemu březnu, zatímco měsíc kislev, v němž Nehemjášův příběh začal, odpovídá asi našemu prosinci. Nehemjáš je v přítomnosti krále a jeho manželky a koná svou obvyklou práci. Jako královský číšník obsluhuje a chystá poháry vína. V tehdejších dobách kvetlo travičství, a jestliže byl Nehemjáš královským číšníkem, znamenalo to jediné. Musel požívat bezmeznou důvěru krále; král mu musel stoprocentně věřit, že se nedá podplatit a nenamíchá mu do nápojů jed. I to je doklad Nehemjášova charakteru. Byl věrným a oddaným služebníkem konajícím poctivě a odpovědně svěřený úkol. A současně byl i věrným služebníkem Božím. My někdy, bratři a sestry, toužíme po velkých věcech, chceme hodně dokázat, prosíme o ně Pána Boha, a ono nic nepřichází. Naše touhy a modlitby jsou bez odezvy. Mohou pro to být různé důvody, ale třeba i to, že jsme se neosvědčili v těch malých věcech, že jsme v nich nebyli dostatečně věrní. My totiž někdy místo toho, abychom dary nám svěřené využili k oslavě Boží a službě druhým, tak je podobně jako ten muž z Ježíšova podobenství bez užitku zakopeme. Necháme je zjalovět. Pán Bůh ale vidí každého člověka, vidí, jak s tím, co nám svěřil, zacházíme, vidí, jestli se v práci, ve službě osvědčujeme. Také máme někdy tendenci trochu ošidit své zaměstnání nebo studium, třeba i s takovým vnitřním zdůvodněním, že se potřebujeme více soustředit na službu Pánu Bohu. A zapomínáme přitom, že to nelze od

3 - 3 - sebe oddělovat. Však také existuje zkušenost, že věřící, kteří mají tendenci ošidit zaměstnání, mají úplně stejnou tendenci i při práci na Božím díle. Řeknu to ještě jinak: Kdyby byl Nehemjáš flink, neposlal by ho Bůh dostavět jeruzalémské hradby. Kdyby byl Saul z Tarsu flegmatickým pohodářem, to se dneska docela nosí, tak by se nestal apoštolem Pavlem. Bůh využil jeho horlivosti v pronásledování křesťanů a pouze ho obrátil opačným směrem, když z něho učinil stejně horlivého hlasatele Kristova evangelia. Před 17 lety jsem se zúčastnil semináře pořádaného Asociací Billy Grahama šlo tehdy o přípravu satelitní evangelizace. A jeden ze školitelů řekl něco, co mne velmi oslovilo. On pověděl: Kdykoliv chceme v nějaké zemi zorganizovat větší evangelizaci, obrátíme se na tamní církve s prosbou: Doporučte nám 10 nejzaměstnanějších mužů, aby nám pomohli. A vždycky se setkáme s námitkou, že to přece nejde, neboť oni jsou již mnoho zaměstnaní a že nám doporučí jiné. My však prosíme vždycky o těch deset nejzaměstnanějších, neboť jsme zjistili, že právě oni si umí nejlépe zorganizovat svůj čas a že jednu evangelizaci navíc zvládnou. A nám to, bratři a sestry, připomíná, že i Kristovi následovníky by měly kromě jiného zdobit vlastnosti jako je pracovitost, horlivost, svědomitost, důslednost. Zvláště to pak platí o těch, kteří vedou druhé. Nehemjáš bere pohár vína a podává ho králi. Král se na něho dívá a jemu jasné, že se Nehemjášovi muselo něco stát. Projevuje tedy účast a ptá se: Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi nemocný! Bezpochyby se něčím trápíš. Nehemjášovi až při této otázce došlo, že porušil nařízení, podle kterého měl být potrestán každý, kdo by projevil před králem zármutek. Protože byla obava, že by se zármutek mohl přenést na celý královský dvůr a posléze na celou říši. Proto se Nehemjáš tak vylekal, protože v lepším případě mohl skončit ve vyhnanství. Králův vstřícný tón však Nehemjáše uklidňuje a jeho počáteční úlek mizí. Vysvětluje králi, co ho trápí. Říká: Jak bych neměl vypadat ztrápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm! Nehemjáš se před králem otevřel. A protože král vidí, že Nehemjášův zármutek je opravdový, že nic nehraje, reaguje otázkou: Co si tedy přeješ? Co udělá teď Nehemjáš? Jistě nad vším přemýšlel, ví, co chce říct. Přesto však ještě vysílá rychlou prosebnou modlitbu k Bohu. Nehemjáš ví, že chvíle je velmi vážná. Proto nechce jednat sám, chce být jen nástrojem v Boží ruce. Myslím, že všichni známe tyto okamžiky, kdy jsme sami v jakési náhlé tísni, v úleku, pod tíží momentální situace a stáváme se bezradnými. Tehdy jsou naše modlitby velmi krátké. Ale oč jsou kratší, o to jsou naléhavější. Pane Bože, pomoz. Pane Ježíši, stůj při mně. To nejsou promyšlené modlitby, to jsou výkřiky. Přesto dojdou k Božímu sluchu, jsou-li upřímné. Protože Bůh o mě ví i v tuto chvíli, on zná mou situaci a rozumí, proč k němu volám. Nehemjáš pokorně vyslovuje před králem svoji prosbu. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Nehemjáš vyslovuje větu, která je výsledkem jeho modlitebního zápasu. Všimněme si, jak je jasná a stručná. Nehemjáš má naprostou jistotu v tom, co má dělat. Ví, jakou roli mu Bůh určil, vůbec o ní nepochybuje a je pevně rozhodnutý ji přijmout. Nyní jen čeká na králův názor a souhlas. Jak došlo k tomu, že Nehemjáš s takovou určitostí věděl, co má dělat? Jak se to stane, že Pán Bůh položí člověku něco na srdce. Myslím, že v tom máme každý nějakou zkušenost. Já např. když hledám před Pánem Bohem odpovědi na různé otázky v určitých konkrétních situacích, tak se kromě modliteb snažím být vnímavější ke slovům druhých; nemyslím, že

4 - 4 - bych se vyloženě ptal, co mám dělat. To ne. Jde mi spíše o kontext, o možné souvislosti. K tomu čtu intenzivněji Bibli a hledám v ní odpovědi, nebo alespoň nápovědu. Bible nám totiž odkrývá zápasy jiných lidí, ukazuje cestu, po které šli, a současně říká, jestli ta cesta byla dobrá nebo špatná. Ukazuje mnohé situace podobné těm našim. To nás může inspirovat. A někdy mne zaujme určitý oddíl, věta, pár veršů, kterým jsem před tím třeba nevěnoval moc velkou, nebo možná žádnou pozornost. Přečtené slovo se mně pak často různými způsoby vrací. Cítím, že to není jen tak, ale že mi tím chce Pán Bůh něco říct. A když tomu porozumím, pak se musím rozhodnout, zda Boží vůli přijmu nebo ne, a to se všemi důsledky. A jestliže to tak prožíváme my, proč by to nemohl prožít podobně i Nehemjáš? Vždyť jeho modlitba ukázala, že Nehemjáš znal Zákon, on jistě znal i žalmy a stará proroctví. Jsem přesvědčený, že se Nehemjáš při svém velkém modlitebním zápasu vracel ke starým svitkům a hledal v nich odpovědi. Přesně tak, jak to děláme i my. A Nehemjáše mohlo oslovit například slovo zapsané u proroka Izajáše: Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. (Iz ) A toto nebo podobné slovo mohlo dát Nehemjášovi jistotu, aby vyslovil před králem svoji prosbu. Král Artaxerxes reaguje na Nehemjášovu odpověď velmi stručně. Nezajímá ho nic, než to, kdy se vrátí. A tak, když mu Nehemjáš řekl svou konkrétní představu, dal mu král svolení. Tady si dovolím poznamenat, že každý vedoucí, každý šéf má rád, když se jeho podřízení vyjadřují co možná nejpřesněji, když formulují své představy do zcela konkrétních závěrů a podmínek časové plánování nevyjímaje. Věty typu, tak nějak cítím, že by se to dalo udělat třeba tak, anebo možná taky jinak nebo nějak podobně, dovedou celkem rychle navodit domněnku, že dotyčný neví, o čem mluví. A pak se může klidně stát, že i dobré myšlenky zapadnou. Nehemjáš je však perfektně připravený, jeho slova jsou jasná, takže král nepotřebuje vědět nic víc než dobu, po kterou bude muset svého oblíbeného služebníka postrádat. Ani jeden z nich přitom netuší, že to bude dlouhých 12 let. Nehemjáš by mohl být spokojený, protože však cítí královu vstřícnost, tak chce této příležitosti dokonale využít. Někdy se říká lína pusa, holé neštěstí. To není Nehemjášův případ. On kuje pěkně žhavé železo slovy: Jestliže to král uzná za vhodné, nechť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě Božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat. Nehemjáš je v podstatě skromný on nechce po králi víc, než dva dopisy. Ale to, co obsahují, to už je tedy jiné. Ozbrojený doprovod od řeky Eufratu až do Palestiny a k tomu veliké fůry dřeva. Nehemjáš věděl, jaké nebezpečí číhá na poutníky na cestě dlouhé několik tisíc kilometrů. Proto potřeboval doprovod. Uvědomme si, že jeho cesta by dnes vedla z Íránu přes Irák a Jordánsko. Tedy docela pěkný kus cesty a z části po arabské poušti. Nehemjáš také věděl, že na opravu hradeb a různých bran bude potřebovat velké množství dřeva a že by mohl mít v Palestině problémy s jeho sehnáním. Pro tyto obě věci poprosil krále o jeho pomoc. A král mu vyhověl. V Knize Přísloví jsou zapsána dvě, která zajímavě souvisejí s Nehemjášovou situací. Jedno z nich říká, že Král má zalíbení v prozíravém služebníku (Př. 14,35), a Nehemjáš se

5 - 5 - ukazuje jako člověk velmi prozíravý; druhé pak říká, že Králové toho, kdo mluví přímo, milují. (Př. 16,13) a Nehemjáš mluví tak přímo, že příměji už to snad ani nejde. Takže něco z toho mohlo platit i v případě krále Artaxerxa, přesto by to však v žádném případě nebylo úplné. V textu je totiž jedna velice důležitá věta, která to královské vyhovění Nehemjášovým požadavkům dává do správné polohy. Ta věta zní: Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Když Nehemjáš prosil krále o materiální pomoc a ochranu na cestu, tak to určitě nevnímal jako projev své nedůvěry v Boží zaopatření. Naopak, on svou prosbu vnímal jako projev důvěry v Boží vedení. A také to tak označuje, když oba požadované listy od krále obdržel. Nehemjáš tak spatřuje v králově přízni nikoliv důkaz svých schopností, ale projev Boží dobrotivé ruky, která je nad ním a nad celou záležitostí. Nehemjáš nechce být člověkem, který nedůvěřuje v Boží milost - a za takového by se považoval, kdyby v dané chvíli mlčel a po králi nic nežádal. Nehemjáš však vidí, jak od chvíle, kdy přijal Boží povolání, se mu otevírají všechny dveře a to jej ujišťuje, že celá věc je v Boží režii. Proto nemá žádný problém přijmout jak materiální pomoc, tak i doprovod vojáků. Dokonce si o něj říct. Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak připomenu, že kněz Ezdráš, když mu stejný král nabízel před lety při jeho cestě do Jeruzaléma ozbrojený doprovod, tak jej odmítl s poukazem na ochranu Boží. Jeho slova jsou zapsána v Knize Ezdráš a znějí takto: Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí.. Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha a on naše prosby přijal. Vidíme, že jeden muž nabízenou ochranu odmítne, zatímco druhý o ni žádá. A přitom oba říkají: Dobrotivá ruka mého (našeho) Boha byla nade mnou nebo nad námi. Jak tomu máme rozumět? Tady je třeba povědět, že Ezdráš byl kněz a spolu s ním putovali do Jeruzaléma další kněží, levité, chrámoví zpěváci, představitelé judských rodin byl to vlastně návrat jedné velké skupiny přesídlenců. A Ezdrášovým hlavním úkolem bylo dbát na plnění Zákona a jeho přikázáním vyučovat izraelský lid. Ezdráš byl v roli podobné roli Mojžíšově a vztáhl na sebe Boží ujištění, které dostal Mojžíš: Já sám půjdu s vámi Nehemjáš jel do Jeruzaléma jako světská osoba, nebyl knězem a jeho hlavním úkolem byly stavební práce při dokončení městských hradeb. A Nehemjáš jel na rozdíl od Ezdráše sám. A tak oba tito muži sice přistupují k některým věcem naprosto odlišně, přesto však oba s Božím požehnáním a proto i oprávněně se slovy: dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. To nám, bratři a sestry, ukazuje, že Pán Bůh používá nejrůznější cesty, kterými vede své služebníky. Že není jedna předem daná šablona, do které se musí všichni srovnat. Že zkušenost jednoho nemusí být automaticky zkušeností i druhého. Ono to tak někdy bývá, že třeba rodiče mají snahu dávat svým dětem sami sebe jako tu šablonu. A nutí děti, aby šli jejich duchovní cestou. Jindy se zase starší generace křesťanů domnívá, že ti mladší by potřebovali jejich duchovní zkušenost, protože bez ní jsou přece ztracení. Jindy si přesně to samé zase myslí mladší křesťané o těch starších a mají proto tendenci těmi staršími pohrdat. Jenže právě různost nejen charismat, duchovních darů, ale i různost našich vlastních cest a duchovních zápasů, našich zkušeností, je tím, čím se můžeme a máme vzájemně obohacovat, a co činí naši sborovou stavbu barevnější, pestřejší. Myslím, že většina z nás už zažila, že když se chceme na Božím díle do něčeho pustit, dokonce ještě ani nemusíme začít, můžeme být třeba jako Nehemjáš ve fázi příprav, tak už se objevují první náznaky protivenství. Nehemjáš se ještě nedostal do Jeruzaléma a už vidí, že ne všichni mu budou příznivě nakloněni. On sám to říká slovy: Když jsem přišel

6 - 6 - k místodržitelům v Zaeufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sanbalat Chorónský a Tobijáš, ten amónský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele. (Neh ). Tato biblická slova nám, milí přátelé, připomínají, že ten Zlý nikdy nespí a že udělá všechno, jen aby se dílo pokazilo. Nehemjáš se nestačil pustit do díla a dva nejvyšší představitelé zaeufratské provincie, místodržitel Sanbalat a jeho zástupce Tobiáš, už jsou pěkně naježení a zlostní. Tolik jim vadí dobrá zpráva o přízni krále i o přízni Boží, kterou veze Nehemjáš judským obyvatelům Jeruzaléma. A já chci závěrem povědět, že jako spolupracovníci na Božím díle bychom měli s protivenstvím vždycky počítat. To je také součást přípravy na službu. Zejména když chceme nést lidem dobrou zprávu o Božím milosrdenství, jak nám zní ze zvěsti Nového Zákona. Ono totiž Kristovo evangelium, i přes svůj pozitivní obsah, má stále mnoho nepřátel. Nemusíme se jich ale bát. Ani Nehemjáš se nebál. On přišel do Palestiny jako vyslanec Boží a také jako vyslanec králův. A každý vyslanec je vždycky pod ochranou toho, kdo ho vysílá. Nad Nehemjášem byla dobrotivá ruka Boží a on sám měl v ruce glejt perského krále. My jsme zase vyslanci Kristovými. A sám Boží syn Ježíš Kristus, náš Pán a Král, garantuje naši ochranu. On negarantuje, že nebudeme mít problémy, když půjdeme Jeho cestou. On garantuje, že při čemkoliv, co nás na ní potká, bude s námi. Jak to sám pověděl po svém zmrtvýchvstání svým jedenácti učedníkům: Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28:20b) Taková je Boží láska. A jestliže je s námi, tak kdo je proti nám? Apoštol Pavel to vyjádřil těmito slovy: Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8: Přijměme tato apoštolská slova jako povzbuzení do služby. Duch svatý nás k ní volá. A volá každého. Vždyť všichni jsme spolupracovníci na Božím díle. AMEN

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly.

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly. Dopisy sedmi sborům Říjen 2011 "Neodvrhuj, můj synu, JHVH kárání, nestav se na odpor jeho domlouvání. Vždyť JHVH domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení." [Př. 3:11,12; Žd. 12:6;]

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION Poutníkova cesta Dáváme na naše internetové stránky knihu Johna Bunyana Poutníkova cesta, která poprvé vyšla v roce 1678. Domníváme se, že tato Bunyanova kniha patřící mezi nejvíc ceněné křesťanské spisy,

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY... a jak se od něho osvobodit LUXPRESS, Praha Obsah Úvod 4 Věřící, nebo pověrčivý? 5 Přednosti křesťanské víry 5 Odhalení ďáblova původu a jeho záměrů 7 Satanova nabídka 9 Věštění

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více