Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc."

Transkript

1 Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014

2 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory ovlivňující jakost programu zkoušení volba schématu vzorkování, zabezpečení jakosti vzorkovacích a analytických prací 3. Postup při přípravě programu zkoušení a při zpracování plánu vzorkování, dokumentace vzorkovacích prací 4. Bezpečnost práce při odběrech vzorků 5. Vzorkování pevných a plastických materiálů I základní principy vzorkování pevných a plastických materiálů 6. Vzorkování pevných a plastických materiálů II specifika vzorkování zemin, sypkých materiálů, sedimentů a kalů 7. Vzorkování kapalných materiálů I základní principy vzorkování kapalných materiálů, specifikace vzorkování povrchových vod 8. Vzorkování kapalných materiálů II specifikace vzorkování podzemní vody, odpadní vody 9. Vzorkování půdního vzduchu 10. Vzorkování odpadů (souhrn) 11. Úpravy vzorků v terénu (pevné, kapalné vzorky) 12. Balení, konzervace, skladování, doprava a předání vzorku do laboratoře (pevné, kapalné vzorky) 13. Validace vzorkovací a analytické metody (řízení jakosti vzorkovacích a analytických prací) 14. Vyhodnocení výsledků případové studie - závěrečné zprávy (zkouška)

3 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N Bezpečnost při odběrech vzorků

4 Modelové situace potenciálních rizik: bezpečnost a zdraví jsou ohroženy jako důsledek realizace odběru vzorků (např. odběr vzorků ve výbušném prostředí), rizikovými procesy je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků provádějících odběr vzorků (např. odběr vzorků v prostorech, kde dochází k uvolňování škodlivin do pracovního prostředí, odběr odpadů obsahujících patogenní mikroorganismy apod.).

5 Přehled legislativních předpisů Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mino pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

6 Přehled legislativních předpisů Nařízení vlády Nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s NV č. 405/2004 Sb. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

7 Přehled legislativních předpisů Vyhlášky Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb. Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

8 LEGISLATIVA Název předpisu Problematika ve vztahu k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, ochrana životních podmínek Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli č.432/2003 Sb. Nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vymezení rizikové práce a povinnosti zaměstnavatele, podmínky provádění měření pro účel kategorizace pracovišť Podmínky zařazování prací do kategorií. Přípustné limity BET. Náležitosti pro hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Podmínky zařazování prací do kategorií, Přípustné limity a hodnocení podmínek na pracovišti pro rizikové faktory. Způsob a postupy při měření a hodnocení podmínek při práci.

9 LEGISLATIVA Název předpisu Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn Nařízení vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Problematika ve vztahu k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, ochrana životních podmínek Stanovuje práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, nakládání s nimi a při jejich uvádění na trh vymezuje působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a ŽP Stanovuje požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

10 ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. Hlava pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce ( rizika ). (5)Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. (6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance 102 (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany při práci a přijímáním opatření předcházejícím rizikům (3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

11

12

13 ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. Hlava pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 103 (1) Zaměstnavatel je povinen (a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, (b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis,. (k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledklů k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...

14 ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. 104 Osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu. (2) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech. (3) Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci.

15 ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. 106 Práva a povinnosti zaměstnanců (1) Zaměstnanec mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. (2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance. (4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

16 ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. 106 Práva a povinnosti zaměstnanců (4) Zaměstnanec je povinen: (a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem (b) podrobit se pracovně lékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy (c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. (d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. (e) Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorech, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

17 ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. 106 Práva a povinnosti zaměstnanců (4) Zaměstnanec je povinen: (f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci (h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, a pracovní úrazy jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

18 ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ Č. 258/2000 SB. 39 Rizikové práce Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je povinen: zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud o ně požádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči nebo pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech zaměstnance.

19 MOŽNÁ RIZIKA PŘI VZORKOVÁNÍ Poškození zdraví účinky jedovatých látek, Nebezpečí kyslíku Nebezpečí požáru a výbuchu

20 ÚČINKY JEDŮ NA ORGANISMUS přímý toxický efekt biochemický účinek imunologický účinek karcinogenita mutagenita teratogenita

21 MOŽNÝ VSTUP DO ORGANISMU Inhalačně (nejčastější otravy v průmyslu) Dotykem s pokožkou a sliznicemi (hodně podceňováno) Orálně (výjimečně)

22 RIZIKO INHALACE Plyny Páry Aerosoly Bioaerosoly

23 TOXICKÉ PLYNY Organické sloučeniny Anorganické molekuly Páry kovů a jejich sloučenin

24 RIZIKOVÉ BIOLOGICKÉ FAKTORY Mikroorganismy buněčný nebo nebuněčný objekt schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu Buněčné kultury buňky pocházející z mnohobuněčného organismu rostoucí in vitro Endoparaziti kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a

25 PRACH Prachy s převážně fibrogenním účinkem musí obsahovat více než 1% fibrogenní složky Prachy s možným fibrogenním účinkem Prachy s převážně nespecifickým účinkem Prachy s převážně dráždivým účinkem Minerální vláknité prachy

26 PRACHY S PŘEVÁŽNĚ FIBROGENNÍM ÚČINKEM Fibrogenní účinky prachu jsou účinky, které vedou k novotvoření vaziva (silikóza plic).

27 PRACHY S PŘEVÁŽNĚ FIBROGENNÍM ÚČINKEM Křemen Kristobalit Tridymit Grafit Prach z černouhelných dolů Koks Slída Šamot

28 PRACHY S MOŽNÝM FIBROGENNÍM ÚČINKEM - výskyt fibrogenní složky je pravděpodobný Amorfní SiO 2 Svářečské dýmy Bentonit

29 PRACHY S PŘEVÁŽNĚ NESPECIFICKÝM ÚČINKEM Baryt Cement Dolomit Hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al 2 O 3 ) Popílek Půdní prachy Vápenec, mramor

30 PRACHY S PŘEVÁŽNĚ DRÁŽDIVÝM ÚČINKEM Textilní prachy Živočišné prachy Rostlinné prachy Prach z tvrdých dřev a ostatních dřevin Prach z různých pryskyřic Prach PVC Prach z broušení pneumatik Prach sklolaminátů

31 MINERÁLNÍ VLÁKNITÉ PRACHY Azbestová vlákna Chrysolit Amfibolové azbesty Umělá minerální vlákna Čedičová Skleněná Strusková

32 EXPOZIČNÍ LIMITY Definice: PEL = přípustný expoziční limit (8 hod) PEL γ, PEL c někdy označován také TWA (LTEL) NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace (krátkodobá) někdy označován také STEL

33 EXPOZIČNÍ LIMITY Evropské limity: Commission Directive 2000/39/EC Commission Directive 2006/15/EC Council Directive 1999/38/EC occupational exposition limits (OEL) EU Directivy požadují, aby národní sáty při implementaci svých hygienických předpisů braly v úvahu limity uvedené v evropských direktivách

34 EXPOZIČNÍ LIMITY Evropské limity: UK Health and Safety Executive Occupational Exposure Limits (Workplace Exposure Limit WELs) MAK values (DFG-Deutsche Forschungsgemeinschaft)Commission Directive 2000/39/EC Nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

35 EXPOZIČNÍ LIMITY U.S.A.: Occupational Safety and Health Administration (OSHA) - US Department of Labour, National Institute for Occupational Safety (NIOSH) - Health-US Dept of Health and Human Services), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

36 EXPOZIČNÍ LIMITY

37 VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ PRACÍ DO KATEGORIÍ, LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ BIOLOGICKÝCH EXPOZIČNÍCH TESTŮ A NÁLEŽITOSTI HLÁŠENÍ PRACÍ S AZBESTEM A BIOLOGICKÝMI ČINITELI Č. 432/2003 SB. 2 (1) (k 37 zákona) Kategorizace vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotnického hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Nejběžněji se v průběhu odběru vzorků odpadů setkáváme s rizikovými faktory prachem, chemickými látkami, biologickými látkami, hlukem, vibracemi. S výskytem ostatních faktorů na úrovni rizikových pracovišť se setkáváme spíše ve speciálních případech.

38 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 361/2007 SB., KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI Nařízením jsou definovány rizikové faktory pracovních podmínek, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců apod.

39 Látka PEL NPK-P mg/m 3 mg/m 3 Hygienické limity vybraných látek (dle Přílohy č. 2) amoniak benzen 3 10 benzo(a)pyren 0,005 0,025 1,1 - DCE ,2 - DCE difenylmethan-4,4- diisokyanát 0,05 0,1 ethylbenzen fenol 7,5 15 kyanovodík 3 10 kyselina sírová (jako SO 3 ) 1 2 oleje minerální (aerosol) 5 10 ozón 0,1 0,2 PCB 0,5 1 PCE rtuť 0,05 0,15 rtuti alkyl-sloučeniny 0,01 0,03 toluen TCE vinylchlorid 7,5 15 xylen

40 Látka PEL mg/m 3 PEL mg/m 3 Respirabilní frakce Prachy s převážně fibrogenním účinkem Celková koncentrace křemen 0,1 - Hygienické limity pro prach (dle Přílohy č. 3) kristobalit 0,1 - Fr < 5% Fr > 5% 16 horninové prachy 2,0 10:Fr 10 slévárenský prach 2,0 10:Fr 10 ostatní křemičitany 2,0 10:Fr 10 Prachy s převážně nespecifickým účinkem půdní prachy popílek škvára Fr obsah fibrogenni složky(křemen, kristobalit apod.) v respirabilní frakci v procentech

41 HOŘLAVÉ A VÝBUŠNÉ PLYNY Plyny methan (CH 4 ) acetylen (C 2 H 2 ) vodík (H 2 ) Páry benzin nafta Vzduch organická rozpouštědla Zdroj vznícení Hořlavina

42 NEBEZPEČÍ KYSLÍKU Atmosféra: 20,9% obj. Nedostatek Vytěsňování jinými plyny (1:5) Vydýcháním (1:1) dusík kyslík vodní pára ostatní Přebytek: nebezpečí požáru

43 JAK SE LZE CHRÁNIT PŘED TĚMITO RIZIKY? Přístrojová technika Ochranné pracovní prostředky Znalost technologie

44 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA Analyzátory Detektory Odběrová zařízení s následnou analýzou

45 MĚŘENÍ PRACHU On-line detektory (IR, laser) analyzátory (IR, laser) Odběrem a následnou analýzou odběrová aparatura transport do laboratoře analýza a její vyhodnocení (zpravidla gravimetrické stanovení)

46 MĚŘENÍ CHEMICKÝCH ŠKODLIVIN On-line detektory analyzátory Odběrem a následnou analýzou odběrová aparatura transport do laboratoře analýza a její vyhodnocení

47 DETEKTORY Detekční trubičky GASTEC, KAVALIER Detektory hořlavých plynů CROWCON, RAE Detektory toxických plynů CROWCON, RAE Detektory kyslíku CROWCON, RAE

48 DETEKČNÍ TRUBIČKY Skleněná trubice Kalibrační škála Standardní počet nasátí (n) Vrstva s reagencií Směr prosávání Kód detekční trubičky

49 DETEKTORY HOŘLAVÝCH PLYNŮ, TOXICKÝCH PLYNŮ A KYSLÍKU Fixní hlavice se senzorem přenos signálu po kabelu ústředna zařízení signalizující alarm Přenosné kompaktní přístroje pro jeden nebo více plynů

50 NEJBĚŽNĚJŠÍ MONITOROVÁNÍ PLYNŮ CH 4 (hořlavé plyny a páry) O 2 H 2 S CO VOC

51 VZORKOVÁNÍ ODPADŮ V UZAVŘENÝCH JÍMKÁCH Nadzemní i podzemní Typický Confined space Hořlavé plyny? Dostatek kyslíku? Další plyny související s odpadem

52 VZORKOVÁNÍ CISTEREN Železniční i automobilové Typický Confined space Hořlavé plyny? Dostatek kyslíku? Další plyny související s odpadem Mnohdy se podceňuje toxicita během předpokladu měření výbušnosti

53 VZORKOVÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKÁCH Fixní monitoring CH 4, O 2, CO 2 (H 2 S) Další toxické plyny souvisí s typem odpadu pozor na skládky chemického průmyslu HCN, NH3, ale i netěkavé organické sloučeniny

54 VZORKOVÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ Mytí (odmašťování) výrobků v ultrazvukových pračkách Používá se PCE V pracovním prostředí s těmito myčkami jsou vysoké koncentrace PCE!

55 VZORKOVÁNÍ ODPADŮ VE FARMACEUTICKÉ VÝROBĚ Velice často technologie využívají pro sterilizace ethylenoxid Při výrobě se používají další plyny (H 2, Cl 2, )

56 VZORKOVÁNÍ NEZNÁMÝCH LÁTEK V PŘÍPADĚ HAVÁRIE Na 1. místě bývají hasiči, spolupracují s policií, HS a ekologickými firmami Jak postupovat? 1) Identifikace látky bezpečnostní list detekce (složitá) 2) Mohou se uvolňovat nebezpečné výpary? 3) Informace jak lze s ní zacházet 4) Odpovídající odběr vzorku a likvidace

57 VZORKOVÁNÍ V PROVOZECH S CHLAZENÍM Chladící média nedostatek kyslíku - kapalné inertní plyny amoniak (potravinářský průmysl, stadiony, technologie) vodík (jaderné elektrárny)

58 Literatura Informace o přístrojové technice - čerpáno z Přednášky RNDr. L. Vlka Bezpečnost práce při vzorkování Kurz Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (ČSJ, 2002)

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka O čem budeme hovořit: Nařízení REACH bezpečnostní

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI HLAVA I PŘEDCHÁZENÍ OHROŢENÍ ŢIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Legislativa zabývající se problematikou azbestu

Legislativa zabývající se problematikou azbestu Legislativa zabývající se problematikou azbestu Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích Příručku zpracovaly mezinárodní sekce pro prevenci společnosti ISSA. Další informace lze získat zde: 3 Chemická Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích rizika Identifikace a hodnocení nebezpečí;

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více