BEZPEČ NOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 1/8. Keramická žárovzdorná vlákna Sibral STANDARD a Sibral SUPER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČ NOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 1/8. Keramická žárovzdorná vlákna Sibral STANDARD a Sibral SUPER"

Transkript

1 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 1/8 Datum vyhotovení: srpen 1999 Datum revize: , , , , Identifikace přípravku, výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: Další název přípravku: 1.2 Použití přípravku: Účel použití: izolační hmota Popis funkce látky nebo přípravku izolace Keramická žárovzdorná vlákna Sibral STANDARD a Sibral SUPER Volné vlákna a krácené vlákno Sibral STANDARD a Sibral SUPER 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: KERAUNION, a.s. Místo podnikání nebo sídlo: Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ Identifikační číslo (IČO): Telefon: Fax: Informace při ohrožení života a zdraví podává nepřetržitě v ČR: * Nouzové telefonní číslo: , Adresa: Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti Praha 2 2 Informace o složení přípravku: 2.1 Chemická charakteristika přípravku: Výrobek látka obsahuje nebezpečnou látku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 232/2004 Sb., Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek a zároveň látku, pro níž je stanoven přípustný expoziční limit v pracovním ovzduší: 2.2 Nebezpečné látky Chemický název Identifikační čísla: Klasifikace CAS: Symbol nebezpečnosti ES: R-věty Indexové ES: S-věty Keramická žárovzdorná vlákna 1) CAS: nepřiděleno T, Karc. kat. 2 ES: nepřiděleno R Indexové ES: S ) další název podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 232/2004 Sb., Umělá skleněná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na 2 O+ K 2 O+CaO+MgO+BaO) menším nebo rovným 18 % hmotnostních 2.3 Další informace: Plná znění R-vět komponenty přípravku jsou uvedena v bodu 15, odstavec Údaje o nebezpečnosti přípravku: Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v platném znění Zhodnocení nebezpečnosti je doplněno o údaje z odborné literatury a databází. 3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Výrobek látka je podle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka. Mechanicky dráždí kůži, oči a dýchací cesty. V roce 2002 potvrdil IARC zařazení do skupiny 2B, což odpovídá klasifikaci podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. karcinogenu kategorie 3. Vyhláška č. 232/2004 Sb. jej však klasifikuje jako karcinogen kategorie Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Přípravek není podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

2 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 2/8 3.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně chemických vlastností: Přípravek není klasifikován jako hořlavý ani jako oxidující podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 3.4 Možné nesprávné použití přípravku: 3.5 Další údaje: Přípravek vedle oxidu křemičitého a hlinitého obsahuje oxid zirkoničitý. Přípravek lze použít výhradně pro stavby jiné než s pobytovou místností. Přípravek splňuje podmínky stanovené zákonem č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb. SÚJB v platném znění 4 Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu nebo etikety. 4.2 Při nadýchání: Opusťte kontaminované prostředí. Vypláchněte ústa, případně vyčistěte nos. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.3 Při styku s kůží: Setřeste opatrně prach z oděvu. Při mytí postupujte opatrně, nejprve nechte vodu jen stékat po kůži, teprve pak se začněte mýt. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 4.4 Při zasažení očí: Promývejte velkým množstvím čisté vlažné vody při otevřených očních víčkách (směr od nosu k uchu). Přetrvává-li podráždění, pálení či píchání v oku, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.5 Při požití: Vypláchněte ústa vodou. 4.6 Další údaje: Stručně příznaky a účinky (okamžité i dlouhodobé) vyvolané expozicí: Mechanické podráždění (např. zánět spojivek, podráždění dýchacích cest) Doporučení pro lékařskou první pomoc: Léčba je symptomatická. 5 Pokyny pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Hasební zásah se řídí charakterem požáru v okolí. Přípravek sám je nehořlavý. 5.2 Nevhodná hasiva (zejména ta, co nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů): 5.3 Zvláštní nebezpečí (způsobené explozí, upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení): 5.4 Ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj), popř. celotělovou ochranu. 5.5 Další údaje: 6 Opatření v případě náhodného úniku: 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Při manipulaci minimalizujte prašnost. Zabraňte dalšímu šíření prachu, např. navlhčením materiálu, je-li to možné. Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi. Používejte účinné osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Vyvarujte se splachování vláken do kanalizace a kontaminaci povrchových vod.

3 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 3/8 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Drobné zbytky na podlahách uklízejte v pravidelných intervalech běžným způsobem. Větší kousky posbírejte a menší kousky s prachem likvidujte vysavačem. Nutností je vysavač s vysoce účinným filtrem. Pokud plochu zametáte, musí být tato plocha pokropena vodou. Nepoužívejte stlačený vzduch a odfuk. Sběrné nádoby musí být řádně označeny názvem a kódem odpadu. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s platnými předpisy. 6.4 Další údaje: Po odstranění přípravku umyjte kontaminované místo vodou. 7 Pokyny pro zacházení a skladování: 7.1 Pokyny pro zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví Další zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem: 7.2 Pokyny pro skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v suchých a dobře větraných prostorách nejvýše do výšky 2,5 m, dodržujte bezpečnostní předpisy pro skladování. * Požadavky pro společné skladování: Podmínky pro společné skladování: Zvláštní podmínky nejsou požadovány. 7.3 Specifické použití: 8 Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Technická opatření (případně jiná opatření) na omezení expozice osob: Pracujte v dobře větratelné místnosti tak, aby nedocházelo k překračování přípustného expozičního limitu pro pracovní ovzduší. Jinak používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů. Nepřekračujte nutnou dobu expozice. Nutná kontrola účinnosti respirátoru. 8.2 Expoziční limity v pracovním ovzduší: Přípravek obsahuje látku, pro níž jsou stanoveny podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující koncentrační limity v pracovním ovzduší: Chemický název CAS PEL hmotnostní koncentrace početní koncentrace (počet respirabilních vláken/cm 3 ) (mg.m -3 ) Keramická žárovzdorná vlákna 1) nepřiděleno 1 4 (vlákna všech rozměrů) Poznámka: Musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace Doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší: Stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu inhalabilní a respirabilní frakce podle ČSN EN 481 gravimetricky Doporučené postupy monitorování expozice osob (např. ve smyslu vyhl. č. 432/2003 Sb.): Nejsou k určeny. 8.3 Osobní ochranné pracovní prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor proti fibrogenním prachům Ochrana očí: Ochranné brýle s postranními štítky Ochrana rukou: Plátěné nebo kožené rukavice. Preventivní ochrana pokožky Ochrana celého těla:

4 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 4/8 Pracovní oděv pro celý povrch těla. Pracovní oděv (příp. kombinéza) musí těsně obepínat zápěstí, kotníky a krk, aby se prach nezanášel pod oděv a nedocházelo k možnému dráždění i na dalších místech těla. Není-li obuv součástí kombinézy, musí být uzavřená a snadno čistitelná. Používat přikrývku hlavy. 8.4 Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Pracujte podle správné průmyslové, hygienické a bezpečnostní praxe. Zabraňte styku s očima a pokožkou. Při práci s přípravkem nepoužívejte kontaktní čočky. Po práci setřeste opatrně prach z oděvu. Při mytí postupujte opatrně, nejprve nechte vodu jen stékat po kůži, teprve pak se začněte mýt. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Pracovní oděv perte odděleně od ostatního oblečení. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. 8.5 Omezování expozice životního prostředí: Žárovzdorné keramické vlákno není rozpustné ve vodě. Zabraňte úniku do půdy, vody a kanalizace. 9 Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Skupenství (při 20 C): Pevné. 9.2 Barva: Bílá, našedlá až nahnědlá. 9.3 Zápach (vůně): Bez zápachu. 9.4 Hodnota ph (při 20 C) Nestanovuje se. 9.5 Bod (rozmezí teplot ) tání ( C): Vyšší než C. 9.6 Bod (rozmezí teplot) varu ( C): Nestanovuje se. 9.7 Bod vzplanutí ( C): Nehořlavý. 9.8 Samozápalnost ( C): Přípravek není samozápalný. 9.9 Meze výbušnosti: Není nebezpečný výbuchem. horní mez (% obj.): dolní mez (% obj.): 9.10 Oxidační vlastnosti: Nelze aplikovat Tenze par (při 20 C): Nestanovuje se Hustota (při 20 C) (g/cm 3 ): Podle druhu výrobku od 50 do 200 kg.m Rozpustnost (při 20 C): ve vodě: v tucích (včetně specifikace oleje): Nerozpustný. Nestanovena 9.14 Hmotnostní aktivita 226 Ra Sibral STANDARD nepřevyšuje směrnou hodnotu 300 Bq/kg Sibral SUPER nepřekračuje limitní hodnotu 1000 Bq/kg * 10 Informace o stabilitě a reaktivitě: 10.1 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází Podmínky, kterým je třeba zamezit: Zabraňte kontaktu s kyselinou fluorovodíkovou, kyselinou fosforečnou a s taveninami silných alkálií Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné se neočekávají Další údaje (např. nebezpečí polymerace): 11 Toxikologické informace o přípravku (případně složkách přípravku): 11.1 Akutní toxicita Přípravku: Jedná se o přípravek akutně prakticky netoxický. LD 50, orálně, potkan: LD 50, dermálně, potkan nebo králík: LC 50, inhalačně, potkan, pro aerosoly/částice: Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Nejnižší publikovaná toxická dávka: 90 mg/kg intrapleurálně.

5 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 5/ Subchronická - chronická toxicita (přípravku event. jeho komponent): Přípravek nemá chronický účinek Dráždivost (odhad/netestováno): pro kůži: Mechanicky dráždí jemné píchání, vymizí po opláchnutí, u vnímavých jedinců může vymizet až po několika dnech. pro oči: Mechanicky dráždí Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena. Není pravděpodobná Karcinogenita: Žárovzdorná keramická vlákna jsou podle IARC zařazena do skupiny 2B od roku 1988 a zařazení opět potvrzeno v roce Zařazení látky do skupiny 2B znamená, že u nich karcinogenní účinek pro člověka není (dosud) prokázán, tzn. je zpravidla inadekvátní nebo omezený průkaz karcinogenity u lidí. Vyhláška č. 232/2004 Sb. je řadí do karcinogenů kategorie 2 (tj. mezi látky podezřelé karcinogenní pro člověka). IARC (2002) popisuje dvě epidemiologické studie sledující pracovníky v expozici s žárovzdornými keramickými vlákny, nebyl nalezen statisticky významný rozdíl plicních karcinomů ve srovnání s kontrolní skupinou a nebyl nalezen žádný mezoteliom. Dlouhodobá inhalační studie na potkanech a křečcích prokázala statisticky významný výskyt mezoteliomů, ale až při dávkách o 2 řády vyšší než jsou doporučené expoziční limity v pracovním ovzduší. Po intratracheální instilaci - žádné statisticky významné zvýšení nádorů nebylo prokázáno Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenta přípravku nemá mutagenní účinek Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenta přípravku není toxická pro reprodukci Zkušenosti z působení na člověka: Vysoké koncentrace v pracovním ovzduší dráždí dýchací cesty. Mechanicky dráždí oči a kůži. Dráždivý účinek závisí na masivnosti místního kontaktu s přípravkem. Žádná z dosud provedených epidemiologických studií nepotvrdila karcinogenní účinek Další údaje: Provedení zkoušek na zvířatech: Asociace ECFIA uvádí, že v 90. letech byly prováděny testy tzv. RCC experimenty. Při těchto testech byly použity vzorky, které byly připraveny metodou, která ve vzorcích vytvořila větší podíl nevláknitých částic. Tyto nevláknité částice s největší pravděpodobností způsobily plicní přetížení u pokusných zvířat. Pokud byl použit jinou metodou připravený vzorek bez vláknitých částic, vzorky vykazovaly zásadně nižší biologickou aktivitu v tělech zvířat. Více na 12 Ekologické informace přípravku (případně složkách přípravku): Pro přípravek jsou k dispozici pouze dále uvedené údaje Ekotoxicita pro vodní organismy: Ve vodě nerozpustný, nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy: LC 50, 96 hod., ryby: EC 50, 48 hod., dafnie: IC 50, 72 hod., řasy: 12.2 Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena Perzistence a rozložitelnost: Nestanovena Bioakumulační potenciál: Nestanoven Jiné údaje: CHSK: BSK 5 : 12.6 Další nepříznivé účinky: Inertní přípravek - není nebezpečný pro životní prostředí. (mg.l -1 ) Nestanovena. (mg.l -1 ) Nestanovena. (mg.l -1 ) Nestanovena. Nestanovena. Nestanovena.

6 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 6/8 13 Pokyny pro odstraňování přípravku a obalu: 13.1 Možné nebezpečí při odstraňování přípravku: Nepředpokládá se Způsoby zneškodňování přípravku: Postupuje se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Postupuje se podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Po odpovídajícím vyčištění mohou být recyklovány. S nevyčištěnými obaly se nakládá jako s odpady samotného přípravku Zařazení odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.: Katalogové číslo druhu odpadu včetně označení nebezpečnosti odpadu a název druhu odpadu: N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 14 Informace pro přepravu: Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě. V r platí v ČR: Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v platném znění. Sdělení MZV č. 77/2004 Sb. m. s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s a č. 65/2003 Sb. m. s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb. a č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m.s. a č. 8/2004 Sb. m s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb. (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží /RID/.) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě Silniční a železniční přeprava (ADR/RID): Třída: Číslice/Písmeno: Číslo UN: Výstražná tabule: Označení zboží: Správný technický název: Poznámka: 14.2 Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR): Třída: Číslice/Písmeno: Kategorie: Poznámka: 14.3 Námořní přeprava (IMDG): Třída: Stránka: Číslo UN: Typ/skupina obalu: Číslo EMS: MFAG: Látka znečišťující moře: Správný technický název: Poznámka: 14.4 Letecká přeprava (ICAO/IATA) Třída: Číslo UN: Typ/skupina obalu: Správný technický název: Poznámka: Pokyny IATA podléhají každoroční revizi. Kontaktujte svého místního dodavatele Další údaje:

7 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 7/8 15 Informace o klasifikaci, balení a označování (podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a o právních předpisech: 15.1 Klasifikace a označování přípravku: Přípravek je klasifikován ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na obale, etiketě apod. je třeba jej specificky označovat Výstražný symbol a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí odpovídající klasifikaci nebezpečného přípravku podle 5 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb.: Chemický název nebezpečné látky nebo nebezpečných látek v přípravku ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Keramická žárovzdorná vlákna, oxid křemičitý amorfní Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) podle 6 a 8 a příloh č. 2, 5 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb.: R 38 Dráždí kůži R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) podle 7 a příloh č. 2, 5 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb.: S 53 Zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Pokyny pro předlékařskou první pomoc přípravků určených pro prodej v maloobchodě ( 21 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů): S 53 Zamezte expozici před použitím si obstarejte speciální instrukce S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení 15.2 Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Nejdůležitější předpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a přípravkům (úplná znění): Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů v platném znění Vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti, v platném znění Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, v platném znění Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, v platném znění Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků v platném znění Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 449/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření v aktuálním znění Vyhláška č. 307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně výhradně pro stavby jiné než s pobytovou místností, v platném znění Zdravotnické předpisy: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. (Poslední novelou je zákon č. 37/2004 Sb.)

8 podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění 8/8 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce zejména ve znění zákona č. 155/2000 Sb. (Poslední novelou je zákon č. 46/2004 Sb.) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 441/2004 Sb. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám a přípravkům (úplná znění): Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Požární a další předpisy: Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a ve změně některých zákonů ve znění zákona č. 274/2003 Sb.,zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. 16 Další informace: 16.1 Další údaje důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro školení, preventivní lékařské prohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.): Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí. Je-li práce s tímto přípravkem vyhlášena orgánem hygienické služby za rizikovou, jsou zaměstnanci povinni se podrobovat pravidelným preventivním prohlídkám u lékaře závodní preventivní péče. Astmatici a alergici jakož i osoby trpící závažnými chronickými kožními nebo respiračními onemocněními by neměly s tímto přípravkem pracovat Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to humans, Man-made Vitreous Fibres, Vol. 81, Lyon Údaje z databází a to zejména: ChemKnowledge MICROMEDEX Systems vol. 62, CCINFO (Canadian Centre for Occupational Health and Safety), OSH PLUS - databáze EU v posledních verzích, 16.3 Přidané nebo upravené informace (v porovnání s minulou verzí bezpečnostního listu): Nové nebo pozměněné informace jsou označeny * za odstavcem, který byl upraven/změněn/doplněn. Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Vypracoval: Ing. J. Beran Přezkoumal: Ing. M. Vokáčová Schválil: Ing. P. Škvára

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigazyme BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 30. 05. 2004 Datum revize v ČR: 15.12. 2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 S&M Dezinfekční čistič BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01 11. 2005 Datum revize v ČR: 15. 12. 2011 Datum posledního přepracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění 1/6 Datum vyhotovení: 10.2.2010 Datum revize: 1.8.2011, změna názvu firmy a sídla Změny vyznačeny podtrženým písmem. 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Lepidlo na plastikové modely

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Lepidlo na plastikové modely ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi Lepidlo na plastikové modely 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades.

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades. 1/10 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi 1.2 Použití: Na odstraňení starých malířských nátěrů z různých podkladů (kovy, drevo, beton, kámen, dlažby, apod.) 1.3 Identifikace výrobce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 BETOLIT EP 0- DC, W, FR, TH, NF, IP, flex složka A 0. října 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky:

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky: Datum vydání: 4.6.2009 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy

Více

(ES) 1907/2006 (REACH)

(ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 16.9.2010 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo směsi: TYTAN Professional ABIZOL H ALP - Asfaltový penetrační lak Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-3930001-11-12-10 Další názvy směsi KIM-TEC MS-Polymer Kleb- und Dicht KD 40 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 4018139 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Barva.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi chladicí řezná emulze Nedoporučená použití směsi Zpráva

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Zdící malty: ZM 901, ZM 901 j, ZM 902, ZM 905, ZM 906, ZM 907, ZM 908, ZM 920, ZM 921, ZM 910, ZM 911, ZM 912 Omítky: OM 201, OM 207, OM 207 j

Zdící malty: ZM 901, ZM 901 j, ZM 902, ZM 905, ZM 906, ZM 907, ZM 908, ZM 920, ZM 921, ZM 910, ZM 911, ZM 912 Omítky: OM 201, OM 207, OM 207 j Datum vydání : 15.9.2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIK 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Název: Cementové potěry: CP 101, CP 101 j, CP 102, CP 102

Více

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty:

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty: Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Číslo výrobku: 05006 Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES (EINECS):

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku. ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku. ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: mancozeb - tj. N,N '-ethylenbis(dithiokarbamát),

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: ATPLUS 463 Identifikační číslo A12717A 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostin adjuvant 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více