Zpráva o šetření. ve věci podnětu P.-CZ s. r. o. A - Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu P.-CZ s. r. o. A - Obsah podnětu"

Transkript

1 I) Při posuzování žádosti o prominutí zmeškání úkonu ( 41 správního řádu) správní orgán musí vzít postupně do úvahy: 1) existenci závažných důvodů pro zmeškání úkonu, a zdali nastaly bez zavinění žadatele 2) zda újma hrozící podateli převýší újmu, která by v případě vyhovění žádosti byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo veřejného zájmu II) Je-li třeba při určování pokuty za správní delikt přihlédnout také k poměrům právnické osoby, které má sankce být uložena, pak pouhý výčet identifikačních údajů z obchodního rejstříku a dvou údajů z Registru ekonomických subjektů sám o sobě o poměrech této právnické osoby nevypovídá, a to ani ve spojení s konstatováním, že se subjekt nenachází v likvidaci či insolvenci - resp. taková zjištění je nutno považovat za neúplná. III) K posouzení podnětu k přezkumnému řízení ve vztahu k příkazu oblastního inspektorátu práce je příslušný jeho nadřízený správní orgán, tedy Státní úřad inspekce práce. Na tom nic nemění ani fakt, že Státní úřad inspekce práce rozhodoval o odvolání proti usnesení, kterým prvostupňový správní orgán neprominul zmeškání úkonu, kterým byl odpor proti příkazu - rozhodnutí procesního charakteru, jako je právě usnesení o nevyhovění žádosti o prominutí zmeškání úkonu a jeho potvrzení nelze samostatně v přezkumném řízení přezkoumávat ( 94 odst. 3 správního řádu) 1. V Brně dne 24. října 2012 Sp. zn.: 2342/2012/VOP/ZK Zpráva o šetření ve věci podnětu P.-CZ s. r. o. A - Obsah podnětu Dne se na veřejného ochránce práv obrátila společnost P.-CZ, s. r. o., se stížností na postup Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (dále také oblastní inspektorát práce nebo inspektorát ) a Státní úřad inspekce práce ve věci uložení sankce za správní delikt podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kterého se měla jako zaměstnavatel dopustit tím, že jedné ze svých zaměstnankyň nevyplatila odstupné při skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy (za absence dohody o jiném termínu výplaty). Jádrem podnětu nebyl nesouhlas se samotným uložením pokuty, ale s její výši (50.000,- Kč), kterou P.-CZ, s. r. o., považuje za nepřiměřenou, a také skutečnost, že společnosti nebylo prominuto zmeškání úkonu ve smyslu 41 zákona č. 500/ Pokud je odpor proti příkazu podán po uplynutí lhůty k jeho podání, nadřízený správní orgán nevydává rozhodnutí, kterým odpor zamítne jako opožděný, neboť o odporu se nikdy žádné řízení nevede viz také rozsudek NSS ze dne sp. zn. 9 As/2011.

2 Sb., správní řád, konkrétně opožděné podání odporu proti příkazu, kterým byla sankce uložena. B - Skutková zjištění Na základě skutečností popsaných v podnětu jsem se rozhodl ve věci podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, zahájit šetření. Vedoucího inspektora dotčeného inspektorátu jakož i generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce jsem požádal o vyjádření k námitkám P.- CZ, s. r. o., a o zaslání fotokopie související spisové dokumentace. Z obdržených vyjádření a poskytnutých materiálů vyplynuly následující skutečnosti. Oblastní inspektorát práce provedl ve dnech a u P.- CZ, s. r. o., kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů jedním z kontrolních zjištění byla i skutečnost, že tato právnická osoba nevyplatila své bývalé zaměstnankyni, paní E.S., odstupné při skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy a porušila tak ustanovení 67 odst. 3 zákoníku práce ve znění účinném do , když nebyla zjištěna existence dohody o jiném termínu výplaty. 2 Jednatel společnosti nevyužil možnosti požádat o přezkoumání protokolu o kontrole, s kterým byl seznámen dne , nicméně téhož dne v rámci podání vysvětlení ve věci provedené kontroly na otázku, proč odstupné nebylo vyplaceno, uvedl, že zaměstnankyni byl navržen splátkový kalendář. Přílohou kontrolního protokolu pak byla kopie dopisu ze dne , kterým P.-CZ, s. r. o., paní S. navrhovala odstupné uhradit v měsíčních splátkách po 5.000,- Kč z důvodu svízelného finančního stavu společnosti. Inspektor provádějící kontrolu uložil dne P.-CZ, s. r. o., odstranit nedostatky zaznamenané v protokolu ve vztahu k nevyplacenému odstupnému byla určena lhůta do , zpráva o přijatých opatřeních měla být podána do Přípisem doručeným inspektorátu dne P.-CZ, s. r. o., bez bližších podrobností sdělila, že paní S. byla ústně i písemně informována o výplatě odstupného ve splátkách včetně splátkového kalendáře. Dne vydal inspektorát příkaz, kterým P.-CZ, s. r. o., uložil pokutu ve výši ,- Kč za správní delikt na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ( 25 odst. 1 zákona o inspekci práce), kterého se zaměstnavatel měl dopustit porušením povinnosti vyplatit paní E. S. odstupné po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u něj pro výplatu mzdy. Příkaz byl P.-CZ, s. r. o., doručen dne Pracovní poměr paní S. skončil dohodou k z organizačních důvodů a náleželo jí tak odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku, konkrétně ,- Kč. V době provádění kontroly nebyla tato suma ani částečně vyplacena. 2

3 Dne byl inspektorátu doručen odpor proti tomuto příkazu a P.-CZ, s. r. o., zároveň požádala o prominutí zmeškání tohoto úkonu vzhledem k tomu, že lhůta 8 dnů pro podání odporu již uplynula. Žádost byla odůvodněna tím, že poslední den lhůty, tj byl již odpor vypracován a připraven k odeslání, ovšem (jediný) jednatel společnosti musel neodkladně odjet do Prahy, kde měla P.-CZ, s. r. o., rozpracovánu stavební zakázku kvůli změně klimatických podmínek (sněžení) a s tím souvisejícími dopravními problémy na dálnici se jednání protáhlo do pozdních hodin, neboť se muselo čekat na příjezd obchodních partnerů. Návrat jednatele do sídla společnosti byl pak také kvůli počasí problematický, navíc došlo k výpadku elektrického proudu a nebylo tedy možné elektronickou cestou zaslat odpor proti příkazu. V pozdních nočních hodinách pak nešlo opravný prostředek zaslat poštou. Samotný odpor proti příkazu byl pak odůvodněn zejména tím, že v důsledku nedostatku zakázek a souvisejících finančních problémů nemohla P.-CZ, s. r. o., vyplatit paní S. odstupné jednorázově a v řádném termínu. Proto své bývalé zaměstnankyni navrhla splácení celé částky po 5.000,- Kč měsíčně a doufala, že v tomto směru dojde k dohodě, neboť paní S. byla s finanční situací zaměstnavatele obeznámena, navíc jí společnost vyšla vstříc i způsobem ukončení pracovního poměru. Paní S. tuto nabídku ovšem odmítla. P.-CZ, s. r. o., dále žádala o přehodnocení výše uložené pokuty, kterou považovala vzhledem k situaci na trhu a ke svým poměrům za likvidační. Navíc šlo o první pochybení tohoto druhu. Dne vydal oblastní inspektorát práce usnesení, kterým rozhodl tak, že zmeškání úkonu se nepromíjí, neboť překážkou nebyly tak závažné důvody, které nastaly zaviněním 3 účastníka řízení, aby újma účastníka řízení převýšila újmu dotčenému veřejnému zájmu na dodržování zásady rychlosti a hospodárnosti řízení. V odůvodnění inspektorát uvedl, že mu nebyly prokázány žádné důvody, které by bránily účastníku řízení, aby provedl úkon ještě před svým náhlým a neodkladným odjezdem do Prahy v poslední den lhůty a tuto překážku si tedy účastník způsobil sám. Dále poukázal na jednu ze základních zásad správního řízení, tedy již zmiňovaný zájem na rychlosti a hospodárnosti řízení v souladu s touto zásadou je dán veřejný zájem na tom, aby účastníci řízení prováděli úkony ve stanovených lhůtách. Podle inspektorátu újma hrozící podateli proto nepřevyšuje v konkrétní rovině újmu dotčenému veřejnému zájmu. Proti tomuto usnesení podala P.-CZ, s. r. o., odvolání poukázala na to, že k překročení lhůty došlo pouze o jeden den a v důsledku náhlých a nepředvídaných okolností, s čímž zákon výslovně počítá a dokonce umožňuje, aby o prominutí zmeškání úkonu bylo požádáno do jednoho roku ode dne, kdy měl být učiněn. P.-CZ, s. r. o., také vyslovila nesouhlas s tím, že jejím postupem byl ohrožen veřejný zájem na rychlosti a hospodárnosti řízení. Rovněž oponovala názoru inspektorátu, že daným usnesením neutrpí závažnou újmu zaplacení pokuty ve výši ,- Kč přímo ohrožuje existenci společnosti. P.-CZ, s. r. o., tak i nadále trvala na tom, že překážky, které nastaly dne , byly objektivní, nezaviněné, a proto její žádosti o prominutí zmeškání úkonu mělo být vyhověno. 3 Patrně myšleno bez zavinění. 3

4 Rozhodnutím Státního úřadu inspekce práce ze dne bylo podané odvolání zamítnuto. Odvolací orgán dovodil, že je pouze věcí účastníka řízení, zda se rozhodne předmětný úkon (tj. odpor proti příkazu) podat, či nikoliv, a kdy tak učiní. Pokud ponechá jeho podání na poslední den lhůty, vystavuje se nebezpečí vzniku takové situace, která mu zabrání učinit úkon včas. Dále uvedl, že vzhledem k předmětu činnosti účastníka řízení (provádění staveb, jejich změna a odstraňování) musí počítat se situací, kdy je nutno bezodkladně a mnohdy i nepředvídaně vyjet k předmětu zakázky. Tentýž úřad pak rozhodnutím ze dne zamítl podaný odpor jako opožděný, přičemž neshledal důvody k obnově řízení či zahájení přezkumného řízení. C - Právní hodnocení veřejného ochránce práv Dle ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, působí ochránce k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Postup oblastního inspektorátu práce a Státního úřadu inspekce práce v této věci je třeba hodnotit především z hlediska jeho souladu s ustanoveními zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále také zákon o inspekci práce ), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále také jen správní řád ). Podle ustanovení 25 odst. 1 zákona o inspekci práce ve znění účinném do se právnická osoba dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Povinností při zániku pracovního poměru se pak mimo jiné rozumí také povinnost zaměstnavatele stanovená tehdejším ustanovením 67 odst. 3 zákoníku práce, tj. vyplatit zaměstnanci odstupné (pokud mu na něj vznikl nárok) po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy (platu), pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše ,- Kč. Podle 36 odst. 1 zákona o inspekci práce se při určení výše pokuty právnické osobě přihlédne k jejím poměrům, k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Jak vyplývá z předchozí části této zprávy, P.-CZ, s. r. o., nerozporuje skutková zjištění oblastního inspektorátu práce a oprávněnost uložení sankce domnívá se však, že její výše je nepřiměřená a měla být přehodnocena. Nejprve je ovšem třeba posoudit otázku prominutí zmeškání podání odporu proti příkazu, kterým byla pokuta uložena. 4

5 Ustanovení 41 správního řádu upravuje institut nazvaný navrácení v předešlý stav tím se rozumí prominutí zmeškání úkonu, který je třeba provést nejpozději při ústním jednání nebo v určité lhůtě, nebo povolení zpětvzetí nebo změny obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno učinit. Požádat o prominutí zmeškání úkonu může účastník řízení do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila úkon učinit, přičemž s žádostí je třeba spojit zmeškaný úkon. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul 1 rok. Tyto podmínky byly splněny, neboť lhůta k podání odporu proti příkazu oblastního inspektorátu práce uplynula dne a o prominutí jeho zmeškání bylo požádáno dne , zároveň s podáním odporu samotného. Podle správního řádu dále platí, že správní orgán promine zmeškání úkonu, prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Zmeškání úkonu však nelze prominout, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli. Při posuzování žádosti o prominutí zmeškání úkonu tedy správní orgán musí vzít postupně do úvahy: 1. existenci závažných důvodů pro zmeškání úkonu, a zdali nastaly bez zavinění žadatele 2. zda újma hrozící podateli převýší újmu, která by v případě vyhovění žádosti byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo veřejného zájmu, Jak vidno, zákon zde operuje s neurčitými pojmy jako závažné důvody a veřejný zájem, aniž by je sám definoval. Je tedy na správním orgánu, aby v každém jednotlivém případě za použití správního uvážení dal těmto pojmům konkrétní podobu. Musí mít přitom na paměti kromě jiného také požadavek formulovaný v 3 správního řádu, tedy nutnost postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Jednou z náležitostí rozhodnutí je potom odůvodnění, v kterém je třeba v souladu s 68 odst. 3 správního řádu uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Mám-li zhodnotit postup oblastního inspektorátu práce z hlediska výše uvedeného, tedy z hlediska toho, zda se dostatečně zabýval naplněním zákonných podmínek pro (ne)vyhovění žádosti a ve svém rozhodnutí přesvědčivě vyložil důvody, které ho k jeho závěru vedly, musím konstatovat, že shledávám odůvodnění jeho usnesení nedostatečným. Inspektorát se v zásadě omezil pouze na sdělení, že účastník řízení měl možnost provést úkon ve stanovené lhůtě, kterou inspektorát považuje za dostatečnou, přičemž neprokázal žádné důvody, které by mu bránily provést 5

6 předmětný úkon ještě před odjezdem do Prahy v poslední den lhůty, kteroužto překážku si účastník způsobil sám. Bez dalšího pak dovodil, že újma hrozící podateli nepřevyšuje v konkrétní rovině újmu dotčenému veřejnému zájmu, který inspektorát spatřoval v požadavku na rychlosti a hospodárnosti řízení. Absentuje tak bližší zdůvodnění toho, proč: okolnosti popisované v žádosti o prominutí zmeškání úkonu nebylo možné považovat za nezaviněné závažné důvody ve smyslu 41 odst. 4 správního řádu újma, která dle názoru inspektorátu práce hrozila P.-CZ, s. r. o., nepřevyšovala újmu, která by byla způsobena dotčením veřejného zájmu (a v čem by tato újma konkrétně spočívala) Odvolací orgán pak tento postup inspektorátu aproboval, když jeho usnesení potvrdil a nad rámec jeho odůvodnění pouze doplnil, že je věcí účastníka řízení, zda se rozhodne daný úkon učinit, popř. kdy, a pokud ponechá jeho podání na poslední den lhůty, vystavuje se nebezpečí vzniku takové situace, která mu zabrání učinit úkon včas. Také uvedl, že účastník řízení musí vzhledem k předmětu své činnosti počítat se situací, kdy je nutno bezodkladně a mnohdy i nepředvídaně vyjet k předmětu zakázky. Ačkoliv proti těmto formulacím nelze v zásadě nic namítnout, jsou svou povahou příliš obecné a neodrážejí relevantní úvahy správního orgánu o aplikaci zákonných ustanovení na konkrétní případ. Rovněž stran domnělé újmy veřejnému zájmu je učiněna pouze kusá zmínka, odkazující na odůvodnění správního orgánu prvního stupně. Lze tedy shrnout, že v postupu obou správních orgánů ve vztahu k vyřízení žádosti o prominutí zmeškání úkonu spatřuji pochybení spočívající v nedostatečném odůvodnění jejich závěrů. Pokud jde o výši uložené sankce, již bylo zmíněno, že horní hranice možné pokuty za předmětný správní delikt je ,- Kč. Při určení výše pokuty je nutno přihlédnout k poměrům právnické osoby a k závažnosti správního deliktu (zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán). Z odůvodnění příkazu vydaného oblastním inspektorátem práce je patrné, že se snažil s těmito kritérii jednotlivě vypořádat následujícím způsobem. K poměrům P.-CZ, s. r. o., správní orgán uvedl údaje zapsané v obchodním rejstříku (název, IČ, sídlo, předmět podnikání a datum zápisu) a statistické údaje z Registru ekonomických subjektů (institucionální sektor a velikostní kategorie podle počtu zaměstnanců) a dále konstatoval, že právnická osoba se nenachází v likvidaci, v konkurzu, ani jí nebylo povoleno vyrovnání (zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) a rovněž se nenachází v insolvenčním řízení. Ve vztahu k závažnosti správního deliktu inspektorát usoudil, že je dána nepřípustným zásahem do práv zaměstnankyně a nabourání její sociální jistoty, neboť odstupné lze považovat za určitou formu odškodnění při ztrátě zaměstnání jelikož však šlo pouze o jednu zaměstnankyni, vyhodnotil inspektorát tuto skutečnost jako polehčující okolnost. 6

7 Následkem spáchání správního deliktu pak bylo podle inspektorátu porušení veřejného zájmu na ochraně zaměstnanců při ztrátě jejich zaměstnání. Způsob spáchání správního deliktu pak ztotožnil se samotným skutkem, který spočíval v nevyplacení odstupného. K takto pojatému odůvodnění výše uložené sankce chovám určité výhrady, především pak vůči tomu, jakým způsobem se inspektorát vypořádal s poměry P.- CZ, s. r. o. Ve vztahu k právnickým osobám je pod pojmem poměry třeba rozumět zejména majetkové poměry konkrétního subjektu a jeho celkovou hospodářskou situaci. Výše peněžité pokuty jako sankce zasahující do majetkové sféry totiž musí aby splnila svůj účel v oblasti prevence i represe odpovídat mimo jiné také osobě (povaze) pachatele, a tedy i jeho majetkovým poměrům. Na jednu stranu by se totiž příliš nízká sankce zjevně minula svým účinkem, na druhou stranu nelze přehlédnout ani fakt, že výše pokuty nesmí být svým charakterem likvidační. K této problematice se podrobně vyjádřil např. také rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém usnesení ze dne , č. j. 1 As 9/ , ve kterém zaujal stanovisko, že správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům pachatele i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí. Pokud tedy zákon o inspekci práce výslovně stanoví, že při určení výše pokuty právnické osobě se k jejím poměrům přihlédne, je více než zřejmé, že rozhodující správní orgán je povinen tak učinit a své závěry dát do kontextu s posouzením dalších kritérií rozhodných pro výši sankce. I zde platí, že rozhodnutí je třeba řádně odůvodnit. Tomuto požadavku však oblastní inspektorát práce v případě P.- CZ, s. r. o., nedostál, neboť pouhý výčet identifikačních údajů společnosti z obchodního rejstříku a dvou údajů z Registru ekonomických subjektů sám o sobě nevypovídá o aktuálních poměrech této právnické osoby, a to ani ve spojení s konstatováním, že se subjekt nenachází v likvidaci či insolvenci, resp. taková zjištění je nutno považovat za neúplná. Připouštím, že pravomoci správního orgánu ke zjišťování osobních a majetkových poměrů účastníka řízení o jiném správním deliktu jsou do určité míry omezené, to však neznamená, že na tento postup správní orgán zcela rezignuje, případně k němu přistoupí ryze formalisticky. Souhlasím s názorem vysloveným v již zmiňovaném usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, že při zjišťování majetkových poměrů účastníka řízení má správní orgán především využít možnosti dát prostor samotnému účastníku, aby mu poskytl základní údaje o svých osobních a majetkových poměrech a tyto také věrohodným způsobem doložil. Jestliže tak účastník řízení neučiní, bude správní orgán oprávněn vyjít pouze z údajů, které vyplynuly z dosavadního průběhu řízení pokud tedy účastník řízení neposkytne správnímu orgánu potřebnou součinnost, vystaví se riziku, že si správní orgán učiní pouze základní (a tím třeba i nepřesnou) představu o jeho poměrech. 7

8 I v tomto bodě musím konstatovat, že oblastní inspektorát práce pochybil, když nedostatečně zdůvodnil výši uložené sankce, a to zejména ve vztahu k poměrům dotčené právnické osoby. Tím ovšem nezpochybňuji výši pokuty jako takovou nepřísluší mi přímo hodnotit poměry P.-CZ, s. r. o., ani jiné okolnosti důležité při zvažování výše sankce a nahrazovat tak činnost inspektorátu. Pouze se domnívám, že správní orgán je povinen postupovat v souladu s ustanovením 36 odst. 1 zákona o inspekci práce a své závěry řádně a přesvědčivě odůvodnit. D - Závěr Na základě výše uvedených skutečností končím šetření postupu Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj a Státního úřadu inspekce práce v předmětné věci s tím, že jsem v průběhu šetření shledal pochybení spočívající v nedostatečném odůvodnění zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Dále inspektorát při určení výše pokuty uložené za spáchaný správní delikt řádně nezohlednil všechna kritéria stanovená zákonem. Státní úřad inspekce práce pak pochybil, když takový postup z pozice odvolacího orgánu potvrdil. Jelikož vady řízení považuji za takové povahy, že mohly mít vliv na správnost rozhodnutí a také s ohledem na lhůtu, ve které může být zahájeno přezkumné řízení, navrhuji jeho zahájení. Své šetření končím v souladu s ustanovením 18 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a žádám představitele dotčených úřadů, aby se k mému zjištění ve lhůtě 30 dnů od obdržení této zprávy vyjádřili a sdělili, jaká efektivní opatření k nápravě byla přijata. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 8

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I) Při posuzování žádosti o prominutí zmeškání úkonu ( 41 správního řádu) správní orgán musí vzít postupně do úvahy: 1) existenci závažných důvodů pro zmeškání úkonu, a zdali nastaly bez zavinění žadatele

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 2/2010-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007D8JJ* UOHSX007D8JJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0451/2015/VZ-23791/2015/512/PMu Brno 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček V Brně dne 21. srpna 2013 Sp. zn.: 6476/2011/VOP/JŠK Vážení paní jednatelko, vážený pane jednateli, dovoluji si Vás informovat, že mě veřejný ochránce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 89/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007DZ4D* UOHSX007DZ4D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0467/2015/VZ-23863/2015/543/JWe Brno, 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu Mzdový výměr jako způsob určení mzdy je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje mzdu. Podpis zaměstnance pod mzdovým výměrem potvrzuje jen jeho převzetí, nikoliv souhlas

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 129/2010-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření Pravidlo zakotvené ustanovením 94 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává, platí i pro případy, kdy dojde

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATEL: Obec Chýně Sídlem: Hlavní 00, 53 01 Hostivice Zastoupený: starostkou města Ing. Věrou Kovářovou IČO : 004196 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHÝNĚ ROZŠÍŘENÍ ČOV Tato

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 169/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Panu S.Š. byly od 1. února 2012 přiznány opakované dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Panu S.Š. byly od 1. února 2012 přiznány opakované dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. I. Neposkytnutí mimořádné okamžité pomoci na úhradu doplatků na léky nelze odůvodnit bez dalšího tím, že vždy je možné předepsat léky bez doplatku, neboť ne vždy je určitý lék pro pacienta vhodný. Pokud

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 55/2009-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

FA/P/518/2015 R o z h o d n u t í

FA/P/518/2015 R o z h o d n u t í Finanč ní arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/7989/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 59Ad 2/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 67/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 65/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv I. Má-li být posouzení stavby autorizovaným inspektorem zjednodušenou alternativou stavebního řízení, jehož výsledkem je získání práva provést stavbu, je třeba vycházet z toho, že certifikát lze vydat

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 114/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 5. 3. 2014 46 A 9/2012-81 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D. a JUDr.

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 39/2005-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 188/2009-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více