OBSAH. Nové značení chemických látek a směsí EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ. Změna NV 201/2010 Sb. = 170/2014 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.9.2014 OBSAH. Nové značení chemických látek a směsí EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ. Změna NV 201/2010 Sb. = 170/2014 Sb."

Transkript

1 OBSAH Úprava v evidenci pracovních úrazů Aktualizace klasifikace zaměstnanců Stanovení výše bolestného v souladu s NOZ SEMINÁŘ BOZP Změna zákona o inspekci práce Zákon o úrazovém pojištění Pracovnělékařská prohlídka Příklady pracovních úrazů Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Nové značení chemických látek a směsí 2 EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Změna NV 201/2010 Sb. = 170/2014 Sb. Úprava Záznamu o úrazu -/- Záznam o úrazu hlášení změn (vyhotovení) na základě téhož PÚ vznikla a byla ukončena další PN ( 8/2e) zaměstnavatel předá zaměstnanci nebo pozůstalým A2 Předmět podnikání = Hlavní činnost -/- C4 Adresa pro doručování C5 Druh práce (KZAM) = Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) -/- změna zdroje nebo příčiny úrazu D3 Druh zranění + číselný kód -/- změna povahy úrazu D4 Zraněná část těla + číselný kód -/- jiné skutečnosti mající vliv na obsah Kosmetické změny zrušení 6 písm. e); 7 písm. e); 8/3e; = nahrazení 7a; 8/4 (zasílání záznamu o úrazu a hlášení změn pojišťovně) 3 D8 Výsledek pozitivní kontroly na alkohol nebo jiné návykové látky E Podpisová doložka: Zástupce odborové organizace = Za odborovou organizaci 4 1

2 EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Úprava Záznamu o úrazu hlášení změn -/- Podpisové doložky rozšířené o: zástupce pro oblast BOZP za odborovou organizaci 5 Zákon 82/2012 Sb., občanský zákoník zrušil vyhl. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (bolestné 120,- Kč/bod, přílohy stanovily výše bodů) {nesoulad s 365 ZP a čl. XXXII. zák. č. 267/2006 Sb.; zák. č. 182/2014 Sb.} 2956 povinnost nahradit také nemajetkovou škodu i způsobené duševní útrapy 2958 při ublížení na zdraví nebo ztíženém společenském uplatnění se uplatní peněžitá náhrada; nelze-li výši stanovit, stanoví se podle zásad slušnosti 6 PŘÍKLAD Metodika Nejvyššího soudu není závazná doporučuje soudcům postupy pro stanovení výše odškodnění vychází z přílohy č. 1 vyhl. 440/2001 Sb. stanovení hodnoty bodu 1% průměrné hrubé měsíční nominální mzdy předcházejícího roku k roku, ve kterém vznikl nárok (bolest) 2014: v roce ,- Kč = 1% 251,28 Kč/bod Při vstupu do objektu klientka zakopla o poškozenou rohož a upadla. Zlomila si zápěstní kost. Žádá o bolestné 8.795,- Kč. S6210 = 35 bodů x 251,28 = 8.794,80 ~ (metodika) S6210 = 20 bodů x 120 = (vyhl. 440/2001 Sb.) zaokrouhlení na celé koruny výslednou částku -/

3 Úprava výše náhrady lékařem (zvýšení) Lehká komplikace do 5% (povrchní rozpad, infekce rány) Středně závažná komplikace do 10% (dlouhodobá léčba, další operace, hluboká infekce rány) Závažná komplikace do 15% (prudké zhoršení zdravotního stavu, intenzivní léčba, více reoperací) Komplikace těžká do 20% (orgánové selhání, přechodné ohrožení života) Ztížené společenské uplatnění 2960 NOZ úhrada účelně vynaložených nákladů spojených s péči o zdraví poškozeného (o jeho osobu, domácnost) Metodika Nejvyššího soudu 400-násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy předcházejícího roku k roku, ve kterém vznikl nárok 400 x = ,-Kč (zdravotní stav se ustálil v roce 2014) pro věkovou hranici od 45 do 55 let 9 10 ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE Ztížené společenské uplatnění NAVÝŠENÍ základní částky o 10% - pro věk 35 až 44 let o 20% - pro věk 25 až 34 let o 30% až 35% - pro věk 0 až 24 let Výjimečné zapojení do společenských aktivit až o 10% je-li nadprůměrné až o 20% je-li výjimečně intenzivní až o 30% je-li zcela mimořádné SNÍŽENÍ základní částky o 10% - pro věk 55 až 69 let o 20% - pro věk 70 a více let Výjimečné zapojení do společenských aktivit až o 10% je-li zapojení podprůměrné až o 20% není-li zapojení prakticky žádné 11 Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce Zvýšení pokut - 24 až do 1 mil. Kč nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci (pracovní podmínky, odměňování, odborná příprava, postup v zaměstnání) diskriminuje zaměstnance přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování (zák. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon) postihne nebo znevýhodní zaměstnance, který se domáhal svých práv a povinností v pracovněprávním vztahu až do 400 tis. Kč neprojedná se zaměstnancem jeho stížnost 12 3

4 ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE Zvýšení pokut - 25 až do 2 mil. Kč porušení povinností při vzniku, změnách nebo skončení pracovního poměru nebo DPP nebo DPČ překročení stanoveného limitu rozsahu práce konané na základě DPP ( 75 ZP) nebo DPČ ( 76 ZP) až do 1 mil. Kč neuzavření písemně pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ ZÁKON O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ Zákon 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění Posunuta účinnost od (zák. 182/2014 Sb.) Evidence a likvidace odškodnění přechází na ČSSZ nebo bude komerční pojištění Úprava sazeb zákonného pojistného podle převažující činnosti zaměstnavatele (OKEČ) Elektronické zasílání Záznamů o úrazů 36 odst. 3 (nově) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA Obsah smlouvy s poskytovatelem PLS V lékařském posudku o zdravotní způsobilosti uvedení příčiny ztráty zdravotní způsobilosti pro pracovní úraz pro onemocnění nemocí z povolání pro ohrožení nemocí z povolání pro obecné onemocnění judikát sp. zn. 21 Cdo 224/2013 PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA Žádost o lékařskou prohlídku Identifikační údaje zaměstnavatele název, sídlo, IČO, Identifikační údaje zaměstnance jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu Údaje o pracovním zařazení Druh požadované pracovnělékařské prohlídky Důvod provedení prohlídky -/

5 PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA PRACOVNÍ ÚRAZ Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Identifikační údaje zaměstnavatele název, sídlo, IČO Identifikační údaje zaměstnance jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu Údaje o pracovním zařazení posuzované osoby druh práce, režim práce, rizikové faktory, kategorizace prací Posudkový závěr Termín provedení mimořádné prohlídky (je-li důvodná) Poučení o odvolání -/- -/- 17 Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (ZP 380 odst. 1) 18 V PŘÍMÉ SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ Činnost vyplývající z pracovní náplně Činnost konaná na podnět odborové organizace Činnost konaná zaměstnancem z vlastní iniciativy zaměstnance směřující k prospěchu zaměstnavatele pokud k ní nepotřebuje zvláštní oprávnění nevykonává ji proti výslovnému zákazu zaměstnavatele k odvrácení škody zaměstnavatele ( 273 ZP) 19 Úkony obvyklé nebo nutné před začátkem práce a po jejím skončení Úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele Vyšetření ve zdravotnickém zařízení na příkaz zaměstnavatele (vč. cesty na a zpět vyšetření) Ošetření při první pomoci (vč. cesty na a zpět ošetření) { 274 ZP} NENÍ pracovní úraz cesta do zaměstnání a zpět během vlastního stravování během vyšetření, ošetření a cesta do zdravotnického zařízení pokud není konaná v objektu zaměstnavatele 20 5

6 1. Zaměstnanec fyzicky napadne vedoucího, kterému způsobí zlomeninu čelisti, sám při napadení utrpí zlomeninu zápěstí. a) Vedoucí zaměstnanec PÚ b) Zaměstnanec NÚ s možností okamžitého rozvázání prac. poměru ( 10 a 13 NOZ) Zaměstnankyně zkolabovala během chůze při přecházení mezi pracovišti (PLPbez omezení). Při pádu narazila do zárubně. Fyzické poranění nebylo zjištěno. Byla odvezena k lékaři, kde se potvrdil vysoký krevní tlak s vystavením PN. a) Nejedná se o PÚ (chybí poranění a působení vnějšího vlivu), jedná se o onemocnění. b) Kdyby došlo při pádu k poranění NÚ nedošlo k pádu z důvodu plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvislosti s nimi. c) Pád z důvodu mimořádného vypětí (psychické nebo fyzické) a tím zvýšení krevního tlaku PÚ Úraz při práci z domova (home-office). Zaměstnanec nemusí prokazovat vznik! Uplatňuje se objektivní odpovědnost zaměstnavatele za vznik úrazu ( 366 ZP). a) Stanovit zásady pro práci z domova např.: umožnění kontroly pracoviště z hlediska ergonomie (vhodná židle, osvětlení), mikroklimatických podmínek, při práci na vlastním zařízení předložení platné revize atd. 4. Zaměstnanec v rámci pracovní pohotovosti jel na místo výkonu práce soukromým motorovým vozidlem. Během jízdy havaroval a způsobil si zranění. Zaměstnavatel proplácí zaměstnanci za cestu v rámci pracovní pohotovosti ujeté km (např. 5,- Kč/km). a) Nejedná se o PÚ = cesta do zaměstnání b) Není rozhodující úhrada za ujeté kilometry

7 5. Zaměstnanec má povoleno parkovat služební vozidlo v místě bydliště. V rámci pracovní pohotovosti jel na místo výkonu práce, havaroval a způsobil si zranění. a) Jedná se o PÚ = přímá souvislost s plněním pracovních úkolů (viz judikát sp.zn. 21 Cdo 1755/2002) 6. Zaměstnanec vezl z místa bydliště k zaměstnavateli hotovou práci (výrobky, dokumentaci apod.), kterou zpracovával v režimu home-office. Během jízdy havaroval a způsobil si zranění. a) Jedná se o PÚ = plnění pracovních úkolů (viz judikát sp. zn. Cpj 37/74) Zaměstnanec na pokyn zaměstnavatele odvážel služební vozidlo po skončení pracovní doby do místa svého bydliště, aby ráno mohl brzy vyjet na služební cestu. Havaroval a způsobil si zranění. a) Jedná se o PÚ. b) Nejedná se o cestu ze zaměstnání, ale úkon nutný před počátkem výkonu práce. 8. Zaměstnanec jde domů z práce (po veřejném chodníku) a všimne si, že za plotem v areálu zaměstnavatele dochází ke krádeži. Snaží se zloděje zadržet a přitom je zraněn. a) Jedná se o PÚ. b) Ač byl na cestě domů, jedná se o plnění pracovních úkolů z vlastní iniciativy směřující k prospěchu zaměstnavatele. (viz judikát sp. zn. 5 Cz 11/78)

8 9. Po skončení práce byli zaměstnanci odvezeni na místo shromáždění, odkud odcházeli domů. Zaměstnanec vystoupil z vozidla. Po několika krocích zjistil, že ve vozidle nechal bundu. Vrátil se zpět k vozidlu a snažil se dveře otevřít, v tom se řidič s vozidlem rozjel a přejel zaměstnanci nohu. a) Jedná se NÚ = v rámci cesty domů se vrátil zpět k vozidlu. Odškodnění zranění může být řešeno v občanskoprávním sporu s řidičem vozidla. b) V době vystupování z vozidla = PÚ Zaměstnankyně obsluhovala hydraulický lis. Dvouruční ovládání nebylo funkční, lis ovládala nožním ovládačem (lis neodpovídal technické normě). Pro vkládání a odebírání výrobků z lisu měla používat pinzetu, o tom byla poučena. Při vyjímání výrobku z lisu, sešlápla nožní ovládač a došlo k rozdrcení ruky. a) Jedná se o PÚ b) Nedostatečné seznámení s riziky + používání lisu neodpovídající technické normě = nekrácení odškodnění dle 367 odst. 2 písm. a) ZP (rozhodnutí NS, sp. zn. 5 Cz 41/75) 30 ZNAČENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ ZNAČENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ Plyny pod tlakem Hořlavý

9 DĚKUJI ZA POZORNOST 33 9

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Brno 2013 Recenzoval: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název:

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Duben 2014 PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ OSTRAVA www.prkpartners.com Program semináře 1. Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou 2. Pružná pracovní doba a další

Více

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb PRACOVNÍ řád OBSAH Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Čl.2 Rozsah působnosti... 2 Čl.3 Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele související s uzavřením

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sdružení odborníků v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů

Sdružení odborníků v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů Sdružení odborníků v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů Klub personalistů o. p. s. NÁHRADA ŠKODY v pracovněprávních vztazích s přihlédnutím na

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

JUDIKÁTY O PRACOVNÍCH ÚRAZECH

JUDIKÁTY O PRACOVNÍCH ÚRAZECH Zdeněk Šenk JUDIKÁTY O PRACOVNÍCH ÚRAZECH jediná kniha svého druhu na trhu e-kniha se 128 upravenými judikáty o pracovních úrazech ve 37 tematických okruzích důležité pojmy z judikátů rejstřík judikátů

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více