1. Úvod. 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 1. Úvod Pracovněprávní vztahy, pracovní právo a kontrola těchto institutů v závislosti na sociální politice našeho státu má úzkou vazbu a vzájemnou souvislost. Tyto oblasti nelze oddělit od sebe, jsou na sobě vzájemně závislé. Principem této politiky je celkový sociální a hospodářsko ekonomický systém státu. V dnešní době se tento problém prolíná celoevropsky. Řešení pracovně právních vztahů a kontroly těchto stanovených principů je jednou z hlavních priorit, kterou sleduje Evropská unie. Jedná se v podstatě o životní úroveň občanů a vyrovnání sociálních pracovních podmínek s ostatními státy evropského společenství. Spokojenost jednotlivého občana zabezpečuje kvalitu života, rozvoj hospodářství, stabilitu vývoje a funkčnost systému. Právě proto pracovněprávní vztahy a návazný kontrolní systém, který zabezpečuje a zaručuje uplatnění principů je jednou ze základních priorit Evropské unie. Vzhledem k rozsahu je nutno zamyslet se nad řešením problému z pohledu státu jako regionu EU. Téma této bakalářské práce Výkon veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek jsem si zvolil proto, abych se zabýval vývojem kontrolní činnosti a na praktických příkladech z prováděných kontrol ukázal klady a zápory, které se vyskytují při kontrolní činnosti v praxi. Dále ve své práci popíši kontrolní činnost veřejné správy v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek před účinností zákona o inspekci práce 1 a v následujících letech. V bakalářské práci budu vycházet z údajů a osobní zkušenosti z pracovní činnosti v systému Státního úřadu inspekce práce a následně z kontrolní činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně. Předmětem této práce je popsat jednotlivé kroky při kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti kontrolních pracovníků inspektorů, jakož i práva a povinnosti kontrolovaných subjektů. Dále se práce zabývá aspekty provádění kontrolní činnosti, tj. jednotlivými instituty jako jsou 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 1

2 protokol, opatření k odstranění nedostatků, opravné prostředky, následné správní řízení. Už ze zadání tématu práce vyplývá, že činnost orgánu veřejné správy je nepopulární a je vnímána kontrolovanými osobami z vetší části jako zbytečná. Je ale velmi nutná v současné době, kdy si některé kontrolované osoby myslí, že si mohou dovolit vše při své podnikatelské činnosti. Ovšem kontrolní činnost vykonávaná orgány veřejné správy hájí celospolečenské zájmy při ochraně života, zdraví a pracovních podmínek občanů. Toto se dříve nebo později může dotknou každého, ať v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Závěrem této práce bych chtěl poukázat na aspekty kontrolní činnosti prováděné orgány inspekce práce s akceptem na činnost Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. 2

3 2. Kontrolní činnost 2.1. Vymezení základních pojmů Kontrola jako obecný pojem Kontrola jako taková má v našich zemích mnohaletou tradici, neboť již v roce 1761 byla založena první kontrolní instituce s názvem Dvorská účetní komora, ale vymezení samotného pojmu kontroly je dle mého názoru značně obtížné z důvodu nejednotnosti přístupů k jeho ohraničení, a tak je možno v odborné literatuře a odborných publikacích nalézt řadu definicí pojmu kontrola. Druhů kontrol je vymezeno mnoho, a proto zde uvádím jen některé s přímým vztahem k veřejnému sektoru 2 : - dle vztahu k objektu kontroly existuje kontrola vnější a vnitřní, - dle subjektu kontroly se může jednat o kontrolu individuální nebo koordinovanou, - na základě časového vztahu kontroly a kontrolované činnosti můžeme hovořit o kontrole předběžné, průběžné, následné, soustavné a občasné, - podle systému kontroly lze členit kontrolu na plánovitou a operativní, - na základě organizačního vztahu se dělí kontrola na vertikální a horizontální, - podle vztahu kontroly k podstatě věci ji dělíme na kontrolu formální a neformální (věcná), - podle odbornosti při výkonu kontroly hovoříme o odborné (profesionální) a laické (občanské) kontrole. Pojem kontrola je v užším slova smyslu pojmem vyhrazovaným pro specializovanou správní činnost, tedy kontrola vykonávaná odborníky. 2 Rektořík, J., Šelešovský, J. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha: Ekopress,

4 Veřejná správa Pojem veřejná správa je chápána jako ústřední pojem práva správního. Jde o projev realizace výkonné moci ve státě. Můžeme ji chápat jako správu veřejných záležitostí, která je prováděna ve veřejném zájmu a subjekty, které ji vykonávají, ji realizují jako právem uloženou povinnost, a to z titulu svého postavení jako veřejnoprávních subjektů 3. Do odvětví veřejné správy patří zejména: - vnitřní správa, - bezpečností správa, správa policie a správa obrany státu, - správa na úseku zdravotnictví, - správa na úseku zaměstnanosti, - správa na úseku školství, - správa na úseku živnostenského podnikání, - správa kultury, - správa na úseku katastru nemovitostí, atd. Je nutné odlišovat veřejnou správu od soukromé správy vykonávané v soukromém zájmu, soukromými osobami, které sledují vlastní cíle a řídící se vlastní vůli. Soukromá správa je spojována často s hospodářskou aktivitou fyzických nebo právnických osob nebo zaměňována s managementem, na rozdíl od správy veřejné jako činnosti vrchnostenské 4. Veřejnou správu rozlišujeme na státní správu a samosprávu (veřejnoprávní korporace) a veřejná správa má dvojí rozměr, formální (instituce) a materiální (činnost orgánů) Státní správa Součástí veřejné správy je státní správa, která je veřejnou správou vykonávanou příslušnými orgány státu (ministerstvy, vládou, policie, a jiné úřady). Jedná se o jednu z forem činnosti státu, kterou lze negativně vymezit jako tu státní činnost, jenž stát vykonává vedle zákonodárství a soudnictví. Státní 3 Průcha, P. Správní právo obecná část, Brno MU:Doplněk, 2007, str Průcha, P. Správní právo obecná část, Brno MU:Doplněk, 2007, str. 11 4

5 správa je svou povahou organizující a mocensko-ochranná činnost státu. Státní správa v sobě spojuje prvky regulace a klasického řízení. Charakterizovat státní správu lze dále také jako činnost výkonnou a nařizovací. Státní správa v rámci výkonné moci zajišťuje provádění norem a v mezích jejich zmocnění vlastními normativními akty dále usměrňuje regulované vztahy Kontrola veřejné správy Kontrola ve veřejné správě je nepostradatelná, neboť je jednou ze záruk zákonnosti směřující k zabezpečení dodržování a zákonné realizace práva pro případ jeho porušení. Svým předmětem však kontrola přesahuje rámec právních záruk zákonnosti z důvodu toho, že zahrnuje také účelnost, hospodárnost v nakládání se státním majetkem apod. Kontrola veřejné správy by měla vést k zajištění splnění činností veřejné správy a cílem kontroly je zjištění, nakolik existující stav odpovídá tomu, co být mělo nebo být má. Dále se zjišťují příčiny nesplnění příslušných povinností, popřípadě se vyvozují závěry a stanovují opatření ze zjištěného stavu 5. Kontrola zabezpečuje poznání skutečnosti, bez které nelze předvídat vývoj kontrolovaného jevu a správě stanovovat budoucí cíle. Současně ovšem umožňuje zjišťovat a odstraňovat nežádoucí odchylky v průběhu provádění kontrolované činnosti a ovlivňovat výsledky činnosti kontrolovaných subjektů 6. Aby byla zajištěna účinnost kontroly, musí být kompetentní a je nutná znalost potřebného množství informací o kontrolovaném subjektu. Nemůžeme opomenou rovněž systematičnost kontroly a další charakteristiky jako pečlivost, svědomitost a věcná i osobní nepodjatost spolu s kritickým postojem k vlastním měřítkům posuzování a hodnocení činnosti kontrolovaného subjektu. Především kontrola veřejné správy může být pojata jako kontrola preventivní, průběžná a následná. Dodržování zmíněné záruky zákonnosti a dále účelnosti a hospodárnosti je důležitostí kontroly ve veřejné správě. 5 Průcha, P. Správní právo obecná část, Brno MU: Doplněk, 2007, str Průcha, P. Správní právo obecná část, Brno MU: Doplněk, 2007, str

6 Kontrola se rozlišuje na kontrolu správní a kontrolu nad samosprávou, kterou provádějí orgány samosprávy (např. Profesní sdružení typu advokátní komory, lékařské komory, aj.). Kontrola správní je dvojího druhu 7 : 1. kontrola vnější, uplatňovaná vůči činnosti orgánů a pracovníků, kteří jinak nejsou vůči kontrolnímu orgánu podřízení. Charakter má buď obecné státní kontroly, nebo speciální kontroly prováděné zvláštními kontrolními (revizními, inspekčními) orgány. Např. veřejný ochránce práv patří v ČR do vnější kontroly veřejné správy, neboť vůči veřejné správě působí z vnější strany a zaměřuje se jak na rozpor s právem, ta i na rozpor s principy tzv. dobré správy. 2. kontrola vnitřní, je prováděna nadřízenými orgány, resp. vedoucími pracovníky vůči činnosti podřízených orgánů a pracovníků. Správní kontrola disponuje pravomocí nařizovací nebo sankční nebo obojím. Při správní kontrole se zajišťuje náprava zpravidla buď závazným pokynem k odstranění zjištěných nedostatků, nebo sankcí, např. pokutou (resp. obojím). Správní právo právní kontrolu využívá zvláštně k přezkoumávání chování těch subjektů, vůči nimž je uplatňována administrativní metoda regulace včetně přezkoumávání správních činností jako takových. 2.2 Kontrolní systémy pracovněprávních předpisů Systém kontroly nad pracovními podmínkami začal fungovat na území dnešní České republiky na sklonku 19. století. V roce 1921, po vzniku samostatné 1. československé republiky, byla přijata právní úprava inspekce práce a tento systém přestal v roce 1951 uplatňován. Kontrola povinností zaměstnavatelů vyplývajících z pracovněprávních předpisů se stala součástí československého 7 Harvánek, J. a kol. Teorie práva. Brno: Masarykova univerzita, 2004, str

7 právního řádu od 1. ledna 1970, a to na základě novely zákoníku práce provedenou zákonem 8. Okresní národní výbor mohl v té době uložit pokutu zaměstnavateli. Pozdější novely zákoníku práce doplnily a uložily kontrolní působnost a sankční pravomoc. V ustanovení 26 zákona 9 se upravovala kontrolní činnost zaměřená na dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů a na tuto federální úpravu dále navazoval zákon 10 o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. Uvedený zákon ve svém ustanovení 8 vymezoval kontrolní činnost, upravoval rovněž právo zaměstnanců vykonávajících kontrolu uložit pořádkovou pokutu a kontrolní oprávnění zaměstnanců úřadů práce vykonávajícího kontrolu. Nový zákon o zaměstnanosti 11 tuto úpravu nahradil s účinností od 1. října 2004 a upravil kontrolní působnost včetně sankčních oprávnění v ustanovení 125 až Kontrolní činnost měli úřady práce zaměřenou na: - dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů s výjimkou oblasti bezpečnosti práce, - dodržování pracovněprávních předpisů u fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby dle zákona o zaměstnanosti, - dodržování pracovněprávních předpisů u právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle zákona o zaměstnanosti zejména při rekvalifikaci a zprostředkování, - dodržování kolektivních smluv a vnitřních předpisů zaměstnavatelů a to v částech, ve kterých mohou být individuální nároky zaměstnanců upraveny výhodněji pro zaměstnance. 2. Kontrolní činnost ministerstva práce a sociálních věcí se zaměřovala na: 8 Zákon č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce 9 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti 10 Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 11 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 7

8 - plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst, na rekvalifikaci nebo školení, a plnění cílených programů celostátního charakteru, 3. Úřady práce byly informováni celními úřady, kteří kontrolovali: - cizince, zda vykonávají práci v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, pokud je potřebné, - cizince, zda vykonávají práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. Při vzniku nového zákona o zaměstnanosti již bylo možné předpokládat změny v zákoně ovlivňované jednak mírou nezaměstnanosti, potřebami trhu práce a jeho kontrolou, ale také zde byl náznak vzniku nové instituce inspekce práce, která měla převzít kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti. Návrh zákona o inspekci práce 12 byl po úpravách dne předložen poslanecké sněmovně Kolébku inspekce práce bychom nalezli ve Velké Británii neboť je produktem Velké průmyslové revoluce v 19. století. Inspekce práce se stala u nás nově vzniklým institutem na základě zákona, který dne 1. července 2005 nabyl účinnosti. Lze říci, že se jedná o moderní evropskou koncepci, kdy se do oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí zahrnuly i aspekty pracovněprávních vztahů. Jedním ze základních cílů zákona bylo sloučit oprávnění k výkonu kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávních vtahů do jednoho kontrolního orgánu, aby mohla být kontrola prováděna komplexněji alespoň v působnosti resortu práce a sociálních věcí. K úplnému sjednocení kontroly bohužel v této oblasti nedošlo, a to z toho důvodu, že státní zdravotní dozor ve vztahu k ochraně zdraví zaměstnanců při práci zůstal stále ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím podle zákona Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 13 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 8

9 Úřadům práce tak od 1. července 2005 příslušela kontrola vztahující se na právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů, jinak řečeno zabývaly se nelegálním zaměstnáváním, diskriminací zájemců o zaměstnání z jakýchkoli důvodů, zprostředkováním zaměstnání a kontrolou dodržování dalších povinností zaměstnavatelů vyplývajících jim ze zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Ovšem od 1. ledna 2012 přešly kompetence v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání na orgány inspekce práce, a to novelou zákona. 14 Považuji za důležité se zmínit, že ani UP ani OIP nejsou oprávněny řešit či vymáhat individuální nároky zaměstnance Inspekce práce V jiných zemích již institut inspekce práce již delší dobu existuje. Například na Slovensku vznikl institut Inspekce práce 1. července 2000, a v České republice je inspekce práce nově vzniklým institutem na základě zákona o inspekci práce, který dne 1. července 2005 nabyl účinnosti i přes to, že již na počátku schválení tohoto zákona nebyla cesta snadná. Přitom kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů vyplývajících z pracovněprávních předpisů byla součástí právního řádu velmi dlouhou dobu. Inspekce práce je svým rozsahem širší než dřívější dozor nad bezpečností práce. Inspektoráty bezpečnosti práce, které vznikly na základě zákona 15 se zabývaly kontrolou dodržování bezpečnosti práce a kontrolou vyhrazených technických zařízení. Přijetím zákona o inspekci práce se kontrola rozšiřuje o oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí i aspekty pracovněprávních vztahů. Oblast kontroly pracovněprávních vztahů se stala jednou z prioritních v rámci Evropské unie. 14 Zákon č. 376/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů 15 Zákon č. 174/1968 Sb., o statním odborném dozoru nad bezpečností práce 9

10 2.4 Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. Tento zákon je rozdělen do pěti částí, které zahrnují všeobecná ustanovení, působnost a příslušnost Státního úřadu inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole. Asi jednou z nejdůležitějších částí zákona je část čtvrtá, která v sobě obsahuje 27 paragrafů o přestupcích a správních deliktech jako důsledcích porušování předpisů pracovního práva, a v části páté jsou uvedena společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Hlavní změny, které přinesl zákon o inspekci práce v oblasti kontroly je především v tom, že byly vytvořeny nové orgány dozoru, které mají kontrolní působnost rozšířenou, a to i ve vztahu ke kontrolovaným subjektům. Nová koncepce správního trestání se do tohoto zákona promítla také. Zákon o inspekci práce má v právním řádu ČR představovat veřejnoprávní úpravu procesního charakteru s tím, že hmotně právní vztahy jsou upraveny především v novém zákoníku práce 16 a v předpisech vydaných k jeho provádění. Je nutné vždy rozlišovat případy, kdy zaměstnavatel jednal v rozporu s právními předpisy při procedurálních otázkách, což řeší výše uvedené kontrolní orgány OIP a ÚP, a kdy se jedná o individuální pracovněprávní spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, neboť tyto sporu projednávají soudy a také o nich rozhodují. 2.5 Orgány inspekce práce MPSV byl zřízen Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě a v jeho čele je generální inspektor (nyní Mgr. Ing. Rudolf Hahn). SUÍP je účetní jednotkou a oblastní inspektoráty mají pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu postavení vnitřních organizačních jednotek tohoto úřadu. V čele oblastních inspektorátů práce (OIP) jsou vedoucí inspektoři. 16 Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 10

11 V naší republice působí tyto oblastní inspektoráty: - Oblastní inspektorát pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze vykonává působnost v hlavním městě Praze - Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj se sídlem v Praze vykonává působnost ve Středočeském kraji - Oblastní inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích vykonává působnost v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina - Oblastní inspektorát pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni vykonává působnost v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji - Oblastní inspektorát pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem vykonává působnost v Ústeckém kraji a Libereckém kraji - Oblastní inspektorát pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové vykonává působnost v Královehradeckém kraj a Pardubickém kraji - Oblastní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně vykonává působnost v kraji Jihomoravské a Zlínském kraji - Oblastní inspektorát pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě vykonává působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji 2.6 Předmět kontrolní činnosti inspekce práce Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, předpisů o zaměstnávání 11

12 zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti. Povinnosti zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). Dodržování a kontrola právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Právních předpisů, které stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu. Dále jsou předmětem kontroly i kolektivní smlouvy v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle 305 zákoníku práce, vnitřní předpisy vydané podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců. A jedním z posledního předmětu kontrolní činnosti je od 1. ledna 2012 je kontrola nelegálního zaměstnávání, kontrola zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na které je poskytován příspěvek státu na podporu zaměstnání podle novely zákona o zaměstnanosti. 2.7 Působnost orgánů inspekce práce V ustanovení 4 a 5 zákona o inspekci je upravena příslušnost a působnost SÚIP a OIP, přičemž u působnosti lze předpokládat, že nebudou způsobovat žádné kompetenční spory. Do činnosti SÚIP patří zejména: - rozhodování ve správním řízení podle správního řádu, - v prvním stupni správního řízení rozhoduje o přestupcích nebo správních deliktech, - přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty vydaná inspektorem úřadu a rozhoduje o zákazu výkonu práce vydaná inspektorem, 12

13 - poskytuje zaměstnavatelem, jakož i zaměstnancům bezúplatné základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, - zajišťuje a vede provoz informačního systému o pracovních úrazech a informačního systému zaměřujícího se na rizika při výkonu práce, - zpracovává roční program kontrolních akcí po projednání s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a předkládá ho MPSV ke schválení, - zpracovává souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí, - vydává i odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly. Mezi činnosti OIP patří zejména: - rozhodování v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech, o uložení pořádkové pokuty, - přezkoumávají ve správním řízení rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty vydávaná inspektorem, - poskytují zaměstnancům a zaměstnavatelům bezúplatné základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a podmínek, - ukládají opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určují přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadují podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, - povinnost písemně informovat o výsledku toho, kdo podnět ke kontrole podal, byla-li kontrola prováděna na základě písemného podnětu, - kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se účastní na šetření závažných a smrtelných úrazů na místě úrazového děje, apod. Dle ustanovení 6 zákona o inspekci práce jsou kontrolovanými osobami při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů inspektoráty práce zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, právnické osoby, u kterých jsou vykonávány 13

14 veřejné funkce a fyzické osoby vykonávající veřejné funkce. Dále to jsou fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů a nikoho nezaměstnávající, fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a sami též pracují (např. spolupracující manžel nebo dítě fyzické osoby uvedené výše), věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené, vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby, právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické nebo fyzické osoby, u kterých se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšší odborných škol, právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Dále se kontrola vztahuje i na právnickou nebo fyzickou osobu, která je zadavatelem nebo zhotovitelem stavby, popřípadě se na zhotovení stavby podílí, jde i o koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Se souhlasem příslušného ministerstva se může provést kontrola v zařízeních ozbrojených sil a bezpečnostních sborů v působnosti Ministerstva spravedlnosti, vnitra, obrany, financí, jakož i v objektech, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, kde by mohlo kontrolou dojít k ohrožení utajovaných skutečností. Se souhlasem ředitele je možné kontrolu provést v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Národního bezpečnostního úřadu a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Pokud by nebyl souhlas udělen, zajistí ten, kdo odmítl souhlas udělit, provedení kontroly ve své působnosti a podat do 60- ti pracovních dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu písemnou zprávu o výsledku provedené kontroly orgánu inspekce práce, který o souhlas požádal. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce mohou v právních vztazích zaměstnanců vykonávající ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, upravených služebním zákonem, kontrolovat jen věci týkající se doby výkonu státní služby a přestávek ve státní službě, služební pohotovost, státní služby přesčas a v noční době a bezpečnosti při výkonu státní služby. 14

15 Do působnosti inspektorátu nepatří kontrola vojáků v činné službě povolané na vojenská cvičení, vojáky z povolání, osoby vykonávající služby v bezpečnostních sborech a na další osoby, u nichž kontrolu vykonávají zvláštní orgány, např. orgány státního zdravotního dozor, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český báňský úřad apod. Ve správním řízení se místní příslušnost oblastních inspektorátu práce řídí správním řádem 17 a při výkonu kontroly se řídí u organizační složky státu jejím sídlem a u kontrolované osoby místem činnosti. V případě podjatosti může v jednotlivých případech hodných pozornosti Státní úřad inspekce práce písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát, který by byl jinak oprávněn kontrolu provést. 2.8 Oprávnění a povinnosti inspektora při kontrolní činnosti Inspektoři jsou státními zaměstnanci a musejí mít obrovské znalosti v dané problematice, které musejí být schopni používat a musejí být schopni v reálném čase reagovat na veškeré podněty, které by mohly mít vliv na pracovní systém. Zákon o inspekci práce inspektorům dává pravomoc v kontrolní činnosti a dle mého názoru se jedná o poměrně úzké oprávnění, neboť inspektorská práce nemůže v některých situacích něčeho určitého dosáhnout. Inspektor vykonává kontrolu podle zákona o inspekci práce. Při zahájení kontroly inspektorem musí být přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby nebo její zástupce, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník a další osoby, podle toho, kdo bude kontrolován. Inspektor je povinen ve své činnosti se prokazovat průkazem inspektora. Povinností inspektora je informovat orgán zástupce zaměstnanců o zahájení kontroly, zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění, pořídit z výsledku kontroly protokol s jehož obsahem musí seznámit kontrolovanou osoby, která musí seznámí s protokolem potvrdit. Inspektor chrání práva a zájmy 17 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 15

16 kontrolované osoby, zachovává mlčenlivost o osobních údajích a vrací zajištěné doklady. Inspektor kontrolu provádí na pracovišti kontrolované osoby a tímto pracovištěm se rozumí místa obvyklá a určená pro výkon činnosti této osoby. Zajišťování výroby nebo poskytnutí služeb obdobné činnost se považuje za činnost kontrolované osoby. Inspektor provádějící kontrolu je oprávněn vstupovat na pracoviště a do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob, požadovat na kontrolovaných osobách pravdivé a úplné informace o zjišťovaných skutečnostech. Inspektor může požadovat po kontrolovaných osobách předložení potřebných dokladů, dodání úplných zpráv, informací a vysvětlení ve lhůtách k tomu určených. Dále inspektor je oprávněn vyžadovat účast kontrolovaných osob při projednávání výsledků kontroly a další součinnost potřebnou k vytvoření podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly. Inspektor může ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat lhůty k jejich odstranění. Dále může inspektor fyzické osobě, která nesplní povinnost stanovenou v zákoně při provádění kontroly, uložit pořádkovou pokutu. Uložit pořádkovou pokutu je procesním oprávněním, které má zajistit provedení řádného a rychlého výkonu kontroly. Nejen inspektoři, ale i kontrolované osoby mají svoje povinnosti a jednou z nejdůležitější je, že kontrolovaná osoba je povinna umožnit provedení kontroly a poskytovat inspektorovi potřebnou součinnost, případně materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly a umožnit, aby se na výkony kontroly mohl podílet spolu s inspektorem i specializovaný odborník. Dále jsou oprávnění zaměstnanci nebo zástupci kontrolované osoby jsou povinní na žádost inspektora se v určeném termínu dostavit k projednání výsledků kontroly. K dalším povinnostem kontrolované osoby je umožnil inspektorům vstup na své pracoviště, podávat informace o své činnosti a nebránit v poskytování informací svých zaměstnanců. Na vyžádání inspektora musí kontrolovaná osoba podat písemnou 16

17 zprávu o přijatých opatřeních. Kontrolované osoby mohou podávat žádost o přezkoumání či podávat odvolání proti rozhodnutí. 2.9 Výkon kontroly u kontrolované osoby Na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce vykonávají kontrolní činnost SÚIP a OIP, které zároveň plní další odborné úkoly v těchto oblastech dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. V souladu se zákonem SÚIP zpracovává roční program kontrolních akcí jako neopomenutelnou součást Programu činnosti systému SÚIP. V návaznosti je obdobně zpracovávají OIP. Každý rok je program kontrolních akcí projednáván v tripartitě a nakonec schvalován MPSV. OIP vyberou při výběru subjektů pro kontrolní činnost především ty subjekty, které v rámci rozsahu zadání: - měly za poslední 3 roky závažný či smrtelný pracovní úraz z důvodů porušení bezpečnostních předpisů, - OIP je dosud nekontrolovaly, případně u nich byla při předchozích kontrolách zjištěna závažná porušení při zajišťování stanovených pracovních podmínek, bezpečnosti práce a technických zařízení, porušení pracovněprávních vztahů, nebo je či bylo na subjekt podáno větší množství podnětů pro porušování právních předpisů. Specializovaný odborník je výjimečně orgány inspekce práce přizván k účasti na výkonu kontroly, který nesmí být vůči kontrolované osobě podjatý. Specializovaný oborník se podílí především svojí pomocí inspektorovi a zároveň je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení činnosti pro orgán inspekce práce, o skutečnostech, se kterými se seznámil při kontrole a nesmí se seznamovat s utajovanými skutečnostmi. Výsledek z každé kontroly orgánu inspekce práce musí být obsažen v protokolu, popřípadě v dílčím protokolu. Zákon o státní kontrole 18, ve znění 18 Zákon č. 552/ 1991 Sb., o státní kontrole 17

18 pozdějších předpisů, stanoví postup při výkonu kontroly, nestanoví-li zákon o inspekci jinak. Zákon o státní kontrole má v tomto případě subsidiární povahu Orgány inspekce práce a jejich sankční pravomoc Sankční pravomocí disponují státní kontrolní orgány a to jak na úseku kontroly v oblasti dodržování právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Při správní vypořádáním kontroly je způsob zajištění nápravy buď závazný pokyn k odstranění zjištěných nedostatků, pokuta, která je v praxi častěji výživná, nebo zákaz činnosti. Koncepce právní úpravy sankční pravomoci orgánů inspekce práce je v souladu se Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy. Tyto uvedené zásady jsou základem reformy správního trestání a v návaznosti na ni zákon upravuje skutkové podstaty přestupků pro fyzické osoby a správních deliktů pro právnické osoby, které vycházejí z příslušných předpisů. Za jejich porušení jsou OIP oprávněni ukládat stanovené postihy, které jsou v zákoně taxativně uvedeny. Přestupky fyzických osob se téměř shodují se správními delikty právnických osob. Ovšem rozdíl je v tom, že postup inspektorátů při zjišťování přestupků fyzických osob se řídí správním řádem a zákonem o přestupcích, kdežto při zjišťování správních deliktů se postup řídí správním řádem a zákonem o inspekci práce. Formulace skutkových podstat přestupků a správních deliktů je totožná a týká se součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance, rovného zacházení, pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměňování zaměstnanců, náhrad, pracovních podmínek, zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců, bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života nebo zdraví, vyhrazených technických zařízení a výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti,. apod. 18

19 Inspektoráty jsou ve většině případů oprávnění k řízení o přestupcích a správních deliktech. Příslušný může být jen SÚIP v případech, kdy mají být uloženy tresty na základě kontrolních zjištění z kontrolních akcí, které vykonal. Pokutu právnické nebo fyzické osobě může, ale nemusí inspektorát uložit. Ukládání sankcí není účelem zákona o inspekci práce a je až krajním prostředkem ke sjednání nápravy. Prioritou je odstranění případných nedostatků a závad. Pokuta by měla varovat před nezákonným jednáním v budoucnu, tedy plnit preventivní funkci a funkci represivní. Inspektorát při ukládání pokuty právnické osobě nebo fyzické osobě přihlíží k jejím poměrům, závažnosti správního deliktu nebo přestupku, ke způsobu jeho spáchání, nebo následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Lhůty pro uložení pokut jsou stanoveny. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zanikne, uplynutím 1 rok od zahájení řízení, nejpozději však do 3 let od dne, kdy byl spáchán. U přestupku se jedná o jednoroční lhůtu. Pokuty lze ukládat dle zákona o inspekci práce v rozmezí od dvou set tisíc korun až do dvou milionů korun. Toto rozmezí výše pokut by se mohlo sjednotit neboť například na Slovensku je stanovena jednotná částka, která je využívána pro všechny prohřešky. Proti uložené pokutě má fyzická a právnická osoba možnost podat odvolání a s konečnou platnosti pak rozhoduje SÚIP. Pokuty vymáhá a vybírá příslušný územní finanční orgán, a poté jsou příjmem státního rozpočtu. Příjmem do státního rozpočtu jsou i pořádkové pokuty, které lze ukládat i opakovaně, neníli povinnost splněna ani v nově určené lhůtě. Pořádková pokuta má zajišťovat provedení řádného a rychlého výkonu kontroly její celková výše zákonem limitována, ovšem lze ji uložit až do výše ,- Kč a ukládá se fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost jí uložené. Uložit pořádkovou pokutu lze do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti, jinak zaniká a vztahuje se na ni správní řízení podle správního řádu. 19

20 Zvláštní případ sankcionování je příkaz k peněžitému plnění využívaný dle ustanovení 150 zákona 19 správního řádu. Podkladem pro vydání příkazu může být jedině protokol a kontrolovaný se s obsahem protokolu seznámil nebo byl k seznámení se s obsahem protokolu řádně vyzván, popřípadě pokud byly v souladu se zákonem vyřízeny námitky kontrolovaného proti obsahu protokolu a pokud o obsahu protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného důvodu. Účinky těchto sankcí na zaměstnavatele, dle mého názoru, způsobuje u cca 50 % zaměstnavatelů respekt, obavy a tudíž spolupracují. Ovšem v dalších případech se jedná o nenapravitelné zaměstnavatele, kteří si jsou velmi dobře vědomi toho, že porušují právo a jednají tak, že jsou na ně orgány inspekce práce příliš krátcí. Kvalita inspekce práce dle mého názoru není dána výšemi pokut, ale spíše preventivním působením a osvětou v oblasti pracovněprávních předpisů Možnosti přezkoumání a odvolání proti rozhodnutí orgánů inspekce práce Ustanovení 41 zákona o inspekci práce upravuje právo kontrolované osoby do 5- ti pracovních dnů od seznámení se s protokolem z kontroly požádat o jeho přezkoumání, nestanoví-li inspektor lhůtu delší. K přezkoumání protokolu je příslušný inspektor, který kontrolu již prováděl. Protokol je inspektorem přezkoumán a o výsledku přezkoumání kontrolovanou osobu inspektor písemně vyrozumí. Písemné vyrozumění kontrolované osoby o výsledku přezkoumání protokolu tím pádem může vyústit v zásadě do tří závěrů: žádost byla inspektorem shledána v plném rozsahu jako nedůvodná, některé z argumentů obsažených v žádosti o přezkoumání protokolu byly inspektorem vyhodnoceny jako důvodné, nebo se žádosti v plném rozsahu vyhovělo. Zákon o inspekci práce ovšem způsob doručení výsledku přezkoumání neupravuje. Dále má kontrolovaná osoba právo podat námitku proti výsledku přezkoumání a to ve lhůtě do 15-ti pracovních dnů ode dne vyrozumění 19 Zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád 20

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce JUDr. Jaroslav Stádník STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE ÚSEK INSPEKCE BOZP ODBOR INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ ÚSEK INSPEKCE PVP ÚSEK INSPEKCE NLZ KANCELÁŘ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Služební předpis státního tajemníka č. 13/2016, Organizační řád Ministerstva práce a sociálních věcí

Služební předpis státního tajemníka č. 13/2016, Organizační řád Ministerstva práce a sociálních věcí Č. j.: 2016/194700- žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí textu těch ustanovení Organizačního řádu MPSV, které se týkají oprávnění

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

251/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ. ze dne 3. května 2005.

251/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ. ze dne 3. května 2005. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová Správní dozor a obdobné činnosti Olga Pouperová Osnova přednášky: Pojem dozor, dohled, kontrola Systematika kontroly v souvislosti s VS Správní dozor Obdobné činnosti Kontrola, dozor, dohled Činnost spočívající

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 19.6.2012 do částky 74/2012 Sb. a 32/2012 Sb.m.s. Obsah a text 251/2005 Sb. - poslední stav textu 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna:

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. o inspekci práce

251/2005 Sb. ZÁKON. o inspekci práce 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti Správa zaměstnanosti SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky KONTROLNÍ MECHANISMY ve veřejné správě České republiky Systém dozoru a kontroly Dozor Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce Kontrola Kontrola krajů a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III Jaro 2015 Téma: Státní služba Zápatí prezentace doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Problematika státní služby 1) Historie státní služby 2) Ke státní službě

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor I. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Opakovaný úkol, rozšířený

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Bakalářská práce. Právní aspekty provádění inspekce práce. Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Rok 2008

Bakalářská práce. Právní aspekty provádění inspekce práce. Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Rok 2008 P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Právní aspekty provádění inspekce práce Jméno autora Mgr.

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Monika Štulpová 2007

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 231/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová (Spurná) TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA:

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2014 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: 10.06.1974 Časová verzia predpisu účinná od: 10.06.1974 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 58 Z Á S A D Y jimiž se stanoví organizace,

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více